Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Apartment lease 5

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Apartment lease 5

  1. 1. SOCIALISTREPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HOUSE LEASE CONTRACT (HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ) Between / Giữa The Lessor: Mr. ID number: Mobile No.: Email: Bank Account No.: Bank Address: The address of the apartment for rent: No. 502 (the 5 th floor), SWEETHOME 2 buildings at No. 38 alley 12 Dang Thai Mai Road, Tay Ho Dist., Hanoi Bên Cho Thuê gồm: Ông: Số CMTND Số điện thoại: Email Tài khoản số: Ngân hàng: Địa chỉ căn hộ cho thuê: số 502 (tầng 5), tòa nhà SWEETHOME 2 tại số 38 ngõ 12, Đường Đặng Thai Mai, Quận Tây Hồ, Hà Nội. And / Và The Lessee: … Resident information: Full name: Nationality: Passport No.: … Issued date : … Exprired until: … Mobile No.: Email: Bên Thuê: … Thông tin người sử dụng căn hộ: Họ và tên: PEDRO POLO RECIO Quốc tịch: Tây Ban Nha Số hộ chiếu: … Ngày cấp: … Ngày hết hạn: … Số điện thoại: Email Herein jointly referred to as the “Parties” The Parties have agreed upon this Lease Contract for use as residence of the apartment No… Apartment information: Area: 90m2. Number of bedrooms: Dưới đây được gọi là “Các Bên” Các Bên thoả thuận ký hợp đồng để thuê căn hộ số Thông tin căn hộ: Diện tích: Page 1 of 9
  2. 2. Number of bathrooms: Furniture and equipment: Fully furnished and equipped. The Lessor will hand over the premises with furnishings and equipment listed in the attached Appendix 1 which the Lessee is entitled to use, in good condition and working order, normal wear and tear excepted. Số lượng phòng ngủ: Số lượng phòng vệ sinh: Nội thất và trang thiết bị: Đầy đủ nội thất và trang thiết bị. Bên Cho Thuê sẽ bàn giao cho Bên Thuê toàn quyền sử dụng căn nhà với đồ đạc và trang thiết bị được liệt kê đính kèm trong phụ lục 1 trong tình trạng tốt với những hao mòn có thể chấp nhận được. The specific purpose of use: for residence for Mục đích sử dụng cụ thể: Để ở cho 1 Rent Giá thuê The Rent of such premises shall be payable in the Vietnamese Dong equivalent The rent is inclusive of: • Water • Internet, wifi • TV cable • Cleaning service 03 times per week • Parking place motorcycle • Guard The rent is exclusive of: • Telephone (based on the monthly bill) • Electricity (based on the monthly bill) • Drinking water (based on the monthly bill) • VAT Giá thuê phải trả cho ngôi nhà là một khoản tiền trả Việt Nam Đồng) mỗi tháng. Giá thuê đã bao gồm: • Nước • Internet, wifi • Truyền hình cáp • Dịch vụ dọn dẹp căn hộ ba lần một tuần • Chỗ để xe máy • Bảo vệ Giá thuê chưa bao gồm: • Điện thoại (dựa trên hóa đơn hàng tháng) • Tiền điện (dựa trên hóa đơn hàng tháng) • Tiền nước uống (dựa trên hóa đơn hàng tháng) • VAT 2 Lease Term Thời hạn thuê Lease Term: Commencement Date: Expiry Date: Thời hạn thuê: Ngày bắt đầu: Ngày hết Hạn: 3 Extension Option Yêu cầu gia hạn After this Lease has expired, the Lessee has the option to renew this Lease Contract for another 1 year by giving 01 month notice before the Expiry Date. Sau khi hợp đồng thuê hết thời hạn, Bên Thuê có ưu thế gia hạn hợp đồng thuê này thêm 1 năm bằng cách gửi thông báo bằng văn bản 01 tháng trước khi hết hạn hợp đồng. 4 Method of Rental Payment Phương thức thanh toán: Page 2 of 9
