Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

WLP_WEEK-4-Q4-LIWLIWA.docx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 21 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie WLP_WEEK-4-Q4-LIWLIWA.docx (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

WLP_WEEK-4-Q4-LIWLIWA.docx

 1. 1. Republic of the Philippines Department of Education Region I SCHOOLS DIVISION OF ILOCOS NORTE Salpad Integrated School Vintar II WEEKLY LEARNING PLAN MONDAY Math 7 (8:30-9:30) 7 - Tulip Quarter: 4th Quarter Grade Level: Grade 7 Week: 4 Learning Area: Mathematics MELC/s: Organizes ata in frequency distribution table. Day Objectives Topic/s Classroom-Based Activities Home-Based Activities 1 Monday  Organize data in frequency distribution table. Organizing data using frequency Begin with classroom routine: a. Prayer b. Reminder of the classroom health and safety protocols c. Checking of attendance d. Quick “kumustahan” A. Recall (Elicit)  Ask the learners to give the different steps in gathering data. B. Motivation (Engage)  Ask the learner to read their Mathematics Self Learning Module 4: Organizing Data Using Frequency Distribution Table. a. What’s New, page 41. b. What Is It, page 41.
 2. 2.  Ask the learners to give examples of organizing things. Ask them how and how they organize things. C. Discussion (the following are discussed with the students)  Frequency table  Construction of frequency table  Frequency distribution table D. Developing Mastery (Explain)  How do you construct a frequency table? E. Application and Generalization (Elaborate)  Present a distribution table and let the students perform the given activity: 1. Determine the range, class size and the number of classes to be used. 2. Construct a frequency distribution table. F. Evaluation:  Let the students perform What I Can Do and assessment found in their self learning modules.  Perform the given activities; a. What I Can Do. b. Assessment.
 3. 3. Math 7 (9:45-10:45) 7 – Dahlia Quarter: 4th Quarter Grade Level: Grade 7 Week: 4 Learning Area: Mathematics MELC/s: organizes ata in frequency distribution table. Day Objectives Topic/s Classroom-Based Activities Home-Based Activities 1 Monday  Organize data in frequency distribution table. Organizing data using frequency Begin with classroom routine: e. Prayer f. Reminder of the classroom health and safety protocols g. Checking of attendance h. Quick “kumustahan” A. Recall (Elicit)  Ask the learners to give the different steps in gathering data. B. Motivation (Engage)  Ask the learners to give examples of organizing things. Ask them how and how they organize things. C. Discussion (the following are discussed with the students)  Frequency table  Construction of frequency table  Frequency distribution table D. Developing Mastery (Explain)  How do you construct a frequency table?  Ask the learner to read their Mathematics Self Learning Module 4: Organizing Data Using Frequency Distribution Table. c. What’s New, page 41. d. What Is It, page 41.  Perform the given activities; a. What I Can Do. b. Assessment.
 4. 4. E. Application and Generalization (Elaborate)  Present a distribution table and let the students perform the given activity: 1. Determine the range, class size and the number of classes to be used. 2. Construct a frequency distribution table. F. Evaluation:  Let the students perform What I Can Do and assessment found in their self learning modules. Araling Panlipunan 8 (10:45 – 11:45) 8 – Newton Quarter: 4th Quarter Grade Level: Grade 8 Week: 4 Learning Area: AP MELC/s: Nasusuri ang mga dahilan, mahahalagang pangyayaring naganap at bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Day Objectives Topic/s Classroom-Based Activities Home-Based Activities 1 Monday  Ang mga mag-aaral ay maipamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng pakikipag-ugnayan at sama-samang pagkilos sa kontemporaryong daigdig tungo sa kapayapaan,  Mga dahilan, mahahalagang pangyayaring naganap at bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Panimulang Gawain: a. Pagdarasal b. Paalala para sa health and safety protocols sa loob ng silid-aralan c. Pagtala ng liban ng klase d. Kumustahan Sagutin ang Gawain 2 Sagutin ang Gawain 3
