AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ

HAZIRLAYAN: Gülşen Özge ÖZYILDIZ
BÖLÜM: Coğrafya Öğretmenliği
DANIŞMAN: Doç.Dr Ağah Tuğrul
KORUCU
Geçmişte sırasıyla mektup, radyo, televizyon,
basılı meteryaller, ses ve video konferans
sistemleri ile yapılan açık ve uzaktan öğretim
faaliyetlerinde, günümüzde internet tabanlı
bilişim teknolojilerinin baskınlığı
gözlemlenmektedir. Her bir açık ve uzaktan öğretim
aracı sahip olduğu farklı özelliklerle öğrenen ve
öğretenlere yeni roller yüklemektedir.
 Öğretenlerin ve öğrenenlerin açık ve uzaktan öğretim
ortamlarındaki rolleri kullanılan teknoloji ve açık ve
uzaktan öğretim şekline göre farklılık göstermektedir.
Eş zamanlı çevrimiçi ortamlar, eş zamansız çevrimiçi
ortamlar, telekonferans, basılı meteryaller üzerinden
eğitim gibi farklı açık ve uzaktan öğretim
uygulamalarında öğretenin ve öğrenenin rolü
değişmektedir.
Günümüzde en çok kullanılan açık ve uzaktan
öğretim şekli bilişim teknolojileri tabanlı açık ve
uzaktan öğretim olduğu için açık ve uzaktan
eğitim ortamındaki öğreten ve öğrenen rolleri
alan yazında bu bağlamda şekillenmeye
başlamıştır.
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
 1980 yılından itibaren açık ve uzaktan öğretim
ortamındaki öğreten rolleri şekillenmeye başlamış ve
gelişen teknolojilerle birlikte öğreten rollerine yenileri
eklenmiştir. Bu roller şu şekilde sıralanır.
 Geri Dönüt Verme: Öğreten öğrenenlere uygun ve
zamanlı geri dönüt verir.
 Teşhis Uzmanı ve Yönlendirici: Öğreten öğrenenlerle
birlikte çalışıp yön göstererek sanal ortamdaki
görevlerini yapmalarına yardımcı olur.
 Teknik Destek ve Yeterlilik: Öğrenenlere teknik
konularda yardımcı olur ve teknik olarak uzaktan
öğretim sistemini kullanır.
 Yönlendirici: Çevrimiçi tartışmalara öğrencilerin
katılımının sağlanması için cesaret ve
güdülenmelerin(motivasyonlarının) arttırılmasına
yardımcı olur.
 Sosyal Yardımcı: Öğrencilerin birbirleriyle etkileşim
kurmalarını sağlamak ve çevrimiçi öğrenme ortamının
bir parçası olmaları için yardımcı olur.
 Ortam Tasarımcısı: Bilişim teknolojileri tabanlı
uzaktan öğretim sisteminde öğrenme ortamı tasarlar.
 Ders Yöneticisi: Çevrimiçi öğrenme ortamlarını
kontrol eder ve yönetir.
 Öğrenme Yöneticisi: Öğrenenlere öğrenmelerinde
yardımcı olur ve öğrenmeyi yönetir.
 Etkileşim Yöneticisi: Öğrenci ile öğretmen ve öğrenci
ile öğrenci arasındaki etkileşimin oluşmasında rol
üstlenir.
 Pedagojik Uzman: Uzaktan öğretim ortamlarına
yönelik ihtiyaç duyulan öğretim teknikleri geliştirir.
 Grafik Tasarımcısı: Çevrimiçi öğrenme ortamları için
çoklu medya öğeleri tasarlar.
 Değerlendirme Uzmanı: Uzaktan öğretimi ve öğrenci
performansını değerlendirir.
Berge (1995) Guasch,
Alvarez ve
Espasa (2010)
Abdulla (2004) Goodyear ve
ark. (2001)
1) Pedagojik
Roller
1) Tasarım ve
Planlayıcılık ile
İlgili Roller
1) Zihinsel
