Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

مفاهیم Lean Startup

Lean Startup Concepts
برای اطلاعات بیشتر:
www.businessofsoftware.ir

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

مفاهیم Lean Startup

 1. 1. Lean Startup Concepts ‫مفاهیم‬ ‫نوپای ناب‬ ‫ناصر غانمازاده‬ ‌‫ز‬ www.BusinessOfSoftware.ir
 2. 2. ‫اصول نوپای ناب‬‫کارآفرینان همهاجا هستند‬ ‫ج‌‬‫کارآفرینی مدیریت است‬ ‫یادگیری معتبر‬ ‫بساز- بسنج- بیاموز‬ ‫حسابداری نوآوری‬
 3. 3. ‫اصول نوپای ناب‬‫کارآفرینان همهاجا هستند‬ ‫ج‌‬
 4. 4. ‫شرکت نوپا )‪ (Startup‬چیست؟‬‫نهادی انسانی که ساخته شده تا محصول و خدمتی نو‬ ‫را در شرایط عدم قطعیت بسیار خلق کند.‬‫ربطی به اندازه شرکت، نوع صنعت یا بخش خاصی از‬ ‫اقتصاد ندارد.‬
 5. 5. ‫شرکت نوپا چیست؟‬ ‫نوپا‬ ‫=‬ ‫آزمایش‬
 6. 6. ‫شرکت نوپا چیست؟‬ ‫هدر دادن‬ ‫وقت‬ ‫مردم را‬ ‫متوقف کنید‬
 7. 7. ‫بیشتر نوپاها شکست میوخورند‬ ‫ز‌‬
 8. 8. ‫بیشتر نوپاها شکست میوخورند‬ ‫ز‌‬
 9. 9. ‫بیشتر نوپاها شکست میوخورند‬ ‫ز‌‬
 10. 10. ‫اصول نوپای ناب‬‫کارآفرینان همهاجا هستند‬ ‫ج‌‬‫کارآفرینی مدیریت است‬
 11. 11. ‫کارآفرینی مدیریت است‬ ‫هدف ما ساخت یک نهاد است، نه فقط یک محصول‬ ‫روشهای مدیریت سنتی شکست میخورند‬ ‫ج‌‬ ‫ج‌‬ ‫- »مدیریت عمومی« همانند آنچه در دوره ‪ MBA‬تدریس میشود.‬ ‫ج‌‬‫به روشها و اصولی نیاز داریم که با ماهیت عدم قطعیت فراوان نوپاها عجین باشند.‬ ‫ج‌‬ ‫فقط »دو نفر در گاراژ« نیست‬
 12. 12. ‫چروخش‬
 13. 13. ‫چروخش‬
 14. 14. ‫چروخش‬ ‫نوپاهای موفق چه چیز مشترکی دارند؟‬ ‫- آناها به عنوان پول برای ‪PDA‬اها شروع کردهاند، ولی به پرداخت آنلین ‪ eBay‬تبدیل شدهاند.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬‫- آناها با ساخت مفسر ‪ BASIC‬شروع کردهاند، ولی به بزرگترین شرکت جهانی دارای انحصار‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫سیستم عامل تبدیل شدهاند.‬ ‫ه‌‬‫- شوکه شدهاند وقتی دریافتند شرکت بازیاهای آنلین آناها در واقع یک سایت اشتراکگذاری عکس‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫است.‬ ‫چرخش: تغییر مسیر ولی وفادار به آنچه تاکنون آموخته شده.‬
 15. 15. ‫برنده سرعت است‬‫اگر بتوانیم زمان میان چرخشها را کم کنیم‬ ‫ج‌‬ ‫میتوانیم شانس موفقیت را بال ببریم‬ ‫ج‌‬ ‫پیش از آنکه پولمان ته بکشد‬ ‫ج‌‬
 16. 16. ‫اصول نوپای ناب‬‫کارآفرینان همهاجا هستند‬ ‫ج‌‬‫کارآفرینی مدیریت است‬ ‫یادگیری معتبر‬
 17. 17. ‫دستیابی به شکست‬‫اگر چیزی میسازیم که هیچکس نمیخواهد، چه سودی دارد اگر با این ویژگیها به آن برسیم:‬ ‫ج‌‬ ‫ج‌‬ ‫ج‌‬ ‫در زمان مقرر؟‬ ‫با بوداجه مقرر؟‬ ‫با کیفیت بال؟‬ ‫با طراحی زیبا؟‬ ‫دستیافتن به شکست: موفقیت در ااجرای برنامهای بد‬ ‫ج‌‬ ‫ج‌‬
 18. 18. ‫انقلب »ناب«‬‫»مشتری مهمترین بخش خط تولید است« - ادوارد دمینگ‬ ‫ج‌‬
 19. 19. ‫اتلف‬ ‫وقت‬ ‫مردم را‬‫متوقف کنید‬
 20. 20. ‫اصول نوپای ناب‬‫کارآفرینان همهاجا هستند‬ ‫ج‌‬‫کارآفرینی مدیریت است‬ ‫یادگیری معتبر‬ ‫بساز- بسنج- بیاموز‬
 21. 21. ‫ازمان کلی چروخش درون حلقه را حداقل کنید‬
 22. 22. ‫اصول نوپای ناب‬‫کارآفرینان همهاجا هستند‬ ‫ج‌‬‫کارآفرینی مدیریت است‬ ‫یادگیری معتبر‬ ‫بساز- بسنج- بیاموز‬ ‫حسابداری نوآوری‬
