2010.09.07 ix 2010 1 (рот фронт)

Alexey Gorshkov
Alexey GorshkovAlexey Gorshkov

Листовка ТН для раздачи на мероприятии 20100907 и 20100925

Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!
ÒÐÓÄÎÂÎÈ
 www.labornn.ru
ÊÐÀÑÍÀß ÑÒÐÎÊÀ
ÄÅÃÐÀÄÀÖÈß È ÀË×ÍÎÑÒÜ - ÂÎÒ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÏÎÆÀÐÎÂ
  Ïðèðîäíàÿ ñòèõèÿ â î÷åðåäíîé ðàç  ñòðàíû; áåñïîùàäíàÿ, áåçîãëÿäíàÿ
ïîêàçàëà èñòèííóþ öåíó îòíîøåíèé â   íàæèâà ÷àñòíîé ñâîëî÷è íà âûðóáêå      ñâÿçè ñ òÿæåëûìè ìàòåðèàëüíû-
áóðæóàçíîì îáùåñòâå. Äåñÿòêè      ëåñíûõ ðåñóðñîâ è ïðî÷àÿ êîììåðöèà-   ìè è ëþäñêèìè ïîòåðÿìè, êîòîðûå
ïîãèáøèõ, òûñÿ÷è ïîñòðàäàâøèõ è    ëèçàöèÿ ñàìîãî ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Âñå  íåñóò ïðîñòûå ãðàæäàíå èç-çà
ïîòåðÿâøèõ æèëüå ïîãîðåëüöåâ, ñîòíè  ýòî íåèçáåæíî ïðèâåëî ê æåëàíèþ     íàñàæäåíèÿ ðûíî÷íûõ ïîðÿäêîâ,
òûñÿ÷ ãåêòàðîâ âûãîðåâøåãî ëåñà íà   òàéíûõ è ÿâíûõ õîçÿé÷èêîâ, à òàêæå è  Êîìèññèÿ ÖÊ ÐÊÐÏ-ÐÏÊ ïî ðàáî÷åìó
îäíè ëèøü êëèìàòè÷åñêèå àíîìàëèè    ëåñíûõ íà÷àëüíèêîâ èñêëþ÷èòü      äâèæåíèþ ïðèçûâàåò òðóäÿùèõñÿ
íå ñïèøåøü. Âûÿâëåí ïîëíûé ðàçâàë   âñÿêèå èçäåðæêè ïî îáåñïå÷åíèþ     Ðîññèè ïðèñîåäèíèòü ñâîé ãîëîñ ê
ôåäåðàëüíîé ñèñòåìû ïîæàðíîé      ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ëåñîâ è      ñïðàâåäëèâûì ãíåâíûì ñëîâàì â
îõðàíû ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Óñèëèÿìè   ðàñïîëîæåííûõ â íåïîñðåäñòâåííîé    àäðåñ ãîñïîä ýêñïëóàòàòîðîâ è èõ
ñàìèõ âëàñòåé â òå÷åíèå äâóõ äåñÿòè-  áëèçîñòè îò íèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.   ïðàâèòåëüñòâà. À åùå ëó÷øå ïîäêðå-
ëåòèé, ïðè çàêîíîäàòåëüíîì îáåñïå÷å-  Íå ñòîèò è ãîâîðèòü, ÷òî âñå ýòî    ïèòü êðåïêèå ñëîâà ñòîëü æå ïî-
íèè, øàã çà øàãîì ðàçðóøàëè ìîùíóþ   ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîëíûì íåæåëàíèåì    ðóññêè êðåïêèìè äåëàìè. Íàäî
è íàäåæíóþ ñîâåòñêóþ ñèñòåìó      ñîäåðæàòü â ðàáîòîñïîñîáíîì       îòáðîñèòü ïðî÷ü âñÿêèå èëëþçèè è
îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.   ñîñòîÿíèè ïîñòðîåííûå ïðè Ñîâåò-    íàäåæäû íà ñïðàâåäëèâîå óñòðîéñòâî
Âñþ îòâåòñòâåííîñòü ïûòàëèñü      ñêîé âëàñòè ñèñòåìû îñóøåíèÿ (è â    æèçíè âàñ è áëèçêèõ âàì ëþäåé â
ïåðåëîæèòü íà ðåãèîíû, êîòîðûå     ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàòîïëåíèÿ)    îáùåñòâå âîðîâ è ýêñïëóàòàòîðâ. Ïîðà
îêàçàëèñü íå ñïîñîáíû ñîäåðæàòü    çàáîëî÷åííûõ ó÷àñòêîâ ëåñà. Êàïèòà-   ïðèñîåäèíèòüñÿ ê áðàòüÿì ïî êëàññó,
ñîîòâåòñòâóþùèå ñëóæáû è ïîäðàçäå-   ëèçì, íàæèâà, áåñ÷åëîâå÷íûå îòíîøå-   ñòàíîâèòüñÿ â ðÿäû Ðîññèéñêîãî
ëåíèÿ. Ñèòóàöèþ äîñòàòî÷íî òî÷íî    íèÿ ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè - âîò     Îáúåäèíåííîãî Òðóäîâîãî Ôðîíòà.
õàðàêòåðèçóåò òîò ôàêò, ÷òî øèðîêî   ãëàâíàÿ ïðè÷èíà î÷åðåäíîãî áåäñòâèÿ
ðàçðåêëàìèðîâàííûõ, êàê ïåðñïåê-    â íåïðåðûâíîé ÷åðåäå íåñ÷àñòèé       Òîâàðèùè òðóäÿùèåñÿ, íàñòàëî
òèâíàÿ íîâèíêà, ïðîòèâîïîæàðíûõ    ïåðåøåäøåãî íà áóðæóàçíûå ðåëüñû    âðåìÿ ïîêîí÷èòü ñ òàê íàçûâàåìûì