Roller
1) İçerik
Yöneticisi
2) Sosyal Roller 2) Sosyal Roller 2) Sosyal Roller 2) Teknoloji
Uzmanı
3) Yönetimsel
Roller
3) Öğretici-
Bilgi Verici
Roller
3) Yönetimsel
Roller
3) Tasarımcı
4) Teknik Roller 4) Teknolojik
Roller
4) Teknik Roller 4) Sistem
Yöneticisi
5) Yönetimsel
Roller
5) Süreç
Yöneticisi
6) Danışman
7) Geri bildirim
sağlayıcı
8) Araştırmacı
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
Zaman Yönetimi
•Ders planlaması yapabilmeli
•Ders etkinliklerini takvimsel olarak ayarlayabilmeli
•Ders içi etkinliklere ayrılacak süreyi belirleyebilmeli
•Değerlendirme zamanlamasını belirleyebilmeli
•Haftalık gerçekleştirilecek aktivitelerin zaman aralığını belirlemeli
Ders Yönetimi
•Derse katılan öğrencilere ders ile ilgili kuralları hatırlatmalı
•Ders içinde dersle ilgisiz ifade veya soruları önleyebilmeli
•Etik kuralları ders içerisinde uygulayabilmeli
Kurumsal
•Kurum misyonunu ve ilkelerini bilmeli
•Kurumsal istekler karşısında idari prosedürleri uygulamalı
•İhtiyaç halinde kurumsal destek mekanizmalarını uygulayabilmeli
•Öğrencileri kurumsal sorular karşısında ilgili birimlere yönlendirebilmeli
•Yasal, gizlilik ve etik konuları ve bunların etkileri konusunda bilgi sahibidir.
 İletişim
•Öğrencilerin demografik özelliklerine uygun iletişim kurmalı (ırk,cinsiyet vb. ayrımları desteklememeli )
•Öğrencilere ulaşabilmek için mümkün olan tüm iletişim kanallarını (e-posta, mesaj vb.) kullanmalı
•Eşzamanlı iletişim araçlarını da (Skype vs.) etkili kullanabilmeli
•Öğrencilere açık ve anlaşılır bir yol haritası sunabilmeli
Öğrenme-Öğretme Süreci
•Öğrenci merkezli yaklaşımı ders içinde yansıtmalı
•Öğrenci merkezli öğrenme etkinliklerini kullanabilmeli
•Öğrencilere özdenetim duygusu altında araştırma ortamı sunabilmeli
•Öğrenme türleriyle ilgili bilişsel süreçlerin farkında olmalı
•İşbirlikçi, aktif ve yansıtıcı öğrenmeyi desteklemeli
•Öğrencilerin bilgi ve becerileri nasıl kazandığını bilmeli
•Öğrencilerin yaşam becerileri kazanmalarına yardımcı olmalı
Kişisel
•Öğretimi eleştirel olarak analiz edebilmeli
•Kişisel inançlarının farkında olarak gerektiğinde değiştirebilmeli
•Çevrimiçi öğrenme ve öğretme işleminin bileşenlerini anlayabilmeli
•Konu alanı bilgisini güncel tutar. (Öğrenmeye açıklık)
•Kişisel ve mesleki gelişimini organize edebilmeli
 Sosyal Roller
•Ders içerisinde topluluk duygusu geliştirmeye yardımcı
olmalı
•Öğrenciler arası etkileşimi artırıcı etkinlikler (işbirliği,
grup çalışmaları vs.) düzenlemeli
•Kültürel farklılıkları minimize ederek ve ders içi insani
ilişkileri güçlendirmeli
•Oluşabilecek ders içi çatışmaları dostça çözebilmeli
•Öğrencileri destekleyici mesajlar gönderebilmeli
 Temel düzeyde teknik sorunları (ses, dosya vb.)
çözebilmeli
 Mikrofon, kamera, kulaklık vb. cihazların çalışır
durumda olduğunu ders öncesi kontrol etmeli
 Öğretim Yönetim Sistemi