 23. 23. ‫راه شرکت نوپا‬ ‫نیروها‬ ‫فرهنگ‬ ‫فرآیند‬‫مسئولیتپذیری‬ ‫ز‌‬
 24. 24. ‫حسابداری نوآوری‬ ‫سه گام یادگیری‬ ‫۱. پایه خود را مشخص کنید‬ ‫- کمینه محصول پذیرفتنی بسازید )‪(MVP‬‬ ‫- بسنجید که مشتریان اکنون چگونه رفتار میکنند‬ ‫ه‌‬ ‫۲. موتور را تنظیم کنید‬ ‫- آزمایش کنید تا ببینید آیا میتوانیم سنجهاها را برای رسیدن از پایه به ایدهآل بهبود بخشیم.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫۳. چرخش کنید یا ثابت قدم بمانید.‬ ‫- وقتیکه آزمایشاها به نتایجی رو به نزول میرسند، زمان چرخش است.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
 25. 25. ‫وقت‬‫مردم را‬‫تلف نکنید‬
 26. 26. ‫باور نادرست ۱‬ ‫باور‬‫ناب یعنی ارزان، نوپااهای ناب تل ش میکنند تا آنجا که ممکن است پول کمتری خرج کنند.‬ ‫ه‌‬ ‫واقعیت‬ ‫رو ش نوپای ناب درباره اهزینه نیست،‬ ‫دربارهی سرعت است.‬ ‫ه‌‬
 27. 27. ‫باور نادرست ۲‬ ‫باور‬‫نوپای ناب فقط برای برای شرکتاهای نرمافزاری است.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫واقعیت‬ ‫نوپای ناب روی اهمهی شرکتاهایی که‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫با عدمقطعیت درباره خواسته آتی روبرو اهستند‬ ‫ه‌‬ ‫اعمال میشود.‬ ‫ه‌‬
 28. 28. ‫باور نادرست ۳‬ ‫باور‬‫شرکتاهای نوپای ناب شرکتاهای کوچک با سرمایه شخصی اهستند.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫واقعیت‬ ‫نوپااهای ناب جاهلطلب اهستند‬ ‫ه‌‬ ‫و تواندارند که مقدار زیادی سرمایه بهدست آورند.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬
 29. 29. ‫باور نادرست ۴‬ ‫باور‬‫نوپااهای ناب چشمانداز را با داده جایگزین میکنند، یا با بازخورد مشتری.‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫واقعیت‬ ‫نوپااهای با یک چشم انداز قانعکننده اهدایت میشوند‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ولی درمورد آزمودن اهر بخش این چشمانداز جدی اهستند.‬ ‫ه‌‬
 30. 30. ‫اصول نوپای ناب‬‫کارآفرینان همهاجا هستند‬ ‫ج‌‬‫کارآفرینی مدیریت است‬ ‫یادگیری معتبر‬ ‫بساز- بسنج- بیاموز‬ ‫حسابداری نوآوری‬
 31. 31. ‫کمینه محصول پذیرفتنی‬‫کمینه مجموعهی ویژگیها که نیاز است تا از پذیرندگان آغازین یاد گرفت.‬ ‫ج‌‬ ‫ج‌‬ ‫- از ساخت محصولتی که کسی نمیخوااهد پراهیز کنید.‬ ‫ه‌‬ ‫- یادگیری به ازای اهر تومانی که اهزینه میشود را بیشینه کنید.‬ ‫ه‌‬ ‫معمول از آنچه که فکر میکنید خیلی کمینه تر‬ ‫ج‌‬
 32. 32. ‫کارگاه تکنیکهای پیادهساازی ‪Lean Startup‬‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫روشهای کاربردی پیادهسازی نوپای ناب‬ ‫ج‌‬ ‫ج‌‬‫/‪http://www.businessofsoftware.ir/seminars‬‬
 33. 33. ‫کتاب پیادهساازی ناب‬ ‫ز‌‬‫ثبتنام و دریافت:‬ ‫ج‌‬‫‪www.LeanStartup.ir‬‬
 34. 34. ‫برای برگزاری سمینار یا کارگا هاهای آموزشی به نشانی زیر‬ ‫ه‌‬ ‫مراجعه کنید:‬‫/‪http://www.businessofsoftware.ir/seminars‬‬ ‫یا با اهمراه من تماس بگیرید:‬ ‫۰۲۹۹۵۴۶۲۱۹۰‬ ‫اسلیدها را از نشانی زیر میوتوانید دریافت کنید:‬ ‫ت‌‬ ‫‪http://www.slideshare.net/Ghanemzadeh‬‬
 35. 35. ‫ناصر غانمازاده‬ ‌‫ز‬www.BusinessOfSoftware.ir @ghanemzadeh

×