Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

H μελωδία της φιλίας

819 Aufrufe

Veröffentlicht am

Πρόκειται για ένα διήγημα της μαθήτριας της Γ' Γυμνασίου του Γυμνασίου Στυλίδας, Διαμαντή Έλενας, η οποία συμμετείχε με αυτό στον 17ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος που προκήρυξε η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (ΠΕΛ) και έλαβε έπαινο. Πολλά συγχαρητήρια και πάντα επιτυχίες!!

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

H μελωδία της φιλίας

  1. 1. Δροζοζηαλίδα Η μελωδία ηης θιλίας Όηαλ ν ήιηνο ζεθώζεθε από ην απαιό θαη κεηαμσηό θξεβάηη ηνπ, ήηαλ ε ζεηξά ηνπ θεγγαξηνύ λα πάξεη ηελ ζέζε ηνπ θαη λα απνιαύζεη έλαλ ππέξνρν ύπλν σο δώξν ηνπ πνιύσξνπ θαζήθνληόο ηνπ. Όκσο γηα έλα θνξίηζη ν ύπλνο δελ ήηαλ ηόζν ήξεκνο, δελ κπνξνύζε λα αλνίμεη ηηο πύιεο ηηο θαληαζίαο ηεο θαη λα νλεηξεπηεί έλαλ θόζκν καθξηά από πξνβιήκαηα θαη ζηελαρώξηεο, ήηαλ ζαλ λα είρε ράζεη ην θιεηδί ησλ καγηθώλ απηώλ ππιώλ. Ήηαλ έλα δηαθνξεηηθό θνξίηζη, αλ θαη θησρό, δελ πνζνύζε ρξήκαηα θαη γηα άιινπο πνιύηηκα πιηθά αγαζά : δώξν γηα εθείλε ζα ήηαλ έλαο δηαθνξεηηθόο θόζκνο, κε αλζξώπνπο πνπ θαηέρνπλ κηα θαξδηά από ρξπζό πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηνλ πιηθό πινύην. Αρ λαη …, ηη σξαίνο ζα ήηαλ ν θόζκνο αλ θάζε θνξά πνπ δεηνύζε δπν δξαρκέο γηα λα πάξεη έλα θαξβέιη ςσκί ή ιίγν γάια, ηεο έδεηρλαλ ηελ θαινζύλε ηνπο, κε ιίγε ζπκπόληα, κε ιίγε αγάπε γηα ηνλ ζπλάλζξσπν. Γε ζεσξνύζε άδηθε ηε δσή, επεηδή θάπνηνη άλζξσπνη είραλ πινύηε θαη θάπνηνη άιινη γηα ζπληξνθηά είραλ κόλν έλα θνπηί κε ζπίξηα γηα πώιεζε. Ούηε δήιεπε πνπ θάπνηνη είραλ ρξπζά δαρηπιίδηα θαη θάπνηνη άιινη έλα ζθνπξηαζκέλν ζπλδεηήξα σο κνλαδηθό ηνπο θόζκεκα. Απιά δελ ήζειε λα πεξάζεη κηα ζηελάρσξε δσή, ρσξίο αγάπε θαη θαιέο εκπεηξίεο… δσή ζηνπο δξόκνπο. Καλείο δελ θαληάδνληαλ, - πόζν κάιινλ εθείλε, - πσο κηα θαιή ηεο πξάμε ζα άιιαδε νινθιεξσηηθά ηε δσή ηεο θαη ζα πξαγκαηνπνηνύζε ηα όλεηξά ηεο. Δμάιινπ, νη θαιέο καο πξάμεηο, όζν κηθξέο ή κεγάιεο είλαη, καο