วิจัยภาษาอังกฤษ

38.396 Aufrufe

Veröffentlicht am

วิจัยภาษาอังกฤษหลัก

Veröffentlicht in: Bildung
1 Kommentar
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
38.396
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
5
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
99
Kommentare
1
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

วิจัยภาษาอังกฤษ

 1. 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ CLE กับวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 <ul><li>โดย </li></ul><ul><li>นางสาวอุ่นเรือน ดงสิงห์ </li></ul>
 2. 2. ความเป็นมา <ul><li>พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 มาตรา 22 และ มาตรา 24 </li></ul><ul><li>หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) </li></ul><ul><li>เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้วิธีสอนแบบ CLE </li></ul>
 3. 3. จุดมุ่งหมายของการศึกษา <ul><li>1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ CLE กับวิธีสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 </li></ul><ul><li>2. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ CLE สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 </li></ul>
 4. 4. ขอบเขตของการวิจัย <ul><li>กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 2 จำนวน 15 คน </li></ul><ul><li>กลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 2 จำนวน 15 คน </li></ul>
 5. 5. <ul><li>ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CLE และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง The lion and the mouse สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 </li></ul><ul><li>ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ในการวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีสอนแบบ CLE กับวิธีสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านผือ จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 15 คน </li></ul><ul><li>ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 20 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ . ศ . 2549 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ . ศ . 2549 </li></ul>ขอบเขตของการวิจัย ( ต่อ )
 6. 6. คำนิยามศัพท์เฉพาะ <ul><li>1. วิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา CLE (Concentrate Language Encounter) หมายถึง วิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้น คือ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 1 ครูอ่านเรื่องให้นักเรียนฟัง </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 2 นักเรียนเล่าเรื่องกลับ ลำดับเรื่องสนทนา อภิปรายอ่านเรื่อง แสดงบทบาทสมมุติ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 3 เขียนเรื่องร่วมกันกับครู </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 4 ทำหนังสือเล่มใหญ่ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 5 ทำกิจกรรมทางภาษา เช่นเล่นเกม และกิจกรรมการอ่าน การเขียนการฟัง และการพูดเพิ่มเติมเสริมความเข้าใจในการเรียนซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการมุ่งให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ในการเรียนรู้ โดยอาศัยความร่วมมือของครูและนักเรียนร่วมกัน </li></ul>
 7. 7. <ul><li>2. วิธีสอนแบบปกติ หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคู่มือครู ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ </li></ul><ul><li>ขั้นนำ เป็นการสร้างหรือกระตุ้นความสนใจหรือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน </li></ul><ul><li>ขั้นสอน เป็นการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ครูต้องใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ </li></ul><ul><li>ขั้นสรุปและประเมินผล เป็นขั้นที่มุ่งสรุปความคิดรวบยอดของเนื้อหา ประเมินความรู้ความเข้าใจ เพื่อตรวจสอบดูว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ </li></ul><ul><li>3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถจากการเรียนโดยวัดจากคะแนนนักเรียนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น </li></ul>คำนิยามศัพท์เฉพาะ ( ต่อ )
 8. 8. คำนิยามศัพท์เฉพาะ ( ต่อ ) <ul><li>4. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง ความคิดเห็นในด้านดีที่ผู้เรียนมีต่อวิธีสอนแบบ CLE เรื่อง The lion and the mouse โดยวัดความพึงพอใจได้จากแบบวัดความพึงพอใจที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert) </li></ul>
 9. 9. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย <ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CLE </li></ul><ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ </li></ul><ul><li>แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนแบบ CLE </li></ul>
 10. 10. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ </li></ul><ul><li>1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ทำการทดลองสอนทั้ง 2 กลุ่ม </li></ul><ul><li>กลุ่มทดลอง ใช้วิธีการสอนแบบ CLE เรื่อง The lion and the mouse จำนวน 20 ชั่วโมง </li></ul><ul><li>กลุ่มควบคุม ใช้วิธีการสอนแบบปกติ เรื่อง The lion and the mouse จำนวน 20 ชั่วโมง </li></ul><ul><li>2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยนำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นวัดผลสัมฤทธิ์ทั้ง 2 กลุ่ม นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่า t-test Independent </li></ul>