 5. 5. pagkakaisa, pagtutulungan, at kaunlaran. A. Balik-Aral  Sagutin ang paunang pagtataya mula sa modyul. B. Pagganyak  Tukuyin kung alin sa pahayag ang FACT at VIEW. 1. Ang mapusok na pamumuno ni Hitler sa Germany ay isa sa mga nagbunsod ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 2. Fascism ang tawag sa ideolohiyang pinairal ni Benito Mussolini sa Italy. 3. Nang salakayin ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawii, nagalit ang United States at nagdeklara ng digmaan laban a Japan. C. Malayang Talakayan (Gawain/Siyasatin)  Mga sanhi ng Ikalawang Digmaang Padaigdig D. Presentasyon(Pagpapaliwanag)  Iguhit sa pamamagitan ng UP the STAIRS Timeline ang mga mahahalagang pangyayaring nagging dahilan ng pagsisimula
 6. 6. ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. E. Paglalapat at Paglalahat  Ano-anong pangyayari ang nagging dahilan ng pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig? F. Ebalwasyon  Sa mga binanggit na sanhi, ano sa palagay mo ang pinakamabigat na dahilan? Bakit? TUESDAY Science 9 (7:30-8:30 am) 9 - Pearl Quarter: 4th Quarter Grade Level: Grade 9 Week: 4 Learning Area: Science MELC/s: Infer that the total momentum before and after collision is equal. S9FE-IVb-37 Day Objectives Topic/s Classroom-Based Activities Home-Based Activities 2 Tuesday Explain the law of conservation of momentum. Show that the total momentum of an  Begin with classroom routine: A. Prayer B. Reminder of the classroom health and safety protocols C. Checking of attendance D. Quick “kumustahan” Ask the learners to do the following:  Activity 4: My P’s  Activity 3: WATCH OUT!
 7. 7. isolated system is conserved A. Recall (Elicit)  Review Newton’s Third Law of Motion B. Motivation (Engage)  The students will answer the following questions:  What happens when a cargo truck collides with van?  What safety measures are provided on the roads so that accidents may be avoided? C. Discussion of concepts (Explore)  Describing the law of conservation of momentum  Problem solving on the law of conservation of momentum  Pointing out things to remember  Differentiating the elastic and inelastic collisionssolving problems on elastic and inelastic collisions  Summarizing the lesson D. Application/Exercises: 1. Activity 3: COMPARE ME! E. Evaluation:  Assessment
 8. 8. Araling Panlipuna 8 (8:30 – 9:30) 8 - Einstein Quarter: 4th Quarter Grade Level: Grade 8 Week: 4 Learning Area: AP MELC/s: Nasusuri ang mga dahilan, mahahalagang pangyayaring naganap at bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Day Objectives Topic/s Classroom-Based Activities Home-Based Activities 2 Tuesday  Ang mga mag-aaral ay maipamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng pakikipag-ugnayan at sama-samang pagkilos sa kontemporaryong daigdig tungo sa kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, at kaunlaran.  Mga dahilan, mahahalagang pangyayaring naganap at bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Panimulang Gawain: a. Pagdarasal b. Paalala para sa health and safety protocols sa loob ng silid-aralan c. Pagtala ng liban ng klase d. Kumustahan A. Balik-Aral  Sagutin ang paunang pagtataya mula sa modyul. B. Pagganyak  Tukuyin kung alin sa pahayag ang FACT at VIEW. 1. Ang mapusok na pamumuno ni Hitler sa Germany ay isa sa mga nagbunsod ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 2. Fascism ang tawag sa ideolohiyang pinairal ni Benito Mussolini sa Italy. 3. Nang salakayin ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawii, nagalit Sagutin ang Gawain 2 Sagutin ang Gawain 3
 9. 9. ang United States at nagdeklara ng digmaan laban a Japan. C. Malayang Talakayan (Gawain/Siyasatin)  Mga sanhi ng Ikalawang Digmaang Padaigdig D. Presentasyon(Pagpapaliwanag)  Iguhit sa pamamagitan ng UP the STAIRS Timeline ang mga mahahalagang pangyayaring nagging dahilan ng pagsisimula ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. E. Paglalapat at Paglalahat  Ano-anong pangyayari ang nagging dahilan ng pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig? F. Ebalwasyon  Sa mga binanggit na sanhi, ano sa palagay mo ang pinakamabigat na dahilan? Bakit?
 10. 10. Science 9 (9:45:45-10:45 am) 9 - Garnet Quarter: 4th Quarter Grade Level: Grade 9 Week: 4 Learning Area: Science MELC/s: Infer that the total momentum before and after collision is equal. S9FE-IVb-37 Day Objectives Topic/s Classroom-Based Activities Home-Based Activities 2 Tuesday Explain the law of conservation of momentum. Show that the total momentum of an isolated system is conserved  Begin with classroom routine: E. Prayer F. Reminder of the classroom health and safety protocols G. Checking of attendance H. Quick “kumustahan” A. Recall (Elicit)  Review Newton’s Third Law of Motion B. Motivation (Engage)  The students will answer the following questions:  What happens when a cargo truck collides with van?  What safety measures are provided on the roads so that accidents may be avoided? C. Discussion of concepts (Explore)  Describing the law of conservation of momentum  Problem solving on the law of conservation of momentum Ask the learners to do the following:  Activity 4: MY P’s  Activity 3: Wa
 11. 11.  Pointing out things to remember  Differentiating the elastic and inelastic collisionssolving problems on elastic and inelastic collisions  Summarizing the lesson D. Application/Exercises: 2. Activity 3: COMPARE ME! E. Evaluation:  Assessment WEDNESDAY Mathematics (8:30-9:30 am) 7 - Tulip Quarter: 4th Quarter Grade Level: Grade 10 Week: 4 Learning Area: TLE-Cookery MELC/s: Uses appropriate graphs to represent organized data: pie, chart, bar graph, line graph, histogram, and ogive. M7SP-IVd-e-1 Day Objectives Topic/s Classroom-Based Activities Home-Based Activities 3 Wednesday  Use the most appropriate graphs to represent data.  Presenting and organizing data Begin with classroom routine: A. Reminder of the classroom health and safety protocols B. Checking of attendance C. Quick “kumustahan” A. Recall (Elicit)  Answer What I Know in Self Learning Module 5, page 48  Ask the learner to read their Mathematics Self Learning Module 5: Presenting and Organizing Data A. Answer What I Know. B. Answer Indepent Activity 1.
 12. 12. B. Motivation (Engage)  Present statements to the learners and ask them if it is true or not. Let the students explain their stand. 1. Students who are good in Mathematics are poor in language. 2. Life today is more difficult than it was in 1960 because statistics have shown that there are more people who are experiencing hunger. C. Discussion (the following are discussed with the students)  Line graph  Bar graph  Pie graph  Histogram D. Developing Mastery (Explain)  Let the students answer Independent Activity 1: Histogram in page 54 E. Application and Generalization (Elaborate)  Let the students research on the latest 5 days Philippine peso exchange rate. C. Answer Assessment
 13. 13. 1. On what day was the peso strongest against US dollar? 2. On what days did the peso appreciate against the US dollar? 3. Construct the most appropriate graph to represent the data. F.Evaluation:  Answer assessment, page 60 Araling Panlipunan 8 (8:30 – 9:30) 8 - Einstein Quarter: 4th Quarter Grade Level: Grade 8 Week: 4 Learning Area: AP MELC/s: Nasusuri ang mga dahilan, mahahalagang pangyayaring naganap at bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Day Objectives Topic/s Classroom-Based Activities Home-Based Activities 3 Wednesday  Ang mga mag-aaral ay magkaroon ng aktibong pakikilahok sa mga Gawain, programa, proyekto sa antas ng komunidad at bans ana nasusulong ng rehiyonal at pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, at kaunlaran.  Mga dahilan, mahahalagang pangyayaring naganap at bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Panimulang Gawain: a. Pagdarasal b. Paalala para sa health and safety protocols sa loob ng silid-aralan c. Pagtala ng liban ng klase d. Kumustahan A. Balik-Aral  Anu-ano ang mga dahilan kung bakit naganap ang digmaang pandaigdig? Sagutin ang Gawain 4 Sagutin ang Isagawa Sagutin ang Tayahin
 14. 14. B. Pagganyak  Gawain 4: Tri-Story. Buuin ang mga pangyayari sa pamamagitan ng graphic organizer. C. Malayang Talakayan (Gawain/Siyasatin)  Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kasayayan sa daigdig. D. Presentasyon (Pagpapaliwanag)  Ipakita ang mga larawang diwa ng kasaysayan sa mga mag-aaral. 1. Magbigay ng isang pagkakakilanlan o kaisipan upang mailaran ang bawat isa. E. Paglalapat at Paglalahat  Ano-anong pangyayari ang nagging dahilan ng pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig? F. Ebalwasyon  Sagutin ang panhuling pagtataya sa pahina 17.
