Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

англ.мова дпа2015 9 клас

англ.мова дпа2015 9 клас

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

англ.мова дпа2015 9 клас

 1. 1. г. 'Ч с: - ' г о. : . ,- с: е гвт“. . ї Т І д д г? Щ % ї . Й щ : ЧЕЗ Г Е *пвссзтщпш с; О. Я. Коваленко, О. В. Чепурна, Г. Л. Ворон, М. Н. Шопулко їГЈњїІд. Г для державної' л < в пїдсумкової отестоцїї* ~ ~ 3 англїйської' мови 4, . „. јмнт имим -. І ~- - . ..„ „жчї . ю «ги х 1' * ' и. ч , М м „тц ь !11*Ч'І
 2. 2. О. Я. Коваленко, О. В. Чепурна, Г. Л. Ворон, М. Н. Шопулко ЗБІРБІ ЮЛИ ЗАВДАНЪ для державно'І' пїдсумкової атестацїї з ангпїйської мови Київ «Генева» 2015
 3. 3. УДК 811.111(О79.1) ББЩ 81.2Англ-922 З-41 Укладпчї: Коваленко ОЯ. , головний спецїалїст департаменту загальної середньої та дошкїльної освїти Мїнїстерства освїти 1 науки України; Чепурна О. В., учитель вищої катеторїї спецїалїзованої школи М 76 їм. О. Гон- чара м. Кнеза, старший учитель; Ворон Г. Л., учитель гїмназїї Мз 143 м. Киева, учительметодист; Шопулко М. Н., методист вїддїлу науково-методичного забезпечення змїсту освїти основної 1 старшої школи Інституту їнновацїйних технологїй ї змїсту осыти. У збїрнику використано матерїали, наданї видавництвами Ехргезв Риыїзтпд' та Сатьйаве Ппїчегзїгу Ргевз (Велика Британїя) Збїрник завдань для державної пїдсумкової атеста- З-41 цїї з англїйської мови : 9-й кл. / уклад. : О. Я. Кова- ленко та їн. - К. : Генева, 2015. - 112 с. ІЅВМ 978-966-11-0546-0. Пропоновавий посїбник мїстить 50 варїантїв завдань для державпої пїдсумкової атестацїї з англїйської мови в 9-му класї. Кожний варїант складветься а трьох частин 1 передбачае контроль основних видїв мовленневої дїяльностї учнїв (читання, письма ї говорїння). УДК 811.111(079.1) ББК 81.2Англ-922 © Коваленко О. Я., Чепурна О. В., Боров Г. Л., Шопулко М. Н., укладапня, 2015 © Впддвництво сГенезаь, оригїнал-макет, 2015 ІЅВІЧ 978-966-1 1-О546~0
 4. 4. ПОЯСНЮВАЛьНА ЗАПИСКА Матерїали для державиої пїдсумкової атестацїї з їноземної мови в 9 класї навчаль- них закладїв системи загальної середньої освїти складено вїдповїдно до чинної Прог- рами загальноосвїтнїх навчальних закладїв з їиоземних моа, затвердженої Мїнїстер- ством освїти 1 науки України. Змїст ї формат їспиту враховуе головну мету навчання їноземної мови в загальнњ освїтнїх навчальних закладах - формування в учнїв комунїкативної компетенцїї, базою для якої слугують комунїкативиї вмїния, сформованї на основї мовних знань 1 навичок. Объктами контроли) визначаються читапня, письмо та говорйиня як види мов- леиневої дїяльностї, а також лексичний 1 граматичний аспекти їншомовної комунї- кацїї (аикористаиня мови). Змїст тестових завдаиь будуеться на автентичних зразках мовлення, прийнятих у Великїй Британїї, Францїї, Нїмеччинї, Іспанїї, та вїдповїдае сферам 1 тематицї ситуативного спїлкування, зазначеним у шкїльнїй навчальнїй програмї. Завдання для визначеиня рївня сформованостї компетенцїї в читаннї орїентуеться на рїзнї його стратегїї: з розумїнням основної їнформацїї (ознайомлювальне читання) та повної їнформацїї (вивчальне читання). Джерелами для добору текстїв слугують їнформацїйно-довїдковї, рекламнї, газетно-журнальнї матерїали, уривки з художнїх творїв, змїст яких узгоджуеться з навчальною програмою. Тексти для ознайомлю- вального читання можуть мїстити незнайомї слова - до 5 %, а для вивчального чи- тання - до З %, про значения яких можна здогадатися з контексту, за словотнорчими елементами, за спївзвучиїстю з рїдною мовою (слова-їнтернацїоналїзми). Завдання для визиачення рївня сформованостї компетенцїї в письмї зорїентовано на виконання комунїкативно-творчих видїв дїяльиостї: писати тексти рїзних видїв 1 на рїзнї теми, пов'язанї з їнтересами та комунїкативними потребами, що узгоджу- ються зї змїстом шкїльної навчальної програми (зв'язие висловлювання, оголошення, лист, листївка, анотацїя, вїдгук). Контроль лексичної та граматичпої компетенцїї (никористання мови) передбачае визначення рївня сформованостї мовних навичок: здатностї самостїйно добирати й формоутворювати лексичнї одиницї та граматичнї явища вїдповїдно до комувїкатив- них потреб спїлкування в межах сформульованих завдань. Основними засадами для вибору видїв 1 змїсту тестїв слугують завдання комунїкативно-когнїтивного спряму- вання: редагування, доповнення, заповнення, трансформацїя, перефразувания. Державна пїдсумкова атестацїя з їноземної мови в 9 класї, так само, як 1 в попе- реднї роки, проводитиметься за бїлетами, що мїстять завдання трьох видїв: читання тексту та виконаиня пїслятекстового завдання; письмова робота; бесїда за пропоно- ваною ситуацїею. Перше завдання бїлетїв мас на метї перевїрити рївень сформованостї в учнїв умїнь 1 навичок читання, розумїння прочитаного тексту, умїння узагальнювати змїст прочитаного, виокремлювати ключовї слова та визначати значения незнайомих слїв за контекстом або словотворчими елементами. Учнї розумїють прочитанї автеитичнї тексти рїзних жанрїв 1 стилїв (зокрема, художню прозу), що вїдображають реалїї життя та вїдповїдають вїковим особливос< тям. Умїють знаходити та аналїзувати необхїдну їнформацїю, яка подаеться у ви- глядї оцїночних суджень, опису, аргументацїї; робити висновки а прочитането; видї- ляти головну думку/ їдею 1 диференцїювати основнї факти та другорядну їпформацїю; аналїзувати та зїставляти їнформацїю, розумїти логїчнї зв'язки всерединї тексту та мїж його частинами. Тексти можуть мїстити до 5 % незнайомих слїв, про значения яких можна вдогада- тися, використовуючи лїнгвїстичну й контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лїнїю, та 2 % незнайомих слїв, якј не перешкоджають розумїнню *гексту загалом. Друге завдання бїлетїв складаеться з двох частин. Перша частина перевїряе рївень сформованостї в учиїв писемної мовленневої компетенцїї, тобто володїиня ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ 2015 НГЛЈРЈСы/ А МОБА А
 5. 5. функцїональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою для , загальноосвїтнїх навчальних закладїв з їноземних мов, що також вїдповјдае европейському стандарту В1. Учнї вмїють писати особистї листи, використовуючи формули мовленневого ети- кету, прийнятї в країнї, мова якої вивчаеться, розповїдаючи про окремї факти та подїї свого життя, висловлюючи власнї мїркування та почуття, описуючи плани на майбутне та запитуючи партнера про аналогїчну їнформацїю, а також передавати повїдомлення у виглядї записки довїлъної форми. Умїють розповїдати про перебїг подїй, описувати людину, об'ект; писати повїдомлення нїдповїдно до поставленого завдання, зокрема про побачене, прочитане, почуте згїдно їа запропонованою мов- ленневою ситуацїею; обгрунтовувати власну точку аору, складати дїловї листи, пи- сати оголошення, заяву, робити запис їнформацїї. Обсяг письмового висловлювання складае 35-45 слїв. У частинї використання мови визначаеться рївень володїння лексичними, грама- тичними, семантичними та прагматичними знаннями, що передбачають умїння вйльно спїлкуватися. Учням пропоиуються тести з пропущеними лексичними оди- ницями або граматичними структурами. Тр е т с завдання бїлетїв перевїряе рївень сформованостї навичок 1 вмїнь мовлення за допомогою зв'язного висловлювання. Учнї вїльно спїлкуються їз спїврозмовником; чїтко реагують на почуте пїд час спїл- кування; беруть участь у бесїдї та ведуть дїалог у межах програмної тематики, реалї- зуючи необхїднї комунїкативнї функцїї; адекватно використовують у спїлкуваннї компенсаторнї засоби та найбшьш уживанї формули, що стосуються лїнгвокраїнознав- чої сфери та надають спїлкуванню бїльшої виразностї, емоцїйностї та перекоиливостї; никористовують у процесї спїлкування рїзноманїтнї мовнї засоби, зокрема дїалогїчнї едностї й формули мовленневого етикету, прийнятого в країнї, мову якої вивчають, а саме: для Інїцїювання, пїдтримування й завершення спїлкування, для аргументацїї власної точки зору та для висловлювання свого ставлення до предмета спїлкування. Вїдповїдь учнїв проходить у формї бесїди-дїалогу з членами екзаменацїйної комї- сїї (з елементами монологїчного повїдомлення). Бесїда-дјалог повинна мати характер мовленневої взаемодїї в межах запропонованої ситуацїї. Учнї реагують на реплїки спїврозмовника та стимулюють його до продовження. Дїалог - обмїн їнформацїею повинен складатися їз запитань 1 вїдповїдей, реплїк-реакцїй 1 реплїк-спонуканъ. Монологїчнй висловлювання учнїв повиннї вїдповїдати ситуацїї; бути повними, по- слїдовними, комунїкативно спрямованими (мїстити особистїснї оцїннї фрази, власне ставлення учня до об'екта висловлювання), лексично насиченими, правильно фоне- І ДЕРЖАВНА ПІДСУМКСЈВА АТЕСТАЦІЯ 2015 к) тично та граматично оформленими. Державна пїдсумкова атестацїя з їноземної мови складаеться з письмової та усної 4 частин. На виконання письмової (використання мови, читання та письмо) та усної (говорїння) частин - передбачено 35 хвилин (див. таблицю). *Н 1 частица 2 частица *Ч Читання Говорїния 10 хв 10 хв ~І щ! ) Письмо (використання Ј ч мови) 15 хв 25 хв 10 хв Державна пїдсумкова атестацїя з їноземних мов проводиться на основї матерїалїв збїрникїв завдань, виконання яких дае змогу визначити рївень засвоення Держав- ного стандарту основної школи та змїсту 1 вимог чинної навчальної програми для АНГЛЈУ 4
