Öğrenme ve Öğretim Kuramları

Hazırlayan: Gülşen Özge ÖZYILDIZ
Danışman: Doç. Dr. Ağah Tuğrul
KORUCU
 Günümüzde teknolojik yenilikler, artan rekabet ve hizmet
beklentilerindeki değişiklikler sadece örgütlerin yapı ve
teknolojisinde değil, bilgi toplama biçimleri ve üyelerine
verdiği hizmetlerde de değişikliklere yol açmaktadır. Bu
nedenle örgütler üyelerine çeşitli yenilikler sunmaktadır.
Örgüt böyle bir sürece girdiğinde en önemli
beklentilerinden biri üyelerinin yenilikleri benimsemesi ve
yeniliğe uyum sağlamasıdır. Bu noktada yenliklerin kabulü
veya değişime direnme davranışlarının kaynaklarını
tanımak son derece önemlidir. Bu nedenle yeniliğe uyumu
etkileyen etkenleri ortaya koymayı amaçlayan çeşitli teoriler
ve modeller geliştirilmektedir. Bunlar arasında “Rogers’ın
Yeniliğin Yayılması Teorisi” bilgi sistemleri uygulaması
araştırmalarında yaygın olarak kabul gören bir teoridir.
 Yeniliklerin yayılımı kuramı, toplulukların
yenilikleri nasıl kabul ettiğini açıklamayı
amaçlamaktadır. Burada yenilikten kasıt; yeni
olarak tanımlanan herhangi bir fikir, davranış veya
nesnedir. Yeniliklerin yayılımı kuramı sosyal
değişim süreciyle ilgili üç değerli fikir
sunmaktadır:
 Yeniliklerin yayılması için niteliklerin ne olduğu
 Birebir görüşmelerin ve akran ağlarının önemi
 Farklı kullanıcı kesimlerinin ihtiyaçlarını anlama
 Bağıl avantaj
 Ekonomik açıdan avantajlı olması, sosyal prestij sağlaması,
kullanıma elverişli olması ve memnuniyeti sağlaması
 Mevcut değerler ve uygulamalar ile uyumluluk
 Yeniliği benimseyecek bireylerin; değerleri, geçmiş
deneyimleri ve ihtiyaçları ile yeniliğin algılanan uyumluluk
derecesidir. Değerler, normlar veya uygulamalar ile
uyuşmayan bir fikrin yenilik olarak hızla
benimsenmeyecektir.
 Sadelik ve kullanım kolaylığı
 Yeniliğin kullanım ve anlaşılabilirlik açısından algılanan
zorluk derecesidir. Yenilikler daha anlaşılır olduklarında,
daha hızlı benimsenmekte bu yeniliğe uygun beceri ve
anlayışlar daha hızlı bir şekilde geliştirilebilmektedir.
 Denenebilirlik
 Yeniliğin tecrübe edilebilirliğinin sınırlılık
derecesidir. Denenebilir bir yenilik onu düşünen bir birey için daha
az risk taşımaktadır.
 Gözlemlenebilir sonuçlar
 Bireyler için yeniliğin sonuçlarını görmek, bireylerin yeniliği kabul
edebilme olasılığını arttırır. Görünür sonuçlar belirsizliği düşürür ve
aynı zamanda arkadaş ve komşular gibi sık sık bilgi talep
edenlerle yeni bir fikri tartışmaya teşvik eder.
 Everett Rogers’a göre bu beş nitelik; yeniliklerin kabul
varyasyonlarını 49 ile 87 oranında belirlemektedir. Bu beş temel
nitelik odak grup tartışmaları ve proje değerlendirmeleri için değerli
bir kontrol listesi çerçevesi sunmaktadır. Bu nitelikler ürün veya
davranış geliştirirken ele alındığında zayıf yönleri belirlemede de
yardımcı olabilmektedir.
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
 Çoklu ortam teknolojileri öğretimde giderek artan
bir kullanım alanı bulmuştur. Araştırmacılara
göre, çoklu ortam yazılımlarının başarısı bu
ortamların birbirini tamamlayacak şekilde işe
koşulmasından kaynaklanmaktadır. Çoklu ortam
