Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)

Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)

Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
OKUYUCUYA
•Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer
ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini
oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwi-
nizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düfl-
mesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu göz-
ler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm in-
sanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek
bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konu-
ya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.
•Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n
tüm kitaplar›nda imani konular Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta,
insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir.
Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya so-
ru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r.
•Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n ye-
diden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etki-
li ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine
tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen
insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lan-
lar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.
•Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabile-
ce¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan is-
tifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, ko-
nuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›n-
dan yararl› olacakt›r.
•Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›n-
mas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r.
Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür.
Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er
insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.
•Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise
önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤i-
miz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ay-
n› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konu-
larda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit ola-
cakt›r.
•Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüp-
heli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya
dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükle-
yen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.
KURAN'DAN
GENEL
B‹LG‹LER
HARUN YAHYA
A¤ustos 2001
Bu (Kur'an), insanlar için basiretlerdir,
kesin bilgiyle inanan bir kavim için de
bir hidayet ve bir rahmettir.
(Casiye Suresi, 20)
YAZAR ve ESERLERİ
HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Ankara'da
do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stan-
bul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üni-
versitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, ima-
ni, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, ya-
zar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwi-
nizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok
önemli eserleri bulunmaktad›r.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki Pey-
gamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya
isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resu-
lullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n
içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sö-
zü, Peygamberimizin de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar
da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini ken-
dine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel
iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak
susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve
kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir
duas› olarak kullan›lm›flt›r.
Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini tüm dün-
yaya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi te-
mel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin
çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.
Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngilte-
re'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezil-
ya'ya kadar dünyan›n pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce,
Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Ar-
navutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca gibi pek çok
dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip
edilmektedir.
Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek
çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›n›n derinleflmesine vesile
olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, öz-
lü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na var-
maktad›r. Bu eserler süratli etkiye sahiptir. Kesin netice, itiraz edilemezlik,
çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde cid-
di biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er
sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri müm-
kün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savun-
maktad›rlar, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmektedir. Ça¤›m›zdaki tüm in-
karc› ak›mlar, Harun Yahya külliyat› ile fikren ma¤lup olmufllard›r.
Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan
kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde
de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca
yazar›n bu kitaplardan elde etti¤i hiçbir maddi kazanc› da yoktur. Ne yazar
ne de kitaplar›n›n yay›nlanmas›na, tan›t›m ve da¤›t›m›na vesile olanlar,
bundan maddi bir kazanç elde etmemekte, sadece Allah'›n r›zas›n› kazan-
mak için hizmet etmektedirler.
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmedikle-
rini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n›
teflvik etmenin de çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran,
fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kur-
tarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitap-
lar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma
amac›ndan ziyade, yazar›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu
etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun
Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n›
yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görül-
dü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler.
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslüman-
lar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bun-
lardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman haki-
katlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabi-
lecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çe-
kilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda, bu hiz-
metin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r.
Aksi halde çok geç kal›nabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›,
Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur
ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile ola-
cakt›r.
Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.
w w w . h a r u n y a h y a . o r g - w w w . h a r u n y a h y a . c o m
w w w . h a r u n y a h y a . n e t
Birinci Bask›: May›s 1999
‹kinci Bask›: A¤ustos 2001
KÜLTÜR
YAYINCILIK
Tel : (0 212) 511 44 03
Bask›: fian Ofset
Cendere Yolu No: 23 Ayaza¤a - ‹stanbul
Tel: (0 212) 289 24 24 (pbx)
KURAN'DA PEYGAMBER KISSALARI...............................................28
Her kavme Peygamber gönderilmifltir............................................................28
Her kavme kendi lisan›yla Peygamber gönderilmifltir.....................................29
Peygamberlerin gönderilifl amac› ..................................................................29
Peygamberlere itaat ve mükafat› ...................................................................30
Peygamberlere itaat Allah'a itaattir ................................................................30
Peygamberler insanlardan karfl›l›k beklememifltir .........................................30
Peygamberlerin karfl›laflt›klar› güçlükler karfl›s›nda
sabretmelerini ö¤ütleyen ayetler....................................................................31
Peygamberlere itaatsizlik ve cezas›...............................................................33
Kuran'da ismi geçen Peygamberler...............................................................33
Hz.Adem k›ssas› ...........................................................................................34
Hz.Adem'in yarat›l›fl› ...................................................................................34
Allah'›n Hz.Adem'e isimleri ö¤retmesi .........................................................34
Meleklerin Allah'a olan itaatleri ....................................................................35
‹blis (fieytan)'›n isyan› .................................................................................35
fieytan›n isyanda ›srar›................................................................................35
fieytan›n yemini...........................................................................................36
fieytan›n etkisi.............................................................................................36
fieytan›n kovulmas›.....................................................................................36
Hz.Adem'in imtihan› ....................................................................................37
fieytan'a uyma ve karfl›l›¤›...........................................................................37
Hz.Nuh K›ssas›..............................................................................................38
Hz.Nuh'un kavmine Peygamber olarak gönderilmesi ..................................38
Hz.Nuh'un kavmini tevhide ça¤›rmas› .........................................................38
Hz.Nuh'a karfl› inkarc›lar›n tavr›...................................................................38
Hz.Nuh'un tebli¤e devam etmesi.................................................................39
Hz.Nuh'un kavmine karfl› tavr›.....................................................................39
Nuh kavminin helak olmas›: geminin infla edilmesi......................................41
Müminlerin gemiye binmesi..........................................................................41
Tufan›n bafllamas›.......................................................................................41
Hz.Nuh'un o¤luyla konuflmas›......................................................................41
Allah'›n Hz.Nuh'a ö¤üdü..............................................................................42
Tufan›n sona ermesi....................................................................................42
Gemideki müminlerinkurtulmas›..................................................................42
Hz.Hud K›ssas›..............................................................................................43
Hz.Hud'un Ad kavmini Allah'a ça¤›rmas› .....................................................43
Kavminin Hz.Hud'a cevab› ..........................................................................43
Ad kavminin inkar etmede ›srar› ..................................................................44
İÇİNDEKİLER
Hz.Hud'un Allah'tan kavminin helak›n› istemesi ...........................................45
Ad kavminin helak› ......................................................................................45
Hz.Salih K›ssas› ............................................................................................46
Hz.Salih'in Semud kavmine Peygamber olarak gönderilmesi.......................46
Tevhide ça¤›r›s› ...........................................................................................46
Semud kavminin Hz.Salih'e karfl› gelifli........................................................46
Hz.Salih'in kavminin difli deveyle denenmesi ..............................................47
Kavmin deveyi öldürmesi .............................................................................48
Kavmin fesat ve fitne ç›karmas›....................................................................48
Semud kavminin helak olmas›......................................................................48
Hz.‹brahim K›ssas› ........................................................................................49
Hz.‹brahim'in ahlak›, Allah kat›ndaki seçkinli¤i ............................................49
Hz.‹brahim'in Allah'a kesin bilgiyle iman etmesi...........................................50
Hz.‹brahim'in babas›n› ve kavmini tevhide davet etmesi..............................51
Kavmini uyar›p korkutmas›..........................................................................51
Hz.‹brahim'in duas› .....................................................................................52
Hz.‹brahim'in putlar› k›rmas›........................................................................52
Hz.‹brahim ve Nemrud ................................................................................53
Hz.‹brahim'in yak›lmak istenmesi ................................................................53
Hz.‹brahim ve Hz.‹smail ..............................................................................53
Hz.‹brahim ve Hz.‹smail'in Mekke'ye gelifli ..................................................54
Hz.Lut K›ssas› ...............................................................................................55
Hz.Lut'un kavmine gönderilifli......................................................................55
Hz.Lut'un kavmini tevhide ça¤›rmas›...........................................................55
Lut kavminin sapk›nl›klar›............................................................................55
Kavminin Hz.Lut'a cevab›............................................................................56
Meleklerin önce Hz.‹brahim'i ziyareti ve Hz.‹shak'› müjdelemeleri...............56
Lut kavminin helak haberi............................................................................57
Elçilerin Hz.Lut'u ziyaret etmesi...................................................................58
Lut halk›n›n azg›nl›¤› ...................................................................................58
Hz.Lut'un kavminden ayr›lmas› ...................................................................59
Lut kavminin helak›......................................................................................59
Hz.‹smail K›ssas›...........................................................................................59
Hz.‹brahim ve Hz.‹smail'in Kabe'yi imar etmeleri ve dualar›.........................59
Hz.‹smail'in ismi zikredilen ayetler...............................................................60
Hz.Yusuf K›ssas›...........................................................................................60
Kardefllerinin Hz.Yusuf'u k›skanmas›..........................................................61
Hz.Yusuf'un kardefllerinin babalar›na yalan söylemeleri .............................61
Hz.Yusuf'un yolcu kafilesi taraf›ndan bulunmas› .........................................62
Hz.Yusuf'un saraya girmesi.........................................................................62
Hz.Yusuf ve melikin kar›s› ...........................................................................62
Hz.Yusuf ve flehirdeki kad›nlar....................................................................63
Hz.Yusuf'un iffeti .........................................................................................63
Hz.Yusuf'un zindana at›lmas›......................................................................63
Hz.Yusuf'un rüya tabiri ................................................................................64
Hz.Yusuf'un zindandan ç›kar›lmas› .............................................................64
Hz.Yusuf'un ihlas› .......................................................................................65
Hz.Yusuf'un M›s›r hazinelerinin bafl›na geçmesi .........................................65
Hz.Yusuf'un kardeflini getirtmesi .................................................................65
Hz.Yakub'un Hz.Yusuf'un kardeflini göndermek istememesi.......................66
Hz.Yusuf'un kardeflini al›koymas› ...............................................................66
Hz.Yakub'un Hz.Yusuf'a olan sevgisi ..........................................................67
Hz.Yusuf'un mucizesi..................................................................................68
Hz.Yusuf'un ma¤firet dilemesi.....................................................................68
Hz.Yakub'un ve o¤ullar›n›n M›s›r'a gelmesi.................................................68
Hz.fiuayb K›ssas›..........................................................................................69
Hz.fiuayb'›n Medyen flehrine Peygamber olarak gönderilmesi....................69
Hz.fiuayb'›n kavmini tevhide ça¤›rmas›.......................................................69
Hz.fiuayb'›n bozulmufl ticari ahlak› düzeltme çabalar›.................................70
Medyen halk›n›n Hz.fiuayb'› alaya almas›...................................................70
Hz.fiuayb'›n tebli¤e devam etmesi ..............................................................70
Medyen halk›n›n Hz.fiuayb'› tehdit etmesi...................................................71
Medyen halk›n›n helak edilmesi ..................................................................71
Hz.fiuayb'›n Eyke flehrine de Peygamber olarak gönderilmesi....................72
Hz.fiuayb'›n dejenere olmufl toplumu düzeltme çabalar›.............................72
Eyke halk›n›n cevab› ...................................................................................72
Eyke halk›n›n helak edilmesi .......................................................................72
Hz.Musa ve Hz.Harun K›ssas›.......................................................................73
‹srailo¤ullar›n›n M›s›r'daki durumu ..............................................................73
Hz.Musa'n›n do¤umu ve Allah'›n vaadi........................................................73
Hz.Musa'n›n flehirde bir olaya kar›flmas›.....................................................74
Hz.Musa'n›n M›s›r'› terk etmesi ...................................................................74
Hz.Musa'n›n Allah'tan yard›m dilemesi........................................................74
Hz.Musa'n›n Medyen'de geçirdi¤i günler.....................................................75
Hz.Musa'n›n Medyen'den ayr›lmas› ............................................................75
Hz.Musa'ya Peygamberlik görevinin verilmesi ............................................75
Hz.Musa'n›n mucizeleri...............................................................................76
Hz.Musa'n›n Firavun'a dini tebli¤ etmekle görevlendirilmesi........................76
Hz.Musa'n›n Allah'tan yard›m dilemesi........................................................76
Allah'›n Hz.Musa'n›n duas›na cevap vermesi ..............................................77
Hz.Musa ile Hz.Harun'un Firavun'u dine davet etmeleri...............................78
Firavun'un ilk tepkisi ....................................................................................78
Hz.Musa'n›n Firavun'a dini tebli¤ etmesi .....................................................78
Firavun'un azg›nl›¤›.....................................................................................79
Hz.Musa'n›n mucize göstermesi .................................................................79
Firavun'un Hz.Musa'y› sihirbazl›kla suçlamas› ............................................79
Firavun'un Hz.Musa'y› sihirbazlarla karfl›laflt›rmak istemesi........................79
Hz.Musa ile sihirbazlar›n karfl› karfl›ya gelmesi ...........................................80
Sihirbazlar›n sihri.........................................................................................80
Hz.Musa'n›n sihirbazlar› ma¤lup etmesi......................................................80
Sihirbazlar›n iman etmesi ve Firavun'un öfkesi............................................80
Firavun'un azg›nl›¤a devam etmesi.............................................................81
Sarayda iman›n› gizleyen adam ..................................................................81
Firavun'un kendine kule yapt›rmas›.............................................................82
Mümin kiflinin Firavun ve kavmini imana davet etmesi.................................82
Firavun'un zulme devam etmesi..................................................................83
Hz.Musa'n›n kavmine sabr› ö¤ütlemesi.......................................................83
Firavun ve kavmine Allah'›n azab›n›n gelmesi.............................................83
Firavun'un kavmini küçümsemesi ...............................................................84
Hz.Musa'n›n kavmine tevekkülü ö¤ütlemesi................................................84
Hz.Musa'n›n Firavun ve kavminin helak›n› istemesi ....................................84
Hz.Musa'ya hicret için vahiy gelmesi ...........................................................84
Firavun'un ‹srailo¤ullar›n› takip etmesi ........................................................85
Firavun ve ordusunun helak edilmesi ..........................................................85
‹srailo¤ullar›n›n puta tapmalar›....................................................................86
Hz.Musa'n›n Allah'la konuflmas›..................................................................86
Hz.Musa'ya Tevrat'›n verilmesi....................................................................87
Hz.Musa Tur Da¤›'nda iken geride b›rakt›¤› kavminin buza¤›ya tap›nmas›..87
Hz.Musa'n›n kavmine geri dönmesi.............................................................88
Hz.Musa'n›n ma¤firet dilemesi ....................................................................89
‹srailo¤ullar›n›n kendi nefislerine zulmetmeleri............................................89
Hz.Musa'n›n kavminin onunla birlikte hareket etmeyi reddetmesi................90
Allah'›n ‹srailo¤ullar›na olan ihsan› ve ‹srailo¤ullar›n›n nankörlükleri,
kendilerine verilen Tevrat'›n hükmünü de¤ifltirmeleri...................................90
Hz.Musa'y› yalanlamalar›............................................................................92
‹man etmek için Allah'› görmek istemeleri....................................................92
Allah'›n ‹srailo¤ullar›na verdi¤i nimetler .......................................................92
‹srailo¤ullar›n›n nimetlere nankörlük etmeleri..............................................93
Allah'›n ‹srailo¤ullar›na s›¤›r kesmelerini emretmesi....................................94
Hz.Musa ile kendisine ilim verilen kiflinin k›ssas› .........................................94
Hz.Davud K›ssas›..........................................................................................95
Talut k›ssas›................................................................................................96
Talut ve Calut k›ssas› ..................................................................................96
Hz.Davud'un Peygamberli¤i........................................................................97
Hz.Davud'un özellikleri................................................................................97
Da¤lar›n ve kufllar›n emrinde olmas› ...........................................................97
Mülk, hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›na sahip olmas›......................................97
Sanat konusunda ilim sahibi olmas› ............................................................97
Hz.Davud'a gelen davac›lar ........................................................................98
Ekin tarlalar› konusunda hüküm vermeleri...................................................98
Hz.Süleyman K›ssas› ....................................................................................99
Hz.Süleyman'›n Peygamberli¤i ...................................................................99
Hz.Süleyman'a verilen üstün özellikler ........................................................99
‹lim.............................................................................................................99
Kufllar›n dilinin ö¤retilmesi .........................................................................99
Rüzgar›n emrine verilmesi .......................................................................100
Cinlerin emrine verilmesi .........................................................................100
Mülk ve hakimiyet verilmesi .....................................................................100
Hz.Süleyman'›n ordusu ve kar›nca vadisi..................................................101
Sebe melikesi............................................................................................101
Sebe melikesinin elçileri............................................................................102
Sebe melikesinin taht› ...............................................................................102
Hz.Süleyman ile Sebe melikesinin karfl›laflmas› .......................................103
Hz.Süleyman'›n imtihan edilmesi ..............................................................103
Hz.Süleyman'›n vefat› ...............................................................................104
Hz.Yunus K›ssas›........................................................................................104
Hz.Yunus'un kavminden ayr›lmas› ............................................................104
Hz.Yunus'un bal›¤›n karn›ndaki duas› .......................................................104
Hz.Yunus'un kavmi ...................................................................................105
Hz.Zekeriya, Hz.Meryem, Hz.Yahya, Hz.‹sa K›ssalar›.................................105
Hz.Meryem'in soyu ve seçkinli¤i................................................................105
Hz.Meryem'in dünyaya gelifli.....................................................................105
Hz.Meryem ve Hz.Zekeriya.......................................................................105
Hz.Yahya'n›n dünyaya gelmesi .................................................................106
Hz.Zekeriya'n›n Hz.Yahya ile müjdelenmesi .............................................106
Hz.Meryem'e Cebrail'in gelmesi ve Hz.‹sa'n›n do¤umunun müjdelenmesi 107
Hz.Meryem'in do¤u taraf›nda bir yere çekilmesi........................................108
Hz.Meryem'in Hz.‹sa ile kavmine döndü¤ünde iftiraya u¤ramas›...............108
Hz.‹sa'n›n beflikte iken konuflmas› ............................................................108
Hz.‹sa'n›n Peygamberli¤i ..........................................................................108
Hz.‹sa'n›n tevhide ça¤r›s› ..........................................................................109
Hz.‹sa'n›n mucizeleri.................................................................................109
Havariler ve Hz.‹sa....................................................................................109
‹srailo¤ullar›n›n Hz.‹sa'y› öldürdüklerini sanmalar› ....................................110
Hz.‹sa'dan sonra ortaya at›lan sapk›n inan›fllar .........................................110
Hz.Muhammed ...........................................................................................112
Hz.Muhammed'e Kuran'›n indirilmesi ve Kuran'la hükmetmesi .................112
Hz.Muhammed Allah'›n elçisi ve Peygamberlerin sonuncusudur ..............112
Hz. Muhammed bir beflerdir ......................................................................114
Hz. Muhammed dosdo¤ru bir yol üzerindedir.............................................114
Hz. Muhammed Allah'in korumas›ndad›r...................................................114
Allah Hz. Muhammed'i zengin etmifltir ......................................................114
Hz. Muhammed müminler için kendi canlar›ndan evlad›r...........................114
Bir müjdeci, flahit ve uyar›c›d›r...................................................................115
Hz.Muhammed'in geliflinin Tevrat ve ‹ncil'de müjdelenmesi......................115
‹man edenler için bir rahmettir ...................................................................116
Hz.Muhammed'in tebli¤i ve Kuran'la ö¤üt vermesi ....................................116
Hz.Muhammed'e at›lan iftiralar..................................................................117
Hz.Muhammed'in Mekke'den ç›kar›lmas›..................................................117
Hz.Muhammed'in müminleri teflvik etmesi ve Allah'›n onlara olan yard›m› 117
Hz.Muhammed ve savafllar›......................................................................118
Hz.Muhammed ve Yahudiler.....................................................................118
Hz.Muhammed ve kitap ehli ......................................................................119
Hz.Muhammed ve cinler............................................................................119
Hz.Muhammed'in eflleri.............................................................................120
Hz.Muhammed ve Zeyd ............................................................................120
Hz.Muhammed'e gayb haberlerinden vahyedilmesi..................................121
Hz.Muhammed'e k›blenin bildirilmesi ........................................................121
Hz.‹lyas K›ssas›...........................................................................................121
Hz.‹lyas'›n Peygamberli¤i..........................................................................121
Hz.‹lyas'›n tebli¤i .......................................................................................121
Hz.Elyesa....................................................................................................122
Hz.‹dris........................................................................................................122
Hz.‹shak ......................................................................................................122
Hz.Yakub.....................................................................................................122
Hz.Eyüb K›ssas›..........................................................................................123
Hz.Zülkifl .....................................................................................................123
KURAN'DA BAHS‹ GEÇEN ‹NSANLAR VE TOPLULUKLAR .....124
‹srailo¤ullar› (Yahudiler) ..............................................................................124
H›ristiyanlar .................................................................................................124
Sabiiler ........................................................................................................125
Semud toplumu ...........................................................................................125
