DLL-ALL SUBJECTS 2 - Q1-W6.docx

GRADE II DAILY LESSON LOG
GRADE II
DAILY LESSON LOG
School: BAGONGBAYAN E/S Grade Level: II
Teacher: GLENN ROSHEANNE A. ADAJAR Learning Area: ALL SUBJECTS
Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 26, 2022 Quarter: 1ST QUARTER
OBJECTIVES
MTB ENGLISH MATH EsP AP FILIPINO MAPEH ( MUSIC
)
A. Content Standard
Demonstrates the ability to
formulate ideas into
sentences or longer texts
using conventional
spelling.
Demonstrates
understanding of the
alphabets in English in
comparison to the
alphabets of Filipino and
Mother Tongue
Demonstrates
understanding of addition
of whole numbers up to
1000 including money.
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan ng
pagkilala sa sarili at
pagkakaroon ng disiplina
tungo sa pagkakabuklod-
buklod o pagkakaisa ng
mga kasapi ng tahanan at
paaralan.
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan ng
kinabibilangang
komunidad.
Napapalawak ang
kasanayan sa pag-unawa
pagpapakahulugan,pagsu
suri at pagbibigay halaga
sa mga kaisipan o
paksang napakinggan
Demonstrates basic
understanding of sound,
silence and rhythmic
patterns and develops
musical awareness while
performing the
fundamental processes in
music
B. Performance
Standard
Uses developing
knowledge and skills to
write clear and coherent
sentences, simple
paragraphs, and friendly
letters from a variety of
stimulus materials.
Distinguishes similarities
and differences of the
alphabets in English and
Mother Tongue/Filipino
Is able to apply addition of
whole numbers up to 1000
including money in
mathematical problems
and real-life situations.
Naisasagawa ang kusang
pagsunod sa mga tuntunin
at napagkasunduang
gagawin sa loob ng
tahanan.
Malikhaing
nakapagpapahayag/
nakapagsasalarawan ng
kahalagahan ng
kinabibilangang
komunidad.
Nasususri ang mga
impormasyon upang
maunawaan
,makapgbigay kahulugan
at mapahalagahan ang
mga tekstong
napakinggan at
makatugon ng maayos
Responds appropriately to
the pulse of sounds heard
and performs with
accuracy the rhythmic
patterns in expressing
oneself
C. Learning
Competency/
Objectives
Write the LC code for
each.
Compose sentences using
unlocked words during
story reading in
meaningful contexts
Identify the beginning
letter of the name of each
picture
Give the beginning letter
of the name of each
picture EN2AK-IIa-e-3
Illustrates the properties of
addition ( commutative )
and applies each in
appropriate and relevant
situations
M2NS-Ig-26.3
Nakapagpapakita ng
pagsunod sa mga tuntunin
at pamantayang itinakda
sa loob ng tahanan.
5.1 paggising at pagkain
sa tamang oras
5.2 pagtapos ng mga
gawaing bahay
5.3 paggamit ng mga
kagamitan
5.4 at iba pa
EsP2PKP-Id-e 12
Nakikilala ang mga
sagisag na ginagamit sa
mapa sa tulong ng
panuntunan.
AP2KOM-Id-e-7
Nasasagot ang mga
simpleng tanong sa
tekstong binasa
Nakapagbibigay ng
maikling panuto
gamit ang pangunahing
direksyon
Creates simple ostinato
patterns in measures of
2s, 3s, and 4s with body
movements
MU2RH-Id-e-6
II. CONTENT Compose Sentences
using Unlocked Words
Beginning letters ( Onset ) Commutative Property
of Addition
Aralin:6
Pagkakabuklod/Pagkaka
isa
Tapusin at Ayusin!
Aralin 2.2- Mga Sagisag
at Simbolo sa Aking
Komunidad
“Komunidad ng San
Isidro”
Aralin 6:
Paggamit ng Direksyon sa
Pagbibigay ng Panuto
Imitates and replicates a
simple series of rhythmic
sounds.
LEARNING RESOURCES
A. References MELC p.491 CG.p11-12 K-12 C.G p 131 MELC 2
p.179
K-12 Curriculum Guide
p.13
K-12 Curriculum ESP 2 Kto12 C.G p.22 K-12 CG p 24 K-12 CGp.16
1. Teacher’s Guide
pages
P 13-14 78 - 81 TG page 20-22 15-16
32-33
p. 11-13
2. Learner’s Materials
pages
P 11-13 50 - 52 LM page 37-49 50-56 82-86 P
3. Textbook pages
4. Additional Materials
from Learning
Resource (LR) portal
B. Other Learning
Resource
PPT, activity sheets Book, Book, Real objects,
cut-outs, Number cards
Tali, atr papers, gunting,
at pandikit
tsart, larawan tarpapel tsart ng kuwento, larawan
ng mini train, roller
coaster, carousel
Chart/tarpapel
Mp3
III. PROCEDURES
A. Reviewing previous
lesson or presenting the
new lesson
Ilagay ang mga salita sa
tamang kategorya.
pusa ibon
doctor banyo
bahay
guro
Hayop
Tao
Lugar
Sing the alphabet song Drill: Game – “My Family
Members” TG p. 78 This
activity shall be done in a
contest form. The teacher
calls one pupil in each
group to answer the
question while she flashes
the card.
Paghahawan ng Sagabal:
 Palamuti
 Piyesta
 banderitas
Pagpapakita ng larawan
ng isang komunidad..Pag-
usapan ang larawan.
Paunang Pagtataya
Pasagutan sa mga bata
ang Sagutin Natin sa
LM.pahina 82
Itama ang sagot ng mga
bata.
Play a simple rhythmic
pattern of steady beats
learned in the past lesson.
B. Establishing a
purpose for the
lesson
Sa araling ito,
makagagawa ka ng
pangungusap gamit ang
mga salitang nabasa mo
sa kuwento.
Choose the correct
beginning sound of the
following picture
Game- “Let’s Go Physical”
This will be done by pairs.
Each pair stands on tip toe
on a cut-out of heart -
shaped paper.
Partners change position
when they hear the music
“Let’s Go Physical” Pairs
of partners who step out of
the heart - shaped paper
are out of the game. The
pair who survives win
Pagpapakita ng larawan
ng isang lugar na may
piyesta.
Ano-anong mga sagisag
na makikita ninyo sa
inyong komunidad?
Masagot ang mga tanong
sa binasang teksto at
makapagbigay ng maikling
panuto
Chant by 4's steady beats
C. Presenting
examples/ instances of
the new lesson
Basahin ang kwento at
sagutan ang mga tanong.
Si Pepe at ang Bato ni
Lola Pacing
Mga Tanong:
1. Sino ang mga tauhan
sa kuwento?
2. Nasa anong baitang na
si Pepe?
3. Bakit tila sabik daw sa
pagmamahal ng ibang tao
si Pepe?
4. Ano ang sinabi sa
kaniya ni Lola Pacing
nang siya ay kutyain ng
mga bata?
5. Ano kaya ang ibig
sabihin ni Lola Pacing?
Look at the following
pictures.
Read the following
pictures.
What is the beginning
letter of each picture?
Posing a Task
Present a poster/drawing
of a tree. Then, paste the
cut-outs of birds in the
different branches of a
tree. TG p. 79
Basahin ang maikling
kuwento “Ang Paggawa
ng Banderitas”
LM pahina 37-38
Ipakita ang larawan ng
sagisag na makikita sa
inyong komunidad.
Ipakita ang larawan ng
ferris
wheel, carousel at roller
coaster.
Tukuyin kung ano ang
mga larawan Nakapunta
na ba kayo sa isang parke
o pasyalan na may mga
ganitong sakayan?
Hayaang magbahagi ang
mga bata ng sariling
karanasan.
Basahin ang kuwento sa
LM pahina 85
The teacher clap 4x then
the
pupils will imitate.
D. Discussing new
concepts and practicing
new
skills #1
A. Balikan ang
kwentong “Si
Pepe at ang
Bato ni Lola
Pacing” at
tignan ang mga
salitang may
salungguhit.
Isulat ang mga
ito sa ibaba at
ilagay din kung
ano ang
kahulugan ng
mga ito.
Sa
lita
Kahulu
gan
1.
2.
3.
4.
5.
A. Write the
beginning of the
following
pictures.
Performing a Task
Distribute cut outs of birds
and ask pupils to form an
addition sentence.
10 + 7 = 17; this time,
rearrange the position of
the addends such as:
7 + 10 = 17 Let other
pupils form addition
sentence out of the cut
outs.
Ask them to write their
answers on the chart.
Pagtalakay at
pagtatanong ukol sa
kwentong binasa.
Talakayin ang iba’t-ibang
larawan na sumasagisag
sa inyong komunidad.
Talakayin ang kuwento.
Pasagutan ang
GawinNatin sa LM pahina
86
.
Please see TG page 15.
Do
activity 2.
E. Discussing new
concepts and
practicing new skills #2
A. Basahin ang
kwento at
sagutin ang mga
tanong.
A. Encircle the
beginning letter.
Do “Activity 1” on page 50 Gabayan ang mga bata
upang makasunod sa
paggawa ng banderitas.
a. Ano naman ang
ipinapahiwatig kapag may
krus sa itaas ng gusali?
b. Masasabi mo ba na ang
sinasagisag ng krus na
pula ay sentrong
pangkalusugan? Bakit?
c. Paano matutukoy na
ang isang lugar ay parke?
d. Paano makikilala na
ang isang gusali ay
Mosque?
Ipagawa ang Sanayin
Natin sa L.M pahina 86.
Group activity: Do group
activity pages 15-16
Alamat ng Langgam
Mga Tanong:
1. Sino ang mga tauhan
sa kwento?
2. Ano ang katangian ng
mag-anak?
3. Bakit nagalit ang lalaki
sa tatay ng mag-anak?
4. Ano ang ginawa sa
mag-anak?
5. Ano ang kahalagahan
ng kasipagan para sa iyo?
F. Developing mastery
(leads to Formative
Assessment 3)
A. Balikan ang
kwentong “Ang
Alamat ng
Langgam” at
tignan ang mga
salitang may
salungguhit.
Isulat ang mga
ito sa ibaba at
ilagay din kung
ano ang
kahulugan ng
mga ito.
Salita Kahuluga
n
1.
2.
3.
4.
5.
Do “Activity 2” on page
50
Sagutin ang Gawain 1 sa
LM pahina 42-43
Ipakita sa mga bata ang
mapa ng komunidad ng
San Isidro.
Ipaliwanag sa klase na
may mga simbolo at
sagisag na kaugnay
ng mga estrukturang
nakikita sa mapa ng
Komunidad ng San
Isidro.Ang mga sagisag na
ito ay may kaniya-
kaniyang kahulugan.
Ipasagot ang mga
tanong.
Pangkatin ang mga bata.
Ipagawa ang Sanayin
Natin sa LM pahina 85
Show the rhythmic
pattern.
Teach and guide your
pupils
see TG pp. 15-16.
G. Finding practical
application of concepts
and skills in daily living
Sumulat ng 5 salita na
nabasa mo sa isang
kwento . Isulat sa tapat
nito ang kahulugan.
Salita Kahulugan
1.
2.
3.
4.
5.
Do “Activity 3” on page
51
Use the illustrations below
to form mathematical
sentence using
commutative property of
addition.
Itanong: Mahalaga na
dapat nating tapusin ang
ano mang ating mga
gawain sa takdang
panahon?
Pangkatang gawain ng
mga mag-aaral.Pumili ng
2 sagisag na nakita sa
komunidad ng San Isidro
at iguhit ito.
Mula sa kanilang tahanan
ipaguhit sa mga bata kung
paano sila makakarating
ng paaralan gamit ang
mga pangunahing
direksyon
We can understand more
rhythmic patterns by
movements like clapping,
stomping or tapping.
H.Making
generalizations
and abstractions about
the lesson
Hasain ang sariling
gumawa ng pangungusap
gamit ang mga salita na
maririnig sa kwento.
Makining o basahinnang
mabuti ang mga kuwento.
It is important to know the
sounds of every letter in
the alphabet.
What have you found
out?
Tell the pupils that
changing the order of the
addends does not affect
the sum. This property is
called Commutative
Property of
Addition
Lagumin ang mga paraan
na ginawa ng bata upang
matapos ang kanilang
gawain.
Ano ang sagisag? Ano-ano ang dapat
tandaan
sa pagbibigay ng maikling
panuto?
How can we develop
rhythmic
pattern?
I. Evaluating learning Alalahanin ang mga
nabasa mong kwento.
Sumulat ng 5 salita mula
sa binasa mong kwento at
isulat ang kahulugan nito.
Salita Kahulugan
1.
2.
3.
4.
Say the name of the
pictures. Write the
beginning letter.
Using the Commutative
Property of Addition,
reverse the addends and
find the sum.
1. 20 + 28 = _______ +
_____
__________ = _________
2. 67 + 58 = ______ +
______
__________ = _________
3. 89 + 56 = ________+
_____
_______ = __________
4. 25 + 15 = _______ +
_____
_________ + _________
Sagutan ang Gawain 2 sa
pahina 44-46
Sagutin ang mga tanong
sa Natutuhan Mo LM p.56
Gumawa ng maikg panuto
kung papaano ka
makakarating sa iyong
silid-aralan. Isulat ito sa
sagutang papel.
Do " Pagtataya" TG p.37
5. 5. 13 + 17 = _______ +
_____
_________ = _________
J. Additional activities
for application or
remediation
Do “Gawaing Bahay” on
page 42
Gumupit ng larawan ng
kapistahan sa isang lugar.
Magdala ng larawan ng
mga sagisag na makikita
sa inyong komunidad.
Kasunduan
Isulat ang direksyon o
panuto kung paano
makakarating sa inyong
bahay mula
sa paaralan
Please see LM p.37
IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners who earned 80%
in the evaluation
B.No. of learners
who require additional activities
for remediation who scored
below 80%
C. Did the remedial lessons
work?
No. of learners who have caught
up with the lesson
D. No. of learners who continue to
require remediation
E. Which of my teaching strategies
worked well? Why
did these work?
F. What difficulties did I encounter
which my principal or supervisor
can help me solve?
G. What innovation or localized
materials did I use/discover which
I wish to share with other
teachers?