tasarımlarına kuramsal çerçeve sağlayan İkili
Kodlama Kuramı, aynı bilginin birbirini
destekleyen farklı biçimlerde kodlanmasının,
öğrenmede verimliliği ve etkililiği artıracağı
varsayımına dayanmaktadır. Bu konu ile ilgili
yürütülmüş pek çok araştırma, ikili kodlamanın
akademik başarı üzerinde anlamlı bir etkisi
olduğunu göstermiştir.
 Paivio tarafından oluşturulan bu kuram, sözel
ve sözel olmayan kodlamalar sisteminin
yapısal ve işlevsel özelliklerine dayanarak
bilginin nasıl işlendiğini, kodlandığını,
hatırlandığını tanımlamaktadır. Sözlü içerik,
görsel içerik ile birlikte sunulduğunda
öğrenme daha etkili ve verimli duruma
gelmektedir.
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
 Bilgiyi işleme kuramı bilişsel bir kuram olup,
bilginin dışarıdan nasıl alındığını,ne gibi zihinsel
işlemlerden geçirildiğini, nasıl depolandığını ve
depolanan bilginin nasıl hatırlandığını kapsamlı
bir şekilde izah eder.
 Bu kuramın cevap aradığı dört temel soru vardır:
 Yeni bilgi dışarıdan nasıl alınıyor?
 Alınan bilgi nasıl işleniyor?
 İşlenen bilgi nasıl saklanıyor?
 Depolanan bilgi, ihtiyaç duyulduğunda nasıl
geri getiriliyor?
 Öğrenme sürecinde eski bilgilerle yeni bilgiler
etkileşim halindedir.
 Eski bilgiler sayesinde yeni uyarıcılara anlam
verebilir ve eski bilgilerle ilintilendirilerek yeni
bilgiler depolanır.
 Bu işlemlerin hepsinde birey aktiftir.
 Özetle bilgiyi işleme kuramı bireyi kendi
öğrenmesinin aktörü olarak görür.
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
 Gagne öğrenmeyi hem ürün hem de süreç olarak ele almıştır.
Gagne’ye göre öğrenme, gözlenebilir davranışlardan dolaylı
olarak anlaşılır ve öğrenme beyinde gerçekleşir
Gagne’nin Öğretim Modeli
 Modele göre öğretimin düzenlenmesinde sırasıyla şu adımlar
atılmalıdır:
1- Dikkati çekme
2- Öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etme
3- Ön bilgilerin hatırlatılması
4- Uyarıcı materyalin sunulması
5- Öğrenciye yol gösterme(rehberlik etme)
6- Davranışı ortaya çıkarma
7- Dönüt-Düzeltme verme
8- Değerlendirme
9- Öğrenilenlerin kalıcılığının ve transferinin sağlanması
 1.Dikkati çekme:
 Renkli yazı kullanımıyla ilgi çekici hale getirilmeli.
 Ses tonlarındaki iniş ve çıkışlar öğrencinin dikkatini çeker.
 Resim, film, tablo gibi ilgi çekici kaynaklar kullanılmalıdır.
 Gerçek yaşamdan örnekler verilmeli.
 2.Öğrenciyi Hedeften Haberdar Etme:
 Amacın önceden duyulması, yönetim mekanizmasını harekete geçirir ve
beklentilerin oluşmasında yardımcıdır. Öğrencinin konu dışına çıkmasını
önler. Dersin başında ne öğreneceğini ya da kendisinden ne beklendiğini
bilen öğrenci, ders sırsında verilen uyarıcılardan hangilerinin önemli
olduğunu kavrar.Bu nedenle öğretmenin dersin başında öğrenciyi dersin
hedeflerinden bahsetmelidir.
 3.Ön Bilgilerin Hatırlatılması:
 Öğretmen, öğrencilerin daha önce kazanmış oldukları yeterlilikleri soru
sorarak, açıklama yaptırarak, tartışarak ortaya çıkarabilir. Daha önceden
kazanılmış bilgi ve becerilere bağlı olarak kazandırılacak bilgi ve beceriler
belirlenerek öğrencilere sunulur. Bu aşamada eksiklikler yeni öğrenilecek
bilgi ve becerileri olumsuz yönde etkiler.