ñàìîëåòîâ Áå-200 íà âñþ Ðîññèþ     ðîññèéñêîãî îáùåñòâà.          ãðàæäàíñêèì îáùåñòâîì ñî âñåì åãî
îêàçàëîñü âñåãî ÷åòûðå åäèíèöû. Çàòî                      âîðîâñòâîì, âçðûâàìè, âîéíàìè,
ïîâñåìåñòíî âñêðûëèñü ñëó÷àè       Íåñïîñîáíîñòü è íåæåëàíèå      ïîæàðàìè è ïðî÷èìè ìåðçîñòÿìè.
ïðèîáðåòåíèÿ ïðåñòèæíûõ àâòîìîáè-   ðîññèéñêèõ âëàñòåé è âñåãî áóðæóàç-   Òîëüêî îáùåé áîðüáîé ìîæíî ïåðåéòè
ëåé äëÿ ÷èíîâíèêîâ íà ñðåäñòâà,    íîãî ñòðîÿ ðåøàòü òàêèå âîïðîñû â    ê âîññòàíîâëåíèþ îòíîøåíèé
âûäåëåííûå äëÿ çàêóïêè ïîæàðíîé    èíòåðåñàõ âñåãî îáùåñòâà ÿðêî      èñòèííî ÷åëîâå÷åñêèõ, ñîöèàëèñòè-
òåõíèêè, à òàê æå äðóãèå ìíîãî÷èñ-   èëëþñòðèðóåò îðãàíèçàöèÿ ñ ó÷àñòèåì   ÷åñêèõ.
ëåííûå è óðîäëèâûå ôàêòû êîððóï-    ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè ìîëåáíîâ è      Ñèë ó íàñ õâàòèò. È íå ñ òàêîé
öèè è íàæèâû. Ñåãîäíÿ ñ ïîëíîé     êðåñòíûõ õîäîâ ñ ïðîñüáàìè î      íàïàñòüþ ñïðàâëÿëèñü.
óâåðåííîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî    íèñïîñëàíèè ñ íåáåñ ñïàñèòåëüíûõ
ãëàâíîé ïðè÷èíîé ïðîêàòèâøèõñÿ ïî   äîæäåé. Äåãðàäàöèÿ îáùåñòâà è       ÐÎÒ ÔÐÎÍÒ!
ñòðàíå âçðûâîâ è ïîæàðîâ ÿâëÿåòñÿ íå  âîçâðàò â ñðåäíåâåêîâüå íàëèöî.
ïðèðîäíîå áåäñòâèå, ðåêîðäíàÿ æàðà,  Ïðîðåõè ñâîåé ðàáîòû âëàñòè ïûòàþò-     Çàÿâëåíèÿ â ÐÎÒ ÔÐÎÍÒ ìîæíî
à ðóêîòâîðíàÿ òðàãåäèÿ – ïðåâðàùå-   ñÿ â ãëàçàõ îáùåñòâåííîñòè çàìàñêè-   ñäàâàòü íàøèì àãèòàòîðàì, à òàêæå
íèå ñîâåòñêîãî, ÷åëîâå÷åñêîãî     ðîâàòü òàê íàçûâàåìîé áëàãîòâîðè-    ëè÷íî ïî àäðåñó: ïåð. Ëóäèëüíûé, 10â,
îáùåñòâà â ðûíî÷íîå, îò÷óæäåííîå,   òåëüíîñòüþ – ñàì ïðåçèäåíò ïîæåð-    ê. 9, ã. Í. Íîâãîðîä, 603009, òåë. (831)
áóðæóàçíîå. Â íåì ïðàâèò äóõ      òâîâàë â ïîìîùü ïîãîðåëüöàì 350 òûñ.  433-16-36.
íàæèâû, êîòîðûé ðàçðóøàåò è      ðóáëåé è ïðèçâàë ÷èíîâíèêîâ ïîñëåäî-
îñòàòêè ïðèðîäîîõðàííûõ ïðàâèë, è   âàòü åãî ïðèìåðó. Ôàëüøèâîñòü ñëîâ è   Çàÿâëåíèÿ ìîæíî ïîñëàòü ïî
âñå áëàãèå íàìåðåíèÿ.         ÷óâñòâ âëàñòè óáåäèòåëüíî ïîêàçàë    ïî÷òå íà àäðåñ: 603005, à/ÿ 58, ã. Í.
                    Ïóòèí, êîòîðûé óñòðîèë ïèàð-ïîëåò çà  Íîâãîðîä.
  Çâåíüÿìè ýòîé öåïè ÿâëÿþòñÿ:    øòóðâàëîì ïîæàðîòóøèòåëÿ Áå-200
ïðèíÿòèå Ëåñíîãî êîäåêñà Ãîñäóìîé è  ñî ñáðîñîì âîäû íà ãîðÿùèé ëåñ.      Çàÿâëåíèÿ ìîæíî ïîñëàòü ïî ýë.
ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ ñ öåëüþ êàïèòàëè-  Ñïðàøèâàåòñÿ: ÷òî, ëó÷øå ïðåìüåðà    ïî÷òå: tel.89023030661@gmail.com
çàöèè ëåñíûõ ðåñóðñîâ êàê ïðîäîëæå-  íèêòî â Ì×Ñ íå ìîæåò êíîïêó        Êîíò òåë. (831) 433-16-36.
íèå ïîëèòèêè ñâîáîäû ýêñïëóàòàöèè è  íàæàòü? Ïîëåçíåå áûëî áû ïî÷èòàòü ñî   Ñàéòû:
ãðàáåæà. Ñëåäñòâèÿìè ñòàëè ïåðåäà÷à  ñâîèìè ìèíèñòðàìè î ñîâåòñêîé       www.rotf.info, www.rkrp-rpk.ru,
â ðóêè ÷àñòíûõ ñîáñòâåííèêîâ      ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé      www.labornn.ru
îáùåñòâåííîãî ëåñíîãî áîãàòñòâà    áåçîïàñíîñòè.
   ÁÓÄÅÌ ÂÌÅÑÒÅ - ÏÎÁÅÄÈÌ!
 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÜ ÒÐÓÄßÙÈÕÑß!
Çàïîëíè, âûðåæè è îòïðàâü çàÿâëåíèå ïî ïî÷òå íà àäðåñ: à/ÿ 58, ã. Í. Íîâãîðîä, 603005

