Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande undervisning 
Hanna Stehagen 
Gnosjö kommun 
2014-10-06
Föreläsningens innehåll 
• Varför måste vi arbeta språkutvecklande i skolans alla 
ämnen? 
• Vilka teorier ligger till grund för de språkutvecklande 
arbetssätten? 
• Vilka språkutvecklande metoder och modeller använder jag 
mig av? 
• Exempel på språkutvecklande klassrumsaktiviteter.
Språkutvecklande arbetssätt i alla 
ämnen – varför?
Språkutvecklingsarbete i alla ämnen – 
varför? 
•Skolspråket bör vara föremål för kontinuerlig utveckling pga en 
ökad mängd avancerade texter under skolårens senare del. 
•Alla skolans ämnen har olika texter med sitt specifika syfte, sin 
specifika uppbyggnad och sin specifika terminologi. 
•Arbetslivet kräver flexibilitet och en förmåga att lära nytt. 
•Ett aktivt samhällsliv kräver en god läs- och skrivförmåga
Litteracitetsbegreppet 2.0 
• Förmågan att förstå och använda språket i tal och skrift i så 
många situationer och sammanhang som möjligt, för att lära, 
samarbeta och utvecklas samt kommunicera, fatta beslut, 
lösa problem, navigera och delta i samhällslivet och kritiskt 
granska information. 
• Begreppet innefattar även bilder, grafik, symboler, ljud och 
film… 
• …. såväl i traditionell som i digital kontext. 
• På egen hand såväl som i grupp. 
© Hanna Stehagen
Nyckelkompetenser 
Skolverket 
Greppa språket 2011
HUR TÄNKER MAN SPRÅKUTVECKLANDE?
Det sociokulturella perspektivet 
Grafik: Joachim Thornström
Den viktiga förförståelsen 
”Det är den personliga erfarenheten hos den som 
ska undervisas som utgör grunden för det 
pedagogiska arbetet. Därför innebär elevens 
passivitet att man undervärderar hans personliga 
erfarenhet, vilket är en dödssynd ur en vetenskaplig 
synvinkel, eftersom det grundar sig på en felaktig 
regel, nämligen att läraren är allt och eleven intet.” 
(Lev Vygotskij i Gärdenfors 2010, s. 151)
En öppen inledande frågeställning 
Tänk dig samhället om 100 år. Går det egentligen? Det kan vara svårt, för om 100 år lever ingen av oss som 
sitter i detta rum. Det är istället våra barnbarnsbarn som kommer leva då. Vad är det för samhälle de kommer 
att leva och bo i, tänker du? Vad är det för arv vi lämnar över till dem tror du? 
Idag får du i uppgift att sätta dig in i denna hisnande tanke om framtiden en stund. Du ska bara kort skriva ner 
hur du tänker, för att sedan diskutera dina tankar med några kamrater. 
Lektionsmål: Ni ska diskutera era tankar om framtiden i grupp. 
Språkmål: Du redogör för dina tankar om framtiden samt förklarar och motiverar varför du tänker som du gör. 
Frågeställningar att besvara: Hur tänker du dig vår framtid? Hur tror du det ser det ut om 100 år? Vilka nya 
möjligheter kommer att finnas? Vilka hot och problem?
En annan …. 
Diskussion i svenska och sva om språklig variation: 
• Varför tror du man talar olika inom ett och samma språk? 
• Varför tror du att du talar som du gör? 
• Vilka personer har påverkat ditt sätt tala? 
• Hur tror du andra tänker om ditt sätt att tala? 
• Har du någon gång upplevt att du blivit negativt eller positivt bemött pga ditt sätt 
att tala? Berätta!
Och sedan …
Cummins fyrfältare
Bygga broar 
Konkret 
tänkande/ 
Konkret 
språk/ 
elevens 
värld 
Abstrakt 
tänkande/ 
abstrakt 
språk/ 
textens värld 
”Att hugga ner träd” 
”Jättemånga 
människor var utan 
mat” 
”Skogsavverkning” 
”Massvält”
Vardagsspråk och skolspråk 
Illustration: Maria 
Bjerregaard
Så varför språkutvecklande arbetssätt? 
• Utan ett fungerande och genreadekvat skolspråk blir det 
svårt att inhämta kunskaper, resonera kring den, bearbeta 
den, använda den i nya sammanhang och kommunicera det 
man lärt i skolans alla ämnen. 
• Vi bedömer våra elever efter deras språkliga förmåga att 
kommunicera sina kunskaper och deras förmåga att använda 
de ämnesspecifika begreppen i våra respektive ämnen.
En övning i nyhetsspråk 
Diskutera tillsammans i grupp, jämför meningarna med språket 
i notisen och skriv sedan meningarna nedan med ett 
nyhetsspråk. 
1. Vardagsspråk: Rolf säger att killen hade en pistol 
Nyhetsspråk: 
2. Vardagsspråk: Hans polare ville inte säga något när polisen snackade med dem. 
Nyhetsspråk: 
https://www.youtube.com/watch?v=lo1z33ue7IQ
Vad är språkutvecklande undervisning? 
Enligt Meltzer och Hamann (2005) bör en lärare… 
• Initiera och ge utrymme för diskussioner och låt eleverna interagera kring 
texter. 
• Tillåt hög elevaktivitet och elevinflytande på lektionerna. 
• Motivera eleverna genom att utgå från deras förkunskaper. 
• Ge rikligt med exempel, mallar och strategier för att skriva inom olika 
texttyper i olika ämnen. 
