mabuting-pamamahala-220929093448-7d677e54 (1).pdf

mabuting-pamamahala-220929093448-7d677e54 (1).pdf
IKAAPAT NA MARKAHAN
Araling Panlipunan
Araling Panlipunan
IKAAPAT NA MARKAHAN
Do you know
ABOUT SEARCH ENGINE
MELC-BASED
Layunin : Napahahalagahan ang papel ng mamamayan sa
pagkakaron ng isang mabuting pamahalaan
Week 7-8
mabuting-pamamahala-220929093448-7d677e54 (1).pdf
Paunang Gawain
Basahin at unawain ang mga katanungan. Isulat sa
papel ang letra ng iyong sagot.
1. Ito ay tumutukoy sa interaksiyon ng mga ahensya
at opisyal ng pamahalaan sa corporate sector, civil
society organizations at mga partido politikal.
A. administrasyon C. pamahalaan
B. gobyerno D. pamamahala
2. Upang mapag-aralan ang Estado ng demokrasya sa
167 na bansa sa mundo, ginagamit ang panukat na
ito.
A. political index C. consumer price index
B. democracy index D. corruption
perceptions index
3. Sa isinagawang 2019 Democracy Index, ang Pilipinas ay
lumabas na nasa:
A. 49th sa buong mundo. C. 59th sa buong mundo.
B. 54th sa buong mundo. D. 64th sa buong mundo.
4. Sa kabila ng pagkakaroon ng demokrasya sa Pilipinas,
itinuturing na flawed democracy ang umiiral sa bansa
dahil sa:
A. hindi nagkakaroon ng malayang halalan.
B. mahinang politikal na pakikilahok ng mga tao.
C. hindi matalinong pagboto ng mga mamamayan.
D. mababang pagpapahalaga sa karapatan ng mga tao.
5. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng posisyon sa
pamahalaaan upang palaganapin ang pansariling
interes.
A. korapsiyon
B. pagnanakaw
C. pandarambong
D. pang-aabuso
mabuting-pamamahala-220929093448-7d677e54 (1).pdf
mabuting-pamamahala-220929093448-7d677e54 (1).pdf
NGAYONG ALAM MO NA
ANG MGA ISYU AT HAMON
UKOL SA MGA EPEKTO NG
AKTIBONG
PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN
SA MGA GAWAING PANSIBIKO,
DADAKO NAMAN TAYO SA ISA
PA SA MGA MAHAHALAGANG
PAKSA SA KASALUKUYANG
PANAHON
Suriing mabuti ang mga pagbabagong
naganap sa inyong pamayanan, bayan o
lungsod. Sa pamamagitan ng husay mo sa
pagguhit, ipakita ang mga pagbabagong
ito. Tukuyin din ang mga tao o personalidad,
grupo at mga samahan na nanguna sa
transpormasyon ng inyong lugar.
Pagkatapos ay lagyan ng isang maiksing
paliwanag
ang iyong iginuhit sa ibabang bahagi ng
papel.
mabuting-pamamahala-220929093448-7d677e54 (1).pdf
mabuting-pamamahala-220929093448-7d677e54 (1).pdf
Mabuting Pamamahala
o Good Governance
ARALIN NATIN
Tuklasin Natin
mabuting-pamamahala-220929093448-7d677e54 (1).pdf
Gaya ng Kodigo ng Pagkamamamayan
at Kagandahang Asal, ikaw bilang isang
kabataang Pilipino ay may magagawa
upang patuloy na maging kabalikat ng
pamahalaan sa pagsusulong
ng kabutihang panlahat at pambansang
kaunlaran.
Bakit mahalaga para sa atin
ang paglahok sa mga
nagaganap sa ating
pamahalaan o lipunan sa
kabuoan?
Ano ba ang kalagayan ng
demokrasya sa kasalukuyan?
SURIIN NATIN
Ano ba ang governance o pamamahala?
PAMAMAHALA
Ayon kay Gerardo Bulatao, ang
pinuno ng Local Governance
Citizens and Network, ang
governance ay interaksiyon
ng mga ahensiya at opisyal ng
pamahalaan sa corporate
sector, civil society
organizations at mga partido
politikal (ANGOC, 2006).
sang pandaigdigang institusyong
inansiyal na
agpapautang sa mga papaunlad na bansa
developing countries, ang good
overnance ay isang paraan ng
agsasakatuparan ng kapangyarihang
angasiwa sa economic at social
ources ng bansa para sa kaunlaran
ng good governance ang isa sa mga
alik na nakaaapekto sa mabuting
aggamit ng yaman o resources upang
abawasan ang bahagdan ng kahirapan sa
sang bansa.
umutukoy ito sa proseso kung saan ang
ga pampublikong institusyon ay
aghahatid ng kapakanang pampubliko,
angangasiwa sa pag-aaring yaman ng
ubliko, at tinitiyak na mapangalagaan
ng mga karapatang pantao, maging
alaya sa pang-aabuso
t korapsiyon, at may pagpapahalaga sa
Ang mabuting pamamahala ay nakikilahok
(participatory), nakatuon sa
pagkakasundo (consensus oriented), may
