Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Auditimi i energjise
Nächste SlideShare
Energjia efiçiente – rregullimi normativ ne BE me theks te veçante ne Belgjik...Energjia efiçiente – rregullimi normativ ne BE me theks te veçante ne Belgjik...
Wird geladen in ... 3
1 von 31

Más contenido relacionado

Auditimi i energjise

 1. 22-05-18 1 AUDITIMI I ENERGJISE – DEFINICIONET, LEGJISLACIONI EUROPJAN NE FUQI DHE RREGULLAT E LICENCIMIT TE AUDITOREVE Ir. IBRAHIM HAJDARI DEA en sciences, Université de Liège Energy manager ibrahimhajdari@hotmail.com PRISHTINE, DHJETOR 2017 Programi i ligjerates - ekspoze : 1. Disa nocione baze te energjise: riperseritje e disa formulave baze ne kinematike dhe dinamike 2. Auditimi i energjise – definicionet 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne BE me theks te veçante ne Belgjike 4. Auditoret: misioni dhe çertifikimi i tyre 5. Raporti i auditimit: permbajtja dhe perpilimi i tij 6. Shembuj praktik: perpilimi i nje raporti te auditimit 7. Konkluzionet 8. Pyetje - pergjigje
 2. 22-05-18 2 Disa nocione baze te energjise - Sasia e energjise qe dielli ia dhuron tokes eshte kolosale! - Cdo vit, toka pranon nje energji prej 1.070.000 Petawatts-ore (1PWh = 1015 Wh)! - Apo me teper se 8.000 here konsumi i pergjithshem energjetik boteror gjate nje viti. - Ta eksploatojme vetem 0,01% te kesaj energjie do te mjaftonte t’i mbulojme nevojat e konsumit boteror. - Psh ne France, vetem 5.000 km2 de paneleve diellore fotovoltaike, do te mjaftonin te plotesohen nevojat e konsumit elektrik kombetar. Riperseritje e disa formulave baze ne kinematike dhe dinamike FORCA PUNA FUQIA ENERGJIA
 3. 22-05-18 3 Riperseritje e disa formulave baze ne kinematike dhe dinamike KONVERTIMI I DISA NJESIVE TE ENERGJISE: 1J=2,77 X 10-7 kWh 1kWh =3,6 X 106 J = 3,6MJ 1cal=1,116 X 10-6 kWh = 4,18 J 1J=0,24 cal 1tep=11,6 X 103 kWh =41,8 X 109 J = 41,8 GJ 1 kWh =1000Wh  1Ws=3600Wh = 3,6 kWh Riperseritje e disa formulave baze ne kinematike dhe dinamike KONVERTIMI I DISA NJESIVE TE ENERGJISE: 1L NAFTE (MAZUT) ~ 10 kW 1M³ GAZ NATYROR ~ 10 kW
 4. 22-05-18 4 Riperseritje e disa formulave baze ne kinematike dhe dinamike KONVERTIMI I DISA NJESIVE TE ENERGJISE: SH. 1 POÇI: P=60W E=P X T E=60W X 24H = 144 SH. 2 TV: 180W 180W X 3H/D = 540 W DITE EVJETORE = 540 X 365 = 197 KWh/VIT SH. 3 MULTIPRIZA: 220V  16A P = U x I = 220 x 16 = 3500W Programi i ligjerates - ekspoze : 1. Disa nocione baze te energjise: riperseritje e disa formulave baze ne kinematike dhe dinamike 2. Auditimi i energjise – definicionet 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne BE me theks te veçante ne Belgjike 4. Auditoret: misioni dhe çertifikimi i tyre 5. Raporti i auditimit: permbajtja dhe perpilimi i tij 6. Shembuj praktik: perpilimi i nje raporti te auditimit 7. Konkluzionet 8. Pyetje - pergjigje
 5. 22-05-18 5 2. Auditimi i energjise – definicionet Auditimi i energjise definohet si nje procedure e pershkrimit dhe analizes se funksionimit te brendshem te nje sistemi energjetik ne raport me sistemet tjera koekzistuese te nje vendi, regjioni, objekti apo pajisje te caktuar. Faza analitike e auditimit te energjise permbyllet me perpilimin e nje sinteze ne forme raporti qe permban fotografine e gjendjes energjetike faktike te ketij sistemi, te kaluaren dhe te tashmen e tij, si dhe keshillat per permiresimin e performances energjetike te tij. 2. Auditimi i energjise – definicionet AE i nje ndermarrje apo objekti ka