 6. 6. -----------І. -------------------------------------------------------------------. .------------. спецїалїзоваиих шкїл з поглибленим вивченням їноземних мов ІІ-рїчної школи. Вони вїдповїдають загальноевропейським рївням (А2+ - В1). Посїбники «Збїрники завдаиь для державної пїдсумкової атестацїї з англїйсъкої мови. 9 клас» мїстять 50 варїантїв бїлетїв. Кйлькїсть бїлетїв добираеться вчителями загальноосвїтнїх навчальиих закладїв вїд- повїдио до типу навчального закладу (загальноосвїтнїй иавчальиий заклад чи спецїа- лїзована школа з поглибленим вивчениям їноземних мов) та кїлькостї учнїв у класї. Завдання першого та другого питания бїлетїв учнї виконують на аркушах зї штампом вїдповїдного загальноосвїтнього навчального закладу. Методичнї рекомендацїї щодо проведения державної пїдсумкової атестацїї з їно- земних мов будуть видрукуванї в Іиформацїйному збїриику Мїнїстерства освїти 1 науки Україии та науково-методичиому журналї «Іноземнї мови в навчальиих за- кладах», 2014 р. КРИТЕРІї ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ УЧНІВ 9-х КЛАСІВ Учень отримуе середньоарифметичну оцїнку за показниками в читаинї, писем- иому та усному мовленнї. Читания Бали Характеристика вїдповїдї І 12 балїв Учень умїе: видїляти загальиу та детальну їиформацїю а докумеитїв, що використовуються в повсякдениому життї (короткї повїдомлення для друзїв, оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздїв ї т. д.), детальну їнформацїю про осїб, факти, подїї тощо, точну та детальну їнформацїю, що стосуеться повсякдениого життя, у текстах, написа- них розмовною мовою; розрїзияти точки зору авторїв на коикретнї та абстрактнї теми в статтях ї доповїдях, фактографїчну їнформацїю 1 вра- жения, структуру тексту; розпїзнавати зв'язки мїж частииами тексту; не допускае помилок при виконаннї пїслятекстового завдания. Учеиь умїе: видїляти загальиу та детальну їнформацїю з документїв, що використовуються в повсякденному спїлкуваниї (короткї повїдомления для друзїв, оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздїв 1 т. д.), детальну їнформацїю про осїб, факти, подїї тощо, точну та детальну їиформацїю, що стосуеться повсякденного життя, у текстах, написа- них розмовною мовою; розрїзняти точки зору авторїв иа коикретнї та абстрактнї теми в статтях 1 доповїдях, фактографїчиу йнформацїю 1 вра- жеиня, структуру тексту; розпїзиавати зв'язки мїж частииами тексту; допускае одну помилку при виконаннї пїслятекстового завдання. 11 балїв Учеиь умїе: видїляти загальиу та детальну їнформацїю з докумеитїв, що використовуються в повсякдениому спїлкуваииї (короткї повїдомлення для друзїв, оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздїз 1 т. д.), детальну їиформацїю про осїб, факти, подїї тощо, точну та детальну їнформацїю, що стосуеться повсякденного житта, у текстах, написаних розмовною мовою; роарїзняти точки зору авторїв на конкретнї та аб- страктнї теми в статтях 1 доповїдях; розпїзнаватн зв'язки мїж частииа- ми тексту; плутае фактографїчиу їнформацїю з враженнями; допускае одну-двї помилки при виконаииї пїслятекстового завдаиня. 10 балїв ю г п ш Ш : г <І ъ- г. ) ЦЈ ъ- < <п ш о з: Е > о Еї І: < І ш . < Х П. . ЦЈ Ц
 7. 7. 9 балїв І Характеристика вїдповїдї Учень умїе: видїляти загальиу їнформацїю з документїв, що викори- стовуються в повсякденному спїлкуваннї (короткї повїдомлення для ДРУ- зїв, оголошення, проспекти, меню 1 т. д.), детальну їнформацїю про осїб, факти, подїї тощо, їнформацїю, що стосуеться повсякденного життя, у текстах, написаних розмовною мовою; розрїзняти точки зору авторїв на конкретнї та абстрактнї теми в статтях 1 доповїдях; не розпїзнае зв'язки мїж частииами тексту; плутае фактографїчну їнформацїю з враження- ми; допускае одну-двї помилки при виконаннј пїслятекстового завдання. 8 бвлїв 7 балїв Учень умїе: видїляти загальиу їнформацїю з документїв, що викорис- товуються в повсякденному спїлкуваннї (короткї повїдомлення для друзїв, оголошення, проспекти, меню 1 т. д.); не розпїзнае зв'язки мїж частииами тексту; допускае помилки, розрїзняючи фактографїчну Зн- формацїю 1 враження, точки зору авторїв на конкретнї та абстрактнї теми в статтях 1 доповїдях; допускае двї помилки при виконаннї пїсля- текстовото завдання. Учень умїе: видїляти загальиу їнформацїю з документїв, що викорис~ товуються в повсякденному спїлкуваннї (короткї повїдомлення для друзїв, оголошення, проспекти, меню 1 т. д.), детальну їнформацїю про осїб, факти, подїї тощо, точну та детальну їнформацїю, що стосуеться повсякденного життя, у текстах, написаних розмовною мовою; не роз- пїзнае зв'язки мїж частииами тексту; допускае помилки, розрїзняючи точки зору авторїв на конкретнї та абстрактнї теми в статтях 1 допо- вїдях, фактографїчну їнформацїю 1 враження, структуру тексту; допус- кае двї-три помилки при виконаннї пїслятекстового завдання. 6 балїв Учень умїе: видїляти загальиу їнформацїю з документїв, що викори- стовуються в повсякденному спїлкуваннї (короткј повїдомлення для друзїв, оголошення, проспекти, меню ї т. д.), детальну їнформацїю, що стосуеться повсякденпого життя, у текстах, написаних розмовною мо- вою; не розпїзнае зв'язки мїж частииами тексту; допускае помилки, роз- рїзняючи точки зору авторїв на конкретнї та абстрактнї теми в статтях ї доповїдях, фактографїчну їнформацїю ї враження, структуру тексту; допускае три-четири помилки при виконаннї пїслятекстового завдання. 5 балїв 4 бали Учень умїе: видїляти загальиу їнформацїю з документїв, що викорис- товуються в повсякденному спїлкуваннї (короткї повїдомлення для друзїв, оголошення, проспекти, меню 1 т. д.), загальиу та детальну їн- формацїю з документїв, що використовуються в повсякденному життї (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздїв тощо); допускае помилки, розрїзняючи точки зору авторїв на конкретнї та абстрактнї теми в статтях 1 доповїдях, фактографїчну їнформацїю 1 враження, структуру тексту, розпїзнаючи зв'язки мїж частииами тексту; допус- кае чотири помилки при виконаннї пїслятекстового завдання. Учень умїе: видїляти загальиу їнформацїю з документїв, що викорис- товуються в повсякденному спїлкуваннї (короткї повїдомлення для друзїв, оголошення, проспекти, меню 1 т. д.); допускае помилки, роз- рїзняючи точки зору авторїв на конкретнї та абстрактнї теми в статтях 1 доповїдях, фактографїчну їнформацїю 1 враження, структуру тексту, розпїзнаючи зв'язки мїж частииами тексту; допускае численнї помил- ки при виконаннї пїслятекстового завдання.
 8. 8. Бали Характеристика вїдповїдї Учень не вмйе: видїляти загальиу їнформацїю з документїв, що вико- ристовуються в повсякденному спїлкуваннї (короткї повїдомлення для друзїв, оголошення, проспекти, меню 1 т. д.), загальиу та детальну їн- формацїю з документїв, що використовуються в повсякденному життї 3 бали (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздїв тощо); допускае помилки, розрїзняючи точки зору авторїв на конкретнї та абстрактнї теми в статтях 1 доповїдях, фактографїчну їнформацїю 1 враження, структуру тексту, розпїзнаючи зв'язки мїж частииами тексту; допус- кае численнї помилки при виконаннї пїслятекстового завдання. Г Учень не вмїе: видїляти загальиу їнформацїю з документїв, що вико- ристовуються в повсякденному спїлкуваннї (короткї повїдомлення для друзїв, оголошення, проспекти, меню ї т. д.), загальиу та детальну їн- формацїю а документїв, що використовуються в повсякденному життї 2 бали (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздїв тощо); допускае помилки, розрїзняючи точки зору авторїв на конкретнї та абстрактнї теми в статтях 1 доповїдях, фактографїчну їнформацїю ї враження, структуру тексту, ровпїзнаючи зв'язки мїж частииами тексту; допускае численнї помилки при виконаннї пїслятекстового завдання. Учень не вмїе: видїляти загальиу їнформацїю з документїв, що вико- ристовуються в повсякденному спїлкуваннї (короткї повїдомлення для друзїв, оголошення, проспекти, меню 1 т. д.); допускае помилки, розрїз- 1 бал няючи точки зору авторїв на конкретнї та абстрактнї теми в статтях 1 доповїдях, фактографїчну їнформацїю 1 враження, структуру тексту, розпїзнаючи зв'язки мїж частииами тексту; допускае численнї помил- ки при виконаннї пїслятекстового завдання. Письмо Бали Характеристика вїдповїдй І ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ 2015 Учень розкривае мету й основний змїст завдання, аргументуе пїд ЧЕ' викладу свою точку зору, робить власнї висновки, дае правильнї й пов- ' нї вїдповїдї до завдання в частинї, що стосуеться використання мови. Не допускае жодної помилки. 12 балїв Учень розкривае мету й основний змїст завдання, аргументуе пїд час : викладу свою точку зору, робить власнї висновки, дае правильнј й пов- нї вїдповїдї до завдання в частинї, що стосуеться використання мови. допускае 1-2 орфографїчнї помилки. 11 балїв Учень розкривае мету й основний змїст завдання, аргументуе пїд час викладу свою точку зору, робить власиї висновки, дае правильнї й 10 бддјв повнї вїдповїдї до завдання в частинї, що стосуеться використання мови. допускае 2-3 орфографїчнї помилки, 1-2 граматичнї помилки в прийменниках чи артиклях. Учень розкривае мету й основний змїст завдання, Проте недостатньо чїтко аргументуе свою точку зору, робить власнї висновки, допускае 9 балїв 1-2 помилки в завданнях в частинї, що стосуеться використання мови. допускае 2-8 орфографїчнї помилки, 1~2 помилки у вживаннї лекси- ки, 1-2 помилки в рїзних роздїлах граматики.