pananagutan (accountable), transparent,
tumutugon (responsive), mabisa (effective
and efficient), pantay-pantay at
nakapaloob (equitable and inclusive) at
sumusunod sa pananaig ng batas (rule of
law).
ALAMIN
1. Pakikilahok (participation).
Ang pakikilahok ng mga lalaki at babae ay isang
mahalagang pundasyon ng mabuting pamamahala. Lahat
ay dapat magkaroon ng pagkakataong mapakinggan sa
pagbuo ng desisyon.
2. Pananaig ng batas
(rule of law).
Ang pagpapatupad ng mga batas ay nararapat
lamang na pantay-pantay, walang mayaman at walang
mahirap, lalo’t higit ang mga batas ukol sa karapatang
pantao.
3. Transparency.
Ang transparency ay nakaugat sa malayang
pagdaloy ng mga impormasyon.
4. Pagtugon
(responsiveness).
Ang mga institusyon at mga proseso ay dapat na
nakatutugon sa mga pangangailangan ng tao sa loob ng
isang takdang panahon.
5. Nakatuon sa
pagkakasundo (consensus
oriented).
Ang mabuting pamamahala ay namamagitan sa
magkakaibang mga interes upang makabuo ng isang
desisyong makabubuti sa interes ng lahat ng grupo at, kung
maaari, sa mga polisi-ya at hakbangin.
6. Katarungan at
napapabilang (equity and
inclusiveness).
Lahat ng lalaki at babae ay dapat mabigyan ng
pagkakataon na mapanatili o mapagbuti ang kanilang
kagalingan
7. Mabisa (effectiveness and
efficiency).
Ang mga hakbangin o proseso at institusyon ay nakabubuo
ng resultang makatutugon sa mga pangangailangan ng tao
gamit lamang ang matalinong paggamit sa limitadong
yaman ng lipunan
8. Pananagutan
(aacountability).
Ang lahat ng gumagawa ng desisyon ay may pananagutan
sa publiko.
MGA KATANGIAN NG
GOOD GOVERNANCE
ALAMIN
May pananagutan ang mga
opisyal ng pamahalaan at maging
ang pribadong sekor at mga
organisasyon ng civil society sa
mamamayan pagdating sa mga
pagpapasyang nakaaapekto sa
pangkalahatang interes ng isang
pamayanan at ng bansa sa
kabuuan.
1. Kapanagutang Politikal
mabuting-pamamahala-220929093448-7d677e54 (1).pdf
mabuting-pamamahala-220929093448-7d677e54 (1).pdf
Hindi magiging posible
ang pagkakaroon ng isang
mabuting pamamahala
kung walang kapanagutan
at katapatan sa panig ng
pamahalaan at
mamamayang laging
mulat sa mga gawain ng
pamahalaan.
SIMULAN NA
GAWAIN
MGA
PAGYAMANIN
J U M B L E D S A L I TA !
Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang
sumusunod na pahayag. Isulat sa papel
ang salitang inilalarawan ng sumusunod na
bilang sa tulong ng jumbled letters.
1. Ako ang interaksiyon ng mga ahensya at opisyal ng pamahalaan sa
corporate sector, civil society organizations at mga partido politikal.
A N V E G O E R N C
2. Ako ang paggamit ng posisyon sa pamahalaan upang palaganapin
ang pansariling interes.
I O N O R C R P U T
PAGYAMANIN
J U M B L E D S A L I TA !
3. Ako ang nagbibigay ng pagkakataon na magkaroon ng aktibong
ugnayan ang mga mamamayan sa pamahalaan upang bumuo ng
karampatang solusyon sa mga hamon ng lipunan.
I C I P A P A R T T R O Y V E A N R N C E G O
4. Ako ang nagbibigay sa mga mamamayan na magkaroon ng
kamalayan sa nagaganap sa pamahalaan at makalahok sa mga gawain
nito.
E N C Y N S P A R T A R
PAGYAMANIN
J U M B L E D S A L I TA !
5. Ako ang prosesong naghahatid ng kapakanang pampubliko,
nangangasiwa sa pag-aaring yaman ng publiko, at tumitiyak na
mapangalagaan ang mga karapatang pantao, maging malaya sa pang-
aabuso at korapsiyon, at may pagpapahalaga sa rule of law.
O D G O R O N G V E A N C E
SANGGUNIAN
A. AKLAT Rosemarie C. Blando et. al. Kasaysayan ng Daigdig.
Araling Panlipunan Modyul para sa Mag – aaral
B. Website
https://www.google.com/search?q=project+ease+modules+in+araling+
panlipunan+8+neokolonyalismo&tbm
https://www.google.com/search?q=ideolohiyang+liberalismo&tbm
https://www.google.com/search?q=neokolonyalismo&tbm=isch&ved
https://www.google.com/search?q=cold+war&tbm=isch&ved=2ahU
https:/ /tl.m.wikipedia.Org.
If slavery is
not wrong,
nothing is
wrong.
“
Abraham Lincoln
SALAMAT
MARAMING
1 von 49