  3. 3. • By cash or bank transfer from the Lessee’ bank account to the Lessor’s bank account in Vietnamese Dong. • Trả tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng Việt Nam đồng từ ngân hàng của Bên thuê tới ngân hàng của Bên cho thuê. • First payment shall be made 01 month in advance on the handover date. • Next payment shall be paid every 01 month in advance within the first week of the due date payment. • The telephone, electricity and drinking water charges will be paid monthly by the Occupant according to the bill issued by proper authorities. The Occupant will bear responsibility for any disconnection or cease of the utility supply caused by delayed payment. • Lần đầu: tiền thuê được thanh toán trước 01 tháng vào ngày bàn giao nhà. • Lần sau tiền thuê được thanh toán trước hàng tháng vào tuần đầu của kỳ thanh toán đó. • Tiền điện thoại, tiền điện và tiền nước uống hàng tháng sẽ được khách thuê ở tại ngôi nhà thanh toán hàng tháng theo hóa đơn do cơ quan có thẩm quyền cấp. Khách thuê sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nểu bị ngừng cung cấp dịch vụ do lỗi chậm thanh toán 5 Security Deposit Tiền đặt cọc The Lessee will pay to the Lessor 1 month rental in Vietnamese Dong equivalent of USD 1,650 (In words: One thousand six hundred and fifty US dollars), upon signing of this Lease Contract. The Security Deposit shall be returned by the Lessor to the Lessee within 1 week upon termination of this Lease Contract provided that the Lessee pays all related bills up to the termination point. Security Deposit will not be refunded to the Lessee in case of early termination prior to first 3 months. Bên Thuê sẽ thanh toán cho Bên cho Thuê tiền đặt cọc, trị giá 1 tháng tiền thuê bằng Việt Nam Đồng tương đương với 1.650 USD (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm năm mươi đô la Mỹ) sau khi ký kết Hợp Đồng này. Bên Cho Thuê sẽ hoàn trả lại tiền đặt cọc cho Bên Thuê trong vòng 1 tuần kể từ khi chấm dứt Hợp Đồng Thuê với điều kiện bên thuê thanh toán đầy đủ các hóa đơn dịch vụ liên quan tới ngôi nhà tính tới thời điểm chấm dứt hợp đồng. Tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả cho Bên Thuê trong trường hợp chấm dứt hợp đồng trước 3 tháng đầu tiên. 6 Both Parties mutually agree to undertake the following responsibilities Hai Bên Cam Kết Thực Hiện Trách Nhiệm Dưới Đây A. Responsibilities of the Lessor 1. To hand over the premises with equipment and furnishings listed in Appendix 1 attached to this Lease Contract to the Lessee on the Commencement Date of the Lease Term in good condition and working order. 2. To pay all the utility charges (Electricity, telephone cost and other such charges) for the premises before the hand over of the premises. A. Trách Nhiệm Của Bên Cho Thuê: 1. Bàn giao căn hộ và trang thiết bị tiện nghi được liệt kê trong phụ lục 1 đính kèm theo Hợp Đồng này trong tình trạng hoạt động tốt cho Bên Thuê vào ngày bắt đầu của Thời Hạn Thuê. 2. Thanh toán hết các khoản phí tiện ích cho căn hộ (tiền điện, nước, điện thoại và các phí khác) trước ngày giao nhà. Page 3 of 9
  4. 4. 3. To guarantee the full, quiet and separate use of the premises by the Lessee. 4. To promptly repair at the Lessor’s own expense all damages relating to the premises (such as but not limited to leakage, floor, foundation, walls and roof, electricity and water systems) as requested by the Lessee (except damages caused by misuse or willful misconduct of the lessee or a third party allowed access to the premises). 5. All repairs are to be carried out within 1 week from the date of receipt of the Lessee’s request for the repairs failing which the Lessee shall be entitled but is not obliged to repair the damage without further notice to the Lessor. If the Lessee repairs the damage, the Lessee shall claim the costs of repair from the Lessor or automatically deduct the costs from the rental payment. To compensate the Lessee any physical and material damage caused by corruption of the apartment in consequence of the Lessor’s delay in repairing the apartment after receipt of the request from the Lessee. 6. To apply for and maintain the specified lease permit (House Leasing Permit), following Vietnamese law, for the Lease Term plus any extensions exercised in accordance with this Lease Contract. To register the temporary residence of Lessee to the local authority in abiding strictly by the Regulations, and to provide the Lessee with the relevant certificate. 7. To pay all taxes attributable to the Lessor in relation to the rental of the premises. 3. Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn, yên tĩnh và riêng biệt của Bên Thuê khi sử dụng căn hộ. 4. Sửa chữa kịp thời và thanh toán tất cả hư hỏng liên quan đến cấu trúc căn hộ (như, nhưng không giới hạn, dột, sàn, nền móng, tường và mái, hệ thống điện nước) theo yêu cầu của Bên Thuê (ngoại trừ những hư hỏng do Bên Thuê gây ra do việc cố ý hoặc sử dụng sai mục đích của Bên Thuê hoặc gây ra bởi bên thứ 3 được cho phép vào căn nhà). 5. Tất cả các sửa chữa được bắt đầu thực hiện trong vòng 1 tuần kể từ ngày nhận được yêu cầu từ Bên Thuê. Nếu không Bên Thuê sẽ có quyền sửa chữa những hư hỏng này mà không thông báo thêm cho Bên Cho Thuê. Nếu Bên Thuê sửa chữa những hư hỏng này thì Bên Thuê sẽ yêu cầu Bên Cho Thuê thanh toán chi phí sửa chữa hoặc tự động khấu trừ vào Tiền thuê phải trả. Bồi thường thiệt hại về vật chất và sức khỏe cho Bên thuê trong trường hợp 1 phần hay toàn bộ căn hộ bị sụp đổ do bên cho thuê không bảo dưỡng định kỳ hoặc/và kịp thời theo yêu cầu sửa chữa từ Bên Thuê. 6. Có trách nhiệm xin cấp và/hoặc duy trì Giấy phép cho người nước ngoài thuê nhà, theo qui định của luật pháp Việt Nam, đối với thời hạn thuê nhà và gia hạn thuê nhà theo hợp đồng thuê nhà. Có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký tạm trú cho Bên Thuê theo đúng quy định và cung cấp cho Bên Thuê những chứng nhận liên quan. Page 4 of 9
  5. 5. 7. Thanh toán các khoản thuế theo trách nhiệm của Bên cho thuê liên quan đến việc cho thuê căn hộ. B. Responsibilities of the Lessee 1. To pay the Rent on time. 2. To use the premises for the residential purpose only and not for any activities deemed illegal under Vietnam’s laws. Any renovation which is needed to satisfy the Lessee’s own requirements must be subject to the written consent of the Lessor and must comply with the regulations on the capital construction of Vietnam. 3. To be responsible for protecting all his own personal properties. The Lessee takes full responsibility to give due care to the apartment and equipment and furnishings listed in the attached Appendix 1. In case of any damage, by the Lessee’s fault or by a third party who is allowed access to the premises except by unlawful or forceful entry such as theft or robbery, the Lessee shall be responsible to compensate for the cost of necessary repair or replacement (normal tear and wear excepted). 4. To comply with the regulations on fire prevention and the general protection of sanitation, environment, order and security, within residential areas. 