Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Polimeri,Ilda Koca

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Polimeri 1
Polimeri 1
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 38 Anzeige

Polimeri,Ilda Koca

Herunterladen, um offline zu lesen

Polimeri su jedinjenja nastala međusobnim povezivanjem (kovalentnom vezom) malih molekulskih jedinki (monomera) koji se obicno ponavljaju po nekom pravilu, u velike molekule (makromolekule).

Polimeri su jedinjenja nastala međusobnim povezivanjem (kovalentnom vezom) malih molekulskih jedinki (monomera) koji se obicno ponavljaju po nekom pravilu, u velike molekule (makromolekule).

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Polimeri,Ilda Koca

 1. 1. Državni univerzitet u Novom Pazaru Tehničko-tehnološki departman Smer- Arhitektura : Predmet Građevinski materijali Tema: Polimeri Predmetni nastavnik: Student: Ljudmila Kudrijavceva Ilda Koca, 07-020/09 Asistent: Nazim Manić Novi Pazar 2011. godine
 2. 2. Uvod  Polimeri su jedinjenja nastala međusobnim povezivanjem (kovalentnom vezom) malih molekulskih jedinki (monomera) koji se obicno ponavljaju po nekom pravilu, u velike molekule (makromolekule)  Makromolekul-mnogo ponavljajucih jedinki M  Monomer (grc. Monos=sam + meros=deo) molekulske jedinke koje povezivanjem stvaraju polimer  Sintetski se polimeri dobijaju hemijskim procesima polimerizacije. M-M-M-M-M-M-M ili –(M)n- monomer polimer 2
 3. 3. 3
 4. 4.  Na primer, makromolekul polietilena (PE) dobija se spajanjem molekula etena (etilena): n C2H4 - (C2H4)n  n molekul etena formira makromolekul polietilena 4
 5. 5. Polimerizacija, dakle, predstavlja reakciju dobijanja polimera iz odgovarajućh monomera, tako da u opštem slučaju važi relacija: nM Mn Monomer Polimer Kao primer može da posluži reakcija etilenglikola i adipinske kiseline, čiji je rezultat polimer poliester: 5
 6. 6. Struktura polimera  Polimeri su na normalnim temperaturama čvrste supstance.  Struktura polimera je uglavnom amorfna, što znači da u ovim supstancama ne postoji neki pravilan raspored čestica-izgrađivača.  Postoje, međutim, polimeri, kod kojih jedan deo makromolekula ima izvestan uređen poredak, tj. ima kristalnu strukturu. Ilustracija struktura polimera 6 amorfna mješovita amorfno/kristalna
 7. 7. Makromelikuli polimera mogu da budu: a) linearni b) razgranati c) mrežasti 7
 8. 8. Podela polimera 8
 9. 9. 9
 10. 10.  Prirodni polimerni materijali biljnog porijekla (smole različitih drveća) su: Kaučuk Jantar Kolofonij Šelak 10
 11. 11. celuloid (celuloza + dušična Industrijska sinteza (fenol + formaldehid) kiselina celulozni nitrat + kamfor), prvog umetnog polimernog materijala – je našao široku primenu pre svega bakelita. kao zamena za slonovaču (npr. bilijarske kugle, nakit, češljevi, dugmad, lutke, loptice za bilijar). 11
 12. 12. Struktura i ponašanje polimera pri zagrevanju Amorfna struktura Kristalna (najcešce) struktura  Struktura polimera je u opštem slučaju amorfna, što znači da u okviru ovih supstanci ne postoji neki pravilan raspored čestica-izgrađivača.  Postoje, međutim i polimeri kod kojih jedan deo makromolekula ima izvestan uređen poredak , što znači da se u ovakvim slučajevima uporedo sa amorfnom strukturom pojavljuje i kristalna struktura. Ovakvi polmeri se nazivaju kristalitima ili kristalnim polimerima. 12
 13. 13. A B C D E 13
