Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Анализа предлога буџета Републике Србије за 2015. годину
I Структура прихода (у динарима)
Укупни приходии примања: 924.382...
Ванреднинепорескиприходи: 48.900.000.000
- Добитјавних агенција: 1.600.000.000
- Деодобитијавних предузећаи дивиденде буџе...
Субвенције упривреди: 13.672.000.000
Субвенције упољопривреди: 28.063.951.451
Субвенције зажелезницу: 11.795.000.000
Субве...
Спортске стипендије: 1.130.000.000
Избеглаи расељеналица: 806.396.000
Остала социјалназаштитаиз буџета: 4.033.579.000
1.11...
- директне обавезе - спољнидуг:
1. IBRD: InternationalBankforReconstruction and Development
2. IDA: International Developm...
10. Министарство омладине и спорта: 0,3%
11. Министарство спољних послова: 0,4%
12. Министарство грађевинарства, саобраћај...
(u brojkama) 1анализа предлога буџета републике србије за 2015
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

(u brojkama) 1анализа предлога буџета републике србије за 2015

324 Aufrufe

Veröffentlicht am

u brojkama - budžet 2015

Veröffentlicht in: News & Politik
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

(u brojkama) 1анализа предлога буџета републике србије за 2015

  1. 1. Анализа предлога буџета Републике Србије за 2015. годину I Структура прихода (у динарима) Укупни приходии примања: 924.382.608.000 1. Порески приходи: 764.200.000.000 1.1. Порез на доходакграђана: 43.900.000.000 1.2. Порезна добитправних лица: 66.500.000.000 1.3. ПДВ: 399.400.000.000 - ПДВ у земљи: 104.700.000.000 - ПДВ из увоза: 292.100.000.000 - Порезна прометпроизводаиз претходних година: 2.600.000.000 1.4. Акцизе: 215.700.000.000 - Акцизе на деривате нафте: 122.400.000.000 - Акцизе на дуванске прерађевине: 79.500.000.000 - Остале акцизе: 13.800.000.000 1.5. Царине : 29.200.000.000 1.6. Осталипорескиприходи: 9.500.000.000 2. Непорески приходи: 154.260.200.000 Редовнинепорескиприходи: 74.600.000.000 - Приходиод имовине: 15.500.000.000 - Таксе: 14.300.000.000 - Новчане казне: 5.300.000.000 - Приходиод продаје добараи услуга: 22.400.000.000 - Примањаод продаје нефинансијске имовине: 3.600.000.000 - Oсталиредовнинепорескиприходи: 13.500.000.000
  2. 2. Ванреднинепорескиприходи: 48.900.000.000 - Добитјавних агенција: 1.600.000.000 - Деодобитијавних предузећаи дивиденде буџета: 15.300.000.000 - Осталиванредни приходи: 6.300.000.000 - Приходод смањењазарада ујавном сектору: 25.700.000.000 Непорескиприходииндиректних корисника: 30.760.200.000 - Трансфериизмеђу буџетских корисниканаразличитомнивоувласти: 16.949.531.000 - Приходиод продаје добараи услуга: 13.810.669.000 3. Донације: 5.922.408.000 II Структура расхода (у динарима) Укупни расходии издаци: 1.115.731.682.000 1. Текући расходи: 1.034.971.660.000 1.1. Расходиза запослене: 241.254.701.000 Плате запослених: 179.542.353.000 Доприносина теретпослодавца: 36.132.717.000 Остали расходиза запослене: 25.579.631.000 1.2. Расходиза коришћење услугаироба: 91.275.484.000 1.3. Расходипо основу отплате камата: 132.606.456.000 Расходи пооснову отплате камата на домаће кредите: 67.872.198.000 Расходи пооснову отплате каматана стране кредите: 54.810.071.000 Отплатакамата пооснову активираних гаранција: 8.922.827.000 Пратећитрошковизадуживања: 1.001.360.000 1.4. Субвенције: 80.997.555.000