 9. 9. ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ 2015 2 к ьї -а 9 Характеристика вїдповїдї Учень розкривае мету й основний змїст завдання, проте недостатньо чїтко аргументуе свою точку зору, допускае 1-2 помилки в завданнях у частинї, що стосуеться використання мови. допускае 2-3 орфографїч- нј помилки, 2-3 помилки у вживаннї лексики, 1-2 помилки в рїзних роздйлах граматики, 1-2 стилїстичнї помилки. 8 балїв Учень розкривае мету й основний змїст завдання в цїлому зв'язно, але поверхово розкривае тему, допускае 2-3 помилки в завданнях у части- нї, що стосуеться використання мови. допускае 3-4 орфографїчнї по- милки, 2-3 помилки у вживаннї лексики, 1-2 помилки в рїзних роздї- лах граматики, 1-2 стилїстичнї помилки. 7 балйв Учень розкривае мету й основний змїст завдання в Цїлому зв'язно, але поверхово розкривае тему, допускае 2-3 помилки в завданнях у час- тинї, що стосуеться використання мови. допускае 4-5 орфографїчних помилок, 3-4 помилки у вживаннї лексики, 2-3 помилки в рїзних роз- ддїлах граматики, 2-3 стилїстичнї помилки. 6 балїв Учень розкривае мету й основний змїст завдаиня недостатньо повно ї зв'язно, допускае 3-4 помилки в завданнях у частинї, що стосуеться ви- користання мови. допускае 4-5 орфографїчних помилок, 3-4 помилки у вживаннї лексики, 2-3 помилки в рїзних роздїлах граматики, 2-3 сти- лїстичнї помилки. 5 балйв Учень розкривае мету й основний змїст завдання недостатньо повно 1 зв'язно, допускае 8-4 помилки в завданнях у частинї, що стосуеться використання мови. допускае 5-6 орфографїчних помилок, 3-4 по- милки у вживаннї лексики, 2-3 помилки в рїзних роздїлах грамати- ки, 2-3 стилїстичнї помилки. 4 бали Учень не може сформулювати мету завдання, основний змїст завдания викладае незв'язно, поверхово, допускае 4-5 помилок у завданнях у частинї, що стосуеться використання мови. допускае 3-4 помилки у вживаннї лексики, 6-7 помилок у рїзних роздїлах граматики, 3-4 сти- лїстичнї помилки. Учень не може сформулювати мету завдання, основний змїст зав- дання викладае незв'язно, поверхово, допускае численнї помилки в завданнях у частинї, що стосуеться використання мови. допускае 3-4 помилки у вживаннї лексики, 6-7 помилок у рїзних роздїлах граматики, 3-4 стилїстичнї помилки. Учень не може розкрити тему завдання, допускае численнї помилки В ЗЗВДЗННЯХ У ЧЗСТИНї, ЩО СТОСУСТЪСЯ використання МОВИ. РОбИТЪ ЧИС- З бали 2 бали 1 бал леннї орфографїчнї помилки, мае труднощї з пїдбором слїв, допускае багато граматичних помилок. Говорїння д Бали Характеристика вїдповїдї Т д Учень логїчно будуе дїалогїчне спїлкування у вїдповїдностї до комунї- ј кативних вавдань у заданому обсязї; володїе мовленневим етикетом; г' ' демонструе вмїння здїйснювати запит їнформацїї, звертатися за пояс- 1 12 бал“ неннями, пїдтримувати бесїду, виражати власну думку з теми, що об- т--І говорюеться, 1 запитувати думку спїврозмовиика. Демонструе розмаїття -'-І словникового запасу 1 граматични): структур. Вживае граматичнї струк- < тури ї лексичнї одиницї у вїдповїдностї до комунїкативних завдань; не робить фонематичних помилок. „
 10. 10. Характеристика вїдповїдї Учень логїчно будуе дїалогїчне спїлкування у вїдповїдностї до кому- нїкативних завдань у заданому обсязй; володїе мовленневим етикетом; демонструе вмїння здїйснювати запит їпформацјї, звертатися за пояс- неннями, пїдтримувати бесїду, виражати власну думку з теми, що об- говорюетъся. демонструе розмаїття словникового запасу та граматичних структур. Вживае граматичнї структури та лексичнї одиницї у вїдповїд- ностї до комунїкативних завданнь; не робить фонематичних помилок. Не завжди адекватно використовуе лексичний синонїмїчний ряд. 11 балїв Учень логїчно будуе дїалогїчне спїлкування у вїдповїдностї до комунї- кативних завдань, але обсяг висловлювання менший заданого, е по- вторения; володїе мовленневим етикетом; демонструе вмїння здїйснюва- ти запит Інформацїї, звертатися за роз'ясненнями, пїдтримувати бесїду; виражае власну думку а теми, що обговорюеться, але мае труднощї їз запитом думки спїврозмовника. демонструе розмаїття словникового за- пасу 1 граматичних структур. В основному вживае граматичнї структури 1 лексичнї одиницї у вїдповїдностї до комунїкативних завдань (допускае 2-3 помилки у вживаниї лексики); не робить фонематичних помилок. 10 балїв Учень логїчно будуе дїалогїчне спїлкування у вїдповїдностї до комунї- кативних завдань, але обсяг висловлювання менший заданого, е по- вторения; демонструе вмїння здїйснювати запит їнформацїї, звертатися за поясненнями, висловлювати власну думку з теми, що обговорюеть- ся. демонструе розмаїття словникового запасу 1 граматичних струк- тур. Вживае граматичнї структури 1 лексичнї одиницї у вїдповїдностї до комунїкативних завдань, проте допускае помилки (2-3 помилки у вжи- ваннї лексики, 2-3 помилки в рїзних роздїлах граматики); не робить фонематичних помилок. 9 балїв Учень логїчно будуе дїалогйчне спїлкування у вїдповїдиостї до комунїка- тивних завдань у заданому обсязї, демонструе вмїння здїйснювати запит їнформацїї, звертатися за поясненнями, висловлювати власну думку з теми, що обговорюеться. В основному використовуе граматичнї структу- ри 1 лексичиї одиницї у вїдповїдностї до комунїкативних завдань, логїч- но будуе монологїчне висловлювання, але обсяг висловлювання менший заданого, е повторения; демонструе вмїння висловлювати мїркування про факти/ подїї; намагаеться наводити приклади та аргументи. В основ- ному вживае граматичнї структури 1 лексичнї одиницї у вїдповїдностї до комунїкативних завдань, проте допускае помилки (2-3 помилки у вживаннї лексики, 3-4 помилки в рїзних роздїлах граматики); не ро- бить фонематичних помилок. Учень логїчно будуе дїалогїчне спїлкування у вїдповїдностї до комуиїка- тивних завдань у заданому обсязї, демонструе вмїння здїйснювати запит їнформацїї, звертатися за пояснениями, висловлювати власну думку з теми, що обговорюеться. В основному використовуе граматичнї структу- ри 1 лексичнї одиницї у вїдповїдностї до комунїкативних завдань, логїч- но будуе монологйчне висловлювання, але обсяг висловлювання менший заданого, е повторения; демонструе вмїння висловлювати мїркувания про факти/ подїї; намагаетъся наводити приклади та аргументи; демонструе вмїння здїйснювати запит їнформацїї, звертатися за поясненнями, але мае труднощї у формулюваннї власиої думки з теми, що обговорюеться. В основному вживае граматичнї структури 1 лексичнї одиницї у вїдповїд- ностї до комунїкативних завдань, проте допускае помилки (3-4 помилки у вживаннї лексики, 3-4 помилки в рїзних роздїлах граматики); допус- < кае п нематичнї помилки. т-т ' ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ 2015 9 2 а 5: -а 2 : Ъ Е: -ь Г ч)
 11. 11. ДЕРЖАВНА ПІДСУІХ/ ІКОВА АТЕСТАЦІЯ 2015 *А ЈХАОВА ттасаь д? : НИШ 6 балїв 5 балїв 4 бали ТД Бали Характеристика вїдповїдї Учень не досить логїчно будуе дїалогїчне спїлкування у вїдповїдностї до комунїкативних завдань, обсяг висловлювання менший заданого, е по- вторения; демонструе вмїння здїйснюватп запит їнформацїї, звертатися за роз'ясненнями, але в бесїдї неодноразово порушуе правила мовленне- вого етикету. Мас труднощї у формулюваннї власної думки з теми, що обговорюеться, 1 запитї думки спїврозмовника. Використовуе обмеже- ний словниковий запас та елементарнї граматичнї структури, допускае помилки (4 5 помилок у вживаннї лексики, 4-5 помилок у рїзних роз- дїлах граматики, 1-2 шонематичнї помилки). Учень не досить логїчно будуе дїалогїчне спїлкунання; вїдходить вїд теми або намагаеться замїнити її їншою, якою володїе краще; мае труд- нощї у здїйсненнї запиту їнформацїї, зверненнї за розїясненнями, а та- кож у формулюваннї власної думки з теми, що обговорюеться, обсяг висловлювання менший заданого, е повторения; демонструе вмїння здїйснювати запит їнформацїї, звертатися за поясненнями, але мае труд- нощї у формулюваннї власної думки з теми, що обговорюеться; викорис- товуе обмежений словниковий запас та елементарнї граматичнї структу- ри; допускае псњилки (4-5 помилок у вживаннї лексики, 4-5 помилок у їзних роздїлах граматики, 1-2 фонематичнї помилки). Учень не досить логїчно будуе дїалогїчне спїпкування; вїдходить вїд теми або намагаеться замїнити ї" їншою, икою володїе краще; мае труднощї пїд час здїйснення запиту їнформацїї, звернення за поясненнями, а та- кож формулювання власної думки з теми, що обговорюеться; викорис- товуе обмежений словниковий запас та елементарнї граматичнї структу- ри; допускае помилки (5-6 помилок у вживаннї лексики, 5-6 помилок у рїзних роздїлах граматики, 3-4 фонематичнї помилки). З бали Учень не досить логїчно будуе монологїчне висловлювання; вїдходить вїд теми чи намагаеться замїнъхти їншою, якою володїе краще; нама- гаетъся замїнити дїалог монологом; не вмїе будувати дїалогїчне спїлку- вання, здїйснювати запит їнформащї, звертатися за рогїясненнями; не може сформулювати власну думку з теми, що обговорюеться. На спроби екзаменатора побудувати дїалог не реагуе. допускае численнї граматич- нї, стилїстичнї, лексичнї помилки. 2 бали 1 бал Учень намагаеться замїнити дїалог монологом; не вмїе будувати дїа- логїчне спїлкування, здїйснювати запит їнформацїї, звертатися за роз'ясненнями; не може сформулювати власну думку з теми, що обгово- рюеться. На спроби екзаменатора побудувати дїалог не реагуе. Допус- кае численнї граматичнї, стилїстичнї, лексичнї помилки. Учень розумїе окремї деталї, але не може зв'язно передати основний змїст завдання. На поставленї екзаменатором запитання вїдповїдае неза- довїльно. Мова учня е граматично не оформленим набором слїв.