 14. 14. Prema ponašanju pri zagrejavanju i elastičnim svojstvima razlikuju se: Elastoplastomeri Plastomeri imaju elastična pri porastu svojstva kao temperature Duromeri se Elastomeri elastomeri, a pri omekšavaju pri rastu imaju izražena rastu/opadanju (te se potom, temperature elastična temperature se pri opadanju ne omekšavaju svojstva. omekšavaju/skru temperature ćuju kao skrućuju. plastomeri. Često se duromeri i iplastomeri nazivaju plastičnim masama, aaelastomeri i i Često se duromeri plastomeri nazivaju plastičnim masama, elastomeri elastoplastomeri gumama. elastoplastomeri gumama. 14
 15. 15. Šematski prikaz izgleda polimera 15
 16. 16. Mehanička svojstva polimera: -čvrstoće pri zatezanju, pritisku i savijanju, relativna izduženja pri prekidu, modul elastičnosti. Za primenu u građevinarstvu termoplastični materijali se ispituju na temperaturama od -20 do 40C Ispitivanja na zatezanje vrše se na uzorcima štapastog, odnosno trakastog oblika, ili na „oslabljenim“ uzorcima koji se karakterišu reduciranim poprečnim presecima u srednjim zonama. σp ...granica proporcionalnosti σe ... granica elastičnosti σR ...granica razvlačenja σM ...čvrstoća B - C...puzanje (hladno tečenje) E = tgα... modul elastičnosti Tipičan σ - ε dijagram polimernog 16 materijala
 17. 17. Jednokomponentni polimeri retko se primenjuju u tehnici. Po pravilu, radi boljeg prilagođavanja svojstava polimera osnovna se komponenta meša s pogodnim dodacima. Na primer, za poboljšanje savitljivosti dodaju se osnovnoj komponenti platifikatori . 17
 18. 18. Četiri su primera dodataka: 1. Punila – poboljšanje mehaničkih svojstava i oblikovljivosti → sniženje cijene proizvoda a) Anorganska punila b) Organska punila: prahovi: sprašeni anorganski spojevi vlakna: staklena, vlakna: prahovi: drvo, (CaCO3, MgCO3, mineralna; prirodna, plastični otpad CaO i ZnO), sintetička 2. Stabilizatori– usporavanje (sprečavanje) starenja – razgradnje polimera tokom vremena a) UV stabilizatori – ometaju b) antioksidansi – štetni utjecaj ultraljubičastog ometaju štetni utjecaj 18 zračenja (Sunce), kisika (atmosfera).
 19. 19.  3. Bojila – poboljšanje vizualnog izgleda proizvoda (cijela masa materijala ili površina proizvoda) Bojila organska anorganska 4. Maziva – sprječavanje lijepljenja proizvoda za površine alata koji se koriste u njihovoj izradi (ulja i voskovi): Maziva mineralna prirodna (proizvedeni (biljnog/životinjs preradom nafte) kog porijekla) 19
 20. 20. Prema deformisanju pri opterećivanju može se razlikovati pet vrsta plastičnih masa: Vrsta plastične svojstva svojstva svojstva svojstva mase A mali mala mala umjerena elastična i lomljiva B mali mala umjerena velika elastična i duktilna C veliki velika velika umjerena kruta i čvrsta D veliki velika velika velika kruta i duktilna E veliki bez umjerena mala kruta i krhka 20
 21. 21. Izrada proizvoda od polimera Polimerni materijali, oblikovani na prikladan način (tečnost, zrna), dobijaju se prikladnim petrohemijskim postupcima: 21
 22. 22. Proizvedeni polimeri se isporučuju u tečnom ili gumenom, te zrnastom obliku Polietilen HD Poliamid Poliuretan Epoksid 22
 23. 23. Najčešći postupci oblikovanja proizvoda od polimernih materijala su: 23
 24. 24. Polimerni lateksi 24
 25. 25. Primeri- primene 2002. godine su bili udeli primene polimera u svijetu: 25
 26. 26. Prirodni kaučuk Prirodni kaučuk se u prirodi nalazi u soku stabla kaučukovca – "lateksu". 26
 27. 27. Dobra i loša svojstva polimernih materijala  Dobra svojstva : Loša svojstva : ⎯ mala gustina, ⎯ mala čvrstoća, ⎯ lako oblikovanje, ⎯ otpornost prema ⎯ dimenzionalana hemikalijama, nestabilnost, ⎯ otpornost prema koroziji i ⎯ mala toplinska otpornost, gnjiljenju, -lako zapaljivi, ⎯ izolatori topline i elektriciteta, ⎯ sklonost starenju i ⎯ sposobnost prigušivanja razgradnji. zvuka, ⎯ lako se bojaju. 27