per qellim qe ta ofroje ne menyre te qarte dhe eksplicite nje pasqyre reale te performances energetike te ndermarrjes/objektit ne kushte te shfrytezimit te tij te perditshem, si dhe elaborimin e nje liste te permiresimeve qe duhet te ndermerren ne menyre qe te ngritet performanca dhe te zvogelohet konsumi i energjise. Fazat kryesore neper te cilat duhet te kaloje nje AE: Faza 1 – fillimi i AE (takimi i pare kick-off dhe vizita e objektit) Faza 2 – analiza e fluksit te energjise – perpilimi i nje tabele te konsumit te energjise sipas vektorve perkates Faza 3 – elaborimi i nje plan-veprimi ‘action plan’ ne varshmeri prej fokusit ne te cilin AE do te koncentrohet (p.sh. perqendrimi ne disa pika te caktuara) Faza 4 – perpilimi i raportit dhe mbikqyrja e realizimit te ketij plani
 6. 22-05-18 6 2. Auditimi i energjise – definicionet 2. Auditimi i energjise – definicionet Rezultatet e AE duhet te favorizojne dy aspekte qe nderlidhen me investime te metutjeshme me qellim ngritjen e performances energjetike: 1. Shrytezimi racional i energjise dhe 2. Burime te energjise se ripertrishme apo te kogjenerimit
 7. 22-05-18 7 2. Auditimi i energjise – definicionet 2. Auditimi i energjise – definicionet AE duhet te perfshije nje analize te detajuar te konsumit te gjithmbarshem te enrgjise se nje objekti si dhe gjurmet et gazrave me efekt serre (GES), CO, CO2, etc… qe ky objekt liron cdo vit ne atmosfere. AE duhet domosdoshmerisht ti analzoje vektoret si vijon: 1. Mbeshtjellesi i jashtem i objektit (fasadat, kulmet dhe dyshemete) 2. Prodhimi i ngrohjes 3. Prodhimi i ujit te ngrohte sanitar 4. Ventilimi 5. Menaxhimi i mbingrohjes (air-condition)
 8. 22-05-18 8 2. Auditimi i energjise – definicionet Programi i ligjerates - ekspoze : 1. Disa nocione baze te energjise: riperseritje e disa formulave baze ne kinematike dhe dinamike 2. Auditimi i energjise – definicionet 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne BE me theks te veçante ne Belgjike 4. Auditoret: misioni dhe çertifikimi i tyre 5. Raporti i auditimit: permbajtja dhe perpilimi i tij 6. Shembuj praktik: perpilimi i nje raporti te auditimit 7. Konkluzionet 8. Pyetje - pergjigje
 9. 22-05-18 9 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne BE me theks te veçante ne Belgjike 1. Direktiva e PE dhe e KE 2010/31/EU ne lidhje me performancen energjetike te objekteve et posacerisht neni 4 i kesaj direktive; 2. Direktiva EE 2012/27/EU Ne veçanti neni 5 i kesaj Direktive me nen nenet vijuese: - Nen neni 5.1: renovimi i objekteve ndertimore per ta arritur performancen e percaktuar nga direktiva - Nen neni 5.6: marrja e masave alternative me qellim sensibilizimin e banoreve te ketyre objekteve dhe ndryshimin e sjelljes se tyre ndaj aspekteve mjedisore ne pergjithesi dhe atyre enrgjetike ne veçanti. 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne BE me theks te veçante ne Belgjike 3. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 juillet 2016 Pikat kyçe te ketyre rekomandimeve: - Te gjitha objektet e reja ndertimore duhet te kene konsumin e energjise zero apo afer zeros! (OEZAZ) - Deri me 31.12.2020, shtetet anetare obligohen te elaborojne plane dhe programme kombetare per ta rritur numrin e objekteve OEZAZ. - Promovimi i energjive te riperterishme per ta arritur kete qellim. - Atribuimi i grandeve te medha dhe subvencioneve per qytetaret, bizneset dhe organizmat publik qe angazhohen ne energji vetgjenereuese apo te riperterishme.
