Anzeige
Anzeige

Se 06

 1. Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Giai đoạn thiết kế Trình bày: Trần Ngọc Bảo Email: tnbao.dhsp@gmail.com
 2. MỤC TIÊU • Biết được cách thiết kế Sequence diagram BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM • Biết được các thành phần trong Sequence SEQUENCE DIAGRAM diagram • Biết được cách sử dụng Power Designer để tạo Sequence Diagram • Xây dựng một số sequence diagram của một số ứng dụng TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO KHOA TOÁN -TIN2HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (2) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (2)
 3. BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NỘI DUNG TRÌNH BÀY • Sequence Diagram ? SEQUENCE DIAGRAM • Các thành phần trong Sequence diagram • Xây dựng một số Sequence diagram của ứng dụng quản lý thời khóa biểu • Tạo Sequence diagram trong Power Designer • Tạo report TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO KHOA TOÁN -TIN3HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (3) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (3)
 4. BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NỘI DUNG TRÌNH BÀY • Sequence Diagram ? SEQUENCE DIAGRAM • Các thành phần trong Sequence diagram • Xây dựng một số Sequence diagram của ứng dụng quản lý thời khóa biểu • Tạo Sequence diagram trong Power Designer • Tạo report TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO KHOA TOÁN -TIN4HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (4) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (4)
 5. Sequence Diagrams • Lược đồ tuần tự (Sequence BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Diagram) mô tả tương tác giữa SEQUENCE DIAGRAM actor và các đối tượng hệ thống. • Lược đồ tuần tự mô tả sự tương tác giữa các đối tượng theo trình tự thời gian • Lược đồ tuần tự thường được dùng để biểu diễn các bước thực hiện trong một kịch bản khai thác (Scenario) của một use-case Copyright © 1997 by Rational Software Corporation TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO KHOA TOÁN -TIN5HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (5) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (5)
 6. Ví dụ: Xét ứng dụng quản lý TKB • Hệ thống cho phép bộ phận giáo vụ BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Khoa nhập thời khóa biểu, cập nhật SEQUENCE DIAGRAM thời khóa biểu của tất cả các lớp • Hệ thống cho phép sinh viên tra cứu thời khóa biểu theo từng học kỳ của lớp • Hệ thống cho phép giảng viên tra cứu thời khóa biểu giảng dạy trong học kỳ Copyright © 1997 by Rational Software Corporation TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO KHOA TOÁN -TIN6HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (6) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (6)
 7. Ví dụ minh họa • Use case diagrams mô tả hệ thống quản lý thời BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM khóa biểu SEQUENCE DIAGRAM Xem TKB GV Xem TKB Giảng viên Giáo vụ khoa Nhập TKB Xem TKB SV Sinh viên <<Uses>> Sửa TKB <<Uses>> Đăng nhập Xóa TKB <<Uses>> Sinh viên tại chức Sinh viên chính quy <<Uses>> Chọn TKB Ví dụ minh họa Use case diagram TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO KHOA TOÁN -TIN7HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (7) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (7)
 8. Ví dụ minh họa: ứng dụng TKB • Use case BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Xem TKB • Action Steps SEQUENCE DIAGRAM – Chọn chức năng xem thời khóa biểu – Hiển thị màn hình cho phép người dùng chọn thông tin cần xem – Chọn niên khóa từ danh sách hiện có trong hệ thống – Chọn học kỳ từ danh sách hiện có trong hệ thống – Chọn lớp hoặc tên giảng viên cần xem trong danh sách lớp và giảng viên hiện có trong hệ thống – Hiển thị thông tin chi tiết thời khóa biểu lớp hoặc thời khóa biểu của giảng viên TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO KHOA TOÁN -TIN8HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (8) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (8)
 9. Ví dụ minh họa • Sequence Man hinh chinh Man hinh xem TKB Lop Nien khoa TKB Lop diagram Sinh viên 1: Chon chuc nang xem TKB 2: Hien thi man hinh xem TKB mô tả 3: Lay DS Lop 4: Danh sach lop use-case 5: Lay danh sach Nien khoa xem TKB Danh sach nien khoa hệ thống strict {Condition} Y/C Chon thong tin can xem Chon lop quản lý Chon niem khoa thời khóa Chon hoc ky biểu Chon Xem TKB Lay TKB Lop TKB lop Tran Ngoc Bao ẦN NGỌC BẢO TR TRẦN NGỌC BẢO KHOA TOÁN -TIN 9 ỌC KHOA TOÁN -TIN HHỌC ĐẠI HỌC SƯ Dai ẠM TP.HCM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PH hoc Su Pham (9) PHẠM TP.HCM (9)
 10. BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NỘI DUNG TRÌNH BÀY • Sequence Diagram ? SEQUENCE DIAGRAM • Các thành phần trong Sequence diagram • Xây dựng một số Sequence diagram của ứng dụng quản lý thời khóa biểu • Tạo Sequence diagram trong Power Designer • Tạo report TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 10 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (10) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (10)
 11. Các thành phần trong Sequence Diagram • Lược đồ tuần tự có 2 trục – Trục dọc chỉ thời gian – Trục ngang biểu diễn tập hợp các đối tượng Man hinh chinh Man hinh xem TKB Lop Nien khoa TKB Lop Sinh viên 1: Chon chuc nang xem TKB 2: Hien thi man hinh xem TKB 3: Lay DS Lop 4: Danh sach lop 5: Lay danh sach Nien khoa Danh sach nien khoa Y/C Chon thong tin can xem strict {Condition} Chon lop Chon niem khoa Chon hoc ky Chon Xem TKB Lay TKB Lop TKB lop Tran Ngoc Bao N NGỌC BẢO TRẦ NGỌC BẢO TRẦN 11 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (11) Dai hoc Su Pham (11)
 12. Các thành phần trong Sequence Diagram BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM • Actor SEQUENCE DIAGRAM • Object • Message TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 12 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (12) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (12)
 13. Các thành phần trong Sequence Diagram • Actor BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM – Tác nhân bên ngoài tương tác với hệ SEQUENCE DIAGRAM thống Actor TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 13 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (13) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (13)
 14. Các thành phần trong Sequence Diagram • Object BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM – Đối tượng tham gia SEQUENCE DIAGRAM quá trình tương tác Object Object giữa người dùng và hệ thống • Object lifetime – Mô tả chu kỳ sống của đối tượng trong toàn bộ sequence diagram TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 14 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (14) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (14)
 15. Các thành phần trong Sequence Diagram BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM • Message SEQUENCE DIAGRAM Object Actor Message Self Message Call Message Self Call Message Return Message Self Return Message TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 15 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (15) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (15)
 16. Các thành phần trong Sequence Diagram BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM • Message – Thông điệp – Lược đồ tuần tự mô tả chuỗi các thông SEQUENCE DIAGRAM điệp gởi và nhận giữa các đối tượng – Thông điệp mô tả loại tương tác giữa các lớp đối tượng – Thông điệp được gởi từ đối tượng này sang đối tượng khác – Thông điệp có thể là 1 yêu cầu thực thi hệ thống, lời gọi hàm khởi tạo đối tượng, hủy đối tượng, cập nhật đối tượng,... TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 16 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (16) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (16)
 17. Các thành phần trong Sequence Diagram BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM • Phân loại thông điệp – Message SEQUENCE DIAGRAM – Self Message – Call Message – Self Call Message – Return Message – Self Return Message TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 17 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (17) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (17)
 18. Các thành phần trong Sequence Diagram BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM • Message – Message là thông điệp được gởi từ đối SEQUENCE DIAGRAM tượng A sang đối tượng B, yêu cầu đối B thực hiện một hành động, xử lý – Ví dụ: • Sinh viên chọn chức năng xem thời khóa biểu từ màn hình chính • Sinh viên chọn lớp từ màn hình xem TKB •… TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 18 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (18) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (18)
 19. Các thành phần trong Sequence Diagram BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM • Message – Message được biểu diễn như sau SEQUENCE DIAGRAM Object Man hinh chinh Actor Sinh viên 1: Chon chuc nang xem TKB Message TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 19 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (19) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (19)
 20. Các thành phần trong Sequence Diagram BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM • Message – Self Message là thông điệp được gởi SEQUENCE DIAGRAM từ đối tượng A đến chính nó, yêu cầu đối thực hiện một hành động, xử lý nào đó – Ví dụ: • Sinh viên nhập thông tin đăng nhập hệ thống • Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập •… TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 20 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (20) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (20)
 21. Các thành phần trong Sequence Diagram BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM • Message – Self Message được biểu diễn như sau SEQUENCE DIAGRAM He thong Object Actor Giáo v? khoa 1: Yeu cau nhap TKB 2: Hien thi man hinh dang nhap Self Message Self Message 1 3: Nhap thong tin dang nhap TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 21 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (21) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (21)
 22. Các thành phần trong Sequence Diagram BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM • Message – Call Message biểu diễn đối tượng A SEQUENCE DIAGRAM gọi thủ tục của đối tượng B – Ví dụ: • Màn hình chính gọi thủ tục Show (hiển thị) màn hình xem TKB • Màn hình xem TKB gọi thủ tục lấy danh sách lớp của đối tượng lớp • Giáo vụ gọi hàm kiểm tra thông tin đăng nhập hệ thống TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 22 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (22) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (22)
 23. Các thành phần trong Sequence Diagram BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM • Message – Call Message được biểu diễn như sau SEQUENCE DIAGRAM Object_10 Object_11 Man hinh chinh Man hinh dang nhap Actor_7 Giáo v? khoa Yeu cau nhap TKB 1: Call Message 1 Hien thi man hinh dang nhap Call Message 2 Goi ham kiem tra thong tin dang nhap TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 23 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (23) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (23)
 24. Các thành phần trong Sequence Diagram BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM • Message – Self Call Message là thông điệp mà đối SEQUENCE DIAGRAM tượng gọi thủ tục/hàm của chính nó. – Ví dụ: • Kiểm tra thông tin username/password • Thêm mới TKB của một lớp ⇔ thêm một đối tượng TKB lớp • Hiển thị thông tin TKB lớp lên màn hình xem TKB lớp TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 24 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (24) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (24)
 25. Các thành phần trong Sequence Diagram BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM • Message – Self Call Message được biểu diễn như SEQUENCE DIAGRAM sau Object Actor Message Self Message Call Message Self Call Message Return Message Self Return Message TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 25 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (25) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (25)
 26. Các thành phần trong Sequence Diagram • Message BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM – Return Message thông điệp gởi về từ đối tượng nhận (kết quả ứng thông SEQUENCE DIAGRAM điệp đối tượng A yêu cầu đối tượng B thực hiện) – Ví dụ: • Danh sách lớp được gởi về từ đối tượng lớp cho đối tượng màn hình xem TKB (ứng với thông điệp yêu cầu lấy danh sách lớp từ màn hình xem TKB gởi cho đối tượng lớp) • Thông điệp trả về kết quả kiểm tra đăng nhập hệ thống (thành công/thất bại) TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 26 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (26) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (26)
 27. Các thành phần trong Sequence Diagram BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM • Message – Return Message được biểu diễn như SEQUENCE DIAGRAM sau Object Actor Message Self Message Call Message Self Call Message Return Message Self Return Message TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 27 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (27) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (27)
 28. Các thành phần trong Sequence Diagram BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM • Message – Self Return Message thông điệp trả SEQUENCE DIAGRAM kết quả từ thông điệp yêu cầu của chính đối tượng – Ví dụ: • Đối tượng người dùng kiểm tra thông tin đăng nhập hệ thống TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 28 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (28) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (28)
 29. Các thành phần trong Sequence Diagram BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM • Message – Self Return Message được biểu diễn SEQUENCE DIAGRAM như sau Object Actor Message Self Message Call Message Self Call Message Return Message Self Return Message TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 29 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (29) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (29)
 30. Các thành phần trong Sequence Diagram BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM • Activation – Activation được sử dụng để mô tả thời SEQUENCE DIAGRAM gian cần để thực thi một hành động nào đó. – Activation được tạo trong chu kỳ sống của một đối tượng TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 30 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (30) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (30)
 31. Các thành phần trong Sequence Diagram BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM • Activation – Activation được biểu diễn như sau SEQUENCE DIAGRAM Object Actor Message Self Message Call Message Self Call Message Return Message Self Return Message TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 31 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (31) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (31)
