Багшийн эрх үүрэг

Guntulga
Багшийн эрх, үүрэг 
МУИС-ШУС-БУС-ФБ3 Э.Гүнтулга
Багшийн эрх үүрэг
Ухаантай хариулт авахын тулд ухаантай асууж сур. Гёте
44.1. Багш дараахь эрхтэй: 
• 44.1.1.сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах 
нөхцөл бололцоогоор хангуулах; 
• 44.1.2.сургалтад шинжлэх ухааны дэвшилт арга 
барил, боловсролын стандартад нийцсэн сурах 
бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг сонгон 
хэрэглэх; 
• 44.1.З.суралцагч болон түүний эцэг, эх, асран 
хамгаалагчид шаардлага тавих, зөвлөгөө өгөх; 
• 44.1.4.суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх, 
тэдний авьяас, бие сэтгэцийн хөгжилтөд 
тодорхойлолт өгөх 
Чи хэр удаан явах нь хамаагүй хамгийн гол нь зогсохгүй л байх хэрэгтэй
• 44.1.5.суралцагчийг сонгон суралцуулах, 
мэргэжлийн болон гүнзгийрүүлсэн сургалт зохион 
байгуулах; 
• 44.1.6. судалгаа шинжилгээний ажил хийх, 
багшийн мэргэжлийн болон боловсролын зэрэг 
хамгаалах, мэргэжлийн цол хүртэх; 
• 44.1.7. хүүхдийн эрүүл мэнд, эрх ашгийг 
хохироосон эцэг, эх, асран хамгаалагчийн талаар 
насанд хүрээгүй суралцагчаа төлөөлөн зохих 
байгууллагад гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх; 
• 44.1.8/Энэ залтыг 2006 оны 12 дугаар сарын 8- 
ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/ 
Бидний мэдэх зүйл маань хязгаартай,мэдэхгүй зүйл маань л хязгааргүй.
Бага дунд боловсролын тухай 
хуулиас 
• 22.2. Багш нь Боловсролын тухай 
хуулийн 44.1-д зааснаас гадна сургууль 
болон багш, суралцагчийн сургалтын 
ажил, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, эрх 
ашигт сөрөг нөлөө үзүүлэх аливаа үйл 
ажиллагааг таслан зогсоох, хориглоход 
биечлэн оролцох эрх эдэлнэ. 
Хайр бол эрх чөлөө
44.2.Багш дараах үүрэгтэй: 
• 44.2.1.багшийн ёс зүй, нэр төрийг эрхэмлэн 
сахих; 
• 44.2.2.боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх; 
• 44.2.3.онолын мэдлэг, заах арга, ур чадвараа 
дээшлүүлэх; 
• 44.2.4.суралцагчдыг ялгаварлан гадуурхахгүй 
байх, нэр төрийг нь хүндэтгэн хамгаалах; 
• 44.2.5.суралцагч бүрийн онцлог байдлыг хүлээн 
зөвшөөрч хүнлэг харьцах, өөрөө өөрийгөө 
хөгжүүлэх, бие хүн болж төлөвшихөд дэмжлэг 
үзүүлэх; 
Өдөр бүр хэдэн мөчийг ганцаараа өнгөрөөж бай.
• 44.2.6. суралцагчийн бие даасан байр суурь, үзэл 
бодолд хүндэтгэлтэй хандах; 
• 44.2.7. суралцагчийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд 
анхаарал тавих. 
• /Энэ хэсгийг 2006 оны 12 дугаар сарын 8-ны 
өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/ 
• 44.3. Багш нь суралцагчийн бие махбодид халдах, 