                                 ïîëèòè÷åñêóþ ïàðòèþ
                                “Ðîññèéñêèé Îáúåäèí¸ííûé
                                Òðóäîâîé Ôðîíò” (ÐÎÒ ÔÐÎÍÒ)

                                îò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
                                äàòà ðîæäåíèÿ:                                ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó:
                                ïàñïîðò:

                                ñåðèÿ           íîìåð

                                äàòà âûäà÷è:

                                êîä ïîäðàçäåëåíèÿ:


                       ÇÀßÂËÅÍÈÅ
   Ïðîøó ïðèíÿòü ìåíÿ â ÷ëåíû ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè “Ðîññèéñêèé
 Îáúåäèí¸ííûé Òðóäîâîé Ôðîíò” (ÐÎÒ ÔÐÎÍÒ).

                         ïîäïèñü, ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè                                äàòà:
      Î ÑÎÄÅÐÆÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÔÎÐÌÛ
      ïÿòíèöó 6 àâãóñòà Äìèòðèé   ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Âîçâðàùåíû      Òàêèì îáðàçîì, ôîðìà ïðîñòî
     Ìåäâåäåâ íà ñîâåùàíèè     ÷àñòíîêàïèòàëèñòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ,     ïðèâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèþ.
     ðîññèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî  ñîîòâåòñòâåííî, äåëåíèå ëþäåé íà      Ìû äàâíî óæå îòìå÷àëè, ÷òî íûíåøíÿÿ
ïîïðàâêàì â çàêîí «Î ìèëèöèè»      ãîñïîä è ñëóã, ñîîòâåòñòâåííî èçìåíè-   ðîññèéñêàÿ âëàñòü âñ¸ áîëåå è áîëåå
âûñêàçàëñÿ î òîì, ÷òî ïîðà áû «âåðíóòü  ëèñü è îñíîâíûå ôóíêöèè ñèëîâûõ      ñêàòûâàåòñÿ ê ïîëèöåéùèíå. Åñëè äåëî è
ìèëèöèè åå ïðåæíåå íàèìåíîâàíèå è    îðãàíîâ. Ñîâåòñêàÿ ìèëèöèÿ çàùèùàëà    äàëüøå ïîéä¸ò òàêèì îáðàçîì, òî ñëåäóåò
èìåíîâàòü â äàëüíåéøåì íàøè îðãàíû    ÷åñòíûé òðóä ñîâåòñêèõ ãðàæäàí,      îæèäàòü âîçðîæäåíèå èíñòèòóòà
ïðàâîïîðÿäêà ïîëèöèåé». Ïðåçèäåíò    îáåñïå÷èâàëà îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê è    æàíäàðìåðèè è äàæå êàòàëàæåê –
îòìåòèë, ÷òî ñî âðåìåí Îêòÿáðüñêîé    ñïîêîéíóþ æèçíü âñåì ÷ëåíàì îáùåñ-     çàâîäñêèõ òþðåì. Ýòè íîâûå ôîðìû,
ðåâîëþöèè îðãàíû ïðàâîïîðÿäêà ñòàëè   òâà, áîðîëàñü ñ ðàñõèòèòåëÿìè íàðîäíîé   íàïîëíåííûå àíòèðàáî÷èì àíòèíàðîä-
íàçûâàòüñÿ ìèëèöèåé, ÷òî ïîä÷åðêèâàëî  ñîöèàëèñòè÷åñêîé ñîáñòâåííîñòè è      íûì ñîäåðæàíèåì, âïîëíå óñòðàèâàþò
èõ íàðîäíûé, ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêèé     ðàçíîãî ðîäà ïàðàçèòè÷åñêèìè ÿâëåíèÿ-   ïðàâÿùèå èìóùèå êëàññû. Òðóäÿùèìñÿ
õàðàêòåð — «äðóæèííèêè â ïîãîíàõ».    ìè. Ñåãîäíÿ îñíîâíîé çàäà÷åé îðãàíîâ    Ðîññèè ýòè ôîðìû íåñóò ëèøü äàëüíåé-
Ñåãîäíÿ «íàì íóæíû ïðîôåññèîíàëüíûå   ïî ôàêòó ñòàëà çàùèòà ÷àñòíîé       øåå çàêàáàëåíèå è óñèëåíèå ýêñïëóàòà-
ëþäè, íàì íóæíû ñîòðóäíèêè, êîòîðûå   ñîáñòâåííîñòè è ãîñïîä-ñîáñòâåííèêîâ,   öèè. Êñòàòè, â 1941-1944 ãã íà îêêóïè-
ðàáîòàþò ýôôåêòèâíî, ÷åñòíî, ñëàæåí-   îáåñïå÷åíèå ñïîêîéñòâèÿ è ïîêîÿ ýëèòå   ðîâàííûõ ôàøèñòàìè òåððèòîðèÿõ òîæå
íî», — çàÿâèë îí.            îáùåñòâà è èìóùèì ñëîÿì. Êîíå÷íî,     âîññòàíàâëèâàëè ñëóæáó ïîëèöàåâ.
                     ýòîìó ñîäåðæàíèþ áîëåå ñîîòâåòñòâóåò     Íàì ýòî ñîäåðæàíèå íå ïîäõîäèò, è
 Êîììåíòèðóåò ýòè ñëîâà ïðåçèäåíòà
                     íàèìåíîâàíèå «ïîëèöèÿ». Ïî ñóòè      ìû åãî íå ïðèåìëåì. Ñîîòâåòñòâåííî, íå
Ïåðâûé ñåêðåòàðü ÖÊ ÐÊÐÏ-ÐÏÊ,
                     ñåãîäíÿøíèå îðãàíû ÌÂÄ åþ óæå       ñîáèðàåìñÿ ìèðèòüñÿ è ñ ôîðìàìè, åãî
Ñåêðåòàðü ÐÎÒ ÔÐÎÍÒà Âèêòîð Òþëü-
                     ÿâëÿþòñÿ. Íåäàðîì è òðåíèðîâêè       îáåñïå÷èâàþùèìè. Äëÿ áîðüáû ñ ýòèìè
êèí.
                     ÎÌÎÍÀ ïðîâîäÿòñÿ ïî ëåãåíäå ðàçãîíà    óðîäëèâûìè ïðîÿâëåíèÿìè êàïèòàëèç-
 Â.Ò.: Êëþ÷åâûì ñëîâîì â ýòîì      ïåðåêðûâøèõ äîðîãó ìàññ ïåíñèîíåðîâ,    ìà ñîçäàí Ðîññèéñêèé Îáúåäèí¸ííûé
âûñêàçûâàíèè ïðåçèäåíòà ÿâëÿåòñÿ     êîòîðûì íå âûïëà÷èâàþò ïåíñèþ è      Òðóäîâîé Ôðîíò.
ñëîâî «âåðíóòü». Èìåííî îíî õàðàêòåðè-  ïîâûøàþò ïðè ýòîì òàðèôû ÆÊÕ.
çóåò ñóòü èäóùèõ â Ðîññèè îáùåñòâåííî-                        Âñòàâàéòå â ðÿäû áîðþùèõñÿ!