Recomendados

Aralin 3 Politikal na Pakikilahok von
Aralin 3 Politikal na PakikilahokAralin 3 Politikal na Pakikilahok
Aralin 3 Politikal na PakikilahokDEPED
185.9K views45 Folien
Aralin 3 Politikal na Pakikilahok von
Aralin 3 Politikal na PakikilahokAralin 3 Politikal na Pakikilahok
Aralin 3 Politikal na PakikilahokDEPED
185.9K views45 Folien
Demokrasya von
DemokrasyaDemokrasya
Demokrasyaladucla
49.7K views9 Folien
Demokrasya von
DemokrasyaDemokrasya
Demokrasyaladucla
49.7K views9 Folien
PAKIKILAHOK SA CIVIL SOCIETY von
PAKIKILAHOK SA CIVIL SOCIETYPAKIKILAHOK SA CIVIL SOCIETY
PAKIKILAHOK SA CIVIL SOCIETYMiss Ivy
58.8K views40 Folien
PAKIKILAHOK SA CIVIL SOCIETY von
PAKIKILAHOK SA CIVIL SOCIETYPAKIKILAHOK SA CIVIL SOCIETY
PAKIKILAHOK SA CIVIL SOCIETYMiss Ivy
58.8K views40 Folien

Más contenido relacionado

Similar a mabuting-pamamahala-220929093448-7d677e54 (1).pdf

AP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptx von
AP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptxAP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptx
AP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptxJohnreyRadoc
5 views29 Folien
AP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptx von
AP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptxAP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptx
AP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptxJohnreyRadoc
5 views29 Folien
Paglahok sa civil society von
Paglahok sa civil societyPaglahok sa civil society
Paglahok sa civil societyLoriejoey Aleviado
44.2K views21 Folien
Paglahok sa civil society von
Paglahok sa civil societyPaglahok sa civil society
Paglahok sa civil societyLoriejoey Aleviado
44.2K views21 Folien
Politikal na Pakikilahok.pptx von
Politikal na Pakikilahok.pptxPolitikal na Pakikilahok.pptx
Politikal na Pakikilahok.pptxpaite-balincaguing national high school
14.6K views29 Folien
politikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdf von
politikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdfpolitikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdf
politikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdfAngelle Pantig
66 views29 Folien

Similar a mabuting-pamamahala-220929093448-7d677e54 (1).pdf(20)

AP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptx von JohnreyRadoc
AP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptxAP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptx
AP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptx
JohnreyRadoc5 views
AP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptx von JohnreyRadoc
AP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptxAP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptx
AP10-Q4-W5_POLITIKAL-NA-PAKIKILAHOK-1.pptx
JohnreyRadoc5 views
politikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdf von Angelle Pantig
politikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdfpolitikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdf
politikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdf
Angelle Pantig66 views
politikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdf von Angelle Pantig
politikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdfpolitikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdf
politikalnapakikilahok-230227015303-b3da84f3 (1).pdf
Angelle Pantig66 views
Modyul 4: Pagsali sa mga Gawaing Pampulitika.pptx von LawrenceDuque
Modyul 4: Pagsali sa mga Gawaing Pampulitika.pptxModyul 4: Pagsali sa mga Gawaing Pampulitika.pptx
Modyul 4: Pagsali sa mga Gawaing Pampulitika.pptx
LawrenceDuque7 views
Modyul 4: Pagsali sa mga Gawaing Pampulitika.pptx von LawrenceDuque
Modyul 4: Pagsali sa mga Gawaing Pampulitika.pptxModyul 4: Pagsali sa mga Gawaing Pampulitika.pptx
Modyul 4: Pagsali sa mga Gawaing Pampulitika.pptx
LawrenceDuque7 views
Ap10 q4-aralin iii von mark malaya
Ap10 q4-aralin iiiAp10 q4-aralin iii
Ap10 q4-aralin iii
mark malaya1.4K views
Ap10 q4-aralin iii von mark malaya
Ap10 q4-aralin iiiAp10 q4-aralin iii
Ap10 q4-aralin iii
mark malaya1.4K views
POLITIKAL NA PAKIKILAHOK von Miss Ivy
POLITIKAL NA PAKIKILAHOKPOLITIKAL NA PAKIKILAHOK
POLITIKAL NA PAKIKILAHOK
Miss Ivy 14.8K views
POLITIKAL NA PAKIKILAHOK von Miss Ivy
POLITIKAL NA PAKIKILAHOKPOLITIKAL NA PAKIKILAHOK
POLITIKAL NA PAKIKILAHOK
Miss Ivy 14.8K views
371843625-Politikal-Na-Pakikilahok.pptx von MERLINDAELCANO3
371843625-Politikal-Na-Pakikilahok.pptx371843625-Politikal-Na-Pakikilahok.pptx
371843625-Politikal-Na-Pakikilahok.pptx
MERLINDAELCANO3111 views
371843625-Politikal-Na-Pakikilahok.pptx von MERLINDAELCANO3
371843625-Politikal-Na-Pakikilahok.pptx371843625-Politikal-Na-Pakikilahok.pptx
371843625-Politikal-Na-Pakikilahok.pptx
MERLINDAELCANO3111 views

Más de HarleyLaus1

burgos_university_ciuladiene.pptx von
burgos_university_ciuladiene.pptxburgos_university_ciuladiene.pptx
burgos_university_ciuladiene.pptxHarleyLaus1
1 view29 Folien
139554657-sports-writing-ppt.ppt von
139554657-sports-writing-ppt.ppt139554657-sports-writing-ppt.ppt
139554657-sports-writing-ppt.pptHarleyLaus1
17 views76 Folien
Module-05-Citation-1.pptx von
Module-05-Citation-1.pptxModule-05-Citation-1.pptx
Module-05-Citation-1.pptxHarleyLaus1
1 view13 Folien
Module-04-Variables.pptx von
Module-04-Variables.pptxModule-04-Variables.pptx
Module-04-Variables.pptxHarleyLaus1
7 views32 Folien
Module-02-Quantitative-Research-Design.pptx von
Module-02-Quantitative-Research-Design.pptxModule-02-Quantitative-Research-Design.pptx
Module-02-Quantitative-Research-Design.pptxHarleyLaus1
5 views26 Folien
Module-01-Introduction-of-Research1.pptx von
Module-01-Introduction-of-Research1.pptxModule-01-Introduction-of-Research1.pptx
Module-01-Introduction-of-Research1.pptxHarleyLaus1
3 views34 Folien