тэдэнд сэтгэл санааны дарамт үзүүлэх, хувийн 
нууцыг нь задруулахыг хориглоно. 
• /Энэ хэсгийг 2006 оны 12 дугаар сарын 8-ны 
өдрийн хуулиар нэмсэн/ 
• 44.4. Багш нь хуульд заасан үүргээ хэрэгжүүлэхдээ 
багшийн ёс зүйн дүрмийг баримталж ажиллана. 
/Энэ хэсгийг 2006 оны 12 дугаар сарын 8-ны 
өдрийн хуулиар нэмсэн/ 
Хэрвээ тэр алдаа гаргаагүй бол, бүр багыг хийх байсан.
22.2. Багш нь Боловсролын тухай хуулийн 44.1-д 
зааснаас гадна 
• 22.1.1. багшийн ёс зүйн хэм хэмжээг хүндэтгэн 
сахиж биелүүлэх; 
• 22.1.2. холбогдох хууль тогтоомж, тэдгээртэй 
нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, сургуулийн 
зөвлөлийн шийдвэрийг мөрдөх, тэдгээрийг 
суралцагч, эцэг, эх, асран хамгаалагч, иргэдэд 
сурталчлах, суралцагчаа хуулийг хүндлэн 
дээдэлж, сахин биелүүлдэг болгох /Энэ заалтад 
2008 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар 
өөрчлөлт оруулсан/ 
• 22.1.3. бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын 
стандартыг мөрдөж, заах арга, мэргэжлийн ур 
чадвараа байнга дээшлүүлэх 
Нойрсох нь хамгийн сайн бясалгал. ~ Далай лам
• 22.1.4. сургалтын ажлын баримт бичгийг 
зохих журмын дагуу хөтлөх, хичээлийн 
хуваарь, үргэлжлэх хугацааг мөрдөх; 
• 22.1.5. хичээлийг багш, суралцагчийн 
хамтын бүтээлч үйл ажиллагаа болгон 
зохион байгуулах, суралцагчийг сэтгэн 
бодох, бие даан ажиллах чадвар, дадалд 
сургах, сурах явцад тохиолдох 
бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд нь 
эцэг, эх, асран хамгаалагчид зөвлөх, 
туслах, суралцагчийн мэдлэг, чадвар, 
дадлыг зөв үнэлэх; 
Юу ч хийхгvй байх гэдэг бол маш хvнд ажил юм.
• 22.1.6.хүүхдийн авьяас, чадвар, сонирхлыг 
нээн илрүүлж, чиг зорилготой хөгжүүлэх, 
хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалахад эцэг, эх, 
асран хамгаалагчтай хамтран ажиллах, 
тэдэнд мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа 
үзүүлэх; 
• 22.1.7. сургалтын ажлын эрүүл ахуй, 
хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлын 
шаардлагыг хангах; 
• 22.1.8. бага насны хүүхдийн эрүүл мэнд, бие 
бялдрын хөгжлийн асуудлаар сургуулийн эмч 
болон эцэг, эх, асран хамгаалагчид 
шаардлагатай мэдээлэл өгөх. 
Олон үгийг тэвчиж оновчтой зөв ярьж бай. Демокрит
Үгийн сүлжээ 
• 1. Багшийн тарааж өгсөн цаасан дээр 
“Багшийн үүрэгтэй” холбоотой босоогоор 5 
хөндлөнгөөх 5 үгнээс бүтэх үгийн сүлжээ 
зохионо /Хугацаа 5 минут/ 
• 2. Багууд хоорондоо үгийн сүжээгээ солилцон 
бөглөнө /Хугацаа 5 минут/
Ашигласан матерал 
1. http://www.legalinfo.mn/ 
2. https:/google.com/ 
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 
БАЯРАЛАЛАА
1 von 13