 10. 22-05-18 10 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 3. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 korrik 2016 Kuotat e konsumit sipas zonave gjeografike: Zona mesdhetare: - Zyret: 20-30 kwh/m²/v energji primare neto, qe dmth: 80-90 kwh/m²/v te konsumit te E primare me nje mbulese prej 60 kwh/m²/v te burimeve te riperterishme; - Shtepite e reja te banimit: 0-15 kwh/m²/v energji primare neto, qe dmth: 50-65 kwh/m²/v te konsumit te E primare me nje mbulese prej 50 kwh/m²/v te burimeve te riperterishme; 2. Rregullimi normativ i EE ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 korrik 2016 Kuotat e konsumit sipas zonave gjeografike: Zona oqeanike: - zyret: 40-55 kwh/m²/v energji primare neto, qe dmth: 85-100 kwh/m²/v te konsumit te E primare me nje mbulese prej 45 kwh/m²/v te burimeve te riperterishme; - Shtepite e reja te banimit: 15-30 kwh/m²/v energji primare neto, qe dmth: 50-65 kwh/m²/v te konsumit te E primare me nje mbulese prej 35 kwh/m²/v te burimeve te riperterishme; Zona kontinentale: - zyret: 40-55 kwh/m²/v energji primare neto, qe dmth: 85-100 kwh/m²/v te konsumit te E primare me nje mbulese prej 45 kwh/m²/v te burimeve te riperterishme; - Shtepite e reja te banimit: 20-40 kwh/m²/v energji primare neto, qe dmth: 50-70 kwh/m²/v te konsumit te E primare me nje mbulese prej 30 kwh/m²/v te burimeve te riperterishme;
 11. 22-05-18 11 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 korrik 2016 Kuotat e konsumit sipas zonave gjeografike: Shtetet nordike: - zyret: 55-70 kwh/m²/v energji primare neto, qe dmth: 85-100 kwh/m²/v te konsumit te E primare me nje mbulese prej 30 kwh/m²/v te burimeve te riperterishme; - Shtepite e reja te banimit: 40-65 kwh/m²/v energji primare neto, qe dmth: 65-90 kwh/m²/v te konsumit te E primare me nje mbulese prej 25 kwh/m²/v te burimeve te riperterishme; 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 korrik 2016 - Objektivat e reduktimit te konsumit te energjise primare pritet te jene si vijon: - Bullgaria dhe Polonia : 70 kwh/(m²/v) per vitin 2016 - Rumania: 100 kwh/(m²/v) per vitin 2016, - premtimi eshte te arrihet kuota e 30-50 kwh/(m²/v) per vitin 2020, - energjite e riperterishme pritet te kalojne nga 20 % en 2016 ne 40% me 2020, - emetimet e CO2 pritet te kalojne nga 8-10 kg de CO2/(m²/v) ne 3-7 kg CO2/(m²/an) ne 2020.