 12. 12. .----------І--------------------------------------------------------------------------------- Прїзвище, ш'я Клас ЕХАМІМАТІОМ САКІЈ Ме 1 І. Кеасйпу Неза : Не тех: апа споозе : не ьез! апзшег (А-ІЈ) то сотрІеІе : Не зетепсез (1-4). “НУ РНУЅІСАІ. АСТІУІТУ ІЅ ІМРОЕТАІЧТ РОК УОІЈ Реор1е пеед 1:0 Ъе асйуе го Ъе ІІеаІЪІІУ. Ош' топегп 11їе5су1е ат! а11 : Не сопуепїепсез щете ьесоте изед го Ілаче тасїе 115 ееаепгагуї - апкї 1,І1а1'5 (Іапгегоиз їог оиг ІІеаШІ. Ѕїъйпд агоипсї їп їгопъ 01' Ше ТУ ог Ние сотриъег, гїаїпд 111 : Не саг їог ечеп а 511011: Ъгїр 1:0 : не 51:оге апо изїпц еІеуаъогз їпзъеаа ої зъајгз ог гатрз а11 сопъгїьиъе го оиг їпасйуїъу. РІІуЅ1саІ 1пас1;1у1ъу 15 аз йапеегоиз 1:0 оиг НеаШІ а5 5п1о1с1п5! Айс! ир уоиг асйуїъїез дигите : Не (Іау 1п регїоаз 01' а: Іеавс 10 шїпиьез еась. Ѕгагг з1ош1у. .. ат! 13111111 ир. Ії уои'ге аІгеасІу (Іоїпв 5оте ида: асйуїъїез тоуе ир 1:0 тоге тосїегасе опез. А 111;11е 15 гооддшс тоге 15 Ъейег 15 уоц шап: со аспїеуе ІІеаШІ ьепе- 1115. Ѕсїепйзсз 5ау асситц1а1де 60 тїпиъез 01' рйу51са1 асйупу еуегу (їау ъо 51;ау ІІеаІЪІІУ ог їтргоуе уоцг ЪеаІЪІІ. Тїте пееаеа с1ерепс15 оп еїїогъ - а5 уои рговгезз 10 тосїегаъе асйуїъїез, уои сап си: аошп 1:0 : Іъїгъу т1писе5, їоиг с1ау5 а шеек. Рну51са1 асйупу доезпЧа Іъауе го Ъе уегу Іъапї го їтргоуе уоиг ІІеаІІЈІІ. ТІІїЅ еОаІ сап ье геаспей ІЈу 13111111- їпв рьузїса] асйчшез 11110 уоиг с1а11у гоийпе. Ји51 ада ир 1п рег1ос15 ої а: 1еа51; : еп тїпигев еась спгоидпоис : Не аау. Аїъег ЪІІгее топъпз 01' ГЗЕЪІІЗІ' рьу51са1 асйуїъу, уоц ш111 по1;1се а (Іїїїегепсе - реор1е оїсеп зау дейта згагъед 15 1;11е Іхагаезъ рагъ. (Ргот НапаІюо/ г Іог Сапаааъ РІьузїсаІ Аспииу Сите го НеаІгІьу Аспое ыитд р. 4. Сападїап Ѕос1е1:у їог Ехегсїзе Рпу51о1оду, Опаша, Опсагїо, 1998) 1 Ѕесїепъагу - 1пчо1у1пд а 101; о! зїъйпц дота; по: асъїуе 1. Мошайауз реор1е : І А аге 1ез5 асйче њап 1п Ше ра51.. 3 В (10 гпоге ехегс15е5 шап 1п Ше раз: . : С аге аз зеаепъагу а5 ЪІІеу ивесї 1:0 Ъе. 1) зрепсї тисп Ъїте 1п Ше душ. 2. Тїше пеейесІ Гог рІІуЅІсаІ ассїуїъу аерепдз оп : І А ІІеаШІ Ш В еїїогй Ш С топеу Ш В рег5оп'Ѕ сйагассег З. Уоп сап їтргоче уоиг ІІеаІНІ Ш А їпгедгайпд рпузїса! асйуйу 1п1:о уоиг йтеъаые. . . В еаъїпд 1е55 апсї 1е55 (Іигїпд зьогт рег1ос15 ої гїте. - С ге1ах1п5 апа Ісеерїпв соо1. І: 1) шогшпд аз Ітагс! аз роззїые. 4. Реор1е 5ау : нас І: А девица їпъо рпув1са1 асйуїъу 15 ше тоз: апаши рагъ. Ш В њеу по по: пауе ите їог рпу51са1 асйуїъу. Ш С ееййпд їпйо р11у51са1 асЦуїЪу 15 по1; 50 ЩЕЙсЦІЪ. І) Ъпеу дей епоидп рьуаїса! асйуїъу. ДЕРЖАВІ-ІА ПІДСУМКСЈВА АТЕСТАЦІЯ 2015
 13. 13. ЕхатІпаІ/ оп Сат АІ9 1 ІІ. 1101111119 Сноозе те соггес: Етет. 1. 'Г11е агеа а: ше Фор 01' 111е 11111 15 уегу са1ш ат! еагІу 111 Ше шогпшд. І: А реасеїи] Ш В по15у 1:1 С с11аог1с 2. “Те нас! а/ ап 1111112 111 Ше сопсеп 18.51: падне. 1: А гетагкаые Ш В епјоуаые І : І С уа1иаые 3. "Винт ье зо . Уоц аге аІЈ-еаау 14 уеагз 0111," Мошег 10111 Апп. - А зта111з11 - В с1111111з11 ј С уоипг1з11 4. АЈСІІОІЈдІІ Наггу 15 1111п, 11е 15 111051. о111ег Іюуз. :І А зсгопг - В зъгопвег 1з11ап : І С 1;11е зъгопдезъ е 10 ап1та15; Нхеу аге 1111111; 11111195 100. А 111пс1 . . В 111пдег ЪІІап : ! С Ъ11е Ікїпсїезс 6. “Шу агеп'1. уои дг1пІ11п3 уоиг ген? 11 11115 а1геа1!у шгпес! . С А Ъо111п3' - в 1101 : І с со1<! 3І4ЈІ: І І 1 ЦД? ! > Уезъегаау уои щем : о : Не сйпета 1141111 уоиг тем. Шта ап е-таї! (по: Іезз шап 35 тогаз) аьои! уоиг їгпргеззйопз. 1 І ї Ш 0 011! уои ат! уоиг тем! ІІКе [Не тт? 0 ИІІІаІ Ітргеззеа уои то$1оІаІІ Іп 11115 тт? 0 1І1І11а1 11111 уои сІо апег уои 11ас| зееп : Не тт? ДЕРЖАВІ-ІА ПІДСУМКСЈВА АТЕСТАЦІЯ 2015 01 : а ІІІ. Ап їптеІІїуепт ат! 1ес11поІо91саІІу аачапсеа гасе о? аІїепз Ітаз соте го Еагтп, апа уои аге те 11151 гергезегпайче о? тапкйпа Іпеу теет ат! :Ітеу ~ ИІоиІа уои Іїке 10 51101111 : нет ІЈкгаїпе? ИІпу? ~ Ина! шоиІа уои теІІ тет аьои! уоиг МоІНегІапа (9ео9гарІ1ІсаІ розтоп, тоцп- тайпз, гйчегз, Іакез, паІІопаІ зутьоІз, реорІе)? І 1111011111 уои азк : пет 10 НеІр уоиг соитгу? 1І1І11у? ИІНу по! ? : ' 12
 14. 14. Ч ---------РГТ. -----------------------------------------------------------------------------, - Клас ЕХАМІМАТІОМ САКІЈ Н! ! 2 Прїзвище, йм'я І. Кеабїпу кеаа : не ІехІ апа споозе : не ьез! апзщег (А-І'Ј) : о апзщег ше циезтїопз (1-5). Опе ої Ѕоийъ Ашегїсаїв шузъегїез 15 Еазгег ІзІаШІ. Еазъег Із1апг1, а1во са11е<1 Нара Пий ат! Із1а ае Разсиа, 3,600 Іст (2,2З7 ш1) шезс от' СІІПе, 15 а чо1сап1с їЅІапсІ МН: ап їпъегезйпд ана рагНу ипІкпошп Ійзъогу. Т11е ївІапсІ таз патекї Ъу ше Виъси ехрІОгег ЈасоЪ Воддечееп Ъесаизе не епсоцпъегесї й оп Еазъег Ѕипаау, 1722. Не Иаз :11е йгзъ Ецгореап 1:0 їїпс! ше 1з1аш1. Т11е оїїїсїа1 пате 05 :11е їЅІаІЩ, ІЅІа де Разсиа, теапа Еаз- Ъег Із1алс1 їп Ѕрапїзн. ТМ: : їзїапа їз їатоиз Ъесапзе ої Ние арргохїтаъыу 887 Ішве Ѕсаъиез шїпсь щете їоипй ЪІІеге. Тье Ѕъашез сопзївъ ої Іхеасїз апс! сотр1е1:е Ъогзоз, :11е Іагдезъ ої иІІпсІЈ шеївьз 84 това! Тьезе топитепъз, саІІеа тоаї, щете сап-Уей оп: от' сотргеззес! чоїсапїс ааъ, саІІесІ ти, чІМсІІ таз їоишї аъ а чиаггу аІ: а рІасе саІІесІ Капо Вагаки. Ѕъаъиев аге зЪШ Ъеїпя Топла. Ѕоте 01' Ние топитепъв шеге Іеїг оп1у 114112- сагчесї. Ноьосїу Ішошз “ту Капо Вагаки таз аьаиаопед. 11; 15 1310115116 : нас :11е въашез шеге сал-Уеб Ъу Ние апсезъогз ої : Не тоаегп Ро1упез1ап їпнаъїъапгв. ВиІ; гІІе ригрозе ої' :11е згашез апсІ ше геавоп НІеу шеге аьапсїопеа гетаїп тувъегїев. 1. “Ню вашей :11е їЅІапІІ "Еавгег 15123116"? ј А Ап ехр1огег Ш В А ВиъсІІ ехр1огег Ј С Т11е огїдїпа1 їппаьйапъз : Ј 1) Войх А апсї В аге соггесъ 2. “Шо таз ЈасоІ) Еоедечееп? : І А А Еигореап като Еоишї Ше їЅІапд ј В Ап ехр1огег что пашес! Ние 151ат1 : Ј С А регзоп шІю сагчесї ЅехІегаІ Ѕъашез ј ІЈ Вот А апа В аге соггест; З. “Чип аге шоай? : Ј А Апсезъогз ої 111е сиггепъ їппаьїїзапъз Ј В Чиаггїев оп ше їз1апсї : Ј С Ѕъаъиев оп :11е Мапа Ј 1) УОІсапїс авъез 4. “Шу ївпч ше питьег оІ' вишнев Ішошп? : Ј А ТІІе їз1ап6 13 1:00 Ъї; *по ехр1оге. Ј В Ѕсашев аге 512111 Ъеїпд їоипй. : Ј С Ѕоте вїашез чІеге їзакеп ашау. :І 1) Моне от :11е аЪох/ е. 5. “Пип аге :11е въашев пише о! ? Ш А Уо1сап1с ааъ Ш в 'Гай' Ш с С1ау Ш В Бош А апй В аге соггесъ ІГ 4 Н 5 Т П И ІІ І 1 2 СО ш г о ш Ш : г < ъ- ш Ш ъ- < < ш о м Е > о Е І: <І І ш . <п Х п. Ш Ц
