Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)

Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)

Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
OKUYUCUYA
• Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›-
n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yara-
t›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 150 y›ld›r pek çok insan›n
iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teori-
nin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu
önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›-
m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu ko-
nuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.
• Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitap-
lar›nda imani konular Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n
ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm
konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klan-
maktad›r.
• Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yet-
mifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m
sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Di-
ni reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan
gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.
• Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi,
karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek iste-
yen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve
tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
• Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve
okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm ki-
taplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak iste-
yenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n
teflvik edilmesidir.
• Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli se-
bepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›-
yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha bir-
çok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir
kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.
• Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynak-
lara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat etmeyen üs-
luplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamaz-
s›n›z.
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›-
l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da ta-
mamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde
ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi
konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n ev-
rimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwi-
nizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan
çok önemli eserleri bulunmaktad›r. Harun Yahya'n›n eserleri yakla-
fl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve
bu külliyat 60 farkl› dile çevrilmifltir.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki
peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun
ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n
kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik
anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in
Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül en-
biya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda,
Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle,
inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve
dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi
hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n
mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r.
Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulafl-
t›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel ima-
ni konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük te-
mellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.
Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Ameri-
ka'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna
Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹tal-
ya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dün-
yan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmakta-
d›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyol-
ca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça,
Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Ben-
goli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tan-
zanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afri-
ka'da yayg›n olarak kullan›l›-
YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA
yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok
dile çevrilen eserler, yurtd›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip
edilmektedir.
Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok in-
san›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmak-
tad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay
anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu
eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik
özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen
insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefele-
rin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra sa-
vunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanakla-
r› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat›
karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.
Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynak-
lanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir,
yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin ba-
s›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazançhedeflenmemektedir.
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini gör-
melerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik et-
menin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri kar-
mafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güç-
lü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise,
emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, ya-
zar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edileme-
yece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin
tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu
hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n ge-
nel kanaatinden anlayabilirler.
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n
çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kur-
tulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin orta-
ya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde an-
lat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm,
fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve
etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çokgeç kal›nabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n
izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla,
do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
Bu kitapta kullan›lan ayetler Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.
Birinci Bask›: Ekim 2000
‹kinci Bask›: Ekim 2001
Üçüncü Bask›: Kas›m 2004
Dördüncü Bask›:Eylül 2005
Beflinci Bask›:Ekim 2005
Alt›nc› Bask›:Haziran 2006
Yedinci Bask›: Kas›m 2009
ARAfiTIRMA
YAYINCILIK
Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi
‹brahim Elmas ‹flmerkezi
A Blok Kat 4 Okmeydan› - ‹stanbul
Tel: (0 212) 222 00 88
Bask›: Entegre Matbaac›l›k
Sanayi Cad. No: 17 Yenibosna-‹stanbul
Tel: (0 212) 451 70 70
www.harunyahya.org -www.harunyahya.net
‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R
YARATILIfi GERÇE⁄‹...................................................................................10
G‹R‹fi.................................................................................................................33
fiEVK NED‹R?.................................................................................................35
CAH‹L‹YE TOPLUMUNUN fiEVK ANLAYIfiI .......................................37
MÜM‹NLER‹N fiEVK‹ ..................................................................................43
fiEYTANIN MÜM‹NLER‹N fiEVK‹N‹ KIRMA ÇABALARI ................48
MÜM‹NLER‹N fiEVK‹ HANG‹
TAVIRLARINDAN ANLAfiILIR? ..............................................................51
‹NANANLARIN fiEVK VE HEYECANI NASILDIR? ............................76
MÜM‹NLER NELER KARfiISINDA HEYECAN DUYARLAR?...........78
fiEVK VE HEYECAN MÜM‹NE NELER KAZANDIRIR? ..................101
D‹N AHLAKINI YÜZEYSEL YAfiAYAN ‹NSANLARIN
fiEVKS‹ZL‹⁄‹................................................................................................107
fiEVKS‹Z VE ‹STEKS‹ZCE YAPILAN ‹fiLER‹N
SONUCU NE OLUR?...................................................................................116
fiEVKS‹ZL‹KTEN KURTULMANIN YOLU...........................................120
SONUÇ ...........................................................................................................123
EVR‹M YANILGISI......................................................................................126
10
11
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r.
O, bir iflin olmas›na karar verirse, ona
yaln›zcca "Ol" der, o da hemen oluverir.
(Bakara Suresi, 117)
12
fiüphesiz, mü’minler için göklerde ve yerde ayetler
vard›r. Sizin yarat›l›fl›n›zda ve türeyip-yayd›¤›
canl›larda kesin bilgiyle inanan bir
kavim için ayetler vard›r.
(Casiye Suresi, 3-4)
www.harunyahya.org
13
Allah baz› canl›lar›, bulunduklar› ortam› renk ve flekil
olarak taklit etme yetenekleriyle birlikte yaratm›flt›r. Bu
sayede düflmanlar›ndan kolayl›kla gizlendikleri gibi kar-
fl›lar›ndaki canl›lara da istedikleri mesajlar› göndermifl
olurlar. Diflileri cezbetmek ya da düflmanlar› korkutmak
bu mesajlardan bafll›calar›d›r.
www.harunyahya.net
14
Dediler ki: "Allah o¤ul edindi." O, (bu
yak›flt›rmadan) Yücedir. Hay›r, göklerde ve
yerde her ne vaarsa O'nundur, tümü
O'na gönülden boyun e¤mifllerdir.
(Bakara Suresi, 116)
www.kuranbilgisi.com
15
De ki: "Gördünüz mü haber verin; Allah'tan baflka
tapt›klar›n›z, yerden neyi yaratm›fllar, bana
gösteerin? Yoksa onlar›n göklerde bir ortakl›¤› m›
var? E¤er do¤ru sözlüler iseniz, bundan önce bir
kitapp ya da bir ilim kal›nt›s› (veya bir eser) varsa,
bana getirin." (Ahkaf Suresi, 4)
www.belgeseller.net
16
Darwinistler, çiçeklere renklerini veren, yapraklarındaki
kıvrımları belirleyen, çiçe¤in yapraklarının kadifemsi yu-
muflaklı¤ını, dünyanın neresine giderseniz gidin aynı
muhteflem kokular› belirleyen bilgilerin nasıl bir çiçe¤in
genlerine yerleflti¤ini, bunun bütün bitki türleri için ge-
çerli oldu¤u gerçe¤ini düflünmezler.
www.imanhakikatleri.com
17
"Onlar hâlâ Kuran'› iyice düflünmüyorlar m›?
E¤er o, Allah'tan baflkas›n›n Kat›ndan
olsayd›, kuflkusuuz içinde birçok ayk›r›l›klar
(çeliflkiler, ihtilaflar) bulacaklard›."
(Nisa Suresi, 82)
www.kuranmucizeleri.org
18
O inkar edenler görmüyorlar m› ki, (bafllang›çta)
göklerle yer, birbiriyle bitiflik iken, Biz onlar›
aay›rd›k ve her canl› fleyi sudan yaratt›k.
Yine de onlar inanmayacaklar m›?
(Enbiya Suresi, 30)
www.darwinistneleridusunmez.com
19
‹lk günlerde sadece anne kan›ndan gerekli besinleri alan
cenin, art›k kendi vücudunu beslemek ve hücrelerine oksi-
jen gönderebilmek için kendine has bir kan dolafl›m siste-
mine ihtiyaç duymaktad›r. ‹flte bu sistemin meydana gel-
mesi için birçok hücre ani bir kararla iflbirli¤i yap›p dola-
fl›m sistemini oluflturmaya bafllar. Hücrelerin bu davran›fl-
lar›, onlar›n sonsuz bir ak›l ve ilim sahibi olan Allah’›n il-
ham›yla hareket ettiklerinin apaç›k bir delilidir.
www.insanmucizesi.com
20
‹ncir, 800'den fazla türü olan Ficus cinsine dahil bir bitki
türüdür. Milyonlarca y›ld›r incir a¤açlar›n›n yapraklar›nda
da, meyvelerinde de bir de¤ifliklik olmam›flt›r. Ve bu du-
rum incirlerin evrim geçirmedi¤inin önemli bir ispat›d›r.
Bu gerçe¤i gözler önüne seren delillerden biri resimde gö-
rülen 65 – 54 milyon yafl›ndaki incir yapra¤› fosilidir.
65 - 54 milyon y›ll›k
incir yapra¤› fosili
Milyonlarca y›ld›r var olan incir yapra¤›
www.yaratilismuzesi.com
21
Günümüzde yaflayan örneklerinden hiçbir fark› olmayan
ve milyonlarca y›l önce yaflam›fl olan bu böcek de, yeryü-
zündeki tüm canl›lar›n Allah taraf›ndan yarat›ld›¤›n›n de-
lillerindendir.
www.darwinizminsonu.com
1.8 milyon - 11 bin
y›ll›k k›nkanatl›
bir böcek fosili
22
65 – 54 milyon y›l önceki at kestanesi yapra¤›yla, günü-
müzde yaflayan at kestanesi a¤ac›n›n yapra¤› aras›nda hiç-
bir fark yoktur. Bu farks›zl›k, bitkilerin evrim geçirmedi-
¤ini ortaya koyan delillerden sadece biridir. Bitkilerdeki
her yapı özel olarak var edilmifltir. Bu da bize bu kusursuz
sistemleri yapan üstün bir Aklın oldu¤unu gösterir. ‹flte
bu üstün aklın sahibi Alemlerin Rabbi olan Allah, kusur-
suz yaratıflının delillerini insanlara göstermektedir.
65 - 54 milyon y›ll›k at kestanesi
yapra¤› fosili
At kestanesi
yapra¤›
23
Günümüzdeki e¤relti otlar›n›n sahip oldu¤u tüm özellik-
lere, bundan yüz milyonlarca y›l önce yaflayan e¤relti ot-
lar› da sahipti. Fosil kay›tlar› bu gerçe¤i aç›kça göstermek-
tedir. Resimde görülen 354-290 milyon yafl›ndaki e¤relti
otuyla, bugünkü e¤relti otlar› tamamen ayn›d›r.
Bitkiler, herfleyin bilgisi kendinde olan, sonsuz yaratma
gücüne sahip, herfleyin Yaratıcısı Allah tarafından ya-
ratılmıfltır.
354-290 milyon
y›ll›k e¤relti otu
fosili (altta)
Günümüz e¤relti
otu (yanda)
www.yaratilisgercekleri.com
24
Günümüzdeki paleontolojik veriler, fosil kayıtlarının ola-
¤anüstü derecede zengin oldu¤unu göstermektedir. Bu
zenginlik içinde evrimcilerin delil olarak kullanabilecek-
leri bir tane dahi fosil yoktur. Fosil kay›tlar›n›n tamam›
Yarat›l›fl gerçe¤ini teyit etmekte, evrimi yalanlamaktad›r.
Resimde görülen ringa bal›¤› fosili de evrimin geçersizli-
¤ini gözler önüne seren delillerden biridir.
54 - 37 milyon y›ll›k ringa bal›¤› fosili
www.netcevap.org
25
Deniz i¤nesi, deniz atlar›yla ayn› alt tak›ma (Syngathoide-
i) dahil olan küçük bir bal›k türüdür. 23 – 5 milyon yafl›n-
daki deniz i¤neleriyle, günümüzde yaflayan deniz i¤nele-
ri birbirinden farks›zd›r. Bu durum, canl›lar›n kademeli
olarak evrimlefltiklerini ileri süren Darwinistleri yalanla-
maktad›r.
23 - 5 milyon y›ll›k deniz i¤nesi fosili
www.hayatinkokeni.com
Milyonlarca y›l önce yaflam›fl örnekleri
ile aras›nda hiçbir fark olmayan
günümüz deniz i¤nesi
26
Ele geçirilen keman vatozu fosilleri, hangi döneme ait
olursa olsun, hep bir di¤erinin ayn›s›d›r. Her türlü özelli-
¤iyle günümüz keman vatozlar›na benzeyen bu fosiller,
canl›lar›n küçük de¤iflikliklerle aflamal› olarak gelifltikle-
ri iddias›n› y›kmaktad›r. Allah tüm canl›lar›, bir örnek
edinmeksizin, sahip olduklar› mükemmel özelliklerle
yoktan yaratm›flt›r.
95 milyon y›ll›k keman vatozu fosili
27
Darwinistler tüm canlıların de¤iflim geçirdikleri iddiasında-
dırlar. Milyonlarca yıl önceye dayanan fosil örnekleri iflte bu
nedenle çok önemlidir. Canlılar de¤iflmemifllerdir. Tek bir
yaflayan fosil bile bu gerçe¤i ispat ederken, yeryüzü sayısız
yaflayan fosil örne¤i ile doludur.
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yafl: 144-65 milyon yıl
Bölge: Lübnan
Üstte ve yanda görülen keman vatozunun flu
anki kompleks yapısı ve anatomik özellikle-
ri bundan 144-65 milyon yıl önce de aynı fle-
kildedir. (Altta günümüzde yaflayan bir
örnek)
www.netcevap.org
28
Resimde görülen fosil, 33 milyon y›l önce yaflayan gerge-
danlarla, günümüzdeki gergedanlar aras›nda hiçbir fark
olmad›¤›n›n delilidir. Milyonlarca y›ld›r yap›lar› de¤ifl-
meyen canl›lar, evrim teorisinin büyük bir aldatmacadan
ibaret oldu¤unu göstermektedir. Allah'›n üstün yarat›fl›-
n›n izleri olan fosiller, evrimcilerin yalanlar›n› her geçen
gün daha da güçlü bir flekilde deflifre etmektedir.
Milyonlarca
y›ld›r hiçbir
de¤iflikli¤e
u¤ramam›fl
gergedanlar
Üstte 33 milyon y›ll›k
gergedan kafatas›
29
Fosil kay›tlar›nda canl›lar›n di¤er türlerden, aflama aflama
olufltuklar›n› gösteren hiçbir örnek yoktur. Örne¤in, mil-
yonlarca fosil içinde bir tane bile yar› timsah yar› tavflan,
ya da yar› y›lan yar› tavflan özellikleri tafl›yan canl› örne-
¤i görülmemifltir. Ancak, tavflanlar›n hep tavflan olarak
var olduklar›n› gösteren binlerce fosil vard›r. Fosillerin
gösterdi¤i gerçek aç›kt›r: Canl›lar evrim geçirmemifllerdir,
onlar› Allah yaratm›flt›r.
33 milyon y›ll›k
tavflan fosili
30
Milyonlarca y›ld›r hiçbir de¤iflime u¤ramadan varl›klar›n›
devam ettiren bitkiler, evrim teorisine büyük darbe vur-
maktad›r. 54 – 37 milyon yafl›ndaki sö¤üt yapra¤› fosili de,
aradan geçen milyonlarca y›la ra¤men de¤iflikli¤e u¤rama-
m›fl, yani evrim geçirmemifltir. Günümüzdeki sö¤üt yap-
raklar›yla, 54 – 37 milyon y›l önce yaflam›fl olanlar ayn›d›r.
54 - 37 milyon y›ll›k sö¤üt yapra¤› fosili
www.harunyahyaetkileri.com
31
Lauraceae familyas›na dahil olan defne a¤ac›n›n yaprakla-
r›ndan ve meyvelerinden ya¤ elde edilmektedir. Ayr›ca
yapraklar› baharat olarak da kullan›lmaktad›r. Resimde gö-
rülen defne yapra¤› fosili, di¤er tüm bitkiler gibi, defnele-
rin de evrim geçirmedi¤inin ispat›d›r. Bundan 54 - 37 mil-
yon y›l önce yaflayan defneler, günümüzde yaflayanlarla t›-
pat›p ayn› özelliklere sahiptir.
54 - 37 milyon y›ll›k defne yapra¤› fosili
www.yaratilis.com
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
GİRİŞ
Yaşamlarının asıl amacı Allah’ın rızasını kazanmak olan mü-
minler, tüm güçleriyle bu uğurda çaba harcayan kimseler-
dir. Allah Kuran'da onlardan "Allah yolunda mallarıyla ve
canlarıyla cehd eden", yani "çaba harcayan, gayret eden"
kimseler olarak bahsetmektedir. Çünkü tüm hayatlarını Allah'a
adamış,Allah'ın rızasına, cennetine karşılık sahip oldukları mad-
di manevi herşeylerini ortaya koymuşlardır.
İnananların Allah'a karşı güçlü ve kararlı bir teslimiyet gös-
terebilmelerini ve her ne zorlukla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar
yılgınlığa kapılmadan "Rabbimiz bize yeter" (Al-i İmran Sure-
si, 173) diyebilecek kadar yüksek bir ruha sahip olabilmelerini
sağlayan çok önemli bir özellikleri vardır: Allah'ın rızasını ka-
zanma şevki…
İmanın kazandırdığı bu şevk insanın hem bedensel hem de
zihinsel kapasitesini olabilecek en yüksek seviyeye çıkartan ve
böylece kişinin, hayatı her an, hep en güzel ve en huzurlu şekil-
de yaşamasını sağlayan bir güçtür. Allah aşkından kaynaklanan
bu heyecan, inananlara büyük bir manevi kuvvet, dayanıklılık ve
direnç verir. Çelik gibi bir irade, gözüpek ve yiğit bir karakter
34 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
kazandırır.Müminler bu imani güç sayesinde her zorluğu en gü-
zel şekilde göğüsleyebilir ve şartlar her ne olursa olsun tüm
güçleriyle Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için gayret sarf et-
meye devam ederler.
Allah Kuran'ın pek çok ayetinde şevkin önemine dikkat
çekmiş ve müminlerin sınır tanımadan birbirlerini teşvik edip
güçlendirmelerini tavsiye etmiştir. "... Müminleri hazırlayıp-
teşvik et..." (Nisa Suresi, 84) ayetiyle de emredildiği gibi, ina-
nanları şevklendirmek Kuran ahlakını yaşayan insanlar için
önemli bir ibadettir.
Bu ayetin işareti doğrultusunda biz de bu kitapta, müminle-
rin hayatlarının sonuna kadar her an daha da artan şevklerini
konu edineceğiz.Amaç, tüm inananlara şevkin ne kadar büyük
bir nimet ve müminlerin gücüne nasıl güç katan bir özellik ol-
duğunu göstermektir. Aynı zamanda da şevkin, şartlar her ne
olursa olsun müminleri başarılı kılan önemli bir sır olduğunu
açıklamak, sabırla ve tevekkülle zorluklara göğüs gerip şevkle-
rini yitirmeyenlere vaat edilen güzellikleri müjdelemektir.
Allah'ın çağrısına uyarak müminleri hazırlamak, teşvik edip ce-
saretlendirmek ve onlara "eni göklerle yer kadar olan cen-
nete kavuşmak için" (Al-i İmran Suresi,133) yarışmalarını bir
kez daha hatırlatmaktır.
AyrıcaAllah'ın bildirdiği gibi "yarışıp öne geçenlerden" ol-
mak varken, kendilerine "orta bir yol" tutan ve din ahlakını bu
şekilde yaşamayı yeterli gören kimseleri de, böylesine büyük
bir nimetin varlığını hatırlatarak harekete geçirmektir.
ŞEVK NEDİR?
Şevk ve heyecan, aslında herkesin çok yakından tanıdığı
ve çoğu zaman yaşadığı duygulardır.Ancak burada şevk
kavramını konu edinmekteki asıl amaç toplumun genelinde ya-
şanan şevk anlayışıyla, Kuran ahlakının kişiye kazandırdığı şevk
arasındaki belirgin farklılıkları ortaya koymaktır.
Genel anlamıyla hatırlatacak olursak şevk, insanın herhangi
bir konuya karşı içinde ciddi bir ilgi ve istek duyması ve bu
amacına ulaşabilmek için samimi bir çaba harcamasıdır. Büyük
olsun küçük olsun, her insanın hayatında şevkle sarıldığı pek
çok konu vardır. Kimi zaman doğrudan maddi konularda yaşa-
nan bu şevk kimi zaman da birtakım dünyevi hırslarda kendini
gösterir... Bazı kimseler zengin olabilmek, makam mevki ve ka-
riyer sahibi olabilmek için çabalarken, bazıları da insanlar ara-
sında üstün konuma gelebilmek, saygınlık, itibar ve övgü kaza-
nabilmek için emek sarf ederler. Örneğin bir lise öğrencisinin
üniversite imtihanını kazanmak için gösterdiği ders çalışma az-
mine, çok istediği yeni bir işe başlayan bir insanın işinde gös-
terdiği şevke veya iyi bir kazanç getireceğine inanılan ticaret
konusu için gösterilen şevk ve çabaya herkes aşinadır. Ancak
tüm bu örneklerde kesin olarak dikkat çeken ortak bir nokta
vardır ki,o da şevkin kişiye her zamankinden çok daha farklı ve
güçlü bir karakter kazandırdığıdır.
Bir insan şevkle ulaşmaya çalıştığı bir amaç için, genel halin-
den çok daha farklı ve azim dolu bir tavır sergileyebilir. Nor-
mal şartlarda göze alamayacağı risklere, bu hedefine ulaşmak
için atılabilir ve yine hiçbir konuda gösteremeyeceği kadar öz-
verili bir tavrı, bu konu için hiç düşünmeden ortaya koyabilir.
Öyle ki sonunda aklını, yeteneklerini ve tüm kapasitesini olabi-
lecek en iyi şekilde kullanarak maddi ve manevi anlamda ciddi
bir güç elde edebilir.
Ancak çoğu insanın şevki kalıcı değildir. Bunun sebebi ise
hiç kuşkusuz ki bu kimselerin şevklerinin sağlam bir temele da-
yanmayışıdır. Her ne olursa olsun şevklerini ayakta tutacak, on-
lara her an güç verecek kesin bir amaca sahip değildirler.
Hayatlarının sonuna kadar kalplerinde yaşadıkları şevki asla
yitirmeyen yegane kimseler ise müminlerdir. Çünkü müminle-
rin şevklerinin kaynağı,Allah'a olan imanları ve Allah'ın rızasını,
rahmetini ve cennetini kazanmayı kendilerine amaç edinmiş ol-
malarıdır.
İlerleyen bölümlerde detaylı olarak değineceğimiz bu konu-
ya geçmeden önce, müminlerin şevk anlayışlarındaki bu farklı-
lığın daha iyi anlaşılabilmesi açısından Kuran ahlakının bilinme-
diği ve uygulanmadığı cahiliye toplumlarında hakim olan şevk
anlayışını tanımlamakta fayda vardır.
36 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
CAHİLİYE TOPLUMUNUN
ŞEVK ANLAYIŞI
Cahiliye toplumunu kimler oluşturur?
Cahillik kavramı genellikle insanlar arasında bilgisizlik, kül-
türsüzlük olarak algılanır. Ancak bizim bu kitap boyunca
yer vereceğimiz cahiliye insanları, kendilerini yaratan Allah'ın
sonsuz kudreti ve sıfatları, insanlar için indirilen Kuran-ı Kerim
ve din hakkında bilgisiz olan kimselerdir. Bu kimseler Kuran'da
bildirilen gerçeklere göre değil de, çevrelerinden öğrendikleri
ve yanılgılarla dolu olan bilgilere göre yaşarlar. Allah Kuran'da
bu yanlış bakış açısını benimsemiş olan cahiliye insanlarını "ba-
baları uyarılmamış ve böylece kendileri de gafil kalmış"
(Yasin Suresi, 6) kimseler olarak tanımlamıştır.
Kuran'dan, dünya hayatının geçici ve sonlu olduğundan ve
ölümden sonra başlayacak olan cennet veya cehennem haya-
tından gafil olan cahiliye insanlarının hayatları da bu bilgisizlik-
leri ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla sevindikleri, şevklendikleri,
heyecan duydukları konular da yine hatalı ve batıl fikirler üze-
rine bina edilmiştir.
Cahiliye insanı dünya hayatına yönelik
amaçları için şevklenir…
Kuran'da, "Onlar, dinlerini bir eğlence ve oyun (konusu)
edinmişlerdi ve dünya hayatı onları aldatmıştı..." (Araf Su-
resi, 51) ayetiyle de açıklandığı gibi, cahiliye toplumunda insan-
lar dünya hayatı hakkında büyük bir aldanış içerisindedirler.Ha-
yatlarının ne kadar kısa ve ne kadar eksikliklerle dolu olduğu-
nu bildikleri halde, yine de bu geçici hayatı, ahiretteki sonsuz
olan yaşamlarına tercih ederler. Bunun en önemli sebeplerin-
den biri ise dünya hayatında elde etmeyi umdukları menfaatle-
ri daha kolay ulaşılabilir görmeleri ve ahiretin varlığından ken-
dilerince şüphe etmeleridir. Onların bu çarpık mantıklarına gö-
re, dünya her an ulaşabilecekleri gibi ellerinin altında, ahiret ise
uzaktadır.
Bu, elbette ki son derece yüzeysel bir mantıktır. Herşeyden
önce insanın dünya hayatındaki yaşantısı son derece kısa bir
zaman dilimine sığmaktadır. Bir kısmı çocukluk bir kısmı da
yaşlılık dönemi ile geçen elli altmış yıl, sonsuz ahiret yaşamının
yanında hiç tartışmasız ki çok kısadır. Bundan da öte, insan, bu
elli altmış yıllık süreyi bile dolduramadan, her an, herhangi bir
sebepten dolayı ölebilir ve elinin altında sandığı dünya hayatı da
bir anda yokolup gidebilir.Ve her insan kendini, hiç beklemedi-
ği bir anda çok uzakta sandığı, ama aslında çok yakın olan ahi-
ret hayatına başlarken bulabilir. İşte gafil olan cahiliye insanları
bu kısa zamanı Allah'ın rızasını ve cennetini kazanabilmek için
değil, sadece dünya hayatını "kendilerince" en iyi şekilde yaşa-
yabilmek için harcarlar. Oysa tüm hayatları maddi manevi pek
çok sıkıntı ve azapla geçer.
Tüm hedefleri dünyadan ibaret olan bu insanların şevklen-
38 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
dikleri konular da elbette ki dünya hayatında edindikleri küçük
amaçlar ile sınırlıdır.Aslında onların şevk ve heyecan sandıkla-
rı his dünya hırsından başka birşey değildir.Dünya hayatına tut-
kuyla bağlı oldukları için çıkar elde edebileceklerini umdukları
küçük-büyük herşeye karşı içlerinde nefsani bir coşku duyar-
lar. Bu mantığa göre elde edecekleri menfaatlerin herbiri dün-
ya hayatını çok daha iyi şartlar altında yaşamalarını sağlayacak-
tır. Dolayısıyla, kimileri zengin olabilmek, kimileri toplumda iyi
bir yer edinebilmek, kimileri de kariyer sahibi olabilmek gibi
konularda içlerinde büyük bir şevk duyarlar. Hedefledikleri bu
çıkarlara ulaşabilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz, tüm
zorluklara katlanırlar.
Bu kimselerin şevk anlayışlarına günlük hayattan da pek çok
örnek vermek mümkündür. Sözgelimi çevresinde itibar kazan-
masını sağlayacak bir diploma almayı hedefleyen bir öğrenci,
her türlü zorluğa rağmen hiç durmadan büyük bir gayretle yıl-
larca çalışabilir. Bu uğurda gerektiğinde günlerce uykusuz kal-
mayı, arkadaşlarından ya da eğlence ortamlarından soyutlan-
mayı, her sabah erkenden yola koyulup koşuşturmayı göze alır.
Ama aynı fedakarlığı bir dostuna yardımda bulunmak için yap-
maz. Çünkü bu fedakarlıktan elde edebileceği dünyevi bir men-
faat söz konusu değildir.
Burada vurgulanmak istenen nokta,insanların büyük bir bö-
lümünün şevk ve heyecanla bir işi başarmayı bilmelerine rağ-
men, bunu sadece kendi menfaatleri söz konusu olduğunda uy-
guluyor olmalarıdır. Bu insanlar aynı şevki Allah'ın hoşnutluğu-
nu ve cennetini kazanacak bir iş için hissetmez, kendilerince
dünyevi bir çıkar görmüyorlarsa son derece şevksiz bir ruh ha-
li içinde olurlar.
39Harun Yahya (Adnan Oktar)
Cahiliye toplumunun sadece dünyevi çıkarlar üzerine kuru-
lu bu şevk anlayışına şöyle bir örnek daha verilebilir: İflas et-
mek üzere olan bir işadamı, şirketini bu durumdan kurtarabil-
mek için öylesine büyük bir istek duyar ki aklını, imkanlarını,
zamanını olabilecek en iyi şekilde kullanır. Aynı şirkette sabit
bir maaşla çalışan bir işçi ise,şirketi iflastan kurtarmak için için-
de aynı şevki duymaz,dolayısıyla bu konuda akılcı bir çözüm de
üretemez. Çünkü şirket onun değildir. Şirket iflas ettiğinde za-
rara uğrayacak olan kişi de yine kendisi değildir. Görüldüğü gi-
bi, cahiliye toplumlarında herhangi bir konudaki şevkin ve ka-
rarlılığın temelinde genelde bu işin sonucunda elde edile-
cek olan dünyevi menfaatler yatmaktadır. Şevkin derece-
sini belirleyen de yine menfaatin derecesidir.
Cahiliye toplumunun şevki gelip geçici
heveslerden ibarettir…
Cahiliye toplumunun şevk anlayışında dikkat çeken önemli
bir nokta da, yaşadıkları bu heyecanın tümüyle gelip geçici he-
veslere dayalı oluşudur. Bir konuya karşı içlerinde ani bir ilgi ve
heyecan duyup yine bunu bir anda sebepsiz yere kaybedebilir-
ler.
Cahiliye toplumlarında hemen her insanın hayatında büyük
bir şevkle başladığı, ancak kısa zaman sonra bıkkınlık ve sıkıntı
duyarak yarım bıraktığı sayısız iş vardır. Sözgelimi bir müzik
aleti çalmak için büyük istek duyan insanların bir çoğu, kısa sü-
re sonra bu konudaki şevklerini yitirirler ve eğitimlerini ta-
mamlamadan bırakırlar. Veya yoksullara yardım etmek için
şevklenen ve hemen işe koyulan bir insanın kısa süre sonra he-
vesi yok olabilir ve bu işten sıkıldığını düşünmeye başlayarak
40 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
yardım işinden vazgeçebilir. Çünkü bu insanlar hayatları için
yüksek ve onurlu idealler edinmezler.
Yoksullara yardım etmek, iyilikte bulunmak, kendini geliştir-
mek gibi konular bu insanlar için sadece gelip geçici birer he-
vesten ibarettir. Günübirlik yaşamak, ihtiyaçlarını karşılayabil-
mek, toplumun gözünde iyi bir yer edinebilecek kadar çaba
göstermek bu insanlara yeter. Bunu elde ettiklerini anladıkları
noktanın ilerisinde hiçbir şey onlar için erişilmesi gereken bir
konu olmaz. Dolayısıyla ihtiyaçları ve çıkarları dışındaki konu-
lara zaman zaman kısa süreli ilgi duyarlar, ancak bunları kendi-
lerine ideal edinmedikleri için hemen sıkılır ve monotonlaşır-
lar.
Oysa bir insan yaptığı işin gerçekten yarar ve güzellik geti-
recek bir şey olduğuna inanırsa, bu konudaki şevki ve coşkusu
sonuna kadar devam eder. Ancak dünya ve ahiretle ilgili ger-
çeklere sırtlarını dönerek yaşayanların, peşinden koştukları ko-
nuların hiçbiri daimi bir şevk duymaya değecek kadar önemli
değildir. Bu nedenle de hemen her konuda, çok zayıf ve hemen
kaybedebilecekleri bir şevkleri vardır. En küçük bir zorluk, ba-
şarısızlık veya eleştiride dahi, bir anda bıkkınlaşabilir, yorgunlu-
ğa ya da yılgınlığa kapılarak ideallerinden vazgeçebilirler.Ya da