Lut kavmi.....................................................................................................125
Medyen halk›...............................................................................................125
Ress halk›....................................................................................................126
Bir kasaba halk›...........................................................................................126
Yesrib halk›..................................................................................................126
Hicr halk› .....................................................................................................126
Ad halk› .......................................................................................................126
Bedeviler .....................................................................................................127
Medine halk›................................................................................................128
Tubba kavmi................................................................................................128
Hz.Musa'n›n kavmi ......................................................................................128
Yunus kavmi................................................................................................128
Hz.‹brahim ve onunla birlikte olanlar............................................................129
‹kiden biri (Hz.Muhammed'in arkadafl›) .......................................................129
Hz.Musa'n›n yard›mc›s›...............................................................................129
‹lim sahibi bir kifli..........................................................................................130
Hz.Musa ve kad›nlar....................................................................................130
Talut ve toplulu¤u ........................................................................................131
Calut ve ordusu ...........................................................................................131
Kehf ehli ve Rakim ehli.................................................................................132
Yecüc ve Mecüc ..........................................................................................132
Ba¤ sahipleri................................................................................................133
fiehrin uza¤›ndan gelen adam.....................................................................133
Hz.Yusuf'un zindan arkadafllar›...................................................................134
Hz.Yusuf'un kardeflleri ................................................................................134
Firavun ailesinden iman›n› gizleyen adam...................................................138
Hz.Nuh'un ve Hz.Lut'un eflleri......................................................................139
fiehir halk›n›n üç elçisi .................................................................................139
Oniki güvenilir gözetleyici ............................................................................140
Hz.Nuh'un o¤lu............................................................................................140
Hz.‹brahim'in babas› Azer............................................................................140
Hz.Musa'n›n annesi ve k›zkardefli ...............................................................140
Hz.Lut'un ailesi ve kar›s›..............................................................................141
Hz.Adem'in iki o¤lu ......................................................................................141
Hz.Muhammed'in eflleri...............................................................................142
‹mran ailesi..................................................................................................142
Firavun ve önde gelen çevresi .....................................................................143
Sihirbazlar ...................................................................................................143
Büyücüler ....................................................................................................143
Firavun ve ordular›.......................................................................................144
Karun...........................................................................................................144
Haman.........................................................................................................145
Firavun ........................................................................................................146
Firavun ailesi ...............................................................................................147
Hz.Musa'dan sonra ‹srailo¤ullar›n›n önde gelenleri .....................................147
Firavun'un efli ..............................................................................................148
Ebu Leheb ve kar›s›.....................................................................................148
M›s›r'l› Aziz ve kar›s›....................................................................................148
Müstazaflar-müstekbirler.............................................................................149
Zü'l karneyn.................................................................................................149
Zeyd ............................................................................................................150
Samiri..........................................................................................................150
Üzeyir..........................................................................................................150
Sebe melikesi..............................................................................................151
Bahçe sahipleri ...........................................................................................152
KURAN'DA MÜM‹NLER‹N SIFATLARI..............................................153
KURAN'DA ‹NKARCILARIN SIFATLARI...........................................159
KURAN'DA MELEKLER........................................................................164
Güç sahibi melek: Cebrail............................................................................164
Çarp›c› bir güzelli¤e sahip olmas›..............................................................164
Hz.Muhammed'in Cebrail'i görmesi...........................................................164
Cebrail'in ufukta görülmesi ........................................................................165
Cebrail'in Hz.Meryem'e düzgün bir befler k›l›¤›nda gönderilmesi...............165
Gözetleyici ve yaz›c› iki mele¤in her insan›n yan›bafl›nda olmas› ................165
‹kifler, üçer ve dörder kanatl› elçi melekler ...................................................165
Cehennemin sert ve güçlü melekleri............................................................165
Allah'›n makam›na süresi 50.000 y›l olan bir günde ç›kmalar›......................166
Meleklerin flahitli¤i.......................................................................................166
Yak›nlaflt›r›lm›fl meleklerin Allah'a kullu¤u...................................................166
Arfl›n etraf›n› çevreleyen melekler ...............................................................166
Saflar halinde dizilen ve tesbih eden melekler .............................................166
Hz.Adem'e secde eden melekler .................................................................167
Meleklerin Rablerinden korkmalar› ve emrolunduklar› fleyi yapmalar› .........167
Dizi dizi duran melekler................................................................................167
‹nananlar›n karanl›klardan nura ç›kmalar› için dua etmeleri.........................168
Meleklerin Peygambere salat etmeleri.........................................................168
‹man edenlerin üzerine meleklerin inmesi ve onlar› müjdelemesi ................168
Allah'›n inananlara meleklerle yard›m›.........................................................168
Meleklerin kadir gecesi Rablerinin izniyle yeryüzüne inmeleri......................169
‹nkar edenlere lanet etmeleri .......................................................................169
Meleklerin ikrama lay›k görülmüfl kullar olmalar›..........................................169
Hz.‹brahim'e gelen melekler ........................................................................169
Hz.Lut'a gelen melekler ...............................................................................170
Hz.Zekeriya'ya gelen melekler.....................................................................171
Hz.Meryem'e gelen melekler .......................................................................171
Ölüm melekleri ............................................................................................172
Yaz›c› melekler............................................................................................173
Arfl› tafl›yan melekler...................................................................................173
Harut ve Marut.............................................................................................173
Tabutu tafl›yan melekler ..............................................................................174
K›yamet gününde melekler..........................................................................174
Cennet melekleri .........................................................................................174
Cehennem melekleri (bekçileri)...................................................................175
KURAN'DA C‹NLER...............................................................................176
Cinler Allah'a ibadet için yarat›lm›flt›r...........................................................176
Cinler ateflten yarat›lm›flt›r...........................................................................176
Cinler asla Kuran'›n bir benzerini getiremezler.............................................176
Kuran'da Cin suresi .....................................................................................176
Cinlerin güçleri s›n›rl›d›r...............................................................................178
‹blis cinlerdendir ..........................................................................................178
Cinlerin kendi topluluklar›na Kuran'la tebli¤ yapmalar›.................................178
Cinler dünyada uyar›l›p korkutulmufllard›r ...................................................178
Cinlerin elçilerin emrinde olmas› ve hizmetleri .............................................179
‹nkarc›lar›n Allah ile cinler aras›nda soy ba¤› kurmas› .................................179
‹nkarc›lar›n cinleri Allah'a ortak koflmalar›....................................................180
‹nsanlar›n baz›lar›n›n cinlere tapmas›..........................................................180
Cinlerin kalplere vesvese ve flüphe düflürmesi ............................................180
Cinlerden Peygambere düflmanl›k yapanlar vard›r......................................180
Kendilerine uyanlar›n üzerine kabuk gibi kaplan›rlar....................................180
K›yamet günü cinler.....................................................................................181
Cinlerden inkar edenler cehenneme girecektir.............................................181
KURAN'DA ZAMAN KAVRAMI ...........................................................182
Kuran'da zaman›n izafiyeti...........................................................................182
Allah'›n 100 y›l ölü b›rak›l›p diriltti¤i kifli ......................................................182
Kehf ehli ....................................................................................................182
Ahirette zaman›n dünyadaki ile k›yaslanmas›............................................183
Allah kat›nda bir günün 1000 y›l gibi olmas›...............................................183
Meleklerin Allah kat›na ç›kma süresi .........................................................183
Kuran'da belirtilen zamanlar ........................................................................183
Kuran'da gece ve gündüzün geçti¤i ayetler ..............................................184
Meleklerin tesbihi......................................................................................185
Hz.Musa'n›n Firavun'a verdi¤i vakit ..........................................................185
Hz.Musa'n›n kavmini gece yürüyüfle ç›karmas›........................................186
Firavun'un ordusunun Hz.Musa ve kavmini izlemeye bafllad›¤› vakit........186
Hz.Zekeriya'n›n üç gece insanlarla konuflmamas›....................................186
Hz.Süleyman'›n emrine verilen rüzgar......................................................186
Kuran'da yemek vakti ...............................................................................186
Uyar›l›p korkutulanlar›n sabah›.................................................................187
fieytan›n k›yamet gününe kadar izin istemesi...........................................187
K›yamet saatinin yaklaflarak gelmesi........................................................187
K›yamet saati............................................................................................187
KURAN'DA GAYB KAVRAMI ..............................................................189
Gayb› Allah'tan baflkas› bilemez..................................................................189
Levh-i Mahfuz: Herfleyin oldu¤u apaç›k kitap...............................................189
Allah gayb›n bilgisini diledi¤ine verir ............................................................189
Allah'›n Kehf ehli hakk›nda Kuran'da verdi¤i haberler ..................................190
Allah'›n Zülkarneyn hakk›nda Kuran'da verdi¤i haberler ..............................190
‹lim sahibi bir kuluna Allah'›n gayb› bildirmesi ..............................................190
Gayb ile Rablerinden içleri titreyerek korkanlar............................................191
Göklerin ve yerin anahtarlar› O'nundur ........................................................193
Ruh hakk›nda insanlara az bir bilgi verilmifltir ..............................................193
KURAN'DA ANLATILAN MUC‹ZELER ..............................................194
Hz.‹brahim'e ölü kuflun canland›r›lmas›.......................................................194
Hz.‹brahim'in ateflten kurtulmas› .................................................................194
Hz.Musa'n›n mucizeleri ...............................................................................194
Hz.Yunus'un bal›¤›n karn›ndan kurtar›lmas›................................................195
Hz.‹sa'n›n mucizeleri ...................................................................................195
Allah'›n 100 y›l ölü b›rak›p sonra diriltti¤i kifli ................................................195
Kehf ehlinin ma¤aralar›nda yüzy›llarca kal›p sonra uyanmalar› ...................195
Hz.Süleyman'›n emrine verilen rüzgar.........................................................197
KURAN'DA AZAP KAVRAMI...............................................................198
Tasvir Edilen Cehennem Azaplar› ...............................................................198
Cehennemdekiler korkunç bir görünüm alacaklard›r.................................198
‹nkarc›lar için demir kamç›lar vard›r ..........................................................198
Vücutlar› ateflte da¤lanacakt›r..................................................................198
Buka¤›lara vurulacaklard›r........................................................................198
Zincirlere, demir halkalara vurulacaklard›r................................................198
Atefl azab› vard›r ......................................................................................199
‹nkarc›lar cehennem odunu ve yak›t› olacaklard›r.....................................199
Orada kaynar su ile karfl›lanacaklard›r......................................................200
Dumanl› ve pusludur.................................................................................201
Dar ve s›k›fl›k yerlere at›l›rlar ....................................................................201
Zakkum a¤ac› ve dar› dikeni yiyeceklerdir ................................................201
Ateflten elbiseler giyerler ..........................................................................201
Giysileri katrandand›r ...............................................................................202
Cehennemin duvarlar› inkarc›y› çepeçevre kuflat›r...................................202
Cehennemin korkunç homurtusu duyulur .................................................202
Allah inkarc›larla konuflmaz......................................................................202
Uzaktan korkunç öfkesi ve u¤ultusu iflitilir.................................................202
Hor ve afla¤›l›k k›l›nm›fllard›r ....................................................................202
Orada günahlar›n› itiraf edeceklerdir ........................................................202
Cennettekilerden su ve r›z›k isteyeceklerdir ama verilmeyecektir.............203
Cehennemden ç›kmak için dünyaya geri dönmek isteyeceklerdir.............203
Oradan kaç›fl yoktur .................................................................................203
Yok olmay› isteyeceklerdir........................................................................203
Tutuflturulmufl atefl yüreklere t›rman›r ......................................................204
Büyüklenenler cehenneme boyunlar›n› bükerek girerler...........................204
‹nkarc›lar birbirleriyle çekiflirler .................................................................204
Mutsuzluk ve ac›yla nefes al›p verirler ......................................................205
Orada kemikleri çat›rdatan inlemeler vard›r ..............................................205
Alçalt›c› bir azap vard›r .............................................................................205
Orada hiçbir s›cak dost yoktur...................................................................205
‹nkarc›lar yerlerde sürükleneceklerdir.......................................................206
‹nkarc›lar›n duas› asla kabul olmaz...........................................................206
Atefle yüzükoyun at›l›rlar ..........................................................................206
Birbirlerinden kaçarlar, aralar›ndaki tüm ba¤lar› kopar›rlar .......................207
Çok büyük piflmanl›k yaflarlar...................................................................207
Birbirlerine nefret duyarlar, birbirlerini ayaklar›n›n alt›na almak isterler .....208
Cehennemin içine dökülürler....................................................................208
Orada bafllar› öne düflmüfl flekilde hüsran içinde kal›rlar ..........................208
Dünyada Verilen Azap fiekilleri ...................................................................208
Allah'›n dünyada belaya çarpt›rd›¤› kifliler.................................................208
Hasret içindedirler ....................................................................................208
Mutsuz ve bedbahtt›rlar............................................................................209
Kalpleri dar ve s›k›nt›l›d›r, üstlerine pislik çökmüfltür.................................209
Bofl emellerin peflindedirler ......................................................................209
Kuruntular içinde yaflarlar.........................................................................209
Denizin yar›lmas› ve inkarc›lar›n suda bo¤ulmalar›...................................210
Gökten inen azaplar .................................................................................210
Suda bo¤ulmalar› .....................................................................................210
Sars›nt› tutmas›- deprem..........................................................................211
Kurakl›k-ürün k›tl›¤› olmas›.......................................................................211
Çeflitli hayvanlar›n musallat edilmesi........................................................211
Sel afeti .....................................................................................................212
Dayan›lmaz bir ses....................................................................................212
Balç›ktan tafl ya¤mas› ...............................................................................212
F›rt›na .......................................................................................................212
Ya¤mur .....................................................................................................213
Gölgelik günün azab›.................................................................................213
Y›ld›r›m .....................................................................................................213
Gö¤ün duman getirmesi............................................................................214
Rüzgar ve bulut .........................................................................................214
Çamurdan tafl ya¤mas› .............................................................................214
Yerin dibine geçme....................................................................................214
KURAN'DA YAPILAN BENZETMELER.............................................215
KURAN'DA YEM‹N.................................................................................218
‹nsanlar hangi yeminlerinden sorumlu tutulacaklar......................................218
Rastgele söylenen yeminler ........................................................................218
Vasiyet ve flahitlikte yemin...........................................................................218
Yeminlerini bahane ederek iyilik yapmaya engel k›lanlar.............................219
Yeminlerini bir bozgunculuk unsuru yaparak kullananlar .............................219
Yeminlerini siper edinenler ..........................................................................219
Yeminlerini az bir de¤ere karfl› satanlar›n durumu.......................................220
Yeminlerini bozanlar....................................................................................220
Yalan yere yemin edenler ............................................................................220
‹nkarc›lar›n geçersiz yeminleri.....................................................................222
fieytan›n insanlar› sapt›rmaya ant içmesi ....................................................222
‹nanmad›klar› halde mümin olduklar›na dair yalan yere yemin edenler........222
Kad›nlara ziharda bulunmak için yap›lan yeminin hükmü.............................223
Efllerinden uzaklaflmaya yemin edenlerin hükmü........................................223
Yeminin kefareti...........................................................................................223
Allah'›n üzerine yemin etti¤i fleyler...............................................................224
KURAN'DA BAHS‹ GEÇEN DO⁄A OLAYLARI ...............................227
Rüzgar.........................................................................................................227
Ya¤mur........................................................................................................227
fiimflek ........................................................................................................229
Gece ile gündüzün oluflumu ........................................................................230
Gö¤ün infla edilmesi....................................................................................231
Ay ve haftalar›n süreleri ...............................................................................231
KURAN'DA BAHS‹ GEÇEN YERYÜZÜ fiEK‹LLER‹........................233
Da¤lar..........................................................................................................233
K›ta..............................................................................................................235
Vadi.............................................................................................................235
Bahçeler ve p›narlar ....................................................................................236
Deniz...........................................................................................................236
Yeryüzü ve gökyüzü ....................................................................................237
Yollar...........................................................................................................237
KURAN'DA SU ........................................................................................239
Cennetteki su ..............................................................................................239
Cehennemdeki su .......................................................................................239
Allah'›n gökten su indirmesi .........................................................................240
Allah'›n içecek suyu indirmesi......................................................................243
Allah'›n ya¤muru oluflturmas› ......................................................................243
Allah'›n yeryüzün suyla diriltmesi.................................................................243
‹ki denizin aras›ndaki engel .........................................................................243
Gemilerin denizin üstünde ak›p gitmesi .......................................................244
Farkl› su kaynaklar› .....................................................................................244
Allah, denizi insanlar›n emrine vermifltir.......................................................244
Allah'›n suyla ekinleri bitirmesi.....................................................................245
Dünya hayat›n›n örne¤i ...............................................................................245
Allah'›n arfl›..................................................................................................245
‹nsan›n bir damla sudan yarat›lmas› ............................................................246
Allah canl› herfleyi sudan yaratt› ..................................................................246
Allah'›n Hz.Salih'in kavmini su ile denemesi.................................................247
Hz.Musa'n›n bebekken suya b›rak›lmas› ....................................................247
Hz.Musa'n›n denizde kuru bir yol açmas›.....................................................247
Firavun ve ordusunun suda bo¤ulmas›........................................................247
Hz.Musa'n›n Medyen suyuna varmas›.........................................................248
Kavmin tapt›¤› putun Hz.Musa taraf›ndan yak›l›p denize savrulmas› ...........248
Hz.Süleyman'›n emrindeki dalg›ç fleytanlar.................................................248
Hz.Süleyman'›n köflkü.................................................................................248
Allah'›n Hz.Eyüb'e verdi¤i su .......................................................................249
Hz.Meryem'e Allah'›n verdi¤i nimet:Su ark›..................................................249
Allah'›n Hz.Meryem ve Hz.isa'y› akar suyu olan bir tepede yerlefltirmesi .....249
Üstüne felaket ya¤muru ya¤d›r›lm›fl ülke.....................................................249
Uyar›l›p korkutulanlar›n ya¤muru.................................................................249
Allah'›n inkarc› kavimleri suda bo¤mas›.......................................................250
Arim seli.......................................................................................................250
KURAN'DA BAHS‹ GEÇEN MEYVE, SEBZE, A⁄AÇ,
B‹TK‹ ‹S‹MLER‹ .......................................................................................251
Kuran'da geçen meyve isimleri....................................................................251
Hurma .......................................................................................................251
Nar ............................................................................................................252
Muz ...........................................................................................................252
‹ncir ...........................................................................................................252
Kiraz..........................................................................................................252
Üzüm ........................................................................................................252
Kuran'da geçen sebze isimleri.....................................................................253
A¤açlar........................................................................................................254
Dikkat çekilen bitkiler...................................................................................254
Zeytin ve di¤erleri......................................................................................254
Kuran'daki benzetmeler içinde ismi geçen bitkiler .....................................255
fiifa özelli¤i tafl›yanlar................................................................................255
Cennet bitkileri.............................................................................................255
Cehennem bitkileri.......................................................................................256
Dar› dikeni.................................................................................................256
Zakkum .....................................................................................................256
KURAN'DA BAHS‹ GEÇEN HAYVANLAR........................................257
Vahfli hayvanlar...........................................................................................257
Buza¤›.........................................................................................................257
Davar...........................................................................................................258
‹nek .............................................................................................................258
S›¤›r.............................................................................................................258
Koyun..........................................................................................................259
Domuz (eti)..................................................................................................259
Eflek ............................................................................................................259
Yaban efle¤i ................................................................................................260
At.................................................................................................................260
At, kat›r, merkep ..........................................................................................260
Deve............................................................................................................260
Kufl..............................................................................................................261
Ebabil kuflu..................................................................................................262
Karga...........................................................................................................262
B›ld›rc›n.......................................................................................................262
Bal›k ............................................................................................................263
Arslan..........................................................................................................263
Fil ................................................................................................................263
Sivrisinek.....................................................................................................263
Ar›................................................................................................................263
Çekirge........................................................................................................264
Örümcek......................................................................................................264
A¤aç kurdu ..................................................................................................264
Y›lan............................................................................................................264
Sinek ...........................................................................................................265
Hayvanlar üzerine yap›lan benzetmeler ......................................................265
Maymun ve domuza benzetilmesi .............................................................265
Köpe¤e benzetilmesi.................................................................................265
Yaban efle¤ine benzetilmesi .....................................................................266
‹nsanlar›n hizmetine verilen hayvanlar ........................................................266
MÜM‹NLERE VER‹LEN N‹METLER....................................................268
Müminlere dünyada verilen nimetler............................................................268
Allah dünyada da güzel bir hayatla yaflat›r.................................................268
Allah inananlar›n kalplerini uzlaflt›r›r..........................................................268
Müminlerin arkadafllar›..............................................................................268
Allah inananlar› seçkin k›lm›flt›r.................................................................269
Allah inananlara istedikleri herfleyi vermifltir..............................................269
‹nananlar›n evlerine güvenlik ve huzur vermifltir........................................269
Allah inananlar›n kalplerine güven ve huzur duygusu indirir ......................270
‹nananlar yeryüzüne mirasç› ve varistir .....................................................270
Zenginlik verir............................................................................................270
Onlara kötülük dokunmaz..........................................................................270
‹nananlar dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik bulurlar .............................271
Allah inananlar› güç ve iktidar sahibi yapar................................................271
Kurtulufla ve mutlulu¤a ermifllerdir ............................................................271
Allah'›n inananlara müjdesi .......................................................................272
‹nananlar›n kalbi mutmaindir .....................................................................273
Allah inananlara yard›m eder.....................................................................273
Müminlere cennette verilen nimetler............................................................274
Allah inananlar› yapt›klar›na karfl›l›k olmak üzere cennetine sokacakt›r ....274
Cennette çok büyük mülk ve ihtiflam içinde yaflatacakt›r ...........................275
Alt›ndan ›rmaklar akan cennetlerde konaklayacaklard›r ............................275
P›nar bafllar›nda konaklayacaklard›r.........................................................275
Cennet yemyeflildir....................................................................................275
Gölgeliktir..................................................................................................275
Yüksek konaklar ve köflkler vard›r .............................................................276
Yükseklere kurulmufl tahtlar vard›r............................................................276
Yast›klar ve çarp›c› güzellikte döflekler vard›r............................................276
En güzel giysiler ve tak›lar vard›r ...............................................................277
Cennetteki yiyecek ve içecekler ................................................................277
Cennette insan›n istedi¤i herfley vard›r .....................................................278
Orada büyük bir nimet vard›r .....................................................................278
Mutlu ve huzur dolu bir yaflam vard›r .........................................................278
Güvenlik vard›r..........................................................................................279
Kin ve nefret yoktur....................................................................................279
Bofl konuflma ve yalan yoktur....................................................................279
Yorgunluk ve b›kk›nl›k yoktur.....................................................................279
Korku ve hüzün yoktur...............................................................................279
Güzel yüzlü ve güzel huylu efller vard›r......................................................280
Cennet halk› genç ve yafl›tt›r .....................................................................280
Büyük kurtulufl ve mutluluk vard›r..............................................................280
Herfleyin üzerinde Allah'›n r›zas› ve hoflnutlu¤u vard›r ..............................281
KURAN'DA BAHSED‹LEN MEKANLAR............................................282
Tur-u Sina....................................................................................................282
Tuva vadisi ..................................................................................................283
Mescid-i Haram- Beyt-i Haram- Beyt-i Atik- Kabe ........................................283
Kabe .........................................................................................................283
Mescid-i Haram.........................................................................................284
Beyt-i Haram .............................................................................................284
Beyt-i Atik..................................................................................................285
Safa-Merve..................................................................................................285
Mescid-i Aksa..............................................................................................286
Mekke..........................................................................................................286
Medine (Yesrib)...........................................................................................287
M›s›r ............................................................................................................288
‹rem.............................................................................................................288
Babil ............................................................................................................289
Kuran'da Peygamberlerin ve müminlerin imtihan olduklar› mekanlar...........289
Hz.Yunus-bal›k ve gemi ............................................................................289
Hz.Yusuf-kuyu ve zindan...........................................................................289
Kehf ehli-ma¤ara.......................................................................................290
Hz.Muhammed-ma¤ara ............................................................................291
Mescidler-Müminlerin yaflad›klar› mekanlar ................................................291
Kuran'da dikkat çekilen mekanlar ................................................................292
‹ki denizin birleflti¤i yer ..............................................................................292
Güneflin batt›¤› yer....................................................................................293
Güneflin do¤du¤u yer................................................................................293
‹ki seddin aras› ..........................................................................................293
Hz.Meryem'in do¤u taraf›nda çekildi¤i yer.................................................293
Hurma dal›n›n alt›......................................................................................293
Hz.Meryem ve ‹sa (A.S)'n›n yerlefltirildi¤i yer ............................................293
Kehf ehlinin kald›¤› yer ..............................................................................293
Ekini olmayan bir vadi................................................................................294
Cennet mekanlar›........................................................................................294
Cennet-ü'l me'va .......................................................................................294
Adn cennetleri ...........................................................................................295
Firdevs cennetleri......................................................................................295
Cennet bahçeleri.......................................................................................295
Gölgelikler.................................................................................................295
Cennetin geniflli¤i......................................................................................295
Durmaks›z›n f›flk›r›p akan p›narlar.............................................................295
Ota¤lar......................................................................................................295
Cehennem mekanlar›..................................................................................296
Kal›nacak en kötü yerdir............................................................................296
‹nkarc›lar›n bar›nma yeridir........................................................................296
Konaklama yerleri atefltir...........................................................................296
Ateflten yataklar ve örtüler vard›r...............................................................296
Tutuflturulmufl ateflin içinde sütunlara ba¤lanacaklard›r............................297
Cehennemin s›k›fl›k bir köflesine at›lacaklard›r .........................................297
Kapkara bir duman içinde olacaklard›r ......................................................297
Cehennemin etraf›n› sur ve duvarlar kuflatm›fl olacakt›r............................297
Kap›lar› kilitlenmifl bir atefl vard›r...............................................................297
‹nkarc›lar› eriten atefl vard›r.......................................................................297
Buka¤›lar ve cay›r cay›r yanan atefl vard›r.................................................298
Uzunlu¤u yetmifl arfl›n olan bir zincir vard›r ...............................................298
Zincirler ve demir halkalar inkarc›lar için haz›rlanm›flt›r .............................298
Cehennem bir gözetleme yeridir................................................................298
Yiyecek olarak dar› dikeni ve zakkum a¤ac› vard›r ....................................298
Oradan kaç›fl yoktur ..................................................................................298
KURAN'DA ÖVÜLEN ESTET‹K ANLAYIfiI .......................................299
Irmaklar ve p›nar bafllar› ..............................................................................299
Alt›n, inci, ipek, atlas ve türlü mücevherler ...................................................299
Yüksek köflkler ve konaklar .........................................................................300
Bahçeler......................................................................................................300
Tahtlar.........................................................................................................301
Kadehler......................................................................................................302
Alt›n tepsiler, testiler ve ibrikler ....................................................................302
Gümüflten tavanlar, kap›lar .........................................................................302
Ota¤lar ........................................................................................................302
Yaslan›p dayan›lacak rahatl›kta yerler.........................................................302
Karfl›l›kl› oturma düzenleri...........................................................................303
A¤›r ifllenmifl atlastan yataklar .....................................................................303
Yast›klar, döflekler ve yayg›lar.....................................................................303
KURAN'DA SÜS EfiYALARI ................................................................304
Allah'›n süs eflyalar›n› örnek olarak göstermesi ...........................................304
Mescidlerde ziynet tak›nmak .......................................................................304
Ziynetlerin helal olmas›................................................................................304
Süs eflyalar›ndan yap›lan buza¤›ya tapanlar ...............................................304
Bu nimetlere flükredilmesinin önemi ............................................................304
Denizden süs eflyas› elde edilmesi..............................................................305
Alt›n tepsi.....................................................................................................305
Alt›n bilezik ..................................................................................................305
Gümüfl bilezik..............................................................................................305
Kuran'daki de¤erli tafllar ..............................................................................306
Mercan......................................................................................................306
Yakut.........................................................................................................306
‹nci ............................................................................................................306
Allah'›n inciyi benzetmelerde kullanmas›...................................................306
Dünya hayat›n›n süsü olarak alt›n .............................................................306
KURAN'DA ‹KRAM.................................................................................307
Cennetteki ikram .........................................................................................307
Kayna¤›ndan doldurulmufl testiler, ibrikler, kadehler .................................307
Arzulay›p seçecekleri meyveler.................................................................307
Yüklü dallar› bükülmüfl kiraz a¤açlar› ........................................................307
Muz a¤açlar›..............................................................................................307
Devflirilmesi kolay meyveler......................................................................307
Kufl eti .......................................................................................................308
Et ..............................................................................................................308
Yemiflleri süreklidir....................................................................................308
Hurma ve nar.............................................................................................308
Taptaze meyveler......................................................................................308
‹çenlere lezzet veren bir içki ......................................................................308
Alt›n tepsiler ve testiler ..............................................................................309
Bozulmayan, tad› de¤iflmeyen nimetler.....................................................309
Hz.‹brahim'in ince ikram› .............................................................................309
Allah'›n havarilere indirdi¤i sofra..................................................................309
Allah'›n ikram›na lay›k gördü¤ü kullar: melekler ...........................................309
Allah'›n ikram›na lay›k gördü¤ü kullar: cennet halk›......................................310
Allah'›n ikram sahibi olmas› .........................................................................310
Allah'›n tüm insanlara ikram›........................................................................310
Hz.Meryem'e Allah'›n ikram› ........................................................................311
Yetime ikram eden müminler .......................................................................311
Yetime ikram etmeyenler.............................................................................311
B›ld›rc›n ve kudret helvas› ...........................................................................311
KURAN'DA ADAP KAVRAMI...............................................................312
Kendi evinin d›fl›ndaki evlere izin almadan girmemek..................................312
Allah'›n Resulünün yan›ndan izin almadan ç›kmamak .................................312
Kuran'da yürüyüfl ve konuflma adab›...........................................................313
Peygamber efllerinin konuflma adab› ..........................................................313
Kuran'da kad›nlar›n davran›fl ve k›yafet adab› .............................................313
Peygamberin evindeyken davran›fl adab›....................................................313
Müminin misafire ikram adab›......................................................................314
Peygamberin yan›nda konuflma adab› ........................................................314
KURAN MUC‹ZELER‹............................................................................315
Kuran gözüyle evrene bak›fl ........................................................................315
Göklerin yarat›l›fl .........................................................................................317
Y›ld›zlar ve gezegenler................................................................................319
Günefl ve ay ................................................................................................321
Korunmufl tavan ..........................................................................................321
Kuran'da bildirilen yörüngeler ......................................................................324
Zaman›n göreceli¤i......................................................................................326
Ya¤murlar....................................................................................................329
Ya¤murun ölçüsü ......................................................................................329
Ya¤murun oluflumu...................................................................................330
Ölü topra¤a verilen hayat ..........................................................................331
Bir insan›n do¤umu......................................................................................330
"Bir damla su"............................................................................................332
"Karmafl›k" s›v›..........................................................................................333
Cinsiyetin belirlenmesi ..............................................................................334
Rahme yap›flan alak..................................................................................335
Dünyan›n yuvarlakl›¤›..................................................................................337
Da¤lar›n görevi............................................................................................338
Afl› yapan rüzgarlar .....................................................................................339
Parmak izinin özelli¤i...................................................................................340
Kuran'da kelime tekrarlar›............................................................................341
Kuran'da 19 mucizesi ..................................................................................342
KURAN'DA SAYILAR............................................................................345
"3" Rakam› ..................................................................................................345
"4" Rakam› ..................................................................................................346
"7" Rakam› ..................................................................................................347
"12" Rakam› ................................................................................................349
25
G‹R‹fi
KURAN HAKKINDA NE B‹L‹YORSUNUZ?
Ço¤u kifli bu soruya flöyle bir cevap verir: "Kuran, dinimizin mukaddes
kitab›d›r." Bu elbette do¤rudur; ancak Kuran as›l olarak Allah'›n tüm in-
sanlara gönderdi¤i ve onlar› sorumlu tuttu¤u bir kitapt›r. Öyleyse insan-
lar›n Kuran'›n içeri¤i, emirleri, tavsiyeleri, hükümleri ile ilgili herfleyi bil-
meleri gerekir. Ama bu noktada önemli bir eksiklik karfl›m›za ç›kar, pek
çok insan Kuran'›n içeri¤i hakk›nda pek bir fikir sahibi de¤ildir.
Kuran hakk›nda halk aras›nda yayg›n pek çok bat›l inanç vard›r. Kuran,
genellikle evlerin duvarlar›nda süslü bir muhafaza içinde as›l› durur. Ve
yine genellikle yafll›lar taraf›ndan okunur. Fakat okuyanlar da Kuran'›n
yaln›zca Arapças›n› okurlar ve Arapça bilmediklerinden dolay› da do¤al
olarak içeri¤i hakk›nda hiçbir fley ö¤renemezler.
Bu bat›l inanca göre; Kuran'›n çok ilginç baz› yararlar› oldu¤u da düflü-
nülür. Aras›ra okundu¤unda, okuyan kifliyi -ve de okuduktan sonra oku-
yup-üfledi¤i yak›nlar›n›- "kazadan-beladan" koruyaca¤› umulur. Bu yö-
nüyle Kuran, bir nevi belalara karfl› muska gibi görülür. Adeta t›ls›ml› ke-
limeler içerdi¤i ve bu flekilde insanlar› korudu¤u zannedilir.
Kimi insanlar da etraflar›ndan gördükleri baz› Kuran d›fl› geleneksel ku-
rallar›, Kuran kaynakl› zannederler.
Peki Kuran'›n gerçek mahiyeti nedir? Bunu, Kuran'›n kendisinden (ayet-
lerinden) ö¤renmek gerekir:
‹flte bu (Kur'an) uyar›l›p korkutulsunlar, gerçekten O'nun yaln›zca
bir tek ilah oldu¤unu bilsinler ve temiz ak›l sahipleri iyice ö¤üt al›p
düflünsünler diye bir bildirip-duyurma (bir bela¤)d›r. (‹brahim Su-
resi, 52)
Andolsun Biz Kur'an'› zikr (ö¤üt al›p düflünmek) için kolaylaflt›r-
d›k. Fakat ö¤üt al›p-düflünen var m›? (Kamer Suresi, 32)
Andolsun, onlar›n k›ssalar›nda temiz ak›l sahipleri için ibretler var-
d›r. (Bu Kur'an) düzüp uydurulacak bir söz de¤ildir, ancak kendin-
den öncekilerin do¤rulay›c›s›, herfleyin 'çeflitli biçimlerde aç›kla-
mas›' ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. (Yu-
suf Suresi, 111)
Bu, kendisinde flüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan
bir kitapt›r. (Bakara Suresi, 2)
Bu ayetlerde ve daha bunlara benzer pek çok ayette Kuran'›n indirilifl
amac›n›n; insanlar› düflünmeye yöneltmek, onlara kendilerini yaratan
ve yaflatan Allah'› tan›tmak, onlara "k›lavuz" olup yol göstermek oldu¤u
vurgulan›r. Kuran, vicdanlar› aç›k olan insanlara hitap eden bir kitapt›r.
Ancak ö¤üt alabilmek için, öncelikle Kuran'a yönelik olan yanl›fl bak›fl
aç›s› düzeltilmelidir. Kuran sadece belli bir dönemde yaflam›fl insanla-
ra de¤il, her dönemde bütün dünya insanlar›na hitab eden bir kitapd›r.
"Allah'a iman ediyorum" diyen herkes Kuran'› okumal› ve ayetlerini an-
lamaya çal›flmal›d›r. Allah "…Ve Kuran'› belli bir düzen içinde oku."
(Müzzemmil Suresi, 4) ayeti ile bunun önemini bildirmifltir. Ayr›ca Allah
Kuran'da ayetler üzerinde derin derin düflünülmesini de özellikle vurgu-
lam›flt›r:
Onlar hala Kuran'› iyice düflünmüyorlar m›?… (Nisa Suresi, 82)
Andolsun Biz Kuran'› zikr (ö¤üt al›p düflünme) için kolaylaflt›rd›k.
Fakat ö¤üt al›p-düflünen var m›? (Kamer Suresi, 17)
Allah'›n bu emri uygulanmad›¤›, Kuran ayetleri gere¤i gibi okunup ö¤-
renilmedi¤i takdirde, say›s›z hurafenin dinin içine girmesi de elbette ka-
ç›n›lmaz olur. Kuflkusuz Kuran'›n ö¤renilmesinin ard›ndan da uygulan-
mas› gelir. Kimileri Kuran'› yaln›zca okumakla yetinir, böylece üstüne
düflen görevi yerine getirdi¤ini düflünür. Halbuki Kuran okumak bafll›ba-
fl›na ibadet olsa bile, as›l yap›lmas› gereken kitapta okunanlar› uygula-
mak, günlük hayata geçirmektir. Çünkü, "…insanlar› yaln›zca bana
ibadet etsinler diye yaratt›m." (Zariyat Suresi, 56) ayetinde bildirildi¤i
gibi Allah, bütün insanlar› bu dünya hayat›nda Kendisi'ne kulluk etsinler
diye yaratm›flt›r. Kulluk etmek isteyenler için de bir rehber olarak Ku-
ran'› indirmifltir:
(Bu Kur'an,) Ayetlerini, iyiden iyiye düflünsünler ve temiz ak›l sa-
hipleri ö¤üt als›nlar diye sana indirdi¤imiz mübarek bir kitapt›r.
(Sad Suresi, 29)
Kuran, insan›n dünyada ve ahirette kurtuluflu için gerekli tüm bilgileri
içerir. Allah'›n emirlerini bildirir, O'nun hoflnut olaca¤› ahlak›, ceza ile
karfl›l›k görecek tav›rlar›, ahiret ve dünya hayat› ile ilgili tüm gerçekleri,
karfl›lafl›labilecek her türlü insan karakterini, Allah korkusunu, Allah
sevgisini k›sacas› ihtiyaç duydu¤umuz herfleyi Kuran'dan ö¤reniriz.
26
27
Allah'›n sözlerinin yaz›l› oldu¤u bu kitap, vicdanen cevab›n› arad›¤›m›z
herfleyi bize aç›klar. Ancak baz› insanlar; kendilerine hayat verecek, on-
lar› "karanl›klardan ayd›nl›¤a ç›karacak" olan bu kitab› uygulamaktan,
hatta ö¤renmekten kaç›n›rlar. Oysa Kuran hükümleri, tüm insanlar için
dünyada ve ahirette yegane kurtulufl yolunu gösterirler.
Kuran'›n, insan›n hayat›ndaki önemini fark eden Müslüman›n ise,
Allah'a gerekti¤i gibi kulluk edebilmesi ve bütün hayat›n› Kuran'a göre
yaflamas› için iyi bir Kuran bilgisine sahip olmas› gerekir. ‹flte elinizde-
ki bu kitap, Allah'› gere¤i gibi tan›y›p takdir edebilmeyi, kulluk görevini
eksiksiz yerine getirmeyi, Allah'›n r›zas›na, rahmetine ve cennetine ka-
vuflmay› hedef edinenlerin Kuran bilgilerini güçlendirmek amac›yla ha-
z›rlanm›flt›r.
28
KURAN'DA PEYGAMBER KISSALARI
Allah tarih boyunca yaflam›fl olan tüm toplumlara kendi dinini teb-
li¤ edecek Peygamberler göndermifltir. Kuran'da da dikkat çekildi¤i gi-
bi, bu Peygamberlerin tüm davran›fllar›, ahlaki özellikleri, müminler için
örnektir. Allah, müminlere Peygamberleri örnek almay› tavsiye etmifltir:
Andolsun, sizin için, Allah'› ve ahiret gününü umanlar ve
Allah'› çokça zikredenler için Allah'›n Resûlü'nde güzel bir örnek
vard›r. (Ahzab Suresi, 21)
Bu nedenle de her mümin, Kuran'da Peygamberlerle ilgili bildiri-
len herfleyi dikkatle inceleyerek, onlar›n yaflamlar›n›, gösterdikleri güzel
ahlak örneklerini, Allah'a olan derin ba¤l›l›klar›n› ö¤renmelidir. Ki böyle-
ce dünya üzerinde yaflam›fl olan en k›ymetli insanlar›n üstün ahlak›na
talip olabilsin…
Ayr›ca Kuran'da Peygamberle ilgili olarak anlat›lan her olay kuflku-
suz tüm müminlerin hayat› için de ayd›nlat›c› ve yol göstericidir. Çünkü
"yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali bafl›n›za gelmeden cenne-
te girece¤inizi mi sand›n›z?..." (Bakara Suresi, 214) ayetinin hükmü-
ne göre, Peygamberlerin ve beraberindekilerin yaflad›klar›n›n benzerle-
rini, onlar›n izindeki müminler de yaflamaya devam edeceklerdir.
Bu nedenle Kuran'da anlat›lan Peygamberlerin yaflam flekillerini
dikkatli bir flekilde incelemek, mümine büyük yarar sa¤layacakt›r. Allah
Kuran'da, Peygamber k›ssalar›n›n "temiz ak›l sahipleri" için ibretler içer-
di¤ini bildirmektedir:
Andolsun, onlar›n k›ssalar›nda temiz ak›l sahipleri için ibret-
ler vard›r. (Bu Kuran) düzüp uydurulacak bir söz de¤ildir, ancak
kendinden öncekilerin do¤rulay›c›s›, herfleyin 'çeflitli biçimlerde
aç›klamas›' ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmet-
tir. (Yusuf Suresi, 111)
HER KAVME PEYGAMBER GÖNDER‹LM‹fiT‹R
fiüphesiz Biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir uyar›c› olarak gönder-
dik. Hiç bir ümmet yoktur ki, içinde bir uyar›c› gelip-geçmifl olmas›n.
(Fat›r Suresi, 24)
29
Andolsun, Biz her ümmete: "Allah'a kulluk edin ve ta¤uttan kaç›n›n" (di-
ye tebli¤ etmesi için) bir elçi gönderdik. Böylelikle, onlardan kimine
Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine sap›kl›k hak oldu. Art›k,
yeryüzünde dolafl›n da yalanlayanlar›n u¤rad›klar› sonucu görün. (Nahl
Suresi, 36)
Kendisi için bir uyar›c› olmaks›z›n, biz hiçbir ülkeyi y›k›ma u¤ratm›fl de-
¤iliz. (fiuara Suresi, 208)
HER KAVME KEND‹ L‹SANIYLA PEYGAMBER
GÖNDER‹LM‹fiT‹R
Biz hiçbir elçiyi, kendi kavminin dilinden baflkas›yla göndermedik ki, on-
lara apaç›k anlats›n. Böylece Allah, diledi¤ini flafl›rt›p sapt›r›r, diledi¤ini
hidayete erdirir. O, üstün ve güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir.
(‹brahim Suresi, 4)
Andolsun, Biz senden önce elçiler gönderdik; onlardan kimini sana ak-
tar›p-anlatt›k ve kimini anlatmad›k. Herhangi bir elçiye, Allah'›n izni ol-
maks›z›n bir ayeti getirmek olacak fley de¤ildir. Allah'›n emri geldi¤i za-
man hak ile hüküm verilir ve iflte burada (hakk›) iptal etmekte (istekli)
olanlar hüsrana u¤ram›fllard›r. (Mümin Suresi, 78)
PEYGAMBERLER‹N GÖNDER‹L‹fi AMACI
Biz elçileri müjde vericiler ve uyar›p-korkutucular olmaktan baflka (bir
nedenle) göndermiyoruz. fiu halde kim iman ederse ve (davran›fllar›n›)
düzeltirse, art›k onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklar-
d›r. (Enam Suresi, 48)
Bu, halk› habersizken, Rabbinin ülkeleri zulüm ve helak edici olmad›-
¤›ndand›r. (Enam Suresi, 131)
Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyar›c› olarak gön-
derdik. Ancak insanlar›n ço¤u bilmiyorlar. (Sebe Suresi, 28)
Elçiler; müjdeciler ve uyar›c›lar olarak (gönderildi). Öyle ki elçilerden
sonra insanlar›n Allah'a karfl› (savunacak) delilleri olmas›n. Allah, üstün
ve güçlü oland›r, hikmet ve hüküm sahibidir. (Nisa Suresi, 165)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)