 15. 15. Ехат/ пайоп Сага М? 2 ІІ. ІА/ гтпу Кещгне : Не зетепсез Іп герогтеа зреесн. Спапуе ргопоцпв апа ехргезвїопз ої : Іте апсІ рІасе шІчеге песеззагу. 1. ЅІІе ваш, “І ат по: Ішпдгу пот. " 8116 ваш 2. ТІІеу ваш, "Ше Ішче печег Ъееп Ъете ьеїоге. " ТІІеу ваш 3. ТІІеу ваш, “Ще шеге 111 Ъопдоп Іазг шее1к. " Тїхеу ваш 4. Не ваш, "І ми нак/ е їїгпвьед 1.1115 рарег Ъу Ъотоггош. " Не ваш . Не ваш, “ТІІеу шопЧ; в1еер. " Не ваш 6. Ѕье ваш, “и 15 чегу чиїес Іхеге. " ЅІхе ваш > И/ гїте ап етаїІ (по: Іезз шап 35 тогаз) : о а тела ІеІІ1п9 тт І пег аьои: уоиг їтргеззїопз о? сеІеьга1Іп9 Неш Уеаг'5 Вау. ІпсІиае 21115 їпїогтайоп: І шпеге ат! итн шнот уои сеІеІЈгаІеа : Не ечепІ; І : Не епсепайптет уои ІІасІ; 0 шта! уои Іїкес! тоз: . ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ 2015 - Нз Іосатйоп; - теапз ої Ігапзрогт; І рІасез та! аге шогт чїзтп9; - тїпдз 10 ао апсІ вее (е.9. чІзїт тизеитв, аг! 9аІІегІе$ етс. ). 14
 16. 16. Ч ---------'51'Т. ------------------------------------------------------------------------------. Клас ЕХАМІМАТІОМ САКО Ме 3 Прїавище. тъ: І. Неааїпц Веаа 111е1ех: 911Іеп ьеІощ. МаІсІІ 111е І1еаа1п9з (А-Р) 11111111 :11е рапа (1-6) о1111е тех: . А Т11е 111-въ въиаепъв В Ѕ1ау1п3 а: 111е ипїчегвтев С По таггїеа Ъеасьегв І) А11 ехс11ъ1пд сотреййоп Е Шотеп въцаепгв Р Апс1еп1: ипїчегвїйев 1 Т11е 'сощпв ої Охїога апа Сашьгшце Ітаче воте ої :11е йпевъ Ъипаїпдв 1п Вгїъаїп. ТІ-Іеу аге Еатоив їог 111е11° ип1чегв11з1ев, 111е о1с1ев1: 111 ЕпяІапа. А11 111е в1ъ11ае111в 111Іе ала вшау 111 сопедев. Сашъгїаве 11ав 31 со11е5ев апа Охїота 11ав 39. Охїога'в 11151; со11е5е в1аг1еа 111 1249. Сатьгїадев 51151; сопеде орепеа 111 1281. 2 Веїоге 111е 12111 сепшгу, реор1е щ11о щапъеа а дооа еаисайоп ще111: 1:0 111е ЅогЪоппе 111 Рагїв. Т11е11, 111 1167, а11 1311511511 въиаепїв 111 Рагїв точеа 1:0 Охїога. Ѕоте реор1е вау Кїпц Непгу ІІ ша : пет : о шок/ е. Ошегв вау 111е РгепсІІ 1;11гещ 111еш 011121 Т11е въиаепъв щеп1: 10 вшау 111 Охїога топавсейев апа 1:11а1; щав 111е Ъедїппјпв ої Охїога Пшчегвиу. 3 Т11е С1111гс11 щав чегу їтрогъапъ 111 Охїога ана Сашьйаяе 101* тапу уеагв. Рог ехашр1е, 1111111 111е 19:11 сепшгу 111е цпїчегвйу 1еас11егв щете а11пов1: 1111е рг1ев1а ана 1:11еу соишп'1 таггу. 4 щотеп вгаггеа вшауїпв 1а1зег 111а11 1пе11. Т11е ї1гв1; щотеп'в со11еде а1: Сатьгшде орепеа 111 1869 ана а: ОхЕога 111 1878. Тоаау, 1з11гее Сашьгшве сопевев апа опе Охїога сопеце аге їог щотеп оп1у. Меп ана щотеп вшау 1ьодес11ег 111 111е о1д11егв. 5 Ечегу уеаг 111е 11п11Іегв111ев сотрете 111 а гощ111в' гасе очег 7 І<11о1пе1гев 01' :11е Т11атев. Т11е 11гв1; гасе щав 111 1829 ана 11 Ъесате а уеаг1у гасе їп 1839. А11 1:11е вшаепсв геаІІу ща111: 1ь11е11' 1ш11Іегв11у : о щ1п1 6 Реор1е сап всау 111 гоотв ай Охїога апа Сахпьгїаде щ11еп 111е всиаепїв аге оп 11о1шау. Ѕоше гоошв аге тоаегп 5111: 111е о1аег гоотв аге тоге 1111,егев1:111д (апа тоге ипсотїог- 1ъа1›1е! ). Т11еу оїъеп 11аче Іощ сеїппдв, вта11 щїпаощв ана а 1І1ещ 01' 1:11е вциаге 1п 111е тша1е ої 111е сопеге. Ітадїне вІеершц 111 111е ваше 100111 ав ап ех Р1°1111е Мшївгег ог еайпв а: 111е ваше Ъаые ав Ідащгепсе 01' Агаь1а1 5116 [ш 1 1 2 з 4 І 1.- 1 І ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ 2015 Мто чд
 17. 17. Ехатїпагїоп Сага М 3 ІІ. 1І1Іг111п9 Сноове апа сїгсІе 111е соггес: 1:ет Іо сотрІеІе :11е зетепсез. 1. І”т 5о1пд : о де: 11р еаг1у : ошоггощ. 11' І паве / пай йте, ги / ш ща11< : о вс11оо1. Ії І Рише / ти! :1п1е, ГП / І 'а ща11< : о вс11оо1, 11111: 1:'в јив: по: роввїые. 111/е печег Іеаче їооа 011 :11е : аЪ1е. Ії ще 110 / 11111, :11е са: шШ / шоиш еа: 1:. *Ѕ11а11 І ри: :111в оп :11е : аые? ' 'Ії уои до / 11111, :11е са: шш / швцш еа: 1:3 Рт по: 501115 : о орел :11е щ1паощ. 11' І орел / орепеа :11е щїпаощ, 1: шш / шоиш Ъе : оо 1ю1ву. 6. Мауье І'11 ореп а щ1паощ. Ви: 11 І ореп / орепеа а щїпаощ, 11: шш / шоиш 11е *Јегу по1ву. ЧРРР > Уеыегаау уои бттеа уоиг тела : о :11е саїе. ип1ог: ипа: еІу, уои а1ап'1 9е: :о :11е саїе оп ите. ьеауе а р11опе теззауе (по: Іезз :11ап 35 щогаз) Гог 111т І І1ег. 1псІиае :111з Іпїогтасїоп: 0 ароІо91зе їог по: тее11п9 111т І пет; І ехр1а1п щ11у уои щеге ІаІе; 0 зи99ез: тее:1п9 апо:11ег :1те. ш г' о ш Ш : г <1 1- о Ш 1- < <п ш 0 м Е >~ о Е с <п І ш <п 36 11 ЦЈ І: ІІІ. ЅреаК1п9 Уои аге зрепаїпу щ1п: ег НоІІаауз щ1:11 уоиг тепаз. ТаІк аьои: 11. Іпс1иае 11115 1п1ог- та:1оп: : са мовА СЪ ~ щпеге уои аге з: ау1п9; д: 0 щ11а: ас1І1І1:1ез уои аге 1пчоІ1Іеа їп; о щ11а1уои : Ітїпк 01 111е рІасе; 1 0 Нощ уои апа уоиг тепаз аге сеІеьгайпз Мещ Уеаг апа С11г1з: тав. І-ч -ь «ц : . ь 03
 18. 18. 9 ---------“? ГТ? .------------------------------------------------------------------------------. П рїзвище, Ем 'я Клас ЕХАМІМАТЮМ САКВ М: 4 І. Кеааїпу Неза : Не тех! апа сноозе : Не ьезт апзшег (А-Щ го сотрІеІе : не зептепсез (1-5). А гесога-Ъгеакїп; зпошзъогт Нав Ъгоиды: сІнаоз 1:0 ІпЦсІІ 01' ше погйъ-еавъегп Ппјсед Ѕъагев. Мись ої :11е гедїоп пош Іїез сочегед їп воте 'сшо їееї: ог тоге ої зпош апа Ъгапз- рог: зузъешз аге а: а Ѕъапазйїп. Тноивапдв о! Іютез аге шшюиъ еІесЪгІсаІ рошег. Т11е Ппїъед Ѕъаъез Найопа! Шеашег Ѕегчјсе зауз ЪІІаІ: 'сшв Ішде шїпгег зъогт Иаз (їитред воте 68.3 сепъїтеъгез от' зпош јп СепЪгаІ РагІк, такїпе 11: ше шогзІ: 5112121111 Ъо т: Неш Уогк зїпсе гесогсїз Ъедап їп 1869. То ада ш :11е ргоыетз їасїпе 111е епсїге погш-еазъегп зеаьоагсї, шїпсїв асговз : Не гедїоп ІІач/ е Ъееп аивйпг аЪ ир Ъо 96 Ікйошеъгез ап Іюиг, саизїпд зегјоив Іосайвед сїгїїйпдї. Т11е това пеЪшоІ-Іс їп тапу рІасеЅ 15 ШІраЅЅаЪІе. Мовї; 01' 'ше ајгрогъз їп :11е гедїоп Іъаче Ъееп сІоЅесІ, шШІ Ічипсїгесїз 01* 51151113 салсеПед. Равзепгегз оп Тгапзаыапъїс Шдтз Іхеасїїпг їпю Неш Уогк паче, їп воте сазез, Іоипд ЪІІеІпЅеІх/ ев (Іїчегїед ъо аІгегпайх/ е (Іезйпайопз. Неге їп Мапьаъъап, зпошрюпднз шогкед поп-згор оп Ѕипсїау їп ап еїїогъ го Ісеер :11е зъгееъз апд ач/ епиез ореп 1:0 Ъгаїйс. Вис тисп ої :11е сйу шав ццїес. ЕІ/ еп :11е по- Ъог1оив1у Ъизу Т1те5 Ѕчиаге шаз а11 Ішт; аезегъей їог тие! ! 01' :11е аау. Ѕоте шІІо ша чепшге? 