 11. 11. สถิติที่ใช้ <ul><li>ค่าเฉลี่ย ( X) </li></ul><ul><li>ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) </li></ul><ul><li>หาค่าความยากง่าย และค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ </li></ul><ul><li>t – test Independent </li></ul>
 12. 12. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li>1. หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) </li></ul><ul><li>- ความสำคัญธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ </li></ul><ul><li>- วิสัยทัศน์ </li></ul><ul><li>- คุณภาพผู้เรียน </li></ul><ul><li>- โครงสร้างหลักสูตรภาษาต่างประเทศ </li></ul><ul><li>- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2 ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) </li></ul><ul><li>- คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 </li></ul><ul><li>- กระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ </li></ul><ul><li>- แนวการจัดการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>- การวัดและประเมินผล </li></ul>
 13. 13. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) <ul><li>2. แนวทฤษฏีและรูปแบบการสอบแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา CLE (Concentrated Language Encounters) ( เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ . 2534) </li></ul><ul><li>- การจัดบทเรียนหรือหน่วยการเรียนสำหรับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา </li></ul><ul><li>- ขั้นตอนการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา </li></ul><ul><li> ขั้นที่ 1 ครูอ่านเรื่องให้ฟัง </li></ul><ul><li> ขั้นที่ 2 ให้นักเรียนเล่าเรื่องกลับ ลำดับเรื่องราว สนทนาหรืออภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง </li></ul><ul><li>อ่านออกเสียงและเล่นบทบาทสมมุติ </li></ul><ul><li> ขั้นที่ 3 เขียนเรื่องร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน </li></ul><ul><li> ขั้นที่ 4 ทำหนังสือเล่มใหญ่ </li></ul><ul><li> ขั้นที่ 5 เล่นเกมและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเสริมภาษา </li></ul><ul><li>- จุดมุ่งหมายของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา </li></ul><ul><li>- กิจกรรมทางภาษา </li></ul><ul><li>- การเสริมต่อความรู้ </li></ul><ul><li>- การจัดสื่อการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>- แนวการประเมินผลการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา </li></ul>
 14. 14. <ul><li>3. วิธีสอนแบบปกติ </li></ul><ul><li>4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>- ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>- จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>- ประเภทของการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>- หลักการเขียนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>- ประโยชน์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>5. ความพึงพอใจ </li></ul><ul><li>- ความหมายของความพึงพอใจ </li></ul><ul><ul><ul><li>ความสำคัญของความพึงพอใจ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- ทฤษฏีของความพึงพอใจ </li></ul></ul></ul>เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )
 15. 15. งานวิจัยในประเทศ <ul><li>งานวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแบบมุ่งประสบการณืทางภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บ้านบึงลูกนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547. นุกูล บุญโท้ และคณะ (2547 ) </li></ul><ul><li>งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษากับการอนปกติ . ประเสริฐ วรรณราม (2545) </li></ul><ul><li>งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาและความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษากับการสอนตามคู่มือครู พนาน้อย รอดชู (2540) </li></ul>
 16. 16. งานวิจัยต่างประเทศ <ul><li>Walker (1991) ได้นำวิธีการสอนภาษามุ่งประสบการณ์ภาษาที่ใช้ได้ผลกับชนพื้นเมืองในโรงเรียนเทรเกอร์พาร์ค (Trager Park School) ซึ่งเป็นโรงเรียนย่านเมืองแอลีส สปริง (Alice Spring) รัฐนอร์ทเทิร์นเทริทอรี (Northern Territory) ประเทศออสเตรเลีย มาทดลองสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนแนปเปอร์บาย (Napperby School)c และโรงเรียนแมรีเวล (Marryvale School) โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสูงมากขึ้น </li></ul>
 17. 17. กรอบแนวคิดการวิจัย <ul><li>ขั้นตอนที่ 1 </li></ul><ul><li>ก า รสร้างและหาประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>ศึกษาเอกสารและงานวิจัย </li></ul><ul><li>ศึกษาเอกสารหลักสูตร วิธีการสอนแบบ CLE วิธีสอนแบบปกติ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>นำเครื่องมือทุกตัวเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ </li></ul><ul><li>ปรับปรุงแก้ไข </li></ul><ul><li>นำไปทดลองใช้ กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง </li></ul><ul><li>ปรับปรุงแก้ไขนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนนำไปใช้จริง </li></ul>ขั้นตอนที่ 2 การใช้ 1. ดำเนินกา รใช้ โดยทดลองกับ กลุ่มเป้าหมาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านผือ จำนวน 15 คน 2. ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างใช้กับหลังการใช้ ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผล แบบประเมินความพึงพอใจ
 18. 18. สวัสดี

×