Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Innovasjon OUS - strategisk verktøy?

617 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

Innovasjon OUS - strategisk verktøy?

 1. 1. Innovasjon: Nytt, nyttig og nyttiggjort Leder innovasjonsseksjonen Kari J. Kværner Mai 2013
 2. 2. Idépoliklinikken Innovasjon er i tiden! Helsedirektoratets definerer innovasjon: «En ny eller forbedret vare,  tjeneste, produksjonsprosess,  eller organisasjonsform  som er tatt i bruk i  helsesektoren»
 3. 3. Vi trenger en  strategisk kunnskapsplattform slik som vi har på andre prioriterte  forsknings‐ og innovasjonsområder,  som energi. HelseOmsorg 21
 4. 4. Idépoliklinikken Verktøy for innovasjon i OUS Kommersiell  innovasjon Ikke‐kommersiell Innovasjon Idépoliklinikken ‐ fra forskning  til forretning Idépoliklinikken  ‐ din idé gir verdi! Idépoliklinikken samordner innovasjon internt i Oslo universitetssykehus  og samarbeider med næringsliv, samhandlingsaktører og  øvrige samarbeidspartnere i helsetjenesten. Din idé – gir verdi
 5. 5. Idépoliklinikken Hvordan jobber vi? Status: 2012 700 ideer/DOFIer (300 Dofier til Inven2, 400 ideer til Idépoliklinikken) 147 patentsøknader (nye og videreføringer), 53 lisensavtaler  og 1 selskapsetablering
 6. 6. Idépoliklinikken Inven2 – fra forskning til forretning Test for hjertesykdom Test for hjertesykdom ‐ en  vellykket lisens som gir  betydelige midler tilbake  forskning. Pro‐BNP er et peptid som  produseres i hjertet.  Dr. Med. Christian Hall  dokumenterte  sammenhengen mellom  peptidet og hjertesvikt og  utviklet en metode for å måle  pro‐BNP mens han forsket  ved Ullevål Sykehus.  Professor Hall kontaktet  Inven2 (tidligere Medinnova)  for å få vurdert de  kommersielle mulighetene.  Etter en positiv evaluering  ble metoden patentert, og Medinnova inngikk en  lisensavtale med  F. Hoffmann‐La Roche Ltd på vegne  av sykehuset og  professor Hall. Pro‐BNP‐testen er lansert  globalt og metoden  anvendes i dag i mer enn  120 land.  Inntektene fra lisensavtalen  har resultert i mange titalls  millioner til forskning. Inntektene fra lisensavtalen har  resultert i mange titalls millioner til  forskning.
 7. 7. Idépoliklinikken Inven2 – fra forskning til forretning Tidlig diagnostikk av  tykktarmskreft  Tykk‐ og endetarmskreft  (tarmkreft) er den nest mest  vanlige og dødelige  kreftsykdom i Europa. Ofte  får pasienter først diagnosen  når kreftcellene har spredd  seg. Fjerning av forstadier og  tidlig oppdagelse av kreft vil  bidra til at flere blir kurert.  Professor Ragnhild A. Lothe og hennes forskningsgruppe  har i flere år arbeidet for å finne bedre måter for tidlig  diagnostisering, og har  sammen med Inven2  patentert et panel av biomarkører velegnet for å oppdage kreft i tidlig stadium.  I februar 2012 ble det  signert lisensavtale mellom  Inven2 ‐ OUS og Oxford Gene Technology basert på biomarkører oppdaget av Lothe og kolleger.  Dette bioteknologiselskapet  skal utvikle en blodbasert  test for tidligdeteksjon av  tarmkreft.  Foto: Rolf I. Skotheim, Ragnhild Lothe og Arild Nesbakken 
 8. 8. Idépoliklinikken Inven2 – fra forskning til forretning Gjennombrudd innen epigenetiske  forskningsverktøy 5‐hMC  Profesor Arne Klungland forsker på mekanismer for genreparasjon og regulering.  En av de mest aktive  forskningsområdene innenfor genregulering er epigenetisk regulering, deriblant gjennom  kjemisk modifikasjon av  genene, som er kjent å bidra  til kreftutvikling og  differensiering.  En nylig identifisering av den  biologiske rollen til den  modifiserte DNA‐basen  5‐Hydroxymetylcytosin har  utløst et stort behov for forskningsverktøy for å påvise modifikasjonen, og  skille den fra en annen nært  beslektet form. Gruppen til  professor Klungland har  funnet opp 3 separate  metoder for deteksjon av  denne modifiserte basen,  med ulike egenskaper og  anvendelses‐områder.  Den første oppfinnelsen ble  lisensiert av Inven2 til Zymo Research i juli 2012, og et  produkt var på markedet  allerede i september 2012.  De to andre oppfinnelsene  er under aktiv  kommersialisering. 
