Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Politimesteren i

Rogaland
Postboks 240, 4001
Stavanger
Tlf. 51899000

  

  

VEDTAK

 
 

 
 

 
 
 
 

om midlerti...
F[: rr. <el. egg

POLITIMESTEREN I ROGALAND

sikter herved

 

for overtredelse av

Yrkestransportloven § 41 if § 4 farste...
Vedtakelse av forelegget —frist og betaling: 

Du oppfordres til at ta standpunkt til forelegget og retumere et eksemplar ...
Forelegget Vedtas

Anm. nr. : —
Sted og data

Underskrift

Verges underskrift

 

Forelegget Vedtas IKKE
Anmm: — T

D Jeg...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Fine for using Haxi | Stavanger Police

In December 2014 undercover agents from Stavanger Police lured Haxi users to pick them up. Afterwards they fined them 8.000 NOK (€1100/$1700) for breaking "Yrketransportloven" and 3 months confiscation of their car. Haxi will take Stavanger Police to court for protection of the userbase.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Fine for using Haxi | Stavanger Police

 1. 1. Politimesteren i Rogaland Postboks 240, 4001 Stavanger Tlf. 51899000 VEDTAK om midlertidig forbud mot bruk av kjoretoy " Fndselsnr. 11 siffer) Politidistrikt ROGALAND Begrunnelse for vedtaket: Motorvogn med registreringsnummer -, er den ‘ ca. kl. -benyttet av Dem til piratdrosjevirksomhet. Det vises til yrkestransportloven av 21.06.2002 nr. 45 § 40 ( 1) hvor det fremgér at politiet kan nedlegge forbud mot bruk av motorvogn for s5 lang tid som finnes nadvendig for motorvogn som blir benyttes til transport av personer uten at det foreligger péibudt lrayve for slik virksomhet, Det Vises videre til yrkestransportloven § 40 (2) hvor det fremgar at politiet kan inndra kjennemerker o g vognkort dersom bruken av motorvogn blir forbudt etter § 40 (1). VEDTAK Imedhold av yrkestransportloven av 21.06.2002 nr. 45 § 40 (1) nedlegges det midlertidig forbud mot bruk av motorvogn med registreringsnummer ‘for en tid av 3 maneder fra _. Kjennemerker og vognkort inndras ogsé i samme pexiode, jfr. § 40 (2). F orhéindsvarsel er unnlatt etter forvaltningsloven § 16, 3. ledd bokstav c. Sted og dato Politiets empel og unde krift Stavanger, den '. l2.14 Vedtaket kan uten frist piklages til Politidirektoratet. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes den politimes - politikammer) som har truffet vedtaket om inndragning av Deres farerkort. Klagen skal vaare undertegnet, nevne det vedtak som kan klages over, og den eller de endringer som anskes. Klagen bar ogsé nevne de grunner den stattet seg til og andre opplysninger som kan ha betydning for klagen. Dersom De av saarlige grunner trenger nzermere veiledning om adgangen til :3 ldage og om fremgangsmaten ved 2'1 klage, kan de vende Dem til politiet eller lensmannen. Etter forvaltningsloven har De som hovedregel krav pa 5 E: se sakens dokumenter. Etter denne lov vil de ogsi pé naermere vilkiir kunne as dekket de saksomkostninger som palzper i en klagesak og utleggene til madvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsrad. Politiet eller lensmannen vil kunne gi naermere opplysning om adgangen til :3 stake fritt rettsréd og vilkirene for 2°: kunne fa tilkjent saksomkostninger i klagesaken.
 2. 2. F[: rr. <el. egg POLITIMESTEREN I ROGALAND sikter herved for overtredelse av Yrkestransportloven § 41 if § 4 farste ledd annet punktum for a ha drevet persontransport med motorvogn mot Vederlag pa samme mate som drosje Ved at tilbud om transport ble rettet til almenheten pa offentli g plass Grunnlag: ca. kl. I, i , utfarte han persontransport mot vederlag (piratdrosjevirksomhet) rettet mot allmennheten fra offentlig plass, med en E) med kjennemerke E uten a ha nadvendig layve. For overtredelsen ilegges du en bot til statskassen pa kl‘. eller hvis boten ikke betales/ inndrives, en straff av fengsel i dager. Boten som er fastsatt i forelegget, bygger pa at forelegget blir vedtatt. Ved utmalingen av boten er det falgelig lagt inn en strafferabatt pa dette grunnlag. Du underrettes om at dersom forelegget ikke vedtas, slik at saken ma oversendes til domstolen for padammelse, bortfaller strafferabatten. I retten vil det bli lagt ned pastand om bot pa kr. 9600, subsidiaert (dvs. for det tilfelle at boten ikke betales/ inndrives) fengsel i 19 dager, og det vil i tillegg bli krevd saksomkostninger til det offentlige. Dok. nr. :
 3. 3. Vedtakelse av forelegget —frist og betaling: Du oppfordres til at ta standpunkt til forelegget og retumere et eksemplar i undertegnet stand innen 5 - fem - dager fra mottakelse. Er siktede under 18 ar eller har fatt oppnevnt verge, skal verge ogsa underskrive. Betaling av boten anses ikke som vedtakelse. Nar forelegget er Vedtatt og returnert politiet, videresendes det til Statens innkrevingssentral (SI), som sender ut faktura. Betaling kan ogsa skje direkte til politidistriktet. Etter at faktura er mottatt fra SI, kan du sake SI om a fa betale forelegget/ kravet i avdrag eller fa utsatt betalingen. Mer infonnasjon om betaling, avdragsordning og betalingsutsettelse kan finnes pa Sls nettsted: www. statens— i_n_nl(I‘€’il12SS6l'l11'al.110 eller Ved a lese informasjonen pa baksiden av giro som du far tilsendt fra SI. Konsekvenser av at du vedtarforelegget: Vedtakelsen av forelegget er frivillig o g innebaerer at straffesaken avgjares endelig o g uten domstolsbehandling. Vedtakelsen har samme virkning som en endelig dom og kan vanligvis ikke paankes. Vedtatt forelegg kan fa betydning ogsa utenfor straffesaken. Dette gj elder for eksempel adgang til a beholde eller fa offentlige bevillinger og autorisasjoner, bl a bevertningsbevillinger. Hvis det er voldt skade, kan Vedtatt forelegg fa betydning Ved et eventuelt erstatnings- eller forsikringsoppgjar. Et Vedtatt forelegg for overtredelse av bestemmelser i straffeloven kapittel 19 (dvs. §§ 192-206) eller straffeloven § 258 jf § 257 0g § 268 jf § 267, medforer — pa samme mate som en dom — registrering i DNA identitetsregisteret. Konsekvenser av at du ikke vedtarforelegget: Dersom forelegget ikke vedtas, oppfordres du til innen 5 - fem - dager a oppgi gmnnen til dette. Dette kan skrives i rubrikken til slutt i forelegget, pa baksiden av forelegget eller i eget brev. Vedtas ikke forelegget, vil saken normalt bli sendt retten for padammelse. Rogaland politidistrikt, E2014 Viéiiii mdal redal politiadvokat forelegg side 2 av 3 Dokg
 4. 4. Forelegget Vedtas Anm. nr. : — Sted og data Underskrift Verges underskrift Forelegget Vedtas IKKE Anmm: — T D Jeg er ikke skyldig. Det oppfordres til a begrunne dette naermere og oppgi eventuelle vitner som anskes avhart. Disse opplysningene kan gis pa baksiden. Saken vil som regel bli sendt tingretten for hovedforhandling med vitnefarsel. Normalt vil det bli nedlagt ruastand om saksomkostninger. | :A Jeg godtar ikke botens starrelse. Saken vil som regel bli sendt tingretten for forenklet rettergang (tilstaelsesdom). F orelegg hvor det er ilagt tap av farerett/ sperrefrist for farerett, inndragningskrav eller erstatningskrav: D Jeg godtar ikke tap av farerett”/ sperrefrist. D Jeg godtar ikke inndragningskravet. |: | Jeg godtar ikke erstatningskravet. Sted og date Underskrift Verges underskrift forelegg side 3 av 3 Dok-

×