GRADE II DAILY LESSON LOG
GRADE II
DAILY LESSON LOG
School: BAGONGBAYAN E/S Grade Level: II
Teacher: GLENN ROSHEANNE A. ADAJAR Learning Area: ALL SUBJECTS
Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 27, 2022 Quarter: 1ST QUARTER
OBJECTIVES
MTB ENGLISH MATH EsP AP FILIPINO MAPEH ( ARTS )
A. Content Standard
Demonstrates
understanding and
knowledge of language
grammar and usage when
speaking and/or writing.
Demonstrates
understanding of the
alphabets in English in
comparison to the
alphabets of Filipino and
Mother Tongue
Demonstrates
understanding of addition
of whole numbers up to
1000 including money.
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan ng
pagkilala sa sarili at
pagkakaroon ng disiplina
tungo sa pagkakabuklod-
buklod o pagkakaisa ng
mga kasapi ng tahanan at
paaralan.
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan ng
kinabibilangang
komunidad.
Naipamamalas ang pag-
unawa na ang mga salita
ay binubuo ng mga tunog
na may katumbas na tiyak
na titik sa alpabeto
Demonstrates
understanding on lines,
shapes and colors as
elements of art, and
variety, proportion and
contrast as principles of
art through drawing
B. Performance
Standard
Speaks and writes
correctly and effectively
for different purposes
using the basic grammar
of the language.
Distinguishes similarities
and differences of the
alphabets in English and
Mother Tongue/Filipino
Is able to apply addition of
whole numbers up to 1000
including money in
mathematical problems
and real-life situations.
Naisasagawa ang kusang
pagsunod sa mga tuntunin
at napagkasunduang
gagawin sa loob ng
tahanan.
Malikhaing
nakapagpapahayag/
nakapagsasalarawan ng
kahalagahan ng
kinabibilangang
komunidad.
Nakikilala at nagagamit
ang mga titik upang
makabuo ng salita.
Creates a composition
/design by translating
one’s imagination or ideas
that others can see and
appreciates
C. Learning
Competency/
Objectives
Write the LC code for
each.
Nakikilala ang mga
kaarian ng pangngalan
Identify the gender of
naming words, when
applicable
MT2GA-Ic-2.1.2
Identify the beginning
letter of the name of each
picture
Give the beginning letter
of the name of each
picture EN2AK-IIa-e-3
Illustrates the properties of
addition ( associative )
and applies each in
appropriate and relevant
situations
M2NS-Ig-26.3
Nakapagpapakita ng
pagsunod sa mga tuntunin
at pamantayang itinakda
sa loob ng tahanan.
5.1 paggising at pagkain
sa tamang oras
5.2 pagtapos ng mga
gawaing bahay
5.3 paggamit ng mga
kagamitan
5.4 at iba pa
EsP2PKP-Id-e 12
Nakikilala ang mga
sagisag na ginagamit sa
mapa sa tulong ng
panuntunan.
AP2KOM-Id-e-7
Napagsasama-sama ang
mga ponema upang
mabasa ang mga salitang
may dalawa o higit pang
pantig
Draws from an actual still
life arrangement.
A2EL-Id
II. CONTENT
Kasarian ng pangngalan
Beginning letters ( Onset ) Lesson 21
Associative Property of
Addition
Aralin: 6
Pagkakabuklod/Pagkaka
isa
Tapusin at Ayusin!
Aralin 2.2- Mga Sagisag
at Simbolo sa Aking
Komunidad
“Komunidad ng San
Isidro”
Aralin 6:
Pagbasa ng mga Salitang
may Dalawa o Higit Pang
Pantig
ARALIN 6 - STILL LIFE
LEARNING RESOURCES
A. References MELC p.491 CG.p11-12 K-12 C.G p 131 MELC 2
p.179
K-12 Curriculum Guide
p.11
K-12 Curriculum ESP 2 Kto12 C.G p.22 K-12 CG p 23 K-12 CGp17
1. Teacher’s Guide
pages
74-77 TG page 20-22
15-16
33-34 122-124
2. Learner’s Materials
pages
47-49 LM page 37-49 50-56 86-88 183-185
3. Textbook pages
4. Additional Materials
from Learning
Resource (LR) portal
B. Other Learning
Resource
Larawan, tarpapel,
flashcards
Tali, atr papers, gunting,
at pandikit
tsart, larawan tarpapel flashcard ng mga salita crayons, bond paper and
pictures or real objects
III. PROCEDURES
A. Reviewing previous
lesson or presenting the
new lesson
Bilugan ang mga babae
na makikita mo at ikahon
naman ang mga lalaki.
Sing the alphabet song Commutative Property of
Addition Game: “I Have
My Partner” Materials:
Sets of Number Cards
Distribute two sets of
cards to the pupils. TG
page 82
Balik-aral: Ano ang ibig
sabihin ng banderitas? ng
piyesta? ng palamuti?
Pagpapakita na mga
larawan na ibinigay na
takdang aralin.Ano-ano
ang mga larawan ng
sagisag na
Inyong dala?
Original File Submitted
and Formatted by DepEd
Club Member - visit
depedclub.com for more
Pagpasa ng takdang
aralin
Pag-awit ng Alpabetong
Filipino
Song
B. Establishing a
purpose for the
lesson
Choose the correct
beginning sound of the
following picture
Game – “Mystery Box of
Knowledge”
Prepare a box and
labelled “My Mystery Box
of Knowledge”
Fill the box with number
cards from 1 to 9
Ano-ano ang makikita
kapag piyesta sa isang
bayan?
Itanong: Ano-anong mga
sagisag o simbolo ang
inyong nakikita habang
kayo ay papuntang
paaralan?
Makabasa ng mga
salitang may dalawa o
higit pang pantig
Look at the things around
us. What doyou see?
Call one member of each
learning stations to draw
one card each from the
Mystery Box of Knowledge
( TG page 82 )
C. Presenting
examples/ instances of
the new lesson
Basahin at pag-aralan ang
usapan sa dayalogo.
Itanong:
Aling pangngalan ang
tumutukoy sa babae? Sa
lalaki?
Aling pangngalan ang
hindi-tiyak kung babae o
lalaki?
Alin ang walang kasarian?
Look at the following
pictures.
Read the following
pictures.
What is the beginning
letter of each picture?
Posing a Task:
These are Ralph and
Angelic counting their
geometric toys.
Let us help them. TG page
83
Divide the class into 5
learning groups.
Distribute drinking straws
in the absence of
geometric figures
Tell the pupils to use the
said straws in counting the
number of geometric
figures mentioned in the
problem.
Muling basahin ang
kwento “Ang Paggawa ng
Banderitas”
Ipakita ang larawan ng
mga lugar.
Ipagawa ang Tukoy Alam
sa T.G pahina 33
Show picture of a flower.
D. Discussing new
concepts and practicing
new
skills #1
B. Write the
beginning of the
following
pictures.
Performing the Task
Ask the pupils the number
of balls, airplanes toys and
marbles that Ralph and
Angelic have.
Write the given numbers
on the board. Ask one
pupil to write the addition
sentence on the board.
5 + 3 + 8 = Ask: Can you
add easily the three
addends at the same
time? What should you
do?
Suriin ang mga larawan sa
pahina 38-40. Magkaroon
ng talakayan tungkol sa
ipinahihiwatig ng mga
larawan sa paaralan,
tahanan at pamayanan.
Talakayin ang mga lugar
na nakita sa larawan.
Ano-anong lugar ang
nakita nyo sa larawan?
Bigyan ang mga bata ng
flashcard na naglalaman
ng mga letra na
a, e,g, l, k, m, n, t, u .
Gagamitin ang mga ito sa
pangkatang Gawain.
Can you identify into what
group does the picture
belong?
Can you name a flower in
the picture and tell its
color and shape?
What is the texture of the
flower?
Can you identify the lines
used to draw the flower?
E. Discussing new
concepts and
practicing new skills #2
B. Encircle the
beginning letter.
Do “Activity 1” on page 52 Hingin ang saloobin ng
mga bata sa larawan at sa
sitwasyon sa pahina 41-43
Itanong:
a. Ano-anong mga
sagisag o simbolo na
inyong nakikita sa
larawan?
b. Paano mo malalaman
kung ano ang tinutukoy ng
isang sagisag?
c. Ano ang tinutukoy ng
maraming aklat at mga
batang nagbabasa?
Gamit ang mga flashcard
hayaang magbuo ang
mga pangkat ng mga
salita
Ipaulat sa bawat
pangkatang kanilang
ginawa.
Ano-ano ang
nabuong salita?
Inaasahang sagot:
pera lapit sakay
ganda masaya una
Put on the table several
objects that are being
used in the school every
day.
F. Developing mastery
(leads to Formative
Assessment 3)
Do “Activity 2” on pages
52- 53
Gumuhit ng isang simbolo
o sagisag at ilarawan ito
sa klase.
Ano-ano ang mabubuong
salita gamit ang mga
pantig sa loob ng
malaking kahon?
me sa na ya
ta la an ba
ka so li le
su ha wa ye
Let the learners select
three things and draw it
with the correct shape and
color. They can arrange
the objects so that some
are in front and some are
in the back.
G. Finding practical
application of concepts
and skills in daily living
Magtala sa ibaba ng 10
pangngalan mula sa
talata. Isulat sa tapat ng
bawat isa ang kasarian
nito.
Pangngal
an
Kasarian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Do “Activity 3” on page
53
Itanong: Bilang mag-aaral,
ikaw ba ay handang
sumunod sa mga tuntunin
at pamantayan sa
paaralan, tahanan at
pamayanan?
Magkakaroon ng larong
pangkatan sa paghula ng
mga sagisag na ipapakita
ng guro.
Ano-ano ang katangiang
dapat taglayin ng bawat
miyembro ng mag-anak
upang mapanatili ang
kaayusan sa tahanan?
What do we have to
remember in doing a still
life.
H.Making
generalizations
and abstractions about
the lesson
May mga kasarian ang
mga pangalan:
Pambabae kung babae
ang tinutukoy, Panlalaki
kung lalaki ang tinutukoy,
Walang Kasarian kung ito
at walang kasarian (tulad
It is important to know the
sounds of every letter in
the alphabet.
Ask: To add three
addends easily what
should you do? What
should you remember?
Group the addends using
the parenthesis
Ipabasa ng pasalita ang
“Gintong Aral” sa pahina
49
Ano ang mga halimbawa
ng sagisag o simbolong
nakikita sa kapaligiran?
Paano mo ito ilalarawan?
Mabubuo ang isang salita
sa pagsasama- sama ng
mga pantig.
Define Still Life.
Read Isaisip Mo.
Ang anak ni Aling Sidra ay
maagang bumangon sa higaan.
May pasok sa paaralan at
kailangan siyang makarating
doon sa oras. Agad siyang
nagsuot ng uniporme matapos
maligo. Kumain siya ng almusal
kasabay ni mang Dencio, ang
kanyang ama.
Maya- maya’y bumusina
ang school bus na sumusundo
sa mga mag-aaral. Isang
kaibigan niya ang natanaw
niyang kumakaway. Mabilis
niyang hinila ang kanyang bag at
sumakay sa naghihintay na
sasakyan. Ngayo’y tiyak niyang
siya’y darating sa paaralan sa
takdang oras.
ng mga bagay), at Di
Tiyak kung may kasarian
ngunit hindi matutukoy
agad.
I. Evaluating learning Say the name of the
pictures. Write the
beginning letter.
Write the missing
numbers
1. (80 + 60) + 73 = 80 +
(60 + 73) ______+ 73 =
80 + ______
2. (23 + 27) + 64 = 23 +
(27 + 64) ______+ 64= 23
+ ______
3. (97 + 90) + 34 = 97 +
(90 + 34) ______+34 = 97
+ ______
Sagutin ng Tama o Mali
pahina 49
Sagutin ang mga tanong
sa Natutuhan Mo LM p.56
Pasagutan ang Linangin
Natin sa LM pahina 89
Instruct the students to
work on Ipagmalaki Mo.
J. Additional activities
for application or
remediation
Do “Gawaing Bahay” on
pages 53 - 54
Magtala ng 3 tuntunin na
ipinatutupad sa inyong
tahanan.
Iguhit ang iba pang alam
na sagisag na makikita sa
ating komunidada.
Kasunduan
Magtala ng limang ngalan
na may dalawang pantig
na makikita sa kalsada.
Magtala ng limang ngalan
na may tatlong pantig ng
mga pagkain na mayroon
sa inyong bahay.
Bring crayons, pencil and
drawing paper for our next
art lesson.
IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners who earned 80%
in the evaluation
B.No. of learners
who require additional activities
for remediation who scored
below 80%
C. Did the remedial lessons
work?
No. of learners who have caught
up with the lesson
D. No. of learners who continue to
require remediation
E. Which of my teaching strategies
worked well? Why
did these work?
F. What difficulties did I encounter
which my principal or supervisor
can help me solve?
GRADE II DAILY LESSON LOG
GRADE II
DAILY LESSON LOG
School: BAGONGBAYAN E/S Grade Level: II
Teacher: GLENN ROSHEANNE A. ADAJAR Learning Area: ALL SUBJECTS
Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 28, 2022 Quarter: 1ST QUARTER
OBJECTIVES
MTB ENGLISH MATH EsP AP FILIPINO MAPEH ( PE)
A. Content Standard
Demonstrates the ability to
formulate ideas into
sentences or longer texts
using developmental and
conventional spelling.
Demonstrates
understanding of the
alphabets in English in
comparison to the
alphabets of Filipino and
Mother Tongue
Demonstrates
understanding of addition
of whole numbers up to
1000 including money.
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan ng
pagkilala sa sarili at
pagkakaroon ng disiplina
tungo sa pagkakabuklod-
buklod o pagkakaisa ng
mga kasapi ng tahanan at
paaralan.
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan ng
kinabibilangang
komunidad.
Naipakikita ang
kasanayan sa paggamit
ng Filipino sa pasalita at di
pasalitang
pakikipagtalastasan
Nagkakaroon ng
papaunlad na kasanayan
sa wasto at maayos na
pagsulat at paggamit sa
mga pamantayan sa
pagsulat
Demonstrates
understanding of body
shapes and body actions
in preparation for various
movement activities
B. Performance
Standard
Uses basic knowledge
and skills to write clear
coherent sentences, and
simple paragraphs based
on a variety of stimulus
materials.
Distinguishes similarities
and differences of the
alphabets in English and
Mother Tongue/Filipino
Is able to apply addition of
whole numbers up to 1000
including money in
mathematical problems
and real-life situations.
