Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup

12

Teilen

Wird geladen in …3
×
1 von 132
1 von 132

استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup

12

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

اسلایدهای سمینار درآمدی بر استارتاپ ها و آشنایی با متدولوژی کارآفرینی Lean Startup برای راه‌اندازی و اداره آن‌ها‎

برای اطلاعات بیشتر درباره متدولوژی Lean Startup (نوپای ناب) به نشانی زیر مراجعه نمایید:
http://www.businessofsoftware.ir/category/lean_startup/

اسلایدهای سمینار درآمدی بر استارتاپ ها و آشنایی با متدولوژی کارآفرینی Lean Startup برای راه‌اندازی و اداره آن‌ها‎

برای اطلاعات بیشتر درباره متدولوژی Lean Startup (نوپای ناب) به نشانی زیر مراجعه نمایید:
http://www.businessofsoftware.ir/category/lean_startup/

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup

 1. 1. ‫درآمدی بر استارتاپ ها و آشنایی با ‪ Lean Startup‬برای راهاندازی و اداره آنها‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ناصر غانمزاده‬ ‫ه‌‬ ‫‪www.BusinessOfSoftware.ir‬‬ ‫‪@ghanemzadeh‬‬
 2. 2. ‫گونههای مختلف کارآفرینی‬ ‫ه‌‬ ‫و چرا رویکرد به هر کدام باید متفاوت باشد‬
 3. 3. ‫کارآفرینی کسبوکار کوچک‬ ‫ه‌‬ ‫سوپر، نانوایی، گاوداری کوچک، خشکشویی، جوشکاری، تراشکاری‬
 4. 4. ‫استارتاپهای گسترشذپذیر‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫جستجوی مدل کس بوکار، سرمای هخطر پذیر، رشد بال‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫مراکز فناوری سیلیکون ولی، شان گهای، نیویورک و بنگلور‬ ‫خ‌‬
 5. 5. ‫استارتاپهای خریدنی‬ ‫ه‌‬ ‫هزینه پایین ساخت ‪ App‬های موبایل و وب‬ ‫فروش به شرک تهای بزر گتر برای کس بوکار و نیروها‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬
 6. 6. ‫کارآفرینی در شرکتهای بزرگ‬ ‫ه‌‬ ‫چرخه عمر محدود‬ ‫رشد با محصولت جدیدی که نمون ههای دیگری از محصولت اصلی‬ ‫خ‌‬ ‫نوآوری توفنده -< محصول جدید به بازارهای جدید -< استارتاپ گستر شپذیر‬ ‫خ‌‬
 7. 7. ‫کارآفرینان اجتماعی‬ ‫ساخت سازما نهای غیرانتفاعی نوآورانه برای تغییر جهان‬ ‫خ‌‬ ‫را هکار به جای سود‬ ‫خ‌‬ ‫آب، کشاورزی، سلمت، خرده وام و …‬
 8. 8. ‫چه چیزی کارآفرینان را کارآفرین میکند‬ ‫ه‌‬ ‫چش مانداز پای هگذارن استارتا پها‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬
 9. 9. ‫پاول گراهام‬ ‫استارتاپ شرکتی ست که ساخته‬ ‫شده تا به سرعت رشد کند‬
 10. 10. ‫اریک ریس‬ ‫استارتاپ نهادی است انسانی‬ ‫که ساخته شده برای خلق‬ ‫محصول یا خدمتی نو در‬ ‫شرایط عدم قطعیت بسیار.‬
 11. 11. ‫استیو بلنک‬ ‫استارتاپ سازمانی است موقتی‬ ‫که در جستجوی مدل‬ ‫کسبوکاری گسترشذپذیر،‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫تکرارذپذیر و سود ده است‬