Recomendados

Багшийн ёс зүй харилцаа von
Багшийн ёс зүй харилцааБагшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцааmnuser
62.7K views30 Folien
Багш сурагчдын харилцаа von
Багш сурагчдын харилцааБагш сурагчдын харилцаа
Багш сурагчдын харилцааСэтгэмж Цогцолбор Сургууль
67.4K views21 Folien
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх von
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөхбагшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх
багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөхEnkhbold1211
60.5K views23 Folien
багшийн ёс зүйн дүрэм von
багшийн ёс зүйн дүрэмбагшийн ёс зүйн дүрэм
багшийн ёс зүйн дүрэмuunaa1991
45.4K views22 Folien
сургалтын арга гэж юу вэ von
сургалтын арга гэж юу вэсургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэChimeg Tsetseg
34.3K views10 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

мэндчилгээ von
мэндчилгээмэндчилгээ
мэндчилгээMunkh Orgil
52.1K views4 Folien
илтгэл von
илтгэлилтгэл
илтгэлdelgerya
67.4K views14 Folien
багшлах ур чадварыг сайжруулах арга зам von
багшлах ур чадварыг сайжруулах арга замбагшлах ур чадварыг сайжруулах арга зам
багшлах ур чадварыг сайжруулах арга замAnkhbayar Chuluunbaatar
16.1K views14 Folien
илтгэл von
илтгэлилтгэл
илтгэлgalaasnyama
114.1K views9 Folien
Эссэ хэрхэн бичих вэ? von
Эссэ хэрхэн бичих вэ?Эссэ хэрхэн бичих вэ?
Эссэ хэрхэн бичих вэ?Dagva Donald
184.8K views9 Folien
хонхны баяр von
хонхны баярхонхны баяр
хонхны баярErdenejargal Narantuya
24.5K views5 Folien

Was ist angesagt?(20)

мэндчилгээ von Munkh Orgil
мэндчилгээмэндчилгээ
мэндчилгээ
Munkh Orgil52.1K views
илтгэл von delgerya
илтгэлилтгэл
илтгэл
delgerya67.4K views
багшлах ур чадварыг сайжруулах арга зам von Ankhbayar Chuluunbaatar
багшлах ур чадварыг сайжруулах арга замбагшлах ур чадварыг сайжруулах арга зам
багшлах ур чадварыг сайжруулах арга зам
илтгэл von galaasnyama
илтгэлилтгэл
илтгэл
galaasnyama114.1K views
Эссэ хэрхэн бичих вэ? von Dagva Donald
Эссэ хэрхэн бичих вэ?Эссэ хэрхэн бичих вэ?
Эссэ хэрхэн бичих вэ?
Dagva Donald184.8K views
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь von BMDI
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх ньАрдын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь
BMDI 64.3K views
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog von Delger Nasan
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
Delger Nasan40.4K views
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ von mngntsetseg_bsndorj2014
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛБАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БЛҮМ ТАКСОНОМИ von Miigaa Mj
БЛҮМ ТАКСОНОМИБЛҮМ ТАКСОНОМИ
БЛҮМ ТАКСОНОМИ
Miigaa Mj96.4K views
монгол хэлний хичээлийн лавлах von Nyamzaya Gerelzaya
монгол хэлний хичээлийн лавлахмонгол хэлний хичээлийн лавлах
монгол хэлний хичээлийн лавлах
Nyamzaya Gerelzaya51.6K views
дотоод шүүрлийн булчирхай von byamba-1
дотоод шүүрлийн булчирхайдотоод шүүрлийн булчирхай
дотоод шүүрлийн булчирхай
byamba-143.8K views
илтгэл бичих арга von tulga_11e
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих арга
tulga_11e155.2K views
монгол ардын зүйр цэцэн үгс von euuganaa
монгол ардын зүйр цэцэн үгсмонгол ардын зүйр цэцэн үгс
монгол ардын зүйр цэцэн үгс
euuganaa58.2K views

Similar a Багшийн эрх үүрэг

боловсролын хууль von
боловсролын хуульболовсролын хууль
боловсролын хуульYoogii Tserenpuu
348 views2 Folien
боловсролын хууль von
боловсролын хуульболовсролын хууль
боловсролын хуульmoogii102
516 views2 Folien
боловсролын хууль von
боловсролын хуульболовсролын хууль
боловсролын хуульmoogii102
4.8K views2 Folien
K hicheel von
K hicheelK hicheel
K hicheelDarkhijav
10.2K views46 Folien
сурган зөвөлгөө von
сурган зөвөлгөөсурган зөвөлгөө
сурган зөвөлгөөduya21
784 views22 Folien
Багшийн-ёсзүй.pptx von
Багшийн-ёсзүй.pptxБагшийн-ёсзүй.pptx
Багшийн-ёсзүй.pptxUrjinkhandBadamzolbo
89 views25 Folien