kolaylıkla ümitsizliğe kapılabilir ve "bunca emek verdim, hiçbir
sonuç alamadım" gibi sözlerle karamsarlık duyarak tüm şevk-
lerini kaybedebilirler.
Örneğin uzun yıllar boyu mimar olabilmenin heyecanıyla ya-
şayan bir kimse, proje çizimlerinde karşılaştığı zorluklar nede-
niyle henüz bu emelini gerçekleştiremeden, bir anda bu konu-
daki tüm şevkini yitirebilir. Ya da resim yapmaya heveslenen
bir kişi birkaç denemeden sonra, bu işin tahmin ettiğinden da-
41Harun Yahya (Adnan Oktar)
ha zor olduğunu görüp, resme olan tüm ilgisini kaybedebilir.
En sık karşılaşılan örneklerden biri ise yardım veya dayanış-
ma kuruluşlarına olan katılımlarda görülür. Genellikle gazete-
lerde veya dost çevresinde, bu tür kuruluşlarda gönüllü olarak
çalışan insanlar ile ilgili her dinleyenin hoşuna gidecek şeyler
anlatılır. Hafta sonları bu insanların nasıl biraraya gelerek, rahat
kıyafetler giyip, bir okulu boyamaya gittikleri, bunu yaparken
hem vicdani bir rahatlık buldukları hem de nasıl eğlendikleri
bunları dinleyen insanlara çok cazip gelebilir.Ancak bunu sade-
ce çevresinde yardım kuruluşunda çalışmanın getireceği "pres-
tij" için yapan bazı kişiler birkaç seferden sonra tüm ilgilerini
yitirirler.
İlgilerini ve şevklerini yeniden canlandırmanın tek yolu ise
kamuda bir şekilde bu çalışmaların tekrar duyurulması ve bu-
nu yapan insanların övülmeleridir. Aksi takdirde, birkaç kere-
den sonra, hafta sonu erken bir saatte kalkmak bile bazı insan-
lara çok zor gelir ve hemen pes ederek, bu tarz çalışmalardan
vazgeçerler.
Oysa iyilikte ve yardımda bulunmayı Allah'ın rızasına ulaş-
mak için bir vesile olarak gören müminler,bu konuda hiçbir za-
man şevklerini yitirmezler. Zorluklarla karşılaşmak bu idealle-
rinden onları döndürmez.Aksine zorluklara rağmen yaptıkları
işlerin Allah Katında daha büyük bir hoşnutluğa vesile olacağı-
nı düşünerek sevinir ve daha da şevklenirler.
42 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
MÜMİNLERİN ŞEVKİ
Müminlerin şevkinin kaynağı Allah'a olan
imanları, sevgi ve bağlılıklarıdır…
Müminlerin yaşadığı şevk ve heyecan, cahiliye toplumunda
hakim olan "çıkarlara dayalı şevk" anlayışından çok fark-
lıdır. İnananların şevkleri Allah'a olan sevgilerinden ve bağlılıkla-
rından kaynaklanmaktadır. Onlar sevgilerini cahiliye toplumu
gibi tutkuyla dünyaya değil, kendilerini yoktan var eden, rızık-
landıran,yaşatan,sonsuz merhametli ve şefkatli olanAllah'a yö-
neltmişlerdir.
Bunun en önemli sebebi ise müminlerin olayları açık bir şu-
urla değerlendiriyor olmalarıdır. Kendilerine hayat verenin, her
an yeryüzündeki canlı cansız her varlığı koruyup kollayanın
Allah olduğunun ve O'nun dışında tüm varlıkların O'na muhtaç
olduğunun şuurundadırlar.
Allah'a duydukları sevgi ve bağlılığın neticesi olarak da, ha-
yatları boyunca Allah'ı hoşnut etmek için çaba harcarlar.
Allah'ın hoşnutluğunu kazanma isteği müminlerin en önemli
şevk ve neşe kaynağıdır.Allah'ın rızasını kazanabilme ve Allah'ın
44 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
müminler için hazırladığı cennete kavuşabilme arzusu, onlara
bitmez tükenmez manevi bir güç ve şevk kazandırır.
Müminin şevki süreklidir
Mümin olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah'a
ve Resulü'ne iman ettiler, sonra hiçbir kuşkuya kapıl-
madan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd et-
tiler. İşte onlar, sadık (doğru) olanların ta kendileri-
dir. (Hucurat Suresi, 15)
Yukarıdaki ayette de görüldüğü gibi Allah Kuran'da mümin-
leri, "iman edip sonra da hiçbir kuşkuya kapılmadan
Allah'ın rızasını kazanmak için çaba harcayanlar" olarak
tanımlamıştır. Müminlerin bu özelliği hiç kuşkusuz ki onların
kalplerinde yaşadıkları şevki çok açık bir şekilde ortaya koyar.
Zira her ne olursa olsun, bir ömür süresince hem de hiçbir
kuşkuya kapılmadan inandıkları değerler uğrunda çaba harca-
maları ancak imanın kazandırdığı şevkle mümkün olabilmekte-
dir.
Müminlerin şevklerini böylesine ayakta tutan bir başka se-
bep de onların, "... O'na korkarak ve umut taşıyarak dua
edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakın-
dır." (Araf Suresi, 56) ayetinde bildirildiği gibi hayatlarının so-
nuna kadar korku ve umut arasında yaşıyor olmalarıdır. "Kor-
ku ile umut arasında yaşama"nın anlamı ise şudur: İman
edenler Allah'ın kendilerinden razı olup olmadığından ve cen-
netine layık olabilecek bir ahlak gösterip gösteremediklerinden
hiçbir zaman tam olarak emin olamazlar. Bu nedenle de hesap
gününde Allah'ın azabıyla karşılaşmaktan sakınır ve sürekli ah-
laklarını güzelleştirmek için çaba harcarlar. Aynı zamanda
Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu, sevgisini kazanmak için ellerin-
den gelen tüm çabayı gösterdiklerini vicdanen bilirler. Bu ne-
denle de sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın rahmetine ve
cennetine kavuşabilecekleri konusunda büyük bir umut taşırlar.
İşte bu iki hissi, yani korkuyu ve umudu aynı anda yaşadıkları
için hiçbir zaman gösterdikleri çabayı yeterli bulmaz, kendileri-
ni hata ve eksikliklerden muaf görmezler. "... Rablerinden iç-
leri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar." (Rad Suresi,
21) ayetiyle de bildirildiği gibi, her an Allah'ın azabından sakınır-
lar.Allah'ın dinine şevkle sarılır, büyük bir çaba harcarlar.Allah
korkuları, onları, yılgınlığa ya da gevşekliğe kapılmaktan kesin
olarak alıkoyar ve şevklerini sürekli olarak ayakta tutar.Allah'ın,
iman edip salih amellerde bulunanları cennetle müjdelemiş ol-
duğunu bilmek de onları harekete geçirir ve canlandırır.
İman sahibi bir insan ibadetlerine gösterdiği titizlikle, iba-
detlerini şevkle yerine getirmesiyle de kendini belli eder.Yüce
Rabbimiz Allah’ın farz kıldığı 5 vakit namaz, abdest ve oruç gi-
bi bütün ibadetlerini yaşamı boyunca şevkle sürdürür. İbni
Ömer radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre, Resûlul-
lah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır:
"İslam beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah'tan başka ilâh ol-
madığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik et-
mek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah'ın
evi Kâbe'yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak." (Buhârî,
Îmân 1, 2,Tefsîru sûre(2) 30; Müslim, Îmân 19-22.Ayrıca bk.Tir-
mizî, Îmân 3; Nesâî, Îmân 13)
Müminlerin şevki cahiliye toplumunun şevk anlayışından tü-
müyle farklıdır. Onların gelip geçici heyecanlarının yanında mü-
minlerinki Allah inancına dayalı sürekli bir coşkudur.Allah'ın bu
kesintisiz şevklerine karşılık inananlara vaat ettiği müjde ise
şöyledir:
45Harun Yahya (Adnan Oktar)
46 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
"Müminlere müjde ver; gerçekten onlar için Allah'tan
büyük bir fazl vardır." (Ahzap Suresi, 47)
Müminler arasında şevkle yarışıp
hayırlarda öne geçenler vardır
Her insanın imanı,Allah'a olan yakınlığı ve bağlılığı bir değil-
dir.Allah müminlerin de bu konuda kendi aralarında derece de-
rece olduklarını bildirmiştir. Aralarında "yarışıp öne geçen-
ler" olduğu gibi "orta bir yol tutanlar" ya da "kalplerinde
hastalık olanlar" da vardır:
Sonra Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıl-
dık. Artık onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi
orta bir yoldadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda
yarışır öne geçer. İşte bu, büyük fazlın kendisidir. (Fa-
tır Suresi, 32)
Yarışıp öne geçenlere bu gücü veren elbette ki Allah'a olan
bağlılıkları ve saygı dolu korkularıdır. İçlerindeki samimi iman
onlara Allah'ın rızasını kazanma yolunda yarışıp öne geçecek
kadar güçlü bir şevk kazandırmaktadır. Kuran'da,Allah yolunda
mallarıyla ve canlarıyla çaba harcayarak öne geçen bu kimsele-
rin Allah Katında derece bakımından da üstün kılındığı bildiril-
miştir:
Müminlerden, özür olmaksızın oturanlar ile, Allah
yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd edenler (çaba
harcayanlar) eşit değildir. Allah, mallarıyla ve canla-
rıyla cehd edenleri oturanlara göre derece olarak üs-
tün kılmıştır. Tümüne güzelliği (cenneti) va'detmiştir;
ancak Allah, cehd edenleri oturanlara göre büyük bir
ecirle üstün kılmıştır. (Onlara) Kendinden dereceler,
bağışlanma ve rahmet (vermiştir.) Allah, bağışlayan-
dır, esirgeyendir. (Nisa Suresi, 95-96)
"Orta yolu tutanlar" ise Allah'ın rızasını kazanmak için
canla başla çaba harcamak varken ortalı bir yol izlemeyi tercih
eden kimselerdir. Bu kimselerin ahiretteki durumu elbette ya-
rışıp öne geçenlerle aynı olmayacaktır.
Allah ayrıca "içinizden ağır davrananlar vardır" (Nisa
Suresi, 72) ayetiyle mümin topluluğu içinde şevk bakımından
geri kalan üçüncü bir grup insana dikkat çekmektedir.Yukarıda
Fatır Suresi'ndeki ayette bildirildiği gibi bu insanlar kendi nefis-
lerine zulmetmektedirler. Kuran’a göre bu kimselerin ahirette
alacakları karşılık da farklı olacaktır.Yarışıp öne geçenler Allah
Katında "büyük derecelerle" karşılık görürken, şevksiz ve
ağır davrananlar tevbe edip bu durumlarını düzeltmezlerse
yaptıklarının "boşa gittiğini" göreceklerdir.
47Harun Yahya (Adnan Oktar)
ŞEYTANIN MÜMİNLERİN
ŞEVKİNİ KIRMA ÇABALARI
Önceki satırlarda müminlerin kalplerindeki şevk ve heye-
canın hayatlarının sonuna kadar son bulmadığından, her
an canlı ve güçlü olduğundan bahsettik.Ancak unutmamak ge-
rekir ki müminlerin şevkindeki bu süreklilik ve istikrar, tümüy-
le onların samimi imanlarından kaynaklanır.Yoksa dünya haya-
tında yaratılan imtihanın bir gereği olarak şeytan aksi yönde
sürekli olarak ciddi bir mücadele vermekte ve kendince mü-
minleri güçsüzleştirip cansızlaştırmak, heyecanlarını ve şevkle-
rini kırmak için tüm gücüyle çabalamaktadır.
Şeytanın dünyadaki hedefi, boş kuruntu ve vesveseler fısıl-
dayarak insanları içten içe aldatmak ve böylece yıkıma sürük-
lemektir.Ayette şeytanın bu yönde gösterdiği faaliyet, "Onları
-ne olursa olsun- şaşırtıp-saptıracağım, en olmadık ku-
runtulara düşüreceğim…" (Nisa Suresi, 119) şeklinde ifade
edilmiştir.
Şeytan tüm insanlara olduğu gibi inananlara da çeşitli yollar-
la yaklaşmaya, hayırlı ve güzel olan şeyleri onlara şer gibi gös-
49Harun Yahya (Adnan Oktar)
termeye çalışır.Bazı olayları çözümsüz gibi göstererek,yarı yol-
da geri döndürmek, faydalı işleri yarım bıraktırmak ister. Olay-
ları zor göstererek, insanları yılgınlığa düşürmeye, ümitsizliğe
sevketmeye çabalar.Tembelliği teşvik ederek olayları ağırdan al-
malarını, iradesizlik göstermelerini ister.
Ancak Kuran'da şeytanın tüm bu çabalarının ve hilesinin as-
lında son derece zayıf olduğuna dikkat çekilmiştir:
(Şeytan) Onlara vaadler ediyor, onları en olmadık ku-
runtulara düşürüyor. Oysa şeytan, onlara bir aldanış-
tan başka bir şey va'detmez. (Nisa Suresi, 120)
... Hiç şüphesiz, şeytanın hileli-düzeni pek zayıftır.
(Nisa Suresi, 76)
Kuran'da imanı tam olarak kavrayamadıkları bildirilen kim-
seler ise, akıllarını ve vicdanlarını gereği gibi kullanmamaların-
dan dolayı, şeytanın bu tuzağına kolaylıkla düşebilirler. Çünkü
bu insanlar,dilleriyle iman ettiklerini söyleyen ama aslında kalp-
lerinde imanın derinliğini yaşamayan kimselerdir. Bundan dola-
yı Allah'ın rızasını ve cennetini değil de dünya hayatının geçici
süslerini elde etmeyi hedeflerler. Amaçlarının aslında mümin-
lerden tamamen farklı olmasından dolayı şeytanın çağırdığı ha-
yatı çekici bulur,onun çağrısına icabet ederler.Oysa şeytan her
konuda olduğu gibi bu konuda da insanları sadece boş bir al-
danışa ve sonsuz azap yurdu olan cehennemin ateşine çağır-
maktadır.
Samimi müminler ise, yaşamlarını Kuran ahlakı doğrultu-
sunda şekillendirdikleri için şeytanın kendilerine nasıl tuzaklar-
la yanaşmaya çalışacağını, yaptığı hilenin aslında ne kadar zayıf
olduğunu çok iyi bilen insanlardır. Bu nedenle şeytanın şevkle-
rini kırmasına asla izin vermezler. Kuran'da müminlerin bu ko-
nuda gösterdikleri kararlı ve samimi tavır şöyle bildirilmiştir:
Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese ve-
ya iğva) gelirse, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işiten-
dir, bilendir. (Allah'tan) Sakınanlara şeytandan bir
vesvese eriştiğinde (önce) iyice düşünürler (Allah'ı
zikredip-anarlar), sonra hemen bakarsın ki görüp bil-
mişlerdir. (Şeytanın) Kardeşleri ise, onları sapıklığa
sürüklerler, sonra peşlerini bırakmazlar. (Araf Suresi,
200-202)
50 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
MÜMİNLERİN ŞEVKİ HANGİ
TAVIRLARINDAN ANLAŞILIR?
Kitabın başından bu yana müminlerin şevk anlayışlarının ne
kadar sağlam temellere dayandığına ve bundan dolayı da
şeytanın şevk kırma yönündeki tüm çabalarının sonuçsuz kal-
dığına değindik. Bu bölümde ise müminlerin şevklerinin hangi
tavırlarından anlaşılabileceğini anlatacağız.
Bu konuda öncelikle şunu söyleyebiliriz ki, kalbinde imanın
heyecanını yaşayan bir insanın üstünlüğü ve farklılığı, onun ha-
yatının her anında,gösterdiği her tavırdan,söylediği her sözden
anlaşılır. Bu, öylesine belirgin bir tavır güzelliği oluşturur ki, ay-
nı şevki kalplerinde yaşayan diğer müminler bu tavrın imandan
ve Allah'a olan bağlılıktan kaynaklanan bir şevk ve heyecan ol-
duğunu hemen fark ederler.
İnanmayanlara gelince onlar da bu kimselerdeki şevki, ka-
rarlılığı ve manevi gücü fark ederler.Ancak onlar gerçek imanı
tanımadıkları, Allah'a gönülden bağlanmış olmanın ne demek
olduğunu, imanın nasıl yaşandığını bilmedikleri için bu azmin ve
coşkunun kaynağını kavrayamazlar. Ancak her ne kadar adını
koyamasalar da yine de bu kimselerde, diğer insanlarda rast-
lanmayan türde gözü kara ve yiğit bir karakter olduğunu he-
men anlarlar.
Bunun yanında şevkin insanın hangi tavırlarından anlaşılabil-
diği konusu müminler için büyük önem taşır. Zira insanların
birbirlerinin imanlarının derinliği ve Allah'a olan yakınlıkları
hakkında kesin bir fikir yürütebilmeleri mümkün değildir. Bu
konunun bilgisi Allah Katında gizlidir.
Kimin samimi bir imana sahip olduğunu kimin ise kalbinde
hastalık olduğunu bilen tek güç Allah'tır.Ancak Allah bu konu-
da müminlere yol gösterici olması için bir ölçü kılmıştır. Bu öl-
çü, müminlerin Allah'ı razı etme ve O'nun beğendiği din ahlakı-
nı yaşama konusunda gösterdikleri "şevk ve heyecan"dır. Bu
şekilde müminler, gerçekten inanmış ve kendini gerçekten
Yüce Allah'a adamış olan kimseleri kolaylıkla teşhis edebilirler.
Aynı şekilde müminlerle büyük bir tezat teşkil eden şevksizlik-
leriyle dikkat çeken kimselerin zayıflıklarını da hemen fark ede-
bilir ve bu kişileri imani yönden takviye edebilirler.
İlerleyen satırlarda müminlerin bu imani coşkularının hangi
tavırlarından anlaşılabileceğine değineceğiz. Bu konuyu önemle
vurgulamaktaki amaç ise kitabın başında da belirttiğimiz gibi
tüm müminlerin, ulaşabildikleri son sınıra kadar şevklerini artı-
rabilmek ve geride kalanları ya da ağır davrananları teşvik ede-
rek onların da takva sahibi olabilmelerine vesile olmaktır.
Hayatlarının sonuna kadar Allah'a
sadık kalmalarından...
İnsanlar hayatları boyunca kendilerine maddi ya da manevi
açıdan menfaat sağlayabilecek pek çok fırsat ile karşılaşabilirler.
Bu tür bir durumda çoğu kimse çıkar sağlama umuduyla o ana
52 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
kadar değer verdiği herşeyden, hatta sevdiklerinden bile kolay-
lıkla vazgeçebilir. Öncesinde asla hiçbir şeye değişmeyecekleri-
ni söyleyerek uğrunda pek çok zorluğa katlandıkları, şevkle sa-
rıldıkları tüm konular bir anda bu kimseler için tüm önemini
yitirebilir. Bu tutarsızlığın sebebi ise bu kimselerin "gerçek sa-
dakati" yaşamıyor olmalarıdır. Kimi zaman basit bir çıkar
umudu ya da önlerine çıkan küçük bir zorluk bile onları kolay-
lıkla sadakatsizliğe sürükleyebilmektedir.
Sadakati en mükemmel şekilde yaşayan insanlar ise mümin-
lerdir. Onlar Allah'a iman eder ve sonsuza kadar O'na sadık ka-
lacaklarına dair söz verirler. Dünya hayatında karşılaşabilecek-
leri hiçbir şeyin Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmaktan
daha kıymetli olamayacağını bilirler. Çünkü sadık olmaya en la-
yık olanın sadece Yüce Allah olduğunu kavramışlardır. Onların
sadakatlerindeki bu kararlılığa Kuran'da şöyle dikkat çekilmiş-
tir:
Müminlerden öyle erkek-adamlar vardır ki- Allah ile
yaptıkları ahide sadakat gösterdiler; böylece onlar-
dan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir.
Onlar hiçbir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler.
(Ahzab Suresi, 23)
Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri
kesin sözü (misakı) bozmazlar. (Rad Suresi, 20)
Müminlerin Allah'a olan bu sadakatleri, aynı zamanda onla-
rın dine ne kadar şevkle bağlandıklarının da delilidir. Zira hiç-
bir dünya menfaati, maddi ya da manevi hiçbir çıkar teklifi on-
ları Allah'a olan bağlılıklarından ve sadakatlerinden vazgeçire-
mez.Ve yine hiçbir şey onlara Allah'ın rızasını kazanmaktan da-
ha sevgili ve çekici gelmez.Allah'a olan sadakatleri onları daima
şevkle hizmet etmeye ve Allah'ın rızasını kazanacak işler yap-
53Harun Yahya (Adnan Oktar)
maya yöneltir. Kuran'da inananların, bu sadakatlerini şöyle dile
getirdikleri bildirilmektedir:
De ki: "Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, diri-
mim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır."
(Enam Suresi, 162)
Allah onların bir ömür boyu şevkle sadakat göstermelerine
karşılık onları mükafatlandıracağını bildirerek müjdelemektedir:
Çünkü Allah, (sözüne bağlı kalıp doğru olan) sadıkla-
rı sadakatlerinden dolayı mükafatlandıracak, müna-
fıkları da dilerse azablandıracak veya tevbe (nasib
edip tevbe)lerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, çok
bağışlayandır, çok esirgeyendir. (Ahzap Suresi, 24)
Her an Allah'ın rızasının en çoğunu
aramalarından...
Allah Kuran ayetleri ile tüm insanlara nasıl bir ahlaktan ve
nasıl bir hayat şeklinden razı olacağını bildirmiştir. Allah'ın bu
emrini en güzel şekilde yerine getirenler sadece "müminler"dir.
İnsanların büyük çoğunluğu ise,Allah'ın beğendiği yaşam şeklin-
den haberdar olmalarına karşılık bunu göz ardı ederler. Çünkü
bu insanların Allah'ın rızasını kazanabilmek gibi bir hedefleri
yoktur. Müminler için ise Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanabil-
mek herşeyin üzerinde ve herşeyden önemli bir konudur. Bu
nedenle Kuran'da bildirilen her ayeti büyük bir titizlikle uygula-
maya çalışırlar. Bu konuda hayatları boyunca bir an olsun taviz
vermemeleri de onların şevklerini ortaya koyan önemli bir de-
lildir. Öyle ki Allah'ın rızasını kazanma uğruna nefislerine zor
gelen bir durumla da karşılaşsalar, onlar yine de bu konuda hiç-
bir zaman için en ufak bir yılgınlık göstermezler.Aksine en zor
görünen işleri bile büyük bir şevkle yerine getirirler.
54 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
Müminlerin Allah'ın rızasını kazanma konusunda ne kadar
şevkli olduklarını gösteren diğer bir dikkat çekici tavırları da
onların her zaman için "Allah'ın rızasının en çoğunu" arıyor
olmalarıdır. Bunun anlamı, müminlerin pek çok seçenek ile kar-
şı karşıya oldukları durumlarda bunlar arasından Allah'ın en
çok razı olacağını umduklarını seçmeleridir. Bu konudaki ölçü-
leri ise Kuran ayetleri ve vicdanlarıdır.
Allah Kuran ile inananlara en hayırlı ve Allah Katında mak-
bul olabilecek yaşam şeklini bildirmiş ve böylece onlara Kendi
rızasının en çoğunu kazanmanın yollarını göstermiştir. Dahası
müminlerin içlerinde hayatlarının sonuna kadar bir an bile ara
vermeden onlara en doğru ve en hayırlı olanı gösteren vicdan-
ları vardır.Vicdan, insanı her zaman için Allah'ı razı etmekten
yana yönelten bir nimettir. Şevk sahibi insanlar da Kuran'a ve
vicdanlarının seslerine en güzel şekilde uyarak, her zaman
Allah'ın en razı olacağı şekilde hareket eden kimselerdir.
Müminlerin bu konudaki şevklerine şöyle bir örnek verebi-
liriz:Allah "Kullarıma, sözün en güzel olanını söylemeleri-
ni söyle..." (İsra Suresi,53) ayetiyle insanların birbirlerine "sö-
zün en güzelini" söylemelerini bildirmiştir. Sadece güzel bir
söz söylemek de insanlara Allah'ın rızasını kazandırabilecek bir
tavırdır. Ancak "sözün en güzelini söylemek" kişiye Allah'ın
rızasının en çoğunu kazandıracak, Allah Katındaki ecrini fazla-
sıyla artıracak bir davranıştır. Çünkü Allah Kuran'da bu tavrın
daha hayırlı olduğunu bildirmiştir.
Bunun gibi yine Allah ayetlerinde yapılan bir kötülüğe mis-
liyle karşılık verilebileceğine, ancak affetmenin ve karşı tarafa
örnek bir tavır sergileyerek onu ıslah etmenin daha hayırlı bir
davranış olacağına şöyle dikkat çekmiştir:
Kötülüğün karşılığı, onun misli (benzeri) olan kötü-
55Harun Yahya (Adnan Oktar)
lüktür. Ama kim affeder ve ıslah ederse (dirliği ku-
rup-sağlarsa) artık onun ecri Allah'a aittir. Gerçekten
o zalimleri sevmez. (Şura Suresi, 40)
Ayetteki ifadeden de anlaşılacağı gibi kişiye yaptığı kötülü-
ğün karşılığını vermek Allah'ın rızasını kazanmaya uygun bir
davranıştır.Ancak buna rağmen affedip bağışlamak Allah Katın-
da makbul tutulan ve kişiye Allah'ın rızasının en çoğunu kazan-
dıracak olan bir tavırdır. İnsanın haklı olduğu bir durumda da,
kötülük gördüğü bir kimseyi,öfkesini yenerek affedebilmesi üs-
tün bir ahlakın göstergesidir. Zira böyle bir durumda kişi yal-
nızca Allah'ın rızasını daha fazlasıyla kazanabilmek için nefsinin
isteklerini yenmekte ve güzel bir sabır göstererek alttan al-
maktadır. Bu kişi, "Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu
azme değer işlerdendir." (Şura Suresi, 43) ayetiyle de hatır-
latıldığı gibi, sabretmenin ve affetmenin daha hayırlı olduğunu
bilmektedir.
Şevk sahibi kimselerin farklılıkları, her zaman için en hayırlı
olan davranışları, asla yılmadan ve gevşeklik göstermeden seç-
meleriyle ortaya çıkar. Nasıl bir ortamda bulunurlarsa bulun-
sunlar bu kimselerAllah'ın rızasının en çoğunu aramakta karar-
lılık gösterirler. Müslümanların imanlarından kaynaklanan bu
şevklerine karşılık Allah, onları kurtuluşa ulaştıracağını, karan-
lıklardan nura çıkaracağını ve doğru yola ileteceğini bildirerek
onlara müjde vermektedir:
Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına
ulaştırır ve onları Kendi izniyle karanlıklardan nura
çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip-iletir. (Maide
Suresi, 16)
56 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
Dinin menfaatlerini her zaman için
kendi menfaatlerinden üstün tutmalarından...
Önceki bölümlerde söz ettiğimiz gibi, cahiliye toplumunda
insanların çoğu, yaşadıkları topluma, insanlarla olan ilişkilerine
hatta en yakın dostlarına bile menfaat gözüyle bakarlar. Her-
hangi bir çıkar çatışması söz konusu olduğunda ise hiç tered-
dütsüz kendi menfaatlerinden yana tavır koyar ve en değer
verdikleri insanları bile bir anda gözden çıkarabilirler. Çünkü
bu kimseler için kendi menfaatlerini korumak herşeyden ve
herkesten öncelikli bir konudur.
Müminler için ise durum çok farklıdır. Öncelikle onlar için
şahsi menfaat gibi müstakil bir amaç yoktur. Onlar için ancak
dinin ve müminlerin menfaatleri söz konusudur. Kendi menfa-
atleri zaten dinin ve müminlerin menfaatlerinin gözetilmesiyle,
olabilecek en mükemmel şekilde korunmuş olur. Bunun dışın-
da dünyevi anlamda bir menfaat kaygısına asla kapılmazlar.
Dünya hayatında onlar için asıl önemli olan Allah'ın rızasını en
fazlasıyla kazanabilmektir. Çünkü onlara dünyada ve ahirette
asıl fayda sağlayacak olan burada elde ettikleri menfaatler de-
ğil "Allah'ın rızası" olacaktır.Allah'ın rızası ise, daima dinin ve
müminlerin menfaatinden yana hareket etmektir. İşte bu bilin-
ci alan müminler büyük bir şevkle hareket eder ve her zaman
için dinin menfaatlerinden yana düşünürler.
Burada "dinin menfaatleri" derken neyin kastedildiğini açık-
lamakta fayda vardır.Allah dinini tüm insanlara bir yol gösteri-
ci olarak göndermiştir.Dinin gereklerini,Kuran ahlakının güzel-
liğini, İslam'ın insanlığa getirdiği maddi ve manevi tüm faydaları,
diğer insanlara anlatmak ise Müslümanlara verilmiş bir sorum-
luluktur. Müslümanlar bu sorumluluğu hem bizzat kendileri ya-
şayıp çevrelerindekilere örnek olarak, hem de sözlü veya yazı-
57Harun Yahya (Adnan Oktar)
lı şekilde insanlara anlatarak yerine getirirler. Tek bir insanın
ahiret kurtuluşuna vesile olabilmek, Müslümanlar açısından
önemli bir ibadettir. İşte burada dinin menfaati olarak kastedi-
len ana konulardan biri budur. Müslümanlar din ahlakını tebliğ
edebilecekleri, toplumun ve insanların maddi-manevi huzura
kavuşmasına, kötülüklerin, haksızlıkların, zulmün, ahlaksızlığın
önünün kesilmesine vesile olabilecekleri durumlarda asla ken-
di çıkarlarını düşünmezler.
Bu tarz bir durumda müminler gerekirse kendi haklarından
da feragat ederler. Kimilerinin aklına Müslümanların bu samimi
tercihleri nedeniyle "safça" davrandıkları gibi yanlış bir düşün-
ce gelebilir.Toplum arasında sıkça kullanıldığı gibi "dünyayı kur-
tarmak sana mı kaldı" gibi yanlış bir mantıkla düşünenler olabi-
lir. Ancak durum bu kişilerin sandıkları gibi değildir. Müminler
kendi menfaatlerinden vazgeçerken dünyaya yönelik herhangi
bir hesap içerisinde değildirler. Onlar yaptıkları fedakarlığın
karşılığını Rabbimiz'den çok daha güzeliyle beklemektedirler.
Bu nedenle de büyük bir şevk içinde hizmet eder, güzel ahlakı
tebliğ eder, insanları ebedi kurtuluşa davet ederler.Allah onla-
rın şevkli kararlılıklarına karşılık, onlara feragat ettiklerinden
daha hayırlısını vereceğini müjdelemiştir. Dolayısıyla da kendi
şahsi menfaatlerini bir yana bırakan bir insan aslında dünyada
ve ahirette kendi adına olabilecek en fazla yararı elde etmiş
olur. Çünkü gösterdiği şevk dolu tavrıyla hem Allah'ın rızasını
kazanacak hem de ayette bildirildiği gibi "dünyada ve ahiret-
te güzel bir hayatı" ümit edecektir.
Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih
bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz Biz onu güzel bir
hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının
en güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 97)
58 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
Müminlerin bu konudaki şevkli tavırlarına günlük hayatın
pek çok aşamasında rastlamak mümkündür. Sözgelimi yüklü
miktarda bir kazanç elde etmek üzere olan bir mümin, toplu-
ma ve insanlara farklı bir yönde faydası olacağını görürse, hiç
tereddüt etmeden kendi işini bir kenara bırakıp, daha aciliyetli
olan ancak kendisine dünyadan yana hiçbir çıkar sağlamayacak
olan hayırlı bir işe yönelebilir.Ya da kendi ihtiyaçları doğrultu-
sunda harcamayı planladığı bir parayı, Kuran ahlakının anlatıl-
ması açısından daha faydalı ve verimli olacağını düşündüğü bir
hayır işine derhal kanalize edebilir. İşte şevk sahibi bir mümin
böyle bir olay karşısında da kendi işlerini hemen bir kenara bı-
rakıp hiçbir sıkıntı duymadan dinin hizmetine koşar.
Böyle bir durumda kişinin büyük bir şevkle kendi hakların-
dan feragat edebilmesi, tüm bunların kendisi için büyük bir ka-
zanç olduğunu bilmesinden kaynaklanır. Belki maddi açıdan el-
de edebileceği yüklü bir karı göz ardı edecek, hatta belki de
görünürde maddi bir kayba uğrayacak ancak herşeyin üzerinde
tek kazanç olan "Allah'ın rızası"nı kazanmış olacaktır.Ayrıca
mümin, malı verenin de alanın da Allah olduğunu bilmektedir.
Onu rızıklandıracak, malına bereket verecek ya da kazancını
artıracak olanAllah'tır.Dolayısıyla iman eden bir insanın bu ko-
nuda hırs yapmasını ya da endişelenmesini gerektirecek bir ko-
nu yoktur.Allah, Kuran'ın "Güzellik yapanlara daha güzeli ve
fazlası vardır..." (Yunus Suresi, 26) ayetiyle müminlerin gös-
terdikleri güzel ahlaka ve şevkli çabaya karşılık onlar için daha
güzel bir karşılık olduğunu bildirmiştir.
Şunu da belirtmeliyiz ki, müminlerin dinin menfaatlerini
kendi menfaatlerinden öncelikli tutmaları sadece maddi konu-
lar için geçerli değildir. Kimi zaman da manevi yönde bir feda-
karlıkta bulunmaları söz konusu olabilir. Örneğin yorgun, aç ya
59Harun Yahya (Adnan Oktar)
da uykusuz oldukları bir sırada hasta bir insanla ilgilenmeleri
gerekebilir. Müminler böyle bir durumda hiç üşenmeden, ağır-
lık göstermeden şevkle hemen harekete geçerler. Çünkü onlar
maddi veya manevi fedakarlıkta bulunmayı bir zorluk olarak
değil, Allah’ın kendileri için yarattığı özel bir fırsat olarak de-
ğerlendirirler. Bunlar Allah'a yakınlaşmak ve O'nun rızasını ka-
zanmak için can atan müminlerin şevkle bekledikleri ortamlar-
dır. Bu nedenle de kendi ihtiyaçlarını karşılayamamış olmaktan
dolayı en ufak bir huzursuzluğa kapılmaz,en faydalı olan hizmet
neyse ona yönelirler. Hiç kuşku yok ki bu konuda gösterdikle-
ri şevk ve kararlılık, imanlarının ve din ahlakına nasıl içtenlikle
sarılmış olduklarının göstergelerindendir.
Güzel ahlakı yaşamakta kararlılık
göstermelerinden...
Dünya hayatında kendisine Allah'ın rızasını kazanmayı amaç
edinen bir kimse,Allah'ın beğendiği güzel ahlakı en güzel şekilde
yaşama konusunda da büyük bir şevk gösterir.Allah'a gönülden
iman etmemiş olan, O'nun rızasını kazanmak için içinde herhan-
gi bir şevk ya da istek duymayan kimseler için ise bu büyük bir
zorluktur. Çünkü güzel ahlak, vicdanı ve iradeyi en mükemmel
şekilde kullanmayı gerektirir. Kalbinde imanın şevkini ve heyeca-
nını hissetmeyen insanlar bu vicdan ve irade duyarlılığını göste-
remezler.Bu nedenle de güzel ahlakı tam anlamıyla yaşayamazlar.
Dine şevkle sarılan müminler ise Allah'ın Kuran'da bildirdi-
ği ahlak modelini hiç zorlanmadan büyük bir zevkle yaşarlar.
Kimi zaman onların da nefislerine zor gelen durumlar olabilir,
ancak onlar buna rağmen nefislerini yenip Allah için güzel ah-
lakta kararlılık gösterir ve bunu başarabilmiş olmaktan dolayı
da büyük bir haz duyarlar.
60 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
Kimi zaman zorluk ya da sıkıntıyla karşılaşır ama cesur bir
karakter sergilerler.Ya da öfke duyulabilecek bir tavırla karşı
karşıya kalır, ama güzel bir sabır gösterir ve öfkelerini yenerler.
Kötü bir tavra güzellikle ve iyilikle karşılık verirler.Haklı olduk-
ları halde haksızlığa karşı alttan almayı, bağışlamayı tercih eder-
ler. En zor ya da en sıkıntılı anlarda bile kendi haklarından se-
ve seve vazgeçer, büyük bir şevkle başkalarına öncelik tanırlar.