 12. 12. ‫الکساندر استروالدر‬ ‫مدل کسبوکار، منطق‬ ‫ه‌‬ ‫چگونگی آفرینش، ارایه و‬ ‫کسب ارزش توسط سازمان را‬ ‫توصیف میکند‬ ‫ه‌‬
 13. 13. ‫همه استارت آپ ها گسترش ذپذیر نیستند‬ ‫استارتاپ گسترش پذیر در برابرکسبوکار کوچک‬ ‫خ‌‬ ‫گسترهی چشمانداز کارآفرینان‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫هدف شخصی پایهگذارن‬ ‫خ‌‬ ‫اندازه بازار هدف‬ ‫مشتریسازی و ساخت چابک برای یافت مدل کسبوکار‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫تیم پایهگذار و کارمندان در کل س جهانی‬ ‫خ‌‬ ‫اعتقاد قوی و پرشور و مدارک اثبات میدانی واقعی‬
 14. 14. ‫استارتاپ نسخه کوچکتر شرکت بزرگ نیست‬
 15. 15. ‫نوجویان: پرتکاپو به دنبال فناوری جدید، اغلب به خاطر علقه محض به فناوری‬ ‫پذیرندگان آغازین: نخستین کسانی هستند که فناوری را به خاطر مزایای خوبی که‬ ‫دارد میپذیرند.‬ ‫خ‌‬ ‫اکثریت پیشگام: به مزایای فناوری نو اعتماد میکنند ولی منتظر میمانند تا دیگر‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫مسایل را حل کنند.‬ ‫اکثریت پیرو: به خودی خود به فناوری علقهای ندارند، منتظر میمانند تا رهبر‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫تثبیت شده نمایان شود، استانداردهای جا افتاده را میخرند.‬ ‫خ‌‬ ‫دیر پذیران: هر چیزی که ربطی به فناوری داشته باشد را نمیخواهند، فناوری را‬ ‫خ‌‬ ‫زمانی به کار میبرند که دیگر بدون آن نمیتوان زیست و یک فناوری بایسته شده.‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬
 16. 16. ‫اهمیت ذپذیرندگان آغازین برای استارتاپها‬ ‫ه‌‬ ‫به دنبال فناوری جدید هستند تا مساله خود )یا شرکتشان( را حل کنند، نه‬ ‫تنها به خاطر اینکه جدیدترین فناوری را داشته باشند.‬ ‫ا ً‬ ‫در تصمیمگیری خرید به سخنان دیگران اتکا نمیکنند. با وجود اینکه معمول‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫از دیر پذیرندگان آغازین تأثیر میپذیرند، توجه اصلیشان حل مسالهای‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫مشخص است.‬ ‫- پذیرندگان آغازین میخواهند به شما کمک کنند و )بهتر از همه(‬ ‫خ‌‬ ‫میخواهند که شما موفق باشید. پذیرندگان آغازین از فرصتهایی که اجازه‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬ ‫میدهد تا با حل مسایل واقعی قهرمان شوند لذت میبرند.‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬
 17. 17. The Lean Startup ‫ریشهها‬ ‌‫خ‬
 18. 18. ‫بسیاری از ایدههای خوب شکست میخورند.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
 19. 19. ‫کسبوکارها بیش از ۵ سال میمانند.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫٪۰۳‬ ‫ایده تبدیل به محصول میشود.‬ ‫ه‌‬ ‫۱ از ۸۵‬ ‫استارتاپها بازگشتسرمایه را بیشتر برآورد کردهاند.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫٪۰۸‬
 20. 20. ‫همه برنامهای دارند، تا اینکه مشتی به صورتشان برخورد کند.‬ ‫ه‌‬ ‫مایک تایسون‬