Similar a Багшийн эрх үүрэг(20)

боловсролын хууль von moogii102
боловсролын хуульболовсролын хууль
боловсролын хууль
moogii102516 views
боловсролын хууль von moogii102
боловсролын хуульболовсролын хууль
боловсролын хууль
moogii1024.8K views
K hicheel von Darkhijav
K hicheelK hicheel
K hicheel
Darkhijav10.2K views
сурган зөвөлгөө von duya21
сурган зөвөлгөөсурган зөвөлгөө
сурган зөвөлгөө
duya21784 views
Илтгэл von surenee
ИлтгэлИлтгэл
Илтгэл
surenee8.2K views
элсэлтийн шалгалтанд зөвлөгөө von dajaaaaaa
элсэлтийн шалгалтанд зөвлөгөөэлсэлтийн шалгалтанд зөвлөгөө
элсэлтийн шалгалтанд зөвлөгөө
dajaaaaaa475 views
Ghiglel 110 von Darkhijav
Ghiglel 110Ghiglel 110
Ghiglel 110
Darkhijav2.2K views
Toon dugaarlal lekts n1 1 von amartuvshind
Toon dugaarlal lekts n1 1Toon dugaarlal lekts n1 1
Toon dugaarlal lekts n1 1
amartuvshind1K views
монгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэй von Kocmoc Umbrella
монгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэймонгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэй
монгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэй
Kocmoc Umbrella861 views