İnananlar için fedakarlıkta bulunmayı zevkle kabul ederler. Bir
kusur ya da hata işlediklerini fark ettiklerinde bu durumu tela-
fi etmek için canla başla samimi bir çaba sarf ederler. Kendile-
ri de ihtiyaç içinde oldukları halde,Allah'ın emri gereği ellerin-
dekini seve seve yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara ve di-
ğer ihtiyaç içerisinde olanlara verirler. Kendi çıkarlarını zedele-
yecek de olsa hiçbir zaman için adaletten taviz vermez, şahit-
liklerinde dürüst bir tavır sergilerler. Kimsenin kusurunu araş-
tırmaz, kimsenin arkasından konuşmazlar.Ve hepsinden önem-
lisi tüm bu güzel ahlak örneklerini yaşamakta, hayatlarının so-
nuna kadar büyük bir sabır ve kararlılık gösterirler.
Tüm bu güzel ahlak özelliklerini yaşayabilmek ise ancak
imanın getirdiği şevk ile mümkün olabilmektedir. Muhakkak ki
Müslümanların da nefisleriyle çatıştıkları ya da şeytanın kışkırt-
malarıyla karşı karşıya kaldıkları anlar olmaktadır.Ancak buna
rağmen vicdanlı kullar,Allah'a olan bağlılıklarından ve O'na ya-
kınlaşmak için duydukları şevkten dolayı Allah'ın beğendiği ah-
lakı yaşamakta kararlılık göstermektedirler.
Mallarını ve canlarını Allah'a teslim
etmiş olmalarından...
Mal ve can kavramları cahiliye toplumunun en önem verdiği
ve belki de yaşamlarının asıl amacı haline getirdikleri iki önem-
61Harun Yahya (Adnan Oktar)
li konudur. Bazı insanlar hayatları boyunca bu iki konuda itibar
elde edebilmek ve üstünlük sağlayabilmek için yaşarlar.Kuran'da
mal biriktirerek, toplumda itibar elde edebilmenin bazı kişiler-
de bir tutku halinde olduğuna şöyle dikkat çekilmiştir:
Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gü-
müşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere du-
yulan tutkulu şehvet insanlara 'süslü ve çekici' kılındı.
Bunlar, dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel
yer Allah Katında olandır. (Al-i İmran Suresi, 14)
Kuran'ın "Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla imti-
han edileceksiniz..." (Al-i İmran Suresi, 186) ayetiyle tüm
bunların insanlar için bir deneme konusu kılındığı bildirilmiştir.
Ancak bu gerçeği göz ardı eden cahiliye toplumu insanları, iç-
lerindeki bu şehvet nedeniyle mallarına ve canlarına karşı tut-
ku derecesinde bir bağlılık gösterirler. En korktukları konu sa-
hip oldukları ya da övündükleri şeylere bir zarar gelmesidir.
Çünkü bu durumda hayattaki asıl amaçlarını yitirmiş olacaklar-
dır. Bu nedenle tüm yaşantılarını, mallarını ve canlarını koruma-
ya ve bu uğurda menfaat elde etmeye adarlar. Bu konudaki ka-
rarlı tavırları ise, onların dünya hayatını ve onun çekici süsleri
olan mal ve can gibi değerleri büyük bir cehaletle Allah'ı razı
etmekten daha önemli görmelerinden kaynaklanmaktadır.
Müminler ise cahiliye insanlarının uğruna hayatlarını adadık-
ları bu değerleri Allah'ın rızasını ve cennetini kazanabilmek için
hiç düşünmeden bir kenara koymuşlardır. Çünkü onların asıl
amaçları malca ya da makamca güçlenip dünya hayatında itibar
elde edebilmek değil, Allah'ın rızasını kazanabilmektir. İman
edenlerAllah’a kulluk etmeleri için yaratıldıklarını ve dünya ha-
yatında malları ve canlarıyla denenmekte olduklarını bilmekte-
dirler.
62 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
Bunun yanında inanan bir insan, sahip olduğu her nimetin
asıl sahibinin Allah olduğunun da şuurundadır.Allah tüm nimet-
leri zaten dünya hayatında kullanması için kendisine bir emanet
olarak vermiştir ve dilediği anda hepsini geri almaya kadirdir.
ÇünküAllah evrendeki herşeyin hakimidir.İnsanın canı yani be-
deni zaten yetmiş seksen sene sonunda çürüyüp toprağa karı-
şacak, malı ise ahirette ona hiçbir şekilde fayda sağlamayacak-
tır. Eğer insan elindeki imkanları Allah'ın rızasını kazanmak için
kullanacak olursa, dünyada da ahirette de güzellikle karşılık bu-
lacaktır. İşte bu gerçeğin farkında olan müminler mallarını ve
canlarınıAllah yolunda kullanmak üzere,daha en başındanYüce
Allah'a teslim etmişlerdir ki bu teslimiyeti sağlayan da ancak
kalplerinde yaşadıkları imanın şevkidir. Kuran'da bu durum
şöyle anlatılmaktadır:
Hiç şüphesiz Allah, müminlerden -karşılığında onlara
mutlaka cenneti vermek üzere- canlarını ve mallarını
satın almıştır… (Tevbe Suresi, 111)
Ayetin devamında ise müminlere, "yaptıkları bu alışveriş-
ten dolayı sevinip müjdeleşmeleri" hatırlatılmıştır. İşte bu
nedenle müminler de kalplerinde bu müjdenin sevincini ve şev-
kini taşıyarak hareket ederler. Gerektiğinde mallarını Allah'ın
rızasını kazanabilecekleri hayırlı bir yolda hiç düşünmeden se-
ve seve harcarlar. Canlarıyla da sonuna kadar dine hizmet et-
meye ve Allah'ın rızasını kazanacak salih amellerde bulunmaya
çalışırlar. Elbette ki Allah yolunda gerektiğinde mallarına ya da
canlarına zarar gelebileceğini de bilirler.Ancak onlar bunu za-
ten daha en başından göze almışlardır. Çünkü onlar bunu bir
kazanç ve bir güzellik olarak görmektedirler. Kuran'da inanan-
larınAllah'ın rızasını kazanmak için karşılaşabilecekleri her zor-
luğu sevinçle karşıladıklarından ve bunları birer güzellik olarak
63Harun Yahya (Adnan Oktar)
nitelendirdiklerinden şöyle bahsedilmiştir:
De ki: "Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize ke-
sinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır.
Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler."
De ki: "Siz bizim için iki güzellikten (şehidlik veya za-
ferden) birinin dışında başkasını mı bekliyorsunuz?
Oysa biz de, Allah'ın ya Kendi Katından veya bizim
elimizle size bir azab dokunduracağını bekliyoruz.
Öyleyse siz bekleyedurun, kuşkusuz biz de sizlerle
birlikte bekleyenleriz. (Tevbe Suresi, 51-52)
İşte ayette bildirilen müminlerin bu sözleri onların kalple-
rinde yaşadıkları şevkin ne denli güçlü olduğunu göstermekte-
dir. Müminlerin mallarını ve canlarını nasıl büyük bir şevkle
Yüce Allah'a teslim ettiklerine dair Kuran'da Peygamberimiz
(sav) döneminde yaşanan bir örnek aktarılmıştır. Peygamber
Efendimiz (sav)'in döneminde yapılan bir savaşa katılabilmeyi
içten arzu eden ancak bunun için gerekli olan bineği bulabil-
mek için her gidişlerinde Peygamber (sav)’den "Sizi bindire-
cek bir şey bulamıyorum" sözlerini duyarak geri dönmek
zorunda kalan müminlerin durumu şöyle anlatılmıştır:
Bir de (savaşa katılabilecekleri bir bineğe) bindirmen
için sana her gelişlerinde "Sizi bindirecek bir şey bu-
lamıyorum" dediğin ve infak edecek bir şey bulama-
yıp hüzünlerinden dolayı gözlerinden yaşlar boşana
boşana geri dönenler üzerinde de (sorumluluk) yok-
tur. (Tevbe Suresi, 92)
Bu örnek, salih bir Müslümanın Allah yolunda malını ve ca-
nını nasıl seve seve ortaya koyabildiğinin ve bu uğurda nasıl is-
tek duyduğunun açık bir göstergesidir. Elbette her ortama, her
döneme göre bir müminin göstermesi gereken hizmetin şekli
64 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
de değişebilir. Örneğin Peygamberimiz (sav) dönemindeki or-
tamda Müslümanların haklarının fiilen savunulması gerekmiştir.
Ancak içinde yaşadığımız dönem fikri bir mücadele gerektir-
mektedir. İşte Müslümanların şevkle yapmaları gereken hizmet
fikri alanda olmalıdır. Kuran ahlakının yaşanması ve güzellikleri-
nin insanlara anlatılması konusunda ciddi fedakarlıklar göste-
ren her insan Rabbimiz'den bunun güzel sonucunu umabilir.
Kuran'da dünyada sahip oldukları herşeyi Allah için şevkle or-
taya koyanların ahirette alacakları güzel karşılık şöyle bildiril-
miştir:
Allah'a güzel bir borç verecek olan kimdir? Artık
Allah, bunu onun için kat kat arttırır. Onun için 'kerim
(üstün ve onurlu) bir ecir vardır. (Hadid Suresi, 11)
Hayırlarda yarışıp öne geçmelerinden...
Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf
olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayır-
larda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır. (Al-i
İmran Suresi, 114)
Allah’ın Kuran'da, "... Artık hayırlarda yarışınız ..." (Mai-
de Suresi, 48) emri ile dikkat çekilen yarış, cahiliye toplumla-
rında yaşanan türde "birbirini ezme" yarışı değil,tam aksine gü-
zellikleri ve hayırları artırma yarışıdır. Çünkü müminlerin yarış-
maktaki amaçları dünyevi bir çıkar elde etmek ya da insanlar
arasında bir üstünlük oluşturmak değildir. Onlar sadece
Allah'ın emirlerini yerine getirmekte, O'nun beğendiği ahlakı
yaşamakta ve Rabbimiz'i razı etmekte yarışırlar.
Böylesine bir yarışa girmeleri Allah korkularının ve imanla-
rının bir gereğidir. Zira kişinin iman konusundaki samimiyeti ve
ihlası,Allah'ın rızasını kazanmak için harcadığı çaba ile ölçülebi-
65Harun Yahya (Adnan Oktar)
lir.Allah'a ve ahirete iman eden bir kimse, daha önce de belirt-
tiğimiz gibi Allah'ın rızasını en fazlasıyla kazanabilmeyi ve
Allah'a en yakın insan haline gelebilmeyi hedefler.Allah'ın ken-
disinden hoşnut olmasını, kendisine rahmet etmesini ve cenne-
tine layık görmesini ister. Bu nedenle de elinden gelen en fazla
çabayı harcar.Aklını, vicdanını ve tüm kapasitesini olabilecek en
iyi şekilde kullanarak Kuran ahlakını ve dinin hükümlerini en
mükemmel şekilde yaşamaya çalışır. Nitekim Kuran'da mümin-
leri Allah Katında öne geçiren unsurun böylesine bir çaba ile
hayırlarda yarışmaları olduğu bildirilmiştir:
İşte onlar, hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bun-
dan dolayı öne geçmektedirler. (Müminun Suresi, 61)
Ayrıca "Onun duasına icabet ettik, kendisine Yahya'yı
armağan ettik, eşini de doğurmaya elverişli kıldık. Ger-
çekten onlar hayırlarda yarışırlardı, umarak ve korkarak
Bize dua ederlerdi. Bize derin saygı gösterirlerdi." (Enbiya
Suresi, 90) ayetiyle, Hz. Zekeriya'nın tavrı örnek verilmiş ve ha-
yırlarda yarışmanın peygamberlerde de görünen bir özellik ol-
duğuna dikkat çekilmiştir. Allah'ın Kuran'da yaşamlarından ör-
nek verdiği peygamberler de, hayatlarını Allah'ın rızasını kazan-
ma konusunda bir yarış içinde geçirmişlerdir. Kendilerine pey-
gamber ahlakını örnek alan müminler de aynı şekilde onların
Allah'ın rızasını kazanma konusunda gösterdikleri bu yolu iz-
lerler. Müminlerin hayırlarda yarışmalarının bir diğer nedeni de
dünya hayatının çok kısa, ölümün de çok yakın olduğunun bi-
lincinde olmalarıdır. Her an ölebileceklerini ve böyle bir du-
rumda da Allah'ın rızasını kazanmakta yeterli çabayı gösterme-
miş olmaktan dolayı ahirette büyük bir pişmanlık duyabilecek-
lerini bilirler. Çünkü ahirete geçişten sonra insanın bir daha
dünyaya geri dönüp de hayırlarda yarışması,salih amellerde bu-
66 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
lunması mümkün değildir. İşte bu nedenle de Müslümanlar da-
ha çok hayır kazanma konusunda zamana karşı büyük bir yarış
içerisine girerler. Dünya hayatında kendilerine tanınmış olan
süre içerisine hayırdan yana olabildiğince fazla şey sığdırmaya
çalışırlar. Bu doğrultuda karşılarına çıkan her işe şevkle talip
olur ve her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırlar. Sa-
lih Müslümanların bir duası Kuran'da şöyle belirtilmiştir:
"Ve onlar: "Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuz-
dan, gözün aydınlığı olacak (çocuklar) armağan et ve
bizi takva sahiplerine önder kıl," diyenlerdir." (Fur-
kan Suresi, 74)
Ayette görüldüğü gibi inananların Allah'a olan "bizi takva
sahiplerine önder kıl" şeklindeki duaları da onların hayırlar-
da yarışma konusundaki şevklerini ortaya koymaktadır.
Müslümanlar bu şevk ve kararlılıkla,Allah'ın "Şu halde boş
kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulma-
ya-devam et." (İnşirah Suresi, 7) emrini en güzel şekilde ya-
şarlar. Bir an bile boş bir vakit geçirmemeye çalışır, insanın hiç-
bir zaman için Allah'ın rızasını kazanma konusunda kendisini
yeterli göremeyeceğini bilerek şevk ve istekle hayırlarda yarı-
şırlar. Dünya hayatında geçirdikleri her saniyeden hesaba çeki-
leceklerini, vicdanlarını kullanmadıkları ya da daha hayırlısı var-
ken boş bir işe daldıkları her andan sorumlu tutulacaklarını
unutmazlar. Bu nedenle de kendi ihtiyaçlarından arta kalan va-
kitlerini sürekli “hayırlı” bir arayış içerisinde geçirirler.
Allah'ın rızasını kazanmak uğruna bedenen veya zihnen yo-
rulmanın insan için büyük bir kazanç olduğunun farkındadırlar.
Bu nedenle bu yorgunluğu neşeyle, sevinçle karşılarlar. Onlar
bunu ahiretleri için önemli bir fırsat olarak görür, şevkle Allah
için yorulmaya, işleri biter bitmez kendilerine Allah'ın rızasını
67Harun Yahya (Adnan Oktar)
kazandıracak bir başka işe yönelmeye devam ederler. Çünkü
onlar, dünya hayatlarında gösterdikleri bu ciddi çabanın "Kim
de ahireti ister ve bir mümin olarak ciddi bir çaba göste-
rerek ona çalışırsa, işte böylelerinin çabası şükre şayan-
dır." (Isra Suresi, 19) ayetinde de bildirildiği gibi, en güzel şekil-
de karşılık bulacağını bilmektedirler.
Böyle salih kullar,Allah'ın izniyle, dünyada iken durmaksızın
çaba harcayarak yarışıp öne geçmelerine karşılık ahirette son-
suza kadar en güzel mekanlarda konaklayacak ve nimetler içe-
risinde ağırlanacaklardır:
Yarışıp öne geçenler de, öne geçmiş öncülerdir. İşte
onlar, yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlardır. Nimet-
lerle-donatılmış cennetler içinde; Birçoğu geçmiş
(ümmet)lerden, Birazı da sonrakilerden. 'Özenle iş-
lenmiş mücevher' tahtlar üzerindedirler. Karşılıklı
yaslanmışlardır. (Vakıa Suresi,10-16)
Dünya hayatında Allah'ın rızasını kazanmak için yorgunluğa
talip olanlara ahirette hiçbir yorgunluk dokunmayacağı Ku-
ran'da şöyle bildirilir:
Orda onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar or-
dan çıkarılacak değildirler. (Hicr Suresi, 48)
"Ki O, bizi Kendi fazlından (ebedi olarak) kalınacak
bir yurda yerleştirdi; burada bize bir yorgunluk do-
kunmaz ve burada bize bir bıkkınlık da dokunmaz."
(Fatır Suresi, 35)
Zorluk ve sıkıntılara karşı
güzel bir sabırla sabretmelerinden...
Allah, "O, amel (davranış ve eylem) bakımından hangi-
nizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve
68 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
hayatı yarattı..." (Mülk Suresi, 2) ayetiyle dünya hayatının bir
imtihan ortamı olduğuna dikkat çekmiştir. Gerçekten de dün-
ya hayatında meydana gelen lehte ya da aleyhte gibi görünen
çeşitli iniş çıkışlar, insanların gerçek karakterlerinin anlaşılabil-
mesi bakımından oldukça önemlidir. Özellikle de zorluk anları,
insanların samimiyetlerini ortaya koyan en önemli anlardır.
Müminlerin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise zorluk
anlarında da, refah ortamlarında da aynı karakteri, aynı samimi-
yeti ve şevki muhafaza ediyor olmalarıdır. Bunun en önemli se-
bebi ise onların "zorluk" kavramına olan farklı bakış açılarıdır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi onlar, zorluk ortamlarını Allah'a
olan bağlılıklarını ve imanlarının gücünü ispatlayabilecekleri
önemli bir fırsat olarak değerlendirirler. Bunun "kalbinde
hastalık olan kimseler" ile "Allah'a gönülden iman etmiş
olan kimseleri" birbirinden ayırmak için Allah’ın özel olarak
yarattığı bir durum olduğunu bilirler. Bu nedenle de zorlukları
bir sıkıntı olarak değil, aksine bir nimet ve Allah'a yakınlaşmak
için bir yol olarak görürler. Karşılarına çıkan tüm zorluklara,
"Şu halde, güzel bir sabır (göstererek) sabret." (Mearic Su-
resi, 5) ve "Rabbin için sabret" (Müddessir Suresi, 7) ayetle-
rinde de bildirildiği gibi sabreder ve Allah'a tevekkül ederler.
"Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yük-
lemez. (Kişinin nefsinin) Kazandığı lehine, kazandırdıkla-
rı aleyhinedir..." (Bakara Suresi, 286) ayetiyle hatırlatıldığı gi-
bi,Allah'ın kendilerine güçlerinin yeteceğinden fazla bir zorluk
yüklemeyeceğini bilmenin güvenini ve rahatlığını yaşarlar. Eğer
başlarına bir zorluk gelecek olursa bilirler ki bu, onların güçle-
rinin yeteceği, altından kalkabilecekleri ve sabırla karşılayabile-
cekleri bir olaydır. Bu yüzden de karşılarına çıkan her ne kadar
çetin bir zorluk olursa olsun, onlar şevkle bu zorlukla mücade-
69Harun Yahya (Adnan Oktar)
le eder ve her ne olursa olsun Allah'a karşı teslimiyetli bir ta-
vır sergilerler.
Bunun yanında zorlukların, gelmiş geçmiş tüm inananların
karşılaştığı bir durum olduğunu da bilirler. Allah'ın ayette vaat
ettiği üzere önceki kavimlerin karşılaştığı olaylar mutlaka kendi
başlarına da gelecektir. Bu gerçeği bilen bir mümin henüz bu
zorluklarla karşılaşmadan kendisini bunlara karşı hazırlamış
olur. Her ne olursa olsun Rabbimiz'e sadık kalacağına, sabırda
teslimiyette ve tevekkülde kararlılık göstereceğine ve Allah'tan
razı olacağına dair Allah'a söz (ahid) verir. "… Allah'a verilen
söz (ahid) ise, (ağır bir) sorumluluktur." (Ahzap Suresi, 15)
ayeti gereği de ahdini mutlaka yerine getirir. Dayanılmaz bir aç-
lık, fakirlik, korku, yaralanma hatta ölüm bile olsa bundan razı
olur ve Rabbimiz'e karşı şükredici bir tavır gösterir. Binlerce
zorluk ardı ardına da gelse, tüm hayatı durmaksızın bu zorluk-
lar içerisinde de geçse o, yine de bunu bir güzellik olarak de-
ğerlendirir. Çünkü bu dünyadaki bir kaç on yıllık zorluğa Allah
için güzel bir sabır gösterdiği takdirde, sonsuza kadar tek bir an
için bile hiçbir sıkıntı yaşamayacağını bilmektedir. Allah'ın dile-
mesiyle bu şevk dolu tavrı ona nimetlerin en güzelini,Allah'ın rı-
zasını, rahmetini ve cennetini kazandıracaktır.Allah bir ayetinde
iman edenleri zorluklarla deneyeceğini şöyle haber vermiştir:
"Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça
mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imti-
han edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele." (Bakara
Suresi, 155)
Ancak bu konuda unutulmaması gereken bir husus daha
vardır. Müminlerin zorluklara karşı sabretmeleri de cahiliye
toplumunun yaşadığı sabır anlayışından farklıdır. Zira cahiliye
70 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
insanları sabretmeyi karşılaştıkları zorluklara katlanmak olarak
değerlendirirler. Müminler için zorluklar asla katlanılması değil,
mücadele edilerek aşılması gereken olaylardır. Bu nedenle zor-
lukları aşabilmek ve refaha kavuşmak için akıllarını ve maddi
manevi tüm imkanlarını en iyi şekilde kullanarak, karşılaştıkları
bir zorluğa çözüm getirmeye çalışırlar. Bir yandan da Allah'ın
kendilerine güç vermesi için ve karşılaştıkları zorlukları hafif-
letmesi için Allah'tan yardım dilerler. Kuran'da müminlerin bu
dualarına şöyle yer verilmiştir:
"... Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıkları-
mızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize,
bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.
Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize
taşıtma. Bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge, Sen bizim
mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım
et." (Bakara Suresi, 286)
İşte müminlerin zorluklar karşısında gösterdikleri bu güzel
ahlak, samimi çaba, sabır ve teslimiyet onların şevklerini göste-
ren en önemli alametlerden biridir. Allah'a ve ahirete olan
inançlarının gücü, onların zorluklar karşısında hiçbir şekilde yıl-
gınlık göstermeden sonuna kadar şevkle mücadele etmelerini
sağlar.
Zorluklar karşısında daha da
şevklenmelerinden...
Müminlerin imanlarını ve şevklerini ortaya koyan en önem-
li delillerden birinin de zorluk zamanında gösterdikleri tavırlar
olduğuna değindik. Müminlerin bu konuda dikkati çeken bir
başka özellikleri de zorluk anlarında hiçbir şekilde yılgınlık gös-
termedikleri gibi aksine daha da şevklerinin artıyor olmasıdır.
71Harun Yahya (Adnan Oktar)
Şevklerindeki bu artışın en önemli sebebi, bu durumun Allah'ın
bir vaadi olduğunu bilmeleridir.
Allah "Yoksa sizden önce gelip-geçenlerin hali başınıza
gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?..." (Bakara Su-
resi, 214) ayetiyle, geçmişte yaşamış olan mümin toplulukları-
nın denenmiş olduğu sıkıntılarla denenmeden insanların cen-
nete giremeyeceklerini bildirmiştir. Dolayısıyla, müminlerin sı-
kıntılarla, zorluklarla karşılaşmaları Allah'ın değişmez kanunu-
nun, dinin bir gereğidir. Diğer bir deyişle bu şekilde denenme-
leri, müminlerin önemli bir vasfıdır.
Allah'ın razı olacağı bir insan olabilmek, kişinin Kuran'da bil-
dirilen ayetlerin tümünü birden karşılaştığı olaylarda uygulama-
sıyla mümkündür. Bu nedenle müminler Allah'ın peygamberle-
re, onlarla birlikte olan müminlere ve tarih boyunca gelmiş
geçmiş tüm inananlara yaşattığı bu ayetlerin kendi üzerlerinde
de tecelli etmesini isterler. Elbette kendilerini bilerek bir zor-
luk içine sokmazlar ama zorluklarla karşılaştıklarında da, bu,
onların şevklerinin daha da artmasını ve imanlarının daha da
güçlenmesini sağlar. Müminlerdeki bu şevk artışının bir diğer
sebebi ise dünya hayatındaki zorlukların onların ahiret hayatla-
rındaki ecirlerini artırıp makamlarını yükselteceğini umuyor ol-
malarıdır. Çünkü zorluğa rağmen Allah'a sadık kalmış, yılgınlığa
kapılmadan "Bu, Allah'ın ve Resulü'nün bize vadettiği şey-
dir; Allah ve Resulü doğru söylemiştir." (Ahzap Suresi, 22)
diyebilenlerden olmuş olacaklardır.
Allah'ın rızasını umdukları her işi sevinç ve
neşe ile yerine getirmelerinden...
Müminlerin şevklerini ifade eden bir başka özellikleri de,
Allah'ın rızasını kazanmak ve dine hizmet etmek amacıyla yap-
72 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
tıkları her işi sevinç ve neşeyle yerine getiriyor olmalarıdır.On-
ların yaşadıkları bu neşe "iman neşesi"dir. İman neşesi, kalple-
rinde gerçek imanı yaşamayan kimselerin hiçbir şekilde taklit
edemeyeceği, içten gelen, samimi bir neşedir. Çünkü bu, iman
etmiş olmaktan kaynaklanan,Allah'ın rızasını, rahmetini ve son-
suz cennet hayatını ummanın verdiği bir neşedir. Allah'a ve ahi-
rete kesin bilgiyle iman etmeyen kimseler böyle bir neşeyi ya-
şayamazlar. Onlar neşeyi ancak kendilerine menfaat sağlayacak
konularda gösterebilirler ki, bu da aslında cahiliye insanlarının
yaşadığı neşe anlayışının bir benzeridir. Çünkü cahiliye toplu-
munda da insanlar ancak menfaat umdukları işler karşısında se-
vince kapılırlar.Ancak bu gelip geçici bir neşedir. Menfaat kay-
bı gibi bir durum neşenin yitirilmesi için yeterlidir.
İmanı kalplerine gereği gibi yerleştirmemiş olan kimseler de
eğer Allah'ın rızasını kazanmaları nefislerine zor gelen bir iş
yapmalarını gerektiriyorsa, bu durumda tüm neşelerini kaybe-
derler. Dahası bu işi olabildiğince memnuniyetsiz bir tavırla ye-
rine getirerek isteksizliklerini ve şevksizliklerini ifade etmeye
çalışırlar. Çünkü onlar karşılığında maddi bir kazanç sağlama-
dıkları ya da herhangi bir ücret almadıkları bir işe harcanan za-
manı, boşa geçen bir vakit olarak değerlendirirler.Allah'ın rıza-
sını kazanabilmiş olmanın, alınabilecek tüm karşılıkların en gü-
zeli ve en değerlisi olduğunun şuurunda değillerdir. Bu neden-
le de sanki büyük bir külfet yüklenmiş ve büyük bir fedakarlık-
ta bulunuyormuş gibi bir tavır sergilerler.İşte müminlerin şevk-
lerindeki farklılık da bu noktada ortaya çıkar.Yapılması gereken
iş zor ya da zahmetli de olsa,onlar neşelerinden hiçbir şey kay-
betmezler. Çünkü müminler Allah'a gönülden, yani isteyerek ve
severek kulluk ederler. O'nun rızasını kazanabilecek salih bir
ameli de aynı şekilde gönülden gelen bir şevkle yerine getirir-
73Harun Yahya (Adnan Oktar)
ler. İşte bu şevk de onların tavırlarına sevinç ve neşe olarak
yansır.
Kalbinde hastalık olanların şevksizliklerinden
etkilenmemelerinden...
Kitabın başında her insanın Allah'a olan imanının ve yakınlı-
ğının aynı olmadığına değinmiş,Allah'a gönülden bağlananlar ol-
duğu gibi kalbinde hastalık bulunan kimseler de olduğuna dik-
kat çekmiştik. Müminlerin arasında yaşadıkları halde gerçekte
iman etmemiş olan bu kimseler dilleriyle "iman ettiklerini"
söylemekte, ancak hayatlarıyla bu sözlerini tasdik edecek bir
tavır ortaya koymamaktadırlar. İmanlarındaki bu zayıflık nede-
niyle de Allah'ı razı etme ve dini gereği gibi yaşama konusunda
son derece şevksizdirler. Bu kimseler kendi şevksizliklerinden
dolayı hem sözleriyle hem de tavırlarıyla iman edenlerin şevk-
lerini kırmak ve onları yılgınlığa düşürmek isteyebilirler.
Ancak gerçekten inanmış olanlar ne bu sözlerden ne de ta-
vırlardan etkilenmezler. Çünkü onlar Allah'ın, "Öyleyse sen
sabret; şüphesiz Allah'ın va'di haktır; kesin bilgiyle inan-
mayanlar sakın seni telaşa kaptırıp-hafifliğe (veya gev-
şekliğe) sürüklemesinler." (Rum Suresi, 60) ayetiyle bildirdi-
ği gibi, çevrelerindeki bazı insanların bu şevksizliklerinin aslın-
da kesin bilgiyle inanmıyor olmalarından kaynaklandığını bil-
mektedirler. Bu nedenle de şevklerini kaybetmedikleri gibi ak-
sine bu kişilerin dine hizmet etmediklerini, Kuran ahlakının ya-
yılması için hiçbir çaba harcamadıklarını gördükçe daha da mü-
cadele azimleri artar. Hem onlara örnek olup Kuran ahlakını
hatırlatmak hem de kendileri doğru olanı en güzel şekilde ya-
şamak için daha da şevklenirler. Değerli İslam büyüğü Bediüz-
zaman Said Nursi,Allah rızası için samimi bir gayret içinde olan
74 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
insanların, şevksiz insanlara nasıl yaklaştıklarını bir sözünde
şöyle ifade etmiştir:
"Başkalarının füturu (gevşekliği) ve çekilmesi, ehl-i himmetin şev-
kini, gayretini ziyadeleştirmeye sebeptir. Zira, gidenlerin vazifeleri-
ni bir derece yapmaya kendini mecbur bilir ve bilmelidirler." (Kas-
tamonu Lahikası, s.37)
Bediüzzaman'ın yukarıdaki sözüyle ifade ettiği gibi, kalbinde
hastalık olan kimselerin dine hizmet etmekten kaçışlarını her
görüşlerinde salih müminler dine daha da büyük bir şevkle hiz-
met ederler. Şevksiz insanların Kuran ahlakını yaşamada ve in-
sanlara anlatmada gösterdikleri gevşeklik, üzerlerinde çok bü-
yük bir sorumluluk olduğunu bir kez daha hatırlatır. Gevşek in-
sanların güzel ahlakı yaşamaktaki isteksizliklerini görmek mü-
minlerin daha da güzel bir ahlak göstermelerine vesile olur.Ke-
sin bilgiyle iman etmeyenlerin Allah'a ve elçilerine olan itaatsiz-
liklerine karşılık inananlar anında "işittik itaat ettik" diyerek
itaatli bir tavır gösterirler.
Kalbine imanı yerleştirmemiş olanlar, bunlar gibi daha pek
çok konuda müminler için -istemeden de olsa- hayra vesile
olurlar.Ama hiçbir şekilde şevksizlikleriyle müminleri olumsuz
yönde etkileyemezler. Çünkü Müslümanlar şevklerini ve iman-
larını beraber oldukları insanların tavırlarına göre değil,Allah'ın
rızasını ve beğenisini kazanmaya göre ayarlarlar.Dahası mümin-
ler bu kimselerin din konusundaki gevşekliklerini görmeseler
dahi, yine de Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda ola-
bilecek en fazla şevki gösterirler. Ancak bu kimseleri görmek
onlar için bir nevi hatırlatma gibi olur ve onlar açısından hayra
dönüşür. Gevşeklik gösteren kişi bu tavrıyla kendi ahiretini göz
ardı ederken bir yandan da fark etmeden salih müminlerin şev-
kini kamçılamış, onları teşvik etmiş olur.
75Harun Yahya (Adnan Oktar)
İNANANLARIN
HEYECANI NASILDIR?
Heyecan kavramı, Kuran ahlakından uzak toplumlarda bazı
olaylar karşısında yaşanan stres, panik, iç sıkıntısı gibi
duyguları ifade eder. Bu heyecan insana haz değil aksine sıkıntı
veren, zorluk çektiren bir duygudur. Müslümanların heyecanı
ise, Allah'ın sanatına karşı duydukları, kendilerine verilen ni-
metler için hissettikleri, sonsuz cennet hayatını umarak yaşa-
dıkları coşku hissidir.
Din ahlakını yaşamayan insanların bu sıkıntılı hisleri yaşama-
larının ana nedenlerinden biri ise "tevekkülsüzlük"tür.Tevek-
kül, "Allah'ı vekil edinmek ve yalnızca O'na güvenip da-
yanmak"tır. Cahiliye insanları Allah'ın büyüklüğünü kavrayıp
takdir edemedikleri için içlerinde böyle bir güven ve teslimiyet
yaşamazlar. Allah'ı vekil edinmek yerine kendilerine hiçbir ya-
rar sağlamayacak şeylerden medet umarlar.Bu nedenle de kor-
kularından ve cahiliye heyecanlarından hayatları boyunca kur-
tulamazlar.
Müminler ise Allah'a olan tevekkülleri sayesinde cahiliye
toplumunun yaşamakta olduğu bu sıkıntı veren duygulardan
tümüyle arınmışlardır.Onlar Kuran'da makbuliyetine dikkat çe-
kilen iman heyecanını en derin şekilde yaşayan kimselerdir.
Çünkü gördükleri her görüntünün bir hikmet üzerine yaratıl-
dığını bilen ve bu hikmetleri görebilmek için üzerlerinde derin
derin düşünen insanlardır.
Vicdanlarını en güzel şekilde kullanarak düşündükleri için,
en ince ayrıntılarda gizlenen hikmetleri dahi kolaylıkla görürler.
Bundan dolayı da aynı olaya karşı cahiliye insanlarından çok da-
ha fazla duyarlılık gösterir, güzelliklerden daha büyük bir zevk
alır ve çok daha derin bir heyecan hissederler. İman eden bir
insan gördükleri karşısında şevk ve heyecan içindedir, çünkü
yoktan yaratıldığını ve böylesine renkli, yüz binlerce, milyonlar-
ca yaratılış mucizesinin olduğu bir dünyaya geldiğini bilir, bunun
heyecanını duyar. Her baktığı yerde Allah'ın eşsiz sanatını gör-
mektedir, evren, yıldızlar, gökyüzü, güneş, ay, kelebekler, kuşlar,
milyonlarca hayvan, bitkiler, meyveler... Mümin bütün bunlar
karşısında heyecan duyar.
İlerleyen satırlarda müminlerin yaşadığı bu heyecanın ne ka-
dar büyük bir nimet olduğuna değinecek ve müminlerin heye-
can duydukları konulardan bazılarına dikkat çekeceğiz.
77Harun Yahya (Adnan Oktar)
MÜMİNLER NELER KARŞISINDA
HEYECAN DUYARLAR?
Allah'ın yaratma sanatına karşı duyulan
heyecan...
İnsan gözünü çevirip de baktığı her yerde Allah'ın sanatının
birbirinden hayranlık uyandırıcı delilleriyle karşılaşır. Bir
ayette Allah şöyle bildirmiştir:
"Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde
onlara göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu
kendilerine açıkça belli olsun. Herşeyin üzerinde
Rabbinin şahid olması yetmez mi?" (Fussilet Suresi, 53)
Müminler,Allah'ın evrenin her noktasında yarattığı düzenin
mükemmelliği karşısında heyecana kapılırlar. Çünkü onlar bu
harikalıkların ardındaki aklı, kudreti ve benzersiz sanatı gör-
mekte ve Allah'ın büyüklüğünü düşünmenin zevkini yaşamakta-
dırlar.
Öyle ki, gaflet halindeki insanların nasıl olup da bu harika-
lıklar karşısında duyarsız kalabildiklerini şaşkınlıkla karşılarlar.
Sadece birkaç dakika olsun vicdanlarının sesini dinleyerek sa-
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)
Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)

