Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Използване на ИКТ в учебния процес

Използване на ИКТ в учебния процес

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Използване на ИКТ в учебния процес

  1. 1. Информационен подход на преподаване Схеми, чертежи, снимки, аудио-визуални средства (комикси, филмчета) за онагледяване на учебния материал – чрез компютърните технологии и проектори или интерактивни дъски. Използването на повече цветове и звуци допринася за по-лесното асимилиране на фактите ! Да няма претрупаност! Чрез устно или писмено представяне на факти, дефиниции, обяснения, доказателства
  2. 2. Феноменологичен подход на преподаване Опитите по естествените дисциплини могат да бъдат симулирани (когато не е възможно да се извършат в реална среда) чрез съвременните ИКТ. По този начин учащият ще вземе участие в експеримента, макар и само виртуално. Демонстрация на явления, събития, процеси
  3. 3. Кооперативен подход на преподаване Съществена е комуникацията между членовете на групата, представяща учебния материал, или между „преподаващия учащ” и аудиторията. Използването на ИКТ допринася в голяма степен както приподготовката на проекта, така и за изпълнението и презентацията му. Структуриране на положителна взаимозави- симост. Учащите се работят в групи.
  4. 4. Изготвил: Илиана Илиева-Дъбова Образователен блог Българско училище в чужбина Използвана литература:  Иванов, Иван. Интерактивни методи на обучение. С.  Терзиева, В., П. Кадемова–Кацарова. Съвременни ИКТ базирани методи на обучение. Шеста национална конференция „Образованието в информационното общество“, С.  www.ilieva-dabova.blogspot.com

×