 9. 9. Idépoliklinikken Idépoliklinikken – din i dé gir verdi! MOBIL SÅRBEHANDLING  UTFORDRING: Hvilken tjeneste – behandling ved poliklinikk  eller mobil sårbehandling – er den beste for pasient,  ansatt, sykehus og samfunn?  LØSNINGSFORSLAG:  Flytte spesialistbehandlingen  fra sykehuset og ut til  pasienten. Det etableres et  ambulerende sårteam som  rykker ut ved henvisning til  sykehjem. ØNSKET RESULTAT: God informasjonsflyt  mellom spesialistene og  pleierne, og bedre  oppfølging av pasientene.  SAMARBEID:  Oslo universitetssykehus og  sykehjemsetaten, Oslo  kommune Kost‐/nytte evaluering er utført  av Idépoliklinikken: •Resultat og anbefaling: •Stor pasientnytte  •God kunnskapsoverførig – (ansattnytte)  •Samfunnsmessig gevinst •OUS får netto‐tap pr pasient  med dagens insentiver for  poliklinikker •Synliggjøring: Brosjyre og  digital historiefortelling Prosjektet avsluttet desember  2012. Idépoliklinikken Pasientnytte Ansattnytte Samfunnsnytte Verdivurdering Økonomisk verdi Pasient‐nytte Ansatte‐nytte Samfunnsnytte Næringsliv
 10. 10. Idépoliklinikken Idépoliklinikken – din i dé gir verdi! Hvis pasienten fikk bestemme  – utredning og behandling ved mistanke om brystkreft ‐ UTFORDRING: Brystkreft er en av de  vanligste kreftformer,  samtidig som de fleste som  finner en kul i brystet, ikke  har kreft. Pasientgruppen er blant  dem som opplever møtet  med helsevesenet som  vanskeligst,  og som lider under ventetid  og usikkerhet. FINANSIERING:  Oslo universitetssykehus er  tildelt Design Pilot 2012  midler til prosjektet.  ØNSKET RESULTAT: Å redusere pasientens ventetid  med 75 %, og redusere  pasientens usikkerhet  med  > 50%.  Det blir benyttet tjenestedesign  for gjennomføring prosjektet.  Prosjektet starter januar 2013  og skal være ferdig i løpet av  høsten 2013. Idépoliklinikkens bidrag: •Verdivurdering  •Synliggjøring  Idépoliklinikken Pasientnytte Ansattnytte Samfunnsnytte
 11. 11. Idépoliklinikken Idépoliklinikken – din i dé gir verdi! iTide ‐ interaktivt kø‐system  UTFORDRING: Hvor lenge må du vente hvis  du er nr 23?  Sykehuset har mange ulike  prøvetakingssystemer.  Hvordan forbedre allerede  etablerte kø‐systemer til ett  felles generisk og skalerbart  kø‐system?  ANSVARLIG:  Avdeling for medisinsk  biokjemi  FINANSIERING:  innovasjonsmidler  fra Helse Sør‐Øst.  Løsningen ble spesifisert og  testet gjennom simulering ved  hjelp av tjenestedesignere, og er  nå under programmering.  ØNSKET RESULTAT: ∙ Du skal vite hvor lenge du må vente når du er nr 23 ∙ Interaktivt kø‐system ∙ Lettere å forflytte bemanning   dit hvor presset er IDÉPOLIKLINIKKENS BIDRAG:  ∙ Søknad om innovasjonsmidler  ∙ Ansatt tjenestedesignbyrå ∙ Syngliggjøring av prosjektet  med bl.a digitale  historiefortellinger  og presentasjon Idépoliklinikken Pasientnytte Ansattnytte Samfunnsnytte
 12. 12. Idépoliklinikken Idépoliklinikken – din i dé gir verdi! 1 – 2 – 3 servér  fleksibel matservering  Oslo universitetssykehus  består av 4 sykehus med  ulike kjøkken. Hvordan  forbedre kvalitet og  fleksibilitet på varmmatserverig ved  sykehuset?  Avdelingsleder Vidar  Arnesen og hans  medarbeidere våget å tenke  nytt! IDÉPOLIKLINIKKENS  BIDRAG:  Historiefortelling og møte  om konseptet kan utvides og  eventuelt tilbys ansatte eller  pårørende i automat. Hovedkjøkkenet ved Ullevål  sykehus har innført et nytt  matkonsept som de kaller 1‐2‐3 servér! Ferdige tallerkenretter  blir produsert ved hoved‐ kjøkkenet. Deretter blir  tallerkenrettene levert til  avdelingenes kjøleskap hvor en  matvert varmer opp den  ønskede matretten når  pasienten selv ønsker å spise.  RESULTAT: Mindre svinn og overproduksjon  og bedre kvalitet på varmmaten! Oppgradering av avd kjøkken  kreves for gjennomføring. Spredning til RAD og RIKS . Idépoliklinikken Pasientnytte Ansattnytte Samfunnsnytte
