Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Moodle ja erityinen tuki 24.1.2018

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Moodle ja erityinen tuki 24.1.2018 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Moodle ja erityinen tuki 24.1.2018

  1. 1. 18.1.2018 1 Moodle - esteetön ja helppo hahmottaa Digiosalliseksi-workshop 24.1.2018 Heli Antila Kuka olen? • Heli Antila • v astuuv almentaja, lehtori, ohjaav a opettaja TAMK/TAOK • Koulutuksellinen tausta: KM, YTM, EO • Ammatillinen tausta: toimittaja, v iestintäyrittäjä • Harrastukset: hiihto, py öräily, sukututkimus, opiskelu, kirjoittaminen Digiosalliseksi-hankkeen tavoitteita 1. Kartoittaa ja lisätä nuorten sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamista 2. Kartoittaa, koota ja levittää ohjauksen hyviä käytäntöjä 3. Kehittää v erkossa tapahtuvaa kohtaamista ja ohjaamista 4. Kehittää innov atiivisia digitaalisia materiaaleja, menetelmiä ja oppimisympäristöjä 5. Tukea oppimista, osaamisen kehittymistä ja osallisuutta digitaalisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä.
  2. 2. 18.1.2018 2 OKM:n esteettömyystutkimus korkeakouluille (2012): • Verkkoy mpäristöjen esteettömy ys on heikoimmaksi arv ioitu osa-alue. • Saav utettav uus heikentyy v erkkoympäristöjen kehitty essä v isuaalisuutta ja liikkuv aa kuvaa suosiv aan suuntaan. • Testataanko v erkkoy mpäristöjen esteettömyyttä? STIVI-suositus • Tieto- ja v iestintäteknologiaa v oidaan käy ttää opiskelun saav utettav uuden ja esteettömy yden toteuttamiseksi tehokkaammin kuin tähän asti on käy tetty. • Stiv i-suositus auttaa korkeakouluja osallistumaan keskusteluun teknologian käy töstä ja saav utettav uudesta, arvioimaan omaa toimintaansa, tekemään kehittämissuunnitelmia, laatimaan ohjeita ja toteuttamaan koulutusta. Opintojaksoaineistot oppimisalustalla • Oppimisalustalle lisäämäni v almiit sisällöt (Word- asiakirjat, PDF-tiedostot, PowerPoint-esity kset, v ideot) ov at saav utettavia. • Laatiessani sisältöjä oppimisalustalle otan huomioon oppimisy mpäristön saav utettav uusohjeet. Varmistan, että – käytän tyylejä tekstin otsikoissa ja sisällön eri osuuksissa – käytän tekstivastineita kuville ja kuvioille – hyperlinkeillä on kuvaavat nimet (ei esimerkiksi "Lisätietoa tästä" vaan "Lisätietoa opintojaksosta") – luon taulukot oikein taulukkotoiminnoilla – videoissa on tekstitykset. Lähde: Stivi-suositus
  3. 3. 18.1.2018 3 Moodlen tehtävät • opintojaksojen "kotipaikka" • aineistojen jakaminen (ei materiaalipankki) • tehtävien tekeminen • joustava oppiminen • lähiopetuksen tuki • verkko-opetuksen väline Moodlelle tyypillistä Opettajat pitäv ät Moodlesta => y hteistä ohjeistusta ei ole => osaaminen on erilaista => jokainen Moodle on erilainen Opiskelijat pitäv ät Moodlea sekav ana => he eiv ät saa kiinni opettajien erilaisista logiikoista Moodlen jaotteluun liittyviä asioita • Viikkonäky mä • Teemoitettu näky mä • Joku muu Mistä löy ty vät tehtävät? Ov atko tehtäv ät ja materiaalit samassa paikassa? Ov atko tehtäv änanto ja tehtäv än palautus samassa paikassa?