Recomendados

Soykırım vahşeti. turkish (türkçe) von
Soykırım vahşeti. turkish (türkçe)Soykırım vahşeti. turkish (türkçe)
Soykırım vahşeti. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
55 views242 Folien
Hazreti isa (a.s) ölmedi. turkish (türkçe) von
Hazreti isa (a.s) ölmedi. turkish (türkçe)Hazreti isa (a.s) ölmedi. turkish (türkçe)
Hazreti isa (a.s) ölmedi. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
36 views350 Folien
Kuran'ın hayata sunduğu güzellikler. turkish (türkçe) von
Kuran'ın hayata sunduğu güzellikler. turkish (türkçe)Kuran'ın hayata sunduğu güzellikler. turkish (türkçe)
Kuran'ın hayata sunduğu güzellikler. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
46 views138 Folien
Kuran'da sadakat. turkish (türkçe) von
Kuran'da sadakat. turkish (türkçe)Kuran'da sadakat. turkish (türkçe)
Kuran'da sadakat. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
120 views130 Folien
Idealizm, matrix felsefesi ve maddenin gerçeği. turkish (türkçe) von
Idealizm, matrix felsefesi ve maddenin gerçeği. turkish (türkçe)Idealizm, matrix felsefesi ve maddenin gerçeği. turkish (türkçe)
Idealizm, matrix felsefesi ve maddenin gerçeği. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
55 views290 Folien
Dünya hayatının gerçeği. turkish (türkçe) von
Dünya hayatının gerçeği. turkish (türkçe)Dünya hayatının gerçeği. turkish (türkçe)
Dünya hayatının gerçeği. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
25 views218 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Kabala ve masonluk. turkish (türkçe) von
Kabala ve masonluk. turkish (türkçe)Kabala ve masonluk. turkish (türkçe)
Kabala ve masonluk. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
58 views718 Folien
Müminlerin mutluluğu. turkish (türkçe) von
Müminlerin mutluluğu. turkish (türkçe)Müminlerin mutluluğu. turkish (türkçe)
Müminlerin mutluluğu. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
30 views114 Folien
Rahman ve rahim olan allah'ın adıyla. turkish (türkçe) von
Rahman ve rahim olan allah'ın adıyla. turkish (türkçe)Rahman ve rahim olan allah'ın adıyla. turkish (türkçe)
Rahman ve rahim olan allah'ın adıyla. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
25 views434 Folien
Deccalin ayini. terör. turkish (türkçe) von
Deccalin ayini. terör. turkish (türkçe)Deccalin ayini. terör. turkish (türkçe)
Deccalin ayini. terör. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
25 views146 Folien
örümcekteki mucize. turkish (türkçe) von
örümcekteki mucize. turkish (türkçe)örümcekteki mucize. turkish (türkçe)
örümcekteki mucize. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
37 views154 Folien
Kuran'da ümitvar olmak. turkish (türkçe) von
Kuran'da ümitvar olmak. turkish (türkçe)Kuran'da ümitvar olmak. turkish (türkçe)
Kuran'da ümitvar olmak. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
41 views130 Folien

Was ist angesagt?(20)

Rahman ve rahim olan allah'ın adıyla. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Rahman ve rahim olan allah'ın adıyla. turkish (türkçe)Rahman ve rahim olan allah'ın adıyla. turkish (türkçe)
Rahman ve rahim olan allah'ın adıyla. turkish (türkçe)
Kuran'da tebliğ ve tartışma. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Kuran'da tebliğ ve tartışma. turkish (türkçe)Kuran'da tebliğ ve tartışma. turkish (türkçe)
Kuran'da tebliğ ve tartışma. turkish (türkçe)
Kuran'da yalancının yöntemleri. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Kuran'da yalancının yöntemleri. turkish (türkçe)Kuran'da yalancının yöntemleri. turkish (türkçe)
Kuran'da yalancının yöntemleri. turkish (türkçe)
Tarihi bir yalan kabataş devri. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Tarihi bir yalan kabataş devri. turkish (türkçe)Tarihi bir yalan kabataş devri. turkish (türkçe)
Tarihi bir yalan kabataş devri. turkish (türkçe)
örnek müslüman kadın hazreti meryem. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
örnek müslüman kadın hazreti meryem. turkish (türkçe)örnek müslüman kadın hazreti meryem. turkish (türkçe)
örnek müslüman kadın hazreti meryem. turkish (türkçe)
Darwinizm nasıl bir açmaz. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Darwinizm nasıl bir açmaz. turkish (türkçe)Darwinizm nasıl bir açmaz. turkish (türkçe)
Darwinizm nasıl bir açmaz. turkish (türkçe)
Darwin'i yıkan kafatasları. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Darwin'i yıkan kafatasları. turkish (türkçe)Darwin'i yıkan kafatasları. turkish (türkçe)
Darwin'i yıkan kafatasları. turkish (türkçe)