Naisasagawa ang kusang
pagsunod sa mga tuntunin
at napagkasunduang
gagawin sa loob ng
tahanan.
Malikhaing
nakapagpapahayag/
nakapagsasalarawan ng
kahalagahan ng
kinabibilangang
komunidad.
Nagagamit nang wasto
ang bahagi ng pananalita
sa mabisang
pakikipagtalastasan upang
ipahayag ang sariling
ideya ,damdamin at
karanasan
Nagkakaroon ng
panimulang kasanayan sa
maayos na pagsulat ng
pakabit-kabit at sa
paggamit ng mga sangkap
sa pagsulat
Performs body shapes
and actions properly.
C. Learning
Competency/
Objectives
Write the LC code for
each.
Uses the combination of
affixes and root words
Use the combination of
affixes and root words as
Identify the beginning
letter of the name of each
picture
To add 3-digit by 2-digit
numbers with sums up to
1000 without regrouping
M2NS-Ig-27.4
Nakapagpapakita ng
pagsunod sa mga tuntunin
at pamantayang itinakda
sa loob ng tahanan.
Nakikilala ang mga
sagisag na ginagamit sa
mapa sa tulong ng
panuntunan.
AP2KOM-Id-e-7
Nagagamit ang angkop na
pananda sa pagtukoy ng
pangngalang pambalana/
pantangi
Demonstrate locomotors
skills in response to even
& uneven music.
Recognize simple folk
dance rhythmic routines.
clues to get the meaning
of words
MT2VCD-Ic-e-1.3
Give the beginning letter
of the name of each
picture EN2AK-IIa-e-3
5.1 paggising at pagkain
sa tamang oras
5.2 pagtapos ng mga
gawaing bahay
5.3 paggamit ng mga
kagamitan
5.4 at iba pa
EsP2PKP-Id-e 12
Nakasusulat sa kabit-kabit
na paraan na may tamang
laki at layo ay malalaking
letra na may buntot gaya
ng J, Y, Z
PE2MS-Ia-h-1
II. CONTENT Salitang ugat at panlapi Beginning letters ( Onset ) Adding Numbers
Without Regrouping
Aralin: 6
Pagkakabuklod/Pagkaka
isa
Tapusin at Ayusin!
Aralin 2.2- Mga Sagisag
at Simbolo sa Aking
Komunidad
“Komunidad ng San
Isidro”
Original File Submitted
and Formatted by DepEd
Club Member - visit
depedclub.com for more
Pagtukoy ng Pangngalan
Pagsulat ng J, Y,Z
Lesson 1.3.2
RHYTHMIC ROUTINES
LEARNING RESOURCES
A. References MELC p.491 CG.p11-12 K-12 C.G p 131 MELC 2
p.179
K-12 Curriculum Guide
p.11
K-12 Curriculum ESP 2 Kto12 C.G p.22
K-12 CG p23 K-12 CG p16
1. Teacher’s Guide
pages
61 - 66 (softcopy) TG page 20-22 15-16
35-36
185-89
2. Learner’s Materials
pages
40 – 42 LM page 37-49
50-56
89-92 310
3. Textbook pages
4. Additional Materials
from Learning
Resource (LR) portal
larawan ng ferris wheel
B. Other Learning
Resource
Book, real Objects ,Show
me board, cut- out
tsart, larawan tarpapel laptop DVD, CD, Pictures
III. PROCEDURES
A. Reviewing previous
lesson or presenting the
new lesson
Sing the alphabet song DRILL - Basic Addition
Facts using the Window
cards
Review: STRATEGY:
PUZZLE GAME- “THE
MAGIC OF ADDITION
SQUARE” TG p. 61
Pagwawasto ng
itinakdang gawaing bahay.
Muling talakayin ang
komunidad ng San Isidro.
Pagpasa ng kasunduan 1. Drill
Instruction: Use the 2 time
signature in demonstrating
the different simple dance.
4
Example:
Leron Leron Sinta
B. Establishing a
purpose for the
lesson
Sa araling ito, malalaman
mo na kapag nagdagdag
ng letra sa salitang ugat
ay makabubuo ka ng
bagong salita.
Ibigay ang salitang ugat
ng mga sumusunod na
salita
1. Kumain
2. Nagbasa
3. Sumikat
4. Umuwi
5. Awitan
Choose the correct
beginning sound of the
following picture
Story Problem
This is Mark. He collected
23 4 empty bottles on
Saturday and 23 on
Sunday. Can you tell the
number of bottles he
collected for two days?
Ask the following
questions:
1. Who collected empty
bottles
2. What did Mark collect?
3. When did he collect
empty bottles?
Pagpapakita ng mga
larawan.
Magpakita ng larawan.
Itanong:
a. Ano-ano ang nakikita
ninyo sa larawan?
b. Bakit ninyo nasabi na
ito ay isang paaralan?
Magamit ang angkop na
pananda sa pagtukoy ng
pangngalang
pambalana/pantangi
Makasulat sa kabit-kabit
na paraan na may tamang
laki at layo ay malalaking
letra na may buntot gaya
ng J, Y, Z
Show pictures of dance
partners in different
movements
( see chart )
C. Presenting
examples/ instances of
the new lesson
Pag-aralan ang tsart sa
ibaba.
Ano ang salitang ugat ng
salitang lumapit? mag-
aral?hulihin?
Ano ang mga panlaping
idnagdag ditto?
Saan makikita ang
panlapi,Unahan,gitna o
hulihan?
Ano ang tawag natin sa
panlapi kung ito ay
idinadagdag sa unahan ng
salitang ugat? Gitna ng
Pandi
wa
Salita
ng-
ugat
Panla
pi
luma
pit
lapit -um
mag-
aral
aral mag-
hulihi
n
huli -hin
Look at the following
pictures.
Read the following
pictures.
What is the beginning
letter of each picture?
PERFORMING THE
TASK
Present cut-outs of
bottles.
Let the pupil’s show the
number of empty bottles
Mark collected on
Saturday and on
Sunday. Present to the
class the place value
chart. TG p. 64
Magkaroon ng talakayan
tungkol sa larawan.
Ipakita ang mga larawan
ng mga sagisag na
ginagamit sa komunidad.
Ipaliwanag ang ibig
sabihin ng mga simbolo o
salitang ginagamit.
Ipagawa ang Tukoy Alam
sa T.G pahina 35
Itanong: Alin-alin ang
pangngalang hindi tiyak?
Tiyak?
Activity 1
In as much as you learned
already the movement
skills of the pictures
above, what do you think
are the dance steps
shown? Can you
recognize the
movements?
Box No. 1
Hop Step – Step R
sideward
Hop in place with the R
and repeat with the L
Box No. 2
Close Step – Step R
sideward
Close L to R and repeat
with the left
Box No. 3
Step- Swing – Step R
sideward
Swing L across the R in
front
salitang ugat? At hulihan
ng salitang-ugat?
Repeat starting with the
left.
D. Discussing new
concepts and practicing
new
skills #1
Salungguhitan ang
salitang ugat.
1. kainin
2. paaralan
3. hihinga
4. umiiyak
5. sayawin
C. Write the
beginning of the
following
pictures.
PROCESSING THE
SOLUTIONS AND
ANSWER
Ask: What will you do to
find the total number of
bottles which Mark had
collected?
Ask: In 234 what is the
value of 4?
What is the value of 3?
What is the value of 2?
Example 2- Using
Expanded Form Method
Suriin ang mga larawan at
hingin ang saloobin ng
mga bata ukol ditto.
Itanong:
a. Ano ang ibig sabihin ng
simbolo na may bandila sa
harap ng gusali at may
mga silid-aralan?
b. Paano malalaman kung
ang tinutukoy ng simbolo
ay baranggay hall?
Ipakita ang larawan ng
mag-anak na nakasakay
sa ferris wheel.
Hayaang magbigay ang
mgabata ng
pangungusap tungkol sa
larawan.
Ipabasa ang mga
pangungusap sa Basahin
Natin sa LM pahina
Pagtuturo at paglalarawan
(T.G pahina 35)
This time you will execute
the 3 dance steps by
adding the “STEP”
movement and do it
repeatedly in place with
the music in 2 time
signature. 4
Example: Leron Leron
Sinta
music
the
step while dancing
E. Discussing new
concepts and
practicing new skills #2
Isulat ang U kung ang
panlapi ay Unlapi, G
kung Gitlapi at H kung
Hulapi.
________ 1. tubigan
________ 2. sasakay
________ 3. bumitaw
________ 4. bitawan
________ 5. uulan
C. Encircle the
beginning letter.
Do “Activity 1” on page 40 Pangkatang Gawain:
pahina 48
Pagpapakita ng iba pang
larawan.
Sabihin kung ano ang
sagisag o simbolo ng
bawat isa.
Ipagawa ang Gawin Natin
sa LM, pahina 90
1. Teacher posts the
figure in manila paper on
designated places
2. Divide the group into 3.
3. Three leaders
previously trained by the
teacher will be assigned in
each station. They will
assist the group in
performing the figures
while the teacher will
move around by station to
check if the groups are
performing correctly.
Follow this sequence:
Group 1 – Figures 1, 2
and 3
Group 2 – Figures 2, 3
and 1
Group 3 – Figures 3, 1
and 2
F. Developing mastery
(leads to Formative
Assessment 3)
Gumuhit ng puso sa
patlang kung maylapi ang
salita (salitang may
Do “Activity 2” on page
41
Pahina 47 Pag-aralan ang mapa.
Isulat sa papel ang
sinasagisag ng simbolo.
Ipagawa ang Sanayin
Natin sa LM pahina 90
Let us now perform the
figures below with the
music
panlapi) at bilog naman
kung wala.
_______ 1. banyo
_______ 2. iyak
_______ 3. lumobo
_______ 4. sakalin
_______ 5. Ikot
G. Finding practical
application of concepts
and skills in daily living
Answer the ff .
671 + 25 =
456 + 12 =
345 + 34 =
679 + 10 =
945 + 22 =
Dapat bang maging
masunurin ang isang
bata? Sa paanong paraan.
Magkakaroon ng
pangkatang gawain.
Pangkatin ang mga mag-
aaral sa lima. Ipabigay
ang mga panuntunan para
sa pangkatang gawain.
Bigyan ang mga mag-
aaral ng 10 minuto para
maghanda. Magpapakita
sila ng dula-dulaan
tungkol sa kahulugan ng
simbolo o sagisag.
The 3 groups will practice
Figures 1, 2 & 3 with a
partner. Master the figures
and execute the
movement correctly.
H.Making
generalizations
and abstractions about
the lesson
It is important to know the
sounds of every letter in
the alphabet.
Ask: How do you add 2-3
digit numbers without
regrouping? We add first
the ones, tens and
hundreds. We can add
numbers using expanded
form or short method.
Bigyang diin ang “Ating
Tandaan.” Ipabasa sa
mga bata ng sabay-sabay
hanggang sa ito ay
matandaan nila.
Paano mo madaling
makilala ang ma lugar o
gusali sa komunidad?
Ang ng/ng mga, ang/ang
mga ay ginagamit
sa mga pangngalang
pambalana samantalang
ang si/sina, kay/kina,
ni/nina ay pangngalang
pantangi
Hop step, close step
swing are dance steps
used in some of our folk
dances and rhythmic
routines. These maybe
done in 2 or 3 time music.
These are also locomotor
movement skills. 4 4
I. Evaluating learning Punan ang talahanayan.
Magbigay ng limang
salitang-ugat, lagyan ng
panlapi at ilagay kung ano
ang uri ng panlaping iyong
ginamit.
Say the name of the
pictures. Write the
beginning letter.
Find the sum. Use
expanded form and short
method.
1. 527 + 60 =
____________
2. 429 + 70 =
____________
Sagutin ang mga tanong
sa Natutuhan Mo LM p.56
Pasagutan ang Linangin
Natin sa LM.pahina 91
Perform Figures 1, 2 and
3 by group. Check (✔) the
appropriate column using
the rubrics below.
Salit
ang
Ugat
Bag
ong
Salit
a
Uri ng
Panlap
i
3. 312
+ 67
See TG p. 66
3 - Almost all the
members of the group
showed
mastery of the step
pattern, counting and
timing.
2 - More than half of the
members of the group
showed
mastery of the step
pattern, counting and
timing.
1 - More than half of the
group did not show
mastery of the
step pattern, counting and
timing
J. Additional activities
for application or
remediation
Do “Gawaing Bahay” on
page 42
Magtala ng 3 bagay na
ipinatutupad sa paaralan/
Ipahanap ang tinutukoy ng
simbolo o salita. Lagyan
ng guhit mula sa Hanay A
papunta sa sagot sa
Hanay B.
Ipakita ang paraan ng
pagsulat ng malalaking
letra sa paraang kabit-
kabit.(Tunghayan sa L.M.
pahina 91-92)
Practice the different
learned steps at home.
Master the dance steps
like slide, gallop step, and
jump. Be ready for a
performance.
IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners who earned 80%
in the evaluation
B.No. of learners
who require additional activities
for remediation who scored
below 80%
C. Did the remedial lessons
work?
No. of learners who have caught
up with the lesson
D. No. of learners who continue to
require remediation
GRADE II DAILY LESSON LOG
GRADE II
DAILY LESSON LOG
School: BAGONGBAYAN E/S Grade Level: II
Teacher: GLENN ROSHEANNE A. ADAJAR Learning Area: ALL SUBJECTS
Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 29, 2022 Quarter: 1ST QUARTER
OBJECTIVES
MTB ENGLISH MATH EsP AP FILIPINO MAPEH
( HEALTH)
A. Content Standard
Demonstrates
understanding and
knowledge of language
grammar and usage when
speaking and/or writing.
speaks and writes
correctly and effectively
for different purposes
using the basic grammar
of the language.
Vocabulary
Demonstrates
understanding of
paragraph development to
identify text types
Demonstrates
understanding of addition
of whole numbers up to
1000 including money.
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan ng
pagkilala sa sarili at
pagkakaroon ng disiplina
tungo sa pagkakabuklod-
buklod o pagkakaisa ng
mga kasapi ng tahanan at
paaralan.
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan ng
kinabibilangang
komunidad.
Naipapamalas ang
lubusang
pagkaunawa na may mga
istratehiya sa pag-aaral na
magagamit upang
makakuha ng mga bagong
impormasyon at
mapalawak ang dating
kaalaman
Nagkakaroon ng
papaunlad na kasanayan
sa wasto at maayos na
pagsulat at paggamit sa
mga pamantayan sa
pagsulat
Demonstrates
understanding of the
importance of respecting
differences and managing
feelings.
