Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

веб квест

249 Aufrufe

Veröffentlicht am

веб квест

Veröffentlicht in: Einzelhandel
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

веб квест

 1. 1. ВикористанняВикористання Веб-квестівВеб-квестів у навчальному процесіу навчальному процесі
 2. 2. Використання комп’ютера як інструментуВикористання комп’ютера як інструменту творчої діяльності сприяєтворчої діяльності сприяє досягненню таких цілей:досягненню таких цілей: −− підвищення мотивації до самоосвіти;підвищення мотивації до самоосвіти; −− формування нових компетенцій;формування нових компетенцій; −− реалізація креативного потенціалу;реалізація креативного потенціалу; −− підвищення особистісної самооцінки;підвищення особистісної самооцінки; −− розвиток особистісних якостей.розвиток особистісних якостей.
 3. 3. Уперше термін «Веб-квест» бувУперше термін «Веб-квест» був запропонований в 1995 р. Бернізапропонований в 1995 р. Берні Доджем, професором УніверситетуДоджем, професором Університету Сан-Дієго (США).Сан-Дієго (США).
 4. 4. ПідПід квестомквестом (англ. Quest – подорож,(англ. Quest – подорож, мандрівка) розуміють комп’ютерну гру, вмандрівка) розуміють комп’ютерну гру, в якій гравець має добитися певної мети,якій гравець має добитися певної мети, використовуючи власні знання і досвід,використовуючи власні знання і досвід, а також спілкуючись з учасникамиа також спілкуючись з учасниками квеста.квеста.
 5. 5. Веб-квест (Webquest)Веб-квест (Webquest) у педагогіці –у педагогіці – проблемне завдання з елементамипроблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якоїрольової гри, для виконання якої використовуються інформаційні ресурсивикористовуються інформаційні ресурси Інтернет.Інтернет. Веб-квестиВеб-квести – організовані засоби Веб-– організовані засоби Веб- технологій у середовищі WWW.технологій у середовищі WWW.
 6. 6. Б. Додж виділив три принципаБ. Додж виділив три принципа класифікації Веб-квестів:класифікації Веб-квестів: 1. За тривалістю виконання1. За тривалістю виконання 2. За предметним змістом2. За предметним змістом 3. За типом завдань, що виконують учні3. За типом завдань, що виконують учні
 7. 7. Завдання на переказ є найбільшЗавдання на переказ є найбільш примітивними і становлять найбільшпримітивними і становлять найбільш простий приклад використання Інтернет якпростий приклад використання Інтернет як джерела інформації та вважається Веб-джерела інформації та вважається Веб- квестом за умов:квестом за умов: −− формат і форма докладів учнівформат і форма докладів учнів відрізняється від оригіналів матеріалів,відрізняється від оригіналів матеріалів, матеріал тексту не є простим копіюваннямматеріал тексту не є простим копіюванням тексту з Інтернет у текстовий редактор;тексту з Інтернет у текстовий редактор;
 8. 8. −− учні вільні у виборі того, про щоучні вільні у виборі того, про що розповідають і яким чином організуютьрозповідають і яким чином організують знайдену інформацію;знайдену інформацію; −− учніучні використовують навичкивикористовують навички збирання, систематизації та обробкизбирання, систематизації та обробки інформації.інформації.
 9. 9. СутністьСутність компіляційногокомпіляційного завданнязавдання полягає в тому, щополягає в тому, що учніучні мають взятимають взяти інформацію з різних джерел і привестиінформацію з різних джерел і привести її до єдиного формату. Підсумковаїї до єдиного формату. Підсумкова компіляція може бути опублікована вкомпіляція може бути опублікована в Інтернет або представлена у виглядіІнтернет або представлена у вигляді нецифрового продукту, наприклад,нецифрового продукту, наприклад, книга.книга.
 10. 10. Веб-квест, який створений на основіВеб-квест, який створений на основі завдання-загадки, потребує синтезузавдання-загадки, потребує синтезу інформації з набору джерел і створенняінформації з набору джерел і створення головоломки, яку неможливо розв’язатиголоволомки, яку неможливо розв’язати простим пошуком відповіді на сторінкахпростим пошуком відповіді на сторінках Інтернет.Інтернет.
 11. 11. Навпаки, необхідно придумати загадку,Навпаки, необхідно придумати загадку, розв’язок якої потребує:розв’язок якої потребує: −− засвоєння інформації з множинизасвоєння інформації з множини джерел;джерел; −− складання інформації в єдине цілескладання інформації в єдине ціле за допомогою висновків, узагальнень зза допомогою висновків, узагальнень з різних джерел інформації;різних джерел інформації; −− виключення хибних відповідей, яківиключення хибних відповідей, які спочатку уявлялися вірними, а в процесіспочатку уявлялися вірними, а в процесі розгляду стали хибними.розгляду стали хибними.
 12. 12. За думкою Є.С. Полат, Веб-квестЗа думкою Є.С. Полат, Веб-квест повинен мати наступну структуру:повинен мати наступну структуру: −− вступ;вступ; −− центральне завдання;центральне завдання; −− список інформаційних ресурсів, якісписок інформаційних ресурсів, які можна використати під час досліджень,можна використати під час досліджень, у тому числі ресурси Інтернет;у тому числі ресурси Інтернет; −− опис основних етапів роботи;опис основних етапів роботи; керівництво до дії;керівництво до дії; −− заключення.заключення.
 13. 13. Етапи роботи над веб - квестомЕтапи роботи над веб - квестом Початковий етап (командний)Початковий етап (командний) Рольовий етапРольовий етап Завдання:Завдання: 1) пошук інформації по конкретній темі;1) пошук інформації по конкретній темі; 2) розробка структури сайту;2) розробка структури сайту; 3) створення матеріалів для сайту;3) створення матеріалів для сайту; 4) доопрацювання матеріалів для сайту.4) доопрацювання матеріалів для сайту. Заключний етапЗаключний етап
 14. 14. У процесі роботи над веб-квестомУ процесі роботи над веб-квестом розвивається ряд компетенцій:розвивається ряд компетенцій: використання інформаційних технологійвикористання інформаційних технологій для вирішення професійних завдань;для вирішення професійних завдань; самонавчання та самоорганізація;самонавчання та самоорганізація; навички командного рішення проблем;навички командного рішення проблем; навички публічних виступів;навички публічних виступів; вміння знаходити кілька способів рішеньвміння знаходити кілька способів рішень проблемної ситуації.проблемної ситуації.
 15. 15. Дивовижний світДивовижний світ металівметалів
 16. 16. 2 1 8 4 3 5 6 7 Ст. Загадкова Ст. Історична Ст. Хімічна Ст. Геологічна Ст.Біологічна Ст. Технічна Ст. Промислова Додому? З якими подіями пов'язана історія відкриття даного елементу? Знайдіть інформацію про фізичні властивості речовини і його хімічної активності. Яка поширеність даного елементу? У вигляді яких природних з'єднань зустрічається і де знайдені родовища? Опишіть біологічну роль і значення для здоров'я людини. Сфери застосування даної речовини і його з'єднань в техніці і народному господарстві Вивчите способи видобутку і переробки. Знайдіть найбільш крупні підприємства. Нанесіть на карту найбільш крупні родовища Назад к вариантам
 17. 17. Дякую за увагуДякую за увагу /

×