Anzeige

Email marketing - jak to robić zgodnie z prawem

GetResponsePL
1. Apr 2015
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de GetResponsePL(20)

Anzeige

Último(20)

Email marketing - jak to robić zgodnie z prawem

 1. Email marketing – jak to robić zgodnie z prawem? EMM3 marzec/2015
 2. 02
 3. Czy w Polsce za SPAM można trafić do więzienia? 03 §  postępowanie sądowe trwało prawie 2 lata §  odbyło się 13 rozpraw §  opinie wydały 4 instytucje specjalistyczne i liczni biegli
 4. 05 SPAM to nazwa konserwowej mielonki wieprzowej produkowanej nieprzerwanie od lat 30. XX wieku przez amerykańską firmę Hormel Foods. Wcześniej mielonka tej firmy nazywała się po prostu Hormel Spiced Ham, jednak ta nazwa została zmieniona do SPAM, by zwiększyć atrakcyjność produktu (nowa nazwa być może wywodzi się od skrócenia Spiced Ham lub w innej wersji słów Shoulder Pork and Ham, które opisują zawartość konserwy).
 5. 04 Niezamówione informacje handlowe? §  nie ma w Polsce prawnej definicji spam-u Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają: 2) informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi; Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. 3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 6. 05 Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. biuro@kancelaria.pl SMS? Art. 172. 1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. 2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw. Ustawa prawo telekomunikacyjne Niezamówione informacje handlowe?
 7. 16 References Wrocław, 22.10.2013r. 06 Niezamówione informacje handlowe? 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Art. 4. 1. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, to zgoda ta: 1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; 2) może być odwołana w każdym czasie. 2. Usługodawca wykazuje uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1, dla celów dowodowych. Zgoda w regulaminie / OWU? Newsletter jako usługa? Adres e-mail a „środki porozumiewania się na odległość” Rejestracja bazy NL GIODO / ABI
 8. 16 References Wrocław, 22.10.2013r. 07 Niezamówione informacje handlowe? 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 9. 17
 10. 16 References Wrocław, 22.10.2013r. 08 Niezamówione informacje handlowe? Art. 9. 1. Informacja handlowa jest wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa. 2. Informacja handlowa zawiera: 1) oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne; 2) wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty; 3) wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia.
 11. 09 Zgoda Tak więc sposób sformułowania w deklaracji przystąpienia do [...] zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i w celach związanych z przesyłaniem informacji drogą elektroniczną powinien ulec zmianie tak, aby klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i klauzula przetwarzania danych w celach związanych z otrzymywaniem informacji handlowych były oddzielone. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2011 r. (sygn. akt II SA/Wa 269/11)
 12. 11 SPAM
 13. 11 SPAM
 14. 11
 15. 10 Odpowiedzialność? -  przestępstwo? -  czyn nieuczciwej konkurencji 3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1. Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów (Prezes UOKiK) do 10% obrotu przedsiębiorstwa -  wykroczenie Art. 24. 1. Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny. 2. Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego. -  kara pieniężna Prezesa UKE - do 3% przychodu Art. 17. Czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 16, dopuszcza się również agencja reklamowa albo inny przedsiębiorca, który reklamę opracował. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 16. Prosta Tower ul. Prosta 32 00-838 Warszawa Tel. (+48 22) 41 11 403 Arkady Wrocławskie ul. Powstańców Śląskich 2 53-333 Wrocław Tel. (+48 71) 75 00 700 Fax (+48 71) 75 00 789 M65 Meduza ul. Mogilska 65 31-545 Kraków Tel. (+48 12) 44 46 444 Fax (+48 12) 44 46 449 Śląsk (Gliwice) ul. Zygmunta Starego 11A 44-100 Gliwice Tel. (+48 32) 416 21 00 www.olesinski.com kancelaria@olesinski.com 11 Dziękujemy za uwagę.     Michał  Kluska   adwokat     Tel.  +  48  22  41  11  409   Mob.  +  48  662  190  844   michal.kluska@olesinski.com        
Anzeige