 12. 22-05-18 12 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne BE 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 juillet 2016 OEZAZ = Konsum 0 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 juillet 2016 Ndertesa e banimit model qe synohet permes normave ne fuqi 
 13. 22-05-18 13 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 2. Direktiva EE 2012/27/EU ne veçanti neni 5 i kesaj Direktive - Qellimi: inkorporimi i zhvillimeve energjetike dhe atyre mjedisore ne nje kuader ligjor obligativ per shtetet anetare; - Renovimi i objekteve jo konforme apo nese e pamundur shitja apo rrenimi i tyre; - Obligimi per realizimin e nje AE per identifikimin e objekteve per tu renovuar konform direktives. 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 2. Direktiva EE 2012/27/EU ne veçanti neni 5 i kesaj Direktive Cilat objekte ndertimore i perfshin kjo direktive? - Objektet e sektorit publik = pronar nje organizem/institucion publik - Te jene te banuara nga organizmat/institucionet publike (jo objektet e dhena me qera) - Prezenca e nje sistemi te nxehjes apo ftohjes ne objekt - Siperfaqja e shfrytezueshme ne dysheme ≥ 250 m² (deri me 9/07/2015 ishte 500 m²) - Performanca energjetike jo konforme (sipas nenit 4 te Direktives 2010/31/EU)
 14. 22-05-18 14 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 2. Direktiva EE 2012/27/EU ne veçanti neni 5 i kesaj Direktive Perpilimi i kadastrit energjetik duhet t’i permbaje kriteret si vijon: - Identifikimi i qarte i te gjitha objekteve (azhurnimi i rregullt me objektet e reja te blera, ndertuara apo te shitura…); - Siperfaqja e sakte e shfrytezuar (e nxehur apo ftohur); - Sasia ne kWh e konsumit te lendeve djegese dhe korentit per vitin n-1; - Detajet e renovimeve me vokacion energjetik per vitin n-1; 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 2. Direktiva EE 2012/27/EU ne veçanti neni 5 i kesaj Direktive Pas identifikimit te objekteve jo konforme, pason perpilimi i planit te aksionit per priorizimin e renovimeve. Ekzistojne 3 mundesi : - Renovimi: synon arritjen e kuotes prej 286kWh/m²/v (=konsumi i lendeve djegese x 2,5 konsumi elektrik); - Afatizimi i nje plani shumevjeçar qe synon zbritjen per çdo vit te 286kWh/m²/v derisa te arrihet kuota normative; - Dhenja me qera, shitja apo demolimi total i objektit dhe vendosja e personelit ne nje objekt konform;
 15. 22-05-18 15 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne Belgjike FLANDRIA VALONIA BRUKSELI Transpozimin e ketyre direktivave europjane ne nivel nacional e zbatojne ministrite regjionale te energjise: 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne Belgjike FLANDRIA VALONIA BRUKSELI AE i obligueshem ne te tri regjionet qe prej 15.11.2012 per te gjitha objektet e sektorit publik me siperfaqe prej >250m²
 16. 22-05-18 16 Programi i ligjerates - ekspoze : 1. Disa nocione baze te energjise: riperseritje e disa formulave baze ne kinematike dhe dinamike 2. Auditimi i energjise – definicionet 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne BE me theks te veçante ne Belgjike 4. Auditoret: misioni dhe çertifikimi i tyre 5. Raporti i auditimit: permbajtja dhe perpilimi i tij 6. Shembuj praktik: perpilimi i nje raporti te auditimit 7. Konkluzionet 8. Pyetje - pergjigje 4. Auditoret: misioni dhe çertifikimi i tyre Roli dhe misioni i auditorit
 17. 22-05-18 17 4. Auditoret: misioni dhe çertifikimi i tyre Roli dhe misioni i auditorit - Propozon, koordinon dhe realizon te gjitha aksionet e nevojshme prej A deri ne ZH te parapara me ligj deri ne hartimin definitiv te raportit final te AE. - Viziton objektet perkatese dhe krijon nje data-base mbi te dhenat teknike te tyre; - Organizon mbledhje me pergjegjesit teknik te objekteve dhe interesohet per pikat e dobeta te objektit (rrjedhjet energjetike, shpenzimet e panevojshme, orari i shfrytezimit te objektit…); - Procedon ne trajtimin dhe perllogaritjen e ketyre te dhenave ne baze te programeve te menaxhimit te energjise; - Harton nje draft raport v01 dhe sipas nevojes ben vizita shtese ne objekt; 4. Auditoret: misioni dhe çertifikimi i tyre Roli dhe misioni i auditorit - Gjate perpilimit te raportit final kujdeset qe vemendje te posacme t’ju kushtoje shfrytezimit racional te energjise dhe sidomos investimeve ne fushen e energjive te ripertrishme (panelet diellore, pompat ngrohese, gjeotermia apo kogjenerimi…); - Ne raportin final propozon dy tipe investimesh me qellim permiresimin e performances energjetike: 1. Plani i investimeve afat shkurtera apo ad-hoc 2. Plani i nvestimeve afatgjata (5-10 vjeçare) - Kujdeset qe te dhenat e siguruara nga pergjegjesit e objekteve ti ruaj dhe mos t’i shperndaje tek operatoret ekonomik per qellime publicitare; - E ralizon misionin e tij ne pamvarshmeri te plote, i pandikuar nga lobi komercial apo nga rrethet e ndryshme te interesit.