 13. 13. Sykehusets innovasjonskonkurranse april 2013 • Apper gjør behandlingsverktøy og kunnskap lettere  tilgjengelig (betalaktam‐antibiotika,  metanolforgiftning) • Visualisering av informasjon gjør det lettere med ny  praksis Idé: Hjelpemiddel til farmakokinetikk‐ assistert styring av antibiotikabehandling:  Applikasjon for smarttelefon eller nettbrett  Vinnere:  Elin Helset og Gaut Gadeholt, Akuttklinikken og KDI
 14. 14. Hva gjør andre?
 15. 15. NHS bruker innovasjon som strategisk verktøy Mål 1. Forbedre behandlingsresultater  (nye medikamenter, IKT, medisinsk‐teknologi)  2. Økt kvalitet, pasientservice og produktivitet 3. Økonomisk vekst Idépoliklinikken “The challenge both for the NHS and for its industry partners is to pursue innovations that genuinely add  value but not cost.  This puts a premium on game‐changing innovations  that change patient pathways and traditional  delivery systems, and that are implemented in a way  that strips out the processes that no longer add  value.” Utnytte potensialet for  nytt, nyttig og  nyttiggjort gjennom  pasienter og ansatte
 16. 16. Fra eksempler til strategi Idépoliklinikken DEMENS: Memory assessment & support service Fra 19 veier inn → 1 30 % ↓ innleggelser ↑ pårørende hjelp Self‐care can relieve pressure  on existing services Effective use of technology  can support self‐care NeuroResponse MS: Telemedisin £ 10‐20 mill  kan spares  årlig 6 nasjonale satsnings‐områder: High impact innovations 4. Child in a chair in a day 5. Intraoperativ fluid management 6. Support for carers of people with dementia 1. Digital first  2. 3millionlives 3. International and commercial
 17. 17. Idépoliklinikken Ulstein om innovasjonskultur i bedriften:  «Innovasjon handler om – å kunne – ville ‐ og få lov til»
 18. 18. Mange bidragsytere – uklart bilde? Idépoliklinikken Medisin, helsefag  og utvikling Samhandling Pasientsikkerhet
 19. 19. Strategisk innovasjonverktøy samler brikkene? Idépoliklinikken Strategisk  innovasjonsverktøy • Jobbe sammen • Felles mål basert på sykehusets behov Medisin, helsefag  og utvikling Pasientsikkerhet Samhandling Kommersiell  innovasjon Ikke‐kommersiell Innovasjon
 20. 20. • Med Sykehusets strategi og handlingsplan • Klinikkenes kjerneoppgaver Idépoliklinikken Visjon: «Sammen med pasientene  utvikler vi morgendagens  behandling». 1. Innovasjon skal prege arbeidsdagen. 2. Hos oss skal det nytte  å tenke nytt!
 21. 21. Hva vil det kreve av OUS å «ta en Ulstein»? 1. Kunne gi bestillinger knyttet til kjerneoppgaver 2. Ville – bruke frikjøp og interne ressurser som utløser ekstern innovasjonsfinansiering* og næringslivssamarbeid 3. Gjøre - implementere når utvikling og pilotering er vellykket Kommersiell  innovasjon ‐ fra forskning  til forretning Ikke‐kommersiell Innovasjon Din idé – gir verdi Medisin, helsefag  og utvikling Pasientsikkerhet Samhandling *Idépoliklinikken har skaffet 17,5 mill NOK og bidratt til 33 mill NOK i OFU  prosjekter fra 2009
 22. 22. Vi kommer gjerne i klinikkenes ledermøter  for å diskutere gjennomføringen  av tiltakene i handlingsplanen for innovasjon

×