 15. 15. Araling Panlipunan (10:45-11:45) 8 - Newton Quarter: 4th Quarter Grade Level: Grade 8 Week: 4 Learning Area: AP MELC/s: Nasusuri ang mga dahilan, mahahalagang pangyayaring naganap at bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Day Objectives Topic/s Classroom-Based Activities Home-Based Activities 3 Wednesday  Ang mga mag-aaral ay magkaroon ng aktibong pakikilahok sa mga Gawain, programa, proyekto sa antas ng komunidad at bans ana nasusulong ng rehiyonal at pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, at kaunlaran.  Mga dahilan, mahahalagang pangyayaring naganap at bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Panimulang Gawain: a. Pagdarasal b. Paalala para sa health and safety protocols sa loob ng silid-aralan c. Pagtala ng liban ng klase d. Kumustahan A. Balik-Aral  Anu-ano ang mga dahilan kung bakit naganap ang digmaang pandaigdig? B. Pagganyak  Gawain 4: Tri-Story. Buuin ang mga pangyayari sa pamamagitan ng graphic organizer. C. Malayang Talakayan (Gawain/Siyasatin)  Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kasayayan sa daigdig. Sagutin ang Gawain 4 Sagutin ang Isagawa Sagutin ang Tayahin
 16. 16. D. Presentasyon (Pagpapaliwanag)  Ipakita ang mga larawang diwa ng kasaysayan sa mga mag-aaral. 1. Magbigay ng isang pagkakakilanlan o kaisipan upang mailaran ang bawat isa. E. Paglalapat at Paglalahat  Ano-anong pangyayari ang nagging dahilan ng pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig? F. Ebalwasyon  Sagutin ang panhuling pagtataya sa pahina 17. THURSDAY Science (7:30-8:30 am) 9 - Pearl Quarter: 4th Quarter Grade Level: Grade 9 Week: 4 Learning Area: Science MELC/s: LO2. Infer that the total momentum before and after collision is equal S9FE-IVb-37 Day Objectives Topic/s Classroom-Based Activities Home-Based Activities 4 Thursday  Explain the law of conservation of momentum;  Show that the total momentum of an Law of conservation of momentum Begin with classroom routine: A. Reminder of the classroom health and safety protocols B. Checking of attendance C. Quick “kumustahan” Ask the learner to do the following:  What I Can Do: Activity 4 – My P’s
 17. 17. isolated system is conserved;  Differentiate elastic and inelastic collision;  Solve problems involving collisions or explosions using the law of conservation of momentum. A. Motivation (Engage) Activity 1: Find Me! B. Discussion of concepts (Explore)  Stating the law of conservation of momentum  Presenting equation of the law of conservation of momentum  Problem solving on the law of conservation of momentum  Describing the kinetic energies of objects before and after collision C. Application and Generalization (Elaborate)  Problem Solving Exercises D. Evaluation:  Assessment  What I Can Do: Activity 3 – Watch Out! Science (8:30-9:30 am) 9 - Garnet Quarter: 4th Quarter Grade Level: Grade 9 Week: 4 Learning Area: Science MELC/s: LO2. Infer that the total momentum before and after collision is equal S9FE-IVb-37 Day Objectives Topic/s Classroom-Based Activities Home-Based Activities
 18. 18. 4 Thursday  Explain the law of conservation of momentum;  Show that the total momentum of an isolated system is conserved;  Differentiate elastic and inelastic collision;  Solve problems involving collisions or explosions using the law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum Begin with classroom routine: D. Reminder of the classroom health and safety protocols E. Checking of attendance F. Quick “kumustahan” E. Motivation (Engage) Activity 1: Find Me! F. Discussion of concepts (Explore)  Stating the law of conservation of momentum  Presenting equation of the law of conservation of momentum  Problem solving on the law of conservation of momentum  Describing the kinetic energies of objects before and after collision G. Application and Generalization (Elaborate)  Problem Solving Exercises H. Evaluation:  Assessment Ask the learner to do the following activities:  What I Can Do: Activity 4 – My P’s  What I can Do: Activity 3 – Watch Out!