  4. 4. 18.1.2018 4 Kirjallisessa ohjeistuksessa opiskelijoille kerrottava: • miksi tehtäv ä tehdään (mitä on tarkoitus oppia), • miten se tehdään (mikä on kunkin kurssilaisen ty önkuv a), • missä aikataulussa se tehdään (milloin tehtäv än on oltav a v almiina, tehdäänkö tehtäv än kuluessa v älitarkistuksia) ja millaista tuotosta tehtäv ästä odotetaan (mikä ov at lopputuotoksen muoto- ja sisältöv aatimukset), • mistä ja miten saa apua sekä lisätietoa (linkit, oheislukemistot, tausta-aineistot, esimerkit). (Tampereen kaupunki ohjeistus) Materiaalin määrä • Toimiiko Moodle materiaalipankkina? (ppt:t, v ideot, linkit, skannatut siv ut, kyselyt, osallistavat keskustelualueet...) • Onko materiaalin määrä sopiv a v ai onko sitä liikaa? Houkuttelevuus • Moodlen peruspohja ei houkuttele opiskelijaa. • Miten se v oisi houkutella? • Auttav atko kuv at vai sekoittavatko ne? • Vaatiiko v isuaalisuus my ös selv entävän tekstin? • Onko erilaisia Moodle-kursseja liikaa? • => inf oähky ?
  5. 5. 18.1.2018 5 Lisäosat esim. H5P-työkalut => sisältö monipuolisempi => v isuaalisuus näy ttäv ämpi => v uorov aikutteiset tehtäv ät mahdollisia MUTTA: - eri organisaatioilla eri ty ökalut - eri opettajilla erilainen osaaminen - lisää erilaisia elementtejä, helpottaako v ai v aikeuttaako hahmottamista Tekniikan toimivuus • Toimiv atko y htey det riittävän nopeasti? • Käy ttääkö opiskelija PC:tä, MACia v ai mobiilia? • Oma laite v ai oppilaitoksen laite? => Moodlen eri selainta tukeminen on parantunut v iime v uosina => kaikki tiedostot eiv ät aukea mobiililaitteessa y mmärrettäv ään muotoon => Aukeav atko kaikki linkit? Moodle yhteisöllisenä oppimisalustana • Verkosto-osaaminen => tutustumisalueet ja toiminnot => v astav uoroiset kommunikaatiosuhteet => sosiaalinen toiminnallisuus => rikastav a y hteistyö => opiskelijat keskustelev at ja innostav at toisiaan => tieto liikkuu, sy v entyy ja uutta tietoa rakentuu Mikä on opettajan rooli?
  6. 6. 18.1.2018 6 Moodle itsenäisessä opiskelussa Jos jokainen suorittaa kurssia oman aikataulunsa mukaan, miten tunnistaa tuen tarv e? => v iipy y kö vastaus kiireen v ai osaamattomuuden takia => tietääkö opiskelija miten ja keneltä ky sy ä apua => v ertaistuen käy ttö, verkkotutor => kuinka aktiiv isen roolin opettaja ottaa => ohjauskeskustelut ja osaamisen kartoittamiset Vinkkejä • Monikanav aisuuden hy ödy ntäminen v erkossa • Tekstin rooli ohjaav a Esimerkki: Paljon tavaraa
  7. 7. 18.1.2018 7 Esimerkki: Paljon erilaisia tiedostoja Esimerkkejä: pääkurssi, johon linkitetty muita opintojaksoja Esimerkki: itsenäinen kurssi
  8. 8. 18.1.2018 8 Pohdintaa • Kuinka hahmotetaan ja luodaan kokonaisuuksia v erkossa olev ista palasista? • Miten y htenäistetään käy täntöjä? • Kuinka sy v ennetään sisältöjä? Esteettömyyden huomiointi Moodlessa • https://docs.moodle.org/2x/fi/Esteett%C3%B6myy den_huomiointi_Moodlessa Keskustelua ja ajatuksia? KIITOS!
  9. 9. 18.1.2018 9 Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivu: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaasamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/deed.fi lyhyesti: • Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. • Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta Heli Antila (LINKKI). Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä laajempia oikeuksiavoit kysyä tekijältäheli.antila@tamk.fi

×