Destacado

Kuran mucizeleri cilt 1. turkish (türkçe) von
Kuran mucizeleri cilt 1. turkish (türkçe)Kuran mucizeleri cilt 1. turkish (türkçe)
Kuran mucizeleri cilt 1. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
62 views238 Folien
Kuran ahlakında fedakarlığın önemi. turkish (türkçe) von
Kuran ahlakında fedakarlığın önemi. turkish (türkçe)Kuran ahlakında fedakarlığın önemi. turkish (türkçe)
Kuran ahlakında fedakarlığın önemi. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
31 views251 Folien
Islam ve uzakdoğu dinleri. turkish (türkçe) von
Islam ve uzakdoğu dinleri. turkish (türkçe)Islam ve uzakdoğu dinleri. turkish (türkçe)
Islam ve uzakdoğu dinleri. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
50 views442 Folien
Kuran'ı rehber edinmek. turkish (türkçe) von
Kuran'ı rehber edinmek. turkish (türkçe)Kuran'ı rehber edinmek. turkish (türkçe)
Kuran'ı rehber edinmek. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
131 views130 Folien
Insanın yaratılış mucizesi. turkish (türkçe) von
Insanın yaratılış mucizesi. turkish (türkçe)Insanın yaratılış mucizesi. turkish (türkçe)
Insanın yaratılış mucizesi. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
55 views178 Folien
Israil'in dünya egemenliği politikası. turkish (türkçe) von
Israil'in dünya egemenliği politikası. turkish (türkçe)Israil'in dünya egemenliği politikası. turkish (türkçe)
Israil'in dünya egemenliği politikası. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
64 views234 Folien

Destacado(13)

Kuran ahlakında fedakarlığın önemi. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Kuran ahlakında fedakarlığın önemi. turkish (türkçe)Kuran ahlakında fedakarlığın önemi. turkish (türkçe)
Kuran ahlakında fedakarlığın önemi. turkish (türkçe)
Islam ve uzakdoğu dinleri. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Islam ve uzakdoğu dinleri. turkish (türkçe)Islam ve uzakdoğu dinleri. turkish (türkçe)
Islam ve uzakdoğu dinleri. turkish (türkçe)
Kuran'ı rehber edinmek. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Kuran'ı rehber edinmek. turkish (türkçe)Kuran'ı rehber edinmek. turkish (türkçe)
Kuran'ı rehber edinmek. turkish (türkçe)
HarunyahyaTurkish131 views
Insanın yaratılış mucizesi. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Insanın yaratılış mucizesi. turkish (türkçe)Insanın yaratılış mucizesi. turkish (türkçe)
Insanın yaratılış mucizesi. turkish (türkçe)
Israil'in dünya egemenliği politikası. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Israil'in dünya egemenliği politikası. turkish (türkçe)Israil'in dünya egemenliği politikası. turkish (türkçe)
Israil'in dünya egemenliği politikası. turkish (türkçe)
Kehf suresi’nden ahir zamana işaretler. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Kehf suresi’nden ahir zamana işaretler. turkish (türkçe)Kehf suresi’nden ahir zamana işaretler. turkish (türkçe)
Kehf suresi’nden ahir zamana işaretler. turkish (türkçe)
Bir tartışmanın ardından. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Bir tartışmanın ardından. turkish (türkçe)Bir tartışmanın ardından. turkish (türkçe)
Bir tartışmanın ardından. turkish (türkçe)

Similar a Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)

Hazreti süleyman (a.s). turkish (türkçe) von
Hazreti süleyman (a.s). turkish (türkçe)Hazreti süleyman (a.s). turkish (türkçe)
Hazreti süleyman (a.s). turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
43 views282 Folien
Sosyal silah darwinizm. turkish (türkçe) von
Sosyal silah darwinizm. turkish (türkçe)Sosyal silah darwinizm. turkish (türkçe)
Sosyal silah darwinizm. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
37 views386 Folien
Yaratılış atlası cilt 1. turkish (türkçe) von
Yaratılış atlası cilt 1. turkish (türkçe)Yaratılış atlası cilt 1. turkish (türkçe)
Yaratılış atlası cilt 1. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
39 views906 Folien
Kuran'ın bazı sırları. turkish (türkçe) von
Kuran'ın bazı sırları. turkish (türkçe)Kuran'ın bazı sırları. turkish (türkçe)
Kuran'ın bazı sırları. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
46 views200 Folien
Darwinistlerin beklediği cevaplar. turkish (türkçe) von
Darwinistlerin beklediği cevaplar. turkish (türkçe)Darwinistlerin beklediği cevaplar. turkish (türkçe)
Darwinistlerin beklediği cevaplar. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
17 views290 Folien
Kuran'da münafık karakteri. turkish (türkçe) von
Kuran'da münafık karakteri. turkish (türkçe)Kuran'da münafık karakteri. turkish (türkçe)
Kuran'da münafık karakteri. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
58 views138 Folien

Similar a Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)(13)

Yaratılış atlası cilt 1. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Yaratılış atlası cilt 1. turkish (türkçe)Yaratılış atlası cilt 1. turkish (türkçe)
Yaratılış atlası cilt 1. turkish (türkçe)
Kuran'ın bazı sırları. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Kuran'ın bazı sırları. turkish (türkçe)Kuran'ın bazı sırları. turkish (türkçe)
Kuran'ın bazı sırları. turkish (türkçe)
Darwinistlerin beklediği cevaplar. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Darwinistlerin beklediği cevaplar. turkish (türkçe)Darwinistlerin beklediği cevaplar. turkish (türkçe)
Darwinistlerin beklediği cevaplar. turkish (türkçe)
Kuran'da münafık karakteri. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Kuran'da münafık karakteri. turkish (türkçe)Kuran'da münafık karakteri. turkish (türkçe)
Kuran'da münafık karakteri. turkish (türkçe)
Kuran'da vicdanın önemi. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Kuran'da vicdanın önemi. turkish (türkçe)Kuran'da vicdanın önemi. turkish (türkçe)
Kuran'da vicdanın önemi. turkish (türkçe)
Deniz altındaki muhteşem dünya. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Deniz altındaki muhteşem dünya. turkish (türkçe)Deniz altındaki muhteşem dünya. turkish (türkçe)
Deniz altındaki muhteşem dünya. turkish (türkçe)
Insanın apaçık düşmanı, şeytan. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Insanın apaçık düşmanı, şeytan. turkish (türkçe)Insanın apaçık düşmanı, şeytan. turkish (türkçe)
Insanın apaçık düşmanı, şeytan. turkish (türkçe)

Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)