B. Performance
Standard
Speaks and writes
correctly and effectively
for different purposes
using the basic grammar
of the language.
Identifies correctly how
paragraphs/ texts are
developed
Is able to apply addition of
whole numbers up to 1000
including money in
mathematical problems
and real-life situations.
Naisasagawa ang kusang
pagsunod sa mga tuntunin
at napagkasunduang
gagawin sa loob ng
tahanan.
Malikhaing
nakapagpapahayag/
nakapagsasalarawan ng
kahalagahan ng
kinabibilangang
komunidad.
Napipili ang gagamiting
pamamaraan /mga
pamamaraan ng pagtuklas
ng bagong kaalaman o
pagpapayaman ng dating
kaalaman
Demonstrates respects for
individual differences and
managing feelings in
healthful ways.
C. Learning
Competency/
Objectives
Write the LC code for
each.
Identify and use collective
nouns, when applicable
Identify and use collective
nouns, when applicable
Give the main idea of the
story listened to
EN1LC-Ic-1.1
To add numbers with
sums up to 1000 with
regrouping
M2NS-Ig-27.4
Nakapagpapakita ng
pagsunod sa mga tuntunin
at pamantayang itinakda
sa loob ng tahanan.
Nakikilala ang mga
sagisag na ginagamit sa
mapa sa tulong ng
panuntunan.
AP2KOM-Id-e-7
Natutukoy ang mga
bahagi ng aklat
Naisusulat ng maayos ang
mga maliliit na letra gaya
Expresses feelings in
appropriate ways
MT2GA-Id-2.1.3 5.1 paggising at pagkain
sa tamang oras
5.2 pagtapos ng mga
gawaing bahay
5.3 paggamit ng mga
kagamitan
5.4 at iba pa
EsP2PKP-Id-e 12
ng e, v, x, c, a, o, n, m, n,
ng
II. CONTENT Pangkolektibong
pangngalan
Lesson 23: Doing it
Right
Story: Mary and Martha
on Duty
Adding Numbers with
Regrouping
Aralin: 6
Pagkakabuklod/Pagkaka
isa
Tapusin at Ayusin!
Aralin 2.2- Mga Sagisag
at Simbolo sa Aking
Komunidad
“Komunidad ng San
Isidro”
Bahagi ng Aklat
Pagsulat ng e, v, x, c, a,
o, n, m, n, ng
Lesson 1.5Expressing
Feelings in Appropriate
Ways
LEARNING RESOURCES
A. References MELC p.491 CG.p11-12 K-12 Curriculum Guidep22 K to12 Curriculum Grade
2 – Mathematics K-12 Curriculum ESP 2
Kto12 C.G p.22 K to 12 Curriculum Guide
MAPEH 2
1. Teacher’s Guide
pages
49-50 67 - 70 TG page 20-22 15-16 36-37 Pages 321-323
2. Learner’s Materials
pages
71-73 42 - 44 LM page 37-49 50-56 93-98 Page 397-400
3. Textbook pages
4. Additional Materials
from Learning
Resource (LR) portal
B. Other Learning
Resource
Chart, tarpapel, strips of
cartolina
Book, Number Cards ,
Show me board
tsart, larawan tarpapel Tsart, larawan,plaskard pictures, activity cards
III. PROCEDURES
A. Reviewing previous
lesson or presenting the
new lesson
Ibigay ang mga salitang
ugat.
1. kumain –
2. binuhos –
3. umiyak –
4. sunugin –
5. damitan –
Answering wh questions in
the story
Drill - Number Factory
Tell the pupils to think of
other combinations with
the sum of 25
Pagwawasto ng guro sa
itinakdang gawain
Pagpapakita ng larawan. Balik aral sanakaraang
aralin
Laro: Itaas ang kamay
kung tama ang ginawa ng
tauhan sa bawat kaisipan
at kaliwang kamay kung
mali.
B. Establishing a
purpose for the
lesson
Basahin ang mga
sumusunod: Bilugan ang
kolektibong salita sa mga
sumusunod na parirala
 grupo ng mga
langgam
 buwig ng saging
 tumpok ng
kamatis
 kumpol ng rosas
Ask: Do you help your
teacher clean your
classroom What do you
usually do in helping her in
cleaning your classroom?
Present a poster about
“Save the Mother Earth
Movement”
Ask: What can you do to
help save the earth?
The teacher will post the
comics strip. Say: let us
read the dialogue on how
to save the earth. TG p.
68
Itanong: dapat bang
maging masunurin ang
bata sa tahanan,
paaralan, pamayanan?
Itanong:
Paano mo makikilala kung
anong sagisag ang
tinutukoy ng simbolo?
Matukoy ang mga bahagi
ng aklat
Maisulat ng maayos ang
mga maliliit na letra gaya
ng e, v, x, c, a, o, n, m, n,
ng
Ipakita ang cover
picture.Magbigay ang
bawat bata ng kaisipan
ukol dito.
Original File Submitted
and Formatted by DepEd
Club Member - visit
depedclub.com for more
C. Presenting
examples/ instances of
the new lesson
Suriin ang may mga
salungguhit na salita sa
mga sumusunod.
1. lupon ng kabataan
2. grupo ng mga
manggagawa
3. buwig ng saging
4. tumpok ng mangga
5. kolonya ng langgam
Ano ang ipinapakita ng
may salungguhit ?
Reading the story
“Mary and Martha on
Duty”
Posing a Task
Divide the class into 5
working groups.
Distribute the counters
(Popsicle sticks)
Post the story problem.
Then, call a pupil to read
the problem TG p. 68
Muling basahin ang
kwento “Ang Paggawa ng
Banderitas”
Ipabasa ang dyalogo sa
dalawang batang
magaling bumasa.
Luna: Bella, tingnan mo
ang crescent moon sa
itaas ng gusali na iyan.
Ang isa naman ay may
krus sa itaas
Rea: Oo, alam mo ba ang
sinisimbolo ng mga iyan?
Magpakita ng isang aklat.
Ipakita ang ilang
mga bahagi nito at itanong
sa mga bata ang tawag
dito.
Sabihin:
Ngayon, aalamin natin
kung tama ang inyong
mga sagot.
Ilahad ang aralin.(
Tunghayan sa T.G pahina
36)
Sagutin ang mga
katanungan sa cover
picture.
D. Discussing new
concepts and practicing
new
skills #1
Bilugan ang mga larawan
na may maraming bilang.
Who sweeps the oor?
Who are the characters in
the story?
What did they do?
What is the story all
about?
What can you say about
Mary and Martha?
Would you also do what
Mary and Martha did?
Why?
Processing
Ask the following
questions:
Who went to the
backyard?
What did they do in the
backyard? How many
mangoes did Peter pick?
How many mangoes did
Paul pick? Where did they
put the mangoes?
How many mangoes were
in the basket? TG pages
69 -70
Pagtalakay at
pagtatanong ukol sa
kwentong binasa.
Itanong:
Sino ang
nagkukuwentuhan?
Bakit may krus sa itaas ng
gusali?
Paano ipinaliwanag ni Rea
ang ibig sabihin ng
simbolo?
Pasagutan ang Sagutin
Natin sa LM, pahina 94
Pangkatang Gawain: TG
sa pahina 322
E. Discussing new
concepts and
practicing new skills #2
Ikahon ang tinutukoiy sa
bawat bilang.
1. kolonya ng langgam
2. buwig ng saging
3. palumpon ng bulaklak
4. tumpok ng mangga
5. grupo ng bata
(Refer to LM, p. 72)
Do “Activity 1” on page 42 Group Activity: Pagpapakita ng iba pang
larawan.
Sabihin kung ano ang
sagisag o simbolo ng
bawat isa.
Ipakita ang mga bahagi ng
aklat sa pamamagitan ng
paggamit ng tunay na
aklat.
Ipaliwanag ang gamit ng
mga ito.
Magkaroon ng
pangkatang gawain sa
pamamagitan ng paghula
o pagkilala sa bahagi ng
aklat.Babasahin ng guro
ang mga bakas (clue)ang
grupong makakarami ng
puntos ay siyang panalo
Sagutin ang “Gawin”
pahina 398
F. Developing mastery
(leads to Formative
Assessment 3)
Bilangin ang nasa kada
kahon. Ilagay ang bilang
sa maliit na kahong katabi
nito at kulayan ang mga
bagay na mayroong
mahigit sa isa ang bilang,
Divide the class into 4 and
ask them to act out the
scenes in the picture
cards.
Do “Activity 2” on page 43 Iguhit ang mga sagisag na
nasa larawan.
Ipasagot ang Gawin Natin
sa L.M pahina 95
Pangkatang Gawain: May
nakahandang tatlong
learning station.isakilos
ang hinihingi sa bawat
istasyon.
G. Finding practical
application of concepts
and skills in daily living
Magbigay ng limang
pangungusap na may
kolektibong pangngalan,
1.
2.
3.
4.
5.
Group activity Do “Activity 3” on page
413
Bigyang diin ang “Ating
Tandaan.” Ipabasa sa
mga bata ng sabay-sabay
hanggang sa ito ay
matandaan nila.
Pangkatang Gawain.
Hahatiin sa limang grupo
ang mga mag-aral.
Bawat pangkat ay pipili ng
lider.
Ipabigay ang mga
pamantayan sa
pangkatang gawain.
Gumuhit ng isang sagisag
na madalas ninyong
nakikita.
Ang ating mga magulang
ay katuwang natin sa
anumang bagay,huwag
mahihiyang magtanong
kung may mga alalahanin
tayo.
Kailan at saan mo dapat
ipahayag ang iyong
damdamin?
H.Making
generalizations
and abstractions about
the lesson
Ang kolektibong
pangngalan ay mga
salitang tumutukoy sa
isang grupo ng tao, hayop,
bagay, lugar o pangyayari.
Main Idea tells what the
story is all about.
To add 3-2 digit numbers
with regrouping:
Write the numbers in
vertical column
Add the numbers in the
ones place.
Regroup the sum of tens
and ones.
Then add all the numbers
in the tens place. Add the
Magtala ng 3 bagay na
ipinatutupad sa
pamayanan.
Paano makikilala ang
iba’t-ibang lugar sa
komunidad?
Ano-ano ang bahagi ng
aklat?
Basahin ang “Tandaan”
pahina 322
numbers in the hundreds
place.
I. Evaluating learning Piliin sa loob ng kahon
ang tamang salita para sa
mga pangngalan. Isulat
ang sagot sa patlang.
1. _____________
__kamatis
2. _____________
__saging
3. _____________
__ng mga bata
4. _____________
__mangga
5. _____________
__ng mga
langgam
Listen to your teacher as
she reads the paragraph.
Underline the main idea of
the paragraphlistened to.
1. Animals help us in
many ways. They give us
food. Some give us
clothing.Other animals
helpus in our work. Some
become our friends.
What is the paragraph
about?
Add the following:
1. 456 + 678 =
_________________
2. 789 + 23 =
_________________
3. 324 + 34 =
_________________
4. 789 + 121 =
_________________
5. 547 + 89 =:
_________________
Sagutin ang mga tanong
sa Natutuhan Mo LM p.56
Pasagutan ang Linangin
Natin sa LM pahina 96-97
LM pahina 400
J. Additional activities
for application or
remediation
Ass.
Underline the main idea in
each paragraph
( see board )
Do “Gawaing Bahay” on
page 44
Magtala ng mga dahilan
bakit nahuhuli ang mga
bata sa pagpasok sa
paaralan?
Iguhit ang sagisag na
sumisimbolo sa inyong
Brgy. Hall.
Pagsusulat
Ipakita sa mga bata kung
paano isulat ang e, v, x, c,
a, o, n, m, ñ, ng.
(Isa-isang letra muna)
Bilangan habang
ginagawa ito upang mas
masundan ng mga bata.
Ipasulat ito sa hangin/ sa
palad/sa likod ng kaklase.
Ipabakat ito sa pisara.
Pasulatin nito ang mga
bata sa sulatang papel.
Gawin muli ang mga
hakbang gamit naman ang
ibang letra.
Gumawa ng diary sa loob
ng limang araw na
nagpapakita ng iyong
nararamdaman.
Kolonya buwig
kaing
Pangkat tumpok
IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners who earned 80%
in the evaluation
B.No. of learners
who require additional activities
for remediation who scored
below 80%
C. Did the remedial lessons
work?
No. of learners who have caught
up with the lesson
D. No. of learners who continue to
require remediation
E. Which of my teaching strategies
worked well? Why
did these work?
F. What difficulties did I encounter
which my principal or supervisor
can help me solve?
G. What innovation or localized
materials did I use/discover which
I wish to share with other
teachers?
GRADE II DAILY LESSON LOG
GRADE II
DAILY LESSON LOG
School: BAGONGBAYAN E/S Grade Level: II
Teacher: GLENN ROSHEANNE A. ADAJAR Learning Area: ALL SUBJECTS
Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 30, 2022 Quarter: 1ST QUARTER
OBJECTIVES
MTB ENGLISH MATH EsP AP FILIPINO MAPEH ( MUSIC
)
A. Content Standard
Nakapagbibigay ng
lingguhang pagsusulit
Administer Summative
Test
Administer Summative
Test
Nakapagbibigay ng
lingguhang pagsusulit
Administer Summative
Test
Nakapagbibigay ng
lingguhang pagsusulit
Administer Summative
Test
B. Performance
Standard
Lingguhang Pagsusulit Summative Test Summative Test Lingguhang Pagsusulit Summative Test Lingguhang Pagsusulit Summative Test
C. Learning
Competency/
Objectives
Write the LC code for
each.
II. CONTENT Summative test files Summative test files Summative test files Summative test files Summative test files Summative test files Summative test files
LEARNING RESOURCES
A. References
1. Teacher’s Guide
pages
2. Learner’s Materials
pages
3. Textbook pages
4. Additional Materials
from Learning
Resource (LR) portal
B. Other Learning
Resource
III. PROCEDURES Awit Song Song Awit Song Awit Song
A. Reviewing previous
lesson or presenting the
new lesson
B. Establishing a
purpose for the
lesson
Pagbibigay ng
pamantayan
Setting of standard Setting of standard Pagbibigay ng
pamantayan
Setting of standard Pagbibigay ng
pamantayan
Setting of standard
C. Presenting
examples/ instances of
the new lesson
Pagsasabi ng panuto Giving of instruction Giving of instruction Pagsasabi ng panuto Giving of instruction Pagsasabi ng panuto Giving of instruction
D. Discussing new
concepts and practicing
new
skills #1
Pagsagot sa pagsusulit Supervising the test Supervising the test Pagsagot sa pagsusulit Supervising the test Pagsagot sa pagsusulit Supervising the test
E. Discussing new
concepts and
practicing new skills #2
F. Developing mastery
(leads to Formative
Assessment 3)
G. Finding practical
application of concepts
and skills in daily living
Magpakita ng katapatan
sa pagsusulit.