(831) 433-16-36, 8-9023030661
 Ìàññîâîå îáùåñòâåííîå äâèæåíèå
 ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ         IX 2010 - 1                  òèð. 999 ýêç., òåë.: 433-16-36

Recomendados

2008 12 von
2008 122008 12
2008 12Maksym Balaklytskyi
251 views8 Folien
2012 3 von
2012 32012 3
2012 3Maksym Balaklytskyi
718 views12 Folien
Автомобильный тахометр TX-517 von
Автомобильный тахометр TX-517Автомобильный тахометр TX-517
Автомобильный тахометр TX-517kvz
335 views2 Folien
№ 25 von
№ 25№ 25
№ 25Sosedy
668 views24 Folien
Поколение Х von
Поколение ХПоколение Х
Поколение Хденис климов
411 views64 Folien
2009 1-2 von
2009 1-22009 1-2
2009 1-2Maksym Balaklytskyi
289 views8 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

"Смілянські обрії", випуск від 21.09.11 von
"Смілянські обрії", випуск від 21.09.11"Смілянські обрії", випуск від 21.09.11
"Смілянські обрії", випуск від 21.09.11Смілянська РДА
455 views6 Folien
Informatika rus von
Informatika rusInformatika rus
Informatika rusliz_f
305 views24 Folien
Маршрутный компьютер МК-05 von
Маршрутный компьютер МК-05Маршрутный компьютер МК-05
Маршрутный компьютер МК-05kvz
333 views2 Folien
Одноднівка ЮМПЗ ч. 4 von
Одноднівка ЮМПЗ ч. 4Одноднівка ЮМПЗ ч. 4
Одноднівка ЮМПЗ ч. 4Михайло Дяків
221 views4 Folien
20091025 cryptoprotocols nikolenko_lecture06 von
20091025 cryptoprotocols nikolenko_lecture0620091025 cryptoprotocols nikolenko_lecture06
20091025 cryptoprotocols nikolenko_lecture06Computer Science Club
577 views70 Folien
6 геогр справочник_пособ_рус von
6 геогр справочник_пособ_рус6 геогр справочник_пособ_рус
6 геогр справочник_пособ_русAira_Roo
201 views106 Folien

Was ist angesagt?(13)

Informatika rus von liz_f
Informatika rusInformatika rus
Informatika rus
liz_f305 views
Маршрутный компьютер МК-05 von kvz
Маршрутный компьютер МК-05Маршрутный компьютер МК-05
Маршрутный компьютер МК-05
kvz333 views
6 геогр справочник_пособ_рус von Aira_Roo
6 геогр справочник_пособ_рус6 геогр справочник_пособ_рус
6 геогр справочник_пособ_рус
Aira_Roo201 views
практическая хатха йога von uslishsebya-ru
практическая хатха йогапрактическая хатха йога
практическая хатха йога
uslishsebya-ru413 views
Ukrajinska literatura-5-klas-avramenko von freegdz
Ukrajinska literatura-5-klas-avramenkoUkrajinska literatura-5-klas-avramenko
Ukrajinska literatura-5-klas-avramenko
freegdz99 views