5. Not to be entitled to transfer this Lease Contract or to sublease the premises to another lessee. B. Trách nhiệm của Bên Thuê: 1. Thanh toán tiền thuê đúng kỳ hạn. 2. Sử dụng căn hộ phù hợp với mục đích để ở và không cho bất cứ mục đích nào được cho rằng bất hợp pháp đối với luật Việt Nam. Bất cứ việc sửa chữa hoặc cải tạo căn hộ cho mục đích sử dụng của mình, phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên Cho Thuê và phải tuân theo những qui định về xây dựng của luật pháp Việt Nam. 3. Chịu mọi trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản, đồ đạc cá nhân. Chịu hoàn toàn trách nhiệm sử dụng và bảo quản nội thất và trang thiết bị trong căn hộ như trong Phụ Lục 1. Chịu trách nhiệm bồi thường nếu những hỏng hóc và mất mát được gây ra do lỗi của Bên Thuê hoặc bởi bên thứ 3 được cho phép vào bởi Bên Thuê ngoại trừ trường hợp vào căn hộ bất hợp pháp như trộm cắp (Chấp nhận những hao mòn thông thường). 4. Tuân thủ các qui định về phòng cháy chữa cháy, các qui định chung về vệ sinh, môi trường, trật tự an ninh trong khu vực cư trú. 5. Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê này hoặc không được cho thuê lại căn nhà cho những người khác. Page 5 of 9
  6. 6. 7 Termination of the Lease Contract Chấm Dứt Hợp Đồng Thuê The contract will be terminated without any compensation from any party in the following circumstances: a. The contract is expired. b. The Apartment is demolished by a decision of a competent authority. c. Upon the proposal made by either parties and approved by other d. In case of force majeure (legal unforeseen circumstances), such: as war, act of God or similar events. Except from the provisions of these points of the present Article, the unilateral termination before term of the lease agreement shall be subject to a 30 (thirty) days prior notice in writing and pay as penalty as one month rental will be compensated to other party. Việc chấm dứt Hợp đồng thuê căn hộ mà không phải bồi thường được thực hiện trong các trường hợp sau: a. Hợp đồng hết thời hạn. b. Căn hộ bị phá dỡ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. c. Một bên đề nghị chấm dứt hợp đồng và được bên kia chấp nhận d. Trong các trường hợp sự kiện bất khả kháng, như: chiến tranh, thiên tai hoặc sự kiện tương tự. Ngoaị trừ các quy định tại các điểm của Điều này, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn bởi một trong các bên phải được thông báo trước cho bên kia 30 (ba mươi) ngày bằng văn bản. và phải bồi thường 01 (một) tháng tiền thuê cho bên kia. 8 Commitments by both Parties Cam Kết Của Hai Bên 1. This Lease Contract shall be properly implemented upon execution by both parties. If there arises any dispute, or either party breaches this Lease Contract, both parties will try to amicably settle the dispute. If both parties cannot reach any settlement in this Contract the matter shall be brought before the Hanoi Court for judgment. The laws of Vietnam govern this Lease Contract. 2. Any amendment, annulment or change to one or more articles of this Lease Contract, must be agreed in writing by both Parties. 1. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ bản hợp đồng đã ký. Trong trường hợp có tranh chấp hoặc 1 bên VI phạm hợp đồng, Sự việc sẽ được giải quyết qua hoà giải và thương lượng. Trường hợp các bên không tìm được giải pháp trong hợp đồng này, sự việc sẽ được chuyển tới Toà Án Thành Phố Hà Nội xét xử. Hợp đồng này được Pháp luật Việt Nam điều chỉnh. 2. Mọi chỉnh sửa, bãi bỏ hoặc thay đổi một hay nhiều điều khoản của hợp đồng phải được Hai Bên chấp thuận bằng văn bản. 3. All notices to be sent under this Lease Contract will be sent to address or the facsimile number of the parties in the contract. The notices will be deemed to be received, if sent by post, within 05 days from the date of the certificate of posting or, if sent by 3. Tất cả các thông báo cần gửi theo các điều khoản của Hợp đồng này sẽ được gửi tới địa chỉ hoặc fax tới số fax được nêu trong Hợp đồng. Những thông báo này sẽ coi như được nhận sau 5 ngày kể từ ngày gửi nếu gửi bằng bưu điện (tính theo dấu bưu điện), hoặc nhận được ngay trong Page 6 of 9