 21. 21. ‫کارآفرینانی که یکبار شکست خوردهاند از نظر آماری احتمال‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫موفقیت بیشتری از کارآفرینان دست اول دارند.‬ ‫مجلهی کسبوکار هاروارد )‪(HBR‬‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
 22. 22. ‫از میان کسبوکارهایی که موفق شدهاند، بیش از دو-سوم‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫استراتژی کسبوکار خود را به شدت تغییر دادهاند.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫مجلهی کسبوکار هاروارد )‪(HBR‬‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
 23. 23. ‫موفقیت استارتاپها میتواند مهندسی شود.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
 24. 24. The Lean Startup ‫مفاهیم پایه‬
 25. 25. ‫اصول نوذپای ناب‬ ‫کارآفرینان همهاجا هستند‬ ‫ج‌‬ ‫کارآفرینی مدیریت است‬ ‫یادگیری معتبر‬ ‫بساز- بسنج- بیاموز‬ ‫حسابداری نوآوری‬
 26. 26. ‫اصول نوذپای ناب‬ ‫کارآفرینان همهاجا هستند‬ ‫ج‌‬
 27. 27. ‫استارتاپ چیست؟‬ ‫نهادی انسانی که ساخته شده تا محصول و خدمتی نو‬ ‫را در شرایط عدم قطعیت بسیار خلق کند.‬ ‫ربطی به اندازه شرکت، نوع صنعت یا بخش خاصی از‬ ‫اقتصاد ندارد.‬
 28. 28. ‫استارتاپ چیست؟‬ ‫استارتاپ‬ ‫=‬ ‫آزمایش‬
 29. 29. ‫آموزه ۱ برای ذپایهگذاران‬ ‫ه‌‬ ‫واحد ذپیشرفت کارآفرینان‬ ‫یادگیری است، نه اجرا‬
 30. 30. ‫زندگی کوتاهتر از آن است که وقت خود را برای‬ ‫ه‌‬ ‫ساختن چیزی که کسی نمیخواهد تلف کنیم.‬ ‫ه‌‬
 31. 31. ‫اتل ف )مودا(‬ ‫هر فعالیتی که مصر ف کننده منابع است و ارزشی ایجاد نمیکند.‬ ‫ه‌‬
 32. 32. ‫آموزه ۲ برای ذپایهگذاران‬ ‫ه‌‬ ‫حذ ف اتل ف‬ ‫ساخت چیزی که کسی نمیخواهد بدترین گونه اتل ف است‬ ‫ه‌‬
 33. 33. ‫استارتاپ چیست؟‬ ‫تلف کردن‬ ‫وقت‬ ‫مردم را‬ ‫متوقف کنید‬
 34. 34. ‫بیشتر استارتاپها شکست میخورند‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
 35. 35. ‫بیشتر استارتاپها شکست میخورند‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
 36. 36. ‫بیشتر استارتاپها شکست میخورند‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
 37. 37. ‫اصول نوذپای ناب‬ ‫کارآفرینان همهاجا هستند‬ ‫ج‌‬ ‫کارآفرینی مدیریت است‬
 38. 38. ‫کارآفرینی مدیریت است‬ ‫هدف ما ساخت یک نهاد است، نه فقط یک محصول‬ ‫روشهای مدیریت سنتی شکست میخورند‬ ‫ج‌‬ ‫ج‌‬ ‫- »مدیریت عمومی« همانند آنچه در دوره ‪ MBA‬تدریس میشود.‬ ‫ج‌‬ ‫به روشها و اصولی نیاز داریم که با ماهیت عدم قطعیت فراوان استارتاپها عجین باشند.‬ ‫ج‌‬ ‫ج‌‬ ‫استارتاپ، فقط »دو نفر در گاراژ« نیست‬
 39. 39. ‫چرخش‬ ‫چرخش تغییر در استراتژی بدون تغییر در چشم انداز استارتاپ است.‬
 40. 40. ‫چرخش‬
