Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

la cultura de la generacio x

179 Aufrufe

Veröffentlicht am

article at Diari mes tarragona-reus-costa_daurada

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

la cultura de la generacio x

  1. 1. Laculturadela eneraci6Xpera la eneraci6Z Darteraments’ha publicat uninteressant trebalId’arffalisisociol6gicaqueporraperri- toI generaci6Z,l’filtim salt generacional.Els sens autors estan convengutsqueds joves nascutsentre d 1994i el 2009pmtagonitza- ranel canvisocialmdsimportantdelsfiltims temps,crearanun noum6n,arabnovesre- gles,arabaltresvalors.I hofaranperqu~s6n els primersfills delplanerainternet,els pri- mersque,,vancanviarelbiber6perl’smartp- hone,vancon~ixerles primereslletres en unapantallai geografiaa trav~sdels amics dela xarxasocially. SOnnoiesi noisautodidactes,cmafius,in- novadarsimoltexposatsa Ia informaci6.Te- henpoca veurearabI’actual generaci6que gesfionael poder,l’anomenadaGeneraci6X, aquellaqueva constmir,ambanhelsde Ill- bert.at i moltesrenfinciesindividuals,l’Eum- pademocr&tica,solid’ariaiintegradora.Ifiaki Ortega,directorde DeustoBusinessSchoola Madrid,ffhadefinit els principalstrets que dscaracteritzen:*,S’haneducati socialitzat arabinternetales seresbntxaques,aix6els fa irrevemntsarabqiiestionsfins amsagra- descomelspates, els professorsi els caps, per6alhoraarabrodscapacitatd’emparitzar, fer amics,ser empmnedorsprecogosi mds implicatssocialment,,.Gr~ciesa internet s’hanacostumatdes deperils a nodependte rantdeparesi dedocentspera adquirirco- neixement,aix6possibilita quetinguinuna capaeltatexttemadamentflexible per orga- nitzar i transmetrela informad6,quees pot fusionari sercompartida. Aquestescaracteristiques determinaran substancialmentla societali, 6bviament,Ia culture queaquestapmdueixi,en tant que aquestads l’expressi6m£,dmadels compor- lamentsi deles acfitudsdelsquela integren; i 6sIa cultural’encarregadad’obrirles pers- pectivesals cinradans. El m6nactual est~ desajustat. AminMa- alouf consideraqueel nostre seglecamina sensebrfiixdia, farcit de contradictions, insral.lat en el concepted’insranranEitat,el qualha cteat unentranmentalmoltdifemnt de tot d quela humanitathaviaconegutfins ara. E1proc~sd’adaptaci6requeteixunaes- cala de valorsquepermetigestionarmillor la diversitat,els recursos,els conelxements, el poder,o si adanostravidaencomfii la nostmcapacitarde superviv~ncia,,. Laprimaeladela cultura6sl’finic ins- trumentper mformularI’escala, ja quepro- Estractadegeneraruna culturaambcapacitatcritica davantlesinjusticies poteionaels mitjansintel.lectuals i morals indispensables per sobreviure, at~s que permetdonarpfiofitat a altresfontsdeplaer allunyadesdel consumismei fonamentades enl’adquisici6del saberi d’unavidainteri- or plena. Tenimd deuremorald’evitar que la novageneraci6s’instaI-li enla feblesa intel.lectual at+squelisuposariatenegarde la democrhciao reduir-la al simulanre.Per Maaloufel segleXXIse salvarhgraciesa la culturao naufragar& Lapdiitica culturalensexigelx,ara m~s quemaJ,unavisi6 humanitzadoraitransfor- madoradela societal. Had’estar persobre deles divergenciesestratbgiquesdelspartits iha de poderintegmrtothomquecreguique pot aportar quelcoma la culturaen el seu sentit m~samplii generic.Necessitemset conscientsde les nostresarrels culturalsper podercontribuir a I’edificaci6 d’unhuma- nismed’abastuniversal. Despullarsd’una dinhmicaculturalpotentnoes potfer flora a la forgaeconomicistadeIa societalactual. Estracta de generarunacultura ambcapa- citat cfificadavantles injusticies,capagde remoureconsci~nciesi de generaracfituds militants.Lanostraconsci/mciaculturalha estat modeladaperla fidelirat i la integra- ci6.Lafidelitata la identitatculturalpr6pia noimplicauniformismeidedi6gic.Calque s’anuncfintotes les aportacionsquees gene- renenel si dela nostracomunitatcultural. Tenimla responsabilitatde situar els fona- mentsde la pdiltica culturalm~senll~ deI debarpolitic partidari, posar-loen el m6n dela gentdela cultura;nom~ssi hi haentesa podremobfir novesperspectives. Tteballatemper unapdiltica culturalque Lapoliticaculturalens exigeix,aram6squernai, unavisi6 humanitzadora es situi per damtmtde les confrontacions politiques i ideol6giques,perqu~nom6s aixi reflectir~ el pluralismedeIa socierat tarragoninai, de retruc, esdevindr&signe detoler~ncia,convivbnciai creafiviratdela nostra gent. Hauremde set prouhhbils per passarde d’administraci6de la cultura~a la ~pollticadela cultura~,i hofarema partir de quatreobjectinsclars, arabvoluntatde superarels difigismesi les ocurr~ncies,i de dibuixarunhoritz6compartitperla majoria: i) conservad6del patrimoni2) fonament l’activitat creadora3) difnsi6cultural4) ga- rantir la igualratd’acc~sa la cultura.Tenim unaoportunitathist6rica queensesperonaa treballarpercrearunmarcde referbnciaque serveixide baulapera unagenemci6quear- ribaarabnovessensibilitatsi inquietuds.En paraulesdel poetalosepV.Foix~*M’exaltael noui m’enamorael vell.. SECCIÓN: E.G.M.: O.J.D.: FRECUENCIA: ÁREA: TARIFA: PÁGINAS: PAÍS: OPINION 51000 24010 Lunes a viernes 348 CM² - 30% 1170 € 19 España 5 Abril, 2016

×