  7. 7. facsimile immediately on the date of the facsimile report confirming the transmission. Each party must promptly notify the other party of its address (e-mail) and phone/ facsimile number if any changes occur. ngày nếu chuyển bằng fax (tính theo báo cáo xác nhận đá gửi của máy fax). Mỗi bên sẽ thông báo sớm nhất cho bên kia nếu có sự thay đổi địa chỉ (e-mail) hoặc số điện thoại/ fax. 4. This Lease Contract is made in three (03) copies with equal validity. The Lessor keeps two copies, the Lessee keeps one copy. The contract is valid upon signature of the parties. 4. Hợp đồng này được thành lập thành ba (03) bản có cùng giá trị như nhau. Bên cho thuê giữ hai bản, Bên thuê giữ một bản. Hợp đồng thuê này có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng được hai bên ký. 5. The Vietnamese version of this Lease Contract will be referred to if there is any dispute. 5. Phiên bản Tiếng Việt của hợp đồng này sẽ được tham khảo, đối chiếu nếu xảy ra tranh chấp ON BEHALF OF THE LESSOR BÊN CHO THUÊ Date/Ngày: ….09.2012 ON BEHALF OF THE LESSEE BÊN THUÊ … Date/Ngày: ….09.2012 Page 7 of 9
  8. 8. Appendix 1 – Phụ lục 1 APARTMENT INVENTORY LIST and WORKS NEED TO BE DONE DANH SÁCH TRANG THIẾT BỊ và CÔNG VIỆC PHẢI HOÀN THIỆN Tenant’s name … Tên … Apartment: 502 Căn hộ: 502 No. 502 (on the 5 th floor) in SWEETHOME 2 buildings at No.38, lane 12, Dang Thai Mai Road, Tay Ho Dist., Hanoi, Vietnam Số 502 (tầng 5) tại tòa nhà SWEETHOME 2, số 38 ngõ 12, đường Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam Lease Commencement: October 1 st , 2012 Ngày bắt đầu thuê: 01/10/2012 Lease Expiry: April 1 st , 2013 Ngày kết thúc: 01/4/2013 Inventory list Danh sách các đồ đạc có sẵn trong căn hộ Checked / đánh dấu Status at handing over Tình trạng lúc bàn giao 03 Airconditioners in two ways (cooling and heating) and Remote for living room and dining room and 2 bedrooms Điều hòa hai chiều (nóng và lạnh) và Điều khiển cho phòng khách, phòng ăn và 2 phòng ngủ Light system for each floor Hệ thống điện chiếu sáng cho mỗi tầng Lavatory equipment for all bathrooms Thiết bị vệ sinh cho các phòng tắm 01 Electric stove 01 Bếp điện 01 Extractor 01 Máy hút mùi 01 Fridge 01 Tủ lạnh 01 microwave with grill 01 lò vi sóng có nướng 01 dining table with 04 chairs 01 bàn ăn và 04 ghế ăn 01 Sofa set 01 bộ sofa và bàn café 01 TV and TV stand 01 TV và kệ TV 02 double bed with mattress 02 giường đôi 03 bed side tables 03 bàn đầu giường 01 washer 01 máy giặt 01 dryer 01 máy sấy quần áo 01 dispenser water 01 cây nước nóng lạnh Kitchen cupboard Tủ bếp Clean well the whole apartment Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ căn hộ Page 8 of 9
  9. 9. before handing over to the Lessee. trước khi bàn giao căn hộ cho Bên thuê. Date (Ngày): Lessor/Bên cho thuê Lessee/Bên thuê Vu Manh Cuong … Page 9 of 9
  10. 10. before handing over to the Lessee. trước khi bàn giao căn hộ cho Bên thuê. Date (Ngày): Lessor/Bên cho thuê Lessee/Bên thuê Vu Manh Cuong … Page 9 of 9

×