 41. 41. ‫چرخش‬ ‫استارتاپهای موفق چه چیز مشترکی دارند؟‬ ‫ج‌‬ ‫- آناها به عنوان پول برای ‪PDA‬اها شروع کردهاند، ولی به پرداخت آنلین ‪ eBay‬تبدیل شدهاند.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫- آناها با ساخت مفسر ‪ BASIC‬شروع کردهاند، ولی به بزرگترین شرکت جهانی دارای انحصار‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫سیستم عامل تبدیل شدهاند.‬ ‫ه‌‬ ‫- شوکه شدهاند وقتی دریافتند شرکت بازیاهای آنلین آناها در واقع یک سایت اشتراکگذاری عکس‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫است.‬ ‫چرخش: تغییر مسیر ولی وفادار به آنچه تاکنون آموخته شده.‬
 42. 42. ‫برنده سرعت است‬ ‫اگر بتوانیم زمان میان چرخشها را کم کنیم‬ ‫ج‌‬ ‫میتوانیم شانس موفقیت را بال ببریم‬ ‫ج‌‬ ‫پیش از آنکه پولمان ته بکشد‬ ‫ج‌‬
 43. 43. ‫اصول نوذپای ناب‬ ‫کارآفرینان همهاجا هستند‬ ‫ج‌‬ ‫کارآفرینی مدیریت است‬ ‫یادگیری معتبر‬
 44. 44. ‫دستیابی به شکست‬ ‫اگر چیزی میسازیم که هیچکس نمیخواهد، چه سودی دارد اگر با این ویژگیها به آن برسیم:‬ ‫ج‌‬ ‫ج‌‬ ‫ج‌‬ ‫در زمان مقرر؟‬ ‫با بوداجه مقرر؟‬ ‫با کیفیت بال؟‬ ‫با طراحی زیبا؟‬ ‫دستیافتن به شکست: موفقیت در ااجرای برنامهای بد‬ ‫ج‌‬ ‫ج‌‬
 45. 45. ‫انقلب »ناب«‬ ‫»مشتری مهمترین بخش خط تولید است« - ادوارد دمینگ‬ ‫ج‌‬
 46. 46. ‫مشتریان به راهحل شما اهمیت نمیدهند. آنها نگران مساله خود‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫هستند.‬ ‫دیو مککلور‬ ‫ه‌‬
 47. 47. ‫هد ف شما یافتن ذپذیرنده آغازین است، نه مشتری اصلی )عادی(.‬ ‫اش مریا‬
 48. 48. ‫»مشتریان نمیدانند که چه میخواهند.«‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫کتاب ذپیادهسازی ناب‬ ‫ه‌‬
 49. 49. ‫اگر از مردم ذپرسیده بودم که چه میخواهند، آنها ذپاسخ داده‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫بودند اسبهایی سریعتر.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫هنری فورد‬
 50. 50. ‫کار مشتری نیست که بداند چه میخواهد.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫استیو جابز‬
 51. 51. ‫کر خواه ه‌ کا فرض م ه‌ کد که شما‬ ‫یکنن ک‬ ‫یه‬ ‫نظ‬ ‫ذپرس شهای درس ت برای ذپرسیده شدن را‬ ‫ه‌‬ ‫میدانید.‬ ‫ه‌‬ ‫اش موریا‬
 52. 52. ‫از ساختمان بیرون بزنید.‬ ‫استیو بلنک‬
 53. 53. ‫اتل ف‬ ‫وقت‬ ‫مردم را‬ ‫متوقف کنید‬
 54. 54. ‫اصول نوذپای ناب‬ ‫کارآفرینان همهاجا هستند‬ ‫ج‌‬ ‫کارآفرینی مدیریت است‬ ‫یادگیری معتبر‬ ‫بساز- بسنج- بیاموز‬
 55. 55. ‫زمان کلی چرخش درون حلقه را حداقل کنید‬
 56. 56. ‫اصول نوذپای ناب‬ ‫کارآفرینان همهاجا هستند‬ ‫ج‌‬ ‫کارآفرینی مدیریت است‬ ‫یادگیری معتبر‬ ‫بساز- بسنج- بیاموز‬ ‫حسابداری نوآوری‬
 57. 57. ‫حسابداری نوآوری‬ ‫سه گام یادگیری‬ ‫۱. پایه خود را مشخص کنید‬ ‫- کمینه محصول پذیرفتنی بسازید )‪(MVP‬‬ ‫- بسنجید که مشتریان اکنون چگونه رفتار میکنند‬ ‫ه‌‬ ‫۲. موتور را تنظیم کنید‬ ‫- آزمایش کنید تا ببینید آیا میتوانیم سنجهاها را برای رسیدن از پایه به ایدهآل بهبود بخشیم.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫۳. چرخش کنید یا ثابت قدم بمانید.‬ ‫- وقتیکه آزمایشاها به نتایجی رو به نزول میرسند، زمان چرخش است.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