•ÖYS platformunun yeterliliklerini ve sınırlarını bilmeli
•ÖYS’ ye gelişmiş dosya (grafik, ses, video vs.) yükleme
(upload) özelliğini kullanabilmeli, gerektiğinde
dosyaları güncelleyebilmeli
•ÖYS platformunda kullanılabilecek kaynakların
farkında olabilmeli
•Platformda bulunan ÖYS araçlarını (group, calendar,
forum, quiz, wiki, note) ders içi etkinliklerde
kullanabilmeli
 Bu rol öğretenin öğretme yeterlilikleri, konuya olan
hakimiyeti ve kritik düşünme becerileri ile ilişkilidir.
Anlattığı alan ile ilgili temel bilgi sahibi olan öğreten
açık ve uzaktan öğretim ortamı ve ortamda yer alan
teknolojik bileşenleri kullanarak içeriği sunar, öğretme
yöntemleri geliştirir ve işbirlikçi öğrenme ortamları
hazırlar.
 Tasarım ve planlama süreci açık ve uzaktan öğretim
ortamında öğrenme ve öğretme faaliyetlerinden önce
başlayan ve süreç içerisinde devam eden, öğrenme
öğretme süreci bittikten sonra tasarım ve planlamalar
için değerlendirmeler yapılan bir roldür.
 Açık ve uzaktan öğrenme ortamları öğretim şekli,
bilginin sunuluş şekli, topluluk yapısının farklılığı ve
kullanılan ve sürekli güncellenen teknolojiler
öğrenenlerin rollerini de değiştirmektedir. Açıktan ve
uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenenlerin rolleri ve
durumu topluluğun bütünlüğü açısından oldukça
önemlidir. Öğrenenlerin topluluk içerisinde
aktiviteleri, işbirliği, etkileşimleri topluluğun bir
bütün olarak işlevini yerine getirmesi için
önemsenmesi gereken öğelerdir.
 Çevrimiçi öğretim ortamlarında öğrenenlerin yaşamış
oldukları en önemli problemlerden biri sosyal topluluk
hissi oluşturamamalarıdır.
 Bride ve Bears bu açıdan bakarak öğrenme grubu üyesi
ve kendi kendine öğrenen birey olmak üzere iki temel
öğrenen rolü tanımlamışlardır.
 Öğrenme Grubu Üyesi: Öğrenenler çevrimiçi
ortamlarda yer alan öğrenme faaliyetlerine katılmalı,
öğrenen ve öğretenlerle etkileşim halinde olmalı ve
tartışmalarda yer almalıdır.
 Kendi Kendine Öğrenen Birey: Öğrenenler eş zamanlı
öğrenme aktiviteleri dışında öğrenme ve araştırma
becerilerine sahip olmalı ve çevrimiçi eş zamansız
öğrenme araçlarını etkili bir şekilde kullanabilmelidir.
 & Güçlü bir akademik kişisel görüş
 & Çevrimiçi öğrenme teknolojilerini kullanmada
akıcılık
 & Kişilerarası iletişim ve iletişim kurma becerileri
göstermek
 & Etkileşim ve işbirlikçi öğrenmenin değerini anlamak
 & Uzaktan öğrenmeyi içsel olarak kontrol etmek
 & Bireysel öğrenme becerileri geliştirmek
 & Öğrenme ve topluluğun parçası olma ihtiyacı
sergilemek
 1) Öğrenim araçlarına erişen.
 2) Teknoloji Kullanabilen.
 3) Çalışma şekli ve alışkanlıkları edinebilen.
 4) Amaç ve hedefleri olan.
 5) Kendine özgü yaşam tarzı olan bireydir.
 Pegem yayınları açık ve uzaktan öğrenme ders kitabı
 https://ogem.atauni.edu.tr/2020/05/07/uzaktan-
ogreticinin-rolleri/
 Dergipark.org.tr
1 von 25