 19. 19. FRIDAY Edukasyon sa Pagkakatao (8:30-9:30 am) 8 - Einstein Quarter: 4th Quarter Grade Level: Grade 8 Week: 4 Learning Area: ESP MELC/s: Nahihinuha na: ang pagkakaroon ng tamang pananaw sa ekswalidad ay mahalaga para sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay ng isang nagdadalaga at nagbibinata at sa pagtupad niya sa kanyang bokasyon na magmahal. Day Objectives Topic/s Classroom-Based Activities Home-Based Activities 5 Friday  Maisagawa ang mga angkop na kilos sa pagsasabuhay ng katapatan sa salita at sa gawa.  Pagsasabuhay ng katapatan sa Salita at Gawa: Pagkakaroon ng Komitment sa Katotohanan at Mabuting Konsensya Panimulang Gawain: a. Pagdarasal b. Paalala para sa health and safety protocols sa loob ng silid-aralan c. Pagtala ng liban ng klase d. Kumustahan A. Balik-Aral  Paunang pagtataya  Katapatan, Ano ba Ito? B. Pagganyak  Gawain 2: Matapat ka Ba? C. Malayang Talakayan (Gawain/Siyasatin)  Pagiging matapat sa salita at sa gawa  Pakakaroon ng Komiytment sa Katotohanan  Mga katangian ng taong may katapatan sa Gawa Gawin ang mga sumusunod  Balikan  Gawain 2  Gawain 3  Gawain 4  Tayahin
 20. 20. D. Presentasyon (Pagpapaliwanag)  Panoorin ang short film at sagutin ang mga katanungan. E. Paglalapat at Paglalahat  Gawin ang Isagawa, pahina 7 Katapatan mo, Isabuhay Mo F. Ebalwasyon  Gawin ang Tayahin Edukasyon sa Pagkakatao (10: 45 -11:45) 8 - Newton Quarter: 4th Quarter Grade Level: Grade 8 Week: 4 Learning Area: ESP MELC/s: Nahihinuha na: ang pagkakaroon ng tamang pananaw sa ekswalidad ay mahalaga para sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay ng isang nagdadalaga at nagbibinata at sa pagtupad niya sa kanyang bokasyon na magmahal. Day Objectives Topic/s Classroom-Based Activities Home-Based Activities 5 Friday  Maisagawa ang mga angkop na kilos sa pagsasabuhay ng katapatan sa salita at sa gawa.  Pagsasabuhay ng katapatan sa Salita at Gawa: Pagkakaroon ng Komitment sa Katotohanan at Mabuting Konsensya Panimulang Gawain: a. Pagdarasal b. Paalala para sa health and safety protocols sa loob ng silid-aralan c. Pagtala ng liban ng klase d. Kumustahan A. Balik-Aral  Paunang pagtataya  Katapatan, Ano ba Ito? Gawin ang mga sumusunod  Balikan  Gawain 2  Gawain 3  Gawain 4  Tayahin
 21. 21. B. Pagganyak  Gawain 2: Matapat ka Ba? C. Malayang Talakayan (Gawain/Siyasatin)  Pagiging matapat sa salita at sa gawa  Pakakaroon ng Komiytment sa Katotohanan  Mga katangian ng taong may katapatan sa Gawa D. Presentasyon (Pagpapaliwanag)  Panoorin ang short film at sagutin ang mga katanungan. E. Paglalapat at Paglalahat  Gawin ang Isagawa, pahina 7 Katapatan mo, Isabuhay Mo F. Ebalwasyon  Gawin ang Tayahin Prepared by: Checked by: Reviewed by: LIWLIWA B. SUGUITAN BENIGNO B. BAAY EDITHA R. MABANAG, PhD Teacher I School Principal I Education Program Supervisor

×