Más de HarleyLaus1(18)

burgos_university_ciuladiene.pptx von HarleyLaus1
burgos_university_ciuladiene.pptxburgos_university_ciuladiene.pptx
burgos_university_ciuladiene.pptx
HarleyLaus11 view
139554657-sports-writing-ppt.ppt von HarleyLaus1
139554657-sports-writing-ppt.ppt139554657-sports-writing-ppt.ppt
139554657-sports-writing-ppt.ppt
HarleyLaus117 views
Module-04-Variables.pptx von HarleyLaus1
Module-04-Variables.pptxModule-04-Variables.pptx
Module-04-Variables.pptx
HarleyLaus17 views
Module-02-Quantitative-Research-Design.pptx von HarleyLaus1
Module-02-Quantitative-Research-Design.pptxModule-02-Quantitative-Research-Design.pptx
Module-02-Quantitative-Research-Design.pptx
HarleyLaus15 views
Module-01-Introduction-of-Research1.pptx von HarleyLaus1
Module-01-Introduction-of-Research1.pptxModule-01-Introduction-of-Research1.pptx
Module-01-Introduction-of-Research1.pptx
HarleyLaus13 views
ENG 6 Q 1 WK 7 Day 1-5.pptx von HarleyLaus1
ENG 6 Q 1 WK 7 Day 1-5.pptxENG 6 Q 1 WK 7 Day 1-5.pptx
ENG 6 Q 1 WK 7 Day 1-5.pptx
HarleyLaus165 views
139554537-Copy-Reading-Headline-Writing-PPT-ppt.ppt von HarleyLaus1
139554537-Copy-Reading-Headline-Writing-PPT-ppt.ppt139554537-Copy-Reading-Headline-Writing-PPT-ppt.ppt
139554537-Copy-Reading-Headline-Writing-PPT-ppt.ppt
HarleyLaus110 views
vdocuments.mx_interaksyon-ng-demand-at-supply.pptx von HarleyLaus1
vdocuments.mx_interaksyon-ng-demand-at-supply.pptxvdocuments.mx_interaksyon-ng-demand-at-supply.pptx
vdocuments.mx_interaksyon-ng-demand-at-supply.pptx
HarleyLaus18 views
353225834-Pageant-Script-for-Male-Individual-Host-or-Emcee.docx von HarleyLaus1
353225834-Pageant-Script-for-Male-Individual-Host-or-Emcee.docx353225834-Pageant-Script-for-Male-Individual-Host-or-Emcee.docx
353225834-Pageant-Script-for-Male-Individual-Host-or-Emcee.docx
HarleyLaus12.6K views
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 6.docx von HarleyLaus1
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 6.docxDLL APAN8 QUARTER3-WEEK 6.docx
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 6.docx
HarleyLaus129 views
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 8.docx von HarleyLaus1
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 8.docxDLL APAN8 QUARTER3-WEEK 8.docx
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 8.docx
HarleyLaus1135 views
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docx von HarleyLaus1
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docxDLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docx
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 9.docx
HarleyLaus176 views
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 4.docx von HarleyLaus1
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 4.docxDLL APAN8 QUARTER3-WEEK 4.docx
DLL APAN8 QUARTER3-WEEK 4.docx
HarleyLaus155 views
DLL APAN8 QUARTER3- WEEK7.docx von HarleyLaus1
DLL APAN8 QUARTER3- WEEK7.docxDLL APAN8 QUARTER3- WEEK7.docx
DLL APAN8 QUARTER3- WEEK7.docx
HarleyLaus143 views
CHILD-PRO-REPORT-DIALES.docx von HarleyLaus1
CHILD-PRO-REPORT-DIALES.docxCHILD-PRO-REPORT-DIALES.docx
CHILD-PRO-REPORT-DIALES.docx
HarleyLaus14 views
SCRIPT-FOR-Debut..docx von HarleyLaus1
SCRIPT-FOR-Debut..docxSCRIPT-FOR-Debut..docx
SCRIPT-FOR-Debut..docx
HarleyLaus13K views

mabuting-pamamahala-220929093448-7d677e54 (1).pdf

 • 4. Do you know ABOUT SEARCH ENGINE MELC-BASED
 • 5. Layunin : Napahahalagahan ang papel ng mamamayan sa pagkakaron ng isang mabuting pamahalaan Week 7-8
 • 7. Paunang Gawain Basahin at unawain ang mga katanungan. Isulat sa papel ang letra ng iyong sagot.
 • 8. 1. Ito ay tumutukoy sa interaksiyon ng mga ahensya at opisyal ng pamahalaan sa corporate sector, civil society organizations at mga partido politikal. A. administrasyon C. pamahalaan B. gobyerno D. pamamahala 2. Upang mapag-aralan ang Estado ng demokrasya sa 167 na bansa sa mundo, ginagamit ang panukat na ito. A. political index C. consumer price index B. democracy index D. corruption perceptions index
 • 9. 3. Sa isinagawang 2019 Democracy Index, ang Pilipinas ay lumabas na nasa: A. 49th sa buong mundo. C. 59th sa buong mundo. B. 54th sa buong mundo. D. 64th sa buong mundo. 4. Sa kabila ng pagkakaroon ng demokrasya sa Pilipinas, itinuturing na flawed democracy ang umiiral sa bansa dahil sa: A. hindi nagkakaroon ng malayang halalan. B. mahinang politikal na pakikilahok ng mga tao. C. hindi matalinong pagboto ng mga mamamayan. D. mababang pagpapahalaga sa karapatan ng mga tao.
 • 10. 5. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng posisyon sa pamahalaaan upang palaganapin ang pansariling interes. A. korapsiyon B. pagnanakaw C. pandarambong D. pang-aabuso
 • 13. NGAYONG ALAM MO NA ANG MGA ISYU AT HAMON UKOL SA MGA EPEKTO NG AKTIBONG PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN SA MGA GAWAING PANSIBIKO, DADAKO NAMAN TAYO SA ISA PA SA MGA MAHAHALAGANG PAKSA SA KASALUKUYANG PANAHON
 • 14. Suriing mabuti ang mga pagbabagong naganap sa inyong pamayanan, bayan o lungsod. Sa pamamagitan ng husay mo sa pagguhit, ipakita ang mga pagbabagong ito. Tukuyin din ang mga tao o personalidad, grupo at mga samahan na nanguna sa transpormasyon ng inyong lugar. Pagkatapos ay lagyan ng isang maiksing paliwanag ang iyong iginuhit sa ibabang bahagi ng papel.
 • 17. Mabuting Pamamahala o Good Governance ARALIN NATIN
 • 20. Gaya ng Kodigo ng Pagkamamamayan at Kagandahang Asal, ikaw bilang isang kabataang Pilipino ay may magagawa upang patuloy na maging kabalikat ng pamahalaan sa pagsusulong ng kabutihang panlahat at pambansang kaunlaran.
 • 21. Bakit mahalaga para sa atin ang paglahok sa mga nagaganap sa ating pamahalaan o lipunan sa kabuoan? Ano ba ang kalagayan ng demokrasya sa kasalukuyan?
 • 23. Ano ba ang governance o pamamahala? PAMAMAHALA
 • 24. Ayon kay Gerardo Bulatao, ang pinuno ng Local Governance Citizens and Network, ang governance ay interaksiyon ng mga ahensiya at opisyal ng pamahalaan sa corporate sector, civil society organizations at mga partido politikal (ANGOC, 2006).
 • 25. sang pandaigdigang institusyong inansiyal na agpapautang sa mga papaunlad na bansa developing countries, ang good overnance ay isang paraan ng agsasakatuparan ng kapangyarihang angasiwa sa economic at social ources ng bansa para sa kaunlaran
 • 26. ng good governance ang isa sa mga alik na nakaaapekto sa mabuting aggamit ng yaman o resources upang abawasan ang bahagdan ng kahirapan sa sang bansa.
 • 27. umutukoy ito sa proseso kung saan ang ga pampublikong institusyon ay aghahatid ng kapakanang pampubliko, angangasiwa sa pag-aaring yaman ng ubliko, at tinitiyak na mapangalagaan ng mga karapatang pantao, maging alaya sa pang-aabuso t korapsiyon, at may pagpapahalaga sa
 • 28. Ang mabuting pamamahala ay nakikilahok (participatory), nakatuon sa pagkakasundo (consensus oriented), may pananagutan (accountable), transparent, tumutugon (responsive), mabisa (effective and efficient), pantay-pantay at nakapaloob (equitable and inclusive) at sumusunod sa pananaig ng batas (rule of law).
 • 30. 1. Pakikilahok (participation). Ang pakikilahok ng mga lalaki at babae ay isang mahalagang pundasyon ng mabuting pamamahala. Lahat ay dapat magkaroon ng pagkakataong mapakinggan sa pagbuo ng desisyon.
 • 31. 2. Pananaig ng batas (rule of law). Ang pagpapatupad ng mga batas ay nararapat lamang na pantay-pantay, walang mayaman at walang mahirap, lalo’t higit ang mga batas ukol sa karapatang pantao.
 • 32. 3. Transparency. Ang transparency ay nakaugat sa malayang pagdaloy ng mga impormasyon.
 • 33. 4. Pagtugon (responsiveness). Ang mga institusyon at mga proseso ay dapat na nakatutugon sa mga pangangailangan ng tao sa loob ng isang takdang panahon.
 • 34. 5. Nakatuon sa pagkakasundo (consensus oriented). Ang mabuting pamamahala ay namamagitan sa magkakaibang mga interes upang makabuo ng isang desisyong makabubuti sa interes ng lahat ng grupo at, kung maaari, sa mga polisi-ya at hakbangin.
 • 35. 6. Katarungan at napapabilang (equity and inclusiveness). Lahat ng lalaki at babae ay dapat mabigyan ng pagkakataon na mapanatili o mapagbuti ang kanilang kagalingan
 • 36. 7. Mabisa (effectiveness and efficiency). Ang mga hakbangin o proseso at institusyon ay nakabubuo ng resultang makatutugon sa mga pangangailangan ng tao gamit lamang ang matalinong paggamit sa limitadong yaman ng lipunan
 • 37. 8. Pananagutan (aacountability). Ang lahat ng gumagawa ng desisyon ay may pananagutan sa publiko.
 • 38. MGA KATANGIAN NG GOOD GOVERNANCE ALAMIN
 • 39. May pananagutan ang mga opisyal ng pamahalaan at maging ang pribadong sekor at mga organisasyon ng civil society sa mamamayan pagdating sa mga pagpapasyang nakaaapekto sa pangkalahatang interes ng isang pamayanan at ng bansa sa kabuuan. 1. Kapanagutang Politikal
 • 42. Hindi magiging posible ang pagkakaroon ng isang mabuting pamamahala kung walang kapanagutan at katapatan sa panig ng pamahalaan at mamamayang laging mulat sa mga gawain ng pamahalaan.
 • 44. PAGYAMANIN J U M B L E D S A L I TA ! Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na pahayag. Isulat sa papel ang salitang inilalarawan ng sumusunod na bilang sa tulong ng jumbled letters. 1. Ako ang interaksiyon ng mga ahensya at opisyal ng pamahalaan sa corporate sector, civil society organizations at mga partido politikal. A N V E G O E R N C 2. Ako ang paggamit ng posisyon sa pamahalaan upang palaganapin ang pansariling interes. I O N O R C R P U T
 • 45. PAGYAMANIN J U M B L E D S A L I TA ! 3. Ako ang nagbibigay ng pagkakataon na magkaroon ng aktibong ugnayan ang mga mamamayan sa pamahalaan upang bumuo ng karampatang solusyon sa mga hamon ng lipunan. I C I P A P A R T T R O Y V E A N R N C E G O 4. Ako ang nagbibigay sa mga mamamayan na magkaroon ng kamalayan sa nagaganap sa pamahalaan at makalahok sa mga gawain nito. E N C Y N S P A R T A R
 • 46. PAGYAMANIN J U M B L E D S A L I TA ! 5. Ako ang prosesong naghahatid ng kapakanang pampubliko, nangangasiwa sa pag-aaring yaman ng publiko, at tumitiyak na mapangalagaan ang mga karapatang pantao, maging malaya sa pang- aabuso at korapsiyon, at may pagpapahalaga sa rule of law. O D G O R O N G V E A N C E
 • 47. SANGGUNIAN A. AKLAT Rosemarie C. Blando et. al. Kasaysayan ng Daigdig. Araling Panlipunan Modyul para sa Mag – aaral B. Website https://www.google.com/search?q=project+ease+modules+in+araling+ panlipunan+8+neokolonyalismo&tbm https://www.google.com/search?q=ideolohiyang+liberalismo&tbm https://www.google.com/search?q=neokolonyalismo&tbm=isch&ved https://www.google.com/search?q=cold+war&tbm=isch&ved=2ahU https:/ /tl.m.wikipedia.Org.
 • 48. If slavery is not wrong, nothing is wrong. “ Abraham Lincoln