 58. 58. ‫حسابداری نوآوری‬ ‫سه گام یادگیری‬ ‫۱. پایه خود را مشخص کنید‬ ‫- کمینه محصول پذیرفتنی بسازید )‪(MVP‬‬ ‫- بسنجید که مشتریان اکنون چگونه رفتار میکنند‬ ‫ه‌‬ ‫۲. موتور را تنظیم کنید‬ ‫- آزمایش کنید تا ببینید آیا میتوانیم سنجهاها را برای رسیدن از پایه به ایدهآل بهبود بخشیم.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫۳. چرخش کنید یا ثابت قدم بمانید.‬ ‫- وقتیکه آزمایشاها به نتایجی رو به نزول میرسند، زمان چرخش است.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
 59. 59. ‫وقت‬ ‫مردم را‬ ‫تلف نکنید‬
 60. 60. ‫باور نادرست ۱‬ ‫باور‬ ‫ناب یعنی ارزان، نوپااهای ناب تل ش میکنند تا آنجا که ممکن است پول کمتری خرج کنند.‬ ‫ه‌‬ ‫واقعیت‬ ‫رو ش نوپای ناب ربطی به اهزینه ندارد،‬ ‫مربوط به سرعت است.‬
 61. 61. ‫باور نادرست ۲‬ ‫باور‬ ‫نوپای ناب فقط برای برای شرکتاهای نرمافزاری است.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫واقعیت‬ ‫نوپای ناب روی اهمهی شرکتاهایی که‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫با عدمقطعیت درباره خواسته آتی روبرو اهستند‬ ‫ه‌‬ ‫اعمال میشود.‬ ‫ه‌‬
 62. 62. ‫باور نادرست ۳‬ ‫باور‬ ‫شرکتاهای نوپای ناب شرکتاهای کوچک با سرمایه شخصی اهستند.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫واقعیت‬ ‫نوپااهای ناب جاهلطلب اهستند‬ ‫ه‌‬ ‫و توان دارند که مقدار زیادی سرمایه بهدست آورند.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
 63. 63. ‫باور نادرست ۴‬ ‫باور‬ ‫نوپااهای ناب چشمانداز را با داده جایگزین میکنند، یا با بازخورد مشتری.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫واقعیت‬ ‫نوپااهای با یک چشم انداز قانعکننده اهدایت میشوند‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ولی درمورد آزمودن اهر بخش این چشمانداز جدی اهستند.‬ ‫ه‌‬
 64. 64. ‫کمینه محصول ذپذیرفتنی‬ ‫کمینه مجموعهی ویژگیها که نیاز است تا از پذیرندگان آغازین یاد گرفت.‬ ‫ج‌‬ ‫ج‌‬ ‫- از ساخت محصولتی که کسی نمیخوااهد پراهیز کنید.‬ ‫ه‌‬ ‫- یادگیری به ازای اهر تومانی که اهزینه میشود را بیشینه کنید.‬ ‫ه‌‬ ‫معمول از آنچه که فکر میکنید خیلی کمینه تر‬ ‫ج‌‬
 65. 65. ‫آموزه ۳ برای ذپایهگذاران‬ ‫ه‌‬ ‫بالی درختان قصر نسازید‬ ‫از چند تکه ذپالت و نردبان آغاز کنید.‬
 66. 66. ‫آموزه ۴ برای ذپایهگذاران‬ ‫ه‌‬ ‫همانقدر که ساخت محصول مهم است‬ ‫ساخت مشتریان هم مهم است‬
 67. 67. ‫همخوانی محصول/ بازار‬ ‫هنگامیکه محصول تقاضای قوی از سوی مشتریانی مشتاق از خود‬ ‫نشان میدهد که نشان دهنده بازاری رو به رشد و بزرگ است.‬ ‫ه‌‬