Show honesty in
answering the test
questions
Show honesty in
answering the test
questions
Magpakita ng katapatan
sa pagsusulit.
Show honesty in
answering the test
questions
Magpakita ng katapatan
sa pagsusulit.
Show honesty in
answering the test
questions
H.Making
generalizations
and abstractions about
the lesson
Original File Submitted
and Formatted by DepEd
Club Member - visit
depedclub.com for more
Original File Submitted
and Formatted by DepEd
Club Member - visit
depedclub.com for more
I. Evaluating learning Itala ang mga puntos ng
mag-aaral.
Recording the test resulte Recording the test resulte Itala ang mga puntos ng
mag-aaral.
Recording the test resulte Itala ang mga puntos ng
mag-aaral.
Recording the test resulte
J. Additional activities
for application or
remediation
Bigyan ng paghahamon
ang mga mag-aaral para
sa susunod na pagtataya.
Challenge the pupils for
the next test.
Challenge the pupils for
the next test.
Bigyan ng paghahamon
ang mga mag-aaral para
sa susunod na pagtataya.
Challenge the pupils for
the next test.
Bigyan ng paghahamon
ang mga mag-aaral para
sa susunod na pagtataya.
Challenge the pupils for
the next test.
IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners who earned 80%
in the evaluation
B.No. of learners
who require additional activities
for remediation who scored
below 80%
C. Did the remedial lessons
work?
No. of learners who have caught
up with the lesson
D. No. of learners who continue to
require remediation
E. Which of my teaching strategies
worked well? Why
did these work?
F. What difficulties did I encounter
which my principal or supervisor
can help me solve?
G. What innovation or localized
materials did I use/discover which
I wish to share with other
teachers?
1 von 29

Recomendados

2nd-wk-7- belen.docx von
2nd-wk-7- belen.docx2nd-wk-7- belen.docx
2nd-wk-7- belen.docxMariaBelenJManocdoc
79 views19 Folien
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W8_D1.docx von
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W8_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W8_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W8_D1.docxMikkaCamino
30 views9 Folien
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docx von
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docxJanetteJapones1
57 views7 Folien
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docx von
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docxdaffodilcedenio1
17 views5 Folien
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx von
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docxloveye2
24 views7 Folien
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W9_D3.docx von
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W9_D3.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W9_D3.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W9_D3.docxRoscelJoyMJarantilla
39 views7 Folien

Más contenido relacionado

Similar a DLL-ALL SUBJECTS 2 - Q1-W6.docx

DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docx von
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docxdaffodilcedenio1
15 views5 Folien
Ikalawang sikapat-filipino-2-2014-2015 von
Ikalawang sikapat-filipino-2-2014-2015Ikalawang sikapat-filipino-2-2014-2015
Ikalawang sikapat-filipino-2-2014-2015MARY JEAN DACALLOS
3.6K views21 Folien
Filipino 2 DLL Q1 Week 7.docx von
Filipino 2 DLL Q1 Week 7.docxFilipino 2 DLL Q1 Week 7.docx
Filipino 2 DLL Q1 Week 7.docxGraceDivinagraciaVil
4 views6 Folien
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata) von
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)Michelle Muñoz
3.4K views2 Folien
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2... von
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...MaryAnnCator
273 views4 Folien
WEEK 6.docx von
WEEK 6.docxWEEK 6.docx
WEEK 6.docxJoanaMarieNicdao
110 views37 Folien

Similar a DLL-ALL SUBJECTS 2 - Q1-W6.docx(20)

Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata) von Michelle Muñoz
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)
Michelle Muñoz3.4K views
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2... von MaryAnnCator
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
MaryAnnCator273 views
N.MATIAS_WHLP_WEEK2_Q1.docx von novamatias
N.MATIAS_WHLP_WEEK2_Q1.docxN.MATIAS_WHLP_WEEK2_Q1.docx
N.MATIAS_WHLP_WEEK2_Q1.docx
novamatias33 views
DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docx von Baby KyOt
DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docxDLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docx
DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docx
Baby KyOt4 views

DLL-ALL SUBJECTS 2 - Q1-W6.docx

 • 1. GRADE II DAILY LESSON LOG GRADE II DAILY LESSON LOG School: BAGONGBAYAN E/S Grade Level: II Teacher: GLENN ROSHEANNE A. ADAJAR Learning Area: ALL SUBJECTS Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 26, 2022 Quarter: 1ST QUARTER OBJECTIVES MTB ENGLISH MATH EsP AP FILIPINO MAPEH ( MUSIC ) A. Content Standard Demonstrates the ability to formulate ideas into sentences or longer texts using conventional spelling. Demonstrates understanding of the alphabets in English in comparison to the alphabets of Filipino and Mother Tongue Demonstrates understanding of addition of whole numbers up to 1000 including money. Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng pagkilala sa sarili at pagkakaroon ng disiplina tungo sa pagkakabuklod- buklod o pagkakaisa ng mga kasapi ng tahanan at paaralan. Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng kinabibilangang komunidad. Napapalawak ang kasanayan sa pag-unawa pagpapakahulugan,pagsu suri at pagbibigay halaga sa mga kaisipan o paksang napakinggan Demonstrates basic understanding of sound, silence and rhythmic patterns and develops musical awareness while performing the fundamental processes in music B. Performance Standard Uses developing knowledge and skills to write clear and coherent sentences, simple paragraphs, and friendly letters from a variety of stimulus materials. Distinguishes similarities and differences of the alphabets in English and Mother Tongue/Filipino Is able to apply addition of whole numbers up to 1000 including money in mathematical problems and real-life situations. Naisasagawa ang kusang pagsunod sa mga tuntunin at napagkasunduang gagawin sa loob ng tahanan. Malikhaing nakapagpapahayag/ nakapagsasalarawan ng kahalagahan ng kinabibilangang komunidad. Nasususri ang mga impormasyon upang maunawaan ,makapgbigay kahulugan at mapahalagahan ang mga tekstong napakinggan at makatugon ng maayos Responds appropriately to the pulse of sounds heard and performs with accuracy the rhythmic patterns in expressing oneself C. Learning Competency/ Objectives Write the LC code for each. Compose sentences using unlocked words during story reading in meaningful contexts Identify the beginning letter of the name of each picture Give the beginning letter of the name of each picture EN2AK-IIa-e-3 Illustrates the properties of addition ( commutative ) and applies each in appropriate and relevant situations M2NS-Ig-26.3 Nakapagpapakita ng pagsunod sa mga tuntunin at pamantayang itinakda sa loob ng tahanan. 5.1 paggising at pagkain sa tamang oras 5.2 pagtapos ng mga gawaing bahay 5.3 paggamit ng mga kagamitan 5.4 at iba pa EsP2PKP-Id-e 12 Nakikilala ang mga sagisag na ginagamit sa mapa sa tulong ng panuntunan. AP2KOM-Id-e-7 Nasasagot ang mga simpleng tanong sa tekstong binasa Nakapagbibigay ng maikling panuto gamit ang pangunahing direksyon Creates simple ostinato patterns in measures of 2s, 3s, and 4s with body movements MU2RH-Id-e-6
 • 2. II. CONTENT Compose Sentences using Unlocked Words Beginning letters ( Onset ) Commutative Property of Addition Aralin:6 Pagkakabuklod/Pagkaka isa Tapusin at Ayusin! Aralin 2.2- Mga Sagisag at Simbolo sa Aking Komunidad “Komunidad ng San Isidro” Aralin 6: Paggamit ng Direksyon sa Pagbibigay ng Panuto Imitates and replicates a simple series of rhythmic sounds. LEARNING RESOURCES A. References MELC p.491 CG.p11-12 K-12 C.G p 131 MELC 2 p.179 K-12 Curriculum Guide p.13 K-12 Curriculum ESP 2 Kto12 C.G p.22 K-12 CG p 24 K-12 CGp.16 1. Teacher’s Guide pages P 13-14 78 - 81 TG page 20-22 15-16 32-33 p. 11-13 2. Learner’s Materials pages P 11-13 50 - 52 LM page 37-49 50-56 82-86 P 3. Textbook pages 4. Additional Materials from Learning Resource (LR) portal B. Other Learning Resource PPT, activity sheets Book, Book, Real objects, cut-outs, Number cards Tali, atr papers, gunting, at pandikit tsart, larawan tarpapel tsart ng kuwento, larawan ng mini train, roller coaster, carousel Chart/tarpapel Mp3 III. PROCEDURES A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson Ilagay ang mga salita sa tamang kategorya. pusa ibon doctor banyo bahay guro Hayop Tao Lugar Sing the alphabet song Drill: Game – “My Family Members” TG p. 78 This activity shall be done in a contest form. The teacher calls one pupil in each group to answer the question while she flashes the card. Paghahawan ng Sagabal:  Palamuti  Piyesta  banderitas Pagpapakita ng larawan ng isang komunidad..Pag- usapan ang larawan. Paunang Pagtataya Pasagutan sa mga bata ang Sagutin Natin sa LM.pahina 82 Itama ang sagot ng mga bata. Play a simple rhythmic pattern of steady beats learned in the past lesson.
 • 3. B. Establishing a purpose for the lesson Sa araling ito, makagagawa ka ng pangungusap gamit ang mga salitang nabasa mo sa kuwento. Choose the correct beginning sound of the following picture Game- “Let’s Go Physical” This will be done by pairs. Each pair stands on tip toe on a cut-out of heart - shaped paper. Partners change position when they hear the music “Let’s Go Physical” Pairs of partners who step out of the heart - shaped paper are out of the game. The pair who survives win Pagpapakita ng larawan ng isang lugar na may piyesta. Ano-anong mga sagisag na makikita ninyo sa inyong komunidad? Masagot ang mga tanong sa binasang teksto at makapagbigay ng maikling panuto Chant by 4's steady beats C. Presenting examples/ instances of the new lesson Basahin ang kwento at sagutan ang mga tanong. Si Pepe at ang Bato ni Lola Pacing Mga Tanong: 1. Sino ang mga tauhan sa kuwento? 2. Nasa anong baitang na si Pepe? 3. Bakit tila sabik daw sa pagmamahal ng ibang tao si Pepe? 4. Ano ang sinabi sa kaniya ni Lola Pacing nang siya ay kutyain ng mga bata? 5. Ano kaya ang ibig sabihin ni Lola Pacing? Look at the following pictures. Read the following pictures. What is the beginning letter of each picture? Posing a Task Present a poster/drawing of a tree. Then, paste the cut-outs of birds in the different branches of a tree. TG p. 79 Basahin ang maikling kuwento “Ang Paggawa ng Banderitas” LM pahina 37-38 Ipakita ang larawan ng sagisag na makikita sa inyong komunidad. Ipakita ang larawan ng ferris wheel, carousel at roller coaster. Tukuyin kung ano ang mga larawan Nakapunta na ba kayo sa isang parke o pasyalan na may mga ganitong sakayan? Hayaang magbahagi ang mga bata ng sariling karanasan. Basahin ang kuwento sa LM pahina 85 The teacher clap 4x then the pupils will imitate.
 • 4. D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 A. Balikan ang kwentong “Si Pepe at ang Bato ni Lola Pacing” at tignan ang mga salitang may salungguhit. Isulat ang mga ito sa ibaba at ilagay din kung ano ang kahulugan ng mga ito. Sa lita Kahulu gan 1. 2. 3. 4. 5. A. Write the beginning of the following pictures. Performing a Task Distribute cut outs of birds and ask pupils to form an addition sentence. 10 + 7 = 17; this time, rearrange the position of the addends such as: 7 + 10 = 17 Let other pupils form addition sentence out of the cut outs. Ask them to write their answers on the chart. Pagtalakay at pagtatanong ukol sa kwentong binasa. Talakayin ang iba’t-ibang larawan na sumasagisag sa inyong komunidad. Talakayin ang kuwento. Pasagutan ang GawinNatin sa LM pahina 86 . Please see TG page 15. Do activity 2. E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 A. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong. A. Encircle the beginning letter. Do “Activity 1” on page 50 Gabayan ang mga bata upang makasunod sa paggawa ng banderitas. a. Ano naman ang ipinapahiwatig kapag may krus sa itaas ng gusali? b. Masasabi mo ba na ang sinasagisag ng krus na pula ay sentrong pangkalusugan? Bakit? c. Paano matutukoy na ang isang lugar ay parke? d. Paano makikilala na ang isang gusali ay Mosque? Ipagawa ang Sanayin Natin sa L.M pahina 86. Group activity: Do group activity pages 15-16
 • 5. Alamat ng Langgam Mga Tanong: 1. Sino ang mga tauhan sa kwento? 2. Ano ang katangian ng mag-anak? 3. Bakit nagalit ang lalaki sa tatay ng mag-anak? 4. Ano ang ginawa sa mag-anak? 5. Ano ang kahalagahan ng kasipagan para sa iyo? F. Developing mastery (leads to Formative Assessment 3) A. Balikan ang kwentong “Ang Alamat ng Langgam” at tignan ang mga salitang may salungguhit. Isulat ang mga ito sa ibaba at ilagay din kung ano ang kahulugan ng mga ito. Salita Kahuluga n 1. 2. 3. 4. 5. Do “Activity 2” on page 50 Sagutin ang Gawain 1 sa LM pahina 42-43 Ipakita sa mga bata ang mapa ng komunidad ng San Isidro. Ipaliwanag sa klase na may mga simbolo at sagisag na kaugnay ng mga estrukturang nakikita sa mapa ng Komunidad ng San Isidro.Ang mga sagisag na ito ay may kaniya- kaniyang kahulugan. Ipasagot ang mga tanong. Pangkatin ang mga bata. Ipagawa ang Sanayin Natin sa LM pahina 85 Show the rhythmic pattern. Teach and guide your pupils see TG pp. 15-16.