 • 2. OKUYUCUYA •Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwi- nizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düfl- mesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu göz- ler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm in- sanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konu- ya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür. •Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda imani konular Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya so- ru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. •Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n ye- diden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etki- li ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lan- lar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler. •Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabile- ce¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan is- tifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, ko- nuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›n- dan yararl› olacakt›r. •Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›n- mas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir. •Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤i- miz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ay- n› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konu- larda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit ola- cakt›r. •Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüp- heli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükle- yen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.
 • 3. KURAN'DAN GENEL B‹LG‹LER HARUN YAHYA A¤ustos 2001 Bu (Kur'an), insanlar için basiretlerdir, kesin bilgiyle inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir rahmettir. (Casiye Suresi, 20)
 • 4. YAZAR ve ESERLERİ HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stan- bul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üni- versitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, ima- ni, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, ya- zar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwi- nizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r. Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki Pey- gamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resu- lullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sö- zü, Peygamberimizin de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini ken- dine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini tüm dün- yaya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi te- mel imani konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir. Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngilte- re'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezil- ya'ya kadar dünyan›n pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Ar- navutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›n›n derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, öz-
 • 5. lü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na var- maktad›r. Bu eserler süratli etkiye sahiptir. Kesin netice, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde cid- di biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri müm- kün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savun- maktad›rlar, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmektedir. Ça¤›m›zdaki tüm in- karc› ak›mlar, Harun Yahya külliyat› ile fikren ma¤lup olmufllard›r. Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca yazar›n bu kitaplardan elde etti¤i hiçbir maddi kazanc› da yoktur. Ne yazar ne de kitaplar›n›n yay›nlanmas›na, tan›t›m ve da¤›t›m›na vesile olanlar, bundan maddi bir kazanç elde etmemekte, sadece Allah'›n r›zas›n› kazan- mak için hizmet etmektedirler. Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmedikle- rini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kur- tarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitap- lar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görül- dü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslüman- lar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bun- lardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman haki- katlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabi- lecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çe- kilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda, bu hiz- metin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir. Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›, Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile ola- cakt›r.
 • 6. Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤› "Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r. w w w . h a r u n y a h y a . o r g - w w w . h a r u n y a h y a . c o m w w w . h a r u n y a h y a . n e t Birinci Bask›: May›s 1999 ‹kinci Bask›: A¤ustos 2001 KÜLTÜR YAYINCILIK Tel : (0 212) 511 44 03 Bask›: fian Ofset Cendere Yolu No: 23 Ayaza¤a - ‹stanbul Tel: (0 212) 289 24 24 (pbx)
 • 7. KURAN'DA PEYGAMBER KISSALARI...............................................28 Her kavme Peygamber gönderilmifltir............................................................28 Her kavme kendi lisan›yla Peygamber gönderilmifltir.....................................29 Peygamberlerin gönderilifl amac› ..................................................................29 Peygamberlere itaat ve mükafat› ...................................................................30 Peygamberlere itaat Allah'a itaattir ................................................................30 Peygamberler insanlardan karfl›l›k beklememifltir .........................................30 Peygamberlerin karfl›laflt›klar› güçlükler karfl›s›nda sabretmelerini ö¤ütleyen ayetler....................................................................31 Peygamberlere itaatsizlik ve cezas›...............................................................33 Kuran'da ismi geçen Peygamberler...............................................................33 Hz.Adem k›ssas› ...........................................................................................34 Hz.Adem'in yarat›l›fl› ...................................................................................34 Allah'›n Hz.Adem'e isimleri ö¤retmesi .........................................................34 Meleklerin Allah'a olan itaatleri ....................................................................35 ‹blis (fieytan)'›n isyan› .................................................................................35 fieytan›n isyanda ›srar›................................................................................35 fieytan›n yemini...........................................................................................36 fieytan›n etkisi.............................................................................................36 fieytan›n kovulmas›.....................................................................................36 Hz.Adem'in imtihan› ....................................................................................37 fieytan'a uyma ve karfl›l›¤›...........................................................................37 Hz.Nuh K›ssas›..............................................................................................38 Hz.Nuh'un kavmine Peygamber olarak gönderilmesi ..................................38 Hz.Nuh'un kavmini tevhide ça¤›rmas› .........................................................38 Hz.Nuh'a karfl› inkarc›lar›n tavr›...................................................................38 Hz.Nuh'un tebli¤e devam etmesi.................................................................39 Hz.Nuh'un kavmine karfl› tavr›.....................................................................39 Nuh kavminin helak olmas›: geminin infla edilmesi......................................41 Müminlerin gemiye binmesi..........................................................................41 Tufan›n bafllamas›.......................................................................................41 Hz.Nuh'un o¤luyla konuflmas›......................................................................41 Allah'›n Hz.Nuh'a ö¤üdü..............................................................................42 Tufan›n sona ermesi....................................................................................42 Gemideki müminlerinkurtulmas›..................................................................42 Hz.Hud K›ssas›..............................................................................................43 Hz.Hud'un Ad kavmini Allah'a ça¤›rmas› .....................................................43 Kavminin Hz.Hud'a cevab› ..........................................................................43 Ad kavminin inkar etmede ›srar› ..................................................................44 İÇİNDEKİLER
 • 8. Hz.Hud'un Allah'tan kavminin helak›n› istemesi ...........................................45 Ad kavminin helak› ......................................................................................45 Hz.Salih K›ssas› ............................................................................................46 Hz.Salih'in Semud kavmine Peygamber olarak gönderilmesi.......................46 Tevhide ça¤›r›s› ...........................................................................................46 Semud kavminin Hz.Salih'e karfl› gelifli........................................................46 Hz.Salih'in kavminin difli deveyle denenmesi ..............................................47 Kavmin deveyi öldürmesi .............................................................................48 Kavmin fesat ve fitne ç›karmas›....................................................................48 Semud kavminin helak olmas›......................................................................48 Hz.‹brahim K›ssas› ........................................................................................49 Hz.‹brahim'in ahlak›, Allah kat›ndaki seçkinli¤i ............................................49 Hz.‹brahim'in Allah'a kesin bilgiyle iman etmesi...........................................50 Hz.‹brahim'in babas›n› ve kavmini tevhide davet etmesi..............................51 Kavmini uyar›p korkutmas›..........................................................................51 Hz.‹brahim'in duas› .....................................................................................52 Hz.‹brahim'in putlar› k›rmas›........................................................................52 Hz.‹brahim ve Nemrud ................................................................................53 Hz.‹brahim'in yak›lmak istenmesi ................................................................53 Hz.‹brahim ve Hz.‹smail ..............................................................................53 Hz.‹brahim ve Hz.‹smail'in Mekke'ye gelifli ..................................................54 Hz.Lut K›ssas› ...............................................................................................55 Hz.Lut'un kavmine gönderilifli......................................................................55 Hz.Lut'un kavmini tevhide ça¤›rmas›...........................................................55 Lut kavminin sapk›nl›klar›............................................................................55 Kavminin Hz.Lut'a cevab›............................................................................56 Meleklerin önce Hz.‹brahim'i ziyareti ve Hz.‹shak'› müjdelemeleri...............56 Lut kavminin helak haberi............................................................................57 Elçilerin Hz.Lut'u ziyaret etmesi...................................................................58 Lut halk›n›n azg›nl›¤› ...................................................................................58 Hz.Lut'un kavminden ayr›lmas› ...................................................................59 Lut kavminin helak›......................................................................................59 Hz.‹smail K›ssas›...........................................................................................59 Hz.‹brahim ve Hz.‹smail'in Kabe'yi imar etmeleri ve dualar›.........................59 Hz.‹smail'in ismi zikredilen ayetler...............................................................60 Hz.Yusuf K›ssas›...........................................................................................60 Kardefllerinin Hz.Yusuf'u k›skanmas›..........................................................61 Hz.Yusuf'un kardefllerinin babalar›na yalan söylemeleri .............................61 Hz.Yusuf'un yolcu kafilesi taraf›ndan bulunmas› .........................................62 Hz.Yusuf'un saraya girmesi.........................................................................62 Hz.Yusuf ve melikin kar›s› ...........................................................................62 Hz.Yusuf ve flehirdeki kad›nlar....................................................................63 Hz.Yusuf'un iffeti .........................................................................................63
 • 9. Hz.Yusuf'un zindana at›lmas›......................................................................63 Hz.Yusuf'un rüya tabiri ................................................................................64 Hz.Yusuf'un zindandan ç›kar›lmas› .............................................................64 Hz.Yusuf'un ihlas› .......................................................................................65 Hz.Yusuf'un M›s›r hazinelerinin bafl›na geçmesi .........................................65 Hz.Yusuf'un kardeflini getirtmesi .................................................................65 Hz.Yakub'un Hz.Yusuf'un kardeflini göndermek istememesi.......................66 Hz.Yusuf'un kardeflini al›koymas› ...............................................................66 Hz.Yakub'un Hz.Yusuf'a olan sevgisi ..........................................................67 Hz.Yusuf'un mucizesi..................................................................................68 Hz.Yusuf'un ma¤firet dilemesi.....................................................................68 Hz.Yakub'un ve o¤ullar›n›n M›s›r'a gelmesi.................................................68 Hz.fiuayb K›ssas›..........................................................................................69 Hz.fiuayb'›n Medyen flehrine Peygamber olarak gönderilmesi....................69 Hz.fiuayb'›n kavmini tevhide ça¤›rmas›.......................................................69 Hz.fiuayb'›n bozulmufl ticari ahlak› düzeltme çabalar›.................................70 Medyen halk›n›n Hz.fiuayb'› alaya almas›...................................................70 Hz.fiuayb'›n tebli¤e devam etmesi ..............................................................70 Medyen halk›n›n Hz.fiuayb'› tehdit etmesi...................................................71 Medyen halk›n›n helak edilmesi ..................................................................71 Hz.fiuayb'›n Eyke flehrine de Peygamber olarak gönderilmesi....................72 Hz.fiuayb'›n dejenere olmufl toplumu düzeltme çabalar›.............................72 Eyke halk›n›n cevab› ...................................................................................72 Eyke halk›n›n helak edilmesi .......................................................................72 Hz.Musa ve Hz.Harun K›ssas›.......................................................................73 ‹srailo¤ullar›n›n M›s›r'daki durumu ..............................................................73 Hz.Musa'n›n do¤umu ve Allah'›n vaadi........................................................73 Hz.Musa'n›n flehirde bir olaya kar›flmas›.....................................................74 Hz.Musa'n›n M›s›r'› terk etmesi ...................................................................74 Hz.Musa'n›n Allah'tan yard›m dilemesi........................................................74 Hz.Musa'n›n Medyen'de geçirdi¤i günler.....................................................75 Hz.Musa'n›n Medyen'den ayr›lmas› ............................................................75 Hz.Musa'ya Peygamberlik görevinin verilmesi ............................................75 Hz.Musa'n›n mucizeleri...............................................................................76 Hz.Musa'n›n Firavun'a dini tebli¤ etmekle görevlendirilmesi........................76 Hz.Musa'n›n Allah'tan yard›m dilemesi........................................................76 Allah'›n Hz.Musa'n›n duas›na cevap vermesi ..............................................77 Hz.Musa ile Hz.Harun'un Firavun'u dine davet etmeleri...............................78 Firavun'un ilk tepkisi ....................................................................................78 Hz.Musa'n›n Firavun'a dini tebli¤ etmesi .....................................................78 Firavun'un azg›nl›¤›.....................................................................................79 Hz.Musa'n›n mucize göstermesi .................................................................79 Firavun'un Hz.Musa'y› sihirbazl›kla suçlamas› ............................................79 Firavun'un Hz.Musa'y› sihirbazlarla karfl›laflt›rmak istemesi........................79
 • 10. Hz.Musa ile sihirbazlar›n karfl› karfl›ya gelmesi ...........................................80 Sihirbazlar›n sihri.........................................................................................80 Hz.Musa'n›n sihirbazlar› ma¤lup etmesi......................................................80 Sihirbazlar›n iman etmesi ve Firavun'un öfkesi............................................80 Firavun'un azg›nl›¤a devam etmesi.............................................................81 Sarayda iman›n› gizleyen adam ..................................................................81 Firavun'un kendine kule yapt›rmas›.............................................................82 Mümin kiflinin Firavun ve kavmini imana davet etmesi.................................82 Firavun'un zulme devam etmesi..................................................................83 Hz.Musa'n›n kavmine sabr› ö¤ütlemesi.......................................................83 Firavun ve kavmine Allah'›n azab›n›n gelmesi.............................................83 Firavun'un kavmini küçümsemesi ...............................................................84 Hz.Musa'n›n kavmine tevekkülü ö¤ütlemesi................................................84 Hz.Musa'n›n Firavun ve kavminin helak›n› istemesi ....................................84 Hz.Musa'ya hicret için vahiy gelmesi ...........................................................84 Firavun'un ‹srailo¤ullar›n› takip etmesi ........................................................85 Firavun ve ordusunun helak edilmesi ..........................................................85 ‹srailo¤ullar›n›n puta tapmalar›....................................................................86 Hz.Musa'n›n Allah'la konuflmas›..................................................................86 Hz.Musa'ya Tevrat'›n verilmesi....................................................................87 Hz.Musa Tur Da¤›'nda iken geride b›rakt›¤› kavminin buza¤›ya tap›nmas›..87 Hz.Musa'n›n kavmine geri dönmesi.............................................................88 Hz.Musa'n›n ma¤firet dilemesi ....................................................................89 ‹srailo¤ullar›n›n kendi nefislerine zulmetmeleri............................................89 Hz.Musa'n›n kavminin onunla birlikte hareket etmeyi reddetmesi................90 Allah'›n ‹srailo¤ullar›na olan ihsan› ve ‹srailo¤ullar›n›n nankörlükleri, kendilerine verilen Tevrat'›n hükmünü de¤ifltirmeleri...................................90 Hz.Musa'y› yalanlamalar›............................................................................92 ‹man etmek için Allah'› görmek istemeleri....................................................92 Allah'›n ‹srailo¤ullar›na verdi¤i nimetler .......................................................92 ‹srailo¤ullar›n›n nimetlere nankörlük etmeleri..............................................93 Allah'›n ‹srailo¤ullar›na s›¤›r kesmelerini emretmesi....................................94 Hz.Musa ile kendisine ilim verilen kiflinin k›ssas› .........................................94 Hz.Davud K›ssas›..........................................................................................95 Talut k›ssas›................................................................................................96 Talut ve Calut k›ssas› ..................................................................................96 Hz.Davud'un Peygamberli¤i........................................................................97 Hz.Davud'un özellikleri................................................................................97 Da¤lar›n ve kufllar›n emrinde olmas› ...........................................................97 Mülk, hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›na sahip olmas›......................................97 Sanat konusunda ilim sahibi olmas› ............................................................97 Hz.Davud'a gelen davac›lar ........................................................................98 Ekin tarlalar› konusunda hüküm vermeleri...................................................98 Hz.Süleyman K›ssas› ....................................................................................99
 • 11. Hz.Süleyman'›n Peygamberli¤i ...................................................................99 Hz.Süleyman'a verilen üstün özellikler ........................................................99 ‹lim.............................................................................................................99 Kufllar›n dilinin ö¤retilmesi .........................................................................99 Rüzgar›n emrine verilmesi .......................................................................100 Cinlerin emrine verilmesi .........................................................................100 Mülk ve hakimiyet verilmesi .....................................................................100 Hz.Süleyman'›n ordusu ve kar›nca vadisi..................................................101 Sebe melikesi............................................................................................101 Sebe melikesinin elçileri............................................................................102 Sebe melikesinin taht› ...............................................................................102 Hz.Süleyman ile Sebe melikesinin karfl›laflmas› .......................................103 Hz.Süleyman'›n imtihan edilmesi ..............................................................103 Hz.Süleyman'›n vefat› ...............................................................................104 Hz.Yunus K›ssas›........................................................................................104 Hz.Yunus'un kavminden ayr›lmas› ............................................................104 Hz.Yunus'un bal›¤›n karn›ndaki duas› .......................................................104 Hz.Yunus'un kavmi ...................................................................................105 Hz.Zekeriya, Hz.Meryem, Hz.Yahya, Hz.‹sa K›ssalar›.................................105 Hz.Meryem'in soyu ve seçkinli¤i................................................................105 Hz.Meryem'in dünyaya gelifli.....................................................................105 Hz.Meryem ve Hz.Zekeriya.......................................................................105 Hz.Yahya'n›n dünyaya gelmesi .................................................................106 Hz.Zekeriya'n›n Hz.Yahya ile müjdelenmesi .............................................106 Hz.Meryem'e Cebrail'in gelmesi ve Hz.‹sa'n›n do¤umunun müjdelenmesi 107 Hz.Meryem'in do¤u taraf›nda bir yere çekilmesi........................................108 Hz.Meryem'in Hz.‹sa ile kavmine döndü¤ünde iftiraya u¤ramas›...............108 Hz.‹sa'n›n beflikte iken konuflmas› ............................................................108 Hz.‹sa'n›n Peygamberli¤i ..........................................................................108 Hz.‹sa'n›n tevhide ça¤r›s› ..........................................................................109 Hz.‹sa'n›n mucizeleri.................................................................................109 Havariler ve Hz.‹sa....................................................................................109 ‹srailo¤ullar›n›n Hz.‹sa'y› öldürdüklerini sanmalar› ....................................110 Hz.‹sa'dan sonra ortaya at›lan sapk›n inan›fllar .........................................110 Hz.Muhammed ...........................................................................................112 Hz.Muhammed'e Kuran'›n indirilmesi ve Kuran'la hükmetmesi .................112 Hz.Muhammed Allah'›n elçisi ve Peygamberlerin sonuncusudur ..............112 Hz. Muhammed bir beflerdir ......................................................................114 Hz. Muhammed dosdo¤ru bir yol üzerindedir.............................................114 Hz. Muhammed Allah'in korumas›ndad›r...................................................114 Allah Hz. Muhammed'i zengin etmifltir ......................................................114 Hz. Muhammed müminler için kendi canlar›ndan evlad›r...........................114 Bir müjdeci, flahit ve uyar›c›d›r...................................................................115 Hz.Muhammed'in geliflinin Tevrat ve ‹ncil'de müjdelenmesi......................115
 • 12. ‹man edenler için bir rahmettir ...................................................................116 Hz.Muhammed'in tebli¤i ve Kuran'la ö¤üt vermesi ....................................116 Hz.Muhammed'e at›lan iftiralar..................................................................117 Hz.Muhammed'in Mekke'den ç›kar›lmas›..................................................117 Hz.Muhammed'in müminleri teflvik etmesi ve Allah'›n onlara olan yard›m› 117 Hz.Muhammed ve savafllar›......................................................................118 Hz.Muhammed ve Yahudiler.....................................................................118 Hz.Muhammed ve kitap ehli ......................................................................119 Hz.Muhammed ve cinler............................................................................119 Hz.Muhammed'in eflleri.............................................................................120 Hz.Muhammed ve Zeyd ............................................................................120 Hz.Muhammed'e gayb haberlerinden vahyedilmesi..................................121 Hz.Muhammed'e k›blenin bildirilmesi ........................................................121 Hz.‹lyas K›ssas›...........................................................................................121 Hz.‹lyas'›n Peygamberli¤i..........................................................................121 Hz.‹lyas'›n tebli¤i .......................................................................................121 Hz.Elyesa....................................................................................................122 Hz.‹dris........................................................................................................122 Hz.‹shak ......................................................................................................122 Hz.Yakub.....................................................................................................122 Hz.Eyüb K›ssas›..........................................................................................123 Hz.Zülkifl .....................................................................................................123 KURAN'DA BAHS‹ GEÇEN ‹NSANLAR VE TOPLULUKLAR .....124 ‹srailo¤ullar› (Yahudiler) ..............................................................................124 H›ristiyanlar .................................................................................................124 Sabiiler ........................................................................................................125 Semud toplumu ...........................................................................................125 Lut kavmi.....................................................................................................125 Medyen halk›...............................................................................................125 Ress halk›....................................................................................................126 Bir kasaba halk›...........................................................................................126 Yesrib halk›..................................................................................................126 Hicr halk› .....................................................................................................126 Ad halk› .......................................................................................................126 Bedeviler .....................................................................................................127 Medine halk›................................................................................................128 Tubba kavmi................................................................................................128 Hz.Musa'n›n kavmi ......................................................................................128 Yunus kavmi................................................................................................128 Hz.‹brahim ve onunla birlikte olanlar............................................................129 ‹kiden biri (Hz.Muhammed'in arkadafl›) .......................................................129 Hz.Musa'n›n yard›mc›s›...............................................................................129