• Integrera tala, lyssna, skriva och läsa i alla ämnen, skapa förståelse för 
olika texters struktur och språkliga drag samt uppmärksamma 
ordförrådet.
ATT PLANERA FÖR SPRÅKUTVECKLANDE 
UNDERVISNING
SIOP - Sheltered Instruction Observation 
Protocol 
En checklista för lektionsplanering 
• utgå från elevernas förförståelse och frågor 
• ha lektions- och språkmål 
• ha en variation av material - bilder, tankekartor, film och 
olika typer av text 
• ge goda möjligheter till interaktion och dialog - med öppna 
frågeställningar!
Forts. SIOP 
• ge rikligt med feedback och återkopplar och bygger vidare 
på det eleverna säger. 
• se till att begreppen knyts an till elevernas vardagsspråk och 
synliggör nyckelbegreppen 
• veta vilka språkliga krav ämnesområdet ställer på eleverna 
• modellera hur kursplaneförmågorna ska uttryckas
Lektions- och språkmål 
Tydliga mål och instruktioner ger eleverna den känsla av kontroll 
de behöver för att lärprocessen ska fungera (Gärdenfors, 2010). 
Lektionsmål: Ni ska förstå vad som orsakade den franska 
revolutionen och visa detta genom att kunna … 
Språkmål: … redogöra för och resonera kring orsaken.
Bedömningsmatris till lektion (Hi) 
Ur Skolverkets 
Bedömningsaspekter 
Resonemang: 
Vad orsakade 
den franska 
revolutionen? 
1 Enkla och till viss del 
underbyggda resonemang 
(ur kunskapskraven) 
2 Utvecklade och relativt väl 
underbyggda/ välutvecklade 
och väl underbyggda 
resonemang (ur 
kunskapskraven) 
Resonemangen består av 
korta konstateranden: A leder 
till B (därför att saknas) 
Långa resonemang som 
innehåller 
sambandsorden/nyckelorden 
”därför att”, ”detta ledde till 
exempel till” ”på grund av” och 
”eftersom” 
Resonemangen är otydliga 
och allmänt hållna 
Resonemangen innehåller 
konkretiseringar som görs 
med hjälp av exempel, 
detaljer, jämförelser i tid och 
rum samt 
konsekvensbeskrivningar med 
stöd i egna erfarenheter
Framgångsrik läs- och skrivundervisning
Framgångsrik läs- och skrivundervisning 
Präglas enligt Catharina Tjernberg (Framgångsrik läs- och skrivundervisning, 
2013) av …. 
•Fokus på ordförståelse och ordförråd 
•Undervisning i att göra textkopplingar genom lärarens modellering 
•Ämnesövergripande och tematiskt arbete: undervisning i ett meningsfullt 
sammanhang 
•Högläsning 
• Lärarledda och strukturerade text/boksamtal samt kontinuerligt responsarbete
…fortsättning 
•Undervisning i läsförståelsestrategier genom lärarens modellering 
•Tydlig progression från det muntliga (tal och samtal) till det skriftliga arbetet i 
undervisningen. 
• Att läsande, samtalande och skrivande sker interaktivt 
• Att flera olika språkliga uttrycksformer och aktiviteter används 
•Öppna och verklighetsförankrade frågor 
• Processkrivning 
•Undervisning i genrekunskap
FRAMGÅNGSRIK LÄSNING
Reciprok undervisning
Reciprok undervisning (Palinscar och 
Brown) 
•Att förutspå – Genre/texttyp, innehåll och språk utifrån titlar, 
underrubriker, bilder och grafik i texten. 
•Att reda ut oklarheter – Ord och begrepp, meningsbyggnad, uppbyggnad, 
värderingar, syfte, tema/budskap, avsändare, röster 
•Att ställa frågor på texten – När, vem, var, hur, vad och varför. 
•Att sammanfatta – ta ut relevant information och organisera den i t ex 
text, tankekartor och grafiska modeller. 
------- 
•Att skapa inre bilder (Träna eleverna att aktivera sina 
minnesbilder/scheman): Miljöbeskrivningar, händelser, fenomen och 
personer.
Att förutspå 
Språkmål: Reflektera över omslagsbilden samt 
formulera sina tankar och hypoteser i tal och skrift.
Skrivmall 
När jag studerar bilden känner jag ……………………………………………… 
Jag tror att personen på bilden är..................................................................... och är 
............................ år gammal. 
Detta tror jag därför.......................................................................................... 
Jag ser även .......................................................................................................... 
Jag tänker att han står där, eftersom .................................................................. 
Jag tror att han har .............................................................................................. 
Sedan tror jag att ..................................................................................................
Att reda ut/sammanfatta 
Historieätarna ”Den oskarianska eran” 
Innehåll och struktur John Grays Män är från mars, Kvinnor från 
Venus 
Ord och begrepp
VÖL-schema
Venndiagram 
Venndiagrammet visualiserar likheter och skillnader mellan två 
fenomen:
Vi testar: Att förutspå
Att förutspå
Att förutspå
Textkopplingar 
Tankens mosaik, 2003
Lektionsexempel: Kommunismens terror 
Mål: Att förstå hur kritiken mot kommunismen kommer till uttryck 
i Karin Boyes Kallocain. 
1. Vad vet du om kommunismen? 
2. Varför tror du filmen heter Kommunismens 
terror och vad kan den tänkas handla om? 
3. Genomgång av film utifrån nyckelord  
4. Avslutande kortskrivning: 
Vad tyckte du vad mest intressant i film? Vad lärde du dig?