Recomendados

Açık ve uzaktan öğretim von
Açık ve uzaktan öğretimAçık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretimSumeyraDaldal
44 views20 Folien
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriMelikeAr1
76 views35 Folien
Harmanlanmis ogrenme ortamlari von
Harmanlanmis ogrenme ortamlariHarmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlariMelikeAr1
184 views19 Folien
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri von
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriBeyzaNurErtrk
73 views29 Folien
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ... von
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...CemreZL
135 views30 Folien
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleriMerve Gülşah Kıyıcı
38 views31 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SalihaAkn
52 views23 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİmeriek5
47 views26 Folien
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriNisanur Tür
36 views29 Folien
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriKbraSeyhan2
26 views26 Folien
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriKaanAliErta2
14 views23 Folien
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriSudeNurTokluolu
40 views27 Folien

Was ist angesagt?(20)

SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von SalihaAkn
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SalihaAkn52 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von meriek5
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
meriek547 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von Nisanur Tür
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Nisanur Tür36 views
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von KbraSeyhan2
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
KbraSeyhan226 views
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von KaanAliErta2
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
KaanAliErta214 views
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von SudeNurTokluolu
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
SudeNurTokluolu40 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von zeynepAytekin
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
zeynepAytekin36 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von HavvaNurZDEMR
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
HavvaNurZDEMR38 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von EsadTekin1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
EsadTekin159 views
E ogrenme von hrnasl
E ogrenmeE ogrenme
E ogrenme
hrnasl42 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von EmineDemirci1
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
EmineDemirci150 views
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım von ErvaTueFT
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
ErvaTueFT46 views
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU von İlk Son
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSUTÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
İlk Son501 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Beydarkay
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beydarkay19 views
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von Beydarkay
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Beydarkay28 views
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇ von ozgurkaragoz54
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇
ozgurkaragoz542.5K views
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Rumeysa ÜNAL
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Rumeysa ÜNAL63 views

Similar a AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİSamet Akıllı
266 views56 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİİrem Aydoğan
61 views13 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİBeyzanurener1
17 views24 Folien
A von
AA
ARumeysaErolu
39 views16 Folien
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum von
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumAcik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumHayriyeMusaoglu
60 views26 Folien
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme von
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRAZYENURDEMREL
22 views29 Folien

Similar a AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ(17)

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Samet Akıllı
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Samet Akıllı266 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von İrem Aydoğan
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
İrem Aydoğan61 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Beyzanurener1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beyzanurener117 views
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum von HayriyeMusaoglu
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumAcik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
HayriyeMusaoglu60 views
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme von RAZYENURDEMREL
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
RAZYENURDEMREL22 views
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von TahaAKGN1
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
TahaAKGN134 views
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von Sevcan Çatkın
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriaçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Sevcan Çatkın47 views
Açık ve uzaktan öğrenme von MERVENURUAR
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
MERVENURUAR22 views
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum von AbdullahGzkran
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
AbdullahGzkran32 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von ERENCEEN
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
ERENCEEN19 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ von Beyzanurener1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
Beyzanurener150 views

Más de Glenzgezyldz

İnternet üzerinden herkese açık kurslar İHAK von
İnternet üzerinden herkese açık kurslar İHAKİnternet üzerinden herkese açık kurslar İHAK
İnternet üzerinden herkese açık kurslar İHAKGlenzgezyldz
21 views23 Folien
açık ve uzaktan öğretim yönetimi von
açık ve uzaktan öğretim yönetimiaçık ve uzaktan öğretim yönetimi
açık ve uzaktan öğretim yönetimiGlenzgezyldz
24 views31 Folien
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIGlenzgezyldz
31 views27 Folien
Öğrenme ve Öğretim Kuramları von
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıGlenzgezyldz
60 views20 Folien
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ von
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİGlenzgezyldz
30 views28 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEGlenzgezyldz
18 views23 Folien

Más de Glenzgezyldz(6)

İnternet üzerinden herkese açık kurslar İHAK von Glenzgezyldz
İnternet üzerinden herkese açık kurslar İHAKİnternet üzerinden herkese açık kurslar İHAK
İnternet üzerinden herkese açık kurslar İHAK
Glenzgezyldz21 views
açık ve uzaktan öğretim yönetimi von Glenzgezyldz
açık ve uzaktan öğretim yönetimiaçık ve uzaktan öğretim yönetimi
açık ve uzaktan öğretim yönetimi
Glenzgezyldz24 views
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von Glenzgezyldz
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
Glenzgezyldz31 views
Öğrenme ve Öğretim Kuramları von Glenzgezyldz
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Glenzgezyldz60 views
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ von Glenzgezyldz
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
Glenzgezyldz30 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME von Glenzgezyldz
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME
Glenzgezyldz18 views

