Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Innovaa&oEmpa&a 
KÄSIKIRJA 
liiketoimintaa 
kehi,äville 
asiakkaiden 
au,ajille 
ŵƉĂƟĂon 
perustavaa 
laatua 
oleva 
inhim...
ŵƉĂƟĂ 
ŽŶŬLJŬLJćŽƩĂĂ 
TOISEN 
NÄKÖKULMA, 
YMMÄRTÄÄ 
JA 
JAKAA 
ŚćŶĞŶƚĂƌƉĞŝƚĂĂŶ͕ 
ŚƵŽůŝĂĂŶ͕ 
ƚƵŶƚĞŝƚĂĂŶ 
ƐĞŬćŚĂůƵĂAUTTAA. 
/Ŷ...
MITEN 
asiakas 
saadaan 
mukaan 
innovaa8oprosessin 
alkuvaiheeseen?
InnovaaoEmpaa 
-­‐MENETELMÄ 
Innovaa8oempa8a 
on 
menetelmä 
uusien 
tuo6eiden, 
palveluiden 
ja 
prosessien 
alkuvaiheen ...
OPASKARTTA 
Käsikirja 
esi,elee 
nopean 
asiakaslähtöisen 
innovoin8menetelmän, 
jota 
käytetään 
innovaa8oprosessin 
alku...
TIETÄMINEN 
TUNTEMINEN 
SANALLINEN 
KUVAUS 
JA 
VISUALISOINTI 
EMPATIAKARTTA 
Asiakkaat 
ja 
Liiketoiminta 
Asiakaspersoon...
aloi6amista 
MYÖNTEINEN 
asenne 
on 
onnistumisen 
edellytys 
Ennen 
MIETITÄÄN 
• Mitä 
työskentelyn 
ollaan 
kehi,ämässä ...
TIETÄMINEN 
Asiakkaat 
ja 
Liiketoiminta 
TAVOITTEET: 
• Asiakkaisiin 
Empaan 
I 
ja 
heidän 
liiketoimintaansa 
lii,yvän ...
ASIAKASKETJUT 
• Asiakasketjujen 
yritykset 
nimetään 
tai 
tyypitellään 
ja 
avataan 
keskustellen 
niiden 
liiketoiminta...
KESKEISET 
ASIAKASTA 
EDUSTAVAT 
HENKILÖT 
• 
Valitun 
asiakasketjun 
keskeiset 
henkilöt 
nimetään 
ja 
kuvataan 
heidän ...
TUNTEMINEN 
Asiakaspersoonat 
TAVOITTEET: 
• Asiakkaisiin 
Empaan 
I 
I 
kohdistuvan 
myönteisen 
tunnesiteen 
vahvistamin...
TUNTEMINEN 
Asiakaspersoonat 
ASIAKASPERSOONA 
• Edustaa 
laajempaa 
joukkoa 
ihmisiä, 
jolle 
uu,a 
tuote,a, 
palvelua 
t...
Mitä 
AJATTELEE 
JA 
TUNTEE? 
• Mikä 
on 
tärkeää? 
• Mikä 
saa 
liiku,umaan? 
• Mitä 
unelmia 
ja 
haaveita? 
Mitä 
KUULE...
AUTTAMINEN 
Ongelmat 
ja 
Ratkaisut 
TAVOITTEET: 
• Asiakkaisiin 
kohdistuvan 
au,amishalun 
vahvistaminen. 
• Ratkaisujen...
AUTTAMINEN 
Ongelmat 
ja 
Ratkaisut 
IDEOINTI 
• Lähdetään 
liikkeelle 
asiakaspersoonan 
ongelmien 
konkre8soimisesta. 
•...
KIRKASTAMINEN 
Tuote, 
Palvelu, 
Prosessi 
TAVOITTEET: 
• Ratkaisun 
Empaan 
I 
V 
selkiy,äminen 
varsinaista 
tuotekehity...
KIRKASTAMINEN 
Tuote, 
Palvelu, 
Prosessi 
= 
ratkaisun 
lyhyt 
sanallinen 
tai 
visuaalinen 
kuvaus 
kertoo, 
miten 
ja 
...
InnovaaoEmpaa 
-­‐MENETELMÄ 
EDELLYTYKSET 
• Menetelmä 
edelly,ää 
työskentelyn 
ohjaajalta 
empaaMsta 
suhtautumista 
– 
...
/ŶŶŽǀĂĂƟŽ 
on 
inhimillinen 
PROSESSI 
JOSSA 
IHMISTEN 
pitää 
ymmärtää 
toisiaan
/ŶŶŽǀĂĂƟŽŵƉĂƟĂ 
ŵƉĂƟĂ 
inhimillistää 
ŝŶŶŽǀĂĂƟŽŶ 
Innovaa8oempa8a 
menetelmä 
ja 
käsikirja 
on 
kehite,y 
on 
Tekesin, 
A...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