νλνκάδνπλ θαινύο θαη νινθιεξσκέλνπο αλζξώπνπο θαη καο πξνζθέξνπλ πλεπκαηηθή γαιήλε! Ήηαλ έλα όκνξθν πξσηλό ηνπ ρεηκώλα, ε πξώηε εκέξα πνπ ρηόληζε ην κήλα Φεβξνπάξην. Τν ρηόλη πην ιεπθό από πνηέ, κε ηηο ρηνλνληθάδεο: επηβιεηηθέο θαη ηαιαληνύρεο κπαιαξίλεο πνπ ρόξεπαλ ηνλ ππέξνρν ρνξό ηνπο θαη έζθαγαλ ζην έδαθνο ζαλ ππξνηερλήκαηα! Τo καγεπηηθό απηό ηνπίν δελ θξάηεζε πνιιή ώξα θαζώο ν βαζηιηάο ήιηνο δηέθνςε ηνλ αζπλήζηζην απηό ρνξό. Οη ρξπζέο αρηίδεο ηνπ, ζθέπαζαλ όιε ηελ πιάζε ιηώλνληαο ην ρηόλη θαη δσγξαθίδνληαο κηα ιύπε ζην πξόζσπν κηθξώλ θαη κεγάισλ. Τν ρηόλη πνπ έγηλε λεξό, δεκηνύξγεζε κία αθόκε σξαία νπηηθή εηθόλα, θάλνληαο ην έδαθνο γπαιηζηεξό ζαλ ην ζξπκκαηηζκό ησλ αζηεξηώλ… Τελ πθή ηνπ ιησκέλνπ ρηνληνύ είρε απηό ην θνξίηζη πνπ νλνκάδνληαλ Καζζάλδξα. Απηή θνηκόηαλ ζηα πεδνδξόκηα θαη εύρνληαλ λα κπνξνύζε λα επραξηζηεζεί ηε δεζηαζηά ηνπ ζπηηηνύ θαη κηαο αγαπεκέλεο νηθνγέλεηαο πνπ είρε θάπνηε, αιιά ηώξα ηεο ζηεξήζεθε, θεύγνληαο κέζα από ηα ρέξηα ηεο από ην δηςαζκέλν γηα ςπρέο ζάλαην. Πξνζπαζνύζε λα δεζηαζεί ζθεπάδνληαο
  2. 2. θαιύηεξα ην θνξκάθη ηεο κε ην κπαισκέλν ηεο παιηό. Ήηαλ έλα πνιύ όκνξθν δεθαηξηάρξνλν θνξίηζη, κε μαλζά καιιηά ζαλ ζηάρπα θαη γαιαλά κάηηα πνπ αληηθξίδνληάο ηα, έβιεπεο ην βπζό ηεο ζάιαζζαο. Σαθώο ήηαλ πνιύ αδύλαηε, αθνύ ε έιιεηςε θαγεηνύ κάζηηδε ηα θόθαιά ηεο… Άξρηζε λα δεηηαλεύεη ζηνπο δξόκνπο, κα δελ έβιεπε πνιινύο αλζξώπνπο… Λίγα ιεπηά αξγόηεξα, θαηεπζύλζεθε πξνο ηελ πιαηεία όπνπ εθεί ζα έβξηζθε πεξηζζόηεξν θόζκν θαη ίζσο έπαηξλε θάπνηα ιίγα ρξήκαηα κε ζθνπό λα εθηνλώζεη ηελ πείλα ηεο. Γηα λα πάεη ζηελ πιαηεία έπξεπε πξώηα λα πεξάζεη από έλα θαηαπξάζηλν παξθάθη, όπνπ δέληξα μεπξόβαιαλ από παληνύ θαη πνιύρξσκα ινπινύδηα ζθέπαδαλ κε κηα αγθαιηά ην ρώκα. Σηελ Καζζάλδξα άξεζε πνιύ απηό ην κέξνο, λα παηάεη ην γξαζίδη θαη λα εηζπλέεη ηνλ θαζαξό αέξα… Μεηά βίαο ζπκόηαλ ηηο βόιηεο θαη ηα πηθλίθ πνπ έθαλε εθεί κε ηνπο γνλείο ηεο ή ην γεγνλόο όηη πεξλνύζε από εθεί γηα λα πάεη ζην ζρνιείν, δηόηη ην παξόλ ήηαλ ηόζν δύζθνιν, γηα λα ζθεθηεί ηηο