Anzeige

History of batala.pptx

22. Nov 2022
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

History of batala.pptx

 1. SUBMITTED TO:- SUNMITTED BY MRS- HARPREET KAUR JASPREET KAUR ROLL NO: 2016 B.ED 1ST SEM
 2. INDEX  NATIONAL POLICY OF EDUCATION 1986.  NATIONAL CURRICULUM FRAME WORK 2005.  UNESCO AND LEARNING TO BE.  HUMAN DEVELOPMENT.  REFLECTION OF CO ELEMENTS IN THE ABOVE STATE POLICY DOCUMENTS WITH THE RESPECT TO AIM OF EDUCATION PEDAGOGY AND EVOLUTION.  READING AND REFLECTING ON TEXTS BOOKS PUNJABI.
 3. INDEX  PHYSICAL EDUCATION.  REFLECTION OF CO-ELEMENTS FROM TEXT BOOKS WITH RESPECT TO HEALTH.  BIBLIOGRAPHY.
 4. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਨੀਤੀ 1986  INTRODUCTION:- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ ਿੱਿਆ ਨੀਤੀ (1986) ਸਿਹੜੀ ਸਿ ਨਵੀੀਂ ਸ ਿੱਸਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ ਿੱਧ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਂ ਲਈ ਸ ਿੱਸਿਆ ਦਾ ਇਿੱਿ ‘ਮੈਗਾਨਾ ਿਾਰਟਾ’ ਹੈ। 29 ਪ੍ੰਸਨਆ ਦੇ ਇ ਦ ਤਾਵੇਿ ਸਵਚ ਲਗਭਗ 10 ਹਿਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।  CHALLENGE OF EDUCATION:- A POLICY BERESPECTIVE ਇ ਨ ੰ ਸ ਿੱਸਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗ ਤ 1985 ਨ ੰ ਪ੍ਰਸਿਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਸਗਆ ੀ।
 5. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਭਾਗ 12  ਪ੍ਰ ਤਾਵਨਾ  ਸ ਿੱਸਿਆ ਦਾ ਾਰ ਤੇ ਸਭਸਮਿਾ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸ ਿੱਸਿਆ  ਸਵਸਭੰਨ ਪ੍ਿੱਧਰ ਤੇ ਸ ਿੱਸਿਆ  ਤਿਨੀਿੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਸ ਿੱਸਿਆ  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨ ੰ ਿਾਰਿਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ  ਸ ਿੱਸਿਆ ਦੀ ਮਿੱਗਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿਸਰਆ  ਸ ਿੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ  ਅਸਧਆਪ੍ਿ  ਾਧਨ ਤੇ ਪ੍ੁਨਰਸਨਰੀਧਣ  ਭਸਵਿੱਿ
 6. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸ ਿੱਸਿਆ ਦਾ ਾਰ ਅਤੇ ਭਸਮਿਾ  ਰਵਪ੍ਿੱਿੀ ਸਵਿਾ  ੰ ਸਿਰਸਤਿ ਬਣਾਉਣਾ  ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਸ਼ਿਤੀ ਦਾ ਸਵਿਾ
 7. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ ਿੱਸਿਆੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ  ਿਾਿੱਮਲ ਸ ਿੱਸਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗ ਿਰਨ ਸਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਇਤਾ  ਿੀਵਨ ਭਰ ਸ ਿੱਸਿਆ  ਇ ਤਰੀ ਵਰਗ ਨ ੰ ਮਿਬਤ ਬਣਾਉਣਾ  ਘਿੱਟ ਸਗਣਤੀ ਵਰਗ
 8. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਬਤ ਬਣਾਉਣਾ  ਿਨ ਮਹ ਾਰਿਤਾ ੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਬਾਲਗਾ ਅਤੇ ਸਨਰੰਤਰ ਸ ਿੱਸਿਆ ਪ੍ੌਗਰਾਮ  ਬਾਲ ਿੇਂਦਸਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਿਲੀ ੁਸਵਧਾਵਾ-ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਿ ਬੋਰਡ  ਅੰਸ਼  ਨਵ ਾਥਰਾ ਲਈ ਅੰਸ਼  ਤਿਨੀਿੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿੀ ਸ ਿੱਸਿਆਵਾ
 9. ਮੁਿੱਦੇ ਮਿੱਸ ਆਵਾੀਂ ਅਤੇ ੁਝਾਅ  ਉਤ ਾਹੀਣ ਅਮਲ ਸਨਰੀਿਣ ਅਤੇ ਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ।  ਿੰਡਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ ੀ ਸਵਰੋਧਤਾ ਦਾ ਮੌਿਦ ਹੋਣਾ ਨੀਤੀਆੀਂ।  ਅਸਵਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਦੌੜ ਮਿੱਗਰੀ ਬੰਸਧਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵ ਆਗਮਾਲਾ ਅਤੇ ਯੋਿਨਾ ਸਨਰਮਾਣ ਦੀ ਸਨਰਮਾਣਾ ਦੀ ਿਰਰਤ।  ਸਵਸਭੰਨ ਪ੍ਿੱਧਰਾ ਸਵਿੱਚ ਸ ਿੱਸਿਆ ੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਯੋਗ ਮੇਲ ਪ੍ਰਨਤਾ ਨਾਲ ੰਬੰਸਧਤ ਰਵਿੱਈਏ ਦੀ ਲੋੜ।
 10. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਦੀਆੀਂ ੀਮਾਵਾੀਂ  ਗੁਆੀਂਢ ਿਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਅਸਧਿਾਰੀਆੀਂ ਦੀ ਬਹੁ ੰਸਿਆ  ਆਰਸਥਿ ਮਾਮਲੇ  ੁਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼  ਸਨਿੱ ਿੀ ੈਿਟਰਾੀਂ ਸਵਿੱਚ ੰ ਥਾਵਾੀਂ  ਰੁਿਾਵਟਾੀਂ ਅਤੇ ਿਮੀਆੀਂ  ਸ ਿੱਟਾ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਨ ੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਾਲਾੀਂ ਲਈ ਸ ਿੱਸਿਆ ਦਾ ਮੈਗਟਾ ਿਾਰਟਾ ਮੰਸਨਆ ਸਗਆ ਹੈ।
 11. ਸਿਵੇਂ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਵੰਸਭਨ ਚਰਨਾ ਸਵਿੱਚ ਸ ਿੱਸਿਆ ਪ੍ੁਨਰ ਗਠਨ  ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸ ਿੱਸਿਆ  ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਿ ਬੋਰਡ  ਨਸਵਦਆ ਸਵਸਦਆਸਲਆ ਦੀ ਥਾਪ੍ਨਾ  ਸ ਿੱਸਿਆ ਦਾ ਸਵਵ ਾਈਆ ਿਰਨਾ  ਨੌਿਰੀਆੀਂ ਤੋ ਸਡਗਰੀਆੀਂ ਨ ੰ ਅਲਿੱਗ ਿਰਨਾ।  ਸ ਿੱਸਿਆ ਦੀ ਸਵਸ਼ਾ ਵ ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਸਰਆ ਨ ੰ ਸਿਰ ਤੋ ਅਨੁਿਲ ਬਣਾਉਣਾ  ਅਸਧਆਪ੍ਿਾ ਦਾ ਿਾਰਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਦ ਸਿੰਮੇਵਾਰੀ ।  ਸ ਿੱਸਿਆ ਦੇ ਸਨਯੋਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰ ਤੋ ਸਵਵਸ ਤ ਿਰਨਾ ਆਸਦ ।
 12. NATIONAL CURRICULUM FRAMEWORK 2005  ਿਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਾਠਿਰਮ ਿਰੇਮ ਵਰਿ 2005 ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿੌਮਲ ਸਰ ਰਚ ਐੀਂਡ ਟਰੇਸਨੰ ਗ ਐਨ. ੀ.ਈ.ਆਰਟ ਦੁਆਰਾ 1975,1988 ,2000 ਤੇ 2005 ਸਵਚ ਪ੍ਰਸਿਸਸ਼ਤ ਿੀਤੇ ਗਏ।  ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿਰਤੀ-  ਭਾਸ਼ਾ ਸ ਿੱਸਿਆ – ਭਾਰਤ ਇਿੱਿ ਸਵਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ।ਇ ਸਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਵਧਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ।  ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਭੰਨਤਾੀਂ- ਭਾਰਤ ਇਿੱਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਭੰਨਤਾ ਇਿੱਿ ਿਸਟਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ  ਸਤੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਿਾਰਮਲਾ  ਘਰ ਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਸਹਲੀ ਿਾੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ ਿੱਸਿਆ  ਤੀ ਰੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਤਿੱਿ।  ਚੌਥੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਤਿੱਿ।
 13. ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਸਧਆਪ੍ਨ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ  ਬੁਸਨਆਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੋਂ ਲ ਦਾ ਸਵਿਾ  ਭਾਸ਼ਾ ਸ ਿੱਸਿਆ ਾਰੇ ਸਵਸਸ਼ਆ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਿਾੀਂਦੀ ਹੈ।ਿੇਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਮਾਤ ਰਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀ ।  ਦਿੀ ਭਾੀਂ ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ  ਦ ਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੋ ਤਰਾੀਂ ਦੇ ਹਨ
 14. ਅੰਗਰੇਿੀ ਅਸਧਆਪ੍ਨ ਦੇ ਮੰਤਵ  ਅੰਗਰੇਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਨ ੰ ਪ੍ੈਦਾ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਿੋ ਾਰੀਆੀਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਨ ੰ ੰਪ੍ਨ ਿਰ ਿਣ।ਇਹ ਇਿ ਸਨਰੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਹੈ  ਅਸਧਆਪ੍ਿਾ ਦੀਆੀਂ ਆਪ੍ਣੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਰਾਹੀ ਿੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਰ ਚੇਤਨਤਾ ਨ ੰ ਪ੍ਰੋ ਾਸਹਤ ਿਰਨਾ।  ਪ੍ੜਨਾ ਅਤੇ ਸਲਿਣਾ ਸ ਿੱਿਣਾ।
 15. ਬਿੱਚੇ ਪ੍ੜਨ ਨ ੰ ਸਿਉ ਨਹੀ ਸ ਿੱਿਦੇ? ਇ ਦੇ ਿਾਰਨ ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਹੋੲ ਹਨ:-  ਅਸਧਆਪ੍ਿਾ ਸਵਿੱਚ ਬੁਸਨਆਦੀ ਅਸਧਆਪ੍ਨ ਹੁਨਰਾੀਂ ਦੀ ਿਮੀ ਹੈ।  ਅਸਧਆਪ੍ਿਾ ਸਵਿੱਚ ਿਮਾਤ ਪ੍ਰਬੰਦਨ
Anzeige