0111: їпъо ше зпош шеге гешагсїес! шШІ ше тешогаїйе 51311: ої реор1е такїпе Ізнеїг шау аошп Вгоайшау оп 31:15. Такеп їгот “Ѕпошзгогт Нйз НЅ" Ъу Јегету СооІсе, шшшфьсюот, 13 Геьгцагу, 2006 1 агїйїпд - аанос (снїговий) 2 чепсцге - ризикнути 1. Весапве ої ше Іагве ашошп ої зпош. .. Ш Ареор1е шаІІсед от оп всгїке їог Іпгьег рау. Ш В ъгапзрогъ зузъетз шеге с1озе(1 апд тапу Іютез шеге шїъъоис рошег. І: С :11е Неш Уогк Сїъу гочегптепъ ваше ашау соаъз го Ікеер реор1е шах-т. С І) Неш Уогк Сїъу огсїегес! а! ! зїогез с1оЅе<1 Бог :11е (Іау. 2. 'ГІІїЅ шаз ше тоз! ЅпошКаІІ Неш Уогй Іъаз вееп аїпсе. .. : І А 1969. Ш С гесогсїз ьегап їп 1869. : І В : Не гесогсїьгеайїпд въогт ої 1899. Ш 1) :11е ыїшагд ої 1989. 3. Т11е рІнгазе “Іосанзед апшнд” тоз: ІШеІу теди: ... ј А впош 15 Ъеїпд ыошп їпъо Іагде р11е5 15 воте агеаз. 3 В зпошрІоидьв саппоъ р1ои311 ше гоасїз сІеаг. : | С реор1е аге Іозе їп :11е Ъппага. ј І) реор1е згауей Моше їгот шогк. 4. “Пип шав 111е пойогїоцыу ьпзу Т1те5 Ѕчцаге шїззїпд? Ш А реор1е Ш В зпош І: С роНсетеп Ш І) вкїз 5. “Чип шав а гетагІсаые зївы го вее оп њїв ІІау? Ш А Сенна] Рагк 2оо'з репдијпв Ш В реор1е зкйпд оп Вгоасїшау Ш С Тгапвайапйс 11151113 Іапсїїпд їп Т1те5 Ѕциаге Ш 1) :11е (Іезегїзей 'сьеаъгез оп Вгоадшау *1Ј2 зЈД4Ч5Т І„-„ ІІ 17 ш . - о ш Е : г < ъ- 0 Е < <п ш 0 м 2 > о Ч І: < І ш . < 35 п. ЦЈ П: М ли НТ
 19. 19. Ехатїпатїоп Сат! М? 4 ІІ. ИІгІІІп9 Сьоозе ше соггесъ апЅшег. 1. “їе Ізу а Іош! поїзе Іавс пїды. Ш А шоке ир 2. ТІІегеЪ Ѕотеьойу шапкїпг Ъеыпс! из. І Шїпїк . Ш А ше аге їо11ош1п5 С В ше аге Ъеїпд їоношесї І: С ше аге їоПошес! З. 'ЪУІІеІе 'Р' 'Іп Роиача. ” В аге шоІсеп ир Ш С шеге шойеп ир : щ В аге уои Ъогп Ш А шеге уои Ъогп С ви уои Ъогп 4. Т11е Сгаїп аггйче ат, 11.30 Ви! 11 шаз ан Іюцг ІаІе. Ш А виррозеа го С В їз зиррозеа го 5. “Чпеге : на уои шыеь Іпайгйгеззег «на уои го го? С шаз Ѕиррозекї го Ш А ІІахІе уоиг ІІаІг си: Ш В си: уоиг Іхајг Ш С ІІах/ е сит: уоиг І1а1г 6. 1125 а Ъїд Іїьгагу. Тноизапдз ої ьоокз . Ш А шеге Јкерї; ј В аге Ікеръ Ш С нас! Ъееп Јкерт І 2 3 4 ІІ 5 ІІ.5 ІІ ІІ: . > Уои зреп! уоиг ІтоІшауз Еп а тоцгїзІ сатр. ИІгІІе ап етаІІ (по: Іезз : Ічап 35 шогаз) го уоиг Епупзп реп-їгїепа аезсгйьїпв уоиг Нопаауз. ІпсІисІе : не їпїогтатїоп: ш г с: ш 55 : г <п ъ- ш ЦЈ ъ- < < ш С] . м Е >~ (Ј Еї : <п І ш <І 36 ц ЦЈ Ц - ИІну шаз І: їтрогтат Гог уои? ~ Ина: шеге : Не пеуасїуе азрестз о? зрепбїпе Нте їп 'те сатр? ~ ІМІаІ аачїсе аьои! рІаппїпц а сгїр шоиІс! уои 9йче то зотеопе? ІШЙ МОВА ї ІІІ. Ѕреакїпу Д; ТаІк аьоит уоиг зснооІ. ІпсІисІе : тв Іпгогтайоп: І зснооІ ьцпаапд апа гастсйез; (не Іеасыщ; ЅІаН; зспооІ Ігаатопз. 18
 20. 20. --------? К?. ----------------------------------------------------„„„„„„, „„, „„„„„ Клас ЕХАМІМАТІОМ САКІЈ Ме 5 Прїавище, їжл І. Кеабїпу Неза [Не тех! апсІ сноозе 111е ьез! апзшег (А-В) го сотрІесе 111е Ѕепїепсез (1-5). Епегду 13 <1еї1пе<1 Ъу Вап1е1 В. С111гав, аз “111е сарасйу 1:0 (10 1110111" апд 11 15 їоипа 111 тапу їогтз, 1пс1и<11113 113111, ІІеаЪ, 50111111, е1ессгїс11у, соа1, 011, апсІ дазо11пе. Т11еве їогшз 01' епегку ргочше из 071111 111е сараспу 1:0 113111 оиг Јютез, соо1< оиг їоосї, ЪгачеІ Ъу саг, р1апе, Ъоаъ ог ъгајп, орегаїъе їасйогїев, апа 010 тапу ошег 11111135 та: ше (10 геди1аг1у. Соттоп1у иве<1 епегду зоигсез 1пс1ш1е 117006, 011, соа1, нашта! вав, 111е аъош (ог пис1еаг рошег), апа точшд шасег. Нитапв пач/ е изеа шооа аз ап епегду зоигсе, тајп- 1у го соок їоод аш1 1:0 ргочїае 11еа1: апа 113111, їог њоивапдз 01' уеагз, 11111 111е изе 01' ошег зошгсез 13 а геІаІШІеІу гесепъ (Іечеюртепъ. С0а1 1п рагйсшаг 11111 1101 їа11 їпъо шшезргеад изе 111 Еигоре ипйї 111е 17005, айег това Ѕирр11еЅ 11ас1 Ъесоте зсагсе. 011 їопошед пеаг 111е енд оЕ 111е 18005, апа 111 111е 19003 512111 ошег зоигсез 01' епеггу хлеге Ъгоивы 11110 изе 111се паъига] даз, Ъуагорошег (изїпд 111е рошег 01' 1110111115 шаъег), део- ЪІІегпІаІ рошег (ивїпд рошег їгот (Іеер 0711211111 111е еагњ), ашї писІеаг рошег. 1І1/1111е 111е изе 01' шоос1 їог епегду 11215 ч1гша11у зїорред, 111е изе 01' а11 1з11езе ошег зоигсез 11а5 дгошп дгата1ъ1са11у. Епегду Ѕоигсез аге чегу (Іїчегзе. Шгзй апсї їогетозъ, 111е зип 15 111е ргїшагу епегцу Ѕоигсе Шгоивїлоиф 111е шогш. Т11е гадїайоп їгош 111е зип г1чев рІапІю 111е аЪШсу 1:0 ргоаисе зигагз, 01111011 сап Ъе изед аз ап епегду воигсе Бог огеашвтз по дгош. Епегду їгош :11е вип 15 сопчегьеи 111120 видагз Ъу р1а111в :111-сиди 111е ргосезв о! риоъозупшезњ. Т11е епегду въогеа 111 111е с11ет1са1 Ъопдз 01' тезе вивага 15 цзед їог рІаЈІЪ вготь ат! сап 11е їоипсї 111 рІапЪЅ' Іеачез апа вйетз. Ап1ша1а еаІ; 111е рІапЪЅ 1.116!! сет/ еп: 1211688 видагв 11110 епегду їог 1І1е1г ошп изе шгоидн (Іїдезйоп. Ношечег, рІапЪЅ сап 21130 101: очег йте 111101 Ъесоше СІІе їие1 111111: ше изе 1:0 113111: оиг Іюизез, рошег оиг 1121115, апа 13011 оиг шасег. Аїъег аІІ, газ, 011, апд соа] аге опІу рІаЩЅ 111111; ІІахІе гоїњей їог Іъїюивапсїз 01' уеагз. СоаЈ, 011, апа нашта! газ аге 111е тове соттоп Ѕоигсев 01' епегду 111 Нйгаїпе. 1. Епегду 15 дейпей аз: 1:1 А 1111115 ої йте С В аъотз ої їие1 Ш С 111е сарасйу 1:0 до чюгк С 1) зоигсе ої а11 Іспотейде 2. Епегву 15 їоши! 111 Ш А пды Ш В зоишї 1:1 С Неа: Ш 1) а11 01' 111е аьок/ е 3. Нуйгорошег сите 11110 цзе 111: Ш А 16005 Ш в 17005 Ш с 18005 Ш в 19005 4. Т11е рг1тагу епегду зоигсе 111 111е тон-Ш Ъойау 15: Ш А шооа 1:1 В аъот 1:1 С зип б. Т11е тоз! сошшоп Ѕоигсе о! ецегву 111 Окгаїпе 15: Ш А 011 1:1 В паъига] вав 1:1 С соа1 ІІ-І ш їЈЪ 4 1 5 І І: І:ь--Ј; -І2 1:11)о11 1:1 В а11 01' 111е аЪот/ е 11 ДЕРЖАВНА ПІДСУМКСЈВА АТЕСТАЦІЯ 2015 БА
 21. 21. Ехатїпагїоп Сага Мз 5 ПЦ > ІІ. 1І1Іг111п9 І=1ІІ Іп 111е 9ар5 1111111 111е соггест Іогтз от 111е чегь (ргезепІ 51трІе ог ргезепт соптї- ои5). 1. 1215111: пот' І (ша1с11) а 101; ої 1111115. шу їг1еш1. Шїе (Шке) 41130111; 5с11оо1. а Іиппу сотеау. І ивиаПу (Имен) 2. 81011112 (11е) 1:0 11111: го- дешег. 1115111; пот ще (ЪаІІІ) 3. Му їашег (геасІ) 4. Јајте иЅиаПу (еа1) аи отеПейе 1п51еа6. 5. Апвоп апа І (згиау) їа11 1171 6. Магїа (51113) 111е печчврарег еуегу 1110111111:. согпї1а1кез Іог Ъгеайїазг, 5111: 1:ос1ау 11е (еай) “ч. їог 111е ехат. Шїе (по1, шап: ) 1:0 111 111е Ъапс! оп Ѕатигаауз, апд 01е11 (рІау) 111е дишат. 7. Му ипс1е (11уе) 8. Му тит (сооІІ) еа1; 1171111 из? 111 Тегпор11. І (Нче) 111 СІІеІ-Іказу. <11ш1ег 101113111. (Уои, шап: ) 1:0 Ѕ11аге уоиг ор1п1оп (по: Іе55 шап 35 тогаз) оп 111е сор1с: "Нощ сап 111е Ітегпе! аїїес: а рег5оп'5 те? " ІЈ5е 111е рготртз 911Іеп ьеІош. ~ Шта! аге розтче апа пе9а11че а5рес15 011119 Ітегпе! ? о сап а регзоп ье 5цссе55ІиІ 11 Інеу ао по: пане ассе55 1о 111е ІпІегпеІ ? 611Іе ап ехатрІе. 1 АЈ-ы* Ј МОВА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ 2015 Ѕреак1п9 Опе о! уоиг їачоигпе Іе15иге ас11у111е5 15 геаа1п9 ьоокз. ТаІк аьои! ьоокз: - Шта! к1па5 от ьоокз бо уои І1Ке : о геасІ? Шту? ~ Шта! 15 уоиг Тачоигїсе ьоок? ІпсІиие 111е 1п1огтаСІоп аьош 115 11115, аиІІюг, :11е туре 01' 111е ьоок. - Шта! аге уоиг 15510195 апа уоиг гесоттепаапопз айег геасІІп9 01' 11115 ьоок? . ; ' 2 20