 28. 28. Polimerni građevinski materijali  Naziv materijala- Pamuk (pamučna vata)  vrsta prema građi molekula-polimeri  podvrsta-vlaknasti materijali  Poreklo-organsko, biopolimeri, fitopolimeri  Kriterijum nastajanja-prirodni, modificirani materijal  Upotrebna forma- delom vezani materijal, role I ploč e 28
 29. 29. Polimerni građevinski materijali  Naziv materijala- Trstika  vrsta prema građi molekula-polimeri-Polimeri  podvrsta-vlaknasti mateijal  Poreklo- organsko, biopolimeri, fitopolimeri  Kriterijum nastajanja-prirodni materijal  Upotrebna forma- vezani snopovi I ploče 29
 30. 30. Polimerni građevinski materijali Naziv materijala- Kokosova vlakna vrsta prema građi molekula-polimeri podvrsta-vlaknasti materijali Poreklo-organsko, biopolimeri, fitopolimeri Kriterijum nastajanja-prirodni, modificirani materijal Upotrebna forma-vezani vlaknasti materijal, role,meke ploče 30
 31. 31. Polimerni građevinski materijali  Naziv materijala- Morska trava  vrsta prema građi molekula-polimeri-Polimeri  podvrsta-vlaknasti mateijal  Poreklo- organsko, biopolimeri, fitopolimeri  Kriterijum nastajanja-prirodni materijal  Upotrebna forma- nevezani vlaknasti materijal, materijal za ispunu 31
 32. 32. Polimerni građevinski materijali Naziv materijala- Slama vrsta prema građi molekula-polimeri podvrsta-vlaknasti mateijal Poreklo- organsko, biopolimeri, fitopolimeri Kriterijum nastajanja-prirodni materijal Upotrebna forma-blokovi od zbijene slame 32
 33. 33. Polimerni građevinski materijali Naziv materijala- Ovčja vuna Vrsta prema građi molekula-polimeri podvrsta-vlaknasti mateijal Poreklo- organsko, animalni polimeri Kriterijum nastajanja-prirodni materijal Upotrebna formarole meke vune I ratresita vlakna za ispunu 33
 34. 34. Polimerni gradjevinski materijali Naziv materijala- Drveni izresci Vrsta prema građi molekula-polimeri podvrsta-vlaknasti mateijal Poreklo- organsko, animalni polimeri Kriterijum nastajanja-prirodni materijal Upotrebna forma- rasuti izresci, iverje 34
 35. 35. Očuvanje okoline Optimalno korišcenje prirodnih resursa podrazumeva dug životni vek polimernih materijala (ne proizvoda – isti polimerni materijali se mogu više puta koristiti). Mere su: 35
 36. 36. Plastične mase imaju velike toplotne moći te bi se proizvodi od plastičnih masa nakon isteka veka njihovog trajanja, ako nisu biorazgradivi niti kompostibilni, mogli koristiti i kao gorivo za grejanje (kotlovska postrojenja). 36
 37. 37. Zaključak Polimerima se nazivaju materijali koje formiraju organske makromolekule, koji nastaju uspostavljanjem hemijskih veza jednostavnijih molekula organskih spojeva – monomera Struktura polimera moze biti amorfna I kristalasta Polimeri mogu biti prirodni I vestački Polimeri se dele na plastomere, duromere, elastomere, Plastične mase- polimeri + dodaci Polimeri se koriste u građevinarstvu kao materijali za ispunu, oblogu, izolaciju I dr. Hvala na paznji 37 
 38. 38. Literatura:  http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9A %D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE %D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%9F%D0%BE%D0%BB %D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8  http://www.gradst.hr/Portals/9/docs/katedre/Gradjevinski %20materijali/web/POLIMERNI%20%20MATERIJALI.pdf  http://www.gradst.hr/Portals/9/docs/katedre/Gradjevinski %20materijali/web/POLIMERNI%20%20MATERIJALI.pdf  http://www.gradst.hr/Portals/9/docs/katedre/Gradjevinski %20materijali/web/POLIMERNI%20%20MATERIJALI.pdf  http://seminar.tvz.hr/materijali8/A-06.pdf  http://www.grf.bg.ac.rs/mm/files/learnmat/19Polymers.pdf 38

×