Destacado

Bhis 515 capstone ppt lucky 7 von
Bhis 515 capstone ppt  lucky 7Bhis 515 capstone ppt  lucky 7
Bhis 515 capstone ppt lucky 7Joanna Cloutier
360 views16 Folien
Cut the Dog in Half--Resolving Animal Law Disputes Through the Use of Alterna... von
Cut the Dog in Half--Resolving Animal Law Disputes Through the Use of Alterna...Cut the Dog in Half--Resolving Animal Law Disputes Through the Use of Alterna...
Cut the Dog in Half--Resolving Animal Law Disputes Through the Use of Alterna...Michael Kaiser, JD.
1.5K views32 Folien
MOUNTAINEERZ von
MOUNTAINEERZMOUNTAINEERZ
MOUNTAINEERZmountaineerz
588 views9 Folien
Recherche d’emploi et e reputation, du bon usage des réseaux sociaux von
Recherche d’emploi et e reputation, du bon usage des réseaux sociauxRecherche d’emploi et e reputation, du bon usage des réseaux sociaux
Recherche d’emploi et e reputation, du bon usage des réseaux sociauxMarie Glorion
568 views22 Folien
Caza del tesoro von
Caza del tesoroCaza del tesoro
Caza del tesoroMarcia
319 views8 Folien
Aparato reproductor femenino von
Aparato reproductor femeninoAparato reproductor femenino
Aparato reproductor femeninoRaymundo
2.2K views13 Folien

Destacado(6)

Cut the Dog in Half--Resolving Animal Law Disputes Through the Use of Alterna... von Michael Kaiser, JD.
Cut the Dog in Half--Resolving Animal Law Disputes Through the Use of Alterna...Cut the Dog in Half--Resolving Animal Law Disputes Through the Use of Alterna...
Cut the Dog in Half--Resolving Animal Law Disputes Through the Use of Alterna...
Recherche d’emploi et e reputation, du bon usage des réseaux sociaux von Marie Glorion
Recherche d’emploi et e reputation, du bon usage des réseaux sociauxRecherche d’emploi et e reputation, du bon usage des réseaux sociaux
Recherche d’emploi et e reputation, du bon usage des réseaux sociaux
Marie Glorion568 views
Caza del tesoro von Marcia
Caza del tesoroCaza del tesoro
Caza del tesoro
Marcia319 views
Aparato reproductor femenino von Raymundo
Aparato reproductor femeninoAparato reproductor femenino
Aparato reproductor femenino
Raymundo2.2K views

Más de Alexey Gorshkov

20110607 rf eu von
20110607 rf eu20110607 rf eu
20110607 rf euAlexey Gorshkov
288 views1 Folie
1 2011 von
1 20111 2011
1 2011Alexey Gorshkov
109 views2 Folien
1 2011 von
1 20111 2011
1 2011Alexey Gorshkov
105 views2 Folien
Spasiboer von
SpasiboerSpasiboer
SpasiboerAlexey Gorshkov
146 views1 Folie
20110308womensday von
20110308womensday20110308womensday
20110308womensdayAlexey Gorshkov
160 views1 Folie
Решение избирательной комиссии von
Решение избирательной комиссии Решение избирательной комиссии
Решение избирательной комиссии Alexey Gorshkov
204 views2 Folien

2010.09.07 ix 2010 1 (рот фронт)