Último

Bir Boyutta Hareket.pdf von
Bir Boyutta Hareket.pdfBir Boyutta Hareket.pdf
Bir Boyutta Hareket.pdfonurdnm1
5 views20 Folien
AGO-şiir-kitabı.pdf von
AGO-şiir-kitabı.pdfAGO-şiir-kitabı.pdf
AGO-şiir-kitabı.pdfbdogancioglu
32 views48 Folien
12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdf von
12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdf12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdf
12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdfonurdnm1
30 views10 Folien
huni von
hunihuni
huniYaseminSengunDemirca
10 views11 Folien
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon) von
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)YaseminSengunDemirca
7 views105 Folien
Risk Yonetimi.ppsx von
Risk Yonetimi.ppsxRisk Yonetimi.ppsx
Risk Yonetimi.ppsxAlper SAGLAM
21 views11 Folien

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ

 • 1. HAZIRLAYAN: Gülşen Özge ÖZYILDIZ BÖLÜM: Coğrafya Öğretmenliği DANIŞMAN: Doç.Dr Ağah Tuğrul KORUCU
 • 2. Geçmişte sırasıyla mektup, radyo, televizyon, basılı meteryaller, ses ve video konferans sistemleri ile yapılan açık ve uzaktan öğretim faaliyetlerinde, günümüzde internet tabanlı bilişim teknolojilerinin baskınlığı gözlemlenmektedir. Her bir açık ve uzaktan öğretim aracı sahip olduğu farklı özelliklerle öğrenen ve öğretenlere yeni roller yüklemektedir.
 • 3.  Öğretenlerin ve öğrenenlerin açık ve uzaktan öğretim ortamlarındaki rolleri kullanılan teknoloji ve açık ve uzaktan öğretim şekline göre farklılık göstermektedir. Eş zamanlı çevrimiçi ortamlar, eş zamansız çevrimiçi ortamlar, telekonferans, basılı meteryaller üzerinden eğitim gibi farklı açık ve uzaktan öğretim uygulamalarında öğretenin ve öğrenenin rolü değişmektedir.
 • 4. Günümüzde en çok kullanılan açık ve uzaktan öğretim şekli bilişim teknolojileri tabanlı açık ve uzaktan öğretim olduğu için açık ve uzaktan eğitim ortamındaki öğreten ve öğrenen rolleri alan yazında bu bağlamda şekillenmeye başlamıştır.
 • 6.  1980 yılından itibaren açık ve uzaktan öğretim ortamındaki öğreten rolleri şekillenmeye başlamış ve gelişen teknolojilerle birlikte öğreten rollerine yenileri eklenmiştir. Bu roller şu şekilde sıralanır.
 • 7.  Geri Dönüt Verme: Öğreten öğrenenlere uygun ve zamanlı geri dönüt verir.  Teşhis Uzmanı ve Yönlendirici: Öğreten öğrenenlerle birlikte çalışıp yön göstererek sanal ortamdaki görevlerini yapmalarına yardımcı olur.  Teknik Destek ve Yeterlilik: Öğrenenlere teknik konularda yardımcı olur ve teknik olarak uzaktan öğretim sistemini kullanır.
 • 8.  Yönlendirici: Çevrimiçi tartışmalara öğrencilerin katılımının sağlanması için cesaret ve güdülenmelerin(motivasyonlarının) arttırılmasına yardımcı olur.  Sosyal Yardımcı: Öğrencilerin birbirleriyle etkileşim kurmalarını sağlamak ve çevrimiçi öğrenme ortamının bir parçası olmaları için yardımcı olur.
 • 9.  Ortam Tasarımcısı: Bilişim teknolojileri tabanlı uzaktan öğretim sisteminde öğrenme ortamı tasarlar.  Ders Yöneticisi: Çevrimiçi öğrenme ortamlarını kontrol eder ve yönetir.  Öğrenme Yöneticisi: Öğrenenlere öğrenmelerinde yardımcı olur ve öğrenmeyi yönetir.