 4. Uyarıcı Materyallerin Sunulması:
 Bu aşama öğrenciye yeni bilgilerin sunulduğu ve gösterildiği aşamadır.
 Bilişsel kazanımlar için öğrencilere, çeşitli uyarıcılar, nesne, sembol vb.
etkinliklerle öğrenciye çeşitli beceriler kazandırılır.
 Örnekler mantıklı ve gerçekçi olmalıdır.
 5. Öğrenciye Rehberlik Etme:
 Öğrencilerin yanlış davranışlar kazanmaması ve başarılı olmalarının
sağlanması için onlara öğretmenin rehberlik etmesi gerekir.
 Öğretmen örnek verir, İpucu kaynağı sağlar.
 Öğrencinin ön bilgisini hatırlatır ve öğrencilere gerekli açıklamaları
yapar.
 6. Davranışı Ortaya Çıkarma:
 Öğrenciye yeni davranışlar öğretildikten sonra bu davranışın ne derece
kazandıklarının yoklanması gerekmektedir.
 Öğrenciye yazılı, sözlü sorular sorarak davranışı test edilmelidir.
 Konuyu kavradığı hissedilen öğrenciye yap, çiz, söyle gibi ifadelerle
öğrendiğini davranışa dönüştürülmesi istenir. Böylece öğrencinin
kendisini de görmesi sağlanmış olur.
 7. Dönüt verme:
 Dönüt sağlama öğrenmeyle ilgili davranışlarından hemen sonra
gösterilen davranışın doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında
öğrenciye bilgi vermek amacıyla doğruları pekiştirme ve yanlışları
düzeltme için yeni uyarıcılar verme işlemidir.
 Öğrenci gösterdiği davranışın doğru olduğunu bilirse davranışı
pekişir ve öğrenmeye karşı güdüsü artar.
 Dönüt verilmesinde standart bir biçim yoktur.
 8. Değerlendirme:
 Öğrenciden alınan dönüte göre sınıfın ve öğrenci seviyesinin
değerlendirilip, ona göre yol haritasının çizileceği işlemdir.
 9. Öğrencilerin Kalıcılığını ve Transferini Sağlama:
 Öğrencilerin kullandıkları materyalden faydalanabilmeleri için
onu akılda tutmaları ve başka bir zamanda yeniden kullanmaları
ve başka durumlarda da kullanmaları gerekmektedir.
 Öğrencilerden konuyla ilgi anladıklarını kısa bir özet yapmaları
istenir.

 Yapılandırmacı yaklaşım, temel olarak
insanların nasıl öğrendiği hakkında gözlem ve
bilimsel çalışmaya dayanan bir teoridir.
İnsanların dünyayla ilgili kendi anlayış ve
bilgilerini, bir şeyler deneyimleyerek ve bu
deneyimler üzerinde düşünerek inşa etmeye
dayanan yaklaşımdır. Yeni bir şeyle
karşılaştığımızda, önceki düşüncelerimiz ve
deneyimlerimiz ile uzlaştırmamız, belki de
inandıklarımızı değiştirmemiz gerekir. Bunu
yapmak için, sorular sormalı, araştırma
yapmalı ve bildiklerimizi değerlendirmeliyiz.
 Çocuklar, pasif dinleyicilerden ziyade, aktif olarak yer
aldıklarında daha fazla şey öğrenirler ve bir şeyler
öğrenmekten daha çok hoşlanırlar.
 Eğitim, ezberlemekten ziyade, düşünme ve anlama
üzerine yoğunlaştığında en iyi şekilde gerçekleşir.
Yapılandırmacılık, nasıl düşünüleceğine ve nasıl
anlaşılacağına odaklanır.
 Öğrenme aktivitelerini otantik, gerçek dünya
bağlamında temellendirerek, öğrencileri teşvik eder.
 Yapılandırmacılık, işbirliğini ve fikir alışverişini
vurgulayan bir sınıf ortamı oluşturarak sosyal ve
iletişim becerilerini geliştirir.
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
 dergipark.org.tr
 trdizin.gov.tr
 trkeeitimiceylan.wordprees.com
 mehmeteminsoylu.com
1 von 20