 18. 22-05-18 18 4. Auditoret: misioni dhe çertifikimi i tyre Licencimi i auditoreve Auditoret licencohen nga Organizma te pavarur te energjise te certifikuar nga Ministria e regjionit perkates; Kandidatet per auditore duhet t’i plotesojne disa kushte paraprake: 1. Te jene ne posedim te njeres prej diplomave si vijon: - Ing. i energjise, i elektro-teknikes apo i ndertimtarise, bio-ing., ing. Agronom, arkitekt, bachelor i ndertimtarise apo inxhinierise se energjise. 2. Ose ta deshmojne permes dokumenteve faktike nje pervoje min. 3 vjeçare ne nje profesion ne lidhje me fushen e energjise efiçiente apo te performances energjetike. 4. Auditoret: misioni dhe çertifikimi i tyre Licencimi i auditoreve Aplikacionet dergohen tek Ministria perkatese e cila ne bashkeveprim me Organizmin e pavarur te zgjedhur nga ajo vet permes nje procedure te prokurimit publik, harton programin e trajnimeve per licencim. Programi perfshin me se paku 5 module dhe 50 ore. Ne fund te ketij trajnimi, kandidatet i nenshtrohen provimit te licences. Ata duhet ta arrijne nje note me te larte se 10/20.
 19. 22-05-18 19 4. Auditoret: misioni dhe çertifikimi i tyre Licencimi i auditoreve Permbajtja e programit te licencimit – 5 module : MODULI 1: kuadri legjislativ dhe normativ : direktivat europjane ne fuqi, legjislacioni mbi mjedisin, diagnostikimi i performances energjetike, legjislacioni mbi termiken, legjislacioni mbi izolimet dhe ndertimet e qendrueshme dhe pasive etj… 4. Auditoret: misioni dhe çertifikimi i tyre Licencimi i auditoreve Permbajtja e programit te licencimit – 5 module : MODULI 2: termika e objektik: bazat e legjislacionit mbi pajijset termike dhe funksionimin e tyre, studimi i fizibilitetit te nje projekti te nderrimit te nxemseve, studimi i vektoreve energjetik qe prodhojne termiken… Rikapitulim i nocioneve baze te termikes qe aplikohen ne mbeshtjellesin e jashtem te objektit: rrjedhja apo infiltrimi i ajrit, studimi i ‘urave termike’, format e ndryshme te transferit dhe transmisionit termik, rrjetet e prodhimit te ngrohjes dhe te klimatizimit, perzgjedhja e pajijseve teknike si dhe programi i mirembajtjeve te tyre, integrimi i energjive te ripertrishme…
 20. 22-05-18 20 4. Auditoret: misioni dhe çertifikimi i tyre Licencimi i auditoreve Permbajtja e programit te licencimit – 5 module : MODULI 3: analiza dhe diagnostikimi i performances energjetike te objektit (PEO): njohja e legjislacionit ne fuqi, manipulimi dhe njohja e programeve komplekse te diagnostikimit dhe menaxhimit te energjise, studimi dhe njohja e metodave te llogaritjes se koeficienteve te ndryshem ne lodhje me rrjedhjet e zhdukjet e energjise, metodat e ndarjes se prioriteve te projekteve etj… 4. Auditoret: misioni dhe çertifikimi i tyre Licencimi i auditoreve Permbajtja e programit te licencimit – 5 module : MODULI 4: efiçienca e enrgjise se nje objekti: teknikat e ndryshme si ventilimi, nxemja, ftohja/klimatizimi, biamasa, energjia solare, prodhimi i ujit te ngrohte sanitar, pajisjet elektrike dhe konsumi i tyre, dritat, teknikat speciale… Menaxhimi i energjise efiçiente dhe mbikqyrja permanente e planeve te permiresimit te ketij menaxhimi, njohja e programeve informatike te menaxhimit te energjise efiçiente etj… Detyra praktike…