FRAMGÅNGSRIKT SKRIVANDE
Cirkelmodellen
Fas 2: Dekonstruktion av texter 
• Syfte – Vad är textens sociala avsikt? 
• Uppbyggnad – Hur organiseras texten utifrån 
sitt syfte? 
• Språkliga drag – Vilka språkliga medel 
använder avsändaren för att förmedla sitt 
syfte?
Läsande och skrivande – Från 
förförståelsearbete till genreskrivande 
Ett exempel
Tema: ”Att vara ny” (Fas 1) 
1. Vi gör en övning som heter "Ny i skolan". Tänk dig att du kommer ny till en klass. Hur känner 
du dig? Skriv ner dina svar i din loggbok. Jämför dina svar med en kompis. Ni utvärderar 
tillsammans: Vad var gemensamt hos er och vad skiljde sig åt? Vi utvärderar och diskuterar sedan 
tillsammans. 
2. Läsning av text 1: läsa artikeln "Ny i klassen? Så blir det lättare." Ur Helsingborgs dagblad (4/9 
2011). Högläsning och arbete med lässtrategierna i RU. 
3. Diskussion och skrivuppgift 1: Wiktoria och Elliot säger i texten att det är bra att ligga lite lågt i 
början när man är ny i klassen. Emma, däremot, anser att den som kommer ny ska våga prata och 
våga visa sin personlighet. Vem tycker du har rätt? 
Redogör för din åsikt, argumentera för din uppfattning men diskutera också nackdelen med din 
åsikt.
Forts. ”Att vara ny” (fas 1 och 2) 
4. Gemensam diskussion utifrån elevernas samtal. 
5. Att diskutera före läsning av text 2: Känns det likadant för vuxna som för barn och 
ungdomar att vara nya, tror du? Ja/nej. Varför/varför inte? Motivera ditt svar. 
6. Läsning av text 2: läsa artikeln "Tufft att vara ny på jobbet - så gör du för att smälta in" Ur 
DN 27/2 2014. Högläsning och arbete med lässtrategierna i RU 
7. Studium av modelltext – Hannas krönika ”Så blev jag bra på att vara ny” (fas 2 i 
cirkelmodellen)
Slutuppgift: ”Att vara ny” (fas 3 o 4) 
Liksom Wiktoria och Elliot säger forskaren Samuel West att det är bra att ligga lite lågt i början när man är ny, 
för att sedan ta mer plats efterhand. 
Du har fått en uppgift att skriva en kort krönika till bloggen framtid.se om hur man lyckas med att vara ny i en 
klass. Du ska basera din krönika på dina egna erfarenheter men också på artikeln om femteklassarna Wiktoria 
och Elliot och på artikeln om praktikanten Cicilia. Du kan också använda dig av min krönika. Slutligen ska du i 
din krönika ge 5 tips på hur man lyckas med att vara ny. 
Instruktion: 
1. Inled din text med att berätta hur det var att börja i ny klass för dig. Berätta alltså om dina egna upplevelser 
och känslor. 
2. Redogör sedan kort för vad de olika personerna (Eleverna Wiktoria och Elliot, forskaren Samuel West, 
praktikanten Cicilia eller Hanna) säger i de olika texterna om att vara ny och hur man ska vara. 
3. Diskutera sedan hur du tycker man ska vara utifrån personerna i artiklarna. 
4. Avsluta med att ge sedan 5 tips på hur du anser man lyckas med att vara ny. Du ska dock basera dina tips 
både på artiklarna och din egen uppfattning.
Skrivmall till krönikan ”Att vara ny” (fas 3) 
Titel: Att vara ny - så lyckas du! 
För ett par veckor sedan var det dags för mig att börja en ny klass. Detta var 
........................................................................................................................ 
Jag kände mig ................................................................................................. 
Dessutom var det ............................................................................................ 
I en artikel ur Helsingborgs Dagblad (4/9 2011) kan man läsa om två barn, Wiktora och Elliot, som 
....................................................................................................... 
De menar att det var .......................................... att vara ny. Enligt barnen ska man som ny i klassen 
..................................................................................................... 
I en annan artikel "Tufft att vara ny på jobbet - så gör du för att smälta in" ur DN (27/2 2014) får vi följa 
Cicilia Traband som arbetar som praktikant. Hon menar att det var 
.................................................................................................................att vara ny.
Forts skrivmall 
Forskaren Samuel West hävdar att det är viktigt att ............................................................. 
Han menar även att .............................................................................................................. 
Jag anser (liksom Samuel West/däremot) att .............................................................. 
Jag tycker också ......................................................................................................... 
För att du ska lyckas med att vara ny vill jag ge dig 5 tips: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
/XX - elev på XX
Ett lektionsupplägg enligt fyrfältaren 
Presentatio 
n av tema: 
mål och 
syfte 
Inledande 
frågeställni 
ng/ 
brainstormi 
ng på 
temat 
gemensam 
t 
Text 1: 
Presentation 
av text och 
klargöra syfte 
med läsning 
och 
praktiserande 
av RU 
Gemensam 
diskussion 
och enskild 
skrivuppgift 
(liten) 
Fråge-ställning 
för 
att knyta 
ihop text 1 
och 2 
gemensam 
t 
Text 2: 
Presentation 
av text och 
klargöra syfte 
med läsning 
och 
praktiserande 
av RU 
Studium av 
modelltext 
Slutuppgift: 
Krönika – 
enskilt med 
skrivmall
Sammanfattning 
Vi har pratat om … 
• Varför vi måste arbeta språkutvecklande i skolans alla ämnen. 
• Vilka teorier som ligger till grund för de språkutvecklande arbetssätten. 