 • 6. G. Finding practical application of concepts and skills in daily living Sumulat ng 5 salita na nabasa mo sa isang kwento . Isulat sa tapat nito ang kahulugan. Salita Kahulugan 1. 2. 3. 4. 5. Do “Activity 3” on page 51 Use the illustrations below to form mathematical sentence using commutative property of addition. Itanong: Mahalaga na dapat nating tapusin ang ano mang ating mga gawain sa takdang panahon? Pangkatang gawain ng mga mag-aaral.Pumili ng 2 sagisag na nakita sa komunidad ng San Isidro at iguhit ito. Mula sa kanilang tahanan ipaguhit sa mga bata kung paano sila makakarating ng paaralan gamit ang mga pangunahing direksyon We can understand more rhythmic patterns by movements like clapping, stomping or tapping. H.Making generalizations and abstractions about the lesson Hasain ang sariling gumawa ng pangungusap gamit ang mga salita na maririnig sa kwento. Makining o basahinnang mabuti ang mga kuwento. It is important to know the sounds of every letter in the alphabet. What have you found out? Tell the pupils that changing the order of the addends does not affect the sum. This property is called Commutative Property of Addition Lagumin ang mga paraan na ginawa ng bata upang matapos ang kanilang gawain. Ano ang sagisag? Ano-ano ang dapat tandaan sa pagbibigay ng maikling panuto? How can we develop rhythmic pattern? I. Evaluating learning Alalahanin ang mga nabasa mong kwento. Sumulat ng 5 salita mula sa binasa mong kwento at isulat ang kahulugan nito. Salita Kahulugan 1. 2. 3. 4. Say the name of the pictures. Write the beginning letter. Using the Commutative Property of Addition, reverse the addends and find the sum. 1. 20 + 28 = _______ + _____ __________ = _________ 2. 67 + 58 = ______ + ______ __________ = _________ 3. 89 + 56 = ________+ _____ _______ = __________ 4. 25 + 15 = _______ + _____ _________ + _________ Sagutan ang Gawain 2 sa pahina 44-46 Sagutin ang mga tanong sa Natutuhan Mo LM p.56 Gumawa ng maikg panuto kung papaano ka makakarating sa iyong silid-aralan. Isulat ito sa sagutang papel. Do " Pagtataya" TG p.37
 • 7. 5. 5. 13 + 17 = _______ + _____ _________ = _________ J. Additional activities for application or remediation Do “Gawaing Bahay” on page 42 Gumupit ng larawan ng kapistahan sa isang lugar. Magdala ng larawan ng mga sagisag na makikita sa inyong komunidad. Kasunduan Isulat ang direksyon o panuto kung paano makakarating sa inyong bahay mula sa paaralan Please see LM p.37 IV. REMARKS V. REFLECTION A..No. of learners who earned 80% in the evaluation B.No. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80% C. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson D. No. of learners who continue to require remediation E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? F. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve? G. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers?
 • 8. GRADE II DAILY LESSON LOG GRADE II DAILY LESSON LOG School: BAGONGBAYAN E/S Grade Level: II Teacher: GLENN ROSHEANNE A. ADAJAR Learning Area: ALL SUBJECTS Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 27, 2022 Quarter: 1ST QUARTER OBJECTIVES MTB ENGLISH MATH EsP AP FILIPINO MAPEH ( ARTS ) A. Content Standard Demonstrates understanding and knowledge of language grammar and usage when speaking and/or writing. Demonstrates understanding of the alphabets in English in comparison to the alphabets of Filipino and Mother Tongue Demonstrates understanding of addition of whole numbers up to 1000 including money. Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng pagkilala sa sarili at pagkakaroon ng disiplina tungo sa pagkakabuklod- buklod o pagkakaisa ng mga kasapi ng tahanan at paaralan. Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng kinabibilangang komunidad. Naipamamalas ang pag- unawa na ang mga salita ay binubuo ng mga tunog na may katumbas na tiyak na titik sa alpabeto Demonstrates understanding on lines, shapes and colors as elements of art, and variety, proportion and contrast as principles of art through drawing B. Performance Standard Speaks and writes correctly and effectively for different purposes using the basic grammar of the language. Distinguishes similarities and differences of the alphabets in English and Mother Tongue/Filipino Is able to apply addition of whole numbers up to 1000 including money in mathematical problems and real-life situations. Naisasagawa ang kusang pagsunod sa mga tuntunin at napagkasunduang gagawin sa loob ng tahanan. Malikhaing nakapagpapahayag/ nakapagsasalarawan ng kahalagahan ng kinabibilangang komunidad. Nakikilala at nagagamit ang mga titik upang makabuo ng salita. Creates a composition /design by translating one’s imagination or ideas that others can see and appreciates C. Learning Competency/ Objectives Write the LC code for each. Nakikilala ang mga kaarian ng pangngalan Identify the gender of naming words, when applicable MT2GA-Ic-2.1.2 Identify the beginning letter of the name of each picture Give the beginning letter of the name of each picture EN2AK-IIa-e-3 Illustrates the properties of addition ( associative ) and applies each in appropriate and relevant situations M2NS-Ig-26.3 Nakapagpapakita ng pagsunod sa mga tuntunin at pamantayang itinakda sa loob ng tahanan. 5.1 paggising at pagkain sa tamang oras 5.2 pagtapos ng mga gawaing bahay 5.3 paggamit ng mga kagamitan 5.4 at iba pa EsP2PKP-Id-e 12 Nakikilala ang mga sagisag na ginagamit sa mapa sa tulong ng panuntunan. AP2KOM-Id-e-7 Napagsasama-sama ang mga ponema upang mabasa ang mga salitang may dalawa o higit pang pantig Draws from an actual still life arrangement. A2EL-Id
 • 9. II. CONTENT Kasarian ng pangngalan Beginning letters ( Onset ) Lesson 21 Associative Property of Addition Aralin: 6 Pagkakabuklod/Pagkaka isa Tapusin at Ayusin! Aralin 2.2- Mga Sagisag at Simbolo sa Aking Komunidad “Komunidad ng San Isidro” Aralin 6: Pagbasa ng mga Salitang may Dalawa o Higit Pang Pantig ARALIN 6 - STILL LIFE LEARNING RESOURCES A. References MELC p.491 CG.p11-12 K-12 C.G p 131 MELC 2 p.179 K-12 Curriculum Guide p.11 K-12 Curriculum ESP 2 Kto12 C.G p.22 K-12 CG p 23 K-12 CGp17 1. Teacher’s Guide pages 74-77 TG page 20-22 15-16 33-34 122-124 2. Learner’s Materials pages 47-49 LM page 37-49 50-56 86-88 183-185 3. Textbook pages 4. Additional Materials from Learning Resource (LR) portal B. Other Learning Resource Larawan, tarpapel, flashcards Tali, atr papers, gunting, at pandikit tsart, larawan tarpapel flashcard ng mga salita crayons, bond paper and pictures or real objects III. PROCEDURES A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson Bilugan ang mga babae na makikita mo at ikahon naman ang mga lalaki. Sing the alphabet song Commutative Property of Addition Game: “I Have My Partner” Materials: Sets of Number Cards Distribute two sets of cards to the pupils. TG page 82 Balik-aral: Ano ang ibig sabihin ng banderitas? ng piyesta? ng palamuti? Pagpapakita na mga larawan na ibinigay na takdang aralin.Ano-ano ang mga larawan ng sagisag na Inyong dala? Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more Pagpasa ng takdang aralin Pag-awit ng Alpabetong Filipino Song B. Establishing a purpose for the lesson Choose the correct beginning sound of the following picture Game – “Mystery Box of Knowledge” Prepare a box and labelled “My Mystery Box of Knowledge” Fill the box with number cards from 1 to 9 Ano-ano ang makikita kapag piyesta sa isang bayan? Itanong: Ano-anong mga sagisag o simbolo ang inyong nakikita habang kayo ay papuntang paaralan? Makabasa ng mga salitang may dalawa o higit pang pantig Look at the things around us. What doyou see?
 • 10. Call one member of each learning stations to draw one card each from the Mystery Box of Knowledge ( TG page 82 ) C. Presenting examples/ instances of the new lesson Basahin at pag-aralan ang usapan sa dayalogo. Itanong: Aling pangngalan ang tumutukoy sa babae? Sa lalaki? Aling pangngalan ang hindi-tiyak kung babae o lalaki? Alin ang walang kasarian? Look at the following pictures. Read the following pictures. What is the beginning letter of each picture? Posing a Task: These are Ralph and Angelic counting their geometric toys. Let us help them. TG page 83 Divide the class into 5 learning groups. Distribute drinking straws in the absence of geometric figures Tell the pupils to use the said straws in counting the number of geometric figures mentioned in the problem. Muling basahin ang kwento “Ang Paggawa ng Banderitas” Ipakita ang larawan ng mga lugar. Ipagawa ang Tukoy Alam sa T.G pahina 33 Show picture of a flower. D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 B. Write the beginning of the following pictures. Performing the Task Ask the pupils the number of balls, airplanes toys and marbles that Ralph and Angelic have. Write the given numbers on the board. Ask one pupil to write the addition sentence on the board. 5 + 3 + 8 = Ask: Can you add easily the three addends at the same time? What should you do? Suriin ang mga larawan sa pahina 38-40. Magkaroon ng talakayan tungkol sa ipinahihiwatig ng mga larawan sa paaralan, tahanan at pamayanan. Talakayin ang mga lugar na nakita sa larawan. Ano-anong lugar ang nakita nyo sa larawan? Bigyan ang mga bata ng flashcard na naglalaman ng mga letra na a, e,g, l, k, m, n, t, u . Gagamitin ang mga ito sa pangkatang Gawain. Can you identify into what group does the picture belong? Can you name a flower in the picture and tell its color and shape? What is the texture of the flower? Can you identify the lines used to draw the flower?
 • 11. E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 B. Encircle the beginning letter. Do “Activity 1” on page 52 Hingin ang saloobin ng mga bata sa larawan at sa sitwasyon sa pahina 41-43 Itanong: a. Ano-anong mga sagisag o simbolo na inyong nakikita sa larawan? b. Paano mo malalaman kung ano ang tinutukoy ng isang sagisag? c. Ano ang tinutukoy ng maraming aklat at mga batang nagbabasa? Gamit ang mga flashcard hayaang magbuo ang mga pangkat ng mga salita Ipaulat sa bawat pangkatang kanilang ginawa. Ano-ano ang nabuong salita? Inaasahang sagot: pera lapit sakay ganda masaya una Put on the table several objects that are being used in the school every day. F. Developing mastery (leads to Formative Assessment 3) Do “Activity 2” on pages 52- 53 Gumuhit ng isang simbolo o sagisag at ilarawan ito sa klase. Ano-ano ang mabubuong salita gamit ang mga pantig sa loob ng malaking kahon? me sa na ya ta la an ba ka so li le su ha wa ye Let the learners select three things and draw it with the correct shape and color. They can arrange the objects so that some are in front and some are in the back.
 • 12. G. Finding practical application of concepts and skills in daily living Magtala sa ibaba ng 10 pangngalan mula sa talata. Isulat sa tapat ng bawat isa ang kasarian nito. Pangngal an Kasarian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Do “Activity 3” on page 53 Itanong: Bilang mag-aaral, ikaw ba ay handang sumunod sa mga tuntunin at pamantayan sa paaralan, tahanan at pamayanan? Magkakaroon ng larong pangkatan sa paghula ng mga sagisag na ipapakita ng guro. Ano-ano ang katangiang dapat taglayin ng bawat miyembro ng mag-anak upang mapanatili ang kaayusan sa tahanan? What do we have to remember in doing a still life. H.Making generalizations and abstractions about the lesson May mga kasarian ang mga pangalan: Pambabae kung babae ang tinutukoy, Panlalaki kung lalaki ang tinutukoy, Walang Kasarian kung ito at walang kasarian (tulad It is important to know the sounds of every letter in the alphabet. Ask: To add three addends easily what should you do? What should you remember? Group the addends using the parenthesis Ipabasa ng pasalita ang “Gintong Aral” sa pahina 49 Ano ang mga halimbawa ng sagisag o simbolong nakikita sa kapaligiran? Paano mo ito ilalarawan? Mabubuo ang isang salita sa pagsasama- sama ng mga pantig. Define Still Life. Read Isaisip Mo. Ang anak ni Aling Sidra ay maagang bumangon sa higaan. May pasok sa paaralan at kailangan siyang makarating doon sa oras. Agad siyang nagsuot ng uniporme matapos maligo. Kumain siya ng almusal kasabay ni mang Dencio, ang kanyang ama. Maya- maya’y bumusina ang school bus na sumusundo sa mga mag-aaral. Isang kaibigan niya ang natanaw niyang kumakaway. Mabilis niyang hinila ang kanyang bag at sumakay sa naghihintay na sasakyan. Ngayo’y tiyak niyang siya’y darating sa paaralan sa takdang oras.
 • 13. ng mga bagay), at Di Tiyak kung may kasarian ngunit hindi matutukoy agad. I. Evaluating learning Say the name of the pictures. Write the beginning letter. Write the missing numbers 1. (80 + 60) + 73 = 80 + (60 + 73) ______+ 73 = 80 + ______ 2. (23 + 27) + 64 = 23 + (27 + 64) ______+ 64= 23 + ______ 3. (97 + 90) + 34 = 97 + (90 + 34) ______+34 = 97 + ______ Sagutin ng Tama o Mali pahina 49 Sagutin ang mga tanong sa Natutuhan Mo LM p.56 Pasagutan ang Linangin Natin sa LM pahina 89 Instruct the students to work on Ipagmalaki Mo. J. Additional activities for application or remediation Do “Gawaing Bahay” on pages 53 - 54 Magtala ng 3 tuntunin na ipinatutupad sa inyong tahanan. Iguhit ang iba pang alam na sagisag na makikita sa ating komunidada. Kasunduan Magtala ng limang ngalan na may dalawang pantig na makikita sa kalsada. Magtala ng limang ngalan na may tatlong pantig ng mga pagkain na mayroon sa inyong bahay. Bring crayons, pencil and drawing paper for our next art lesson. IV. REMARKS V. REFLECTION A..No. of learners who earned 80% in the evaluation B.No. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80% C. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson D. No. of learners who continue to require remediation E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? F. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve?