γιπθέο αλακλήζεηο, πνπ ζηγά- ζηγά έθαλαλ θηεξά θαη απνκαθξύλνληαλ… Αθνύ πεξηπιαλήζεθε ζηε δεληξνζπιινγή ηνπ πάξθνπ, ηε ρώξηδε έλαο δξόκνο από ηελ πιαηεία. Υπέξνρεο κπξσδηέο αηρκαιώηηδαλ ηελ όζθξεζή ηεο, κπξσδηέο από ηα θξεζθνςεκέλα θεθάθηα πνπ θάληαδαλ ηόζν ιαρηαξηζηά θαη πξνέξρνληαλ από έλαλ πάγθν ζηελ πιαηεία .Γελ ηεο ηξάβεμε όκσο απηό ηελ πξνζνρή, αιιά έλα επράξηζην άθνπζκα, κηα ππέξνρε κεισδία πνπ μερύλνληαλ από ην βηνιί πνπ έπαηδε έλαο πνιύ ηαιαληνύρνο, αιιά θησρόο δεθαεπηάρξνλνο λεαξόο . ςειό παιηθάξη κε θαζηαλά καιιηά ζαλ θνξκό δέληξνπ θαη πξάζηλα κάηηα ζαλ θύιια ειηάο . Έπαηδε ζηνξγηθά ην βηνιί ηνπ, άγγηδε ηόζν απαιά ηηο ρνξδέο κε ην δνμάξη, εμέθξαδε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ… Όκσο θαλείο δελ ηνπ έδσζε ρξήκαηα, αλ θαη ζπγθηλήζεθαλ, έθπγαλ θαη ζπλέρηζαλ ηελ βόιηα ηνπο ρσξίο θαλέλα εξέζηζκα λα ηνπο θεληξεί πιένλ ην ελδηαθέξνλ. Απηό δελ ίζρπε γηα ηελ εξσίδα καο, πνπ κεζπζκέλε από ην γνεηεπηηθό ήρν, ηνλ πιεζίαζε θαη ηνπ δήηεζε επγεληθά λα παίμεη έλα αθόκα θνκκάηη. Δθείλνο θπζηθά εθπιήξσζε ηελ επηζπκία ηεο δεζπνηλίδαο παίδνληαο έλα πην κειαγρνιηθό από ην πξνεγνύκελν. Οη λόηεο ρόξεπαλ κε ηελ ςπρή ηνπο, ε κνπζηθή κάγεπε ηνπο πάληεο θαη απηή ηελ θνξά θαλείο δελ αληηζηάζεθε. Σην ηέινο όινη θαηαπνιέκεζαλ ηνλ αδηάθνξν εαπηό ηνπο, ηνλ ιππήζεθαλ θαη ηνπ έδσζαλ από κηα δξαρκή. Αλ θαη ε Καζζάλδξα ήζειε πνιύ λα ηνπ δώζεη ρξήκαηα, γηαηί ηνλ έβαιε ζε επηπιένλ θόπν, ηνπ απνθξίζεθε: <<Νεαξέ βηνιηζηή έρεηο ηελ ηθαλόηεηα λα καγλεηίδεηο θαη λα καγεύεηο όπνηνλ ζε αθνύζεη, ζπγγλώκε πνπ κόλν κε ην δένο κνπ γηα εζέλα, δελ κπνξώ λα ζε επηβξαβεύζσ!>> Ο βηνιηζηήο ηε δηέθνςε θαη είπε: <<Με δεηάο ζπγγλώκε θαη κε ζηελνρσξηέζαη πνπ δελ έρεηο ρξήκαηα, κνπ πξόζθεξεο ηελ απόιαπζή ζνπ σο αθξναηήο, κε ηελ επγεληθή δήηεζε ελόο επηπιένλ ηξαγνπδηνύ, θαηαξγώληαο ηελ απειπηζία κνπ θαη ηειηθά έθαλεο