 22. 22. Ч . --------? ГТ. ---------------------------------------------------------------„----„„, „„„ Клас ЕХАМІМАТЮМ САКВ М! 6 Прїзвище, 1111211 І. Неааїпу ВеасІ те тех! уїчеп ье1о1м. Оесше 111110 зтатететз аге Т (Тгие) ог Р (РаІЅе). Веаг Мот 111111 131111, Т1115 15 ту 111111 11ау ат. 111е зцттег сатр. Іјїе 111 111е дгеаг оишоогз 151% ехасыу “таг І *Је ехрессеа, 17111: Гт пот. зсагчїпд уе1: во 110181; шоп-у 1111001: те. І диезз І 1111011111 Ъе11 уои аьоис шьаъ І 110 ечегу (Іау. Рїгзс, ечегуопе 11аз 1:0 дет. ир аІ: 5:30 А. М. Т11еу 11аче 121115 з111у 0111 гооайег 11атес1 Натгу 117110 Іочев 1:0 шаке 115 пр. Мехъ, ше 11аче 1.0 та1(е оиг ьес1в апа ъ1<1у 11р 111е саып Ъеїоге оиг сатр сош15е1ог, Јей“, сотез 1.0 їпзрест 111е рІасе. Т11еп, ше 11аче Ъгеакїазъ агош1<1 6:30 А. М. Аїъег 111111, ше Ішче воте їгее йте, во ІЧ/ е ьееп дошд сїоит 1:0 :11е пеагьу Ѕсгеаш 1:0 11511 їог а соир1е ої Іюигв. Вис уевъегйау, 111е 0І11у 1111113 І свият таа ап 010 з110е 111111 а ъгее Ъгапс11. Огеаъ саЪс11, Н1111? Т11еп шьеп І щав 117111; го вън/ ат: а шозчипо 1111221113 агоипкї ту 11еас1, І з11рре<1 апа їе11 1п :11е зггеаш 01111 1031: ту 11511111; р01е. Т11а1 епдед ту ї1з111п3 сагеег. ШеІІ, 111 111е аїъегпооп, Ъ11еге аге дїїїегепъ асйчїйез ще сап с110ове їгот 111се аг- с11егу, 11огзе1зас1к г1111пв, апа 11111111; І 1110115111 агс11егу 1111011111 11е :11е зрогъ їог 111е ипш І 31101. ап аггош 1111011511 ЈеїГз рап: Іед. Аз уои сап їшадїпе, І 11ачеп"с Ъееп 1111111120 ЪасІк вїпсе. 111 111е ечепїпц, ечегуопе 15 аззшпес! а щйегепъ с11оге 10 дет 111ппег геаау. Уезъег- 11ау, І таз 1п с11агде 01' соойїпд 111е Іюшодз, 11111: І ассїдепъапу дгорред 1ъ11ет 111 111е йге, зо ше 111111 1:0 веъые їог Ъеапз їпзъеаб. Т11е ошег 1<1<1з аге аМауЅ гаиїп: ше а1ю111: 11:. АІ; шдт, ше 211: агоипй а сашрйге 111 їгопъ ої 111е саып, 31115 501135, апд Ъе11 311051 Ѕъогїев. Т11а1'з цзцаНу їип, 11111: опе падне ш1111е : гуша 1:0 111111 тоге зйскз їог 111е йге, І 301 а11 шгпед агоипд 111111 до: 1051. Айег 51110111; 1111 110111* ої шапаегшд а1т1езв1у 111 с11е їогезъ, І ї1па11у 1001111 ту шау Ъас1<, 11111 по опе веешед го 11аче геа112е11 инат 11а6 ІІар- репей, 1111111011; 1211111: І јизй 111111 воле 10 131911. А Ъеаг ог тон с0и16 11аче еагеп ше 211111 по опе 11701116 11аче Ікпочт 11. І таз во Ъеаъ І јпзъ сгаз11ес1 0111: 111<е а 115111:. “Тен, ъоаау 15 апошег с1ау 111111 Ъототтош І до 110те апа пот; а 1311 : оо 50011. Гче Іеагпед 111111 сатрїпе 15 јцзъ 1101 їог те. Ъоче, Вгай І. ВгасІ шгоге а Іейег 10 1113 зїзтег ап<1 Ъгошег. 2. Вгасї шгоъе 1п 1113 Іеиег ЪІІаІ: 11е шазпЧ: зтагх/ їпв. З. Вгасї доез 111е вате 11111135 ечегу шогпїпд. 4. Вга11 шакез ир а: 6:30 111 111е тогпїпв. 5. Вгас1 печег 11113 їгее йте 111 111е сатр. 6. А тозчийо сацзед Вга(1 1,0 11111 Іпъо 111е въгеат. 7. Вгас! геа11у епјоув агс11егу. 8. Вгас1 51101: 1115 їг1епс1 Јей' 111 111е Іец 11171111 ап аггош. 9. Вгас! (Ігоррей 111е Ъеапз їп 111е ї1ге, во 111е 111115 11а6 1:0 еат. 1101 11033. 10. Вгад таз 1051: їог ап 110111* 111 111е їогевъ. 1 2 з 4 5 в 7 [Т] 9 1о І І -ІІ ІІ ІІ. 1 Іїїїї! ш С' о 111 Б : Г < 1- с. ) 15 < <п ш 0 м 2 > 1.1 Е І: <1 І ш. < 96 о. Ш ІІ
 23. 23. Ехат/ пагїоп Сага М 6 [ ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ 2015 Сю . Тот 111111 еагп а 101 ої шопеу 11' 11е (301) . 11' Ѕ11е (Ішггу / по1) . Ії уои (Ѕреа11) . 11' уои (гей. 011) . ІІ' 51113 (соте) . 11 1з11еу а51< 111е, І (1е11) . Му ї1°1еп11 (п1ее1) ІІ. 1Мгтп9 СотрІеІе 111е сопбтопа! зепїепсез. 1. Н* уои 50 0111; 11171111 уоиг 1'1°1е11115 10п19111, І (ша1с11) 111е 1001011111 1111312011 011 ТУ. 1511111; јоЪ. , ше 1117111 111155 1:11е 0115. Е11511511, уои 111111 дет а10пд 11111111 1110111 рег- їесЦу. ше11 11711211 12110111, у011 117111 50011 Ъесоте а рагг 01' 111011 1еап1. 10 5ее 115, ше 111111 до їог а 11121111 го 111е 1оса1 200. 111ет 111е 12111111. 111е а: 111е 51а110п 11“ 11е 5е15 111е аїгегпооп 011". > 111/111е ап етаїІ (по: Іезз шап 35 тогаз) 10 уоиг Еп9І1511 рап-тепе! аьои! а Гезй- 1ІаІ Іп уоиг Іоит уои пауе ьееп 10. ІпсІиае 111е 1оІІощ1п9: 0 ИІНеп апб шНеге 1110 11 Іаке рІасе? І 1І1ІІ1а11меге 111е бесогайопз, созштез, 10011? І ІМІаІ 010 уои ІІКе 005! аьоит 111е Гезйча! ? . д К) ІІІ 5 к' . реа ІП9 ТаІК аьои! 111е гоІе 01 зсїепсе їп оиг зосїеїу. ~ Ина! зсїептййс Іт/ епїїопз 11а1Іе Ітргоуеа оиг 111/ев? - Ина! 15 111е тоз: Ітрогїап: Іпчемїоп от 111е 20"' сепшгу? І 1111110 аге 111е їатоиз зсїептйзтз 01 ІЈкгаїпе? 4 ; Ю Ю
 24. 24. П рїзвище. шїч Клас ЕХАМІМАТІОМ САКВ МВ 7 І". Кеашпу Кеаа т11е техт апа сноозе 111е ьез1 апзтег (А-ІЈ) то сотрІете 111е зептепсез (1-5). Іт таз т11е зтгапдевт 111' а11 гасез. Тто театз 01' йче теп еас11 - опе Вг1т1511, т11е отнет Могтещап - зет 011т ат т11е Ъедїппїпе ої т11е 1911 Аптагстїс зиштег, 110111 Ъепт оп Ъесотїп; т11е 11151; ехр1огег5 то геас11 т11е 8011111 Ро1е. Т11е Вг1т1511 теат таз 1е11 ьу 43-уеаІ-о1<1 ЕоЪегт Гвїсоп Ѕсотт, т11е Могтедїап теат таз 1ес1 1Ју 1Ју З9-уеаг-о111 Еоа111 Атипазеп. Еас11 шап 111111 а1геа11у та11е ехре111т1оп5 то т11е Аптагст1с гег1оп. Ует Ъесаизе т11е тто ехре111т1опз 111111 с11о5еп то 1›1111с1 т11е1г соа5та1 Ъазе сатр5 600 т11е5 арагт, ат е1т11ег едге 01' т11е чазт Возз Ісе Ѕ11еІї, т11е1г рат115 то11111 печег очегІар, 111111 т11е тто теашз то11111 печег теет еас11 от11ег. Т11еге таз по тау то Ішот т11е таз 1911111113 т11е гасе. Ап1111111зеп'5 теат зет о11т оп, Остоьег 18. Ѕсотт'5 рагту 11111 пот (Јерагт їгот Саре Ечапз ипт11 Мочетъег 1. Т11е тто рагтїез 11а11 аьоит т11е зате <115тапсе то сочег (пеаІІу 800 т11е5 111 а зтга1511т 11І1е) то дет то т11е Ѕо11т11 Ро1е. Ует т11е1г тгак/ ейпд зту1е5 теге сотр1ете1у (Іїїїегепт, а1111 т1105е 111Негепсе5 то11111 5ре11 чїстогу от 11еїеат. Атш1115еп 115е11 11од5 то 11а111 1115 з1е115, т1111е т11е теп теге зкїїпд; т11е11 т11еу теге с1о5е то ех11а115- тїоп, т11еу 0011111 11111 111111 еат т11е 11055. Ѕсотт ехрегїшептес! 