Recomendados

Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra von
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraSorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraturgutaktugra
3.7K views50 Folien
Sorgulayici kuramla öğrenme nursel akbal von
Sorgulayici kuramla öğrenme nursel akbalSorgulayici kuramla öğrenme nursel akbal
Sorgulayici kuramla öğrenme nursel akbalensary1
1.6K views12 Folien
Yansıtıcı öğretim von
Yansıtıcı öğretimYansıtıcı öğretim
Yansıtıcı öğretimfatmarecep
5.6K views44 Folien
Yansitici öğrenme von
Yansitici öğrenmeYansitici öğrenme
Yansitici öğrenmeinanduzgun
3.5K views27 Folien
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi von
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiYapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiElif Güllübudak
10.3K views38 Folien
Kuramlar von
KuramlarKuramlar
KuramlarGamzeBayraktar4
79 views21 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Yapilandirmacilik von
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilikummagan
2.9K views34 Folien
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz von
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem GürbüzMeryemGrbz1
64 views20 Folien
öLçMe Ve Değ.Metni von
öLçMe Ve Değ.MetniöLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.Metniderslopedi
7.8K views40 Folien
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar von
Öğretimde Yeni YaklaşımlarÖğretimde Yeni Yaklaşımlar
Öğretimde Yeni YaklaşımlarEmre Aydın
8.2K views207 Folien
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi von
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri ÖğretimiÖğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri ÖğretimiZafer Erkan
2.9K views207 Folien
Yansıtıcı öğrenme von
Yansıtıcı öğrenmeYansıtıcı öğrenme
Yansıtıcı öğrenmeismet
13.9K views16 Folien

Was ist angesagt?(19)

Yapilandirmacilik von ummagan
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilik
ummagan2.9K views
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz von MeryemGrbz1
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
MeryemGrbz164 views
öLçMe Ve Değ.Metni von derslopedi
öLçMe Ve Değ.MetniöLçMe Ve Değ.Metni
öLçMe Ve Değ.Metni
derslopedi7.8K views
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar von Emre Aydın
Öğretimde Yeni YaklaşımlarÖğretimde Yeni Yaklaşımlar
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar
Emre Aydın8.2K views
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi von Zafer Erkan
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri ÖğretimiÖğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi
Zafer Erkan2.9K views
Yansıtıcı öğrenme von ismet
Yansıtıcı öğrenmeYansıtıcı öğrenme
Yansıtıcı öğrenme
ismet13.9K views
1)kuramlar von ERENCEEN
1)kuramlar1)kuramlar
1)kuramlar
ERENCEEN32 views
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler von nihalmenzi
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı GünlüklerBto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler
nihalmenzi6.1K views
Yapılandırmacılık von canhsn
YapılandırmacılıkYapılandırmacılık
Yapılandırmacılık
canhsn4.4K views
HüSamettin Zeynepli von husam09
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
husam09900 views
5E Öğretim Modeli von Emre Aydın
5E Öğretim Modeli5E Öğretim Modeli
5E Öğretim Modeli
Emre Aydın3.9K views
öğRetme öğRenme Yaklasimlari von derslopedi
öğRetme öğRenme YaklasimlariöğRetme öğRenme Yaklasimlari
öğRetme öğRenme Yaklasimlari
derslopedi47.9K views
Ausubel gagne von ummagan
Ausubel gagneAusubel gagne
Ausubel gagne
ummagan1.9K views
Öğretim Yöntemleri von Zafer Erkan
Öğretim YöntemleriÖğretim Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri
Zafer Erkan21.2K views
Geleneksel ölçme-ve-değerlendi̇rme-yöntemleri̇ von Nuran Uyan
Geleneksel ölçme-ve-değerlendi̇rme-yöntemleri̇Geleneksel ölçme-ve-değerlendi̇rme-yöntemleri̇
Geleneksel ölçme-ve-değerlendi̇rme-yöntemleri̇
Nuran Uyan25.2K views