  3. 3. ην πιήζνο λα κε επεπθεκήζεη! Αληηζέησο, εγώ νθείισ λα ζε αληακείςσ… >>. Απηά είπε θαη αλέκελε ηελ επηζπκία ηεο Καζζάλδξαο. Πξνο κεγάιε ηνπ έθπιεμε ην δώξν πνπ ηνπ δήηεζε ήηαλ λα ηε κάζεη λα παίδεη βηνιί, κε ηελ ειπίδα λα θαηαθέξεη θαη εθείλε λα καγέςεη ην πιήζνο. Η απάληεζή ηνπ ήηαλ ζεηηθή. ήηαλ πξόζπκνο λα πξαγκαηνπνηήζεη καζήκαηα θαη λα απνθηήζεη κηα πηζηή καζήηξηα θαη θίιε. Γηα αθεηεξία κηαο κεγάιεο θηιίαο, εθείλνο ηεο αγόξαζε έλα πεληαλόζηηκν θεθάθη θαη εθείλε ηνλ απνραηξέηηζε έρνληαο θαη ηηο ακθηβνιίεο ηεο, αλ ζα ηεξήζεη ηελ ππόζρεζή ηνπ… Η θιεςύδξα ηεο εκέξαο έξημε ηελ ζθόλε πξνο ηελ άιιε κεξηά θαη έηζη ην βξαδάθη δελ άξγεζε λα θαιύςεη κε ζθνηάδη όιε ηελ πιάζε θαη ην θεγγάξη παξνπζηάζηεθε ζηνλ νπξαλό ζαλ θσηεηλή πηλειηά ζε ζθνύξν θακβά. Όιε ηε λύρηα, ε Καζζάλδξα ζθεθηόηαλ ην κειαγρνιηθό ηξαγνύδη ηνπ βηνιηζηή… Άξαγε ζα θξαηνύζε ηελ ππόζρεζή ηνπ; Θα ηεο κάζαηλε βηνιί; Κάηη κέζα ηεο θώλαδε πσο δε ζα ηελ απνγνήηεπε… Τέηνηεο ζθέςεηο θαηέιαβαλ ην κπαιό ηεο, κέρξη πνπ ν ύπλνο ηελ πήξε απαιά ζηελ αγθαιηά ηνπ. Ήηαλ σξαίν ην ηνπίν εθείλε ηελ ώξα, ηα πάληα πεηζαξρνύζαλ ζε κηα απόιπηε εζπρία, ηα ινπινύδηα είραλ θιείζεη ηα πέηαια ηνπο, ηα πνπιάθηα πήγαηλαλ όιν θαη πην θνληά ζηε κεηέξα ηνπο… κέρξη θη απηά είραλ νηθνγέλεηα, ελώ ε Καζζάλδξα ήηαλ κόλε θαη ν θόβνο ηεο κνλαμηάο, ήηαλ ν ρεηξόηεξνο θόβνο! Τν πξσί δελ άξγεζε λα θηάζεη, ήδε αθνύζηεθε ην θειάεδηζκα ηνλ πνπιηώλ πνπ κε ηε γιπθηά ηνπο απαγγειία μύπλεζαλ ηε λεαξή. Πξώηε θνξά μύπλεζε ηόζν ελζνπζηαζκέλε θαη γξήγνξα εηνηκάζηεθε κε πξννξηζκό ηελ πιαηεία. Πέξαζε ην παξθάθη θηλνύκελε ζαλ αζηξαπή θαη όηαλ έθηαζε ζηελ πιαηεία, ζθάλαξε κε κηα καηηά όια ηα πξόζσπα πνπ ππήξραλ εθεί… Γελ ηνλ είδε πνπζελά! Σε έλα θιάζκα δεπηεξνιέπηνπ ην ρακόγειν ζβήζηεθε από ηα ρείιε ηεο. Τελ ώξα πνπ θαηαθπξίεπζε ε απνγνήηεπζε, κηα γλσζηή αγγειηθή θσλή αθνύζηεθε: << Δκέλα γπξεύεηο αγαπεηή κνπ; Ννκίδεηο πσο ζε μέραζα; >> Αλαζηελαγκό αλαθνύθηζεο έβγαιε θαη ηνλ θαιεκέξηζε ζεξκά. Τν άγρνο ηεο γηα ην κάζεκα βηνιηνύ έγηλε αληηιεπηό από ην δάζθαιό ηεο, πνπ επηηέινπο ηεο ζπζηήζεθε κε ην όλνκα Άξζνπξ. Αθνύκπεζε ζηνλ ώκν ηνπ ην βηνιί θαη θξάηεζε ζηα ρέξηα ηνπ ην δνμάξη κε ην νπνίν ζηγά - ζηγά γαξγάιεζε ηηο ρνξδέο. << Γε ζηνρεύσ λα ζνπ κάζσ ηηο λόηεο ή πσο λα θξαηάο ην δνμάξη, ζηνρεύσ λα ζε κάζσ λα αγαπάο απηό πνπ θάλεηο, λα εθθξάδεηο ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ θαη λα θαηαλνήζεηο πσο κε ιίγε πξνζπάζεηα θαη θαιή ζέιεζε όια κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ! >>, ηεο εμήγεζε. Η Καζζάλδξα ζπγθηλνύληαλ όιν θαη πεξηζζόηεξν κε ηα ιόγηα ηνπ Άξζνπξ, ζηεθόηαλ κέξα κε ηελ κέξα ζην πιεπξό ηνπ θαη κάζαηλε πνιιά γηα ην
  4. 4. βηνιί. Γελ είλαη γλσζηόο ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν εθείλνο ηελ ελζάξξπλε ηόζν πνιύ, κπνξεί ε θαιή ζέιεζε ηεο καζεηεπόκελεο λα έπαηδε ζπνπδαίν ξόιν γηα εθείλνλ. Έπεηηα από αξθεηέο εβδνκάδεο ε Καζζάλδξα είρε κάζεη ηα βαζηθά θαη κπνξνύζε λα παίμεη ηνπιάρηζηνλ έλα θνκκάηη, θάλνληαο όιν θαη πην πεξήθαλν ην λεαξό εθπαηδεπηή. Οη κέξεο θπινύζαλ όκνξθα, γεκάηεο κνπζηθή θαη ν καλδύαο ηεο θηιίαο ηνύο είρε ζθεπάζεη. Έκαζαλ πνιιά ν έλαο γηα ηνλ άιιν, όπσο γηα παξάδεηγκα, πσο ν Άξζνπξ θαηαγόηαλ από ηελ Αγγιία, ήηαλ νξθαλόο θαη είρε έλαλ αδειθό ηνλ Μέλεαι. Έθαλαλ βόιηεο ζην θαηαπξάζηλν πάξθν πνπ κάιινλ εληππσζίαδε θαη ηνλ Άξζνπξ, ηδηαίηεξα ηώξα πνπ ε αξρή ηεο άλνημεο πιεκκύξηδε ηηο αηζζήζεηο κε πιεζώξα ρξσκάησλ θαη αξσκάησλ, έβγαδαλ θάλα δπν δξαρκέο παίδνληαο βηνιί θαη ην θαιόθαξδν θνξίηζη καο, πξαγκαηνπνίεζε ην όλεηξό ηεο γηα μερσξηζηέο εκπεηξίεο. Μηα κέξα πήγαλ βόιηα ζηε ζάιαζζα, πνπ άθεζε ηελ Καζζάλδξα άθσλε από ηα θάιιε ηεο, ηη όκνξθε πνπ ήηαλ ε ζάιαζζα… ζαλ κηα λεξάηδα θαιινλή, βγαικέλε από ην πην καγηθό παξακύζη θαη ν ήιηνο άθελε ηηο θόξεο ηνπ ειηαρηίδεο λα θάλνπλ βνπηηέο ζηα θξπζηάιιηλα λεξά θαη έηζη ρξώκαηα πνιιά πξνζζέηνληαλ ζηελ ππέξνρε εηθόλα. Να ‘ρεη δόμεο ν Θεόο πνπ καο έδσζε όξαζε λα βιέπνπκε ηα πάληα…! Να ‘ρεη δόμεο ν Θεόο πνπ δεκηνύξγεζε ηελ αγάπε θαη ηελ θηιία, λα ‘ρεη δόμεο πνπ καο έδσζε θαξδηά από πεξηζηέξηα, ειεύζεξεο λα πεηνύλ νη ζθέςεηο καο θαη ηα όλεηξά καο! Κξίκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ηηο απώιεηεο πνπ ππάξρνπλ θαη λα θάλνπκε πνηάκηα ηα δάθξπα θαη ζηάρηε ηα κάηηα… Πάληα ζα ππάξρνπλ νη ιεγόκελνη θαθνί πνπ κε ηηο πξάμεηο ηνπο πιεγώλνπλ θαη βιάπηνπλ ηνπο θαινύο. Η Καζζάλδξα γηα κηα θνξά ζηε δσή ηεο μερλάεη ηηο ζηελαρώξηεο θαη επηθεληξώλεηαη ζην λα επνπιώζεη ηηο πιεγέο ηεο κε έλα θαηλνύξγην πξόζσπν ζηελ ηζηνξία ηεο, έλα ζπνπδαίν θίιν. Πνηόο όκσο κπνξεί λα θαηεδαθίζεη ηα όλεηξα θαη ηηο ειπίδεο ηεο γηα ην κέιινλ; Απηό ην εξώηεκα έρεη κόλν έλαλ θνηλό παξνλνκαζηή: ηνλ θαθό αδειθό ηνπ Άξζνπξ, ηνλ Μέλεαι. Απηόο ήηαλ πνιύ δειηάξεο: ήηαλ ν κεγάινο αδειθόο θαη δε ράξεθε πνπ όιε ε νηθνγέλεηα ζηξάθεθε πξνο ην λέν ηεο κέινο: ηνλ Άξζνπξ. Τα δπν αδέιθηα δηέθνςαλ επαθέο πξηλ πεξίπνπ ηξία ρξόληα, αθόηνπ απεβίσζε ε κεηέξα ηνπο. Δύθνια κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πσο απηόο ζα αλαηξέςεη ηα πάληα θαη ζα δεκηνπξγήζεη έλα λέν ξήγκα ζηελ θαξδηά ηεο Καζζάλδξαο, ηελ απώιεηα… Ήηαλ βξάδπ, θόληεπαλ κεζάλπρηα θαη ε Καζζάλδξα δελ κπνξνύζε λα θνηκεζεί, όρη επεηδή ην πεδνδξόκην δελ ήηαλ αλαπαπηηθό, εμάιινπ ην είρε ζπλεζίζεη, αιιά θάηη άιιν ζπλέβαηλε…
  5. 5. Δίρε έλα θαθό πξναίζζεκα γηα ηελ εμέιημε ηεο λύρηαο, θάηη αιπζόδελε ην κπαιό ηεο. Έπεηηα, όιεο νη ππνςίεο ηεο επαιεζεύηεθαλ… Άθνπζε ηνλ ήρν ηεο ζεηξήλαο, ηνλ πην εθηαιηηθό ήρν γηα εθείλε, θάηη πνπ πξνμέλεπε εξρνκό θαθνύ… Απηόο ν ήρνο είρε αθνπζηεί από ην αζζελνθόξν πνπ κεηέθεξε ηνπο γνλείο ηεο ζην λνζνθνκείν έπεηηα από ηηο θιόγεο πνπ ηύιημαλ ην ζπίηη ηνπο. Όκσο απηόο ήηαλ δηαθνξεηηθόο, πην εθδηθεηηθόο … Πξνέξρνληαλ από αζηπλνκηθό όρεκα, όπνπ ζπλέιαβαλ ηνλ Άξζνπξ γηα θινπή ρξπζνύ θνζκήκαηνο, κηα παγίδα ηνπ αζεόθνβνπ Μέλεαι. Πώο λα δηαγξαθηεί απηή ε εηθόλα από ηελ κλήκε ηεο Καζζάλδξαο; Ο Άξζνπξ ηθέηεπε γηα βνήζεηα θαη ππνζηήξηδε ηελ αζσόηεηά ηνπ. Τν θνξίηζη δελ κπνξνύζε λα θάλεη ηίπνηα… κόλν πξνζεπρήζεθε γηα ράξε ηνπ, γηα ην θαιό ηνπ θίινπ ηεο, γηα ην θαιό ελόο ζπνπδαίνπ αλζξώπνπ. Μάηαηεο όιεο νη πξνζεπρέο θαη όιεο νη ειπίδεο εμαιείθηεθαλ ζα ζθόλε ζηνλ άλεκν, έπεηηα από πεληαεηή θαηαδίθε ηνπ λεαξνύ. Θα μαλαληίθξηδε ηα πξάζηλα απηά κάηηα; Σε απηά ηα ρξόληα ζηέξεζεο