 • 1. Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü! ÒÐÓÄÎÂÎÈ www.labornn.ru ÊÐÀÑÍÀß ÑÒÐÎÊÀ ÄÅÃÐÀÄÀÖÈß È ÀË×ÍÎÑÒÜ - ÂÎÒ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÏÎÆÀÐΠÏðèðîäíàÿ ñòèõèÿ â î÷åðåäíîé ðàç ñòðàíû; áåñïîùàäíàÿ, áåçîãëÿäíàÿ ïîêàçàëà èñòèííóþ öåíó îòíîøåíèé â íàæèâà ÷àñòíîé ñâîëî÷è íà âûðóáêå  ñâÿçè ñ òÿæåëûìè ìàòåðèàëüíû- áóðæóàçíîì îáùåñòâå. Äåñÿòêè ëåñíûõ ðåñóðñîâ è ïðî÷àÿ êîììåðöèà- ìè è ëþäñêèìè ïîòåðÿìè, êîòîðûå ïîãèáøèõ, òûñÿ÷è ïîñòðàäàâøèõ è ëèçàöèÿ ñàìîãî ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Âñå íåñóò ïðîñòûå ãðàæäàíå èç-çà ïîòåðÿâøèõ æèëüå ïîãîðåëüöåâ, ñîòíè ýòî íåèçáåæíî ïðèâåëî ê æåëàíèþ íàñàæäåíèÿ ðûíî÷íûõ ïîðÿäêîâ, òûñÿ÷ ãåêòàðîâ âûãîðåâøåãî ëåñà íà òàéíûõ è ÿâíûõ õîçÿé÷èêîâ, à òàêæå è Êîìèññèÿ ÖÊ ÐÊÐÏ-ÐÏÊ ïî ðàáî÷åìó îäíè ëèøü êëèìàòè÷åñêèå àíîìàëèè ëåñíûõ íà÷àëüíèêîâ èñêëþ÷èòü äâèæåíèþ ïðèçûâàåò òðóäÿùèõñÿ íå ñïèøåøü. Âûÿâëåí ïîëíûé ðàçâàë âñÿêèå èçäåðæêè ïî îáåñïå÷åíèþ Ðîññèè ïðèñîåäèíèòü ñâîé ãîëîñ ê ôåäåðàëüíîé ñèñòåìû ïîæàðíîé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ëåñîâ è ñïðàâåäëèâûì ãíåâíûì ñëîâàì â îõðàíû ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Óñèëèÿìè ðàñïîëîæåííûõ â íåïîñðåäñòâåííîé àäðåñ ãîñïîä ýêñïëóàòàòîðîâ è èõ ñàìèõ âëàñòåé â òå÷åíèå äâóõ äåñÿòè- áëèçîñòè îò íèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. ïðàâèòåëüñòâà. À åùå ëó÷øå ïîäêðå- ëåòèé, ïðè çàêîíîäàòåëüíîì îáåñïå÷å- Íå ñòîèò è ãîâîðèòü, ÷òî âñå ýòî ïèòü êðåïêèå ñëîâà ñòîëü æå ïî- íèè, øàã çà øàãîì ðàçðóøàëè ìîùíóþ ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîëíûì íåæåëàíèåì ðóññêè êðåïêèìè äåëàìè. Íàäî è íàäåæíóþ ñîâåòñêóþ ñèñòåìó ñîäåðæàòü â ðàáîòîñïîñîáíîì îòáðîñèòü ïðî÷ü âñÿêèå èëëþçèè è îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. ñîñòîÿíèè ïîñòðîåííûå ïðè Ñîâåò- íàäåæäû íà ñïðàâåäëèâîå óñòðîéñòâî Âñþ îòâåòñòâåííîñòü ïûòàëèñü ñêîé âëàñòè ñèñòåìû îñóøåíèÿ (è â æèçíè âàñ è áëèçêèõ âàì ëþäåé â ïåðåëîæèòü íà ðåãèîíû, êîòîðûå ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàòîïëåíèÿ) îáùåñòâå âîðîâ è ýêñïëóàòàòîðâ. Ïîðà îêàçàëèñü íå ñïîñîáíû ñîäåðæàòü çàáîëî÷åííûõ ó÷àñòêîâ ëåñà. Êàïèòà- ïðèñîåäèíèòüñÿ ê áðàòüÿì ïî êëàññó, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëóæáû è ïîäðàçäå- ëèçì, íàæèâà, áåñ÷åëîâå÷íûå îòíîøå- ñòàíîâèòüñÿ â ðÿäû Ðîññèéñêîãî ëåíèÿ. Ñèòóàöèþ äîñòàòî÷íî òî÷íî íèÿ ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè - âîò Îáúåäèíåííîãî Òðóäîâîãî Ôðîíòà. õàðàêòåðèçóåò òîò ôàêò, ÷òî øèðîêî ãëàâíàÿ ïðè÷èíà î÷åðåäíîãî áåäñòâèÿ ðàçðåêëàìèðîâàííûõ, êàê ïåðñïåê- â íåïðåðûâíîé ÷åðåäå íåñ÷àñòèé Òîâàðèùè òðóäÿùèåñÿ, íàñòàëî òèâíàÿ íîâèíêà, ïðîòèâîïîæàðíûõ ïåðåøåäøåãî íà áóðæóàçíûå ðåëüñû âðåìÿ ïîêîí÷èòü ñ òàê íàçûâàåìûì ñàìîëåòîâ Áå-200 íà âñþ Ðîññèþ ðîññèéñêîãî îáùåñòâà. ãðàæäàíñêèì îáùåñòâîì ñî âñåì åãî îêàçàëîñü âñåãî ÷åòûðå åäèíèöû. Çàòî âîðîâñòâîì, âçðûâàìè, âîéíàìè, ïîâñåìåñòíî âñêðûëèñü ñëó÷àè Íåñïîñîáíîñòü è íåæåëàíèå ïîæàðàìè è ïðî÷èìè ìåðçîñòÿìè. ïðèîáðåòåíèÿ ïðåñòèæíûõ àâòîìîáè- ðîññèéñêèõ âëàñòåé è âñåãî áóðæóàç- Òîëüêî îáùåé áîðüáîé ìîæíî ïåðåéòè ëåé äëÿ ÷èíîâíèêîâ íà ñðåäñòâà, íîãî ñòðîÿ ðåøàòü òàêèå âîïðîñû â ê âîññòàíîâëåíèþ îòíîøåíèé âûäåëåííûå äëÿ çàêóïêè ïîæàðíîé èíòåðåñàõ âñåãî îáùåñòâà ÿðêî èñòèííî ÷åëîâå÷åñêèõ, ñîöèàëèñòè- òåõíèêè, à òàê æå äðóãèå ìíîãî÷èñ- èëëþñòðèðóåò îðãàíèçàöèÿ ñ ó÷àñòèåì ÷åñêèõ. ëåííûå è óðîäëèâûå ôàêòû êîððóï- ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè ìîëåáíîâ è Ñèë ó íàñ õâàòèò. È íå ñ òàêîé öèè è íàæèâû. Ñåãîäíÿ ñ ïîëíîé êðåñòíûõ õîäîâ ñ ïðîñüáàìè î íàïàñòüþ ñïðàâëÿëèñü. óâåðåííîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî íèñïîñëàíèè ñ íåáåñ ñïàñèòåëüíûõ ãëàâíîé ïðè÷èíîé ïðîêàòèâøèõñÿ ïî äîæäåé. Äåãðàäàöèÿ îáùåñòâà è ÐÎÒ ÔÐÎÍÒ! ñòðàíå âçðûâîâ è ïîæàðîâ ÿâëÿåòñÿ íå âîçâðàò â ñðåäíåâåêîâüå íàëèöî. ïðèðîäíîå áåäñòâèå, ðåêîðäíàÿ æàðà, Ïðîðåõè ñâîåé ðàáîòû âëàñòè ïûòàþò- Çàÿâëåíèÿ â ÐÎÒ ÔÐÎÍÒ ìîæíî à ðóêîòâîðíàÿ òðàãåäèÿ – ïðåâðàùå- ñÿ â ãëàçàõ îáùåñòâåííîñòè çàìàñêè- ñäàâàòü íàøèì àãèòàòîðàì, à òàêæå íèå ñîâåòñêîãî, ÷åëîâå÷åñêîãî ðîâàòü òàê íàçûâàåìîé áëàãîòâîðè- ëè÷íî ïî àäðåñó: ïåð. Ëóäèëüíûé, 10â, îáùåñòâà â ðûíî÷íîå, îò÷óæäåííîå, òåëüíîñòüþ – ñàì ïðåçèäåíò ïîæåð- ê. 9, ã. Í. Íîâãîðîä, 603009, òåë. (831) áóðæóàçíîå.  íåì ïðàâèò äóõ òâîâàë â ïîìîùü ïîãîðåëüöàì 350 òûñ. 433-16-36. íàæèâû, êîòîðûé ðàçðóøàåò è ðóáëåé è ïðèçâàë ÷èíîâíèêîâ ïîñëåäî- îñòàòêè ïðèðîäîîõðàííûõ ïðàâèë, è âàòü åãî ïðèìåðó. Ôàëüøèâîñòü ñëîâ è Çàÿâëåíèÿ ìîæíî ïîñëàòü ïî âñå áëàãèå íàìåðåíèÿ. ÷óâñòâ âëàñòè óáåäèòåëüíî ïîêàçàë ïî÷òå íà àäðåñ: 603005, à/ÿ 58, ã. Í. Ïóòèí, êîòîðûé óñòðîèë ïèàð-ïîëåò çà Íîâãîðîä. Çâåíüÿìè ýòîé öåïè ÿâëÿþòñÿ: øòóðâàëîì ïîæàðîòóøèòåëÿ Áå-200 ïðèíÿòèå Ëåñíîãî êîäåêñà Ãîñäóìîé è ñî ñáðîñîì âîäû íà ãîðÿùèé ëåñ. Çàÿâëåíèÿ ìîæíî ïîñëàòü ïî ýë. ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ ñ öåëüþ êàïèòàëè- Ñïðàøèâàåòñÿ: ÷òî, ëó÷øå ïðåìüåðà ïî÷òå: tel.89023030661@gmail.com çàöèè ëåñíûõ ðåñóðñîâ êàê ïðîäîëæå- íèêòî â Ì×Ñ íå ìîæåò êíîïêó Êîíò òåë. (831) 433-16-36. íèå ïîëèòèêè ñâîáîäû ýêñïëóàòàöèè è íàæàòü? Ïîëåçíåå áûëî áû ïî÷èòàòü ñî Ñàéòû: ãðàáåæà. Ñëåäñòâèÿìè ñòàëè ïåðåäà÷à ñâîèìè ìèíèñòðàìè î ñîâåòñêîé www.rotf.info, www.rkrp-rpk.ru, â ðóêè ÷àñòíûõ ñîáñòâåííèêîâ ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé www.labornn.ru îáùåñòâåííîãî ëåñíîãî áîãàòñòâà áåçîïàñíîñòè. ÁÓÄÅÌ ÂÌÅÑÒÅ - ÏÎÁÅÄÈÌ! ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÜ ÒÐÓÄßÙÈÕÑß!
 • 2. Çàïîëíè, âûðåæè è îòïðàâü çàÿâëåíèå ïî ïî÷òå íà àäðåñ: à/ÿ 58, ã. Í. Íîâãîðîä, 603005  ïîëèòè÷åñêóþ ïàðòèþ “Ðîññèéñêèé Îáúåäèí¸ííûé Òðóäîâîé Ôðîíò” (ÐÎÒ ÔÐÎÍÒ) îò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äàòà ðîæäåíèÿ: ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó: ïàñïîðò: ñåðèÿ íîìåð äàòà âûäà÷è: êîä ïîäðàçäåëåíèÿ: ÇÀßÂËÅÍÈÅ Ïðîøó ïðèíÿòü ìåíÿ â ÷ëåíû ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè “Ðîññèéñêèé Îáúåäèí¸ííûé Òðóäîâîé Ôðîíò” (ÐÎÒ ÔÐÎÍÒ). ïîäïèñü, ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè äàòà: Î ÑÎÄÅÐÆÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÔÎÐÌÛ Â ïÿòíèöó 6 àâãóñòà Äìèòðèé ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Âîçâðàùåíû Òàêèì îáðàçîì, ôîðìà ïðîñòî Ìåäâåäåâ íà ñîâåùàíèè ÷àñòíîêàïèòàëèñòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ, ïðèâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèþ. ðîññèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî ñîîòâåòñòâåííî, äåëåíèå ëþäåé íà Ìû äàâíî óæå îòìå÷àëè, ÷òî íûíåøíÿÿ ïîïðàâêàì â çàêîí «Î ìèëèöèè» ãîñïîä è ñëóã, ñîîòâåòñòâåííî èçìåíè- ðîññèéñêàÿ âëàñòü âñ¸ áîëåå è áîëåå âûñêàçàëñÿ î òîì, ÷òî ïîðà áû «âåðíóòü ëèñü è îñíîâíûå ôóíêöèè ñèëîâûõ ñêàòûâàåòñÿ ê ïîëèöåéùèíå. Åñëè äåëî è ìèëèöèè åå ïðåæíåå íàèìåíîâàíèå è îðãàíîâ. Ñîâåòñêàÿ ìèëèöèÿ çàùèùàëà äàëüøå ïîéä¸ò òàêèì îáðàçîì, òî ñëåäóåò èìåíîâàòü â äàëüíåéøåì íàøè îðãàíû ÷åñòíûé òðóä ñîâåòñêèõ ãðàæäàí, îæèäàòü âîçðîæäåíèå èíñòèòóòà ïðàâîïîðÿäêà ïîëèöèåé». Ïðåçèäåíò îáåñïå÷èâàëà îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê è æàíäàðìåðèè è äàæå êàòàëàæåê – îòìåòèë, ÷òî ñî âðåìåí Îêòÿáðüñêîé ñïîêîéíóþ æèçíü âñåì ÷ëåíàì îáùåñ- çàâîäñêèõ òþðåì. Ýòè íîâûå ôîðìû, ðåâîëþöèè îðãàíû ïðàâîïîðÿäêà ñòàëè òâà, áîðîëàñü ñ ðàñõèòèòåëÿìè íàðîäíîé íàïîëíåííûå àíòèðàáî÷èì àíòèíàðîä- íàçûâàòüñÿ ìèëèöèåé, ÷òî ïîä÷åðêèâàëî ñîöèàëèñòè÷åñêîé ñîáñòâåííîñòè è íûì ñîäåðæàíèåì, âïîëíå óñòðàèâàþò èõ íàðîäíûé, ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêèé ðàçíîãî ðîäà ïàðàçèòè÷åñêèìè ÿâëåíèÿ- ïðàâÿùèå èìóùèå êëàññû. Òðóäÿùèìñÿ õàðàêòåð — «äðóæèííèêè â ïîãîíàõ». ìè. Ñåãîäíÿ îñíîâíîé çàäà÷åé îðãàíîâ Ðîññèè ýòè ôîðìû íåñóò ëèøü äàëüíåé- Ñåãîäíÿ «íàì íóæíû ïðîôåññèîíàëüíûå ïî ôàêòó ñòàëà çàùèòà ÷àñòíîé øåå çàêàáàëåíèå è óñèëåíèå ýêñïëóàòà- ëþäè, íàì íóæíû ñîòðóäíèêè, êîòîðûå ñîáñòâåííîñòè è ãîñïîä-ñîáñòâåííèêîâ, öèè. Êñòàòè, â 1941-1944 ãã íà îêêóïè- ðàáîòàþò ýôôåêòèâíî, ÷åñòíî, ñëàæåí- îáåñïå÷åíèå ñïîêîéñòâèÿ è ïîêîÿ ýëèòå ðîâàííûõ ôàøèñòàìè òåððèòîðèÿõ òîæå íî», — çàÿâèë îí. îáùåñòâà è èìóùèì ñëîÿì. Êîíå÷íî, âîññòàíàâëèâàëè ñëóæáó ïîëèöàåâ. ýòîìó ñîäåðæàíèþ áîëåå ñîîòâåòñòâóåò Íàì ýòî ñîäåðæàíèå íå ïîäõîäèò, è Êîììåíòèðóåò ýòè ñëîâà ïðåçèäåíòà íàèìåíîâàíèå «ïîëèöèÿ». Ïî ñóòè ìû åãî íå ïðèåìëåì. Ñîîòâåòñòâåííî, íå Ïåðâûé ñåêðåòàðü ÖÊ ÐÊÐÏ-ÐÏÊ, ñåãîäíÿøíèå îðãàíû ÌÂÄ åþ óæå ñîáèðàåìñÿ ìèðèòüñÿ è ñ ôîðìàìè, åãî Ñåêðåòàðü ÐÎÒ ÔÐÎÍÒà Âèêòîð Òþëü- ÿâëÿþòñÿ. Íåäàðîì è òðåíèðîâêè îáåñïå÷èâàþùèìè. Äëÿ áîðüáû ñ ýòèìè êèí. ÎÌÎÍÀ ïðîâîäÿòñÿ ïî ëåãåíäå ðàçãîíà óðîäëèâûìè ïðîÿâëåíèÿìè êàïèòàëèç- Â.Ò.: Êëþ÷åâûì ñëîâîì â ýòîì ïåðåêðûâøèõ äîðîãó ìàññ ïåíñèîíåðîâ, ìà ñîçäàí Ðîññèéñêèé Îáúåäèí¸ííûé âûñêàçûâàíèè ïðåçèäåíòà ÿâëÿåòñÿ êîòîðûì íå âûïëà÷èâàþò ïåíñèþ è Òðóäîâîé Ôðîíò. ñëîâî «âåðíóòü». Èìåííî îíî õàðàêòåðè- ïîâûøàþò ïðè ýòîì òàðèôû ÆÊÕ. çóåò ñóòü èäóùèõ â Ðîññèè îáùåñòâåííî- Âñòàâàéòå â ðÿäû áîðþùèõñÿ! (831) 433-16-36, 8-9023030661 Ìàññîâîå îáùåñòâåííîå äâèæåíèå ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ IX 2010 - 1 òèð. 999 ýêç., òåë.: 433-16-36