• Några språkutvecklande metoder och modeller och hur de kan samverka.
Tack! 
Hanna Stehagen 
Lärare i svenska och sva för 7-9 och gymnasiet. 
Författare till Språk i alla ämnen – Handbok för kunskaps- och språkutvecklande 
undervisning (2014) 
Twitter: @stehagen 
Blogg: hannalar.blogspot.se 
Mail: h.stehagen@gmail.com
1 von 51

Recomendados

جدارات المشرف التربوي von
جدارات المشرف التربويجدارات المشرف التربوي
جدارات المشرف التربويMarwaBadr11
396 views11 Folien
دور مدير المشروع في الإدارة الرشيقة للمشاريع - القيادة بفاعلية von
دور مدير المشروع في الإدارة الرشيقة للمشاريع - القيادة بفاعليةدور مدير المشروع في الإدارة الرشيقة للمشاريع - القيادة بفاعلية
دور مدير المشروع في الإدارة الرشيقة للمشاريع - القيادة بفاعليةAbdelrahman Elsheikh PMOC,PMP,CBAP,RMP,ACP,SP,MCITP,ITIL
2.8K views10 Folien
التقويم von
التقويم التقويم
التقويم wej-sh
2.3K views38 Folien
دور وسائل التواصل الاجتماعي في التنمية von
دور وسائل التواصل الاجتماعي في التنمية دور وسائل التواصل الاجتماعي في التنمية
دور وسائل التواصل الاجتماعي في التنمية Huda Al Midani
4.4K views34 Folien
The role of technology in Crisis Management von
The role of technology in Crisis ManagementThe role of technology in Crisis Management
The role of technology in Crisis ManagementMamdouh Sakr
225 views39 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

صياغة مخرجات التعلم von
صياغة مخرجات التعلمصياغة مخرجات التعلم
صياغة مخرجات التعلمMandour Abdel-salam (E-mail)
740 views61 Folien
Harvard system power pointfinal von
Harvard system power pointfinalHarvard system power pointfinal
Harvard system power pointfinalgileshill
164.3K views40 Folien
مبادئ تطويرمناهج التعليم الفني القائمة علي الجدارات von
مبادئ تطويرمناهج التعليم الفني القائمة علي الجداراتمبادئ تطويرمناهج التعليم الفني القائمة علي الجدارات
مبادئ تطويرمناهج التعليم الفني القائمة علي الجداراتHamdy Ragb
7.7K views27 Folien
التخطيط الفعال للدروس von
التخطيط الفعال للدروسالتخطيط الفعال للدروس
التخطيط الفعال للدروسرؤية للحقائب التدريبية
856 views11 Folien
Bab 12 gembala yang berhotbah von
Bab 12 gembala yang berhotbahBab 12 gembala yang berhotbah
Bab 12 gembala yang berhotbahChris Hukubun
229 views32 Folien
كتاب التعلم المؤسسي: الطريق إلى المنافسة والتطور في القرن الحادي والعشرين - ن... von
كتاب التعلم المؤسسي: الطريق إلى المنافسة والتطور في القرن الحادي والعشرين - ن...كتاب التعلم المؤسسي: الطريق إلى المنافسة والتطور في القرن الحادي والعشرين - ن...
كتاب التعلم المؤسسي: الطريق إلى المنافسة والتطور في القرن الحادي والعشرين - ن...Professor Dr. Ali M. Al-Khouri
4.8K views288 Folien

Was ist angesagt?(20)

Harvard system power pointfinal von gileshill
Harvard system power pointfinalHarvard system power pointfinal
Harvard system power pointfinal
gileshill164.3K views
مبادئ تطويرمناهج التعليم الفني القائمة علي الجدارات von Hamdy Ragb
مبادئ تطويرمناهج التعليم الفني القائمة علي الجداراتمبادئ تطويرمناهج التعليم الفني القائمة علي الجدارات
مبادئ تطويرمناهج التعليم الفني القائمة علي الجدارات
Hamdy Ragb7.7K views
Bab 12 gembala yang berhotbah von Chris Hukubun
Bab 12 gembala yang berhotbahBab 12 gembala yang berhotbah
Bab 12 gembala yang berhotbah
Chris Hukubun229 views
كتاب التعلم المؤسسي: الطريق إلى المنافسة والتطور في القرن الحادي والعشرين - ن... von Professor Dr. Ali M. Al-Khouri
كتاب التعلم المؤسسي: الطريق إلى المنافسة والتطور في القرن الحادي والعشرين - ن...كتاب التعلم المؤسسي: الطريق إلى المنافسة والتطور في القرن الحادي والعشرين - ن...
كتاب التعلم المؤسسي: الطريق إلى المنافسة والتطور في القرن الحادي والعشرين - ن...
Evangelização da Juventude von pjest
Evangelização da JuventudeEvangelização da Juventude
Evangelização da Juventude
pjest4.3K views
التنظيم التربوي.pptx von YoucefGhennam
التنظيم التربوي.pptxالتنظيم التربوي.pptx
التنظيم التربوي.pptx
YoucefGhennam300 views
الشخصية الايجابية وصناعة النجاح في بيئة العمل von tanmya-eg
الشخصية الايجابية وصناعة النجاح في بيئة العمل الشخصية الايجابية وصناعة النجاح في بيئة العمل
الشخصية الايجابية وصناعة النجاح في بيئة العمل
tanmya-eg5.2K views
ريادة الأعمال .. كيف تبدأ مشروعك الريادي von Mohammed Alafifi
ريادة الأعمال .. كيف تبدأ مشروعك الرياديريادة الأعمال .. كيف تبدأ مشروعك الريادي
ريادة الأعمال .. كيف تبدأ مشروعك الريادي
Mohammed Alafifi3.3K views
مصفوفة مخرجات التعلم بالمقرر امهارات الاتصال von Mandour Abdel-salam (E-mail)
مصفوفة مخرجات التعلم بالمقرر امهارات الاتصالمصفوفة مخرجات التعلم بالمقرر امهارات الاتصال
مصفوفة مخرجات التعلم بالمقرر امهارات الاتصال
التحليل 5 von abdallam
التحليل 5التحليل 5
التحليل 5
abdallam7.2K views
ادارة الازمات والكوارث von tanmya-eg
ادارة الازمات والكوارثادارة الازمات والكوارث
ادارة الازمات والكوارث
tanmya-eg6.1K views
A Missa para não-católicos von Orlando Junior
A Missa para não-católicosA Missa para não-católicos
A Missa para não-católicos
Orlando Junior21.7K views
بوصلة نماذج الأعمال von Mazen AlDarrab
بوصلة نماذج الأعمالبوصلة نماذج الأعمال
بوصلة نماذج الأعمال
Mazen AlDarrab20.2K views
ضمان الجودة في التعليم von HT37
ضمان الجودة في التعليمضمان الجودة في التعليم
ضمان الجودة في التعليم
HT371.3K views
مصفوفة مخرجات التعلم بالمقرر أساليب التقييم ودرجاته مهارات اتصال von Mandour Abdel-salam (E-mail)
مصفوفة مخرجات التعلم بالمقرر أساليب التقييم ودرجاته مهارات اتصالمصفوفة مخرجات التعلم بالمقرر أساليب التقييم ودرجاته مهارات اتصال
مصفوفة مخرجات التعلم بالمقرر أساليب التقييم ودرجاته مهارات اتصال
المنهج القديم von Magdy Mahdy
المنهج القديمالمنهج القديم
المنهج القديم
Magdy Mahdy1.5K views
التأمل المهني للتدريس الفعال von Omayma Abdullah
التأمل المهني للتدريس الفعالالتأمل المهني للتدريس الفعال
التأمل المهني للتدريس الفعال
Omayma Abdullah17.5K views

Similar a Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt von
Språkutvecklande arbetssättSpråkutvecklande arbetssätt
Språkutvecklande arbetssättHanna Stehagen
19.9K views50 Folien
Åstorp folkhögskola von
Åstorp folkhögskolaÅstorp folkhögskola
Åstorp folkhögskolaHanna Stehagen Fd Nylander
8.5K views49 Folien
Läsförståelsearbete i alla ämne von
Läsförståelsearbete i alla ämneLäsförståelsearbete i alla ämne
Läsförståelsearbete i alla ämneHanna Stehagen
21.9K views37 Folien
Breviksskolan von
BreviksskolanBreviksskolan
BreviksskolanHanna Stehagen Fd Nylander
793 views36 Folien
Flerspråkighet i fokus von
Flerspråkighet i fokusFlerspråkighet i fokus
Flerspråkighet i fokusHanna Stehagen Fd Nylander
1.4K views27 Folien
Läsförståelsearbete i alla ämnen von
Läsförståelsearbete i alla ämnen Läsförståelsearbete i alla ämnen
Läsförståelsearbete i alla ämnen Hanna Stehagen
2.1K views48 Folien

Similar a Språkutvecklande arbetssätt (20)

Språkutvecklande arbetssätt von Hanna Stehagen
Språkutvecklande arbetssättSpråkutvecklande arbetssätt
Språkutvecklande arbetssätt
Hanna Stehagen19.9K views
Läsförståelsearbete i alla ämne von Hanna Stehagen
Läsförståelsearbete i alla ämneLäsförståelsearbete i alla ämne
Läsförståelsearbete i alla ämne
Hanna Stehagen21.9K views
Läsförståelsearbete i alla ämnen von Hanna Stehagen
Läsförståelsearbete i alla ämnen Läsförståelsearbete i alla ämnen
Läsförståelsearbete i alla ämnen
Hanna Stehagen2.1K views
Individanpassad vuxenundervisning i grupp, Symposium 2015, Theres Brännmark von theresb
Individanpassad vuxenundervisning i grupp, Symposium 2015, Theres BrännmarkIndividanpassad vuxenundervisning i grupp, Symposium 2015, Theres Brännmark
Individanpassad vuxenundervisning i grupp, Symposium 2015, Theres Brännmark
theresb1.7K views
Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt VBG F3 HT23 von NinaEmilsson1
Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt VBG F3 HT23Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt VBG F3 HT23
Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt VBG F3 HT23
NinaEmilsson173 views
SKUA-utbildning. träff 1. presentation Vad är SKUA? von Malinspplugg
SKUA-utbildning. träff 1. presentation Vad är SKUA?SKUA-utbildning. träff 1. presentation Vad är SKUA?
SKUA-utbildning. träff 1. presentation Vad är SKUA?
Malinspplugg14.9K views
Sprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_bas von Anna Kaya
Sprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_basSprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_bas
Sprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_bas
Anna Kaya2.8K views
Elevinflytande och kompensatoriska vägar i klassrummet. von Malinspplugg
Elevinflytande och kompensatoriska vägar i klassrummet. Elevinflytande och kompensatoriska vägar i klassrummet.
Elevinflytande och kompensatoriska vägar i klassrummet.
Malinspplugg14.5K views
Formativ bedömning och ikt slideshare von KalleMicke
Formativ bedömning och ikt slideshareFormativ bedömning och ikt slideshare
Formativ bedömning och ikt slideshare
KalleMicke444 views
På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbete von Malinspplugg
På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbetePå hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbete
På hemmaplan ytter introduktion inför SKUAarbete
Malinspplugg7.7K views
Språk och kunskapsutvecklande arbetsätt - årskurs 4-9 von NinaEmilsson1
Språk och kunskapsutvecklande arbetsätt - årskurs 4-9Språk och kunskapsutvecklande arbetsätt - årskurs 4-9
Språk och kunskapsutvecklande arbetsätt - årskurs 4-9
NinaEmilsson1100 views
Mitt språkutvecklande klassrum, Workshop, Nässjö von Hanna Stehagen
Mitt språkutvecklande klassrum, Workshop, NässjöMitt språkutvecklande klassrum, Workshop, Nässjö
Mitt språkutvecklande klassrum, Workshop, Nässjö
Hanna Stehagen2.4K views

Språkutvecklande arbetssätt

 • 1. Språkutvecklande undervisning Hanna Stehagen Gnosjö kommun 2014-10-06
 • 2. Föreläsningens innehåll • Varför måste vi arbeta språkutvecklande i skolans alla ämnen? • Vilka teorier ligger till grund för de språkutvecklande arbetssätten? • Vilka språkutvecklande metoder och modeller använder jag mig av? • Exempel på språkutvecklande klassrumsaktiviteter.
 • 3. Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen – varför?
 • 4. Språkutvecklingsarbete i alla ämnen – varför? •Skolspråket bör vara föremål för kontinuerlig utveckling pga en ökad mängd avancerade texter under skolårens senare del. •Alla skolans ämnen har olika texter med sitt specifika syfte, sin specifika uppbyggnad och sin specifika terminologi. •Arbetslivet kräver flexibilitet och en förmåga att lära nytt. •Ett aktivt samhällsliv kräver en god läs- och skrivförmåga
 • 5. Litteracitetsbegreppet 2.0 • Förmågan att förstå och använda språket i tal och skrift i så många situationer och sammanhang som möjligt, för att lära, samarbeta och utvecklas samt kommunicera, fatta beslut, lösa problem, navigera och delta i samhällslivet och kritiskt granska information. • Begreppet innefattar även bilder, grafik, symboler, ljud och film… • …. såväl i traditionell som i digital kontext. • På egen hand såväl som i grupp. © Hanna Stehagen
 • 7. HUR TÄNKER MAN SPRÅKUTVECKLANDE?
 • 8. Det sociokulturella perspektivet Grafik: Joachim Thornström
 • 9. Den viktiga förförståelsen ”Det är den personliga erfarenheten hos den som ska undervisas som utgör grunden för det pedagogiska arbetet. Därför innebär elevens passivitet att man undervärderar hans personliga erfarenhet, vilket är en dödssynd ur en vetenskaplig synvinkel, eftersom det grundar sig på en felaktig regel, nämligen att läraren är allt och eleven intet.” (Lev Vygotskij i Gärdenfors 2010, s. 151)
 • 10. En öppen inledande frågeställning Tänk dig samhället om 100 år. Går det egentligen? Det kan vara svårt, för om 100 år lever ingen av oss som sitter i detta rum. Det är istället våra barnbarnsbarn som kommer leva då. Vad är det för samhälle de kommer att leva och bo i, tänker du? Vad är det för arv vi lämnar över till dem tror du? Idag får du i uppgift att sätta dig in i denna hisnande tanke om framtiden en stund. Du ska bara kort skriva ner hur du tänker, för att sedan diskutera dina tankar med några kamrater. Lektionsmål: Ni ska diskutera era tankar om framtiden i grupp. Språkmål: Du redogör för dina tankar om framtiden samt förklarar och motiverar varför du tänker som du gör. Frågeställningar att besvara: Hur tänker du dig vår framtid? Hur tror du det ser det ut om 100 år? Vilka nya möjligheter kommer att finnas? Vilka hot och problem?
 • 11. En annan …. Diskussion i svenska och sva om språklig variation: • Varför tror du man talar olika inom ett och samma språk? • Varför tror du att du talar som du gör? • Vilka personer har påverkat ditt sätt tala? • Hur tror du andra tänker om ditt sätt att tala? • Har du någon gång upplevt att du blivit negativt eller positivt bemött pga ditt sätt att tala? Berätta!
 • 14. Bygga broar Konkret tänkande/ Konkret språk/ elevens värld Abstrakt tänkande/ abstrakt språk/ textens värld ”Att hugga ner träd” ”Jättemånga människor var utan mat” ”Skogsavverkning” ”Massvält”
 • 15. Vardagsspråk och skolspråk Illustration: Maria Bjerregaard
 • 16. Så varför språkutvecklande arbetssätt? • Utan ett fungerande och genreadekvat skolspråk blir det svårt att inhämta kunskaper, resonera kring den, bearbeta den, använda den i nya sammanhang och kommunicera det man lärt i skolans alla ämnen. • Vi bedömer våra elever efter deras språkliga förmåga att kommunicera sina kunskaper och deras förmåga att använda de ämnesspecifika begreppen i våra respektive ämnen.
 • 17. En övning i nyhetsspråk Diskutera tillsammans i grupp, jämför meningarna med språket i notisen och skriv sedan meningarna nedan med ett nyhetsspråk. 1. Vardagsspråk: Rolf säger att killen hade en pistol Nyhetsspråk: 2. Vardagsspråk: Hans polare ville inte säga något när polisen snackade med dem. Nyhetsspråk: https://www.youtube.com/watch?v=lo1z33ue7IQ
 • 18. Vad är språkutvecklande undervisning? Enligt Meltzer och Hamann (2005) bör en lärare… • Initiera och ge utrymme för diskussioner och låt eleverna interagera kring texter. • Tillåt hög elevaktivitet och elevinflytande på lektionerna. • Motivera eleverna genom att utgå från deras förkunskaper. • Ge rikligt med exempel, mallar och strategier för att skriva inom olika texttyper i olika ämnen. • Integrera tala, lyssna, skriva och läsa i alla ämnen, skapa förståelse för olika texters struktur och språkliga drag samt uppmärksamma ordförrådet.
 • 19. ATT PLANERA FÖR SPRÅKUTVECKLANDE UNDERVISNING
 • 20. SIOP - Sheltered Instruction Observation Protocol En checklista för lektionsplanering • utgå från elevernas förförståelse och frågor • ha lektions- och språkmål • ha en variation av material - bilder, tankekartor, film och olika typer av text • ge goda möjligheter till interaktion och dialog - med öppna frågeställningar!
 • 21. Forts. SIOP • ge rikligt med feedback och återkopplar och bygger vidare på det eleverna säger. • se till att begreppen knyts an till elevernas vardagsspråk och synliggör nyckelbegreppen • veta vilka språkliga krav ämnesområdet ställer på eleverna • modellera hur kursplaneförmågorna ska uttryckas
 • 22. Lektions- och språkmål Tydliga mål och instruktioner ger eleverna den känsla av kontroll de behöver för att lärprocessen ska fungera (Gärdenfors, 2010). Lektionsmål: Ni ska förstå vad som orsakade den franska revolutionen och visa detta genom att kunna … Språkmål: … redogöra för och resonera kring orsaken.
 • 23. Bedömningsmatris till lektion (Hi) Ur Skolverkets Bedömningsaspekter Resonemang: Vad orsakade den franska revolutionen? 1 Enkla och till viss del underbyggda resonemang (ur kunskapskraven) 2 Utvecklade och relativt väl underbyggda/ välutvecklade och väl underbyggda resonemang (ur kunskapskraven) Resonemangen består av korta konstateranden: A leder till B (därför att saknas) Långa resonemang som innehåller sambandsorden/nyckelorden ”därför att”, ”detta ledde till exempel till” ”på grund av” och ”eftersom” Resonemangen är otydliga och allmänt hållna Resonemangen innehåller konkretiseringar som görs med hjälp av exempel, detaljer, jämförelser i tid och rum samt konsekvensbeskrivningar med stöd i egna erfarenheter
 • 24. Framgångsrik läs- och skrivundervisning
 • 25. Framgångsrik läs- och skrivundervisning Präglas enligt Catharina Tjernberg (Framgångsrik läs- och skrivundervisning, 2013) av …. •Fokus på ordförståelse och ordförråd •Undervisning i att göra textkopplingar genom lärarens modellering •Ämnesövergripande och tematiskt arbete: undervisning i ett meningsfullt sammanhang •Högläsning • Lärarledda och strukturerade text/boksamtal samt kontinuerligt responsarbete
 • 26. …fortsättning •Undervisning i läsförståelsestrategier genom lärarens modellering •Tydlig progression från det muntliga (tal och samtal) till det skriftliga arbetet i undervisningen. • Att läsande, samtalande och skrivande sker interaktivt • Att flera olika språkliga uttrycksformer och aktiviteter används •Öppna och verklighetsförankrade frågor • Processkrivning •Undervisning i genrekunskap
 • 29. Reciprok undervisning (Palinscar och Brown) •Att förutspå – Genre/texttyp, innehåll och språk utifrån titlar, underrubriker, bilder och grafik i texten. •Att reda ut oklarheter – Ord och begrepp, meningsbyggnad, uppbyggnad, värderingar, syfte, tema/budskap, avsändare, röster •Att ställa frågor på texten – När, vem, var, hur, vad och varför. •Att sammanfatta – ta ut relevant information och organisera den i t ex text, tankekartor och grafiska modeller. ------- •Att skapa inre bilder (Träna eleverna att aktivera sina minnesbilder/scheman): Miljöbeskrivningar, händelser, fenomen och personer.
 • 30. Att förutspå Språkmål: Reflektera över omslagsbilden samt formulera sina tankar och hypoteser i tal och skrift.
 • 31. Skrivmall När jag studerar bilden känner jag ……………………………………………… Jag tror att personen på bilden är..................................................................... och är ............................ år gammal. Detta tror jag därför.......................................................................................... Jag ser även .......................................................................................................... Jag tänker att han står där, eftersom .................................................................. Jag tror att han har .............................................................................................. Sedan tror jag att ..................................................................................................
 • 32. Att reda ut/sammanfatta Historieätarna ”Den oskarianska eran” Innehåll och struktur John Grays Män är från mars, Kvinnor från Venus Ord och begrepp
 • 34. Venndiagram Venndiagrammet visualiserar likheter och skillnader mellan två fenomen:
 • 35. Vi testar: Att förutspå
 • 39. Lektionsexempel: Kommunismens terror Mål: Att förstå hur kritiken mot kommunismen kommer till uttryck i Karin Boyes Kallocain. 1. Vad vet du om kommunismen? 2. Varför tror du filmen heter Kommunismens terror och vad kan den tänkas handla om? 3. Genomgång av film utifrån nyckelord  4. Avslutande kortskrivning: Vad tyckte du vad mest intressant i film? Vad lärde du dig?
