Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

7. DERS E.F.T TEKNİĞİ BOLLUK BEREKET VE PARA İL İLGİLİ E.F.T ÇALIŞMASI.

892 Aufrufe

Veröffentlicht am

EFT 2

Veröffentlicht in: Bildung
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

7. DERS E.F.T TEKNİĞİ BOLLUK BEREKET VE PARA İL İLGİLİ E.F.T ÇALIŞMASI.

  1. 1. 1.DERS E.F.T TEKNĠĞĠ 1.DERS -DEĞERLĠ DOSTLAR BOLLUK BEREKET VE PARA ĠL ĠLGĠLĠ E.F.T ÇALIġMASI PAYLAġIYORUM. HAYIRLI OLSUN ÇALIġMAMIZA TEPE NOKTASINDAN BAġLIYORUZ 1- TN – BaĢın üst kısmı- Bu Noktadan baĢlıyoruz , baĢın tepe noktasına vuruĢlar yaparak (ĠġARET PARMAĞINI –ORTA PARMAĞI VE YÜZÜK PARMAĞINI BĠRLEġTĠREREK BU NOKTAYA BĠRLEġTĠRDĠĞĠNĠZ PARMAK UÇLARIYLA SÜREKLĠ VURUġLAR YAPARAK SESLĠ OLARAK SERVET SAHĠBĠ OLMAYI VE BAġARILI OLMAYI HAKEDĠYORUM 1a –AN- alnın ortasına vuruĢlar yaparak(ĠġARET PARMAĞINI –ORTA PARMAĞI VE YÜZÜK PARMAĞINI BĠRLEġTĠREREK BU NOKTAYA BĠRLEġTĠRDĠĞĠNĠZ PARMAK UÇLARIYLA SÜREKLĠ VURUġLAR YAPARAK SESLĠ OLARAK. BOL PARA KAZANMAYI HAKEDĠYORUM 1b - KB (KAġIN BAġLANGIÇ NOKTALARI ) -KAġ NOKTASI BAġLANGICI - KaĢınızın hemen baĢlangıcında bulunur. - Hem sağ hem sol kaĢın baĢlangıç noktalarına vuruĢlar yaparken aĢağıdaki cümleyi sesli olarak söylüyoruz.(sağ kaĢımızın baĢlangıç noktası na sağ iĢret parmağı ve orta parmak birleĢtirilerek – sol kaĢımızın baĢlangıç noktasına sol iĢaret parmağı ve orta parmak birleĢtirilerek vuruĢlar yapıyoruz. KOLAYLIKLA BOL PARA KAZANMAYI SEÇĠYORUM… 2- GU- GÖZ UCU NOKTASINA - GK-GÖZ KENARI- ġAKAK NOKTASI - Her iki gözünüzün dıĢ kenarı, kemiğin hemen üstü yine ayni Ģekilde bu noktaya vuruĢlar yaparak sesli olarak alttaki cümleyi söylüyoruz. SERVET-BAġARI 4-GA – GÖZ ALTI NOKTASINA - GA-GÖZ ALTI NOKTASI - Gözünüzün altında tam kemiğin üstü - yine ayni Ģekilde bu noktaya vuruĢlar yaparak sesli olarak alttaki cümleyi söylüyoruz. SERVET BAġARI 5- BA- BURUN ALTI NOKTASI - BA- BURUN ALTI NOKTASI - Burnunuzun hemen altında üst dudak oluğunun tam ortası- yine ayni Ģekilde bu noktaya vuruĢlar yaparak sesli olarak alttaki cümleyi söylüyoruz SAHĠP OLDUĞUM ZENGĠNLĠKLER HER GEÇEN GÜN VE GECEYLE BĠRAZ DAHA ARTIYOR 6-ÇN – ÇENE NOKTASI - DA-DUDAK ALTI NOKTASI = (DA olarak da bilinir): Alt dudağınızın hemen altında, çene kıvrımının ortası yine ayni Ģekilde bu noktaya vuruĢlar yaparak sesli olarak alttaki cümleyi söylüyoruz SAHĠP OLDUĞUM ZENGĠNLĠKLER HER GEÇEN GÜN VE GECEYLE BĠRAZ DAHA ARTIYOR 7- KK- KÖPRÜCÜK KEMĠĞĠ NOKTASI - tam olarak köprücük kemiği ile kaburganın göğüs kemiği ile birleĢtiği nokta, kravat takıldığı zaman kravatınızın iki ucu yaklaĢık bu noktalara geliyor.. yine ayni Ģekilde bu noktaya vuruĢlar yaparak sesli olarak alttaki cümleyi söylüyoruz SAHĠP OLDUĞUM ZENGĠNLĠKLER HER GEÇEN GÜN VE GECEYLE BĠRAZ DAHA ARTIYOR 7A – ĠKĠ GÖĞSÜMÜZÜN ORTASINA TÜMUS BEZĠMĠZĠN OLDUĞU BÖLGEYE 5 PARMAĞIMIZI BĠRLEġTĠREREK PARMAK UÇLARIYLA BU BÖLGEYE VURUġLAR YAPARAK SESLĠ OLARAK ALTTAKĠ CÜMLELERĠ SÖYLÜYORUZ. SAHĠP OLDUĞUM ZENGĠNLĠKLER HER GEÇEN GÜN VE GECEYLE BĠRAZ DAHA ARTIYOR 8-KA – KOLTUK ALTI NOKTASI – Erkeklerde, göğüs ucu hizasında kol altında, yanda; Kadınlarda ; kol altının 4-5 cm altı yine ayni Ģekilde bu noktaya vuruĢlar yaparak sesli olarak alttaki cümleyi söylüyoruz. SAHĠP OLDUĞUM ZENGĠNLĠKLER HER GEÇEN GÜN VE GECEYLE BĠRAZ DAHA ARTIYOR 9- KCN – KARACĠĞER NOKTASI - Kadınlarda sütyenin alt kısmının kaburgalara dayandığı noktada, Erkeklerde ise son kaburganın 2-3 cm üstündeki nokta. yine ayni Ģekilde bu noktaya vuruĢlar yaparak sesli olarak alttaki cümleyi söylüyoruz .
  2. 2. SAHĠP OLDUĞUM ZENGĠNLĠKLER HER GEÇEN GÜN VE GECEYLE BĠRAZ DAHA ARTIYOR TEKRAR BAġA DÖNÜYORUZ 3 KEZ SERĠYĠ TEKRAR EDĠYORUZ.

×