 21. 22-05-18 21 4. Auditoret: misioni dhe çertifikimi i tyre Licencimi i auditoreve Permbajtja e programit te licencimit – 5 module : MODULI 5: teknikat e ndryshme te realizimit te AE de objekteve te sektorit terciar dhe kolektif : mbi bazen e nje shembulli praktik realizimi i nje AE sipas normave ne fuqi, permbledhja e te dhenave te akumuluara gjate auditimit dhe analizat dhe konkluzionet e nxjerra, kerkesat specifike te objektit te audituar, kompetencat shtese dhe specifike te auditoreve,… Indikatoret e PEO, matja dhe mbikqyrja e tyre… Pergaditja dhe hartimi i raportit te auditimit : gjendja faktike, pistat e permiresimeve, planet e investimeve ad-hoc dhe afatgjata, investimet e burimeve te energjise se ripertrishme… Prezantimi i rezultateve te AE tek udheheqesit e objektit/ndermarrjes: metodat e ndarjes se prioriteteve Mbajtja e provimit te licences! Programi i ligjerates - ekspoze : 1. Disa nocione baze te energjise: riperseritje e disa formulave baze ne kinematike dhe dinamike 2. Auditimi i energjise – definicionet 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne BE me theks te veçante ne Belgjike 4. Auditoret: misioni dhe çertifikimi i tyre 5. Raporti i auditimit: permbajtja dhe perpilimi i tij 6. Shembuj praktik: hartimi i nje raporti te auditimit 7. Konkluzionet 8. Pyetje - pergjigje
 22. 22-05-18 22 5. Raporti i auditimit: permbajtja dhe perpilimi i tij Hartimi i raportit final Raporti i AE perben dokumentin me te rendesishem i cili sublimon dhe permbledh tere punen paraprake te realizuar ne terren dhe ne zyre. Varesisht prej madhesise se objektit apo nje grupi objektesh, nje raport AE mund te jete mjaft voluminoz: nga 15-20 faqe (objekte te vogla deri ne mbi 100 faqe). Ai permban domosdoshmerisht kapitujt vijues: 5. Raporti i auditimit: permbajtja dhe perpilimi i tij Kapitujt e raportit final 1. HYRJE 2. PREZANTIMI I OBJEKTIT 3. PERSHKRIMI I GJENDJES EKZISTUESE 4. MATJET DHE EKSPERTIZAT E REALIZUARA 5. ANALIZA E KONSUMIT TE ENERGJISE 6. IDENTIFIKIMI I PROJEKTEVE PERMIRESUESE 7. HARTIMI I NJE PLANI AFTSHKURTER DHE AFATGJATE 8. NENSHKRIMI I RAPORTIT NGA ANA E PERGJEGJESVE TE OBJEKTIT DHE AUDITORIT 9. DEKLARATA MBI PANJEANSHMERINE E AUDITORIT
 23. 22-05-18 23 5. Raporti i auditimit: permbajtja dhe perpilimi i tij Sektoret Normat e percaktuara me ligj Objektet administrative-zyre (private/publike) > 128 kWhf/m2.an Arsimi > 107 kWhf/m2.an Spitalet > 197 kWhf/m2.an Shtepite e pleqve > 182 kWhf/m2.an Hotelet > 206 kWhf/m2.an Bizneset > 212 kWhfélec/m².an et > 102 kWhfcomb/m².an ou > 314 kWhftotal/m².an Te tjere > 142 kWhf/m2.an Industria > 0,1 PJp/an Symboles :  kWhf = kWh energjia finale  kWhfélec = kWh finale ne rryme elektrike  kWhfcomb = kWh finale ne lende djegese  PJp = pétajoule ne energji primare Programi i ligjerates - ekspoze : 1. Disa nocione baze te energjise: riperseritje e disa formulave baze ne kinematike dhe dinamike 2. Auditimi i energjise – definicionet 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne BE me theks te veçante ne Belgjike 4. Auditoret: misioni dhe çertifikimi i tyre 5. Raporti i auditimit: permbajtja dhe perpilimi i tij 6. Shembuj praktik: hartimi i nje raporti te auditimit 7. Konkluzionet 8. Pyetje - pergjigje
 24. 22-05-18 24 6. Shembuj praktik: hartimi i nje raporti te auditimit Certifikata e performances energjetike te nje objekti Certifikata e performances enrgjetike te nje objekti banimi E obliguar per cdo shtepi qe shitet/blehet, renovohet/sanohet apo rindertohet.