 • 42. Fas 2: Dekonstruktion av texter • Syfte – Vad är textens sociala avsikt? • Uppbyggnad – Hur organiseras texten utifrån sitt syfte? • Språkliga drag – Vilka språkliga medel använder avsändaren för att förmedla sitt syfte?
 • 43. Läsande och skrivande – Från förförståelsearbete till genreskrivande Ett exempel
 • 44. Tema: ”Att vara ny” (Fas 1) 1. Vi gör en övning som heter "Ny i skolan". Tänk dig att du kommer ny till en klass. Hur känner du dig? Skriv ner dina svar i din loggbok. Jämför dina svar med en kompis. Ni utvärderar tillsammans: Vad var gemensamt hos er och vad skiljde sig åt? Vi utvärderar och diskuterar sedan tillsammans. 2. Läsning av text 1: läsa artikeln "Ny i klassen? Så blir det lättare." Ur Helsingborgs dagblad (4/9 2011). Högläsning och arbete med lässtrategierna i RU. 3. Diskussion och skrivuppgift 1: Wiktoria och Elliot säger i texten att det är bra att ligga lite lågt i början när man är ny i klassen. Emma, däremot, anser att den som kommer ny ska våga prata och våga visa sin personlighet. Vem tycker du har rätt? Redogör för din åsikt, argumentera för din uppfattning men diskutera också nackdelen med din åsikt.
 • 45. Forts. ”Att vara ny” (fas 1 och 2) 4. Gemensam diskussion utifrån elevernas samtal. 5. Att diskutera före läsning av text 2: Känns det likadant för vuxna som för barn och ungdomar att vara nya, tror du? Ja/nej. Varför/varför inte? Motivera ditt svar. 6. Läsning av text 2: läsa artikeln "Tufft att vara ny på jobbet - så gör du för att smälta in" Ur DN 27/2 2014. Högläsning och arbete med lässtrategierna i RU 7. Studium av modelltext – Hannas krönika ”Så blev jag bra på att vara ny” (fas 2 i cirkelmodellen)
 • 46. Slutuppgift: ”Att vara ny” (fas 3 o 4) Liksom Wiktoria och Elliot säger forskaren Samuel West att det är bra att ligga lite lågt i början när man är ny, för att sedan ta mer plats efterhand. Du har fått en uppgift att skriva en kort krönika till bloggen framtid.se om hur man lyckas med att vara ny i en klass. Du ska basera din krönika på dina egna erfarenheter men också på artikeln om femteklassarna Wiktoria och Elliot och på artikeln om praktikanten Cicilia. Du kan också använda dig av min krönika. Slutligen ska du i din krönika ge 5 tips på hur man lyckas med att vara ny. Instruktion: 1. Inled din text med att berätta hur det var att börja i ny klass för dig. Berätta alltså om dina egna upplevelser och känslor. 2. Redogör sedan kort för vad de olika personerna (Eleverna Wiktoria och Elliot, forskaren Samuel West, praktikanten Cicilia eller Hanna) säger i de olika texterna om att vara ny och hur man ska vara. 3. Diskutera sedan hur du tycker man ska vara utifrån personerna i artiklarna. 4. Avsluta med att ge sedan 5 tips på hur du anser man lyckas med att vara ny. Du ska dock basera dina tips både på artiklarna och din egen uppfattning.
 • 47. Skrivmall till krönikan ”Att vara ny” (fas 3) Titel: Att vara ny - så lyckas du! För ett par veckor sedan var det dags för mig att börja en ny klass. Detta var ........................................................................................................................ Jag kände mig ................................................................................................. Dessutom var det ............................................................................................ I en artikel ur Helsingborgs Dagblad (4/9 2011) kan man läsa om två barn, Wiktora och Elliot, som ....................................................................................................... De menar att det var .......................................... att vara ny. Enligt barnen ska man som ny i klassen ..................................................................................................... I en annan artikel "Tufft att vara ny på jobbet - så gör du för att smälta in" ur DN (27/2 2014) får vi följa Cicilia Traband som arbetar som praktikant. Hon menar att det var .................................................................................................................att vara ny.
 • 48. Forts skrivmall Forskaren Samuel West hävdar att det är viktigt att ............................................................. Han menar även att .............................................................................................................. Jag anser (liksom Samuel West/däremot) att .............................................................. Jag tycker också ......................................................................................................... För att du ska lyckas med att vara ny vill jag ge dig 5 tips: 1. 2. 3. 4. 5. /XX - elev på XX
 • 49. Ett lektionsupplägg enligt fyrfältaren Presentatio n av tema: mål och syfte Inledande frågeställni ng/ brainstormi ng på temat gemensam t Text 1: Presentation av text och klargöra syfte med läsning och praktiserande av RU Gemensam diskussion och enskild skrivuppgift (liten) Fråge-ställning för att knyta ihop text 1 och 2 gemensam t Text 2: Presentation av text och klargöra syfte med läsning och praktiserande av RU Studium av modelltext Slutuppgift: Krönika – enskilt med skrivmall
 • 50. Sammanfattning Vi har pratat om … • Varför vi måste arbeta språkutvecklande i skolans alla ämnen. • Vilka teorier som ligger till grund för de språkutvecklande arbetssätten. • Några språkutvecklande metoder och modeller och hur de kan samverka.
 • 51. Tack! Hanna Stehagen Lärare i svenska och sva för 7-9 och gymnasiet. Författare till Språk i alla ämnen – Handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning (2014) Twitter: @stehagen Blogg: hannalar.blogspot.se Mail: h.stehagen@gmail.com