 32. BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NỘI DUNG TRÌNH BÀY • Sequence Diagram ? SEQUENCE DIAGRAM • Các thành phần trong Sequence diagram • Xây dựng một số Sequence diagram của ứng dụng quản lý thời khóa biểu • Tạo Sequence diagram trong Power Designer • Tạo report TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 32 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (32) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (32)
 33. Sequence diagram ứng dụng quản lý TKB • Xem TKB lớp thực hiện theo scenario sau: – Sinh viên chọn chức năng xem TKB lớp – Hệ thống hiển thị màn hình xem TKB lớp – Sinh viên chọn lớp, niên khóa, học kỳ từ danh sách tương ứng trên màn hình TKB lớp – Sinh viên chọn chức năng xem TKB – Hệ thống truy cập CSDL lấy thông tin TKB tương ứng với lớp sinh viên chọn – Hệ thống hiển thị thông tin TKB lớp Tran Ngoc Bao N NGỌC BẢO TRẦ NGỌC BẢO TRẦN 33 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (33) Dai hoc Su Pham (33)
 34. Sequence diagram ứng dụng quản lý TKB • Sequence Man hinh chinh Man hinh xem TKB Lop Nien khoa TKB Lop Sinh viên diagram 1: Chon chuc nang xem TKB strict 2: Hien thi man hinh xem TKB mô tả 3: Lay DS Lop 4: Danh sach lop use-case 5: Lay danh sach Nien khoa 6: Danh sach nien khoa xem TKB lớp 7: Y/C Chon thong tin can xem loop {Condition} 8: Chon lop strict 9: Chon niem khoa 10: Chon hoc ky 11: Chon Xem TKB 12: Lay TKB Lop 13: TKB lop 14: Hien thi thong tin TKB lop Tran Ngoc Bao N NGỌC BẢO TRẦ NGỌC BẢO TRẦN 34 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM TP.HCM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (34) Dai hoc Su Pham (34)
 35. Sequence diagram ứng dụng quản lý TKB • Sequence diagram mô tả scenario xem BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TKB giảng viên SEQUENCE DIAGRAM • Sequence diagram mô tả scenario nhập TKB lớp • Sequence diagram mô tả scenario đăng nhập hệ thống thành công • Sequence diagram mô tả scenario đăng nhập hệ thống thất bại TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 35 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (35) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (35)
 36. BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NỘI DUNG TRÌNH BÀY • Sequence Diagram ? SEQUENCE DIAGRAM • Các thành phần trong Sequence diagram • Xây dựng một số Sequence diagram của ứng dụng quản lý thời khóa biểu • Tạo Sequence diagram trong Power Designer • Tạo report TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 36 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (36) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (36)
 37. Tạo Sequence Diagram sử dụng Power Designer • Sequence Diagram BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM • Actor SEQUENCE DIAGRAM • Object • Messages – Message – Self Message – Call Message – Self Call Message – Return Message – Self Return Message TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 37 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (37) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (37)
 38. BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NỘI DUNG TRÌNH BÀY • Sequence Diagram ? SEQUENCE DIAGRAM • Các thành phần trong Sequence diagram • Xây dựng một số Sequence diagram của ứng dụng quản lý thời khóa biểu • Tạo Sequence diagram trong Power Designer • Tạo report TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 38 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (38) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (38)
 39. Bài tập • Xây dựng Sequence diagram cho các ứng BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM dụng sau: SEQUENCE DIAGRAM – Quản lý giải bóng đá vô địch quốc gia – Quản lý bình chọn bài hát hay Làn sóng xanh – Quản lý giáo vụ trường đại học – Quản lý giáo vụ trường phổ thông – Quản lý bán hàng TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 39 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (39) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (39)
 40. BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Bài tập • Xây dựng Sequence diagram cho các SEQUENCE DIAGRAM ứng dụng sau: – Quản lý học viên trung tâm tin học, ngoại ngữ – Quản lý nhân sự - tiền lương – Quản lý bán hàng trực tuyến – Quản lý nhà trẻ TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 40 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (40) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (40)
 41. BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Ôn tập • Sequence diagram là gì ? SEQUENCE DIAGRAM • Message là gì ? • Event là gì ? • Các loại Message ? • Xây dựng Sequence diagram cho một số ứng dụng trong phần bài tập TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 41 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (41) ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (41)
 42. BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM SEQUENCE DIAGRAM TRẦN NGỌC BẢO TRẦN NGỌC BẢO 42 KHOA TOÁN -TIN HỌC KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (42) 42 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (42)
Anzeige