ειεπζεξίαο, ν Άξζνπξ ζθεθηόηαλ αθαηάπαπζηα ηα ιόγηα ηνπ θνξηηζηνύ:<< Γελ κπνξώ λα πηζηέςσ πσο άιιε κηα απώιεηα ζα κε πηθξάλεη πάιη! Υπνκνλεηηθά πεξίκελα θάηη θαιό λα ζπκβεί θαη ζπλέβε. Βξήθα έλα καιακαηέλην θίιν, αλαθάιπςα κηα θξπθή κνπ αξέζθεηα γηα ηελ κνπζηθή θαη μαθληθά, ζαλ αλεκνζηξόβηιν πνπ ηζνπεδώλεη ηα πάληα, ζαλ ηελ θσηηά πνπ αλαδσππξώλεη θαη θαίεη όια ηα ππάξρνληα, έηζη ζε κηα ζηηγκή όια ράζεθαλ …>> Ο Άξζνπξ αηζζαλόηαλ απνπληθηηθή ηελ αηκόζθαηξα ηνπ εζώθιεηζηνπ ρώξνπ, όηαλ έθιεηλε ηα κάηηα, ην πλεύκα ηνπ πεξπαηνύζε ζηνλ θόζκν έμσ από ηα ζηδεξέληα θάγθεια, αλνδξνκνύζε ζην άθνπζκα θαη ζηελ πθή ηνπ μύιηλνπ κνπζηθνύ νξγάλνπ θαη ζηελ ελάξεηε θίιε ηνπ… Πέληε ρξόληα πέξαζαλ θαη όια δηαθνξνπνηήζεθαλ… ην ρακόγειν ζβήζηεθε από ηα ρείιε ηεο Καζζάλδξαο, ε νπνία δε βξήθε θαλέλα θίιν ζαλ ηνλ Άξζνπξ, πνπ θαηόξζσζε λα ραξαρζεί ζηε κλήκε : ραξίδνληάο ηεο ην βηνιί θαη δσξίδνληαο νδύλε κε ηα πηθξά ηνπ ιόγηα: << Καιή κνπ θίιε, κελ θιαηο πνπ ζα είκαη καθξηά, κε ζηελαρσξηέζαη πνπ ήξζε θαη κηα αθόκε αλαπνδηά, δελ πεηξάδεη, γηαηί ζην ηέινο όια ζα εμειηρηνύλ θαιά θαη είκαη ζίγνπξνο γηα απηό, εζύ πάξε ην βηνιί κνπ θαη πξάμε όια όζα ζνπ έκαζα, ζπγθίλεζε αλζξώπνπο θαη εμεκέξσζε ζθιεξόθαξδνπο… Όζνλ αθνξά ζηνλ αδειθό κνπ, κε ζπκώλεηο θαη ηνλ θαηεγνξείο, ε δήιεηα ηπθιώλεη θαη εγώ αλακέλσ ηελ εκέξα πνπ ζα θξύςεη ηα καραίξηα θαη ζηελ αγθαιηά ηνπ κε δερηεί! >> Ο θαηξόο πέξαζε θαη ε Καζζάλδξα πξαγκαηνπνίεζε ηελ επηζπκία ηνπ θίινπ ηεο ζπγθηλώληαο ηόζνπο πνιινύο αλζξώπνπο, πνπ νδεγήζεθε ζηνλ βαηήξα ηεο δόμαο. Δμάιινπ
  6. 6. όθεηιε ηόζα πνιιά ζηνλ Άξζνπξ γηα λα παξακειήζεη ηηο επηζπκίεο ηνπ, πνπ ήηαλ γηα ην δηθό ηεο θαιό. Πνιιά γξάθηεθαλ ζηηο εθεκεξίδεο: << Έλα αζηέξη γελλήζεθε, παίδεη άξηζηα ην βηνιί πνπ ζε ζπλεπαίξλεη >> Μηα άηεθλε νηθνγέλεηα ηελ πηνζέηεζε θαη επηηέινπο βξήθε κηα δεζηή θσιηά πνπ πάληα νλεηξεπόηαλ, είρε επηηέινπο γηα ζπληξνθηά κηα κεηέξα θαη έλαλ παηέξα πνπ ηελ αγαπνύζαλ αδηάθνπα… Όια ηα όλεηξά ηεο έγηλαλ πξαγκαηηθόηεηα, όια εθηόο από έλα: ε έληνλε επηζπκία ηεο λα