  3. 3. Субвенције упривреди: 13.672.000.000 Субвенције упољопривреди: 28.063.951.451 Субвенције зажелезницу: 11.795.000.000 Субвенције запутеве: 6.945.000.000 Субвенције уоблаституризма: 998.000.000 Субвенције закултуру: 9.193.750.000 Остале субвенције: 10.329.853.549 1.5. Дотације странимвладама: 0 1.6. Дотације међународниморганизацијама: 2.567.181.000 1.7. Трансфериосталим нивоимавласти: 67.382.948.000 Трансфери општинамаи градовима: 33.307.366.000 Трансфери за запослене у образовањуна територијиАПВ: 24.875.848.000 Остали трансфери: 9.199.734.000 1.8. Трансфериорганизацијама обавезногсоцијалногосигурања: 274.639.865.000 Републичкифондза пензијскои инвалидско осигурање: 220.300.000.000 Национална службаза запошљавање: 16.200.000.000 Републичкифондза здравствено осигурање: 32.953.081.000 Фонд за социјалноосигурање војних осигураника: 468.252.000 Остали трансфери: 4.718.532.000 1.9. Остале дотације и трансфери: 2.850.497.000 1.10. Социјалназаштита из буџета: 126.192.365.000 Дечјазаштита: 50.224.000.000 Борачко- инвалидска заштита: 15.150.000.000 Социјалназаштита: 31.507.036.000 Транзициони фонд: 16.000.000.000 Ученичкистандард: 2.542.733.000 Студентскистандард: 4.031.980.000 Фонд за младе таленте: 766.641.000
  4. 4. Спортске стипендије: 1.130.000.000 Избеглаи расељеналица: 806.396.000 Остала социјалназаштитаиз буџета: 4.033.579.000 1.11. Остали текућирасходи: 15.204.608.000 Средстварезерви: 1.500.000.000 Остали текућирасходи: 13.704.608.000 2. Капитални издаци: 48.023.376.000 Издаци за нефинансијскуимовину: 45.729.991.000 Националногинвестиционогплана: 2.293.385.000 3. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика): 30.685.076.000 Отплатаглавнице погаранцијама: 27.436.876.000 Отплатагаранцијапо комерцијалнимтрансакцијама: 3.248.200.000 4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика): 2.018.422.000 III Дуговања према банкама Предлогом буџета за 2015. предвиђене су обавезе према 23 банака и то: - директне обавезе премабанкама- унутрашњи дуг: 1. AlphaBankSrbijaa.d. Beograd 2. PiraeusBanka.d.Beograd 3. Eurobanka.d. 4. Војвођанскабанка 5. Banca IntesaAD Beograd 6. RaiffeisenankaAdBeograd 7. UnicreditBankSrbijaAD Beograd 8. Societe Generale BankaSrbija ADBeograd 9. Hypo Alpe-Adria-Banka.d.Beograd 10. NLB bankaa.d. Beograd 11. Комерцијалнабанкаа.д. Београд
  5. 5. - директне обавезе - спољнидуг: 1. IBRD: InternationalBankforReconstruction and Development 2. IDA: International DevelopmentAssociation 3. EIB: EuropeanInvestmentBank 4. EBRD: European BankforReconstruction and Development 5. СЕВ: Council of Europe DevelopmentBank 6. Export– ImportBank of China Осталистрани кредитори: 1. KfW 2. Erste GCIB B.V Amsterdam 3. VTB Capital plc 4. Нова кредитнабанка Марибор 5. Societe Generale BankParis 6. ММФ IV Удео у буџету (планираном расходу) Министарства: 1. Министарство финансија: 59,6% 2. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: 9,9% 3. Министарство рударства и енергетике: 0,9% 4. Министарство државне управе и локалне самоуправе: 0,4% 5. Министарство правде: 0,9% 6. Министарство пољопривреде и заштите животне средине: 2,5% 7. Министарство трговине, туризма и телекомуникација: 0,3% 8. Министарство здравља: 0,7% 9. Министарство културе и информисања: 1,0%
  6. 6. 10. Министарство омладине и спорта: 0,3% 11. Министарство спољних послова: 0,4% 12. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: 1,5% 13. Министарство одбране: 3,4% 14. Министарство привреде: 1,2% 15. Министарство унутрашњих послова: 3,9% 16. Министарство просвете, науке и технолошког развоја: 9,6% Народна Скупштина Републике Србије: 0,1% Влада Републике Србије: 0,4% Службе Владе: КАНЦЕЛАРИЈЕ 1. Канцеларија за сарадњу са медијима: 0,0036% 2. Канцеларија за европске интеграције: 0,05% 3. Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података: 0,03% 4. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом: 0,005% 5. Канцеларија за ревизију ситема управљања средствима ЕУ: 0,002% 6. Канцеларија за људска и мањинска права: 0,04% 7. Канцеларија за Косову и Метохију: 0,42% Укупно све канцеларије: 0,53% Јавна тужилаштва: 0,37%

×