Similar a Öğrenme ve Öğretim Kuramları

Öğretim Teknolojileri 1.pptx von
Öğretim Teknolojileri 1.pptxÖğretim Teknolojileri 1.pptx
Öğretim Teknolojileri 1.pptxHelinSavun
35 views30 Folien
İletişim Kuramları - Samet Akıllı von
İletişim Kuramları - Samet Akıllıİletişim Kuramları - Samet Akıllı
İletişim Kuramları - Samet AkıllıSamet Akıllı
69 views25 Folien
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf von
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfGAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfBushraSh5
5 views9 Folien
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI von
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI NeslihanKara3
6 views12 Folien
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra von
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraSorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraturgutaktugra
1.5K views50 Folien
Garge 9 Adım Kuramı.pptx von
Garge 9 Adım Kuramı.pptxGarge 9 Adım Kuramı.pptx
Garge 9 Adım Kuramı.pptxHavva AYYILDIZ
4 views13 Folien

Similar a Öğrenme ve Öğretim Kuramları(20)

Öğretim Teknolojileri 1.pptx von HelinSavun
Öğretim Teknolojileri 1.pptxÖğretim Teknolojileri 1.pptx
Öğretim Teknolojileri 1.pptx
HelinSavun35 views
İletişim Kuramları - Samet Akıllı von Samet Akıllı
İletişim Kuramları - Samet Akıllıİletişim Kuramları - Samet Akıllı
İletişim Kuramları - Samet Akıllı
Samet Akıllı69 views
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf von BushraSh5
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfGAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
BushraSh55 views
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra von turgutaktugra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraSorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
turgutaktugra1.5K views
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx von Nurcan19
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
Nurcan1913 views
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx von CelalAkman
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (9).pptx
CelalAkman10 views
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf von Senakszolu
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfGAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
Senakszolu41 views
Öğrenme ve Öğretmede Kullanılan Bazı Kuramlar von BeyzaNurErtrk
Öğrenme ve Öğretmede Kullanılan Bazı KuramlarÖğrenme ve Öğretmede Kullanılan Bazı Kuramlar
Öğrenme ve Öğretmede Kullanılan Bazı Kuramlar
BeyzaNurErtrk39 views
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx von BeyanOsman
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptxgagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
gagnenin 9 adımlar kuramı.pptx
BeyanOsman6 views

Más de Glenzgezyldz

İnternet üzerinden herkese açık kurslar İHAK von
İnternet üzerinden herkese açık kurslar İHAKİnternet üzerinden herkese açık kurslar İHAK
İnternet üzerinden herkese açık kurslar İHAKGlenzgezyldz
21 views23 Folien
açık ve uzaktan öğretim yönetimi von
açık ve uzaktan öğretim yönetimiaçık ve uzaktan öğretim yönetimi
açık ve uzaktan öğretim yönetimiGlenzgezyldz
23 views31 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİGlenzgezyldz
66 views25 Folien
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIGlenzgezyldz
31 views27 Folien
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ von
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİGlenzgezyldz
30 views28 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEGlenzgezyldz
18 views23 Folien

Más de Glenzgezyldz(6)

İnternet üzerinden herkese açık kurslar İHAK von Glenzgezyldz
İnternet üzerinden herkese açık kurslar İHAKİnternet üzerinden herkese açık kurslar İHAK
İnternet üzerinden herkese açık kurslar İHAK
Glenzgezyldz21 views
açık ve uzaktan öğretim yönetimi von Glenzgezyldz
açık ve uzaktan öğretim yönetimiaçık ve uzaktan öğretim yönetimi
açık ve uzaktan öğretim yönetimi
Glenzgezyldz23 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ von Glenzgezyldz
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
Glenzgezyldz66 views
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von Glenzgezyldz
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
Glenzgezyldz31 views
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ von Glenzgezyldz
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
Glenzgezyldz30 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME von Glenzgezyldz
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME
Glenzgezyldz18 views