μαλαδεί ηνλ Άξζνπξ, ηνλ θαιύηεξό ηεο θίιν! Άξαγε λα βγήθε από ηελ θπιαθή; Σπλερίδεη λα είλαη ν παιηόο θαιόο Άξζνπξ ή ε θπιαθή ηνλ άιιαμε; Όκσο γηα ιίγν έπξεπε λα αθήζεη απηέο ηηο ζθέςεηο θαη λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ εκθάληζή ηεο ζηελ πιαηεία… Λίγα ιεπηά πξηλ βγεη ζηε ζθελή, θξύνο ηδξώηαο κνύζθεςε ην θνξκί ηεο. Σε θάζε ηεο κνπζηθή εθηέιεζε κε ηελ παξνπζία θνηλνύ, ε λεαξή θνπέια δηαθαηέρνληαλ από λεπξηθόηεηα θαη κεξηθέο αξλεηηθέο ζθέςεηο πνπ απεηινύζαλ ηελ αξκνληθή κεισδία από βηνιί… << Μαθάξη λα ήηαλ ν Άξζνπξ εδώ, καθάξη λα κε ελζάξξπλε ιίγν….>> Φαίλεηαη πσο δε γλώξηδε πσο ν Άξζνπξ είρε βγεη από ηελ θπιαθή… Δίρε εηζπλεύζεη ηνλ άλεκν ηεο ειεπζεξίαο θαη ζα ζαύκα θαη επρή πνπ εθπιεξώλεηαη κόλν κε ηα πεθηαζηέξηα, ε κνίξα ζρεδίαδε λα ζπλαληεζνύλ θαη κάιηζηα ζηελ πιαηεία, όπνπ εθεί θαηεπζύλνληαλ ν λεαξόο, ζην κέξνο πνπ είρε λνζηαιγήζεη. Όζνλ αθνξά ηελ Καζζάλδξα, πήξε ηελ απόθαζε λα βγεη ζηελ ζθελή θαη λα γνεηεύζεη. Ο Άξζνπξ έθηαζε ζηελ πιαηεία θαη πιεζίαζε ηνλ θόζκν πνπ είρε ζπγθεληξσζεί, γηα λα αθνύζεη κηα θαηαπιεθηηθή κνπζηθή εθηέιεζε. Πξνο κεγάιε ηνπ έθπιεμε, άθνπζε καγεπηηθέο λόηεο πνπ πξνέξρνληαλ από βηνιί, πνπ ζπγθίλεζαλ αθόκα θαη ηηο ιεπηόηεξεο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ ρνξδέο… Μεγαιύηεξε έγηλε ε έθπιεμή ηνπ, όηαλ είδε ηε βηνιίζηξηα… κηα όκνξθε ςειή θνπέια κε μαλζά καιιηά θαη γαιαλά κάηηα. Θακπώζεθε από ηελ νκνξθηά θαη θαηάιαβε πσο ήηαλ ε Καζζάλδξα: θνξηηζάθη ηελ άθεζε θαη ηώξα… ππέξνρε θνπέια… Άξαγε λα ηνλ ζπκόηαλ; Όηαλ ε παξάζηαζε έιαβε ηέινο εθείλνο ηελ πιεζίαζε κε ζθνπό λα βεβαησζεί πσο ήηαλ απηή… Γελ ρξεηάζηεθε λα πεη θάηη, γηαηί κόιηο εθείλε ηνλ αληίθξηζε, ηνλ αλαγλώξηζε από ηα πξάζηλά ηνπ κάηηα θαη γξήγνξα ηνλ αγθάιηαζε …Δίραλ πνιιά λα ζπδεηήζνπλ, δάθξπα θπινύζαλ από ηα κάηηα θαη ησλ δύν… Η ρξπζή θηιία ηνπο, πην πνιύηηκε από θάζε ρξπζάθη, απέδεημε πσο δελ ρξεηάδεηαη λα είζαη πινύζηνο γηα λα είζαη επηπρηζκέλνο, απιά λα έρεηο πίζηε θαη εκπηζηνζύλε ζηα όλεηξά ζνπ θαη όια κπνξνύλ λα ζπκβνύλ… ΤΕΛΟΣ

×