 • 14. GRADE II DAILY LESSON LOG GRADE II DAILY LESSON LOG School: BAGONGBAYAN E/S Grade Level: II Teacher: GLENN ROSHEANNE A. ADAJAR Learning Area: ALL SUBJECTS Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 28, 2022 Quarter: 1ST QUARTER OBJECTIVES MTB ENGLISH MATH EsP AP FILIPINO MAPEH ( PE) A. Content Standard Demonstrates the ability to formulate ideas into sentences or longer texts using developmental and conventional spelling. Demonstrates understanding of the alphabets in English in comparison to the alphabets of Filipino and Mother Tongue Demonstrates understanding of addition of whole numbers up to 1000 including money. Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng pagkilala sa sarili at pagkakaroon ng disiplina tungo sa pagkakabuklod- buklod o pagkakaisa ng mga kasapi ng tahanan at paaralan. Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng kinabibilangang komunidad. Naipakikita ang kasanayan sa paggamit ng Filipino sa pasalita at di pasalitang pakikipagtalastasan Nagkakaroon ng papaunlad na kasanayan sa wasto at maayos na pagsulat at paggamit sa mga pamantayan sa pagsulat Demonstrates understanding of body shapes and body actions in preparation for various movement activities B. Performance Standard Uses basic knowledge and skills to write clear coherent sentences, and simple paragraphs based on a variety of stimulus materials. Distinguishes similarities and differences of the alphabets in English and Mother Tongue/Filipino Is able to apply addition of whole numbers up to 1000 including money in mathematical problems and real-life situations. Naisasagawa ang kusang pagsunod sa mga tuntunin at napagkasunduang gagawin sa loob ng tahanan. Malikhaing nakapagpapahayag/ nakapagsasalarawan ng kahalagahan ng kinabibilangang komunidad. Nagagamit nang wasto ang bahagi ng pananalita sa mabisang pakikipagtalastasan upang ipahayag ang sariling ideya ,damdamin at karanasan Nagkakaroon ng panimulang kasanayan sa maayos na pagsulat ng pakabit-kabit at sa paggamit ng mga sangkap sa pagsulat Performs body shapes and actions properly. C. Learning Competency/ Objectives Write the LC code for each. Uses the combination of affixes and root words Use the combination of affixes and root words as Identify the beginning letter of the name of each picture To add 3-digit by 2-digit numbers with sums up to 1000 without regrouping M2NS-Ig-27.4 Nakapagpapakita ng pagsunod sa mga tuntunin at pamantayang itinakda sa loob ng tahanan. Nakikilala ang mga sagisag na ginagamit sa mapa sa tulong ng panuntunan. AP2KOM-Id-e-7 Nagagamit ang angkop na pananda sa pagtukoy ng pangngalang pambalana/ pantangi Demonstrate locomotors skills in response to even & uneven music. Recognize simple folk dance rhythmic routines.
 • 15. clues to get the meaning of words MT2VCD-Ic-e-1.3 Give the beginning letter of the name of each picture EN2AK-IIa-e-3 5.1 paggising at pagkain sa tamang oras 5.2 pagtapos ng mga gawaing bahay 5.3 paggamit ng mga kagamitan 5.4 at iba pa EsP2PKP-Id-e 12 Nakasusulat sa kabit-kabit na paraan na may tamang laki at layo ay malalaking letra na may buntot gaya ng J, Y, Z PE2MS-Ia-h-1 II. CONTENT Salitang ugat at panlapi Beginning letters ( Onset ) Adding Numbers Without Regrouping Aralin: 6 Pagkakabuklod/Pagkaka isa Tapusin at Ayusin! Aralin 2.2- Mga Sagisag at Simbolo sa Aking Komunidad “Komunidad ng San Isidro” Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more Pagtukoy ng Pangngalan Pagsulat ng J, Y,Z Lesson 1.3.2 RHYTHMIC ROUTINES LEARNING RESOURCES A. References MELC p.491 CG.p11-12 K-12 C.G p 131 MELC 2 p.179 K-12 Curriculum Guide p.11 K-12 Curriculum ESP 2 Kto12 C.G p.22 K-12 CG p23 K-12 CG p16 1. Teacher’s Guide pages 61 - 66 (softcopy) TG page 20-22 15-16 35-36 185-89 2. Learner’s Materials pages 40 – 42 LM page 37-49 50-56 89-92 310 3. Textbook pages 4. Additional Materials from Learning Resource (LR) portal larawan ng ferris wheel B. Other Learning Resource Book, real Objects ,Show me board, cut- out tsart, larawan tarpapel laptop DVD, CD, Pictures III. PROCEDURES A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson Sing the alphabet song DRILL - Basic Addition Facts using the Window cards Review: STRATEGY: PUZZLE GAME- “THE MAGIC OF ADDITION SQUARE” TG p. 61 Pagwawasto ng itinakdang gawaing bahay. Muling talakayin ang komunidad ng San Isidro. Pagpasa ng kasunduan 1. Drill Instruction: Use the 2 time signature in demonstrating the different simple dance. 4 Example: Leron Leron Sinta
 • 16. B. Establishing a purpose for the lesson Sa araling ito, malalaman mo na kapag nagdagdag ng letra sa salitang ugat ay makabubuo ka ng bagong salita. Ibigay ang salitang ugat ng mga sumusunod na salita 1. Kumain 2. Nagbasa 3. Sumikat 4. Umuwi 5. Awitan Choose the correct beginning sound of the following picture Story Problem This is Mark. He collected 23 4 empty bottles on Saturday and 23 on Sunday. Can you tell the number of bottles he collected for two days? Ask the following questions: 1. Who collected empty bottles 2. What did Mark collect? 3. When did he collect empty bottles? Pagpapakita ng mga larawan. Magpakita ng larawan. Itanong: a. Ano-ano ang nakikita ninyo sa larawan? b. Bakit ninyo nasabi na ito ay isang paaralan? Magamit ang angkop na pananda sa pagtukoy ng pangngalang pambalana/pantangi Makasulat sa kabit-kabit na paraan na may tamang laki at layo ay malalaking letra na may buntot gaya ng J, Y, Z Show pictures of dance partners in different movements ( see chart ) C. Presenting examples/ instances of the new lesson Pag-aralan ang tsart sa ibaba. Ano ang salitang ugat ng salitang lumapit? mag- aral?hulihin? Ano ang mga panlaping idnagdag ditto? Saan makikita ang panlapi,Unahan,gitna o hulihan? Ano ang tawag natin sa panlapi kung ito ay idinadagdag sa unahan ng salitang ugat? Gitna ng Pandi wa Salita ng- ugat Panla pi luma pit lapit -um mag- aral aral mag- hulihi n huli -hin Look at the following pictures. Read the following pictures. What is the beginning letter of each picture? PERFORMING THE TASK Present cut-outs of bottles. Let the pupil’s show the number of empty bottles Mark collected on Saturday and on Sunday. Present to the class the place value chart. TG p. 64 Magkaroon ng talakayan tungkol sa larawan. Ipakita ang mga larawan ng mga sagisag na ginagamit sa komunidad. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng mga simbolo o salitang ginagamit. Ipagawa ang Tukoy Alam sa T.G pahina 35 Itanong: Alin-alin ang pangngalang hindi tiyak? Tiyak? Activity 1 In as much as you learned already the movement skills of the pictures above, what do you think are the dance steps shown? Can you recognize the movements? Box No. 1 Hop Step – Step R sideward Hop in place with the R and repeat with the L Box No. 2 Close Step – Step R sideward Close L to R and repeat with the left Box No. 3 Step- Swing – Step R sideward Swing L across the R in front
 • 17. salitang ugat? At hulihan ng salitang-ugat? Repeat starting with the left. D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 Salungguhitan ang salitang ugat. 1. kainin 2. paaralan 3. hihinga 4. umiiyak 5. sayawin C. Write the beginning of the following pictures. PROCESSING THE SOLUTIONS AND ANSWER Ask: What will you do to find the total number of bottles which Mark had collected? Ask: In 234 what is the value of 4? What is the value of 3? What is the value of 2? Example 2- Using Expanded Form Method Suriin ang mga larawan at hingin ang saloobin ng mga bata ukol ditto. Itanong: a. Ano ang ibig sabihin ng simbolo na may bandila sa harap ng gusali at may mga silid-aralan? b. Paano malalaman kung ang tinutukoy ng simbolo ay baranggay hall? Ipakita ang larawan ng mag-anak na nakasakay sa ferris wheel. Hayaang magbigay ang mgabata ng pangungusap tungkol sa larawan. Ipabasa ang mga pangungusap sa Basahin Natin sa LM pahina Pagtuturo at paglalarawan (T.G pahina 35) This time you will execute the 3 dance steps by adding the “STEP” movement and do it repeatedly in place with the music in 2 time signature. 4 Example: Leron Leron Sinta music the step while dancing E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 Isulat ang U kung ang panlapi ay Unlapi, G kung Gitlapi at H kung Hulapi. ________ 1. tubigan ________ 2. sasakay ________ 3. bumitaw ________ 4. bitawan ________ 5. uulan C. Encircle the beginning letter. Do “Activity 1” on page 40 Pangkatang Gawain: pahina 48 Pagpapakita ng iba pang larawan. Sabihin kung ano ang sagisag o simbolo ng bawat isa. Ipagawa ang Gawin Natin sa LM, pahina 90 1. Teacher posts the figure in manila paper on designated places 2. Divide the group into 3. 3. Three leaders previously trained by the teacher will be assigned in each station. They will assist the group in performing the figures while the teacher will move around by station to check if the groups are performing correctly. Follow this sequence: Group 1 – Figures 1, 2 and 3 Group 2 – Figures 2, 3 and 1 Group 3 – Figures 3, 1 and 2 F. Developing mastery (leads to Formative Assessment 3) Gumuhit ng puso sa patlang kung maylapi ang salita (salitang may Do “Activity 2” on page 41 Pahina 47 Pag-aralan ang mapa. Isulat sa papel ang sinasagisag ng simbolo. Ipagawa ang Sanayin Natin sa LM pahina 90 Let us now perform the figures below with the music
 • 18. panlapi) at bilog naman kung wala. _______ 1. banyo _______ 2. iyak _______ 3. lumobo _______ 4. sakalin _______ 5. Ikot G. Finding practical application of concepts and skills in daily living Answer the ff . 671 + 25 = 456 + 12 = 345 + 34 = 679 + 10 = 945 + 22 = Dapat bang maging masunurin ang isang bata? Sa paanong paraan. Magkakaroon ng pangkatang gawain. Pangkatin ang mga mag- aaral sa lima. Ipabigay ang mga panuntunan para sa pangkatang gawain. Bigyan ang mga mag- aaral ng 10 minuto para maghanda. Magpapakita sila ng dula-dulaan tungkol sa kahulugan ng simbolo o sagisag. The 3 groups will practice Figures 1, 2 & 3 with a partner. Master the figures and execute the movement correctly. H.Making generalizations and abstractions about the lesson It is important to know the sounds of every letter in the alphabet. Ask: How do you add 2-3 digit numbers without regrouping? We add first the ones, tens and hundreds. We can add numbers using expanded form or short method. Bigyang diin ang “Ating Tandaan.” Ipabasa sa mga bata ng sabay-sabay hanggang sa ito ay matandaan nila. Paano mo madaling makilala ang ma lugar o gusali sa komunidad? Ang ng/ng mga, ang/ang mga ay ginagamit sa mga pangngalang pambalana samantalang ang si/sina, kay/kina, ni/nina ay pangngalang pantangi Hop step, close step swing are dance steps used in some of our folk dances and rhythmic routines. These maybe done in 2 or 3 time music. These are also locomotor movement skills. 4 4 I. Evaluating learning Punan ang talahanayan. Magbigay ng limang salitang-ugat, lagyan ng panlapi at ilagay kung ano ang uri ng panlaping iyong ginamit. Say the name of the pictures. Write the beginning letter. Find the sum. Use expanded form and short method. 1. 527 + 60 = ____________ 2. 429 + 70 = ____________ Sagutin ang mga tanong sa Natutuhan Mo LM p.56 Pasagutan ang Linangin Natin sa LM.pahina 91 Perform Figures 1, 2 and 3 by group. Check (✔) the appropriate column using the rubrics below.