 • 10.  Etkileşim Yöneticisi: Öğrenci ile öğretmen ve öğrenci ile öğrenci arasındaki etkileşimin oluşmasında rol üstlenir.  Pedagojik Uzman: Uzaktan öğretim ortamlarına yönelik ihtiyaç duyulan öğretim teknikleri geliştirir.  Grafik Tasarımcısı: Çevrimiçi öğrenme ortamları için çoklu medya öğeleri tasarlar.  Değerlendirme Uzmanı: Uzaktan öğretimi ve öğrenci performansını değerlendirir.
 • 11. Berge (1995) Guasch, Alvarez ve Espasa (2010) Abdulla (2004) Goodyear ve ark. (2001) 1) Pedagojik Roller 1) Tasarım ve Planlayıcılık ile İlgili Roller 1) Zihinsel Roller 1) İçerik Yöneticisi 2) Sosyal Roller 2) Sosyal Roller 2) Sosyal Roller 2) Teknoloji Uzmanı 3) Yönetimsel Roller 3) Öğretici- Bilgi Verici Roller 3) Yönetimsel Roller 3) Tasarımcı 4) Teknik Roller 4) Teknolojik Roller 4) Teknik Roller 4) Sistem Yöneticisi 5) Yönetimsel Roller 5) Süreç Yöneticisi 6) Danışman 7) Geri bildirim sağlayıcı 8) Araştırmacı
 • 13. Zaman Yönetimi •Ders planlaması yapabilmeli •Ders etkinliklerini takvimsel olarak ayarlayabilmeli •Ders içi etkinliklere ayrılacak süreyi belirleyebilmeli •Değerlendirme zamanlamasını belirleyebilmeli •Haftalık gerçekleştirilecek aktivitelerin zaman aralığını belirlemeli Ders Yönetimi •Derse katılan öğrencilere ders ile ilgili kuralları hatırlatmalı •Ders içinde dersle ilgisiz ifade veya soruları önleyebilmeli •Etik kuralları ders içerisinde uygulayabilmeli Kurumsal •Kurum misyonunu ve ilkelerini bilmeli •Kurumsal istekler karşısında idari prosedürleri uygulamalı •İhtiyaç halinde kurumsal destek mekanizmalarını uygulayabilmeli •Öğrencileri kurumsal sorular karşısında ilgili birimlere yönlendirebilmeli •Yasal, gizlilik ve etik konuları ve bunların etkileri konusunda bilgi sahibidir.
 • 14.  İletişim •Öğrencilerin demografik özelliklerine uygun iletişim kurmalı (ırk,cinsiyet vb. ayrımları desteklememeli ) •Öğrencilere ulaşabilmek için mümkün olan tüm iletişim kanallarını (e-posta, mesaj vb.) kullanmalı •Eşzamanlı iletişim araçlarını da (Skype vs.) etkili kullanabilmeli •Öğrencilere açık ve anlaşılır bir yol haritası sunabilmeli Öğrenme-Öğretme Süreci •Öğrenci merkezli yaklaşımı ders içinde yansıtmalı •Öğrenci merkezli öğrenme etkinliklerini kullanabilmeli •Öğrencilere özdenetim duygusu altında araştırma ortamı sunabilmeli •Öğrenme türleriyle ilgili bilişsel süreçlerin farkında olmalı •İşbirlikçi, aktif ve yansıtıcı öğrenmeyi desteklemeli •Öğrencilerin bilgi ve becerileri nasıl kazandığını bilmeli •Öğrencilerin yaşam becerileri kazanmalarına yardımcı olmalı Kişisel •Öğretimi eleştirel olarak analiz edebilmeli •Kişisel inançlarının farkında olarak gerektiğinde değiştirebilmeli •Çevrimiçi öğrenme ve öğretme işleminin bileşenlerini anlayabilmeli •Konu alanı bilgisini güncel tutar. (Öğrenmeye açıklık) •Kişisel ve mesleki gelişimini organize edebilmeli
 • 15.  Sosyal Roller •Ders içerisinde topluluk duygusu geliştirmeye yardımcı olmalı •Öğrenciler arası etkileşimi artırıcı etkinlikler (işbirliği, grup çalışmaları vs.) düzenlemeli •Kültürel farklılıkları minimize ederek ve ders içi insani ilişkileri güçlendirmeli •Oluşabilecek ders içi çatışmaları dostça çözebilmeli •Öğrencileri destekleyici mesajlar gönderebilmeli
 • 16.  Temel düzeyde teknik sorunları (ses, dosya vb.) çözebilmeli  Mikrofon, kamera, kulaklık vb. cihazların çalışır durumda olduğunu ders öncesi kontrol etmeli
 • 17.  Öğretim Yönetim Sistemi •ÖYS platformunun yeterliliklerini ve sınırlarını bilmeli •ÖYS’ ye gelişmiş dosya (grafik, ses, video vs.) yükleme (upload) özelliğini kullanabilmeli, gerektiğinde dosyaları güncelleyebilmeli •ÖYS platformunda kullanılabilecek kaynakların farkında olabilmeli •Platformda bulunan ÖYS araçlarını (group, calendar, forum, quiz, wiki, note) ders içi etkinliklerde kullanabilmeli
 • 18.  Bu rol öğretenin öğretme yeterlilikleri, konuya olan hakimiyeti ve kritik düşünme becerileri ile ilişkilidir. Anlattığı alan ile ilgili temel bilgi sahibi olan öğreten açık ve uzaktan öğretim ortamı ve ortamda yer alan teknolojik bileşenleri kullanarak içeriği sunar, öğretme yöntemleri geliştirir ve işbirlikçi öğrenme ortamları hazırlar.
 • 19.  Tasarım ve planlama süreci açık ve uzaktan öğretim ortamında öğrenme ve öğretme faaliyetlerinden önce başlayan ve süreç içerisinde devam eden, öğrenme öğretme süreci bittikten sonra tasarım ve planlamalar için değerlendirmeler yapılan bir roldür.
 • 20.  Açık ve uzaktan öğrenme ortamları öğretim şekli, bilginin sunuluş şekli, topluluk yapısının farklılığı ve kullanılan ve sürekli güncellenen teknolojiler öğrenenlerin rollerini de değiştirmektedir. Açıktan ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenenlerin rolleri ve durumu topluluğun bütünlüğü açısından oldukça önemlidir. Öğrenenlerin topluluk içerisinde aktiviteleri, işbirliği, etkileşimleri topluluğun bir bütün olarak işlevini yerine getirmesi için önemsenmesi gereken öğelerdir.
 • 21.  Çevrimiçi öğretim ortamlarında öğrenenlerin yaşamış oldukları en önemli problemlerden biri sosyal topluluk hissi oluşturamamalarıdır.  Bride ve Bears bu açıdan bakarak öğrenme grubu üyesi ve kendi kendine öğrenen birey olmak üzere iki temel öğrenen rolü tanımlamışlardır.
 • 22.  Öğrenme Grubu Üyesi: Öğrenenler çevrimiçi ortamlarda yer alan öğrenme faaliyetlerine katılmalı, öğrenen ve öğretenlerle etkileşim halinde olmalı ve tartışmalarda yer almalıdır.  Kendi Kendine Öğrenen Birey: Öğrenenler eş zamanlı öğrenme aktiviteleri dışında öğrenme ve araştırma becerilerine sahip olmalı ve çevrimiçi eş zamansız öğrenme araçlarını etkili bir şekilde kullanabilmelidir.
 • 23.  & Güçlü bir akademik kişisel görüş  & Çevrimiçi öğrenme teknolojilerini kullanmada akıcılık  & Kişilerarası iletişim ve iletişim kurma becerileri göstermek  & Etkileşim ve işbirlikçi öğrenmenin değerini anlamak  & Uzaktan öğrenmeyi içsel olarak kontrol etmek  & Bireysel öğrenme becerileri geliştirmek  & Öğrenme ve topluluğun parçası olma ihtiyacı sergilemek
 • 24.  1) Öğrenim araçlarına erişen.  2) Teknoloji Kullanabilen.  3) Çalışma şekli ve alışkanlıkları edinebilen.  4) Amaç ve hedefleri olan.  5) Kendine özgü yaşam tarzı olan bireydir.
 • 25.  Pegem yayınları açık ve uzaktan öğrenme ders kitabı  https://ogem.atauni.edu.tr/2020/05/07/uzaktan- ogreticinin-rolleri/  Dergipark.org.tr