Öğrenme ve Öğretim Kuramları

 • 1. Hazırlayan: Gülşen Özge ÖZYILDIZ Danışman: Doç. Dr. Ağah Tuğrul KORUCU
 • 2.  Günümüzde teknolojik yenilikler, artan rekabet ve hizmet beklentilerindeki değişiklikler sadece örgütlerin yapı ve teknolojisinde değil, bilgi toplama biçimleri ve üyelerine verdiği hizmetlerde de değişikliklere yol açmaktadır. Bu nedenle örgütler üyelerine çeşitli yenilikler sunmaktadır. Örgüt böyle bir sürece girdiğinde en önemli beklentilerinden biri üyelerinin yenilikleri benimsemesi ve yeniliğe uyum sağlamasıdır. Bu noktada yenliklerin kabulü veya değişime direnme davranışlarının kaynaklarını tanımak son derece önemlidir. Bu nedenle yeniliğe uyumu etkileyen etkenleri ortaya koymayı amaçlayan çeşitli teoriler ve modeller geliştirilmektedir. Bunlar arasında “Rogers’ın Yeniliğin Yayılması Teorisi” bilgi sistemleri uygulaması araştırmalarında yaygın olarak kabul gören bir teoridir.
 • 3.  Yeniliklerin yayılımı kuramı, toplulukların yenilikleri nasıl kabul ettiğini açıklamayı amaçlamaktadır. Burada yenilikten kasıt; yeni olarak tanımlanan herhangi bir fikir, davranış veya nesnedir. Yeniliklerin yayılımı kuramı sosyal değişim süreciyle ilgili üç değerli fikir sunmaktadır:  Yeniliklerin yayılması için niteliklerin ne olduğu  Birebir görüşmelerin ve akran ağlarının önemi  Farklı kullanıcı kesimlerinin ihtiyaçlarını anlama
 • 4.  Bağıl avantaj  Ekonomik açıdan avantajlı olması, sosyal prestij sağlaması, kullanıma elverişli olması ve memnuniyeti sağlaması  Mevcut değerler ve uygulamalar ile uyumluluk  Yeniliği benimseyecek bireylerin; değerleri, geçmiş deneyimleri ve ihtiyaçları ile yeniliğin algılanan uyumluluk derecesidir. Değerler, normlar veya uygulamalar ile uyuşmayan bir fikrin yenilik olarak hızla benimsenmeyecektir.  Sadelik ve kullanım kolaylığı  Yeniliğin kullanım ve anlaşılabilirlik açısından algılanan zorluk derecesidir. Yenilikler daha anlaşılır olduklarında, daha hızlı benimsenmekte bu yeniliğe uygun beceri ve anlayışlar daha hızlı bir şekilde geliştirilebilmektedir.
 • 5.  Denenebilirlik  Yeniliğin tecrübe edilebilirliğinin sınırlılık derecesidir. Denenebilir bir yenilik onu düşünen bir birey için daha az risk taşımaktadır.  Gözlemlenebilir sonuçlar  Bireyler için yeniliğin sonuçlarını görmek, bireylerin yeniliği kabul edebilme olasılığını arttırır. Görünür sonuçlar belirsizliği düşürür ve aynı zamanda arkadaş ve komşular gibi sık sık bilgi talep edenlerle yeni bir fikri tartışmaya teşvik eder.  Everett Rogers’a göre bu beş nitelik; yeniliklerin kabul varyasyonlarını 49 ile 87 oranında belirlemektedir. Bu beş temel nitelik odak grup tartışmaları ve proje değerlendirmeleri için değerli bir kontrol listesi çerçevesi sunmaktadır. Bu nitelikler ürün veya davranış geliştirirken ele alındığında zayıf yönleri belirlemede de yardımcı olabilmektedir.
 • 7.  Çoklu ortam teknolojileri öğretimde giderek artan bir kullanım alanı bulmuştur. Araştırmacılara göre, çoklu ortam yazılımlarının başarısı bu ortamların birbirini tamamlayacak şekilde işe koşulmasından kaynaklanmaktadır. Çoklu ortam tasarımlarına kuramsal çerçeve sağlayan İkili Kodlama Kuramı, aynı bilginin birbirini destekleyen farklı biçimlerde kodlanmasının, öğrenmede verimliliği ve etkililiği artıracağı varsayımına dayanmaktadır. Bu konu ile ilgili yürütülmüş pek çok araştırma, ikili kodlamanın akademik başarı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu göstermiştir.
 • 8.  Paivio tarafından oluşturulan bu kuram, sözel ve sözel olmayan kodlamalar sisteminin yapısal ve işlevsel özelliklerine dayanarak bilginin nasıl işlendiğini, kodlandığını, hatırlandığını tanımlamaktadır. Sözlü içerik, görsel içerik ile birlikte sunulduğunda öğrenme daha etkili ve verimli duruma gelmektedir.
 • 10.  Bilgiyi işleme kuramı bilişsel bir kuram olup, bilginin dışarıdan nasıl alındığını,ne gibi zihinsel işlemlerden geçirildiğini, nasıl depolandığını ve depolanan bilginin nasıl hatırlandığını kapsamlı bir şekilde izah eder.  Bu kuramın cevap aradığı dört temel soru vardır:  Yeni bilgi dışarıdan nasıl alınıyor?  Alınan bilgi nasıl işleniyor?  İşlenen bilgi nasıl saklanıyor?  Depolanan bilgi, ihtiyaç duyulduğunda nasıl geri getiriliyor?
 • 11.  Öğrenme sürecinde eski bilgilerle yeni bilgiler etkileşim halindedir.  Eski bilgiler sayesinde yeni uyarıcılara anlam verebilir ve eski bilgilerle ilintilendirilerek yeni bilgiler depolanır.  Bu işlemlerin hepsinde birey aktiftir.  Özetle bilgiyi işleme kuramı bireyi kendi öğrenmesinin aktörü olarak görür.
 • 13.  Gagne öğrenmeyi hem ürün hem de süreç olarak ele almıştır. Gagne’ye göre öğrenme, gözlenebilir davranışlardan dolaylı olarak anlaşılır ve öğrenme beyinde gerçekleşir Gagne’nin Öğretim Modeli  Modele göre öğretimin düzenlenmesinde sırasıyla şu adımlar atılmalıdır: 1- Dikkati çekme 2- Öğrenciyi dersin hedeflerinden haberdar etme 3- Ön bilgilerin hatırlatılması 4- Uyarıcı materyalin sunulması 5- Öğrenciye yol gösterme(rehberlik etme) 6- Davranışı ortaya çıkarma 7- Dönüt-Düzeltme verme 8- Değerlendirme 9- Öğrenilenlerin kalıcılığının ve transferinin sağlanması
 • 14.  1.Dikkati çekme:  Renkli yazı kullanımıyla ilgi çekici hale getirilmeli.  Ses tonlarındaki iniş ve çıkışlar öğrencinin dikkatini çeker.  Resim, film, tablo gibi ilgi çekici kaynaklar kullanılmalıdır.  Gerçek yaşamdan örnekler verilmeli.  2.Öğrenciyi Hedeften Haberdar Etme:  Amacın önceden duyulması, yönetim mekanizmasını harekete geçirir ve beklentilerin oluşmasında yardımcıdır. Öğrencinin konu dışına çıkmasını önler. Dersin başında ne öğreneceğini ya da kendisinden ne beklendiğini bilen öğrenci, ders sırsında verilen uyarıcılardan hangilerinin önemli olduğunu kavrar.Bu nedenle öğretmenin dersin başında öğrenciyi dersin hedeflerinden bahsetmelidir.  3.Ön Bilgilerin Hatırlatılması:  Öğretmen, öğrencilerin daha önce kazanmış oldukları yeterlilikleri soru sorarak, açıklama yaptırarak, tartışarak ortaya çıkarabilir. Daha önceden kazanılmış bilgi ve becerilere bağlı olarak kazandırılacak bilgi ve beceriler belirlenerek öğrencilere sunulur. Bu aşamada eksiklikler yeni öğrenilecek bilgi ve becerileri olumsuz yönde etkiler. 
 • 15.  4. Uyarıcı Materyallerin Sunulması:  Bu aşama öğrenciye yeni bilgilerin sunulduğu ve gösterildiği aşamadır.  Bilişsel kazanımlar için öğrencilere, çeşitli uyarıcılar, nesne, sembol vb. etkinliklerle öğrenciye çeşitli beceriler kazandırılır.  Örnekler mantıklı ve gerçekçi olmalıdır.  5. Öğrenciye Rehberlik Etme:  Öğrencilerin yanlış davranışlar kazanmaması ve başarılı olmalarının sağlanması için onlara öğretmenin rehberlik etmesi gerekir.  Öğretmen örnek verir, İpucu kaynağı sağlar.  Öğrencinin ön bilgisini hatırlatır ve öğrencilere gerekli açıklamaları yapar.  6. Davranışı Ortaya Çıkarma:  Öğrenciye yeni davranışlar öğretildikten sonra bu davranışın ne derece kazandıklarının yoklanması gerekmektedir.  Öğrenciye yazılı, sözlü sorular sorarak davranışı test edilmelidir.  Konuyu kavradığı hissedilen öğrenciye yap, çiz, söyle gibi ifadelerle öğrendiğini davranışa dönüştürülmesi istenir. Böylece öğrencinin kendisini de görmesi sağlanmış olur.
 • 16.  7. Dönüt verme:  Dönüt sağlama öğrenmeyle ilgili davranışlarından hemen sonra gösterilen davranışın doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında öğrenciye bilgi vermek amacıyla doğruları pekiştirme ve yanlışları düzeltme için yeni uyarıcılar verme işlemidir.  Öğrenci gösterdiği davranışın doğru olduğunu bilirse davranışı pekişir ve öğrenmeye karşı güdüsü artar.  Dönüt verilmesinde standart bir biçim yoktur.  8. Değerlendirme:  Öğrenciden alınan dönüte göre sınıfın ve öğrenci seviyesinin değerlendirilip, ona göre yol haritasının çizileceği işlemdir.  9. Öğrencilerin Kalıcılığını ve Transferini Sağlama:  Öğrencilerin kullandıkları materyalden faydalanabilmeleri için onu akılda tutmaları ve başka bir zamanda yeniden kullanmaları ve başka durumlarda da kullanmaları gerekmektedir.  Öğrencilerden konuyla ilgi anladıklarını kısa bir özet yapmaları istenir. 
 • 17.  Yapılandırmacı yaklaşım, temel olarak insanların nasıl öğrendiği hakkında gözlem ve bilimsel çalışmaya dayanan bir teoridir. İnsanların dünyayla ilgili kendi anlayış ve bilgilerini, bir şeyler deneyimleyerek ve bu deneyimler üzerinde düşünerek inşa etmeye dayanan yaklaşımdır. Yeni bir şeyle karşılaştığımızda, önceki düşüncelerimiz ve deneyimlerimiz ile uzlaştırmamız, belki de inandıklarımızı değiştirmemiz gerekir. Bunu yapmak için, sorular sormalı, araştırma yapmalı ve bildiklerimizi değerlendirmeliyiz.
 • 18.  Çocuklar, pasif dinleyicilerden ziyade, aktif olarak yer aldıklarında daha fazla şey öğrenirler ve bir şeyler öğrenmekten daha çok hoşlanırlar.  Eğitim, ezberlemekten ziyade, düşünme ve anlama üzerine yoğunlaştığında en iyi şekilde gerçekleşir. Yapılandırmacılık, nasıl düşünüleceğine ve nasıl anlaşılacağına odaklanır.  Öğrenme aktivitelerini otantik, gerçek dünya bağlamında temellendirerek, öğrencileri teşvik eder.  Yapılandırmacılık, işbirliğini ve fikir alışverişini vurgulayan bir sınıf ortamı oluşturarak sosyal ve iletişim becerilerini geliştirir.
 • 20.  dergipark.org.tr  trdizin.gov.tr  trkeeitimiceylan.wordprees.com  mehmeteminsoylu.com