111 хІаїп т1т11 ропїез 111111 то- тог12е11 тгастогз то ри11 1115 5112115, ьиъ еп<1е11 ир 11еа111п5 їог т11е Ро1е т1т11 1115 теп 111 11а1°пез5е5, р11111пд т11е1г 11еату 515115 т11ет5е1х/ е5. Такеп їгот “1001” Аппйиегзагу ої наиш Атшщзеп Веаспїпе Ѕаит Ро1е-Неш те Стенна Касе 147113 И/ оп" ду Вани! Нойепв, Веуопс1 т11е Ейде: Матїопа! Сеодгарйїс Асїхїептиге В103, 2011. 1. Воа111 Ашипйзеп 111111 Ітоьегт РаІсоп Ѕсотт сотретеа то 11е т11е 11:51 регзоп 1.0: 1:1 А 1І151т Аптагстїса. 1:1 С геас11 т11е Ногт11 Ро1е. 1:1 В т1п а 51ес111111д гасе. Ш В геас11 т11е Ѕоит11 Ро1е. 2. Нот 0111 таз Воаш А11111п115е11 т11еп 11е зтагтеа т11е гасе? ШАш Швю Шсш Пвю З. “Шу таз т11еге по тау Ро1- т11е шеп то Ітот т110 таз тйшїпд т11е гасе? 111 С' о 111 Е : г <п 1- ш Е < <1 ш о м Е > о Е с < 21: Ш . <І БЕ П. ЦЈ Ц 1:1 А Опе теаш таз тгачешпв' шис11 їазтег т11а11 т11е от11ег теат. 1:1 В Опе теаш печег 5тагте11 т11е гасе. С] С Т11е театз' рат115 печег очег1аррес1. 1:1 І) Т11е театІІег соп111т10п5 пІасІе 11 тоо 111Ії1с111т то 5ее. 4. “Іп чаїп" шеапз: 1:1 А ипзиссеззїциу :1 С їог тип :1 В зиссевзїипу 1:1 В сагеїиПу 1 1 І 1 1. 51 5. Ассогаїпв то т11е агтїсІе, т11е зту1е5 от' тгаче! цзе11 ьу Атипйзеп ап11 Ѕсотт теге 1111'- їегепт ьесацзе: З 11., 1:1 А Т11еу тгаче1ес1 УВГУ Іопг 1115тапсе5. 1:1 В Ап11111115еп изес! 6055 то р1111 1115 51ес15. 1:1 С Ѕсотт 111111 шоге реор1е 1п 1115 теат. 1:1 І) Ѕс0тт'5 теат сагг1ес1 тоге 5ирр11е5. / 11111117 1||2І|3|4|5 Ј „1,„1 Ј. Г 1
 25. 25. Ад] ДЕРЖАВНА пндсумковд АТЕСТАЦІЯ 2015 д «к Ехат/ паг/ оп СаІсІ Мз 7 ІІ. Щгтпу СотрІеІе (Не зептепсез мап : не соггес: ргерозтопз: Іп, аІ, оп, ю, аГІеп оп Ігот. 1. : назрява . тье сарїъа! т Ние Ппїъед Ѕъаъеа апа опе їесІегаІ зъаъе аге патесї Оеогде Шазшпдсоп таз Ъогп ф Хїїгдїпїа ф 1732. . Шазыпдтоп р1ауе<1 ап їшрогъапс гоІе д. . т11е їоипсйпд : т11е Ппїъед Ѕйаъез. Не Ъесате :11е йгзъ Ргезїаепъ . - т11е Нпйеа Ѕъагез. . Не шаз :11е Ргезшепъ $ 1789 ь 1797. . Оеогде Шазыпвъоп Фет! :11е аде 67, :11е 14:11 Весетьег, 1 799 . Оеогде Шазыпвъоп. > Уои аге 9оїп9 то зрепс! уоиг сйау от? оишоогз Мит уоиг їгйепаз. Тне щеатег Гогесазт зауз та: те щеатег иІІІІ снапуе го : не шогзе. Шта ап е-таїІ (по: Іезз : Ітап 35 шогсІз) то уоиг тела. ІпсІиае [не їоношбпу: І згаІе : не шеаїпег їогесазІ; 0 зияуез: :Не ошег шауз о? Ѕрепаїпу шеекепс! Іо9еІІ1ег. ІІІ. Ѕреакїп9 РеорІе Іп Цкгаїпе апа Іп Огеат Вгпайп Іїке Іо сеІеьгате Іпеїг ьїппсІауз. ТаІК аьоцт Ше шау уои сеІеьгаІе уоиг ыгтаау. 24 о Во уои гесеїуе ргезептз ог сагаз? - Во уои 90 си! їог а теаІ? - Во уои сеІеьгаІе мн: уоиг їатІІу, ог щат уоиг тепаз?
 26. 26. Ј. Х----------------------. .-------------------------------------------------. .-. .-----. Прїзвище. 1м'я Клас ЕХАМІМАТІОМ САНВ Ме 8 "І. Кеас11п9 Ееаа те тех: 9І0еп ьеІош. Рог чиезсїопз (1-6), аесше Н 111е згатетепсз Т (Тгие) ог Р (РаІзе). ТНЕ ЕАВТНОІЈАКЕ І 11а11 їоипсї а са0е со 111/е 111 апд 11ас1 врепъ ъ11гее ог 10111* топ111Ѕ Ъи11д1п3 а 00а11 агоипс1 165 етгапсе. Іг теапї; 111511: І 111-111 Ъо епЪег ту 11оте ІЈу из1пд а 1а(1с1ег, 11111: а: ІеаЅЪ І 00011141 11е Ѕаїе їгот 1:11е 001111 а111та1Ѕ ат! апу о'с11е1° сгеашгез 00111011 Іпау 110е оп :11е 1з1апсї. 1117116211 І 11а6 ї1па11у 1'1111Ѕ11е11 Ъ1111с11пд, І р1гс11ес1 ту сеп: 111 111е Ѕрасе Ъетшееп 111е сауе 11100111 апа :11е 00а11 апс! їе1ъ уегу сотїотсаые апй сопьепъ. Но00е0ег, 121115 Іеейпд с11с1 1101: 11151: Іопе. Т11е 0егу пехї; сїау, 0011еп І 00аЅ Ъизу 1п ту пеш 110те, ј1151; 111$1(1е 111е епъгапсе го 111е сак/ е, І $а00 воте еагњ їа111п5 їгот 111е гоої 01' ту сауе, апа І 11еаг<1 1000 01' 111е Ѕиррогйпв розїз, 00111011 І 11а6 р111; 11р, та1ке а їпдызепїпд, сгас1<1п5 поїзе. І 00а$ аїгаїсї та: 111е гоої 01' т11е сауе 00113 аЪоис 1:0 їа11 111 апсї Ъигу те а110е, зо І гап 1:0 ту 1ас1с1ег апсї с11тЪе11 оуег 111е 00а11 го дет с1еа1' 01' апу 10111115 гос1<Ѕ 00111с11 т13111: го11 (100011 111е 11111. Т11е тотепт. І ЅЪерреСІ 1100011 011120 111е дгоцпа, І геа11зе11 1:11а1: а Ъеггїые еагыщцаке таз 1111111113 рІасе. Т11е дгоипд І шаз Ѕгапсїїпд 011 511001: 'с11гее йтез, 001111 а рацзе 01' аьоцъ еїды тїпиъез Ъеъшееп еас11 Ъгетог. Т11е 511а1<1п3 00215 50 всгоп; с11а1; 11; 00011111 11а0е Ъгоидм 1100111 С11е Ѕъгопцезй Ъиїшїп; 111 111е 0001111. Ниде шах/ ев шеге 0101511111; оп :11е 5110ге 211111 такїпв а 1егг1Ъ1е п01Ѕе аз 111е еаггйчцаке 5110011 с11е шаїег. Т11е ехрегїепсе їгїдыепед те 30 т11с11 111111 І щав въиппед, апа с0и16 (10 1101111113 13111. Ѕсаге агоипсї те. І 1611: 5101: їгош 111е з11а1к1пг ої 111е 13111111, ав 11' І шаз 111 а Ъоаї: 011 а 1011311 веа. Т11е11, вис1(1еп1у, І 11еагс1 а сга511 аз 100115 їеІІ 1°гот 111е 11111, апсї І 00215 1'111е(1 001111 їеаг. І щав 00огг1ес1 111511: ту топшз 01' 000г1~1 00011111 11а0е оееп (Іезъгоуед 1п а їе00 тшигез апс1 1211111 ту Ее00 Ъе1оп31п3з 00ои1<1 11е (їезъгоуед. Т111з 1110113111: таде те во зад 111111: І ЕеІс ту 11еаг1; з1п11 111 ту онез: . І 581: оп 111е дгоипд ипш І щав Ѕиге 011111; 111е еагшциаке 111111 Ѕъорред. Н000е0ег, І 00135 51111 аїгаїб 1:0 до Ъас1< 111130 ту сауе 111 сазе 111е гоої со11ар$ес1 011 *ьор 01' ше. І с11(1 пот 1111000 0011а1 'со 110. Айег воте йте, І Ъецап го ТееІ са1тег ат! тас1е а пеш р1ап. 11' еагшчиайез 11ар- репес1 0112011 оп 11115 15111011, 1:11ет1 І 000и1с1 11а0е 1:0 1111110 а пеш 11оте. А сак/ е 0035 пос а Ѕаїе рІасе то 111/е. Т111Ѕ йте, І 00011111 та1<е а 111115, зцггоипдей Ъу а 00а11, 111111 І 00011111 110е 111ет 0011110111 їеаг. Та1<еп їгот Ноыпвоп Сгизое Ъу Ваше! Веїое Сгизое 1111111: а са0е 1:0 111/е 111. Т11е ъгетог тасїе '511е сауе сга511 (100011. Сг115ое*з Ъеюпцїпдз 00еге аезъгоуед. Сгизое 510011 пеаг 111е 00а11 01111115 111е еагњциаке. Т11еге 00аз а Ъегг1Ъ1е зъотт. Сгизое ЅЪагЪесІ 1:0 гераїг 111е сауе. РЅ-"РРРЕ" |1]:2|з451в І 1 . 1 ІІ. 1І1Іг111п9 Споозе 111е соггест пет. 1. “Уои 10011 ирзеъ. ШІІаРЅ шгопд? " "І 11а0е 1111551211 111е Ъцз! ” 1:1 А Ѕ1псе 1:1 В уеІ: Ш С јизг ш г 0 ш Е : г <п 1- о Ш ъ- 4 < ш о м Е > о Еї І: <п І ш . <п 96 ц Ш : І

×