InnovaatioEmpatia käsikirja

InnovaatioEmpatia on käsikirja liiketoimintaa kehittäville asiakkaiden auttajille.

Käsikirja esittelee nopean asiakaslähtöisen innovointimenetelmän, jota käytetään innovaatioprosessin alkuvaiheessa, ennen varsinaista tuotekehitystä.

Menetelmä on kehitetty uusien tuotteiden, palveluiden
ja prosessien kehitystyöhön.

InnovaatioEmpatia käsikirja

 1. 1. Innovaa&oEmpa&a KÄSIKIRJA liiketoimintaa kehi,äville asiakkaiden au,ajille ŵƉĂƟĂon perustavaa laatua oleva inhimillinen TAITO JOTA VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ tehostamaan ŝŶŶŽǀĂĂƟŽƚŽŝŵŝŶƚĂĂ Päivi Eriksson Tero Montonen
 2. 2. ŵƉĂƟĂ ŽŶŬLJŬLJćŽƩĂĂ TOISEN NÄKÖKULMA, YMMÄRTÄÄ JA JAKAA ŚćŶĞŶƚĂƌƉĞŝƚĂĂŶ͕ ŚƵŽůŝĂĂŶ͕ ƚƵŶƚĞŝƚĂĂŶ ƐĞŬćŚĂůƵĂAUTTAA. /ŶŶŽǀĂĂƟŽon ƌĂƚŬĂŝƐƵũĞŶ TARJOAMISTA ASIAKKAIDEN ŽŶŐĞůŵŝŝŶũĂƚĂƌƉĞŝƐŝŝŶ
 3. 3. MITEN asiakas saadaan mukaan innovaa8oprosessin alkuvaiheeseen?
 4. 4. InnovaaoEmpaa -­‐MENETELMÄ Innovaa8oempa8a on menetelmä uusien tuo6eiden, palveluiden ja prosessien alkuvaiheen kehitystyöhön MENETELMÄ • Ydin on asiakkaan ymmärtäminen. • Hyödyntää empa8aa keinona ratkaista asiakkaiden ongelmia. • Nopeu,aa ja systema8soi innovaa8oprosessin alkuvaihe,a. • On kustannustehokas. KÄSIKIRJA • Kertoo, miten innovaa8oempa8a -­‐menetelmää käytetään. • On suunna,u pienille ja keskisuurille teollisuusyrityksille.
 5. 5. OPASKARTTA Käsikirja esi,elee nopean asiakaslähtöisen innovoin8menetelmän, jota käytetään innovaa8oprosessin alkuvaiheessa, ennen varsinaista tuotekehitystä. MENETELMÄ jakautuu neljään empa8aa vahvistavaan työvaiheeseen: TIETÄMINEN TUNTEMINEN AUTTAMINEN KIRKASTAMINEN KUSTAKIN OSIOSTA ESITELLÄÄN: • Tavoi6eet • Työkalut • Työvaiheet
 6. 6. TIETÄMINEN TUNTEMINEN SANALLINEN KUVAUS JA VISUALISOINTI EMPATIAKARTTA Asiakkaat ja Liiketoiminta Asiakaspersoonat Tuote, Palvelu Prosessi KIRKASTAMINEN AUTTAMINEN Ongelmat ja Ratkaisut KONSEPTI JA PROTOTYYPPI IDEOINTI JA ARVIOINTI
 7. 7. aloi6amista MYÖNTEINEN asenne on onnistumisen edellytys Ennen MIETITÄÄN • Mitä työskentelyn ollaan kehi,ämässä (tuote, palvelu vai prosessi). • Kenelle (toimiala, liiketoiminnan alue, asiakassegmenM). MÄÄRITELLÄÄN • Ketkä työskentelyyn osallistuvat. • Vähintään 2 – 6 henkilöä. KUKA TOIMII TYÖSKENTELYN OHJAAJANA? • Oman yrityksen henkilö. • Ulkopuolinen konsulM. PÄÄTETÄÄN AIKATAULU • Työskentelyyn käyte,ävä aika (suositus 4 h / vaihe). • Vaiheiden aikataulutus (esim. 1 vaihe / vk, 2 vaihe,a / vk, tai kaikki peräkkäin).
 8. 8. TIETÄMINEN Asiakkaat ja Liiketoiminta TAVOITTEET: • Asiakkaisiin Empaan I ja heidän liiketoimintaansa lii,yvän 8etämisen tason nostaminen. • Valinnat: vaihe kenen ongelmia kehite,ävän tuo,een, palvelun tai prosessin on tarkoitus ratkaista? TYÖKALUT: • Asiakasketjujen ja asiakasta edustavien henkilöiden sanallinen kuvaus sekä visualisoin8.
 9. 9. ASIAKASKETJUT • Asiakasketjujen yritykset nimetään tai tyypitellään ja avataan keskustellen niiden liiketoimintaan lii,yvää 8etoa ja kokemuksia. • Valitaan asiakasketju, joka on kiinnostavin kehite,ävän asian kannalta. ASIAKASYRITYS Lihala PIHVISEN Osuuskunta ASIAKKAAN ASIAKAS Oy RAFLA Ab LOPPUKÄYTTÄJÄ FIRMA Oyj Asiakasketju 1 TIETÄMINEN Asiakkaat ja Liiketoiminta
 10. 10. KESKEISET ASIAKASTA EDUSTAVAT HENKILÖT • Valitun asiakasketjun keskeiset henkilöt nimetään ja kuvataan heidän toimintaansa. • Valitaan ne henkilöt, jotka ovat keskeisiä kehite,ävän asian kannalta. • Lihala PIHVISEN Osuuskunta • • VALITTU ASIAKASKETJU HENKILÖT HENKILÖN KUVAUS Asema työssä, koulutus, kokemus, työtehtävät ja vastuualueet, työhön lii,yvät ongelmia, tarpeet. • Oy RAFLA Ab • • • FIRMA Oyj • • • Karjankasva,aja Esko Pihvinen • • • KeiMömestari Pekka Kauha • • • Liikemies Timo Salkku • • • Karja8lan omistaja • • • Ravintolaosakas, pääkokki • • • Yksityisyri,äjä, lakimies • • TIETÄMINEN Asiakkaat ja Liiketoiminta
 11. 11. TUNTEMINEN Asiakaspersoonat TAVOITTEET: • Asiakkaisiin Empaan I I kohdistuvan myönteisen tunnesiteen vahvistaminen. • Asiakkaan toiminnan ja 8lanteen kuvaaminen hänen omalla logiikallaan. TYÖKALUT: • Asiakaspersoonien muodostaminen empa8akartan avulla. vaihe
 12. 12. TUNTEMINEN Asiakaspersoonat ASIAKASPERSOONA • Edustaa laajempaa joukkoa ihmisiä, jolle uu,a tuote,a, palvelua tai prosessia kehitetään. • Edistää asiakkaan näkökulman omaksumista. • Persoonan kuvaamisessa hyödynnetään osallistujien 8etoa asiakkaista. EMPATIAKARTTA • Ope,aa tuntemaan asiakasta edustavan henkilön toimintaa, aja,elua, kokemuksia, tarpeita ja ongelmia. • Tuo,aa elävän, konkreeMsen ja yksityiskohtaisen kuvauksen persoonasta. • Tekee persoonan läheiseksi ja tutuksi, herä,ää halun au,aa.
 13. 13. Mitä AJATTELEE JA TUNTEE? • Mikä on tärkeää? • Mikä saa liiku,umaan? • Mitä unelmia ja haaveita? Mitä KUULEE? • Mitä neuvoja ystävät antavat? • Mitä neuvoja pomo antaa? • Ketkä muut vaiku,avat päätöksiin? Mitä SANOO JA TEKEE? • Miten asennoituu? • Miten puhuu? • Miten käy,äytyy? Mitä NÄKEE? • Ympärillään? • Ystävillään? • Markkinoiden tarjoavan? KIPUPISTEET ONNISTUMISET • Mistä turhautuu? • Mikä estää? • Mitä riskejä kaihtaa? • Mitä haluaa saavu,aa? • Miten arvioi onnistumistaan? • Miten saavu,aa tavoi,eensa? Empaakar6a Soile Kivinen Yhteyspäällikkö Kauppaeteiden maisteri Avioliitossa, 2 lasta Lenkkeilee ja ui TUNTEMINEN Asiakaspersoonat
 14. 14. AUTTAMINEN Ongelmat ja Ratkaisut TAVOITTEET: • Asiakkaisiin kohdistuvan au,amishalun vahvistaminen. • Ratkaisujen tuo,aminen asiakkaiden ongelmiin. • Hyödyn täsmentäminen asiakkaalle ja kehi,ävälle yritykselle. TYÖKALUT: • Ideoin8 ja arvioin8. Empaan I I I vaihe
 15. 15. AUTTAMINEN Ongelmat ja Ratkaisut IDEOINTI • Lähdetään liikkeelle asiakaspersoonan ongelmien konkre8soimisesta. • Selkiytetään, mihin ongelmaan työskentelyssä halutaan keski,yä. • Kysytään, miten voimme au,aa asiakaspersoonaa valitun ongelman ratkaisemisessa? ARVIOINTI Kysytään kustakin ratkaisusta (voidaan käy,ää pisteytystä): • Kuinka toteu,amiskelpoinen ratkaisu on? Mitä toteu,aminen vaa8i ja edelly,ää? • Miten ratkaisu au,aa asiakasta? • Miten ratkaisu hyödy,ää kehi,ävän yrityksen liiketoimintaa? • Tehdään karkeaa rahallista arvioin8a. VALINTA • Mikä tai mitkä ratkaisut otetaan mukaan seuraavaan vaiheeseen?
 16. 16. KIRKASTAMINEN Tuote, Palvelu, Prosessi TAVOITTEET: • Ratkaisun Empaan I V selkiy,äminen varsinaista tuotekehitysprosessia varten. vaihe Tietämisen, tuntemisen ja auamisen lopputulos TYÖKALUT: • Konsep8 ja prototyyppi.
 17. 17. KIRKASTAMINEN Tuote, Palvelu, Prosessi = ratkaisun lyhyt sanallinen tai visuaalinen kuvaus kertoo, miten ja miksi ratkaisu toimii. Kertoo hyödyt asiakkaalle ja kehi,ävälle yritykselle. KONSEPTI P R O T O T Y Y P P I = ratkaisun nopea fyysinen toteutus näy,ää, miten ja miksi ratkaisu toimii. Edullises8 toteute,u.
 18. 18. InnovaaoEmpaa -­‐MENETELMÄ EDELLYTYKSET • Menetelmä edelly,ää työskentelyn ohjaajalta empaaMsta suhtautumista – ohjaaja näy,ää omalla esimerkillään, miten toimitaan empaaMses8. SUDENKUOPAT • Osallistujien kriiMnen suhtautuminen itseään, asiakkaita ja muita osallistujia kohtaan. • Asiakkaan näkökulman unohtaminen työskentelyn kuluessa ja asioiden tarkastelu vain oman yrityksen näkökulmasta.
 19. 19. /ŶŶŽǀĂĂƟŽ on inhimillinen PROSESSI JOSSA IHMISTEN pitää ymmärtää toisiaan
 20. 20. /ŶŶŽǀĂĂƟŽŵƉĂƟĂ ŵƉĂƟĂ inhimillistää ŝŶŶŽǀĂĂƟŽŶ Innovaa8oempa8a menetelmä ja käsikirja on kehite,y on Tekesin, Aalto-­‐yliopiston ja Itä-­‐ Suomen yliopiston kauppa8eteiden laitoksen rahoi,amassa Inpa8a -­‐hankkeessa. Käsikirja on käyte,ävissä Common Crea8ves lisenssillä. www.uef.fi/fi/inpaa

×