Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ROGALAND POLITIDISTRIKT Dok nr. : O 1 9 0 5

Postboks 240

4001 STAVANGER
Telefon 51899000
elefax 51899100 

  
 

PÅTEGN...
17 *V7* HTFET

RHOGALAND POLITIDISTRIKT

 

Guladng lngmannsrett
Postboks 7414
5020 BERGEN

Den: nferame Dala
27, 0 l

0
...
Side 2

Tingretten har vist til klarhetskravet i Grunnloven § 96 og i EMK art.7 og at de tiltalte
sine handlinger ikke dek...
Side 3

avgj ørende. Passasjeren, politibetjent Straumstøyl, befant seg på offentlig plass når han
benyttet HAXI-appen,...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Anke: Påtalemyndighetens anke av Tingrettens dom

More info: http://en.wikipedia.org/wiki/Haxi

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Anke: Påtalemyndighetens anke av Tingrettens dom

 1. 1. ROGALAND POLITIDISTRIKT Dok nr. : O 1 9 0 5 Postboks 240 4001 STAVANGER Telefon 51899000 elefax 51899100 PÅTEGNINGSARK MFL-PÅTALEMYNDIGHETENS ANKE V/ POLITIMESTEREN I ROGALAND Sendes med vedlegg Rogaland statsadvokatembeter, Postboks 180, 4001 STAVANGEQ, under henvisning til Stavanger tingretts dom av l 1.05.15 hvor tiltalte ble friñmnet for overtredelse av yrkestransportloven § 41 . jf. § 4 første ledd, annet punktum. Påtalemyndigheten v/ politimesteren i Rogaland anker over dammen. Vedlagt føl ger anke signert av politimester Hans Vik som har påtalekompetanse i saken. Tingrettens dom ble registren mottatt den 20.05.15 og anken er overlevert stevnekontoret til forkyrming for de tiltalte, jf. dok.20. Anken er dermed rettidig, jf. strpl. §§ 310, § 312 tredje ledd. Det bes om at Rogaland statsadvokatembete ekspederer saken videre til behandling i Gulating lagmannsrett. De tiltalte har frist til 1 uke ñ-a påtalemyndighetens anke er forkynt til å komme med en eventuell motanke, jf. strpl. § 311 første ledd, annet punktum. Kopi av denne påtegning og anke oversendes de tiltaltes forsvarer. Rogaland politidistrikt, 28.05.2015 L t . k i i . T Stian Eskelandj politi advokat Kopi: adv. Torbjørn Kolås Sognefest SES0l4
 2. 2. 17 *V7* HTFET RHOGALAND POLITIDISTRIKT Guladng lngmannsrett Postboks 7414 5020 BERGEN Den: nferame Dala 27, 0 l 0 Ll| N u: ANIGI TIL GULATING LAGMANNSRETT Istraffesak mo avsa Stavanger tingtet den 1b. b om me sug: zwdfnfuzne. ueñfnftutlze. m1 fnf/ nzzie. Pâtalemyndigheten anker tingrettens dom. Anken gjelder lovanvendelsen. Dommen ble registret-t mottatt av påtalemyndigheten den 20.05.15 og anken anses derfor for å vaare rettidig. SES0l4
 3. 3. Side 2 Tingretten har vist til klarhetskravet i Grunnloven § 96 og i EMK art.7 og at de tiltalte sine handlinger ikke dekkes av den objektive gjemingsbeskrivelsen i bestemmelsen. Påtalemyndigheten mener tingrettens lovanvendelse er feil og at forholdene i tiltalebeslutningene rammes av yrkestransportloven § 4 første ledd, armet punktum. Påtalemyndigheten er av den oppfatning at tilbud om transport gi ennom l-lAXI-appen er rettet mot allmenheten da den er offentlig tilgjengelig for alle og kan lastes ned av enhver person med mobiltelefon e. l. Dette synspunktet har også tingretten har lagt til grunn slik påtalemyndigheten forstår. Tingretten har imidlertid lagt avgjørende vekt på at sjåfør og passasjer forut for turen har hatt kontakt gjennom l-IAXI-appen og per telefon og at den aktuelle typen tilbud om transportoppdrag da ikke kan sies å vaere rettet til allmenheten på offentlig plass. Tingretten har her lagt til grunn uriktig lovforståelse slik påtalemyndigheten