 25. 22-05-18 25 6. Shembuj praktik: hartimi i nje raporti te auditimit 6. Shembuj praktik: hartimi i nje raporti te auditimit
 26. 22-05-18 26 6. Shembuj praktik: hartimi i nje raporti te auditimit 6. Shembuj praktik: hartimi i nje raporti te auditimit
 27. 22-05-18 27 6. Shembuj praktik: hartimi i nje raporti te auditimit Gazrat me efekt serre - Gjurmet ekologjike – emitimi i CO2 ne atmosfere per kWh elektrik: Belgjika ka nje vlere mesatare te emitimit de CO2 gjate prodhimit te korentit prej 0,29 kgCO2/kWh. Perndryshe, mesatarje ne Evrope per 15 shtetet me te industrializuara eshte: 0,46 kgCO2/kWh (burim i marre nga AIE). Ja vlerat mesatare te emitimit te CO2 per kWh elektrik:  Suède : 0,04 kg CO2 / kWh él.  France : 0,09 kg CO2 / kWh él. (prodhuesi i pare boteror i E nukleare)  Autriche : 0,20 kg CO2 / kWh él.  Finlande : 0,24 kg CO2 / kWh él.  Belgique : 0,29 kg CO2 / kWh él.  Espagne : 0,48 kg CO2 / kWh él.  Italie : 0,59 kg CO2 / kWh él.  Allemagne : 0,60 kg CO2 / kWh él. (akoma shume termoelektrana thengjilli)  Pays Bas : 0,64 kg CO2 / kWh él.  Grèce : 0,64 kg CO2 / kWh él.  Royaume-Uni : 0,64 kg CO2 / kWh él. (akoma shume termoelektrana thengjilli)  Portugal : 0,64 kg CO2 / kWh él.  Irlande : 0,70 kg CO2 / kWh él.  Danemark : 0,84 kg CO2 / kWh él. (mungesa e eres!)  Luxembourg : 1,08 kg CO2 / kWh él. (energjia blehet nga shtetet fqinje) Mesatarja e Evropes se 15 shteteve: 0,46 kg CO2 / kWh él.
 28. 22-05-18 28 Sanksionimi me ligj PEO-së 1. Sanksionet administrative: Aplikohen ne 3 raste: 1. Normat ne fuqi te PEO-se nuk jane aplikuar: izolimi termik, PEGlobale, Ventilimi, mbingrohja etj… 2. Deklarata apo certifikata PEB e aprovuar nuk perputhet me situaten ne terren… 3. Rregullativat ne fuqi per paisjet teknike nuk jane respektuar Denimi eshte nga 25€ deri ne 25000€ sipas shkalles se devijimit nga norma ne fuqi! Sanksionimi me ligj PEO-së 1. Sanksionet penale: - Me burg nga 8 ditë deri ne 12 muaj - Me te holla nga 25€ deri ne 25000€ Për rastet si vijon: 1. Gjate projektit nuk eshte parapare te caktohet nje ekspert PEO 2. Nuk lajmeron me kohe nderrimin e projektit, te arkitektit apo te ekspertit PEO 3. Nuk e lajmeron daten e fillimit te punimeve 4. Nuk i respekton rregullativat ne fuqi te PEO-se per nje renovim te ojeserishem apo komplet te nje objekti… Nese Gjykata vendos te mos vazhdoje proceduren gjyqesore, ajo mund ta zevendesoje denimin me nje shume te hollash qe leviz nga 62,50€ deri ne 62500€ varesisht prej shkalles se devijimit nga norma ne fuqi!
 29. 22-05-18 29 Programi i ligjerates - ekspoze : 1. Disa nocione baze te energjise: riperseritje e disa formulave baze ne kinematike dhe dinamike 2. Auditimi i energjise – definicionet 3. Rregullimi normativ i Auditimit ne BE me theks te veçante ne Belgjike 4. Auditoret: misioni dhe çertifikimi i tyre 5. Raporti i auditimit: permbajtja dhe perpilimi i tij 6. Shembuj praktik: hartimi i nje raporti te auditimit 7. Konkluzionet 8. Pyetje - pergjigje 7. Konkluzionet 1. AE eshte nje operacion i pashmangshem dhe i domosdoshem ne procesin e permbushjes se kritereve energjetike bazuar ne direktivat europjane ne fuqi 2. Ai perbehet prej kater fazave kryesore : Faza 1 – fillimi i AE (takimi i pare kick-off dhe vizita e objektit) Faza 2 – analiza e fluksit te energjise – perpilimi i nje tabele te konsumit te energjise sipas vektorve perkates Faza 3 – elaborimi i nje ‘action plan’ ne varshmeri prej fokusit te AE (p.sh. perqendrimi ne disa pika te caktuara) Faza 4 – perpilimi i raportit dhe mbikqyrja e realizimit te ketij plani 3. Direktivat qe e bejne AE obligativ ne Evrope: Dir. 2010/31/EU ne lidhje me performancen energjetike te objekteve et posacerisht neni 4 i kesaj direktive, Direktiva EE 2012/27/EU ne lidhje me energjine efiçiente si dhe Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 juillet 2016
 30. 22-05-18 30 7. Konkluzionet 4. Roli dhe misioni i auditorit eshte te propozon, koordinon dhe realizon te gjitha aksionet e nevojshme prej A deri ne ZH te parapara me ligj deri ne hartimin definitiv te raportit final te AE. Ne raportin final propozon dy tipe investimesh me qellim permiresimin e performances energjetike: 1. Plani i investimeve afat shkurtera apo ad-hoc 2. Plani i nvestimeve afatgjata (5-10 vjeçare) 5. Auditoret licencohen nga Organizma te pavarur te energjise te certifikuar nga Ministria e regjionit perkates; Kandidatet per auditore duhet t’i plotesojne disa kushte paraprake: Te jene ne posedim te njeres prej diplomave si vijon: - Ing. i energjise, i elektro-teknikes apo i ndertimtarise, bio-ing., ing. Agronom, arkitekt, bachelor i ndertimtarise apo inxhinierise se energjise. Ose ta deshmojne permes dokumenteve faktike nje pervoje min. 3 vjeçare ne nje profesion ne lidhje me fushen e energjise efiçiente apo te performances energjetike. 7. Konkluzionet 6. Raporti i AE perben dokumentin me te rendesishem i cili sublimon dhe permbledh tere punen paraprake te realizuar ne terren dhe ne zyre. Varesisht prej madhesise se objektit apo nje grupi objektesh, nje raport AE mund te jete mjaft voluminoz: nga 15-20 faqe (objekte te vogla deri ne mbi 100 faqe) multiobjekte. Ai permban deri ne 9-10 kapituj. 7. Eshte koha qe edhe ne Kosove praktika e realizimit te AE te behet obligative per objektet me nje siperfaqe >250m²
 31. 22-05-18 31 8. Pyetje - pergjigje