Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

hảo hán luôn ahahha

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 22 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

hảo hán luôn ahahha

 1. 1. GROUP NAME Giáo Viên Bộ Môn TÊN TRƯỜNG HỌC BẠN ĐANG HỌC Môn học thuyết trình
 2. 2. Thành Viên Trong Nhóm Môn học thuyết trình Ghi rõ nội dung chủ đề thuyết trình
 3. 3. Họ Và Tên (1) Chức vụ trong nhóm (1) Ghi rõ thông tin (1)
 4. 4. Họ Và Tên (2) Chức vụ trong nhóm (2) Ghi rõ thông tin (2)
 5. 5. Họ Và Tên (3) Chức vụ trong nhóm (3) Ghi rõ thông tin (3)
 6. 6. Họ Và Tên (4) Chức vụ trong nhóm (4) Ghi rõ thông tin (4)
 7. 7. Nội dung bài học Ghi rõ nội dung bài học Thuyết trình gì đó ko biết viết gì ))
 8. 8. G i á o v i ê n b ộ m ô n Môn học thuyết trình GROUP NAME Nội dung 1 Nội dung 2 Nội dung 4 Nội dung 3 Nội dung 5 Chủ đề nội dung 1 Chủ đề nội dung 2 Chủ đề nội dung 3 Chủ đề nội dung 4 Chủ đề nội dung 5
 9. 9. BẮT ĐẦU THUYẾT TRÌNH GROUP NAME
 10. 10. M ô n h ọ c t h u y ế t t r ì n h Thuyết trình ở đây nhé Nội dung 1 Tiêu đề nội dung 1
 11. 11. Nội dung 2 Thuyết trình ở đây nhé Tiêu đề nội dung 2
 12. 12. Nội dung 3 Thuyết trình ở đây nhé Tiêu đề nội dung 3
 13. 13. G r o u p N a m e Nội dung 4 Tiêu đề Nội dung 4 Nội dung 2 Tiêu đề nội dung 2 Nội dung 1 Tiêu đề nội dung 1 Nội dung 3 Tiêu đề nội dung 3
 14. 14. TEXT Ghi chú TEXT 1 Itachi Deidara 2 Hidan 3 Kakuzu 4 Tobi 5 Pain 6 Sasori 7
 15. 15. ITACHI TEXT Ghi chú TEXT
 16. 16. DEIDARA TEXT Ghi chú TEXT
 17. 17. HIDAN TEXT Ghi chú TEXT
 18. 18. KAKUZU TEXT Ghi chú TEXT
 19. 19. TOBI TEXT Ghi chú TEXT
 20. 20. PAIN TEXT Ghi chú TEXT
 21. 21. SASORI TEXT Ghi chú TEXT
 22. 22. THANKS FOR WATCHING Môn học thuyết trình

×