 68. 68. ‫وعده نوذپای ناب‬ ‫به جای ساخت استارتاپهای خود برذپایه باورهای نادرست‬ ‫ه‌‬ ‫میتوانیم با واقعیتها و دانش آنها را جهتدهی کنیم.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
 69. 69. ‫استارتاپها »محصول« شما محصول نیست‬ ‫ه‌‬
 70. 70. ‫مدل کسبوکار شما محصول است‬ ‫ه‌‬
 71. 71. ‫سه مرحله یک استارتآپ‬ ‫ه‌‬
 72. 72. ‫سه مرحله یک استارتآپ‬ ‫ه‌‬ ‫آیا مسالهای که ارزش حل دارد، دارم؟‬ ‫خ‌‬
 73. 73. ‫سه مرحله یک استارتآپ‬ ‫ه‌‬ ‫آیا چیزی که مردم میخواهند ساختهام؟‬ ‫خ‌‬ ‫خ‌‬
 74. 74. ‫سه مرحله یک استارتآپ‬ ‫ه‌‬ ‫چگونه به رشد شتاب دهم؟‬
 75. 75. ‫ذپیش از همخوانی محصول/بازار‬
 76. 76. ‫ذپس از همخوانی محصول/بازار‬
 77. 77. ‫بوم نوذپای ناب‬ ‫۴‬ ‫۹‬ ‫۲‬ ‫۳‬ ‫۱‬ ‫۸‬ ‫۵‬ ‫۷‬ ‫۶‬
 78. 78. ‫مساله و بخش مشتریان‬ ‫۱. مشتریان را تعریف کنید‬ ‫۲. ذپذیرندگان آغازین را شناسایی کنید‬ ‫۳. یک تا سه مساله مهمتر را بیان کنید.‬ ‫ه‌‬ ‫۳. جایگزینهای موجود را شناسایی کنید.‬ ‫ه‌‬
 79. 79. ‫ارزش ذپیشنهادی یکتا‬ ‫ذپیام منحصر به فرد، روشن و گیرا که بیان میکند چرا شما متفاوت هستید و ارزش‬ ‫ه‌‬ ‫توجه را دارید.‬
 80. 80. ‫راهحل‬ ‫ه‌‬ ‫۱. فعل برای این قسمت زیاد وقت نگذارید‬ ‫۲. برای هر مساله یک راهحل ممکن بیان کنید‬ ‫ه‌‬
 81. 81. ‫کانالها‬ ‫ه‌‬ ‫از روز نخست شروع به ساخت و تست مسیری بهسوی مشتریان کنید.‬ ‫ه‌‬
 82. 82. ‫جریان درآمد و ساختار هزینهها‬ ‫ه‌‬ ‫قیمتگذاری را زود تست کنید.‬ ‫ه‌‬
 83. 83. ‫ذپول گرفتن نخستین گونه اعتبارسنجی است‬
 84. 84. ‫آموزه ۵ برای ذپایهگذاران‬ ‫ه‌‬ ‫برای اینکه موفق شوید، نیاز دارید ذپول دربیاورید‬ ‫تا زمانیکه مشتریان به شما ذپول ندهند، ایده شما معتبر نشده است‬
 85. 85. ‫سنجههای کلیدی‬ ‫ه‌‬ ‫عددهای کلیدی که به شما میگویند کسبوکار شما چگونه ذپیش میرود.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
 86. 86. ‫سنجههای کلیدی‬ ‫ه‌‬ ‫کاربران چگونه شما را مییابند؟‬ ‫ج‌‬ ‫آیا کاربران تجربه اول عالی دارند؟‬ ‫آیا کاربران باز میگردند؟‬ ‫ج‌‬ ‫چگونه پول در میآورید؟‬ ‫ج‌‬ ‫آیا کاربران به دیگران میگویند؟‬ ‫ج‌‬
 87. 87. ‫برتری مطلق‬ ‫برتری مطلق واقعی چیزی است که بهسادگی نمیتواند کپی یا خریداری شود.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
 88. 88. ‫برتری مطلق‬ ‫۱. اطلعات داخلی‬ ‫۲. نفوذ شخصی )آتوریته(‬ ‫۳. تیم رویایی‬ ‫۴. مشتریان کنونی‬ ‫۵. استفاده آدمهای مشهور‬ ‫ه‌‬ ‫۶. اثر شبکهای زیاد‬ ‫ه‌‬ ‫۷. جامعه کاربری‬ ‫۸. رتبه جستجوی ذاتی )‪(SEO‬‬ ‫۹. ذپتنت )گاهی(‬ ‫۰۱. ارزشهای اصلی‬ ‫ه‌‬
 89. 89. ‫ریسک در برابر عدم قطعیت‬ ‫ریسک: حالتی از عدم قطعیت که در آن برخی از حالتهای‬ ‫ه‌‬ ‫ممکن دارای زیان هستند، یعنی ذپیامد غیردلخواه‬
 90. 90. ‫۱‬ ‫ریسک محصول‬ ‫۲‬ ‫ریسک مشتری‬ ‫۳‬ ‫ریسک بازار‬
 91. 91. The Lean Startup ‫مورد کاوی‬
 92. 92. ‫ناصر غانم زاده‬ www.BusinessOfSoftware.ir @ghanemzadeh

×