Recomendados

Rahman ve rahim olan allah'ın adıyla. turkish (türkçe) von
Rahman ve rahim olan allah'ın adıyla. turkish (türkçe)Rahman ve rahim olan allah'ın adıyla. turkish (türkçe)
Rahman ve rahim olan allah'ın adıyla. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
25 views434 Folien
Soykırım vahşeti. turkish (türkçe) von
Soykırım vahşeti. turkish (türkçe)Soykırım vahşeti. turkish (türkçe)
Soykırım vahşeti. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
55 views242 Folien
Idealizm, matrix felsefesi ve maddenin gerçeği. turkish (türkçe) von
Idealizm, matrix felsefesi ve maddenin gerçeği. turkish (türkçe)Idealizm, matrix felsefesi ve maddenin gerçeği. turkish (türkçe)
Idealizm, matrix felsefesi ve maddenin gerçeği. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
55 views290 Folien
Müminlerin mutluluğu. turkish (türkçe) von
Müminlerin mutluluğu. turkish (türkçe)Müminlerin mutluluğu. turkish (türkçe)
Müminlerin mutluluğu. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
30 views114 Folien
Darwinist propaganda yöntemleri. turkish (türkçe) von
Darwinist propaganda yöntemleri. turkish (türkçe)Darwinist propaganda yöntemleri. turkish (türkçe)
Darwinist propaganda yöntemleri. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
23 views146 Folien
Kabala ve masonluk. turkish (türkçe) von
Kabala ve masonluk. turkish (türkçe)Kabala ve masonluk. turkish (türkçe)
Kabala ve masonluk. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
59 views718 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe) von
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)
Kuran'dan genel bilgiler. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
47 views352 Folien
Sosyal silah darwinizm. turkish (türkçe) von
Sosyal silah darwinizm. turkish (türkçe)Sosyal silah darwinizm. turkish (türkçe)
Sosyal silah darwinizm. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
37 views386 Folien
Allah korkusu. turkish (türkçe) von
Allah korkusu. turkish (türkçe)Allah korkusu. turkish (türkçe)
Allah korkusu. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
37 views146 Folien
Hz. mehdi (a.s) hakkında bilgiler. turkish (türkçe) von
Hz. mehdi (a.s) hakkında bilgiler. turkish (türkçe)Hz. mehdi (a.s) hakkında bilgiler. turkish (türkçe)
Hz. mehdi (a.s) hakkında bilgiler. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
48 views282 Folien
Kuran'da sadakat. turkish (türkçe) von
Kuran'da sadakat. turkish (türkçe)Kuran'da sadakat. turkish (türkçe)
Kuran'da sadakat. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
120 views130 Folien
Incil'den güzel sözler. turkish (türkçe) von
Incil'den güzel sözler. turkish (türkçe)Incil'den güzel sözler. turkish (türkçe)
Incil'den güzel sözler. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
86 views474 Folien

Was ist angesagt?(20)

Hz. mehdi (a.s) hakkında bilgiler. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Hz. mehdi (a.s) hakkında bilgiler. turkish (türkçe)Hz. mehdi (a.s) hakkında bilgiler. turkish (türkçe)
Hz. mehdi (a.s) hakkında bilgiler. turkish (türkçe)
Deniz altındaki muhteşem dünya. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Deniz altındaki muhteşem dünya. turkish (türkçe)Deniz altındaki muhteşem dünya. turkish (türkçe)
Deniz altındaki muhteşem dünya. turkish (türkçe)
Terör sevgiyle yok edilir. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Terör sevgiyle yok edilir. turkish (türkçe)Terör sevgiyle yok edilir. turkish (türkçe)
Terör sevgiyle yok edilir. turkish (türkçe)
Hazreti isa (a.s) ölmedi. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Hazreti isa (a.s) ölmedi. turkish (türkçe)Hazreti isa (a.s) ölmedi. turkish (türkçe)
Hazreti isa (a.s) ölmedi. turkish (türkçe)
Kuran'da münafık karakteri. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Kuran'da münafık karakteri. turkish (türkçe)Kuran'da münafık karakteri. turkish (türkçe)
Kuran'da münafık karakteri. turkish (türkçe)
Kuran'ın hayata sunduğu güzellikler. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Kuran'ın hayata sunduğu güzellikler. turkish (türkçe)Kuran'ın hayata sunduğu güzellikler. turkish (türkçe)
Kuran'ın hayata sunduğu güzellikler. turkish (türkçe)
Kuran'ın bazı sırları. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Kuran'ın bazı sırları. turkish (türkçe)Kuran'ın bazı sırları. turkish (türkçe)
Kuran'ın bazı sırları. turkish (türkçe)
Isa mesih (a.s), hz. mehdi (a.s) ve ittihad i islam. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Isa mesih (a.s), hz. mehdi (a.s) ve ittihad i islam. turkish (türkçe)Isa mesih (a.s), hz. mehdi (a.s) ve ittihad i islam. turkish (türkçe)
Isa mesih (a.s), hz. mehdi (a.s) ve ittihad i islam. turkish (türkçe)
Türk islam birliğine çağrı. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Türk islam birliğine çağrı. turkish (türkçe)Türk islam birliğine çağrı. turkish (türkçe)
Türk islam birliğine çağrı. turkish (türkçe)

Destacado

Komünist çin'in zulüm politikası ve doğu türkistan. turkish (türkçe) von
Komünist çin'in zulüm politikası ve doğu türkistan. turkish (türkçe)Komünist çin'in zulüm politikası ve doğu türkistan. turkish (türkçe)
Komünist çin'in zulüm politikası ve doğu türkistan. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
48 views302 Folien
Milli birliğin önemi. turkish (türkçe) von
Milli birliğin önemi. turkish (türkçe)Milli birliğin önemi. turkish (türkçe)
Milli birliğin önemi. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
36 views53 Folien
Sohbetler cilt 1. turkish (türkçe) von
Sohbetler cilt 1. turkish (türkçe)Sohbetler cilt 1. turkish (türkçe)
Sohbetler cilt 1. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
42 views1042 Folien
Yeşil mucize. fotosentez. turkish (türkçe) von
Yeşil mucize. fotosentez. turkish (türkçe)Yeşil mucize. fotosentez. turkish (türkçe)
Yeşil mucize. fotosentez. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
45 views230 Folien
Kuran mucizeleri cilt 2. turkish (türkçe) von
Kuran mucizeleri cilt 2. turkish (türkçe)Kuran mucizeleri cilt 2. turkish (türkçe)
Kuran mucizeleri cilt 2. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
47 views234 Folien
Hayvanlar alemi. turkish (türkçe) von
Hayvanlar alemi. turkish (türkçe)Hayvanlar alemi. turkish (türkçe)
Hayvanlar alemi. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
42 views170 Folien

Destacado(9)

Komünist çin'in zulüm politikası ve doğu türkistan. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Komünist çin'in zulüm politikası ve doğu türkistan. turkish (türkçe)Komünist çin'in zulüm politikası ve doğu türkistan. turkish (türkçe)
Komünist çin'in zulüm politikası ve doğu türkistan. turkish (türkçe)
Yeşil mucize. fotosentez. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Yeşil mucize. fotosentez. turkish (türkçe)Yeşil mucize. fotosentez. turkish (türkçe)
Yeşil mucize. fotosentez. turkish (türkçe)
Darwinizm'in karanlık büyüsü. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Darwinizm'in karanlık büyüsü. turkish (türkçe)Darwinizm'in karanlık büyüsü. turkish (türkçe)
Darwinizm'in karanlık büyüsü. turkish (türkçe)

Similar a Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)

Deccalin ayini. terör. turkish (türkçe) von
Deccalin ayini. terör. turkish (türkçe)Deccalin ayini. terör. turkish (türkçe)
Deccalin ayini. terör. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
25 views146 Folien
Dünya hayatının gerçeği. turkish (türkçe) von
Dünya hayatının gerçeği. turkish (türkçe)Dünya hayatının gerçeği. turkish (türkçe)
Dünya hayatının gerçeği. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
25 views218 Folien
Kuran'da ümitvar olmak. turkish (türkçe) von
Kuran'da ümitvar olmak. turkish (türkçe)Kuran'da ümitvar olmak. turkish (türkçe)
Kuran'da ümitvar olmak. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
41 views130 Folien
örnek müslüman kadın hazreti meryem. turkish (türkçe) von
örnek müslüman kadın hazreti meryem. turkish (türkçe)örnek müslüman kadın hazreti meryem. turkish (türkçe)
örnek müslüman kadın hazreti meryem. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
76 views298 Folien
Mesih müjdesi. turkish (türkçe) von
Mesih müjdesi. turkish (türkçe)Mesih müjdesi. turkish (türkçe)
Mesih müjdesi. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
32 views370 Folien
Islam ve budizm. turkish (türkçe) von
Islam ve budizm. turkish (türkçe)Islam ve budizm. turkish (türkçe)
Islam ve budizm. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
53 views210 Folien

Similar a Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)(15)

Dünya hayatının gerçeği. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Dünya hayatının gerçeği. turkish (türkçe)Dünya hayatının gerçeği. turkish (türkçe)
Dünya hayatının gerçeği. turkish (türkçe)
örnek müslüman kadın hazreti meryem. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
örnek müslüman kadın hazreti meryem. turkish (türkçe)örnek müslüman kadın hazreti meryem. turkish (türkçe)
örnek müslüman kadın hazreti meryem. turkish (türkçe)
Darwinizm nasıl bir açmaz. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Darwinizm nasıl bir açmaz. turkish (türkçe)Darwinizm nasıl bir açmaz. turkish (türkçe)
Darwinizm nasıl bir açmaz. turkish (türkçe)
Insanın apaçık düşmanı, şeytan. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Insanın apaçık düşmanı, şeytan. turkish (türkçe)Insanın apaçık düşmanı, şeytan. turkish (türkçe)
Insanın apaçık düşmanı, şeytan. turkish (türkçe)
Canlılardaki fedakarlık ve akılcı davranışlar. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Canlılardaki fedakarlık ve akılcı davranışlar. turkish (türkçe)Canlılardaki fedakarlık ve akılcı davranışlar. turkish (türkçe)
Canlılardaki fedakarlık ve akılcı davranışlar. turkish (türkçe)
HarunyahyaTurkish137 views

Kuran'da sevk ve heyecan. turkish (türkçe)

 • 4. OKUYUCUYA • Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›- n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yara- t›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 150 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teori- nin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›- m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu ko- nuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür. • Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitap- lar›nda imani konular Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klan- maktad›r. • Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden yet- mifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Di- ni reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler. • Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek iste- yen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r. • Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm ki- taplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak iste- yenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir. • Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önemli se- bepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›- yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha bir- çok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r. • Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kaynak- lara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat etmeyen üs- luplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamaz- s›n›z.
 • 8. Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›- l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da ta- mamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sa- natlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n ev- rimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwi- nizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r. Harun Yahya'n›n eserleri yakla- fl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60 farkl› dile çevrilmifltir. Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül en- biya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulafl- t›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel ima- ni konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük te- mellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir. Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Ameri- ka'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹tal- ya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dün- yan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmakta- d›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyol- ca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Ben- goli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tan- zanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afri- ka'da yayg›n olarak kullan›l›- YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA
 • 9. yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurtd›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok in- san›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmak- tad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefele- rin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra sa- vunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanakla- r› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r. Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynak- lanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin ba- s›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazançhedeflenmemektedir. Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini gör- melerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik et- menin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri kar- mafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güç- lü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, ya- zar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edileme- yece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n ge- nel kanaatinden anlayabilirler. Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kur- tulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin orta- ya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde an- lat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çokgeç kal›nabilir. Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
 • 10. Bu kitapta kullan›lan ayetler Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤› "Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r. Birinci Bask›: Ekim 2000 ‹kinci Bask›: Ekim 2001 Üçüncü Bask›: Kas›m 2004 Dördüncü Bask›:Eylül 2005 Beflinci Bask›:Ekim 2005 Alt›nc› Bask›:Haziran 2006 Yedinci Bask›: Kas›m 2009 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi ‹brahim Elmas ‹flmerkezi A Blok Kat 4 Okmeydan› - ‹stanbul Tel: (0 212) 222 00 88 Bask›: Entegre Matbaac›l›k Sanayi Cad. No: 17 Yenibosna-‹stanbul Tel: (0 212) 451 70 70 www.harunyahya.org -www.harunyahya.net
 • 11. ‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R YARATILIfi GERÇE⁄‹...................................................................................10 G‹R‹fi.................................................................................................................33 fiEVK NED‹R?.................................................................................................35 CAH‹L‹YE TOPLUMUNUN fiEVK ANLAYIfiI .......................................37 MÜM‹NLER‹N fiEVK‹ ..................................................................................43 fiEYTANIN MÜM‹NLER‹N fiEVK‹N‹ KIRMA ÇABALARI ................48 MÜM‹NLER‹N fiEVK‹ HANG‹ TAVIRLARINDAN ANLAfiILIR? ..............................................................51 ‹NANANLARIN fiEVK VE HEYECANI NASILDIR? ............................76 MÜM‹NLER NELER KARfiISINDA HEYECAN DUYARLAR?...........78 fiEVK VE HEYECAN MÜM‹NE NELER KAZANDIRIR? ..................101 D‹N AHLAKINI YÜZEYSEL YAfiAYAN ‹NSANLARIN fiEVKS‹ZL‹⁄‹................................................................................................107 fiEVKS‹Z VE ‹STEKS‹ZCE YAPILAN ‹fiLER‹N SONUCU NE OLUR?...................................................................................116 fiEVKS‹ZL‹KTEN KURTULMANIN YOLU...........................................120 SONUÇ ...........................................................................................................123 EVR‹M YANILGISI......................................................................................126
 • 12. 10
 • 13. 11 Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir iflin olmas›na karar verirse, ona yaln›zcca "Ol" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)
 • 14. 12 fiüphesiz, mü’minler için göklerde ve yerde ayetler vard›r. Sizin yarat›l›fl›n›zda ve türeyip-yayd›¤› canl›larda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vard›r. (Casiye Suresi, 3-4) www.harunyahya.org
 • 15. 13 Allah baz› canl›lar›, bulunduklar› ortam› renk ve flekil olarak taklit etme yetenekleriyle birlikte yaratm›flt›r. Bu sayede düflmanlar›ndan kolayl›kla gizlendikleri gibi kar- fl›lar›ndaki canl›lara da istedikleri mesajlar› göndermifl olurlar. Diflileri cezbetmek ya da düflmanlar› korkutmak bu mesajlardan bafll›calar›d›r. www.harunyahya.net
 • 16. 14 Dediler ki: "Allah o¤ul edindi." O, (bu yak›flt›rmadan) Yücedir. Hay›r, göklerde ve yerde her ne vaarsa O'nundur, tümü O'na gönülden boyun e¤mifllerdir. (Bakara Suresi, 116) www.kuranbilgisi.com
 • 17. 15 De ki: "Gördünüz mü haber verin; Allah'tan baflka tapt›klar›n›z, yerden neyi yaratm›fllar, bana gösteerin? Yoksa onlar›n göklerde bir ortakl›¤› m› var? E¤er do¤ru sözlüler iseniz, bundan önce bir kitapp ya da bir ilim kal›nt›s› (veya bir eser) varsa, bana getirin." (Ahkaf Suresi, 4) www.belgeseller.net
 • 18. 16 Darwinistler, çiçeklere renklerini veren, yapraklarındaki kıvrımları belirleyen, çiçe¤in yapraklarının kadifemsi yu- muflaklı¤ını, dünyanın neresine giderseniz gidin aynı muhteflem kokular› belirleyen bilgilerin nasıl bir çiçe¤in genlerine yerleflti¤ini, bunun bütün bitki türleri için ge- çerli oldu¤u gerçe¤ini düflünmezler. www.imanhakikatleri.com
 • 19. 17 "Onlar hâlâ Kuran'› iyice düflünmüyorlar m›? E¤er o, Allah'tan baflkas›n›n Kat›ndan olsayd›, kuflkusuuz içinde birçok ayk›r›l›klar (çeliflkiler, ihtilaflar) bulacaklard›." (Nisa Suresi, 82) www.kuranmucizeleri.org
 • 20. 18 O inkar edenler görmüyorlar m› ki, (bafllang›çta) göklerle yer, birbiriyle bitiflik iken, Biz onlar› aay›rd›k ve her canl› fleyi sudan yaratt›k. Yine de onlar inanmayacaklar m›? (Enbiya Suresi, 30) www.darwinistneleridusunmez.com
 • 21. 19 ‹lk günlerde sadece anne kan›ndan gerekli besinleri alan cenin, art›k kendi vücudunu beslemek ve hücrelerine oksi- jen gönderebilmek için kendine has bir kan dolafl›m siste- mine ihtiyaç duymaktad›r. ‹flte bu sistemin meydana gel- mesi için birçok hücre ani bir kararla iflbirli¤i yap›p dola- fl›m sistemini oluflturmaya bafllar. Hücrelerin bu davran›fl- lar›, onlar›n sonsuz bir ak›l ve ilim sahibi olan Allah’›n il- ham›yla hareket ettiklerinin apaç›k bir delilidir. www.insanmucizesi.com
 • 22. 20 ‹ncir, 800'den fazla türü olan Ficus cinsine dahil bir bitki türüdür. Milyonlarca y›ld›r incir a¤açlar›n›n yapraklar›nda da, meyvelerinde de bir de¤ifliklik olmam›flt›r. Ve bu du- rum incirlerin evrim geçirmedi¤inin önemli bir ispat›d›r. Bu gerçe¤i gözler önüne seren delillerden biri resimde gö- rülen 65 – 54 milyon yafl›ndaki incir yapra¤› fosilidir. 65 - 54 milyon y›ll›k incir yapra¤› fosili Milyonlarca y›ld›r var olan incir yapra¤› www.yaratilismuzesi.com
 • 23. 21 Günümüzde yaflayan örneklerinden hiçbir fark› olmayan ve milyonlarca y›l önce yaflam›fl olan bu böcek de, yeryü- zündeki tüm canl›lar›n Allah taraf›ndan yarat›ld›¤›n›n de- lillerindendir. www.darwinizminsonu.com 1.8 milyon - 11 bin y›ll›k k›nkanatl› bir böcek fosili
 • 24. 22 65 – 54 milyon y›l önceki at kestanesi yapra¤›yla, günü- müzde yaflayan at kestanesi a¤ac›n›n yapra¤› aras›nda hiç- bir fark yoktur. Bu farks›zl›k, bitkilerin evrim geçirmedi- ¤ini ortaya koyan delillerden sadece biridir. Bitkilerdeki her yapı özel olarak var edilmifltir. Bu da bize bu kusursuz sistemleri yapan üstün bir Aklın oldu¤unu gösterir. ‹flte bu üstün aklın sahibi Alemlerin Rabbi olan Allah, kusur- suz yaratıflının delillerini insanlara göstermektedir. 65 - 54 milyon y›ll›k at kestanesi yapra¤› fosili At kestanesi yapra¤›
 • 25. 23 Günümüzdeki e¤relti otlar›n›n sahip oldu¤u tüm özellik- lere, bundan yüz milyonlarca y›l önce yaflayan e¤relti ot- lar› da sahipti. Fosil kay›tlar› bu gerçe¤i aç›kça göstermek- tedir. Resimde görülen 354-290 milyon yafl›ndaki e¤relti otuyla, bugünkü e¤relti otlar› tamamen ayn›d›r. Bitkiler, herfleyin bilgisi kendinde olan, sonsuz yaratma gücüne sahip, herfleyin Yaratıcısı Allah tarafından ya- ratılmıfltır. 354-290 milyon y›ll›k e¤relti otu fosili (altta) Günümüz e¤relti otu (yanda) www.yaratilisgercekleri.com
 • 26. 24 Günümüzdeki paleontolojik veriler, fosil kayıtlarının ola- ¤anüstü derecede zengin oldu¤unu göstermektedir. Bu zenginlik içinde evrimcilerin delil olarak kullanabilecek- leri bir tane dahi fosil yoktur. Fosil kay›tlar›n›n tamam› Yarat›l›fl gerçe¤ini teyit etmekte, evrimi yalanlamaktad›r. Resimde görülen ringa bal›¤› fosili de evrimin geçersizli- ¤ini gözler önüne seren delillerden biridir. 54 - 37 milyon y›ll›k ringa bal›¤› fosili www.netcevap.org
 • 27. 25 Deniz i¤nesi, deniz atlar›yla ayn› alt tak›ma (Syngathoide- i) dahil olan küçük bir bal›k türüdür. 23 – 5 milyon yafl›n- daki deniz i¤neleriyle, günümüzde yaflayan deniz i¤nele- ri birbirinden farks›zd›r. Bu durum, canl›lar›n kademeli olarak evrimlefltiklerini ileri süren Darwinistleri yalanla- maktad›r. 23 - 5 milyon y›ll›k deniz i¤nesi fosili www.hayatinkokeni.com Milyonlarca y›l önce yaflam›fl örnekleri ile aras›nda hiçbir fark olmayan günümüz deniz i¤nesi
 • 28. 26 Ele geçirilen keman vatozu fosilleri, hangi döneme ait olursa olsun, hep bir di¤erinin ayn›s›d›r. Her türlü özelli- ¤iyle günümüz keman vatozlar›na benzeyen bu fosiller, canl›lar›n küçük de¤iflikliklerle aflamal› olarak gelifltikle- ri iddias›n› y›kmaktad›r. Allah tüm canl›lar›, bir örnek edinmeksizin, sahip olduklar› mükemmel özelliklerle yoktan yaratm›flt›r. 95 milyon y›ll›k keman vatozu fosili
 • 29. 27 Darwinistler tüm canlıların de¤iflim geçirdikleri iddiasında- dırlar. Milyonlarca yıl önceye dayanan fosil örnekleri iflte bu nedenle çok önemlidir. Canlılar de¤iflmemifllerdir. Tek bir yaflayan fosil bile bu gerçe¤i ispat ederken, yeryüzü sayısız yaflayan fosil örne¤i ile doludur. Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi Yafl: 144-65 milyon yıl Bölge: Lübnan Üstte ve yanda görülen keman vatozunun flu anki kompleks yapısı ve anatomik özellikle- ri bundan 144-65 milyon yıl önce de aynı fle- kildedir. (Altta günümüzde yaflayan bir örnek) www.netcevap.org
 • 30. 28 Resimde görülen fosil, 33 milyon y›l önce yaflayan gerge- danlarla, günümüzdeki gergedanlar aras›nda hiçbir fark olmad›¤›n›n delilidir. Milyonlarca y›ld›r yap›lar› de¤ifl- meyen canl›lar, evrim teorisinin büyük bir aldatmacadan ibaret oldu¤unu göstermektedir. Allah'›n üstün yarat›fl›- n›n izleri olan fosiller, evrimcilerin yalanlar›n› her geçen gün daha da güçlü bir flekilde deflifre etmektedir. Milyonlarca y›ld›r hiçbir de¤iflikli¤e u¤ramam›fl gergedanlar Üstte 33 milyon y›ll›k gergedan kafatas›
 • 31. 29 Fosil kay›tlar›nda canl›lar›n di¤er türlerden, aflama aflama olufltuklar›n› gösteren hiçbir örnek yoktur. Örne¤in, mil- yonlarca fosil içinde bir tane bile yar› timsah yar› tavflan, ya da yar› y›lan yar› tavflan özellikleri tafl›yan canl› örne- ¤i görülmemifltir. Ancak, tavflanlar›n hep tavflan olarak var olduklar›n› gösteren binlerce fosil vard›r. Fosillerin gösterdi¤i gerçek aç›kt›r: Canl›lar evrim geçirmemifllerdir, onlar› Allah yaratm›flt›r. 33 milyon y›ll›k tavflan fosili
 • 32. 30 Milyonlarca y›ld›r hiçbir de¤iflime u¤ramadan varl›klar›n› devam ettiren bitkiler, evrim teorisine büyük darbe vur- maktad›r. 54 – 37 milyon yafl›ndaki sö¤üt yapra¤› fosili de, aradan geçen milyonlarca y›la ra¤men de¤iflikli¤e u¤rama- m›fl, yani evrim geçirmemifltir. Günümüzdeki sö¤üt yap- raklar›yla, 54 – 37 milyon y›l önce yaflam›fl olanlar ayn›d›r. 54 - 37 milyon y›ll›k sö¤üt yapra¤› fosili www.harunyahyaetkileri.com
 • 33. 31 Lauraceae familyas›na dahil olan defne a¤ac›n›n yaprakla- r›ndan ve meyvelerinden ya¤ elde edilmektedir. Ayr›ca yapraklar› baharat olarak da kullan›lmaktad›r. Resimde gö- rülen defne yapra¤› fosili, di¤er tüm bitkiler gibi, defnele- rin de evrim geçirmedi¤inin ispat›d›r. Bundan 54 - 37 mil- yon y›l önce yaflayan defneler, günümüzde yaflayanlarla t›- pat›p ayn› özelliklere sahiptir. 54 - 37 milyon y›ll›k defne yapra¤› fosili www.yaratilis.com
 • 35. GİRİŞ Yaşamlarının asıl amacı Allah’ın rızasını kazanmak olan mü- minler, tüm güçleriyle bu uğurda çaba harcayan kimseler- dir. Allah Kuran'da onlardan "Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd eden", yani "çaba harcayan, gayret eden" kimseler olarak bahsetmektedir. Çünkü tüm hayatlarını Allah'a adamış,Allah'ın rızasına, cennetine karşılık sahip oldukları mad- di manevi herşeylerini ortaya koymuşlardır. İnananların Allah'a karşı güçlü ve kararlı bir teslimiyet gös- terebilmelerini ve her ne zorlukla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar yılgınlığa kapılmadan "Rabbimiz bize yeter" (Al-i İmran Sure- si, 173) diyebilecek kadar yüksek bir ruha sahip olabilmelerini sağlayan çok önemli bir özellikleri vardır: Allah'ın rızasını ka- zanma şevki… İmanın kazandırdığı bu şevk insanın hem bedensel hem de zihinsel kapasitesini olabilecek en yüksek seviyeye çıkartan ve böylece kişinin, hayatı her an, hep en güzel ve en huzurlu şekil- de yaşamasını sağlayan bir güçtür. Allah aşkından kaynaklanan bu heyecan, inananlara büyük bir manevi kuvvet, dayanıklılık ve direnç verir. Çelik gibi bir irade, gözüpek ve yiğit bir karakter
 • 36. 34 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN kazandırır.Müminler bu imani güç sayesinde her zorluğu en gü- zel şekilde göğüsleyebilir ve şartlar her ne olursa olsun tüm güçleriyle Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için gayret sarf et- meye devam ederler. Allah Kuran'ın pek çok ayetinde şevkin önemine dikkat çekmiş ve müminlerin sınır tanımadan birbirlerini teşvik edip güçlendirmelerini tavsiye etmiştir. "... Müminleri hazırlayıp- teşvik et..." (Nisa Suresi, 84) ayetiyle de emredildiği gibi, ina- nanları şevklendirmek Kuran ahlakını yaşayan insanlar için önemli bir ibadettir. Bu ayetin işareti doğrultusunda biz de bu kitapta, müminle- rin hayatlarının sonuna kadar her an daha da artan şevklerini konu edineceğiz.Amaç, tüm inananlara şevkin ne kadar büyük bir nimet ve müminlerin gücüne nasıl güç katan bir özellik ol- duğunu göstermektir. Aynı zamanda da şevkin, şartlar her ne olursa olsun müminleri başarılı kılan önemli bir sır olduğunu açıklamak, sabırla ve tevekkülle zorluklara göğüs gerip şevkle- rini yitirmeyenlere vaat edilen güzellikleri müjdelemektir. Allah'ın çağrısına uyarak müminleri hazırlamak, teşvik edip ce- saretlendirmek ve onlara "eni göklerle yer kadar olan cen- nete kavuşmak için" (Al-i İmran Suresi,133) yarışmalarını bir kez daha hatırlatmaktır. AyrıcaAllah'ın bildirdiği gibi "yarışıp öne geçenlerden" ol- mak varken, kendilerine "orta bir yol" tutan ve din ahlakını bu şekilde yaşamayı yeterli gören kimseleri de, böylesine büyük bir nimetin varlığını hatırlatarak harekete geçirmektir.
 • 37. ŞEVK NEDİR? Şevk ve heyecan, aslında herkesin çok yakından tanıdığı ve çoğu zaman yaşadığı duygulardır.Ancak burada şevk kavramını konu edinmekteki asıl amaç toplumun genelinde ya- şanan şevk anlayışıyla, Kuran ahlakının kişiye kazandırdığı şevk arasındaki belirgin farklılıkları ortaya koymaktır. Genel anlamıyla hatırlatacak olursak şevk, insanın herhangi bir konuya karşı içinde ciddi bir ilgi ve istek duyması ve bu amacına ulaşabilmek için samimi bir çaba harcamasıdır. Büyük olsun küçük olsun, her insanın hayatında şevkle sarıldığı pek çok konu vardır. Kimi zaman doğrudan maddi konularda yaşa- nan bu şevk kimi zaman da birtakım dünyevi hırslarda kendini gösterir... Bazı kimseler zengin olabilmek, makam mevki ve ka- riyer sahibi olabilmek için çabalarken, bazıları da insanlar ara- sında üstün konuma gelebilmek, saygınlık, itibar ve övgü kaza- nabilmek için emek sarf ederler. Örneğin bir lise öğrencisinin üniversite imtihanını kazanmak için gösterdiği ders çalışma az- mine, çok istediği yeni bir işe başlayan bir insanın işinde gös- terdiği şevke veya iyi bir kazanç getireceğine inanılan ticaret konusu için gösterilen şevk ve çabaya herkes aşinadır. Ancak
 • 38. tüm bu örneklerde kesin olarak dikkat çeken ortak bir nokta vardır ki,o da şevkin kişiye her zamankinden çok daha farklı ve güçlü bir karakter kazandırdığıdır. Bir insan şevkle ulaşmaya çalıştığı bir amaç için, genel halin- den çok daha farklı ve azim dolu bir tavır sergileyebilir. Nor- mal şartlarda göze alamayacağı risklere, bu hedefine ulaşmak için atılabilir ve yine hiçbir konuda gösteremeyeceği kadar öz- verili bir tavrı, bu konu için hiç düşünmeden ortaya koyabilir. Öyle ki sonunda aklını, yeteneklerini ve tüm kapasitesini olabi- lecek en iyi şekilde kullanarak maddi ve manevi anlamda ciddi bir güç elde edebilir. Ancak çoğu insanın şevki kalıcı değildir. Bunun sebebi ise hiç kuşkusuz ki bu kimselerin şevklerinin sağlam bir temele da- yanmayışıdır. Her ne olursa olsun şevklerini ayakta tutacak, on- lara her an güç verecek kesin bir amaca sahip değildirler. Hayatlarının sonuna kadar kalplerinde yaşadıkları şevki asla yitirmeyen yegane kimseler ise müminlerdir. Çünkü müminle- rin şevklerinin kaynağı,Allah'a olan imanları ve Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini kazanmayı kendilerine amaç edinmiş ol- malarıdır. İlerleyen bölümlerde detaylı olarak değineceğimiz bu konu- ya geçmeden önce, müminlerin şevk anlayışlarındaki bu farklı- lığın daha iyi anlaşılabilmesi açısından Kuran ahlakının bilinme- diği ve uygulanmadığı cahiliye toplumlarında hakim olan şevk anlayışını tanımlamakta fayda vardır. 36 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
 • 39. CAHİLİYE TOPLUMUNUN ŞEVK ANLAYIŞI Cahiliye toplumunu kimler oluşturur? Cahillik kavramı genellikle insanlar arasında bilgisizlik, kül- türsüzlük olarak algılanır. Ancak bizim bu kitap boyunca yer vereceğimiz cahiliye insanları, kendilerini yaratan Allah'ın sonsuz kudreti ve sıfatları, insanlar için indirilen Kuran-ı Kerim ve din hakkında bilgisiz olan kimselerdir. Bu kimseler Kuran'da bildirilen gerçeklere göre değil de, çevrelerinden öğrendikleri ve yanılgılarla dolu olan bilgilere göre yaşarlar. Allah Kuran'da bu yanlış bakış açısını benimsemiş olan cahiliye insanlarını "ba- baları uyarılmamış ve böylece kendileri de gafil kalmış" (Yasin Suresi, 6) kimseler olarak tanımlamıştır. Kuran'dan, dünya hayatının geçici ve sonlu olduğundan ve ölümden sonra başlayacak olan cennet veya cehennem haya- tından gafil olan cahiliye insanlarının hayatları da bu bilgisizlik- leri ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla sevindikleri, şevklendikleri, heyecan duydukları konular da yine hatalı ve batıl fikirler üze- rine bina edilmiştir.
 • 40. Cahiliye insanı dünya hayatına yönelik amaçları için şevklenir… Kuran'da, "Onlar, dinlerini bir eğlence ve oyun (konusu) edinmişlerdi ve dünya hayatı onları aldatmıştı..." (Araf Su- resi, 51) ayetiyle de açıklandığı gibi, cahiliye toplumunda insan- lar dünya hayatı hakkında büyük bir aldanış içerisindedirler.Ha- yatlarının ne kadar kısa ve ne kadar eksikliklerle dolu olduğu- nu bildikleri halde, yine de bu geçici hayatı, ahiretteki sonsuz olan yaşamlarına tercih ederler. Bunun en önemli sebeplerin- den biri ise dünya hayatında elde etmeyi umdukları menfaatle- ri daha kolay ulaşılabilir görmeleri ve ahiretin varlığından ken- dilerince şüphe etmeleridir. Onların bu çarpık mantıklarına gö- re, dünya her an ulaşabilecekleri gibi ellerinin altında, ahiret ise uzaktadır. Bu, elbette ki son derece yüzeysel bir mantıktır. Herşeyden önce insanın dünya hayatındaki yaşantısı son derece kısa bir zaman dilimine sığmaktadır. Bir kısmı çocukluk bir kısmı da yaşlılık dönemi ile geçen elli altmış yıl, sonsuz ahiret yaşamının yanında hiç tartışmasız ki çok kısadır. Bundan da öte, insan, bu elli altmış yıllık süreyi bile dolduramadan, her an, herhangi bir sebepten dolayı ölebilir ve elinin altında sandığı dünya hayatı da bir anda yokolup gidebilir.Ve her insan kendini, hiç beklemedi- ği bir anda çok uzakta sandığı, ama aslında çok yakın olan ahi- ret hayatına başlarken bulabilir. İşte gafil olan cahiliye insanları bu kısa zamanı Allah'ın rızasını ve cennetini kazanabilmek için değil, sadece dünya hayatını "kendilerince" en iyi şekilde yaşa- yabilmek için harcarlar. Oysa tüm hayatları maddi manevi pek çok sıkıntı ve azapla geçer. Tüm hedefleri dünyadan ibaret olan bu insanların şevklen- 38 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
 • 41. dikleri konular da elbette ki dünya hayatında edindikleri küçük amaçlar ile sınırlıdır.Aslında onların şevk ve heyecan sandıkla- rı his dünya hırsından başka birşey değildir.Dünya hayatına tut- kuyla bağlı oldukları için çıkar elde edebileceklerini umdukları küçük-büyük herşeye karşı içlerinde nefsani bir coşku duyar- lar. Bu mantığa göre elde edecekleri menfaatlerin herbiri dün- ya hayatını çok daha iyi şartlar altında yaşamalarını sağlayacak- tır. Dolayısıyla, kimileri zengin olabilmek, kimileri toplumda iyi bir yer edinebilmek, kimileri de kariyer sahibi olabilmek gibi konularda içlerinde büyük bir şevk duyarlar. Hedefledikleri bu çıkarlara ulaşabilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz, tüm zorluklara katlanırlar. Bu kimselerin şevk anlayışlarına günlük hayattan da pek çok örnek vermek mümkündür. Sözgelimi çevresinde itibar kazan- masını sağlayacak bir diploma almayı hedefleyen bir öğrenci, her türlü zorluğa rağmen hiç durmadan büyük bir gayretle yıl- larca çalışabilir. Bu uğurda gerektiğinde günlerce uykusuz kal- mayı, arkadaşlarından ya da eğlence ortamlarından soyutlan- mayı, her sabah erkenden yola koyulup koşuşturmayı göze alır. Ama aynı fedakarlığı bir dostuna yardımda bulunmak için yap- maz. Çünkü bu fedakarlıktan elde edebileceği dünyevi bir men- faat söz konusu değildir. Burada vurgulanmak istenen nokta,insanların büyük bir bö- lümünün şevk ve heyecanla bir işi başarmayı bilmelerine rağ- men, bunu sadece kendi menfaatleri söz konusu olduğunda uy- guluyor olmalarıdır. Bu insanlar aynı şevki Allah'ın hoşnutluğu- nu ve cennetini kazanacak bir iş için hissetmez, kendilerince dünyevi bir çıkar görmüyorlarsa son derece şevksiz bir ruh ha- li içinde olurlar. 39Harun Yahya (Adnan Oktar)
 • 42. Cahiliye toplumunun sadece dünyevi çıkarlar üzerine kuru- lu bu şevk anlayışına şöyle bir örnek daha verilebilir: İflas et- mek üzere olan bir işadamı, şirketini bu durumdan kurtarabil- mek için öylesine büyük bir istek duyar ki aklını, imkanlarını, zamanını olabilecek en iyi şekilde kullanır. Aynı şirkette sabit bir maaşla çalışan bir işçi ise,şirketi iflastan kurtarmak için için- de aynı şevki duymaz,dolayısıyla bu konuda akılcı bir çözüm de üretemez. Çünkü şirket onun değildir. Şirket iflas ettiğinde za- rara uğrayacak olan kişi de yine kendisi değildir. Görüldüğü gi- bi, cahiliye toplumlarında herhangi bir konudaki şevkin ve ka- rarlılığın temelinde genelde bu işin sonucunda elde edile- cek olan dünyevi menfaatler yatmaktadır. Şevkin derece- sini belirleyen de yine menfaatin derecesidir. Cahiliye toplumunun şevki gelip geçici heveslerden ibarettir… Cahiliye toplumunun şevk anlayışında dikkat çeken önemli bir nokta da, yaşadıkları bu heyecanın tümüyle gelip geçici he- veslere dayalı oluşudur. Bir konuya karşı içlerinde ani bir ilgi ve heyecan duyup yine bunu bir anda sebepsiz yere kaybedebilir- ler. Cahiliye toplumlarında hemen her insanın hayatında büyük bir şevkle başladığı, ancak kısa zaman sonra bıkkınlık ve sıkıntı duyarak yarım bıraktığı sayısız iş vardır. Sözgelimi bir müzik aleti çalmak için büyük istek duyan insanların bir çoğu, kısa sü- re sonra bu konudaki şevklerini yitirirler ve eğitimlerini ta- mamlamadan bırakırlar. Veya yoksullara yardım etmek için şevklenen ve hemen işe koyulan bir insanın kısa süre sonra he- vesi yok olabilir ve bu işten sıkıldığını düşünmeye başlayarak 40 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
 • 43. yardım işinden vazgeçebilir. Çünkü bu insanlar hayatları için yüksek ve onurlu idealler edinmezler. Yoksullara yardım etmek, iyilikte bulunmak, kendini geliştir- mek gibi konular bu insanlar için sadece gelip geçici birer he- vesten ibarettir. Günübirlik yaşamak, ihtiyaçlarını karşılayabil- mek, toplumun gözünde iyi bir yer edinebilecek kadar çaba göstermek bu insanlara yeter. Bunu elde ettiklerini anladıkları noktanın ilerisinde hiçbir şey onlar için erişilmesi gereken bir konu olmaz. Dolayısıyla ihtiyaçları ve çıkarları dışındaki konu- lara zaman zaman kısa süreli ilgi duyarlar, ancak bunları kendi- lerine ideal edinmedikleri için hemen sıkılır ve monotonlaşır- lar. Oysa bir insan yaptığı işin gerçekten yarar ve güzellik geti- recek bir şey olduğuna inanırsa, bu konudaki şevki ve coşkusu sonuna kadar devam eder. Ancak dünya ve ahiretle ilgili ger- çeklere sırtlarını dönerek yaşayanların, peşinden koştukları ko- nuların hiçbiri daimi bir şevk duymaya değecek kadar önemli değildir. Bu nedenle de hemen her konuda, çok zayıf ve hemen kaybedebilecekleri bir şevkleri vardır. En küçük bir zorluk, ba- şarısızlık veya eleştiride dahi, bir anda bıkkınlaşabilir, yorgunlu- ğa ya da yılgınlığa kapılarak ideallerinden vazgeçebilirler.Ya da kolaylıkla ümitsizliğe kapılabilir ve "bunca emek verdim, hiçbir sonuç alamadım" gibi sözlerle karamsarlık duyarak tüm şevk- lerini kaybedebilirler. Örneğin uzun yıllar boyu mimar olabilmenin heyecanıyla ya- şayan bir kimse, proje çizimlerinde karşılaştığı zorluklar nede- niyle henüz bu emelini gerçekleştiremeden, bir anda bu konu- daki tüm şevkini yitirebilir. Ya da resim yapmaya heveslenen bir kişi birkaç denemeden sonra, bu işin tahmin ettiğinden da- 41Harun Yahya (Adnan Oktar)
 • 44. ha zor olduğunu görüp, resme olan tüm ilgisini kaybedebilir. En sık karşılaşılan örneklerden biri ise yardım veya dayanış- ma kuruluşlarına olan katılımlarda görülür. Genellikle gazete- lerde veya dost çevresinde, bu tür kuruluşlarda gönüllü olarak çalışan insanlar ile ilgili her dinleyenin hoşuna gidecek şeyler anlatılır. Hafta sonları bu insanların nasıl biraraya gelerek, rahat kıyafetler giyip, bir okulu boyamaya gittikleri, bunu yaparken hem vicdani bir rahatlık buldukları hem de nasıl eğlendikleri bunları dinleyen insanlara çok cazip gelebilir.Ancak bunu sade- ce çevresinde yardım kuruluşunda çalışmanın getireceği "pres- tij" için yapan bazı kişiler birkaç seferden sonra tüm ilgilerini yitirirler. İlgilerini ve şevklerini yeniden canlandırmanın tek yolu ise kamuda bir şekilde bu çalışmaların tekrar duyurulması ve bu- nu yapan insanların övülmeleridir. Aksi takdirde, birkaç kere- den sonra, hafta sonu erken bir saatte kalkmak bile bazı insan- lara çok zor gelir ve hemen pes ederek, bu tarz çalışmalardan vazgeçerler. Oysa iyilikte ve yardımda bulunmayı Allah'ın rızasına ulaş- mak için bir vesile olarak gören müminler,bu konuda hiçbir za- man şevklerini yitirmezler. Zorluklarla karşılaşmak bu idealle- rinden onları döndürmez.Aksine zorluklara rağmen yaptıkları işlerin Allah Katında daha büyük bir hoşnutluğa vesile olacağı- nı düşünerek sevinir ve daha da şevklenirler. 42 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
 • 45. MÜMİNLERİN ŞEVKİ Müminlerin şevkinin kaynağı Allah'a olan imanları, sevgi ve bağlılıklarıdır… Müminlerin yaşadığı şevk ve heyecan, cahiliye toplumunda hakim olan "çıkarlara dayalı şevk" anlayışından çok fark- lıdır. İnananların şevkleri Allah'a olan sevgilerinden ve bağlılıkla- rından kaynaklanmaktadır. Onlar sevgilerini cahiliye toplumu gibi tutkuyla dünyaya değil, kendilerini yoktan var eden, rızık- landıran,yaşatan,sonsuz merhametli ve şefkatli olanAllah'a yö- neltmişlerdir. Bunun en önemli sebebi ise müminlerin olayları açık bir şu- urla değerlendiriyor olmalarıdır. Kendilerine hayat verenin, her an yeryüzündeki canlı cansız her varlığı koruyup kollayanın Allah olduğunun ve O'nun dışında tüm varlıkların O'na muhtaç olduğunun şuurundadırlar. Allah'a duydukları sevgi ve bağlılığın neticesi olarak da, ha- yatları boyunca Allah'ı hoşnut etmek için çaba harcarlar. Allah'ın hoşnutluğunu kazanma isteği müminlerin en önemli şevk ve neşe kaynağıdır.Allah'ın rızasını kazanabilme ve Allah'ın
 • 46. 44 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN müminler için hazırladığı cennete kavuşabilme arzusu, onlara bitmez tükenmez manevi bir güç ve şevk kazandırır. Müminin şevki süreklidir Mümin olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah'a ve Resulü'ne iman ettiler, sonra hiçbir kuşkuya kapıl- madan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd et- tiler. İşte onlar, sadık (doğru) olanların ta kendileri- dir. (Hucurat Suresi, 15) Yukarıdaki ayette de görüldüğü gibi Allah Kuran'da mümin- leri, "iman edip sonra da hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah'ın rızasını kazanmak için çaba harcayanlar" olarak tanımlamıştır. Müminlerin bu özelliği hiç kuşkusuz ki onların kalplerinde yaşadıkları şevki çok açık bir şekilde ortaya koyar. Zira her ne olursa olsun, bir ömür süresince hem de hiçbir kuşkuya kapılmadan inandıkları değerler uğrunda çaba harca- maları ancak imanın kazandırdığı şevkle mümkün olabilmekte- dir. Müminlerin şevklerini böylesine ayakta tutan bir başka se- bep de onların, "... O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakın- dır." (Araf Suresi, 56) ayetinde bildirildiği gibi hayatlarının so- nuna kadar korku ve umut arasında yaşıyor olmalarıdır. "Kor- ku ile umut arasında yaşama"nın anlamı ise şudur: İman edenler Allah'ın kendilerinden razı olup olmadığından ve cen- netine layık olabilecek bir ahlak gösterip gösteremediklerinden hiçbir zaman tam olarak emin olamazlar. Bu nedenle de hesap gününde Allah'ın azabıyla karşılaşmaktan sakınır ve sürekli ah- laklarını güzelleştirmek için çaba harcarlar. Aynı zamanda Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu, sevgisini kazanmak için ellerin-
 • 47. den gelen tüm çabayı gösterdiklerini vicdanen bilirler. Bu ne- denle de sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın rahmetine ve cennetine kavuşabilecekleri konusunda büyük bir umut taşırlar. İşte bu iki hissi, yani korkuyu ve umudu aynı anda yaşadıkları için hiçbir zaman gösterdikleri çabayı yeterli bulmaz, kendileri- ni hata ve eksikliklerden muaf görmezler. "... Rablerinden iç- leri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar." (Rad Suresi, 21) ayetiyle de bildirildiği gibi, her an Allah'ın azabından sakınır- lar.Allah'ın dinine şevkle sarılır, büyük bir çaba harcarlar.Allah korkuları, onları, yılgınlığa ya da gevşekliğe kapılmaktan kesin olarak alıkoyar ve şevklerini sürekli olarak ayakta tutar.Allah'ın, iman edip salih amellerde bulunanları cennetle müjdelemiş ol- duğunu bilmek de onları harekete geçirir ve canlandırır. İman sahibi bir insan ibadetlerine gösterdiği titizlikle, iba- detlerini şevkle yerine getirmesiyle de kendini belli eder.Yüce Rabbimiz Allah’ın farz kıldığı 5 vakit namaz, abdest ve oruç gi- bi bütün ibadetlerini yaşamı boyunca şevkle sürdürür. İbni Ömer radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre, Resûlul- lah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: "İslam beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah'tan başka ilâh ol- madığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik et- mek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah'ın evi Kâbe'yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak." (Buhârî, Îmân 1, 2,Tefsîru sûre(2) 30; Müslim, Îmân 19-22.Ayrıca bk.Tir- mizî, Îmân 3; Nesâî, Îmân 13) Müminlerin şevki cahiliye toplumunun şevk anlayışından tü- müyle farklıdır. Onların gelip geçici heyecanlarının yanında mü- minlerinki Allah inancına dayalı sürekli bir coşkudur.Allah'ın bu kesintisiz şevklerine karşılık inananlara vaat ettiği müjde ise şöyledir: 45Harun Yahya (Adnan Oktar)
 • 48. 46 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN "Müminlere müjde ver; gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazl vardır." (Ahzap Suresi, 47) Müminler arasında şevkle yarışıp hayırlarda öne geçenler vardır Her insanın imanı,Allah'a olan yakınlığı ve bağlılığı bir değil- dir.Allah müminlerin de bu konuda kendi aralarında derece de- rece olduklarını bildirmiştir. Aralarında "yarışıp öne geçen- ler" olduğu gibi "orta bir yol tutanlar" ya da "kalplerinde hastalık olanlar" da vardır: Sonra Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıl- dık. Artık onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yoldadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda yarışır öne geçer. İşte bu, büyük fazlın kendisidir. (Fa- tır Suresi, 32) Yarışıp öne geçenlere bu gücü veren elbette ki Allah'a olan bağlılıkları ve saygı dolu korkularıdır. İçlerindeki samimi iman onlara Allah'ın rızasını kazanma yolunda yarışıp öne geçecek kadar güçlü bir şevk kazandırmaktadır. Kuran'da,Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla çaba harcayarak öne geçen bu kimsele- rin Allah Katında derece bakımından da üstün kılındığı bildiril- miştir: Müminlerden, özür olmaksızın oturanlar ile, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd edenler (çaba harcayanlar) eşit değildir. Allah, mallarıyla ve canla- rıyla cehd edenleri oturanlara göre derece olarak üs- tün kılmıştır. Tümüne güzelliği (cenneti) va'detmiştir; ancak Allah, cehd edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır. (Onlara) Kendinden dereceler,
 • 49. bağışlanma ve rahmet (vermiştir.) Allah, bağışlayan- dır, esirgeyendir. (Nisa Suresi, 95-96) "Orta yolu tutanlar" ise Allah'ın rızasını kazanmak için canla başla çaba harcamak varken ortalı bir yol izlemeyi tercih eden kimselerdir. Bu kimselerin ahiretteki durumu elbette ya- rışıp öne geçenlerle aynı olmayacaktır. Allah ayrıca "içinizden ağır davrananlar vardır" (Nisa Suresi, 72) ayetiyle mümin topluluğu içinde şevk bakımından geri kalan üçüncü bir grup insana dikkat çekmektedir.Yukarıda Fatır Suresi'ndeki ayette bildirildiği gibi bu insanlar kendi nefis- lerine zulmetmektedirler. Kuran’a göre bu kimselerin ahirette alacakları karşılık da farklı olacaktır.Yarışıp öne geçenler Allah Katında "büyük derecelerle" karşılık görürken, şevksiz ve ağır davrananlar tevbe edip bu durumlarını düzeltmezlerse yaptıklarının "boşa gittiğini" göreceklerdir. 47Harun Yahya (Adnan Oktar)
 • 50. ŞEYTANIN MÜMİNLERİN ŞEVKİNİ KIRMA ÇABALARI Önceki satırlarda müminlerin kalplerindeki şevk ve heye- canın hayatlarının sonuna kadar son bulmadığından, her an canlı ve güçlü olduğundan bahsettik.Ancak unutmamak ge- rekir ki müminlerin şevkindeki bu süreklilik ve istikrar, tümüy- le onların samimi imanlarından kaynaklanır.Yoksa dünya haya- tında yaratılan imtihanın bir gereği olarak şeytan aksi yönde sürekli olarak ciddi bir mücadele vermekte ve kendince mü- minleri güçsüzleştirip cansızlaştırmak, heyecanlarını ve şevkle- rini kırmak için tüm gücüyle çabalamaktadır. Şeytanın dünyadaki hedefi, boş kuruntu ve vesveseler fısıl- dayarak insanları içten içe aldatmak ve böylece yıkıma sürük- lemektir.Ayette şeytanın bu yönde gösterdiği faaliyet, "Onları -ne olursa olsun- şaşırtıp-saptıracağım, en olmadık ku- runtulara düşüreceğim…" (Nisa Suresi, 119) şeklinde ifade edilmiştir. Şeytan tüm insanlara olduğu gibi inananlara da çeşitli yollar- la yaklaşmaya, hayırlı ve güzel olan şeyleri onlara şer gibi gös-
 • 51. 49Harun Yahya (Adnan Oktar) termeye çalışır.Bazı olayları çözümsüz gibi göstererek,yarı yol- da geri döndürmek, faydalı işleri yarım bıraktırmak ister. Olay- ları zor göstererek, insanları yılgınlığa düşürmeye, ümitsizliğe sevketmeye çabalar.Tembelliği teşvik ederek olayları ağırdan al- malarını, iradesizlik göstermelerini ister. Ancak Kuran'da şeytanın tüm bu çabalarının ve hilesinin as- lında son derece zayıf olduğuna dikkat çekilmiştir: (Şeytan) Onlara vaadler ediyor, onları en olmadık ku- runtulara düşürüyor. Oysa şeytan, onlara bir aldanış- tan başka bir şey va'detmez. (Nisa Suresi, 120) ... Hiç şüphesiz, şeytanın hileli-düzeni pek zayıftır. (Nisa Suresi, 76) Kuran'da imanı tam olarak kavrayamadıkları bildirilen kim- seler ise, akıllarını ve vicdanlarını gereği gibi kullanmamaların- dan dolayı, şeytanın bu tuzağına kolaylıkla düşebilirler. Çünkü bu insanlar,dilleriyle iman ettiklerini söyleyen ama aslında kalp- lerinde imanın derinliğini yaşamayan kimselerdir. Bundan dola- yı Allah'ın rızasını ve cennetini değil de dünya hayatının geçici süslerini elde etmeyi hedeflerler. Amaçlarının aslında mümin- lerden tamamen farklı olmasından dolayı şeytanın çağırdığı ha- yatı çekici bulur,onun çağrısına icabet ederler.Oysa şeytan her konuda olduğu gibi bu konuda da insanları sadece boş bir al- danışa ve sonsuz azap yurdu olan cehennemin ateşine çağır- maktadır. Samimi müminler ise, yaşamlarını Kuran ahlakı doğrultu- sunda şekillendirdikleri için şeytanın kendilerine nasıl tuzaklar- la yanaşmaya çalışacağını, yaptığı hilenin aslında ne kadar zayıf olduğunu çok iyi bilen insanlardır. Bu nedenle şeytanın şevkle- rini kırmasına asla izin vermezler. Kuran'da müminlerin bu ko- nuda gösterdikleri kararlı ve samimi tavır şöyle bildirilmiştir:
 • 52. Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese ve- ya iğva) gelirse, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işiten- dir, bilendir. (Allah'tan) Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde (önce) iyice düşünürler (Allah'ı zikredip-anarlar), sonra hemen bakarsın ki görüp bil- mişlerdir. (Şeytanın) Kardeşleri ise, onları sapıklığa sürüklerler, sonra peşlerini bırakmazlar. (Araf Suresi, 200-202) 50 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
 • 53. MÜMİNLERİN ŞEVKİ HANGİ TAVIRLARINDAN ANLAŞILIR? Kitabın başından bu yana müminlerin şevk anlayışlarının ne kadar sağlam temellere dayandığına ve bundan dolayı da şeytanın şevk kırma yönündeki tüm çabalarının sonuçsuz kal- dığına değindik. Bu bölümde ise müminlerin şevklerinin hangi tavırlarından anlaşılabileceğini anlatacağız. Bu konuda öncelikle şunu söyleyebiliriz ki, kalbinde imanın heyecanını yaşayan bir insanın üstünlüğü ve farklılığı, onun ha- yatının her anında,gösterdiği her tavırdan,söylediği her sözden anlaşılır. Bu, öylesine belirgin bir tavır güzelliği oluşturur ki, ay- nı şevki kalplerinde yaşayan diğer müminler bu tavrın imandan ve Allah'a olan bağlılıktan kaynaklanan bir şevk ve heyecan ol- duğunu hemen fark ederler. İnanmayanlara gelince onlar da bu kimselerdeki şevki, ka- rarlılığı ve manevi gücü fark ederler.Ancak onlar gerçek imanı tanımadıkları, Allah'a gönülden bağlanmış olmanın ne demek olduğunu, imanın nasıl yaşandığını bilmedikleri için bu azmin ve coşkunun kaynağını kavrayamazlar. Ancak her ne kadar adını koyamasalar da yine de bu kimselerde, diğer insanlarda rast-
 • 54. lanmayan türde gözü kara ve yiğit bir karakter olduğunu he- men anlarlar. Bunun yanında şevkin insanın hangi tavırlarından anlaşılabil- diği konusu müminler için büyük önem taşır. Zira insanların birbirlerinin imanlarının derinliği ve Allah'a olan yakınlıkları hakkında kesin bir fikir yürütebilmeleri mümkün değildir. Bu konunun bilgisi Allah Katında gizlidir. Kimin samimi bir imana sahip olduğunu kimin ise kalbinde hastalık olduğunu bilen tek güç Allah'tır.Ancak Allah bu konu- da müminlere yol gösterici olması için bir ölçü kılmıştır. Bu öl- çü, müminlerin Allah'ı razı etme ve O'nun beğendiği din ahlakı- nı yaşama konusunda gösterdikleri "şevk ve heyecan"dır. Bu şekilde müminler, gerçekten inanmış ve kendini gerçekten Yüce Allah'a adamış olan kimseleri kolaylıkla teşhis edebilirler. Aynı şekilde müminlerle büyük bir tezat teşkil eden şevksizlik- leriyle dikkat çeken kimselerin zayıflıklarını da hemen fark ede- bilir ve bu kişileri imani yönden takviye edebilirler. İlerleyen satırlarda müminlerin bu imani coşkularının hangi tavırlarından anlaşılabileceğine değineceğiz. Bu konuyu önemle vurgulamaktaki amaç ise kitabın başında da belirttiğimiz gibi tüm müminlerin, ulaşabildikleri son sınıra kadar şevklerini artı- rabilmek ve geride kalanları ya da ağır davrananları teşvik ede- rek onların da takva sahibi olabilmelerine vesile olmaktır. Hayatlarının sonuna kadar Allah'a sadık kalmalarından... İnsanlar hayatları boyunca kendilerine maddi ya da manevi açıdan menfaat sağlayabilecek pek çok fırsat ile karşılaşabilirler. Bu tür bir durumda çoğu kimse çıkar sağlama umuduyla o ana 52 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
 • 55. kadar değer verdiği herşeyden, hatta sevdiklerinden bile kolay- lıkla vazgeçebilir. Öncesinde asla hiçbir şeye değişmeyecekleri- ni söyleyerek uğrunda pek çok zorluğa katlandıkları, şevkle sa- rıldıkları tüm konular bir anda bu kimseler için tüm önemini yitirebilir. Bu tutarsızlığın sebebi ise bu kimselerin "gerçek sa- dakati" yaşamıyor olmalarıdır. Kimi zaman basit bir çıkar umudu ya da önlerine çıkan küçük bir zorluk bile onları kolay- lıkla sadakatsizliğe sürükleyebilmektedir. Sadakati en mükemmel şekilde yaşayan insanlar ise mümin- lerdir. Onlar Allah'a iman eder ve sonsuza kadar O'na sadık ka- lacaklarına dair söz verirler. Dünya hayatında karşılaşabilecek- leri hiçbir şeyin Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmaktan daha kıymetli olamayacağını bilirler. Çünkü sadık olmaya en la- yık olanın sadece Yüce Allah olduğunu kavramışlardır. Onların sadakatlerindeki bu kararlılığa Kuran'da şöyle dikkat çekilmiş- tir: Müminlerden öyle erkek-adamlar vardır ki- Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler; böylece onlar- dan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiçbir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler. (Ahzab Suresi, 23) Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü (misakı) bozmazlar. (Rad Suresi, 20) Müminlerin Allah'a olan bu sadakatleri, aynı zamanda onla- rın dine ne kadar şevkle bağlandıklarının da delilidir. Zira hiç- bir dünya menfaati, maddi ya da manevi hiçbir çıkar teklifi on- ları Allah'a olan bağlılıklarından ve sadakatlerinden vazgeçire- mez.Ve yine hiçbir şey onlara Allah'ın rızasını kazanmaktan da- ha sevgili ve çekici gelmez.Allah'a olan sadakatleri onları daima şevkle hizmet etmeye ve Allah'ın rızasını kazanacak işler yap- 53Harun Yahya (Adnan Oktar)
 • 56. maya yöneltir. Kuran'da inananların, bu sadakatlerini şöyle dile getirdikleri bildirilmektedir: De ki: "Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, diri- mim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır." (Enam Suresi, 162) Allah onların bir ömür boyu şevkle sadakat göstermelerine karşılık onları mükafatlandıracağını bildirerek müjdelemektedir: Çünkü Allah, (sözüne bağlı kalıp doğru olan) sadıkla- rı sadakatlerinden dolayı mükafatlandıracak, müna- fıkları da dilerse azablandıracak veya tevbe (nasib edip tevbe)lerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. (Ahzap Suresi, 24) Her an Allah'ın rızasının en çoğunu aramalarından... Allah Kuran ayetleri ile tüm insanlara nasıl bir ahlaktan ve nasıl bir hayat şeklinden razı olacağını bildirmiştir. Allah'ın bu emrini en güzel şekilde yerine getirenler sadece "müminler"dir. İnsanların büyük çoğunluğu ise,Allah'ın beğendiği yaşam şeklin- den haberdar olmalarına karşılık bunu göz ardı ederler. Çünkü bu insanların Allah'ın rızasını kazanabilmek gibi bir hedefleri yoktur. Müminler için ise Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanabil- mek herşeyin üzerinde ve herşeyden önemli bir konudur. Bu nedenle Kuran'da bildirilen her ayeti büyük bir titizlikle uygula- maya çalışırlar. Bu konuda hayatları boyunca bir an olsun taviz vermemeleri de onların şevklerini ortaya koyan önemli bir de- lildir. Öyle ki Allah'ın rızasını kazanma uğruna nefislerine zor gelen bir durumla da karşılaşsalar, onlar yine de bu konuda hiç- bir zaman için en ufak bir yılgınlık göstermezler.Aksine en zor görünen işleri bile büyük bir şevkle yerine getirirler. 54 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
 • 57. Müminlerin Allah'ın rızasını kazanma konusunda ne kadar şevkli olduklarını gösteren diğer bir dikkat çekici tavırları da onların her zaman için "Allah'ın rızasının en çoğunu" arıyor olmalarıdır. Bunun anlamı, müminlerin pek çok seçenek ile kar- şı karşıya oldukları durumlarda bunlar arasından Allah'ın en çok razı olacağını umduklarını seçmeleridir. Bu konudaki ölçü- leri ise Kuran ayetleri ve vicdanlarıdır. Allah Kuran ile inananlara en hayırlı ve Allah Katında mak- bul olabilecek yaşam şeklini bildirmiş ve böylece onlara Kendi rızasının en çoğunu kazanmanın yollarını göstermiştir. Dahası müminlerin içlerinde hayatlarının sonuna kadar bir an bile ara vermeden onlara en doğru ve en hayırlı olanı gösteren vicdan- ları vardır.Vicdan, insanı her zaman için Allah'ı razı etmekten yana yönelten bir nimettir. Şevk sahibi insanlar da Kuran'a ve vicdanlarının seslerine en güzel şekilde uyarak, her zaman Allah'ın en razı olacağı şekilde hareket eden kimselerdir. Müminlerin bu konudaki şevklerine şöyle bir örnek verebi- liriz:Allah "Kullarıma, sözün en güzel olanını söylemeleri- ni söyle..." (İsra Suresi,53) ayetiyle insanların birbirlerine "sö- zün en güzelini" söylemelerini bildirmiştir. Sadece güzel bir söz söylemek de insanlara Allah'ın rızasını kazandırabilecek bir tavırdır. Ancak "sözün en güzelini söylemek" kişiye Allah'ın rızasının en çoğunu kazandıracak, Allah Katındaki ecrini fazla- sıyla artıracak bir davranıştır. Çünkü Allah Kuran'da bu tavrın daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bunun gibi yine Allah ayetlerinde yapılan bir kötülüğe mis- liyle karşılık verilebileceğine, ancak affetmenin ve karşı tarafa örnek bir tavır sergileyerek onu ıslah etmenin daha hayırlı bir davranış olacağına şöyle dikkat çekmiştir: Kötülüğün karşılığı, onun misli (benzeri) olan kötü- 55Harun Yahya (Adnan Oktar)
 • 58. lüktür. Ama kim affeder ve ıslah ederse (dirliği ku- rup-sağlarsa) artık onun ecri Allah'a aittir. Gerçekten o zalimleri sevmez. (Şura Suresi, 40) Ayetteki ifadeden de anlaşılacağı gibi kişiye yaptığı kötülü- ğün karşılığını vermek Allah'ın rızasını kazanmaya uygun bir davranıştır.Ancak buna rağmen affedip bağışlamak Allah Katın- da makbul tutulan ve kişiye Allah'ın rızasının en çoğunu kazan- dıracak olan bir tavırdır. İnsanın haklı olduğu bir durumda da, kötülük gördüğü bir kimseyi,öfkesini yenerek affedebilmesi üs- tün bir ahlakın göstergesidir. Zira böyle bir durumda kişi yal- nızca Allah'ın rızasını daha fazlasıyla kazanabilmek için nefsinin isteklerini yenmekte ve güzel bir sabır göstererek alttan al- maktadır. Bu kişi, "Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu azme değer işlerdendir." (Şura Suresi, 43) ayetiyle de hatır- latıldığı gibi, sabretmenin ve affetmenin daha hayırlı olduğunu bilmektedir. Şevk sahibi kimselerin farklılıkları, her zaman için en hayırlı olan davranışları, asla yılmadan ve gevşeklik göstermeden seç- meleriyle ortaya çıkar. Nasıl bir ortamda bulunurlarsa bulun- sunlar bu kimselerAllah'ın rızasının en çoğunu aramakta karar- lılık gösterirler. Müslümanların imanlarından kaynaklanan bu şevklerine karşılık Allah, onları kurtuluşa ulaştıracağını, karan- lıklardan nura çıkaracağını ve doğru yola ileteceğini bildirerek onlara müjde vermektedir: Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları Kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip-iletir. (Maide Suresi, 16) 56 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
 • 59. Dinin menfaatlerini her zaman için kendi menfaatlerinden üstün tutmalarından... Önceki bölümlerde söz ettiğimiz gibi, cahiliye toplumunda insanların çoğu, yaşadıkları topluma, insanlarla olan ilişkilerine hatta en yakın dostlarına bile menfaat gözüyle bakarlar. Her- hangi bir çıkar çatışması söz konusu olduğunda ise hiç tered- dütsüz kendi menfaatlerinden yana tavır koyar ve en değer verdikleri insanları bile bir anda gözden çıkarabilirler. Çünkü bu kimseler için kendi menfaatlerini korumak herşeyden ve herkesten öncelikli bir konudur. Müminler için ise durum çok farklıdır. Öncelikle onlar için şahsi menfaat gibi müstakil bir amaç yoktur. Onlar için ancak dinin ve müminlerin menfaatleri söz konusudur. Kendi menfa- atleri zaten dinin ve müminlerin menfaatlerinin gözetilmesiyle, olabilecek en mükemmel şekilde korunmuş olur. Bunun dışın- da dünyevi anlamda bir menfaat kaygısına asla kapılmazlar. Dünya hayatında onlar için asıl önemli olan Allah'ın rızasını en fazlasıyla kazanabilmektir. Çünkü onlara dünyada ve ahirette asıl fayda sağlayacak olan burada elde ettikleri menfaatler de- ğil "Allah'ın rızası" olacaktır.Allah'ın rızası ise, daima dinin ve müminlerin menfaatinden yana hareket etmektir. İşte bu bilin- ci alan müminler büyük bir şevkle hareket eder ve her zaman için dinin menfaatlerinden yana düşünürler. Burada "dinin menfaatleri" derken neyin kastedildiğini açık- lamakta fayda vardır.Allah dinini tüm insanlara bir yol gösteri- ci olarak göndermiştir.Dinin gereklerini,Kuran ahlakının güzel- liğini, İslam'ın insanlığa getirdiği maddi ve manevi tüm faydaları, diğer insanlara anlatmak ise Müslümanlara verilmiş bir sorum- luluktur. Müslümanlar bu sorumluluğu hem bizzat kendileri ya- şayıp çevrelerindekilere örnek olarak, hem de sözlü veya yazı- 57Harun Yahya (Adnan Oktar)
 • 60. lı şekilde insanlara anlatarak yerine getirirler. Tek bir insanın ahiret kurtuluşuna vesile olabilmek, Müslümanlar açısından önemli bir ibadettir. İşte burada dinin menfaati olarak kastedi- len ana konulardan biri budur. Müslümanlar din ahlakını tebliğ edebilecekleri, toplumun ve insanların maddi-manevi huzura kavuşmasına, kötülüklerin, haksızlıkların, zulmün, ahlaksızlığın önünün kesilmesine vesile olabilecekleri durumlarda asla ken- di çıkarlarını düşünmezler. Bu tarz bir durumda müminler gerekirse kendi haklarından da feragat ederler. Kimilerinin aklına Müslümanların bu samimi tercihleri nedeniyle "safça" davrandıkları gibi yanlış bir düşün- ce gelebilir.Toplum arasında sıkça kullanıldığı gibi "dünyayı kur- tarmak sana mı kaldı" gibi yanlış bir mantıkla düşünenler olabi- lir. Ancak durum bu kişilerin sandıkları gibi değildir. Müminler kendi menfaatlerinden vazgeçerken dünyaya yönelik herhangi bir hesap içerisinde değildirler. Onlar yaptıkları fedakarlığın karşılığını Rabbimiz'den çok daha güzeliyle beklemektedirler. Bu nedenle de büyük bir şevk içinde hizmet eder, güzel ahlakı tebliğ eder, insanları ebedi kurtuluşa davet ederler.Allah onla- rın şevkli kararlılıklarına karşılık, onlara feragat ettiklerinden daha hayırlısını vereceğini müjdelemiştir. Dolayısıyla da kendi şahsi menfaatlerini bir yana bırakan bir insan aslında dünyada ve ahirette kendi adına olabilecek en fazla yararı elde etmiş olur. Çünkü gösterdiği şevk dolu tavrıyla hem Allah'ın rızasını kazanacak hem de ayette bildirildiği gibi "dünyada ve ahiret- te güzel bir hayatı" ümit edecektir. Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. (Nahl Suresi, 97) 58 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
 • 61. Müminlerin bu konudaki şevkli tavırlarına günlük hayatın pek çok aşamasında rastlamak mümkündür. Sözgelimi yüklü miktarda bir kazanç elde etmek üzere olan bir mümin, toplu- ma ve insanlara farklı bir yönde faydası olacağını görürse, hiç tereddüt etmeden kendi işini bir kenara bırakıp, daha aciliyetli olan ancak kendisine dünyadan yana hiçbir çıkar sağlamayacak olan hayırlı bir işe yönelebilir.Ya da kendi ihtiyaçları doğrultu- sunda harcamayı planladığı bir parayı, Kuran ahlakının anlatıl- ması açısından daha faydalı ve verimli olacağını düşündüğü bir hayır işine derhal kanalize edebilir. İşte şevk sahibi bir mümin böyle bir olay karşısında da kendi işlerini hemen bir kenara bı- rakıp hiçbir sıkıntı duymadan dinin hizmetine koşar. Böyle bir durumda kişinin büyük bir şevkle kendi hakların- dan feragat edebilmesi, tüm bunların kendisi için büyük bir ka- zanç olduğunu bilmesinden kaynaklanır. Belki maddi açıdan el- de edebileceği yüklü bir karı göz ardı edecek, hatta belki de görünürde maddi bir kayba uğrayacak ancak herşeyin üzerinde tek kazanç olan "Allah'ın rızası"nı kazanmış olacaktır.Ayrıca mümin, malı verenin de alanın da Allah olduğunu bilmektedir. Onu rızıklandıracak, malına bereket verecek ya da kazancını artıracak olanAllah'tır.Dolayısıyla iman eden bir insanın bu ko- nuda hırs yapmasını ya da endişelenmesini gerektirecek bir ko- nu yoktur.Allah, Kuran'ın "Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardır..." (Yunus Suresi, 26) ayetiyle müminlerin gös- terdikleri güzel ahlaka ve şevkli çabaya karşılık onlar için daha güzel bir karşılık olduğunu bildirmiştir. Şunu da belirtmeliyiz ki, müminlerin dinin menfaatlerini kendi menfaatlerinden öncelikli tutmaları sadece maddi konu- lar için geçerli değildir. Kimi zaman da manevi yönde bir feda- karlıkta bulunmaları söz konusu olabilir. Örneğin yorgun, aç ya 59Harun Yahya (Adnan Oktar)
 • 62. da uykusuz oldukları bir sırada hasta bir insanla ilgilenmeleri gerekebilir. Müminler böyle bir durumda hiç üşenmeden, ağır- lık göstermeden şevkle hemen harekete geçerler. Çünkü onlar maddi veya manevi fedakarlıkta bulunmayı bir zorluk olarak değil, Allah’ın kendileri için yarattığı özel bir fırsat olarak de- ğerlendirirler. Bunlar Allah'a yakınlaşmak ve O'nun rızasını ka- zanmak için can atan müminlerin şevkle bekledikleri ortamlar- dır. Bu nedenle de kendi ihtiyaçlarını karşılayamamış olmaktan dolayı en ufak bir huzursuzluğa kapılmaz,en faydalı olan hizmet neyse ona yönelirler. Hiç kuşku yok ki bu konuda gösterdikle- ri şevk ve kararlılık, imanlarının ve din ahlakına nasıl içtenlikle sarılmış olduklarının göstergelerindendir. Güzel ahlakı yaşamakta kararlılık göstermelerinden... Dünya hayatında kendisine Allah'ın rızasını kazanmayı amaç edinen bir kimse,Allah'ın beğendiği güzel ahlakı en güzel şekilde yaşama konusunda da büyük bir şevk gösterir.Allah'a gönülden iman etmemiş olan, O'nun rızasını kazanmak için içinde herhan- gi bir şevk ya da istek duymayan kimseler için ise bu büyük bir zorluktur. Çünkü güzel ahlak, vicdanı ve iradeyi en mükemmel şekilde kullanmayı gerektirir. Kalbinde imanın şevkini ve heyeca- nını hissetmeyen insanlar bu vicdan ve irade duyarlılığını göste- remezler.Bu nedenle de güzel ahlakı tam anlamıyla yaşayamazlar. Dine şevkle sarılan müminler ise Allah'ın Kuran'da bildirdi- ği ahlak modelini hiç zorlanmadan büyük bir zevkle yaşarlar. Kimi zaman onların da nefislerine zor gelen durumlar olabilir, ancak onlar buna rağmen nefislerini yenip Allah için güzel ah- lakta kararlılık gösterir ve bunu başarabilmiş olmaktan dolayı da büyük bir haz duyarlar. 60 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
 • 63. Kimi zaman zorluk ya da sıkıntıyla karşılaşır ama cesur bir karakter sergilerler.Ya da öfke duyulabilecek bir tavırla karşı karşıya kalır, ama güzel bir sabır gösterir ve öfkelerini yenerler. Kötü bir tavra güzellikle ve iyilikle karşılık verirler.Haklı olduk- ları halde haksızlığa karşı alttan almayı, bağışlamayı tercih eder- ler. En zor ya da en sıkıntılı anlarda bile kendi haklarından se- ve seve vazgeçer, büyük bir şevkle başkalarına öncelik tanırlar. İnananlar için fedakarlıkta bulunmayı zevkle kabul ederler. Bir kusur ya da hata işlediklerini fark ettiklerinde bu durumu tela- fi etmek için canla başla samimi bir çaba sarf ederler. Kendile- ri de ihtiyaç içinde oldukları halde,Allah'ın emri gereği ellerin- dekini seve seve yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara ve di- ğer ihtiyaç içerisinde olanlara verirler. Kendi çıkarlarını zedele- yecek de olsa hiçbir zaman için adaletten taviz vermez, şahit- liklerinde dürüst bir tavır sergilerler. Kimsenin kusurunu araş- tırmaz, kimsenin arkasından konuşmazlar.Ve hepsinden önem- lisi tüm bu güzel ahlak örneklerini yaşamakta, hayatlarının so- nuna kadar büyük bir sabır ve kararlılık gösterirler. Tüm bu güzel ahlak özelliklerini yaşayabilmek ise ancak imanın getirdiği şevk ile mümkün olabilmektedir. Muhakkak ki Müslümanların da nefisleriyle çatıştıkları ya da şeytanın kışkırt- malarıyla karşı karşıya kaldıkları anlar olmaktadır.Ancak buna rağmen vicdanlı kullar,Allah'a olan bağlılıklarından ve O'na ya- kınlaşmak için duydukları şevkten dolayı Allah'ın beğendiği ah- lakı yaşamakta kararlılık göstermektedirler. Mallarını ve canlarını Allah'a teslim etmiş olmalarından... Mal ve can kavramları cahiliye toplumunun en önem verdiği ve belki de yaşamlarının asıl amacı haline getirdikleri iki önem- 61Harun Yahya (Adnan Oktar)
 • 64. li konudur. Bazı insanlar hayatları boyunca bu iki konuda itibar elde edebilmek ve üstünlük sağlayabilmek için yaşarlar.Kuran'da mal biriktirerek, toplumda itibar elde edebilmenin bazı kişiler- de bir tutku halinde olduğuna şöyle dikkat çekilmiştir: Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gü- müşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere du- yulan tutkulu şehvet insanlara 'süslü ve çekici' kılındı. Bunlar, dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah Katında olandır. (Al-i İmran Suresi, 14) Kuran'ın "Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla imti- han edileceksiniz..." (Al-i İmran Suresi, 186) ayetiyle tüm bunların insanlar için bir deneme konusu kılındığı bildirilmiştir. Ancak bu gerçeği göz ardı eden cahiliye toplumu insanları, iç- lerindeki bu şehvet nedeniyle mallarına ve canlarına karşı tut- ku derecesinde bir bağlılık gösterirler. En korktukları konu sa- hip oldukları ya da övündükleri şeylere bir zarar gelmesidir. Çünkü bu durumda hayattaki asıl amaçlarını yitirmiş olacaklar- dır. Bu nedenle tüm yaşantılarını, mallarını ve canlarını koruma- ya ve bu uğurda menfaat elde etmeye adarlar. Bu konudaki ka- rarlı tavırları ise, onların dünya hayatını ve onun çekici süsleri olan mal ve can gibi değerleri büyük bir cehaletle Allah'ı razı etmekten daha önemli görmelerinden kaynaklanmaktadır. Müminler ise cahiliye insanlarının uğruna hayatlarını adadık- ları bu değerleri Allah'ın rızasını ve cennetini kazanabilmek için hiç düşünmeden bir kenara koymuşlardır. Çünkü onların asıl amaçları malca ya da makamca güçlenip dünya hayatında itibar elde edebilmek değil, Allah'ın rızasını kazanabilmektir. İman edenlerAllah’a kulluk etmeleri için yaratıldıklarını ve dünya ha- yatında malları ve canlarıyla denenmekte olduklarını bilmekte- dirler. 62 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
 • 65. Bunun yanında inanan bir insan, sahip olduğu her nimetin asıl sahibinin Allah olduğunun da şuurundadır.Allah tüm nimet- leri zaten dünya hayatında kullanması için kendisine bir emanet olarak vermiştir ve dilediği anda hepsini geri almaya kadirdir. ÇünküAllah evrendeki herşeyin hakimidir.İnsanın canı yani be- deni zaten yetmiş seksen sene sonunda çürüyüp toprağa karı- şacak, malı ise ahirette ona hiçbir şekilde fayda sağlamayacak- tır. Eğer insan elindeki imkanları Allah'ın rızasını kazanmak için kullanacak olursa, dünyada da ahirette de güzellikle karşılık bu- lacaktır. İşte bu gerçeğin farkında olan müminler mallarını ve canlarınıAllah yolunda kullanmak üzere,daha en başındanYüce Allah'a teslim etmişlerdir ki bu teslimiyeti sağlayan da ancak kalplerinde yaşadıkları imanın şevkidir. Kuran'da bu durum şöyle anlatılmaktadır: Hiç şüphesiz Allah, müminlerden -karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere- canlarını ve mallarını satın almıştır… (Tevbe Suresi, 111) Ayetin devamında ise müminlere, "yaptıkları bu alışveriş- ten dolayı sevinip müjdeleşmeleri" hatırlatılmıştır. İşte bu nedenle müminler de kalplerinde bu müjdenin sevincini ve şev- kini taşıyarak hareket ederler. Gerektiğinde mallarını Allah'ın rızasını kazanabilecekleri hayırlı bir yolda hiç düşünmeden se- ve seve harcarlar. Canlarıyla da sonuna kadar dine hizmet et- meye ve Allah'ın rızasını kazanacak salih amellerde bulunmaya çalışırlar. Elbette ki Allah yolunda gerektiğinde mallarına ya da canlarına zarar gelebileceğini de bilirler.Ancak onlar bunu za- ten daha en başından göze almışlardır. Çünkü onlar bunu bir kazanç ve bir güzellik olarak görmektedirler. Kuran'da inanan- larınAllah'ın rızasını kazanmak için karşılaşabilecekleri her zor- luğu sevinçle karşıladıklarından ve bunları birer güzellik olarak 63Harun Yahya (Adnan Oktar)
 • 66. nitelendirdiklerinden şöyle bahsedilmiştir: De ki: "Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize ke- sinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler." De ki: "Siz bizim için iki güzellikten (şehidlik veya za- ferden) birinin dışında başkasını mı bekliyorsunuz? Oysa biz de, Allah'ın ya Kendi Katından veya bizim elimizle size bir azab dokunduracağını bekliyoruz. Öyleyse siz bekleyedurun, kuşkusuz biz de sizlerle birlikte bekleyenleriz. (Tevbe Suresi, 51-52) İşte ayette bildirilen müminlerin bu sözleri onların kalple- rinde yaşadıkları şevkin ne denli güçlü olduğunu göstermekte- dir. Müminlerin mallarını ve canlarını nasıl büyük bir şevkle Yüce Allah'a teslim ettiklerine dair Kuran'da Peygamberimiz (sav) döneminde yaşanan bir örnek aktarılmıştır. Peygamber Efendimiz (sav)'in döneminde yapılan bir savaşa katılabilmeyi içten arzu eden ancak bunun için gerekli olan bineği bulabil- mek için her gidişlerinde Peygamber (sav)’den "Sizi bindire- cek bir şey bulamıyorum" sözlerini duyarak geri dönmek zorunda kalan müminlerin durumu şöyle anlatılmıştır: Bir de (savaşa katılabilecekleri bir bineğe) bindirmen için sana her gelişlerinde "Sizi bindirecek bir şey bu- lamıyorum" dediğin ve infak edecek bir şey bulama- yıp hüzünlerinden dolayı gözlerinden yaşlar boşana boşana geri dönenler üzerinde de (sorumluluk) yok- tur. (Tevbe Suresi, 92) Bu örnek, salih bir Müslümanın Allah yolunda malını ve ca- nını nasıl seve seve ortaya koyabildiğinin ve bu uğurda nasıl is- tek duyduğunun açık bir göstergesidir. Elbette her ortama, her döneme göre bir müminin göstermesi gereken hizmetin şekli 64 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
 • 67. de değişebilir. Örneğin Peygamberimiz (sav) dönemindeki or- tamda Müslümanların haklarının fiilen savunulması gerekmiştir. Ancak içinde yaşadığımız dönem fikri bir mücadele gerektir- mektedir. İşte Müslümanların şevkle yapmaları gereken hizmet fikri alanda olmalıdır. Kuran ahlakının yaşanması ve güzellikleri- nin insanlara anlatılması konusunda ciddi fedakarlıklar göste- ren her insan Rabbimiz'den bunun güzel sonucunu umabilir. Kuran'da dünyada sahip oldukları herşeyi Allah için şevkle or- taya koyanların ahirette alacakları güzel karşılık şöyle bildiril- miştir: Allah'a güzel bir borç verecek olan kimdir? Artık Allah, bunu onun için kat kat arttırır. Onun için 'kerim (üstün ve onurlu) bir ecir vardır. (Hadid Suresi, 11) Hayırlarda yarışıp öne geçmelerinden... Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayır- larda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır. (Al-i İmran Suresi, 114) Allah’ın Kuran'da, "... Artık hayırlarda yarışınız ..." (Mai- de Suresi, 48) emri ile dikkat çekilen yarış, cahiliye toplumla- rında yaşanan türde "birbirini ezme" yarışı değil,tam aksine gü- zellikleri ve hayırları artırma yarışıdır. Çünkü müminlerin yarış- maktaki amaçları dünyevi bir çıkar elde etmek ya da insanlar arasında bir üstünlük oluşturmak değildir. Onlar sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmekte, O'nun beğendiği ahlakı yaşamakta ve Rabbimiz'i razı etmekte yarışırlar. Böylesine bir yarışa girmeleri Allah korkularının ve imanla- rının bir gereğidir. Zira kişinin iman konusundaki samimiyeti ve ihlası,Allah'ın rızasını kazanmak için harcadığı çaba ile ölçülebi- 65Harun Yahya (Adnan Oktar)
 • 68. lir.Allah'a ve ahirete iman eden bir kimse, daha önce de belirt- tiğimiz gibi Allah'ın rızasını en fazlasıyla kazanabilmeyi ve Allah'a en yakın insan haline gelebilmeyi hedefler.Allah'ın ken- disinden hoşnut olmasını, kendisine rahmet etmesini ve cenne- tine layık görmesini ister. Bu nedenle de elinden gelen en fazla çabayı harcar.Aklını, vicdanını ve tüm kapasitesini olabilecek en iyi şekilde kullanarak Kuran ahlakını ve dinin hükümlerini en mükemmel şekilde yaşamaya çalışır. Nitekim Kuran'da mümin- leri Allah Katında öne geçiren unsurun böylesine bir çaba ile hayırlarda yarışmaları olduğu bildirilmiştir: İşte onlar, hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bun- dan dolayı öne geçmektedirler. (Müminun Suresi, 61) Ayrıca "Onun duasına icabet ettik, kendisine Yahya'yı armağan ettik, eşini de doğurmaya elverişli kıldık. Ger- çekten onlar hayırlarda yarışırlardı, umarak ve korkarak Bize dua ederlerdi. Bize derin saygı gösterirlerdi." (Enbiya Suresi, 90) ayetiyle, Hz. Zekeriya'nın tavrı örnek verilmiş ve ha- yırlarda yarışmanın peygamberlerde de görünen bir özellik ol- duğuna dikkat çekilmiştir. Allah'ın Kuran'da yaşamlarından ör- nek verdiği peygamberler de, hayatlarını Allah'ın rızasını kazan- ma konusunda bir yarış içinde geçirmişlerdir. Kendilerine pey- gamber ahlakını örnek alan müminler de aynı şekilde onların Allah'ın rızasını kazanma konusunda gösterdikleri bu yolu iz- lerler. Müminlerin hayırlarda yarışmalarının bir diğer nedeni de dünya hayatının çok kısa, ölümün de çok yakın olduğunun bi- lincinde olmalarıdır. Her an ölebileceklerini ve böyle bir du- rumda da Allah'ın rızasını kazanmakta yeterli çabayı gösterme- miş olmaktan dolayı ahirette büyük bir pişmanlık duyabilecek- lerini bilirler. Çünkü ahirete geçişten sonra insanın bir daha dünyaya geri dönüp de hayırlarda yarışması,salih amellerde bu- 66 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
 • 69. lunması mümkün değildir. İşte bu nedenle de Müslümanlar da- ha çok hayır kazanma konusunda zamana karşı büyük bir yarış içerisine girerler. Dünya hayatında kendilerine tanınmış olan süre içerisine hayırdan yana olabildiğince fazla şey sığdırmaya çalışırlar. Bu doğrultuda karşılarına çıkan her işe şevkle talip olur ve her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırlar. Sa- lih Müslümanların bir duası Kuran'da şöyle belirtilmiştir: "Ve onlar: "Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuz- dan, gözün aydınlığı olacak (çocuklar) armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl," diyenlerdir." (Fur- kan Suresi, 74) Ayette görüldüğü gibi inananların Allah'a olan "bizi takva sahiplerine önder kıl" şeklindeki duaları da onların hayırlar- da yarışma konusundaki şevklerini ortaya koymaktadır. Müslümanlar bu şevk ve kararlılıkla,Allah'ın "Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulma- ya-devam et." (İnşirah Suresi, 7) emrini en güzel şekilde ya- şarlar. Bir an bile boş bir vakit geçirmemeye çalışır, insanın hiç- bir zaman için Allah'ın rızasını kazanma konusunda kendisini yeterli göremeyeceğini bilerek şevk ve istekle hayırlarda yarı- şırlar. Dünya hayatında geçirdikleri her saniyeden hesaba çeki- leceklerini, vicdanlarını kullanmadıkları ya da daha hayırlısı var- ken boş bir işe daldıkları her andan sorumlu tutulacaklarını unutmazlar. Bu nedenle de kendi ihtiyaçlarından arta kalan va- kitlerini sürekli “hayırlı” bir arayış içerisinde geçirirler. Allah'ın rızasını kazanmak uğruna bedenen veya zihnen yo- rulmanın insan için büyük bir kazanç olduğunun farkındadırlar. Bu nedenle bu yorgunluğu neşeyle, sevinçle karşılarlar. Onlar bunu ahiretleri için önemli bir fırsat olarak görür, şevkle Allah için yorulmaya, işleri biter bitmez kendilerine Allah'ın rızasını 67Harun Yahya (Adnan Oktar)
 • 70. kazandıracak bir başka işe yönelmeye devam ederler. Çünkü onlar, dünya hayatlarında gösterdikleri bu ciddi çabanın "Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ciddi bir çaba göste- rerek ona çalışırsa, işte böylelerinin çabası şükre şayan- dır." (Isra Suresi, 19) ayetinde de bildirildiği gibi, en güzel şekil- de karşılık bulacağını bilmektedirler. Böyle salih kullar,Allah'ın izniyle, dünyada iken durmaksızın çaba harcayarak yarışıp öne geçmelerine karşılık ahirette son- suza kadar en güzel mekanlarda konaklayacak ve nimetler içe- risinde ağırlanacaklardır: Yarışıp öne geçenler de, öne geçmiş öncülerdir. İşte onlar, yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlardır. Nimet- lerle-donatılmış cennetler içinde; Birçoğu geçmiş (ümmet)lerden, Birazı da sonrakilerden. 'Özenle iş- lenmiş mücevher' tahtlar üzerindedirler. Karşılıklı yaslanmışlardır. (Vakıa Suresi,10-16) Dünya hayatında Allah'ın rızasını kazanmak için yorgunluğa talip olanlara ahirette hiçbir yorgunluk dokunmayacağı Ku- ran'da şöyle bildirilir: Orda onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar or- dan çıkarılacak değildirler. (Hicr Suresi, 48) "Ki O, bizi Kendi fazlından (ebedi olarak) kalınacak bir yurda yerleştirdi; burada bize bir yorgunluk do- kunmaz ve burada bize bir bıkkınlık da dokunmaz." (Fatır Suresi, 35) Zorluk ve sıkıntılara karşı güzel bir sabırla sabretmelerinden... Allah, "O, amel (davranış ve eylem) bakımından hangi- nizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve 68 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
 • 71. hayatı yarattı..." (Mülk Suresi, 2) ayetiyle dünya hayatının bir imtihan ortamı olduğuna dikkat çekmiştir. Gerçekten de dün- ya hayatında meydana gelen lehte ya da aleyhte gibi görünen çeşitli iniş çıkışlar, insanların gerçek karakterlerinin anlaşılabil- mesi bakımından oldukça önemlidir. Özellikle de zorluk anları, insanların samimiyetlerini ortaya koyan en önemli anlardır. Müminlerin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise zorluk anlarında da, refah ortamlarında da aynı karakteri, aynı samimi- yeti ve şevki muhafaza ediyor olmalarıdır. Bunun en önemli se- bebi ise onların "zorluk" kavramına olan farklı bakış açılarıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi onlar, zorluk ortamlarını Allah'a olan bağlılıklarını ve imanlarının gücünü ispatlayabilecekleri önemli bir fırsat olarak değerlendirirler. Bunun "kalbinde hastalık olan kimseler" ile "Allah'a gönülden iman etmiş olan kimseleri" birbirinden ayırmak için Allah’ın özel olarak yarattığı bir durum olduğunu bilirler. Bu nedenle de zorlukları bir sıkıntı olarak değil, aksine bir nimet ve Allah'a yakınlaşmak için bir yol olarak görürler. Karşılarına çıkan tüm zorluklara, "Şu halde, güzel bir sabır (göstererek) sabret." (Mearic Su- resi, 5) ve "Rabbin için sabret" (Müddessir Suresi, 7) ayetle- rinde de bildirildiği gibi sabreder ve Allah'a tevekkül ederler. "Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yük- lemez. (Kişinin nefsinin) Kazandığı lehine, kazandırdıkla- rı aleyhinedir..." (Bakara Suresi, 286) ayetiyle hatırlatıldığı gi- bi,Allah'ın kendilerine güçlerinin yeteceğinden fazla bir zorluk yüklemeyeceğini bilmenin güvenini ve rahatlığını yaşarlar. Eğer başlarına bir zorluk gelecek olursa bilirler ki bu, onların güçle- rinin yeteceği, altından kalkabilecekleri ve sabırla karşılayabile- cekleri bir olaydır. Bu yüzden de karşılarına çıkan her ne kadar çetin bir zorluk olursa olsun, onlar şevkle bu zorlukla mücade- 69Harun Yahya (Adnan Oktar)
 • 72. le eder ve her ne olursa olsun Allah'a karşı teslimiyetli bir ta- vır sergilerler. Bunun yanında zorlukların, gelmiş geçmiş tüm inananların karşılaştığı bir durum olduğunu da bilirler. Allah'ın ayette vaat ettiği üzere önceki kavimlerin karşılaştığı olaylar mutlaka kendi başlarına da gelecektir. Bu gerçeği bilen bir mümin henüz bu zorluklarla karşılaşmadan kendisini bunlara karşı hazırlamış olur. Her ne olursa olsun Rabbimiz'e sadık kalacağına, sabırda teslimiyette ve tevekkülde kararlılık göstereceğine ve Allah'tan razı olacağına dair Allah'a söz (ahid) verir. "… Allah'a verilen söz (ahid) ise, (ağır bir) sorumluluktur." (Ahzap Suresi, 15) ayeti gereği de ahdini mutlaka yerine getirir. Dayanılmaz bir aç- lık, fakirlik, korku, yaralanma hatta ölüm bile olsa bundan razı olur ve Rabbimiz'e karşı şükredici bir tavır gösterir. Binlerce zorluk ardı ardına da gelse, tüm hayatı durmaksızın bu zorluk- lar içerisinde de geçse o, yine de bunu bir güzellik olarak de- ğerlendirir. Çünkü bu dünyadaki bir kaç on yıllık zorluğa Allah için güzel bir sabır gösterdiği takdirde, sonsuza kadar tek bir an için bile hiçbir sıkıntı yaşamayacağını bilmektedir. Allah'ın dile- mesiyle bu şevk dolu tavrı ona nimetlerin en güzelini,Allah'ın rı- zasını, rahmetini ve cennetini kazandıracaktır.Allah bir ayetinde iman edenleri zorluklarla deneyeceğini şöyle haber vermiştir: "Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imti- han edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele." (Bakara Suresi, 155) Ancak bu konuda unutulmaması gereken bir husus daha vardır. Müminlerin zorluklara karşı sabretmeleri de cahiliye toplumunun yaşadığı sabır anlayışından farklıdır. Zira cahiliye 70 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
 • 73. insanları sabretmeyi karşılaştıkları zorluklara katlanmak olarak değerlendirirler. Müminler için zorluklar asla katlanılması değil, mücadele edilerek aşılması gereken olaylardır. Bu nedenle zor- lukları aşabilmek ve refaha kavuşmak için akıllarını ve maddi manevi tüm imkanlarını en iyi şekilde kullanarak, karşılaştıkları bir zorluğa çözüm getirmeye çalışırlar. Bir yandan da Allah'ın kendilerine güç vermesi için ve karşılaştıkları zorlukları hafif- letmesi için Allah'tan yardım dilerler. Kuran'da müminlerin bu dualarına şöyle yer verilmiştir: "... Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıkları- mızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge, Sen bizim mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara Suresi, 286) İşte müminlerin zorluklar karşısında gösterdikleri bu güzel ahlak, samimi çaba, sabır ve teslimiyet onların şevklerini göste- ren en önemli alametlerden biridir. Allah'a ve ahirete olan inançlarının gücü, onların zorluklar karşısında hiçbir şekilde yıl- gınlık göstermeden sonuna kadar şevkle mücadele etmelerini sağlar. Zorluklar karşısında daha da şevklenmelerinden... Müminlerin imanlarını ve şevklerini ortaya koyan en önem- li delillerden birinin de zorluk zamanında gösterdikleri tavırlar olduğuna değindik. Müminlerin bu konuda dikkati çeken bir başka özellikleri de zorluk anlarında hiçbir şekilde yılgınlık gös- termedikleri gibi aksine daha da şevklerinin artıyor olmasıdır. 71Harun Yahya (Adnan Oktar)
 • 74. Şevklerindeki bu artışın en önemli sebebi, bu durumun Allah'ın bir vaadi olduğunu bilmeleridir. Allah "Yoksa sizden önce gelip-geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?..." (Bakara Su- resi, 214) ayetiyle, geçmişte yaşamış olan mümin toplulukları- nın denenmiş olduğu sıkıntılarla denenmeden insanların cen- nete giremeyeceklerini bildirmiştir. Dolayısıyla, müminlerin sı- kıntılarla, zorluklarla karşılaşmaları Allah'ın değişmez kanunu- nun, dinin bir gereğidir. Diğer bir deyişle bu şekilde denenme- leri, müminlerin önemli bir vasfıdır. Allah'ın razı olacağı bir insan olabilmek, kişinin Kuran'da bil- dirilen ayetlerin tümünü birden karşılaştığı olaylarda uygulama- sıyla mümkündür. Bu nedenle müminler Allah'ın peygamberle- re, onlarla birlikte olan müminlere ve tarih boyunca gelmiş geçmiş tüm inananlara yaşattığı bu ayetlerin kendi üzerlerinde de tecelli etmesini isterler. Elbette kendilerini bilerek bir zor- luk içine sokmazlar ama zorluklarla karşılaştıklarında da, bu, onların şevklerinin daha da artmasını ve imanlarının daha da güçlenmesini sağlar. Müminlerdeki bu şevk artışının bir diğer sebebi ise dünya hayatındaki zorlukların onların ahiret hayatla- rındaki ecirlerini artırıp makamlarını yükselteceğini umuyor ol- malarıdır. Çünkü zorluğa rağmen Allah'a sadık kalmış, yılgınlığa kapılmadan "Bu, Allah'ın ve Resulü'nün bize vadettiği şey- dir; Allah ve Resulü doğru söylemiştir." (Ahzap Suresi, 22) diyebilenlerden olmuş olacaklardır. Allah'ın rızasını umdukları her işi sevinç ve neşe ile yerine getirmelerinden... Müminlerin şevklerini ifade eden bir başka özellikleri de, Allah'ın rızasını kazanmak ve dine hizmet etmek amacıyla yap- 72 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
 • 75. tıkları her işi sevinç ve neşeyle yerine getiriyor olmalarıdır.On- ların yaşadıkları bu neşe "iman neşesi"dir. İman neşesi, kalple- rinde gerçek imanı yaşamayan kimselerin hiçbir şekilde taklit edemeyeceği, içten gelen, samimi bir neşedir. Çünkü bu, iman etmiş olmaktan kaynaklanan,Allah'ın rızasını, rahmetini ve son- suz cennet hayatını ummanın verdiği bir neşedir. Allah'a ve ahi- rete kesin bilgiyle iman etmeyen kimseler böyle bir neşeyi ya- şayamazlar. Onlar neşeyi ancak kendilerine menfaat sağlayacak konularda gösterebilirler ki, bu da aslında cahiliye insanlarının yaşadığı neşe anlayışının bir benzeridir. Çünkü cahiliye toplu- munda da insanlar ancak menfaat umdukları işler karşısında se- vince kapılırlar.Ancak bu gelip geçici bir neşedir. Menfaat kay- bı gibi bir durum neşenin yitirilmesi için yeterlidir. İmanı kalplerine gereği gibi yerleştirmemiş olan kimseler de eğer Allah'ın rızasını kazanmaları nefislerine zor gelen bir iş yapmalarını gerektiriyorsa, bu durumda tüm neşelerini kaybe- derler. Dahası bu işi olabildiğince memnuniyetsiz bir tavırla ye- rine getirerek isteksizliklerini ve şevksizliklerini ifade etmeye çalışırlar. Çünkü onlar karşılığında maddi bir kazanç sağlama- dıkları ya da herhangi bir ücret almadıkları bir işe harcanan za- manı, boşa geçen bir vakit olarak değerlendirirler.Allah'ın rıza- sını kazanabilmiş olmanın, alınabilecek tüm karşılıkların en gü- zeli ve en değerlisi olduğunun şuurunda değillerdir. Bu neden- le de sanki büyük bir külfet yüklenmiş ve büyük bir fedakarlık- ta bulunuyormuş gibi bir tavır sergilerler.İşte müminlerin şevk- lerindeki farklılık da bu noktada ortaya çıkar.Yapılması gereken iş zor ya da zahmetli de olsa,onlar neşelerinden hiçbir şey kay- betmezler. Çünkü müminler Allah'a gönülden, yani isteyerek ve severek kulluk ederler. O'nun rızasını kazanabilecek salih bir ameli de aynı şekilde gönülden gelen bir şevkle yerine getirir- 73Harun Yahya (Adnan Oktar)
 • 76. ler. İşte bu şevk de onların tavırlarına sevinç ve neşe olarak yansır. Kalbinde hastalık olanların şevksizliklerinden etkilenmemelerinden... Kitabın başında her insanın Allah'a olan imanının ve yakınlı- ğının aynı olmadığına değinmiş,Allah'a gönülden bağlananlar ol- duğu gibi kalbinde hastalık bulunan kimseler de olduğuna dik- kat çekmiştik. Müminlerin arasında yaşadıkları halde gerçekte iman etmemiş olan bu kimseler dilleriyle "iman ettiklerini" söylemekte, ancak hayatlarıyla bu sözlerini tasdik edecek bir tavır ortaya koymamaktadırlar. İmanlarındaki bu zayıflık nede- niyle de Allah'ı razı etme ve dini gereği gibi yaşama konusunda son derece şevksizdirler. Bu kimseler kendi şevksizliklerinden dolayı hem sözleriyle hem de tavırlarıyla iman edenlerin şevk- lerini kırmak ve onları yılgınlığa düşürmek isteyebilirler. Ancak gerçekten inanmış olanlar ne bu sözlerden ne de ta- vırlardan etkilenmezler. Çünkü onlar Allah'ın, "Öyleyse sen sabret; şüphesiz Allah'ın va'di haktır; kesin bilgiyle inan- mayanlar sakın seni telaşa kaptırıp-hafifliğe (veya gev- şekliğe) sürüklemesinler." (Rum Suresi, 60) ayetiyle bildirdi- ği gibi, çevrelerindeki bazı insanların bu şevksizliklerinin aslın- da kesin bilgiyle inanmıyor olmalarından kaynaklandığını bil- mektedirler. Bu nedenle de şevklerini kaybetmedikleri gibi ak- sine bu kişilerin dine hizmet etmediklerini, Kuran ahlakının ya- yılması için hiçbir çaba harcamadıklarını gördükçe daha da mü- cadele azimleri artar. Hem onlara örnek olup Kuran ahlakını hatırlatmak hem de kendileri doğru olanı en güzel şekilde ya- şamak için daha da şevklenirler. Değerli İslam büyüğü Bediüz- zaman Said Nursi,Allah rızası için samimi bir gayret içinde olan 74 KURAN'DA ŞEVK VE HEYECAN
 • 77. insanların, şevksiz insanlara nasıl yaklaştıklarını bir sözünde şöyle ifade etmiştir: "Başkalarının füturu (gevşekliği) ve çekilmesi, ehl-i himmetin şev- kini, gayretini ziyadeleştirmeye sebeptir. Zira, gidenlerin vazifeleri- ni bir derece yapmaya kendini mecbur bilir ve bilmelidirler." (Kas- tamonu Lahikası, s.37) Bediüzzaman'ın yukarıdaki sözüyle ifade ettiği gibi, kalbinde hastalık olan kimselerin dine hizmet etmekten kaçışlarını her görüşlerinde salih müminler dine daha da büyük bir şevkle hiz- met ederler. Şevksiz insanların Kuran ahlakını yaşamada ve in- sanlara anlatmada gösterdikleri gevşeklik, üzerlerinde çok bü- yük bir sorumluluk olduğunu bir kez daha hatırlatır. Gevşek in- sanların güzel ahlakı yaşamaktaki isteksizliklerini görmek mü- minlerin daha da güzel bir ahlak göstermelerine vesile olur.Ke- sin bilgiyle iman etmeyenlerin Allah'a ve elçilerine olan itaatsiz- liklerine karşılık inananlar anında "işittik itaat ettik" diyerek itaatli bir tavır gösterirler. Kalbine imanı yerleştirmemiş olanlar, bunlar gibi daha pek çok konuda müminler için -istemeden de olsa- hayra vesile olurlar.Ama hiçbir şekilde şevksizlikleriyle müminleri olumsuz yönde etkileyemezler. Çünkü Müslümanlar şevklerini ve iman- larını beraber oldukları insanların tavırlarına göre değil,Allah'ın rızasını ve beğenisini kazanmaya göre ayarlarlar.Dahası mümin- ler bu kimselerin din konusundaki gevşekliklerini görmeseler dahi, yine de Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda ola- bilecek en fazla şevki gösterirler. Ancak bu kimseleri görmek onlar için bir nevi hatırlatma gibi olur ve onlar açısından hayra dönüşür. Gevşeklik gösteren kişi bu tavrıyla kendi ahiretini göz ardı ederken bir yandan da fark etmeden salih müminlerin şev- kini kamçılamış, onları teşvik etmiş olur. 75Harun Yahya (Adnan Oktar)
 • 78. İNANANLARIN HEYECANI NASILDIR? Heyecan kavramı, Kuran ahlakından uzak toplumlarda bazı olaylar karşısında yaşanan stres, panik, iç sıkıntısı gibi duyguları ifade eder. Bu heyecan insana haz değil aksine sıkıntı veren, zorluk çektiren bir duygudur. Müslümanların heyecanı ise, Allah'ın sanatına karşı duydukları, kendilerine verilen ni- metler için hissettikleri, sonsuz cennet hayatını umarak yaşa- dıkları coşku hissidir. Din ahlakını yaşamayan insanların bu sıkıntılı hisleri yaşama- larının ana nedenlerinden biri ise "tevekkülsüzlük"tür.Tevek- kül, "Allah'ı vekil edinmek ve yalnızca O'na güvenip da- yanmak"tır. Cahiliye insanları Allah'ın büyüklüğünü kavrayıp takdir edemedikleri için içlerinde böyle bir güven ve teslimiyet yaşamazlar. Allah'ı vekil edinmek yerine kendilerine hiçbir ya- rar sağlamayacak şeylerden medet umarlar.Bu nedenle de kor- kularından ve cahiliye heyecanlarından hayatları boyunca kur- tulamazlar. Müminler ise Allah'a olan tevekkülleri sayesinde cahiliye
 • 79. toplumunun yaşamakta olduğu bu sıkıntı veren duygulardan tümüyle arınmışlardır.Onlar Kuran'da makbuliyetine dikkat çe- kilen iman heyecanını en derin şekilde yaşayan kimselerdir. Çünkü gördükleri her görüntünün bir hikmet üzerine yaratıl- dığını bilen ve bu hikmetleri görebilmek için üzerlerinde derin derin düşünen insanlardır. Vicdanlarını en güzel şekilde kullanarak düşündükleri için, en ince ayrıntılarda gizlenen hikmetleri dahi kolaylıkla görürler. Bundan dolayı da aynı olaya karşı cahiliye insanlarından çok da- ha fazla duyarlılık gösterir, güzelliklerden daha büyük bir zevk alır ve çok daha derin bir heyecan hissederler. İman eden bir insan gördükleri karşısında şevk ve heyecan içindedir, çünkü yoktan yaratıldığını ve böylesine renkli, yüz binlerce, milyonlar- ca yaratılış mucizesinin olduğu bir dünyaya geldiğini bilir, bunun heyecanını duyar. Her baktığı yerde Allah'ın eşsiz sanatını gör- mektedir, evren, yıldızlar, gökyüzü, güneş, ay, kelebekler, kuşlar, milyonlarca hayvan, bitkiler, meyveler... Mümin bütün bunlar karşısında heyecan duyar. İlerleyen satırlarda müminlerin yaşadığı bu heyecanın ne ka- dar büyük bir nimet olduğuna değinecek ve müminlerin heye- can duydukları konulardan bazılarına dikkat çekeceğiz. 77Harun Yahya (Adnan Oktar)
 • 80. MÜMİNLER NELER KARŞISINDA HEYECAN DUYARLAR? Allah'ın yaratma sanatına karşı duyulan heyecan... İnsan gözünü çevirip de baktığı her yerde Allah'ın sanatının birbirinden hayranlık uyandırıcı delilleriyle karşılaşır. Bir ayette Allah şöyle bildirmiştir: "Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Herşeyin üzerinde Rabbinin şahid olması yetmez mi?" (Fussilet Suresi, 53) Müminler,Allah'ın evrenin her noktasında yarattığı düzenin mükemmelliği karşısında heyecana kapılırlar. Çünkü onlar bu harikalıkların ardındaki aklı, kudreti ve benzersiz sanatı gör- mekte ve Allah'ın büyüklüğünü düşünmenin zevkini yaşamakta- dırlar. Öyle ki, gaflet halindeki insanların nasıl olup da bu harika- lıklar karşısında duyarsız kalabildiklerini şaşkınlıkla karşılarlar. Sadece birkaç dakika olsun vicdanlarının sesini dinleyerek sa-