Багшийн эрх үүрэг

 • 1. Багшийн эрх, үүрэг МУИС-ШУС-БУС-ФБ3 Э.Гүнтулга
 • 3. Ухаантай хариулт авахын тулд ухаантай асууж сур. Гёте
 • 4. 44.1. Багш дараахь эрхтэй: • 44.1.1.сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөл бололцоогоор хангуулах; • 44.1.2.сургалтад шинжлэх ухааны дэвшилт арга барил, боловсролын стандартад нийцсэн сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг сонгон хэрэглэх; • 44.1.З.суралцагч болон түүний эцэг, эх, асран хамгаалагчид шаардлага тавих, зөвлөгөө өгөх; • 44.1.4.суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх, тэдний авьяас, бие сэтгэцийн хөгжилтөд тодорхойлолт өгөх Чи хэр удаан явах нь хамаагүй хамгийн гол нь зогсохгүй л байх хэрэгтэй
 • 5. • 44.1.5.суралцагчийг сонгон суралцуулах, мэргэжлийн болон гүнзгийрүүлсэн сургалт зохион байгуулах; • 44.1.6. судалгаа шинжилгээний ажил хийх, багшийн мэргэжлийн болон боловсролын зэрэг хамгаалах, мэргэжлийн цол хүртэх; • 44.1.7. хүүхдийн эрүүл мэнд, эрх ашгийг хохироосон эцэг, эх, асран хамгаалагчийн талаар насанд хүрээгүй суралцагчаа төлөөлөн зохих байгууллагад гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх; • 44.1.8/Энэ залтыг 2006 оны 12 дугаар сарын 8- ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/ Бидний мэдэх зүйл маань хязгаартай,мэдэхгүй зүйл маань л хязгааргүй.
 • 6. Бага дунд боловсролын тухай хуулиас • 22.2. Багш нь Боловсролын тухай хуулийн 44.1-д зааснаас гадна сургууль болон багш, суралцагчийн сургалтын ажил, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, эрх ашигт сөрөг нөлөө үзүүлэх аливаа үйл ажиллагааг таслан зогсоох, хориглоход биечлэн оролцох эрх эдэлнэ. Хайр бол эрх чөлөө
 • 7. 44.2.Багш дараах үүрэгтэй: • 44.2.1.багшийн ёс зүй, нэр төрийг эрхэмлэн сахих; • 44.2.2.боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх; • 44.2.3.онолын мэдлэг, заах арга, ур чадвараа дээшлүүлэх; • 44.2.4.суралцагчдыг ялгаварлан гадуурхахгүй байх, нэр төрийг нь хүндэтгэн хамгаалах; • 44.2.5.суралцагч бүрийн онцлог байдлыг хүлээн зөвшөөрч хүнлэг харьцах, өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх, бие хүн болж төлөвшихөд дэмжлэг үзүүлэх; Өдөр бүр хэдэн мөчийг ганцаараа өнгөрөөж бай.
 • 8. • 44.2.6. суралцагчийн бие даасан байр суурь, үзэл бодолд хүндэтгэлтэй хандах; • 44.2.7. суралцагчийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд анхаарал тавих. • /Энэ хэсгийг 2006 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/ • 44.3. Багш нь суралцагчийн бие махбодид халдах, тэдэнд сэтгэл санааны дарамт үзүүлэх, хувийн нууцыг нь задруулахыг хориглоно. • /Энэ хэсгийг 2006 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/ • 44.4. Багш нь хуульд заасан үүргээ хэрэгжүүлэхдээ багшийн ёс зүйн дүрмийг баримталж ажиллана. /Энэ хэсгийг 2006 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/ Хэрвээ тэр алдаа гаргаагүй бол, бүр багыг хийх байсан.
 • 9. 22.2. Багш нь Боловсролын тухай хуулийн 44.1-д зааснаас гадна • 22.1.1. багшийн ёс зүйн хэм хэмжээг хүндэтгэн сахиж биелүүлэх; • 22.1.2. холбогдох хууль тогтоомж, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, сургуулийн зөвлөлийн шийдвэрийг мөрдөх, тэдгээрийг суралцагч, эцэг, эх, асран хамгаалагч, иргэдэд сурталчлах, суралцагчаа хуулийг хүндлэн дээдэлж, сахин биелүүлдэг болгох /Энэ заалтад 2008 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ • 22.1.3. бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын стандартыг мөрдөж, заах арга, мэргэжлийн ур чадвараа байнга дээшлүүлэх Нойрсох нь хамгийн сайн бясалгал. ~ Далай лам
 • 10. • 22.1.4. сургалтын ажлын баримт бичгийг зохих журмын дагуу хөтлөх, хичээлийн хуваарь, үргэлжлэх хугацааг мөрдөх; • 22.1.5. хичээлийг багш, суралцагчийн хамтын бүтээлч үйл ажиллагаа болгон зохион байгуулах, суралцагчийг сэтгэн бодох, бие даан ажиллах чадвар, дадалд сургах, сурах явцад тохиолдох бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд нь эцэг, эх, асран хамгаалагчид зөвлөх, туслах, суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг зөв үнэлэх; Юу ч хийхгvй байх гэдэг бол маш хvнд ажил юм.
 • 11. • 22.1.6.хүүхдийн авьяас, чадвар, сонирхлыг нээн илрүүлж, чиг зорилготой хөгжүүлэх, хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалахад эцэг, эх, асран хамгаалагчтай хамтран ажиллах, тэдэнд мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх; • 22.1.7. сургалтын ажлын эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангах; • 22.1.8. бага насны хүүхдийн эрүүл мэнд, бие бялдрын хөгжлийн асуудлаар сургуулийн эмч болон эцэг, эх, асран хамгаалагчид шаардлагатай мэдээлэл өгөх. Олон үгийг тэвчиж оновчтой зөв ярьж бай. Демокрит
 • 12. Үгийн сүлжээ • 1. Багшийн тарааж өгсөн цаасан дээр “Багшийн үүрэгтэй” холбоотой босоогоор 5 хөндлөнгөөх 5 үгнээс бүтэх үгийн сүлжээ зохионо /Хугацаа 5 минут/ • 2. Багууд хоорондоо үгийн сүжээгээ солилцон бөглөнө /Хугацаа 5 минут/
 • 13. Ашигласан матерал 1. http://www.legalinfo.mn/ 2. https:/google.com/ АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРАЛАЛАА