Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
 
Polaze i od rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije od 24. jula 2007,
14. februara 2007. i 21. novembra 2005. godi...
- 2 -
4. Narodna skupština Republike Srbije utvr uje da bi proglašenje nezavisnosti
Kosova, kao i priznanje nezavisnosti p...
- 3 -
d) I pored nastojanja nekih zapadnih država da blokiraju dalje pregovore kojima
bi se mirnim putem našlo rešenje sta...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITORIJALNOG INTEGRITETA I USTAVNOG PORETKA REPUBLIKE

54 Aufrufe

Veröffentlicht am

2007

Veröffentlicht in: News & Politik
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITORIJALNOG INTEGRITETA I USTAVNOG PORETKA REPUBLIKE

  1. 1.   Polaze i od rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije od 24. jula 2007, 14. februara 2007. i 21. novembra 2005. godine, u kojima su utvr ena na ela i smernice sprovo enja državne politike Republike Srbije u odnosu na Kosovo i Metohiju,   Imaju i u vidu realnu opasnost po suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije, koja proisti e iz pretnji jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova od strane privremenih institucija samouprave u pokrajini, kao i iz izjava nekih država da e priznati jednostranu nezavisnost Kosova,   Stavljaju i do znanja svim me unarodnim iniocima da Republika Srbija, poštuju i Povelju UN i svoj Ustav, ima pravo i obavezu da se legalnim sredstvima suprotstavi ovakvom mogu em razvoju doga aja,   Izražavaju i svoju spremnost da i u postoje oj situaciji, u kojoj se ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet države, Republika Srbija doprinese mirnom i sporazumnom rešavanju ovog pitanja na osnovu na ela i normi me unarodnog prava i svog Ustava,   Rukovo eni neophodnoš u kontinuiteta jedinstvene državne politike i brane i ast i dostojanstvo svog naroda koji legitimno i demokratski predstavlja, Na osnovu lana 99. ta ka 7. Ustava Republike Srbije i lana 134. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 56/05 – pre iš eni tekst i 81/06), Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2007. godini, održanoj 26. decembra 2007. godine, donela je REZOLUCIJU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITORIJALNOG INTEGRITETA I USTAVNOG PORETKA REPUBLIKE SRBIJE 1. Na osnovu usvojenog Izveštaja Državnog pregovara kog tima o pregovorima vo enim pod mandatom Trojke Kontakt grupe o budu em statusu Kosova i Metohije (10. avgust – 19. decembar 2007.) Narodna skupština Republike Srbije konstatuje da je albanska strana izbegavala da stvarno pregovara na isti na in kao što je to inila u prvoj fazi koju je vodio M. Ahtisari. Glavni razlog njene opstrukcije nalazi se u stavu nekih zapadnih država da Kosovo treba da dobije nezavisnost. Usled takvog stava zapadnih država, nije bilo pravog podsticaja da albanska delegacija u pregovara kom procesu traga za kompromisnim rešenjem pitanja o budu em statusu Kosova i Metohije. 2. Narodna skupština Republike Srbije konstatuje da se neke zapadne države oštro protive nastavku pregovora o budu em statusu Kosova i Metohije, što je onemogu ilo Savet bezbednosti da prona e kompromisno rešenje ovog pitanja. Ove države ohrabruju albanske predstavnike na Kosovu i Metohiji da proglase nezavisnost pokrajine i prete Republici Srbiji priznanjem ovog protivpravnog ina. 3. Narodna skupština Republike Srbije sa posebnom zabrinutoš u konstatuje da je, zaklju cima svog Predsedništva od 14. decembra 2007. godine (zaklju ci br. 65-70), Savet Evropske unije nagovestio aktivnosti u vezi sa Kosovom i Metohijom, i u samoj pokrajini, koje bi neposredno ugrozile suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije.
  2. 2. - 2 - 4. Narodna skupština Republike Srbije utvr uje da bi proglašenje nezavisnosti Kosova, kao i priznanje nezavisnosti pokrajine od strane bilo koje države, predstavljali grubo kršenje me unarodnog prava, a pre svega Povelje UN, Završnog akta iz Helsinkija i Rezolucije SB UN 1244. Takvim aktima i aktivnostima bili bi neposredno ugroženi suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Republike Srbije. 5. Narodna skupština Republike Srbije utvr uje da bi uspostavljanje predložene misije EU za sprovo enje odba enog Ahtisarijevog plana predstavljalo akt ugrožavanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije. Savet bezbednosti tokom jula 2007. godine nije prihvatio šest nacrta rezolucije koji su se zasnivali na Ahtisarijevom planu, a pre svega na aneksima 10 i 11 Ahtisarijevog plana. To su bili aneksi o postavljanju misije EU i NATO vojnih snaga na Kosovu i Metohiji. Imaju i ovo u vidu, Narodna skupština Republike Srbije zahteva da se pre dolaska bilo koje misije koja bi zamenila postoje u administraciju UN mora putem pregovora prona i kompromisno rešenje za budu i status pokrajine Kosovo i Metohija, koje e odobriti SB UN. Narodna skupština Republike Srbije traži od Vlade Republike Srbije da sa EU utvrdi da misija EU ne može do i na teritoriju Srbije, na Kosovo i Metohiju, bez adekvatne odluke Saveta bezbednosti. 6. Zbog ukupne uloge NATO pakta, od protivpravnog bombardovanja Srbije 1999. godine bez odluke Saveta bezbednosti do Aneksa 11 odba enog Ahtisarijevog plana, u kome se odre uje da je NATO „kona an organ” vlasti u „nezavisnom Kosovu”, Narodna skupština Republike Srbije donosi odluku o proglašavanju vojne neutralnosti Republike Srbije u odnosu na postoje e vojne saveze do eventualnog raspisivanja referenduma na kojem bi se donela kona na odluka o tom pitanju. 7. Imaju i u vidu navedene injenice, Narodna skupština Republike Srbije utvr uje slede e stavove kao okvir delovanja državnih organa i drugih javnih inilaca u odbrani suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije: a) Odbrana Kosova i Metohije kao integralnog dela Republike Srbije predstavlja prioritet državnih institucija i svih javnih inilaca u državi, sve dok ne bude usvojeno kompromisno rešenje ovog pitanja na osnovu Rezolucije SB UN 1244. b) Svi akti proglašenja i priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije, kao i sve aktivnosti u me unarodnom okruženju koje bi proisticale iz ovih akata, ma ko ih donosio i primenjivao, bi e proglašeni ništavnim i protivnim ustavnom poretku Republike Srbije. Shodno tome, Kosovo i Metohija e se i u unutrašnjim i u spoljnim aktivnostima države, njenih organa i javnih inilaca, smatrati sastavnim delom Republike Srbije. Ovaj stav bi e merodavan za svaki pojedina ni akt ili aktivnost državnih organa i javnih inilaca sve do iznalaženja kompromisnog rešenja ovog pitanja na osnovu Rezolucije SB UN 1244. Posebno e se preispitati diplomatski i svi drugi odnosi sa državama koje eventualno priznaju nezavisnost Kosova i Metohije. v) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da donese konkretan i sveobuhvatan plan mera koje e biti preduzete u svim oblastima njenih nadležnosti u slu aju protivpravnog proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije. g) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da što efikasnije primenjuje ustavne nadležnosti Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, kao i da poja a delovanje državnih institucija u ostvarivanju tih nadležnosti. Posebno se obavezuje Vlada Republike Srbije da u svim okolnostima koje bi mogle nastupiti efikasno deluje na zaštiti života i imovine, prava i sloboda gra ana pokrajine, a posebno srpskog i nealbanskog stanovništva.
  3. 3. - 3 - d) I pored nastojanja nekih zapadnih država da blokiraju dalje pregovore kojima bi se mirnim putem našlo rešenje statusa Kosova i Metohije u skladu sa Rezolucijom SB 1244, ovlaš eni predstavnici Republike Srbije treba da nastave napore kako bi se obnovili pregovori i pronašlo rešenje u duhu me unarodnog prava. ) Narodna skupština Republike Srbije nalaže Vladi Republike Srbije da me unarodni sporazumi koje Republika Srbija zaklju uje, uklju uju i i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, moraju biti u funkciji o uvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. e) Narodna skupština Republike Srbije traži od državnih organa Republike Srbije da upotrebe sva pravna sredstva pred odgovaraju im me unarodnim i nacionalnim sudovima radi zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Srbije. 8. Narodna skupština zahteva od Vlade Republike Srbije da je redovno izveštava o razvoju doga aja u vezi sa Kosovom i Metohijom i sprovo enju ovde navedenih aktivnosti i mera za zaštitu suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije. RS broj 47 U Beogradu, 26. decembar 2007. godine NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE PREDSEDNIK dr Oliver Duli

×