 • 13. ‹lim sahibi bir kifli..........................................................................................130 Hz.Musa ve kad›nlar....................................................................................130 Talut ve toplulu¤u ........................................................................................131 Calut ve ordusu ...........................................................................................131 Kehf ehli ve Rakim ehli.................................................................................132 Yecüc ve Mecüc ..........................................................................................132 Ba¤ sahipleri................................................................................................133 fiehrin uza¤›ndan gelen adam.....................................................................133 Hz.Yusuf'un zindan arkadafllar›...................................................................134 Hz.Yusuf'un kardeflleri ................................................................................134 Firavun ailesinden iman›n› gizleyen adam...................................................138 Hz.Nuh'un ve Hz.Lut'un eflleri......................................................................139 fiehir halk›n›n üç elçisi .................................................................................139 Oniki güvenilir gözetleyici ............................................................................140 Hz.Nuh'un o¤lu............................................................................................140 Hz.‹brahim'in babas› Azer............................................................................140 Hz.Musa'n›n annesi ve k›zkardefli ...............................................................140 Hz.Lut'un ailesi ve kar›s›..............................................................................141 Hz.Adem'in iki o¤lu ......................................................................................141 Hz.Muhammed'in eflleri...............................................................................142 ‹mran ailesi..................................................................................................142 Firavun ve önde gelen çevresi .....................................................................143 Sihirbazlar ...................................................................................................143 Büyücüler ....................................................................................................143 Firavun ve ordular›.......................................................................................144 Karun...........................................................................................................144 Haman.........................................................................................................145 Firavun ........................................................................................................146 Firavun ailesi ...............................................................................................147 Hz.Musa'dan sonra ‹srailo¤ullar›n›n önde gelenleri .....................................147 Firavun'un efli ..............................................................................................148 Ebu Leheb ve kar›s›.....................................................................................148 M›s›r'l› Aziz ve kar›s›....................................................................................148 Müstazaflar-müstekbirler.............................................................................149 Zü'l karneyn.................................................................................................149 Zeyd ............................................................................................................150 Samiri..........................................................................................................150 Üzeyir..........................................................................................................150 Sebe melikesi..............................................................................................151 Bahçe sahipleri ...........................................................................................152 KURAN'DA MÜM‹NLER‹N SIFATLARI..............................................153 KURAN'DA ‹NKARCILARIN SIFATLARI...........................................159
 • 14. KURAN'DA MELEKLER........................................................................164 Güç sahibi melek: Cebrail............................................................................164 Çarp›c› bir güzelli¤e sahip olmas›..............................................................164 Hz.Muhammed'in Cebrail'i görmesi...........................................................164 Cebrail'in ufukta görülmesi ........................................................................165 Cebrail'in Hz.Meryem'e düzgün bir befler k›l›¤›nda gönderilmesi...............165 Gözetleyici ve yaz›c› iki mele¤in her insan›n yan›bafl›nda olmas› ................165 ‹kifler, üçer ve dörder kanatl› elçi melekler ...................................................165 Cehennemin sert ve güçlü melekleri............................................................165 Allah'›n makam›na süresi 50.000 y›l olan bir günde ç›kmalar›......................166 Meleklerin flahitli¤i.......................................................................................166 Yak›nlaflt›r›lm›fl meleklerin Allah'a kullu¤u...................................................166 Arfl›n etraf›n› çevreleyen melekler ...............................................................166 Saflar halinde dizilen ve tesbih eden melekler .............................................166 Hz.Adem'e secde eden melekler .................................................................167 Meleklerin Rablerinden korkmalar› ve emrolunduklar› fleyi yapmalar› .........167 Dizi dizi duran melekler................................................................................167 ‹nananlar›n karanl›klardan nura ç›kmalar› için dua etmeleri.........................168 Meleklerin Peygambere salat etmeleri.........................................................168 ‹man edenlerin üzerine meleklerin inmesi ve onlar› müjdelemesi ................168 Allah'›n inananlara meleklerle yard›m›.........................................................168 Meleklerin kadir gecesi Rablerinin izniyle yeryüzüne inmeleri......................169 ‹nkar edenlere lanet etmeleri .......................................................................169 Meleklerin ikrama lay›k görülmüfl kullar olmalar›..........................................169 Hz.‹brahim'e gelen melekler ........................................................................169 Hz.Lut'a gelen melekler ...............................................................................170 Hz.Zekeriya'ya gelen melekler.....................................................................171 Hz.Meryem'e gelen melekler .......................................................................171 Ölüm melekleri ............................................................................................172 Yaz›c› melekler............................................................................................173 Arfl› tafl›yan melekler...................................................................................173 Harut ve Marut.............................................................................................173 Tabutu tafl›yan melekler ..............................................................................174 K›yamet gününde melekler..........................................................................174 Cennet melekleri .........................................................................................174 Cehennem melekleri (bekçileri)...................................................................175 KURAN'DA C‹NLER...............................................................................176 Cinler Allah'a ibadet için yarat›lm›flt›r...........................................................176 Cinler ateflten yarat›lm›flt›r...........................................................................176 Cinler asla Kuran'›n bir benzerini getiremezler.............................................176 Kuran'da Cin suresi .....................................................................................176
 • 15. Cinlerin güçleri s›n›rl›d›r...............................................................................178 ‹blis cinlerdendir ..........................................................................................178 Cinlerin kendi topluluklar›na Kuran'la tebli¤ yapmalar›.................................178 Cinler dünyada uyar›l›p korkutulmufllard›r ...................................................178 Cinlerin elçilerin emrinde olmas› ve hizmetleri .............................................179 ‹nkarc›lar›n Allah ile cinler aras›nda soy ba¤› kurmas› .................................179 ‹nkarc›lar›n cinleri Allah'a ortak koflmalar›....................................................180 ‹nsanlar›n baz›lar›n›n cinlere tapmas›..........................................................180 Cinlerin kalplere vesvese ve flüphe düflürmesi ............................................180 Cinlerden Peygambere düflmanl›k yapanlar vard›r......................................180 Kendilerine uyanlar›n üzerine kabuk gibi kaplan›rlar....................................180 K›yamet günü cinler.....................................................................................181 Cinlerden inkar edenler cehenneme girecektir.............................................181 KURAN'DA ZAMAN KAVRAMI ...........................................................182 Kuran'da zaman›n izafiyeti...........................................................................182 Allah'›n 100 y›l ölü b›rak›l›p diriltti¤i kifli ......................................................182 Kehf ehli ....................................................................................................182 Ahirette zaman›n dünyadaki ile k›yaslanmas›............................................183 Allah kat›nda bir günün 1000 y›l gibi olmas›...............................................183 Meleklerin Allah kat›na ç›kma süresi .........................................................183 Kuran'da belirtilen zamanlar ........................................................................183 Kuran'da gece ve gündüzün geçti¤i ayetler ..............................................184 Meleklerin tesbihi......................................................................................185 Hz.Musa'n›n Firavun'a verdi¤i vakit ..........................................................185 Hz.Musa'n›n kavmini gece yürüyüfle ç›karmas›........................................186 Firavun'un ordusunun Hz.Musa ve kavmini izlemeye bafllad›¤› vakit........186 Hz.Zekeriya'n›n üç gece insanlarla konuflmamas›....................................186 Hz.Süleyman'›n emrine verilen rüzgar......................................................186 Kuran'da yemek vakti ...............................................................................186 Uyar›l›p korkutulanlar›n sabah›.................................................................187 fieytan›n k›yamet gününe kadar izin istemesi...........................................187 K›yamet saatinin yaklaflarak gelmesi........................................................187 K›yamet saati............................................................................................187 KURAN'DA GAYB KAVRAMI ..............................................................189 Gayb› Allah'tan baflkas› bilemez..................................................................189 Levh-i Mahfuz: Herfleyin oldu¤u apaç›k kitap...............................................189 Allah gayb›n bilgisini diledi¤ine verir ............................................................189 Allah'›n Kehf ehli hakk›nda Kuran'da verdi¤i haberler ..................................190 Allah'›n Zülkarneyn hakk›nda Kuran'da verdi¤i haberler ..............................190 ‹lim sahibi bir kuluna Allah'›n gayb› bildirmesi ..............................................190 Gayb ile Rablerinden içleri titreyerek korkanlar............................................191
 • 16. Göklerin ve yerin anahtarlar› O'nundur ........................................................193 Ruh hakk›nda insanlara az bir bilgi verilmifltir ..............................................193 KURAN'DA ANLATILAN MUC‹ZELER ..............................................194 Hz.‹brahim'e ölü kuflun canland›r›lmas›.......................................................194 Hz.‹brahim'in ateflten kurtulmas› .................................................................194 Hz.Musa'n›n mucizeleri ...............................................................................194 Hz.Yunus'un bal›¤›n karn›ndan kurtar›lmas›................................................195 Hz.‹sa'n›n mucizeleri ...................................................................................195 Allah'›n 100 y›l ölü b›rak›p sonra diriltti¤i kifli ................................................195 Kehf ehlinin ma¤aralar›nda yüzy›llarca kal›p sonra uyanmalar› ...................195 Hz.Süleyman'›n emrine verilen rüzgar.........................................................197 KURAN'DA AZAP KAVRAMI...............................................................198 Tasvir Edilen Cehennem Azaplar› ...............................................................198 Cehennemdekiler korkunç bir görünüm alacaklard›r.................................198 ‹nkarc›lar için demir kamç›lar vard›r ..........................................................198 Vücutlar› ateflte da¤lanacakt›r..................................................................198 Buka¤›lara vurulacaklard›r........................................................................198 Zincirlere, demir halkalara vurulacaklard›r................................................198 Atefl azab› vard›r ......................................................................................199 ‹nkarc›lar cehennem odunu ve yak›t› olacaklard›r.....................................199 Orada kaynar su ile karfl›lanacaklard›r......................................................200 Dumanl› ve pusludur.................................................................................201 Dar ve s›k›fl›k yerlere at›l›rlar ....................................................................201 Zakkum a¤ac› ve dar› dikeni yiyeceklerdir ................................................201 Ateflten elbiseler giyerler ..........................................................................201 Giysileri katrandand›r ...............................................................................202 Cehennemin duvarlar› inkarc›y› çepeçevre kuflat›r...................................202 Cehennemin korkunç homurtusu duyulur .................................................202 Allah inkarc›larla konuflmaz......................................................................202 Uzaktan korkunç öfkesi ve u¤ultusu iflitilir.................................................202 Hor ve afla¤›l›k k›l›nm›fllard›r ....................................................................202 Orada günahlar›n› itiraf edeceklerdir ........................................................202 Cennettekilerden su ve r›z›k isteyeceklerdir ama verilmeyecektir.............203 Cehennemden ç›kmak için dünyaya geri dönmek isteyeceklerdir.............203 Oradan kaç›fl yoktur .................................................................................203 Yok olmay› isteyeceklerdir........................................................................203 Tutuflturulmufl atefl yüreklere t›rman›r ......................................................204 Büyüklenenler cehenneme boyunlar›n› bükerek girerler...........................204 ‹nkarc›lar birbirleriyle çekiflirler .................................................................204 Mutsuzluk ve ac›yla nefes al›p verirler ......................................................205 Orada kemikleri çat›rdatan inlemeler vard›r ..............................................205 Alçalt›c› bir azap vard›r .............................................................................205
 • 17. Orada hiçbir s›cak dost yoktur...................................................................205 ‹nkarc›lar yerlerde sürükleneceklerdir.......................................................206 ‹nkarc›lar›n duas› asla kabul olmaz...........................................................206 Atefle yüzükoyun at›l›rlar ..........................................................................206 Birbirlerinden kaçarlar, aralar›ndaki tüm ba¤lar› kopar›rlar .......................207 Çok büyük piflmanl›k yaflarlar...................................................................207 Birbirlerine nefret duyarlar, birbirlerini ayaklar›n›n alt›na almak isterler .....208 Cehennemin içine dökülürler....................................................................208 Orada bafllar› öne düflmüfl flekilde hüsran içinde kal›rlar ..........................208 Dünyada Verilen Azap fiekilleri ...................................................................208 Allah'›n dünyada belaya çarpt›rd›¤› kifliler.................................................208 Hasret içindedirler ....................................................................................208 Mutsuz ve bedbahtt›rlar............................................................................209 Kalpleri dar ve s›k›nt›l›d›r, üstlerine pislik çökmüfltür.................................209 Bofl emellerin peflindedirler ......................................................................209 Kuruntular içinde yaflarlar.........................................................................209 Denizin yar›lmas› ve inkarc›lar›n suda bo¤ulmalar›...................................210 Gökten inen azaplar .................................................................................210 Suda bo¤ulmalar› .....................................................................................210 Sars›nt› tutmas›- deprem..........................................................................211 Kurakl›k-ürün k›tl›¤› olmas›.......................................................................211 Çeflitli hayvanlar›n musallat edilmesi........................................................211 Sel afeti .....................................................................................................212 Dayan›lmaz bir ses....................................................................................212 Balç›ktan tafl ya¤mas› ...............................................................................212 F›rt›na .......................................................................................................212 Ya¤mur .....................................................................................................213 Gölgelik günün azab›.................................................................................213 Y›ld›r›m .....................................................................................................213 Gö¤ün duman getirmesi............................................................................214 Rüzgar ve bulut .........................................................................................214 Çamurdan tafl ya¤mas› .............................................................................214 Yerin dibine geçme....................................................................................214 KURAN'DA YAPILAN BENZETMELER.............................................215 KURAN'DA YEM‹N.................................................................................218 ‹nsanlar hangi yeminlerinden sorumlu tutulacaklar......................................218 Rastgele söylenen yeminler ........................................................................218 Vasiyet ve flahitlikte yemin...........................................................................218 Yeminlerini bahane ederek iyilik yapmaya engel k›lanlar.............................219 Yeminlerini bir bozgunculuk unsuru yaparak kullananlar .............................219 Yeminlerini siper edinenler ..........................................................................219
 • 18. Yeminlerini az bir de¤ere karfl› satanlar›n durumu.......................................220 Yeminlerini bozanlar....................................................................................220 Yalan yere yemin edenler ............................................................................220 ‹nkarc›lar›n geçersiz yeminleri.....................................................................222 fieytan›n insanlar› sapt›rmaya ant içmesi ....................................................222 ‹nanmad›klar› halde mümin olduklar›na dair yalan yere yemin edenler........222 Kad›nlara ziharda bulunmak için yap›lan yeminin hükmü.............................223 Efllerinden uzaklaflmaya yemin edenlerin hükmü........................................223 Yeminin kefareti...........................................................................................223 Allah'›n üzerine yemin etti¤i fleyler...............................................................224 KURAN'DA BAHS‹ GEÇEN DO⁄A OLAYLARI ...............................227 Rüzgar.........................................................................................................227 Ya¤mur........................................................................................................227 fiimflek ........................................................................................................229 Gece ile gündüzün oluflumu ........................................................................230 Gö¤ün infla edilmesi....................................................................................231 Ay ve haftalar›n süreleri ...............................................................................231 KURAN'DA BAHS‹ GEÇEN YERYÜZÜ fiEK‹LLER‹........................233 Da¤lar..........................................................................................................233 K›ta..............................................................................................................235 Vadi.............................................................................................................235 Bahçeler ve p›narlar ....................................................................................236 Deniz...........................................................................................................236 Yeryüzü ve gökyüzü ....................................................................................237 Yollar...........................................................................................................237 KURAN'DA SU ........................................................................................239 Cennetteki su ..............................................................................................239 Cehennemdeki su .......................................................................................239 Allah'›n gökten su indirmesi .........................................................................240 Allah'›n içecek suyu indirmesi......................................................................243 Allah'›n ya¤muru oluflturmas› ......................................................................243 Allah'›n yeryüzün suyla diriltmesi.................................................................243 ‹ki denizin aras›ndaki engel .........................................................................243 Gemilerin denizin üstünde ak›p gitmesi .......................................................244 Farkl› su kaynaklar› .....................................................................................244 Allah, denizi insanlar›n emrine vermifltir.......................................................244 Allah'›n suyla ekinleri bitirmesi.....................................................................245 Dünya hayat›n›n örne¤i ...............................................................................245 Allah'›n arfl›..................................................................................................245 ‹nsan›n bir damla sudan yarat›lmas› ............................................................246
 • 19. Allah canl› herfleyi sudan yaratt› ..................................................................246 Allah'›n Hz.Salih'in kavmini su ile denemesi.................................................247 Hz.Musa'n›n bebekken suya b›rak›lmas› ....................................................247 Hz.Musa'n›n denizde kuru bir yol açmas›.....................................................247 Firavun ve ordusunun suda bo¤ulmas›........................................................247 Hz.Musa'n›n Medyen suyuna varmas›.........................................................248 Kavmin tapt›¤› putun Hz.Musa taraf›ndan yak›l›p denize savrulmas› ...........248 Hz.Süleyman'›n emrindeki dalg›ç fleytanlar.................................................248 Hz.Süleyman'›n köflkü.................................................................................248 Allah'›n Hz.Eyüb'e verdi¤i su .......................................................................249 Hz.Meryem'e Allah'›n verdi¤i nimet:Su ark›..................................................249 Allah'›n Hz.Meryem ve Hz.isa'y› akar suyu olan bir tepede yerlefltirmesi .....249 Üstüne felaket ya¤muru ya¤d›r›lm›fl ülke.....................................................249 Uyar›l›p korkutulanlar›n ya¤muru.................................................................249 Allah'›n inkarc› kavimleri suda bo¤mas›.......................................................250 Arim seli.......................................................................................................250 KURAN'DA BAHS‹ GEÇEN MEYVE, SEBZE, A⁄AÇ, B‹TK‹ ‹S‹MLER‹ .......................................................................................251 Kuran'da geçen meyve isimleri....................................................................251 Hurma .......................................................................................................251 Nar ............................................................................................................252 Muz ...........................................................................................................252 ‹ncir ...........................................................................................................252 Kiraz..........................................................................................................252 Üzüm ........................................................................................................252 Kuran'da geçen sebze isimleri.....................................................................253 A¤açlar........................................................................................................254 Dikkat çekilen bitkiler...................................................................................254 Zeytin ve di¤erleri......................................................................................254 Kuran'daki benzetmeler içinde ismi geçen bitkiler .....................................255 fiifa özelli¤i tafl›yanlar................................................................................255 Cennet bitkileri.............................................................................................255 Cehennem bitkileri.......................................................................................256 Dar› dikeni.................................................................................................256 Zakkum .....................................................................................................256 KURAN'DA BAHS‹ GEÇEN HAYVANLAR........................................257 Vahfli hayvanlar...........................................................................................257 Buza¤›.........................................................................................................257 Davar...........................................................................................................258 ‹nek .............................................................................................................258 S›¤›r.............................................................................................................258 Koyun..........................................................................................................259
 • 20. Domuz (eti)..................................................................................................259 Eflek ............................................................................................................259 Yaban efle¤i ................................................................................................260 At.................................................................................................................260 At, kat›r, merkep ..........................................................................................260 Deve............................................................................................................260 Kufl..............................................................................................................261 Ebabil kuflu..................................................................................................262 Karga...........................................................................................................262 B›ld›rc›n.......................................................................................................262 Bal›k ............................................................................................................263 Arslan..........................................................................................................263 Fil ................................................................................................................263 Sivrisinek.....................................................................................................263 Ar›................................................................................................................263 Çekirge........................................................................................................264 Örümcek......................................................................................................264 A¤aç kurdu ..................................................................................................264 Y›lan............................................................................................................264 Sinek ...........................................................................................................265 Hayvanlar üzerine yap›lan benzetmeler ......................................................265 Maymun ve domuza benzetilmesi .............................................................265 Köpe¤e benzetilmesi.................................................................................265 Yaban efle¤ine benzetilmesi .....................................................................266 ‹nsanlar›n hizmetine verilen hayvanlar ........................................................266 MÜM‹NLERE VER‹LEN N‹METLER....................................................268 Müminlere dünyada verilen nimetler............................................................268 Allah dünyada da güzel bir hayatla yaflat›r.................................................268 Allah inananlar›n kalplerini uzlaflt›r›r..........................................................268 Müminlerin arkadafllar›..............................................................................268 Allah inananlar› seçkin k›lm›flt›r.................................................................269 Allah inananlara istedikleri herfleyi vermifltir..............................................269 ‹nananlar›n evlerine güvenlik ve huzur vermifltir........................................269 Allah inananlar›n kalplerine güven ve huzur duygusu indirir ......................270 ‹nananlar yeryüzüne mirasç› ve varistir .....................................................270 Zenginlik verir............................................................................................270 Onlara kötülük dokunmaz..........................................................................270 ‹nananlar dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik bulurlar .............................271 Allah inananlar› güç ve iktidar sahibi yapar................................................271 Kurtulufla ve mutlulu¤a ermifllerdir ............................................................271 Allah'›n inananlara müjdesi .......................................................................272 ‹nananlar›n kalbi mutmaindir .....................................................................273
 • 21. Allah inananlara yard›m eder.....................................................................273 Müminlere cennette verilen nimetler............................................................274 Allah inananlar› yapt›klar›na karfl›l›k olmak üzere cennetine sokacakt›r ....274 Cennette çok büyük mülk ve ihtiflam içinde yaflatacakt›r ...........................275 Alt›ndan ›rmaklar akan cennetlerde konaklayacaklard›r ............................275 P›nar bafllar›nda konaklayacaklard›r.........................................................275 Cennet yemyeflildir....................................................................................275 Gölgeliktir..................................................................................................275 Yüksek konaklar ve köflkler vard›r .............................................................276 Yükseklere kurulmufl tahtlar vard›r............................................................276 Yast›klar ve çarp›c› güzellikte döflekler vard›r............................................276 En güzel giysiler ve tak›lar vard›r ...............................................................277 Cennetteki yiyecek ve içecekler ................................................................277 Cennette insan›n istedi¤i herfley vard›r .....................................................278 Orada büyük bir nimet vard›r .....................................................................278 Mutlu ve huzur dolu bir yaflam vard›r .........................................................278 Güvenlik vard›r..........................................................................................279 Kin ve nefret yoktur....................................................................................279 Bofl konuflma ve yalan yoktur....................................................................279 Yorgunluk ve b›kk›nl›k yoktur.....................................................................279 Korku ve hüzün yoktur...............................................................................279 Güzel yüzlü ve güzel huylu efller vard›r......................................................280 Cennet halk› genç ve yafl›tt›r .....................................................................280 Büyük kurtulufl ve mutluluk vard›r..............................................................280 Herfleyin üzerinde Allah'›n r›zas› ve hoflnutlu¤u vard›r ..............................281 KURAN'DA BAHSED‹LEN MEKANLAR............................................282 Tur-u Sina....................................................................................................282 Tuva vadisi ..................................................................................................283 Mescid-i Haram- Beyt-i Haram- Beyt-i Atik- Kabe ........................................283 Kabe .........................................................................................................283 Mescid-i Haram.........................................................................................284 Beyt-i Haram .............................................................................................284 Beyt-i Atik..................................................................................................285 Safa-Merve..................................................................................................285 Mescid-i Aksa..............................................................................................286 Mekke..........................................................................................................286 Medine (Yesrib)...........................................................................................287 M›s›r ............................................................................................................288 ‹rem.............................................................................................................288 Babil ............................................................................................................289 Kuran'da Peygamberlerin ve müminlerin imtihan olduklar› mekanlar...........289 Hz.Yunus-bal›k ve gemi ............................................................................289
 • 22. Hz.Yusuf-kuyu ve zindan...........................................................................289 Kehf ehli-ma¤ara.......................................................................................290 Hz.Muhammed-ma¤ara ............................................................................291 Mescidler-Müminlerin yaflad›klar› mekanlar ................................................291 Kuran'da dikkat çekilen mekanlar ................................................................292 ‹ki denizin birleflti¤i yer ..............................................................................292 Güneflin batt›¤› yer....................................................................................293 Güneflin do¤du¤u yer................................................................................293 ‹ki seddin aras› ..........................................................................................293 Hz.Meryem'in do¤u taraf›nda çekildi¤i yer.................................................293 Hurma dal›n›n alt›......................................................................................293 Hz.Meryem ve ‹sa (A.S)'n›n yerlefltirildi¤i yer ............................................293 Kehf ehlinin kald›¤› yer ..............................................................................293 Ekini olmayan bir vadi................................................................................294 Cennet mekanlar›........................................................................................294 Cennet-ü'l me'va .......................................................................................294 Adn cennetleri ...........................................................................................295 Firdevs cennetleri......................................................................................295 Cennet bahçeleri.......................................................................................295 Gölgelikler.................................................................................................295 Cennetin geniflli¤i......................................................................................295 Durmaks›z›n f›flk›r›p akan p›narlar.............................................................295 Ota¤lar......................................................................................................295 Cehennem mekanlar›..................................................................................296 Kal›nacak en kötü yerdir............................................................................296 ‹nkarc›lar›n bar›nma yeridir........................................................................296 Konaklama yerleri atefltir...........................................................................296 Ateflten yataklar ve örtüler vard›r...............................................................296 Tutuflturulmufl ateflin içinde sütunlara ba¤lanacaklard›r............................297 Cehennemin s›k›fl›k bir köflesine at›lacaklard›r .........................................297 Kapkara bir duman içinde olacaklard›r ......................................................297 Cehennemin etraf›n› sur ve duvarlar kuflatm›fl olacakt›r............................297 Kap›lar› kilitlenmifl bir atefl vard›r...............................................................297 ‹nkarc›lar› eriten atefl vard›r.......................................................................297 Buka¤›lar ve cay›r cay›r yanan atefl vard›r.................................................298 Uzunlu¤u yetmifl arfl›n olan bir zincir vard›r ...............................................298 Zincirler ve demir halkalar inkarc›lar için haz›rlanm›flt›r .............................298 Cehennem bir gözetleme yeridir................................................................298 Yiyecek olarak dar› dikeni ve zakkum a¤ac› vard›r ....................................298 Oradan kaç›fl yoktur ..................................................................................298 KURAN'DA ÖVÜLEN ESTET‹K ANLAYIfiI .......................................299 Irmaklar ve p›nar bafllar› ..............................................................................299 Alt›n, inci, ipek, atlas ve türlü mücevherler ...................................................299 Yüksek köflkler ve konaklar .........................................................................300
 • 23. Bahçeler......................................................................................................300 Tahtlar.........................................................................................................301 Kadehler......................................................................................................302 Alt›n tepsiler, testiler ve ibrikler ....................................................................302 Gümüflten tavanlar, kap›lar .........................................................................302 Ota¤lar ........................................................................................................302 Yaslan›p dayan›lacak rahatl›kta yerler.........................................................302 Karfl›l›kl› oturma düzenleri...........................................................................303 A¤›r ifllenmifl atlastan yataklar .....................................................................303 Yast›klar, döflekler ve yayg›lar.....................................................................303 KURAN'DA SÜS EfiYALARI ................................................................304 Allah'›n süs eflyalar›n› örnek olarak göstermesi ...........................................304 Mescidlerde ziynet tak›nmak .......................................................................304 Ziynetlerin helal olmas›................................................................................304 Süs eflyalar›ndan yap›lan buza¤›ya tapanlar ...............................................304 Bu nimetlere flükredilmesinin önemi ............................................................304 Denizden süs eflyas› elde edilmesi..............................................................305 Alt›n tepsi.....................................................................................................305 Alt›n bilezik ..................................................................................................305 Gümüfl bilezik..............................................................................................305 Kuran'daki de¤erli tafllar ..............................................................................306 Mercan......................................................................................................306 Yakut.........................................................................................................306 ‹nci ............................................................................................................306 Allah'›n inciyi benzetmelerde kullanmas›...................................................306 Dünya hayat›n›n süsü olarak alt›n .............................................................306 KURAN'DA ‹KRAM.................................................................................307 Cennetteki ikram .........................................................................................307 Kayna¤›ndan doldurulmufl testiler, ibrikler, kadehler .................................307 Arzulay›p seçecekleri meyveler.................................................................307 Yüklü dallar› bükülmüfl kiraz a¤açlar› ........................................................307 Muz a¤açlar›..............................................................................................307 Devflirilmesi kolay meyveler......................................................................307 Kufl eti .......................................................................................................308 Et ..............................................................................................................308 Yemiflleri süreklidir....................................................................................308 Hurma ve nar.............................................................................................308 Taptaze meyveler......................................................................................308 ‹çenlere lezzet veren bir içki ......................................................................308 Alt›n tepsiler ve testiler ..............................................................................309 Bozulmayan, tad› de¤iflmeyen nimetler.....................................................309 Hz.‹brahim'in ince ikram› .............................................................................309 Allah'›n havarilere indirdi¤i sofra..................................................................309 Allah'›n ikram›na lay›k gördü¤ü kullar: melekler ...........................................309
 • 24. Allah'›n ikram›na lay›k gördü¤ü kullar: cennet halk›......................................310 Allah'›n ikram sahibi olmas› .........................................................................310 Allah'›n tüm insanlara ikram›........................................................................310 Hz.Meryem'e Allah'›n ikram› ........................................................................311 Yetime ikram eden müminler .......................................................................311 Yetime ikram etmeyenler.............................................................................311 B›ld›rc›n ve kudret helvas› ...........................................................................311 KURAN'DA ADAP KAVRAMI...............................................................312 Kendi evinin d›fl›ndaki evlere izin almadan girmemek..................................312 Allah'›n Resulünün yan›ndan izin almadan ç›kmamak .................................312 Kuran'da yürüyüfl ve konuflma adab›...........................................................313 Peygamber efllerinin konuflma adab› ..........................................................313 Kuran'da kad›nlar›n davran›fl ve k›yafet adab› .............................................313 Peygamberin evindeyken davran›fl adab›....................................................313 Müminin misafire ikram adab›......................................................................314 Peygamberin yan›nda konuflma adab› ........................................................314 KURAN MUC‹ZELER‹............................................................................315 Kuran gözüyle evrene bak›fl ........................................................................315 Göklerin yarat›l›fl .........................................................................................317 Y›ld›zlar ve gezegenler................................................................................319 Günefl ve ay ................................................................................................321 Korunmufl tavan ..........................................................................................321 Kuran'da bildirilen yörüngeler ......................................................................324 Zaman›n göreceli¤i......................................................................................326 Ya¤murlar....................................................................................................329 Ya¤murun ölçüsü ......................................................................................329 Ya¤murun oluflumu...................................................................................330 Ölü topra¤a verilen hayat ..........................................................................331 Bir insan›n do¤umu......................................................................................330 "Bir damla su"............................................................................................332 "Karmafl›k" s›v›..........................................................................................333 Cinsiyetin belirlenmesi ..............................................................................334 Rahme yap›flan alak..................................................................................335 Dünyan›n yuvarlakl›¤›..................................................................................337 Da¤lar›n görevi............................................................................................338 Afl› yapan rüzgarlar .....................................................................................339 Parmak izinin özelli¤i...................................................................................340 Kuran'da kelime tekrarlar›............................................................................341 Kuran'da 19 mucizesi ..................................................................................342 KURAN'DA SAYILAR............................................................................345 "3" Rakam› ..................................................................................................345 "4" Rakam› ..................................................................................................346 "7" Rakam› ..................................................................................................347 "12" Rakam› ................................................................................................349
 • 25. 25 G‹R‹fi KURAN HAKKINDA NE B‹L‹YORSUNUZ? Ço¤u kifli bu soruya flöyle bir cevap verir: "Kuran, dinimizin mukaddes kitab›d›r." Bu elbette do¤rudur; ancak Kuran as›l olarak Allah'›n tüm in- sanlara gönderdi¤i ve onlar› sorumlu tuttu¤u bir kitapt›r. Öyleyse insan- lar›n Kuran'›n içeri¤i, emirleri, tavsiyeleri, hükümleri ile ilgili herfleyi bil- meleri gerekir. Ama bu noktada önemli bir eksiklik karfl›m›za ç›kar, pek çok insan Kuran'›n içeri¤i hakk›nda pek bir fikir sahibi de¤ildir. Kuran hakk›nda halk aras›nda yayg›n pek çok bat›l inanç vard›r. Kuran, genellikle evlerin duvarlar›nda süslü bir muhafaza içinde as›l› durur. Ve yine genellikle yafll›lar taraf›ndan okunur. Fakat okuyanlar da Kuran'›n yaln›zca Arapças›n› okurlar ve Arapça bilmediklerinden dolay› da do¤al olarak içeri¤i hakk›nda hiçbir fley ö¤renemezler. Bu bat›l inanca göre; Kuran'›n çok ilginç baz› yararlar› oldu¤u da düflü- nülür. Aras›ra okundu¤unda, okuyan kifliyi -ve de okuduktan sonra oku- yup-üfledi¤i yak›nlar›n›- "kazadan-beladan" koruyaca¤› umulur. Bu yö- nüyle Kuran, bir nevi belalara karfl› muska gibi görülür. Adeta t›ls›ml› ke- limeler içerdi¤i ve bu flekilde insanlar› korudu¤u zannedilir. Kimi insanlar da etraflar›ndan gördükleri baz› Kuran d›fl› geleneksel ku- rallar›, Kuran kaynakl› zannederler. Peki Kuran'›n gerçek mahiyeti nedir? Bunu, Kuran'›n kendisinden (ayet- lerinden) ö¤renmek gerekir: ‹flte bu (Kur'an) uyar›l›p korkutulsunlar, gerçekten O'nun yaln›zca bir tek ilah oldu¤unu bilsinler ve temiz ak›l sahipleri iyice ö¤üt al›p düflünsünler diye bir bildirip-duyurma (bir bela¤)d›r. (‹brahim Su- resi, 52) Andolsun Biz Kur'an'› zikr (ö¤üt al›p düflünmek) için kolaylaflt›r- d›k. Fakat ö¤üt al›p-düflünen var m›? (Kamer Suresi, 32) Andolsun, onlar›n k›ssalar›nda temiz ak›l sahipleri için ibretler var- d›r. (Bu Kur'an) düzüp uydurulacak bir söz de¤ildir, ancak kendin- den öncekilerin do¤rulay›c›s›, herfleyin 'çeflitli biçimlerde aç›kla- mas›' ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. (Yu- suf Suresi, 111)
 • 26. Bu, kendisinde flüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir kitapt›r. (Bakara Suresi, 2) Bu ayetlerde ve daha bunlara benzer pek çok ayette Kuran'›n indirilifl amac›n›n; insanlar› düflünmeye yöneltmek, onlara kendilerini yaratan ve yaflatan Allah'› tan›tmak, onlara "k›lavuz" olup yol göstermek oldu¤u vurgulan›r. Kuran, vicdanlar› aç›k olan insanlara hitap eden bir kitapt›r. Ancak ö¤üt alabilmek için, öncelikle Kuran'a yönelik olan yanl›fl bak›fl aç›s› düzeltilmelidir. Kuran sadece belli bir dönemde yaflam›fl insanla- ra de¤il, her dönemde bütün dünya insanlar›na hitab eden bir kitapd›r. "Allah'a iman ediyorum" diyen herkes Kuran'› okumal› ve ayetlerini an- lamaya çal›flmal›d›r. Allah "…Ve Kuran'› belli bir düzen içinde oku." (Müzzemmil Suresi, 4) ayeti ile bunun önemini bildirmifltir. Ayr›ca Allah Kuran'da ayetler üzerinde derin derin düflünülmesini de özellikle vurgu- lam›flt›r: Onlar hala Kuran'› iyice düflünmüyorlar m›?… (Nisa Suresi, 82) Andolsun Biz Kuran'› zikr (ö¤üt al›p düflünme) için kolaylaflt›rd›k. Fakat ö¤üt al›p-düflünen var m›? (Kamer Suresi, 17) Allah'›n bu emri uygulanmad›¤›, Kuran ayetleri gere¤i gibi okunup ö¤- renilmedi¤i takdirde, say›s›z hurafenin dinin içine girmesi de elbette ka- ç›n›lmaz olur. Kuflkusuz Kuran'›n ö¤renilmesinin ard›ndan da uygulan- mas› gelir. Kimileri Kuran'› yaln›zca okumakla yetinir, böylece üstüne düflen görevi yerine getirdi¤ini düflünür. Halbuki Kuran okumak bafll›ba- fl›na ibadet olsa bile, as›l yap›lmas› gereken kitapta okunanlar› uygula- mak, günlük hayata geçirmektir. Çünkü, "…insanlar› yaln›zca bana ibadet etsinler diye yaratt›m." (Zariyat Suresi, 56) ayetinde bildirildi¤i gibi Allah, bütün insanlar› bu dünya hayat›nda Kendisi'ne kulluk etsinler diye yaratm›flt›r. Kulluk etmek isteyenler için de bir rehber olarak Ku- ran'› indirmifltir: (Bu Kur'an,) Ayetlerini, iyiden iyiye düflünsünler ve temiz ak›l sa- hipleri ö¤üt als›nlar diye sana indirdi¤imiz mübarek bir kitapt›r. (Sad Suresi, 29) Kuran, insan›n dünyada ve ahirette kurtuluflu için gerekli tüm bilgileri içerir. Allah'›n emirlerini bildirir, O'nun hoflnut olaca¤› ahlak›, ceza ile karfl›l›k görecek tav›rlar›, ahiret ve dünya hayat› ile ilgili tüm gerçekleri, karfl›lafl›labilecek her türlü insan karakterini, Allah korkusunu, Allah sevgisini k›sacas› ihtiyaç duydu¤umuz herfleyi Kuran'dan ö¤reniriz. 26
 • 27. 27 Allah'›n sözlerinin yaz›l› oldu¤u bu kitap, vicdanen cevab›n› arad›¤›m›z herfleyi bize aç›klar. Ancak baz› insanlar; kendilerine hayat verecek, on- lar› "karanl›klardan ayd›nl›¤a ç›karacak" olan bu kitab› uygulamaktan, hatta ö¤renmekten kaç›n›rlar. Oysa Kuran hükümleri, tüm insanlar için dünyada ve ahirette yegane kurtulufl yolunu gösterirler. Kuran'›n, insan›n hayat›ndaki önemini fark eden Müslüman›n ise, Allah'a gerekti¤i gibi kulluk edebilmesi ve bütün hayat›n› Kuran'a göre yaflamas› için iyi bir Kuran bilgisine sahip olmas› gerekir. ‹flte elinizde- ki bu kitap, Allah'› gere¤i gibi tan›y›p takdir edebilmeyi, kulluk görevini eksiksiz yerine getirmeyi, Allah'›n r›zas›na, rahmetine ve cennetine ka- vuflmay› hedef edinenlerin Kuran bilgilerini güçlendirmek amac›yla ha- z›rlanm›flt›r.
 • 28. 28 KURAN'DA PEYGAMBER KISSALARI Allah tarih boyunca yaflam›fl olan tüm toplumlara kendi dinini teb- li¤ edecek Peygamberler göndermifltir. Kuran'da da dikkat çekildi¤i gi- bi, bu Peygamberlerin tüm davran›fllar›, ahlaki özellikleri, müminler için örnektir. Allah, müminlere Peygamberleri örnek almay› tavsiye etmifltir: Andolsun, sizin için, Allah'› ve ahiret gününü umanlar ve Allah'› çokça zikredenler için Allah'›n Resûlü'nde güzel bir örnek vard›r. (Ahzab Suresi, 21) Bu nedenle de her mümin, Kuran'da Peygamberlerle ilgili bildiri- len herfleyi dikkatle inceleyerek, onlar›n yaflamlar›n›, gösterdikleri güzel ahlak örneklerini, Allah'a olan derin ba¤l›l›klar›n› ö¤renmelidir. Ki böyle- ce dünya üzerinde yaflam›fl olan en k›ymetli insanlar›n üstün ahlak›na talip olabilsin… Ayr›ca Kuran'da Peygamberle ilgili olarak anlat›lan her olay kuflku- suz tüm müminlerin hayat› için de ayd›nlat›c› ve yol göstericidir. Çünkü "yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali bafl›n›za gelmeden cenne- te girece¤inizi mi sand›n›z?..." (Bakara Suresi, 214) ayetinin hükmü- ne göre, Peygamberlerin ve beraberindekilerin yaflad›klar›n›n benzerle- rini, onlar›n izindeki müminler de yaflamaya devam edeceklerdir. Bu nedenle Kuran'da anlat›lan Peygamberlerin yaflam flekillerini dikkatli bir flekilde incelemek, mümine büyük yarar sa¤layacakt›r. Allah Kuran'da, Peygamber k›ssalar›n›n "temiz ak›l sahipleri" için ibretler içer- di¤ini bildirmektedir: Andolsun, onlar›n k›ssalar›nda temiz ak›l sahipleri için ibret- ler vard›r. (Bu Kuran) düzüp uydurulacak bir söz de¤ildir, ancak kendinden öncekilerin do¤rulay›c›s›, herfleyin 'çeflitli biçimlerde aç›klamas›' ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmet- tir. (Yusuf Suresi, 111) HER KAVME PEYGAMBER GÖNDER‹LM‹fiT‹R fiüphesiz Biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir uyar›c› olarak gönder- dik. Hiç bir ümmet yoktur ki, içinde bir uyar›c› gelip-geçmifl olmas›n. (Fat›r Suresi, 24)
 • 29. 29 Andolsun, Biz her ümmete: "Allah'a kulluk edin ve ta¤uttan kaç›n›n" (di- ye tebli¤ etmesi için) bir elçi gönderdik. Böylelikle, onlardan kimine Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine sap›kl›k hak oldu. Art›k, yeryüzünde dolafl›n da yalanlayanlar›n u¤rad›klar› sonucu görün. (Nahl Suresi, 36) Kendisi için bir uyar›c› olmaks›z›n, biz hiçbir ülkeyi y›k›ma u¤ratm›fl de- ¤iliz. (fiuara Suresi, 208) HER KAVME KEND‹ L‹SANIYLA PEYGAMBER GÖNDER‹LM‹fiT‹R Biz hiçbir elçiyi, kendi kavminin dilinden baflkas›yla göndermedik ki, on- lara apaç›k anlats›n. Böylece Allah, diledi¤ini flafl›rt›p sapt›r›r, diledi¤ini hidayete erdirir. O, üstün ve güçlü oland›r, hüküm ve hikmet sahibidir. (‹brahim Suresi, 4) Andolsun, Biz senden önce elçiler gönderdik; onlardan kimini sana ak- tar›p-anlatt›k ve kimini anlatmad›k. Herhangi bir elçiye, Allah'›n izni ol- maks›z›n bir ayeti getirmek olacak fley de¤ildir. Allah'›n emri geldi¤i za- man hak ile hüküm verilir ve iflte burada (hakk›) iptal etmekte (istekli) olanlar hüsrana u¤ram›fllard›r. (Mümin Suresi, 78) PEYGAMBERLER‹N GÖNDER‹L‹fi AMACI Biz elçileri müjde vericiler ve uyar›p-korkutucular olmaktan baflka (bir nedenle) göndermiyoruz. fiu halde kim iman ederse ve (davran›fllar›n›) düzeltirse, art›k onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklar- d›r. (Enam Suresi, 48) Bu, halk› habersizken, Rabbinin ülkeleri zulüm ve helak edici olmad›- ¤›ndand›r. (Enam Suresi, 131) Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyar›c› olarak gön- derdik. Ancak insanlar›n ço¤u bilmiyorlar. (Sebe Suresi, 28) Elçiler; müjdeciler ve uyar›c›lar olarak (gönderildi). Öyle ki elçilerden sonra insanlar›n Allah'a karfl› (savunacak) delilleri olmas›n. Allah, üstün ve güçlü oland›r, hikmet ve hüküm sahibidir. (Nisa Suresi, 165)