ser det. Det er ikke et rettslig grunnlag for en innskrenkende tolkning som tingretten har foretatt. I dommen har retten fremhevet at bestemmelsen vil ramme ulikt om personen som bestiller transporten er på offentlig sted eller hjemme, og at det understøtter at lovgiver ikke har hatt denne form for transponoppdrag i tankene ved lovendringen i 2003. Påtalemyndigheten mener en slik lovforståelse er feil. Hovedformålet med lovendringen var å regulere persontransport som finner sted på offentlig plass på liknande mäte som drosjevirksomhet. At det kan tenkes tilfeller hvor passasjeren blir hentet hjemme, og som derfor kan tenkes å falle utenfor loven, er ikke et argument for at loven denned må tolkes slik at den ikke rammer den fonn for persontransport det er tale om i vår sak hvor passasjer ble hentet på offentlig plass. Selv om måten tilbudet blir fonnidlet til allmenheten på er ny, betyr ikke det at ordlyden ikke dekker denne fonn for persontransport. Bestemmelsen må tolkes presiserende, og lovens fonnål står da sentralt. Fot-målet med lovendringen var som tingretten peker på å effektivisere kontrollstyremaktene sitt arbeid med å avdekke ulovlig persontransport, såkalt piratdrosjekjøring. Bestemmelsens ordlyd stiller ingen krav til hvordan tilbud om transport blir fremsatt. Det følger av forarbeidene at begrepet "tilbod" favner vidt, jf. Ot. prp.82 (2000-2001) side 3: "Det er ikkje ein foresemad for å komme inn under loyvcplikt at det er trnnsportoren sjalv som tek initiativ, anten direkte eller gjennom å framtxe på ein slik mâte og under slike omstende at det kan oppfattast slik frå publikum si side at det vert tilbydd transport. " Slik påtalemyndigheten tolker bestemmelsen må tilbud fremsatt gjennom elektronisk kommunikasjon, for eksempel ved hjelp av apper og SMS, omfattes av ordlyden. Det avgiørende er at publikum oppfatter det slik at det tilbys transport, ikke hvordan tilbudet ñemsettes. At tilbudet kommer til via appen og per telefonkontakt kan ikke vaere
 4. 4. Side 3 avgj ørende. Passasjeren, politibetjent Straumstøyl, befant seg på offentlig plass når han benyttet HAXI-appen, tok kontakt med de tiltalte og når han ble hentet av de tiltalte. Uansett må tilbud om transport anses for å vazre fremsatt på offentlig plass da de tiltalte hentet pbstraumstøyl og tok ham med i bilen. Dersom tingrettens lovtolkning legges til grunn innebaerer det at denne form for piratdrosjekjøring i praksis gjøres lovlig. Det har som konsekvens at løyvesystemet slik det ñmgerer i dag undergraves. Påtalemyndighetene mener saken kan ha prinsipiell betydning utover de konkreta forhold i dommen og at det derfor er viktig at rettstilstanden avklares. Det foreligger etter påtalernyndighetens syn serlige grunner som tale for at anken fremmes, jf. strpl. § 321 første ledd. Det var under hovedforhandling i tingretten et sentralt tema hvorvidt det forelå politiprovokasjon om måtte føre til ñ-iñnnelse. Som det fremgår av dommen har tingretten ikke funnet det nødvendig åta stilling til spørsmålet. Hvis lagmannsretten skal kunne avsi dom i saken vil det kunne bli nødvendig med bevisføring rundt temaet og saken bør derfor tas opp til ñillstendi g behandling dersom den fremmes. Påstand: l. Tingrettens dom av l 1.05.15 med hovedforhandling oppheves og retumeres til Stavanger tingrett for ny behandling, jfstrpl. § 345. 2. Saken fremmes til ny fullstendig behandling ved Gulating lagmannsrett. 2% who Stian Eskel d pøl tinzester pOIflitIdVO/ Caf

×