 • 19. Salit ang Ugat Bag ong Salit a Uri ng Panlap i 3. 312 + 67 See TG p. 66 3 - Almost all the members of the group showed mastery of the step pattern, counting and timing. 2 - More than half of the members of the group showed mastery of the step pattern, counting and timing. 1 - More than half of the group did not show mastery of the step pattern, counting and timing J. Additional activities for application or remediation Do “Gawaing Bahay” on page 42 Magtala ng 3 bagay na ipinatutupad sa paaralan/ Ipahanap ang tinutukoy ng simbolo o salita. Lagyan ng guhit mula sa Hanay A papunta sa sagot sa Hanay B. Ipakita ang paraan ng pagsulat ng malalaking letra sa paraang kabit- kabit.(Tunghayan sa L.M. pahina 91-92) Practice the different learned steps at home. Master the dance steps like slide, gallop step, and jump. Be ready for a performance. IV. REMARKS V. REFLECTION A..No. of learners who earned 80% in the evaluation B.No. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80% C. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson D. No. of learners who continue to require remediation
 • 20. GRADE II DAILY LESSON LOG GRADE II DAILY LESSON LOG School: BAGONGBAYAN E/S Grade Level: II Teacher: GLENN ROSHEANNE A. ADAJAR Learning Area: ALL SUBJECTS Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 29, 2022 Quarter: 1ST QUARTER OBJECTIVES MTB ENGLISH MATH EsP AP FILIPINO MAPEH ( HEALTH) A. Content Standard Demonstrates understanding and knowledge of language grammar and usage when speaking and/or writing. speaks and writes correctly and effectively for different purposes using the basic grammar of the language. Vocabulary Demonstrates understanding of paragraph development to identify text types Demonstrates understanding of addition of whole numbers up to 1000 including money. Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng pagkilala sa sarili at pagkakaroon ng disiplina tungo sa pagkakabuklod- buklod o pagkakaisa ng mga kasapi ng tahanan at paaralan. Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng kinabibilangang komunidad. Naipapamalas ang lubusang pagkaunawa na may mga istratehiya sa pag-aaral na magagamit upang makakuha ng mga bagong impormasyon at mapalawak ang dating kaalaman Nagkakaroon ng papaunlad na kasanayan sa wasto at maayos na pagsulat at paggamit sa mga pamantayan sa pagsulat Demonstrates understanding of the importance of respecting differences and managing feelings. B. Performance Standard Speaks and writes correctly and effectively for different purposes using the basic grammar of the language. Identifies correctly how paragraphs/ texts are developed Is able to apply addition of whole numbers up to 1000 including money in mathematical problems and real-life situations. Naisasagawa ang kusang pagsunod sa mga tuntunin at napagkasunduang gagawin sa loob ng tahanan. Malikhaing nakapagpapahayag/ nakapagsasalarawan ng kahalagahan ng kinabibilangang komunidad. Napipili ang gagamiting pamamaraan /mga pamamaraan ng pagtuklas ng bagong kaalaman o pagpapayaman ng dating kaalaman Demonstrates respects for individual differences and managing feelings in healthful ways. C. Learning Competency/ Objectives Write the LC code for each. Identify and use collective nouns, when applicable Identify and use collective nouns, when applicable Give the main idea of the story listened to EN1LC-Ic-1.1 To add numbers with sums up to 1000 with regrouping M2NS-Ig-27.4 Nakapagpapakita ng pagsunod sa mga tuntunin at pamantayang itinakda sa loob ng tahanan. Nakikilala ang mga sagisag na ginagamit sa mapa sa tulong ng panuntunan. AP2KOM-Id-e-7 Natutukoy ang mga bahagi ng aklat Naisusulat ng maayos ang mga maliliit na letra gaya Expresses feelings in appropriate ways
 • 21. MT2GA-Id-2.1.3 5.1 paggising at pagkain sa tamang oras 5.2 pagtapos ng mga gawaing bahay 5.3 paggamit ng mga kagamitan 5.4 at iba pa EsP2PKP-Id-e 12 ng e, v, x, c, a, o, n, m, n, ng II. CONTENT Pangkolektibong pangngalan Lesson 23: Doing it Right Story: Mary and Martha on Duty Adding Numbers with Regrouping Aralin: 6 Pagkakabuklod/Pagkaka isa Tapusin at Ayusin! Aralin 2.2- Mga Sagisag at Simbolo sa Aking Komunidad “Komunidad ng San Isidro” Bahagi ng Aklat Pagsulat ng e, v, x, c, a, o, n, m, n, ng Lesson 1.5Expressing Feelings in Appropriate Ways LEARNING RESOURCES A. References MELC p.491 CG.p11-12 K-12 Curriculum Guidep22 K to12 Curriculum Grade 2 – Mathematics K-12 Curriculum ESP 2 Kto12 C.G p.22 K to 12 Curriculum Guide MAPEH 2 1. Teacher’s Guide pages 49-50 67 - 70 TG page 20-22 15-16 36-37 Pages 321-323 2. Learner’s Materials pages 71-73 42 - 44 LM page 37-49 50-56 93-98 Page 397-400 3. Textbook pages 4. Additional Materials from Learning Resource (LR) portal B. Other Learning Resource Chart, tarpapel, strips of cartolina Book, Number Cards , Show me board tsart, larawan tarpapel Tsart, larawan,plaskard pictures, activity cards III. PROCEDURES A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson Ibigay ang mga salitang ugat. 1. kumain – 2. binuhos – 3. umiyak – 4. sunugin – 5. damitan – Answering wh questions in the story Drill - Number Factory Tell the pupils to think of other combinations with the sum of 25 Pagwawasto ng guro sa itinakdang gawain Pagpapakita ng larawan. Balik aral sanakaraang aralin Laro: Itaas ang kamay kung tama ang ginawa ng tauhan sa bawat kaisipan at kaliwang kamay kung mali.
 • 22. B. Establishing a purpose for the lesson Basahin ang mga sumusunod: Bilugan ang kolektibong salita sa mga sumusunod na parirala  grupo ng mga langgam  buwig ng saging  tumpok ng kamatis  kumpol ng rosas Ask: Do you help your teacher clean your classroom What do you usually do in helping her in cleaning your classroom? Present a poster about “Save the Mother Earth Movement” Ask: What can you do to help save the earth? The teacher will post the comics strip. Say: let us read the dialogue on how to save the earth. TG p. 68 Itanong: dapat bang maging masunurin ang bata sa tahanan, paaralan, pamayanan? Itanong: Paano mo makikilala kung anong sagisag ang tinutukoy ng simbolo? Matukoy ang mga bahagi ng aklat Maisulat ng maayos ang mga maliliit na letra gaya ng e, v, x, c, a, o, n, m, n, ng Ipakita ang cover picture.Magbigay ang bawat bata ng kaisipan ukol dito. Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more C. Presenting examples/ instances of the new lesson Suriin ang may mga salungguhit na salita sa mga sumusunod. 1. lupon ng kabataan 2. grupo ng mga manggagawa 3. buwig ng saging 4. tumpok ng mangga 5. kolonya ng langgam Ano ang ipinapakita ng may salungguhit ? Reading the story “Mary and Martha on Duty” Posing a Task Divide the class into 5 working groups. Distribute the counters (Popsicle sticks) Post the story problem. Then, call a pupil to read the problem TG p. 68 Muling basahin ang kwento “Ang Paggawa ng Banderitas” Ipabasa ang dyalogo sa dalawang batang magaling bumasa. Luna: Bella, tingnan mo ang crescent moon sa itaas ng gusali na iyan. Ang isa naman ay may krus sa itaas Rea: Oo, alam mo ba ang sinisimbolo ng mga iyan? Magpakita ng isang aklat. Ipakita ang ilang mga bahagi nito at itanong sa mga bata ang tawag dito. Sabihin: Ngayon, aalamin natin kung tama ang inyong mga sagot. Ilahad ang aralin.( Tunghayan sa T.G pahina 36) Sagutin ang mga katanungan sa cover picture.
 • 23. D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 Bilugan ang mga larawan na may maraming bilang. Who sweeps the oor? Who are the characters in the story? What did they do? What is the story all about? What can you say about Mary and Martha? Would you also do what Mary and Martha did? Why? Processing Ask the following questions: Who went to the backyard? What did they do in the backyard? How many mangoes did Peter pick? How many mangoes did Paul pick? Where did they put the mangoes? How many mangoes were in the basket? TG pages 69 -70 Pagtalakay at pagtatanong ukol sa kwentong binasa. Itanong: Sino ang nagkukuwentuhan? Bakit may krus sa itaas ng gusali? Paano ipinaliwanag ni Rea ang ibig sabihin ng simbolo? Pasagutan ang Sagutin Natin sa LM, pahina 94 Pangkatang Gawain: TG sa pahina 322 E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 Ikahon ang tinutukoiy sa bawat bilang. 1. kolonya ng langgam 2. buwig ng saging 3. palumpon ng bulaklak 4. tumpok ng mangga 5. grupo ng bata (Refer to LM, p. 72) Do “Activity 1” on page 42 Group Activity: Pagpapakita ng iba pang larawan. Sabihin kung ano ang sagisag o simbolo ng bawat isa. Ipakita ang mga bahagi ng aklat sa pamamagitan ng paggamit ng tunay na aklat. Ipaliwanag ang gamit ng mga ito. Magkaroon ng pangkatang gawain sa pamamagitan ng paghula o pagkilala sa bahagi ng aklat.Babasahin ng guro ang mga bakas (clue)ang grupong makakarami ng puntos ay siyang panalo Sagutin ang “Gawin” pahina 398
 • 24. F. Developing mastery (leads to Formative Assessment 3) Bilangin ang nasa kada kahon. Ilagay ang bilang sa maliit na kahong katabi nito at kulayan ang mga bagay na mayroong mahigit sa isa ang bilang, Divide the class into 4 and ask them to act out the scenes in the picture cards. Do “Activity 2” on page 43 Iguhit ang mga sagisag na nasa larawan. Ipasagot ang Gawin Natin sa L.M pahina 95 Pangkatang Gawain: May nakahandang tatlong learning station.isakilos ang hinihingi sa bawat istasyon. G. Finding practical application of concepts and skills in daily living Magbigay ng limang pangungusap na may kolektibong pangngalan, 1. 2. 3. 4. 5. Group activity Do “Activity 3” on page 413 Bigyang diin ang “Ating Tandaan.” Ipabasa sa mga bata ng sabay-sabay hanggang sa ito ay matandaan nila. Pangkatang Gawain. Hahatiin sa limang grupo ang mga mag-aral. Bawat pangkat ay pipili ng lider. Ipabigay ang mga pamantayan sa pangkatang gawain. Gumuhit ng isang sagisag na madalas ninyong nakikita. Ang ating mga magulang ay katuwang natin sa anumang bagay,huwag mahihiyang magtanong kung may mga alalahanin tayo. Kailan at saan mo dapat ipahayag ang iyong damdamin? H.Making generalizations and abstractions about the lesson Ang kolektibong pangngalan ay mga salitang tumutukoy sa isang grupo ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Main Idea tells what the story is all about. To add 3-2 digit numbers with regrouping: Write the numbers in vertical column Add the numbers in the ones place. Regroup the sum of tens and ones. Then add all the numbers in the tens place. Add the Magtala ng 3 bagay na ipinatutupad sa pamayanan. Paano makikilala ang iba’t-ibang lugar sa komunidad? Ano-ano ang bahagi ng aklat? Basahin ang “Tandaan” pahina 322
 • 25. numbers in the hundreds place. I. Evaluating learning Piliin sa loob ng kahon ang tamang salita para sa mga pangngalan. Isulat ang sagot sa patlang. 1. _____________ __kamatis 2. _____________ __saging 3. _____________ __ng mga bata 4. _____________ __mangga 5. _____________ __ng mga langgam Listen to your teacher as she reads the paragraph. Underline the main idea of the paragraphlistened to. 1. Animals help us in many ways. They give us food. Some give us clothing.Other animals helpus in our work. Some become our friends. What is the paragraph about? Add the following: 1. 456 + 678 = _________________ 2. 789 + 23 = _________________ 3. 324 + 34 = _________________ 4. 789 + 121 = _________________ 5. 547 + 89 =: _________________ Sagutin ang mga tanong sa Natutuhan Mo LM p.56 Pasagutan ang Linangin Natin sa LM pahina 96-97 LM pahina 400 J. Additional activities for application or remediation Ass. Underline the main idea in each paragraph ( see board ) Do “Gawaing Bahay” on page 44 Magtala ng mga dahilan bakit nahuhuli ang mga bata sa pagpasok sa paaralan? Iguhit ang sagisag na sumisimbolo sa inyong Brgy. Hall. Pagsusulat Ipakita sa mga bata kung paano isulat ang e, v, x, c, a, o, n, m, ñ, ng. (Isa-isang letra muna) Bilangan habang ginagawa ito upang mas masundan ng mga bata. Ipasulat ito sa hangin/ sa palad/sa likod ng kaklase. Ipabakat ito sa pisara. Pasulatin nito ang mga bata sa sulatang papel. Gawin muli ang mga hakbang gamit naman ang ibang letra. Gumawa ng diary sa loob ng limang araw na nagpapakita ng iyong nararamdaman. Kolonya buwig kaing Pangkat tumpok
 • 26. IV. REMARKS V. REFLECTION A..No. of learners who earned 80% in the evaluation B.No. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80% C. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson D. No. of learners who continue to require remediation E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? F. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve? G. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers?
 • 27. GRADE II DAILY LESSON LOG GRADE II DAILY LESSON LOG School: BAGONGBAYAN E/S Grade Level: II Teacher: GLENN ROSHEANNE A. ADAJAR Learning Area: ALL SUBJECTS Teaching Dates and Time: SEPTEMBER 30, 2022 Quarter: 1ST QUARTER OBJECTIVES MTB ENGLISH MATH EsP AP FILIPINO MAPEH ( MUSIC ) A. Content Standard Nakapagbibigay ng lingguhang pagsusulit Administer Summative Test Administer Summative Test Nakapagbibigay ng lingguhang pagsusulit Administer Summative Test Nakapagbibigay ng lingguhang pagsusulit Administer Summative Test B. Performance Standard Lingguhang Pagsusulit Summative Test Summative Test Lingguhang Pagsusulit Summative Test Lingguhang Pagsusulit Summative Test C. Learning Competency/ Objectives Write the LC code for each. II. CONTENT Summative test files Summative test files Summative test files Summative test files Summative test files Summative test files Summative test files LEARNING RESOURCES A. References 1. Teacher’s Guide pages 2. Learner’s Materials pages 3. Textbook pages 4. Additional Materials from Learning Resource (LR) portal B. Other Learning Resource III. PROCEDURES Awit Song Song Awit Song Awit Song
 • 28. A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson B. Establishing a purpose for the lesson Pagbibigay ng pamantayan Setting of standard Setting of standard Pagbibigay ng pamantayan Setting of standard Pagbibigay ng pamantayan Setting of standard C. Presenting examples/ instances of the new lesson Pagsasabi ng panuto Giving of instruction Giving of instruction Pagsasabi ng panuto Giving of instruction Pagsasabi ng panuto Giving of instruction D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 Pagsagot sa pagsusulit Supervising the test Supervising the test Pagsagot sa pagsusulit Supervising the test Pagsagot sa pagsusulit Supervising the test E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 F. Developing mastery (leads to Formative Assessment 3) G. Finding practical application of concepts and skills in daily living Magpakita ng katapatan sa pagsusulit. Show honesty in answering the test questions Show honesty in answering the test questions Magpakita ng katapatan sa pagsusulit. Show honesty in answering the test questions Magpakita ng katapatan sa pagsusulit. Show honesty in answering the test questions H.Making generalizations and abstractions about the lesson Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more I. Evaluating learning Itala ang mga puntos ng mag-aaral. Recording the test resulte Recording the test resulte Itala ang mga puntos ng mag-aaral. Recording the test resulte Itala ang mga puntos ng mag-aaral. Recording the test resulte J. Additional activities for application or remediation Bigyan ng paghahamon ang mga mag-aaral para sa susunod na pagtataya. Challenge the pupils for the next test. Challenge the pupils for the next test. Bigyan ng paghahamon ang mga mag-aaral para sa susunod na pagtataya. Challenge the pupils for the next test. Bigyan ng paghahamon ang mga mag-aaral para sa susunod na pagtataya. Challenge the pupils for the next test. IV. REMARKS V. REFLECTION A..No. of learners who earned 80% in the evaluation B.No. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80%
 • 29. C. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson D. No. of learners who continue to require remediation E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? F. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve? G. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers?