Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Adoleshentet ne shkolle - Qytetari X

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Adoleshenca
Adoleshenca
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 36 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Adoleshentet ne shkolle - Qytetari X (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Adoleshentet ne shkolle - Qytetari X

 1. 1. Tema: Mjedisi në zhvillimin e adoleshentëve Nëntema: Adoleshentët në shkollë
 2. 2. OBJEKTIVAT: SYNIMI:  Të hedhim dritë mbi ligjet më të rëndësishme të arsimit.  Të njihemi me ndryshimet që pësojnë adoleshentët dhe problemet e ndryshme të tyre.  Të kemi një tablo më të qartë të trekëndëshit të marrëdhënieve mësues – nxënës – prind. Burimet e përdorura: Interneti, intervista Lidhje lëndore: Aftësimi për jetën
 3. 3.  Neni 5 – E drejta për arsim  1. Në Republikën e Shqipërisë garantohet e drejta për arsimimin e shtetasve shqiptarë, të huaj dhe personave pa shtetësi, pa u diskriminuar nga gjinia, raca, ngjyra, etnia, gjuha, orientimi seksual, bindjet politike ose fetare, gjendja, ekonomike apo sociale, mosha, vendbanimi, aftësia e kufizuar ose për arsye të tjera që përcaktohen në legjislacionin shqiptar.  2. Në shkollat publike arsimi i detyrueshëm dhe arsimi i mesëm i lartë janë falas.  Neni 6 – Parime të përgjithshme  1. Në sistemin arsimor parauniversitar garantohet e drejta e organizimit të nxënësve, mësuesve dhe prindërve për të mbrojtur të drejtat e tyre, si dhe për të dhënë ndihmesë në mbarëvajtjen e institucionit.  2. Në veprimtaritë e institucioneve të sistemit arsimor parauniversitar, interesi i nxënësit është parësor.  3. Në sistemin arsimor parauniversitar respektohen, mbrohen dhe promovohen të drejtat e liritë e njeriut në përgjithësi dhe të drejtat e fëmijëve në veçanti.  4. Në sistemin arsimor parauniversitar, nxënësve dhe punonjësve u ofrohet mbrojtje nga çdo formë veprimi ose mosveprimi që mund t’u shkaktojë diskriminim, dhunë, keqtrajtim ose dëm moral.  5. Në institucionet arsimore zbatohet parimi i gjithëpërfshirjes së nxënësve.  6. Çdo nxënësi i sigurohet e drejta për arsimim cilësor, si dhe shanse të barabarta për arsimim.  7. Nxënësve të familjeve në nevojë, nxënësve me aftësi të kufizuara dhe atyre me vështirësi në të nxënë u ofrohet përkujdesje e posaçme, sipas përcaktimeve në këtë ligj.  8. Në sistemin arsimor parauniversitar garantohet e drejta e nxënësve, e punonjësve arsimorë, e prindërve dhe përfaqësuesve të tyre ligjorë, më poshtë “prindër”, për të shprehur pikëpamjet e tyre për cilësinë e shërbimit arsimor dhe për t’u dëgjuar për këto pikëpamje.  9. Veprimtaria e institucioneve në sistemin arsimor parauniversitar dhe e punonjësve të tyre është transparente dhe e bazuar në llogaridhënie ndaj përfituesve të shërbimit arsimor.  10. Shërbimi arsimor mbështetet dhe vlerësohet mbi bazën e standardeve. Vlerësimi është i brendshëm dhe i jashtëm.
 4. 4. Neni 7 – Laiciteti 1. Arsimi parauniversitar është laik. 2. Përjashtim bëjnë ato institucione arsimore që themelohen nga bashkësi fetare të njohura me ligj, sipas përcaktimeve të nenit 42 pika 4 të këtij ligji. Neni 10 – Arsimimi për pakicat kombëtare 1. Personave, që u përkasin pakicave kombëtare, u krijohen mundësi të mësojnë dhe të mësohen në gjuhën amtare, të mësojnë historinë dhe kulturën e tyre, sipas planeve dhe programeve mësimore. 2. Për të mundësuar pjesëmarrje aktive dhe të barabartë në jetën ekonomike, shoqërore, politike e kulturore të Republikës së Shqipërisë, nxënësve të pakicave kombëtare u krijohen kushte për mësimin e gjuhës shqipe dhe njohjen e historisë e të kulturës shqiptare. 3. Planet e programet mësimore, si dhe raportet e përdorimit të gjuhës amtare dhe asaj zyrtare në procesin mësimor përcaktohen me akte të veçanta të ministrit. Neni 13 – Kompetencat themelore Kompetencat themelore për të gjithë nxënësit janë: a) komunikimi në gjuhën amtare; b) komunikimi në gjuhë të huaja; c) kompetenca matematikore dhe kompetencat bazë në shkencat dhe teknologjinë; d) kompetenca dixhitale; e) kompetenca për të nxënë gjatë gjithë jetës; f) kompetencat shoqërore dhe qytetare; g) kompetenca e iniciativës dhe sipërmarrjes; h) kompetenca e formimit kulturor dhe e shprehjes
 5. 5.  Neni 16 – Format e arsimit  Format e arsimimit në shkolla janë: a) arsimim me kohë të plotë; b) arsimim me kohë të pjesshme; c) arsimim në distancë. Neni 20 - Shërbimi psiko-social në institucionet arsimore 1. Njësitë arsimore vendore u sigurojnë shërbim psiko-social nxënësve dhe punonjësve të institucioneve arsimore. 2. Shërbimi psiko-social ofron mbështetje nëpërmjet psikologëve ose punonjësve socialë për trajtimin e problematikave të rasteve të ndryshme, vlerësimin e rasteve të fëmijëve me nevoja të veçanta psiko-sociale, hartimin e programeve parandaluese, sipas nevojave të komunitetit shkollor. Neni 25 – Funksionet kryesore të ministrisë janë: a) përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor; b) zbatimi i i Strategjisë Kombëtare të Arsimit Parauniversitar; c) vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve; d) kontrolli i zbatimit të ligjshmërisë dhe i përdorimit të fondeve në institucionet arsimore; e) hartimi dhe zbatimi i politikave të zhvillimit profesional të punonjësve arsimorë dhe akreditimi i programeve trajnuese; f) sigurimi i mbështetjes profesionale nga institucione të specializuara, vendase ose të huaja, për kërkime dhe eksperimentime në fushën e arsimit; g) bashkëpunimi në fushën e arsimit me ministritë e linjës, njësitë e qeverisjes vendore dhe me organizma të tjerë qeveritarë ose joqeveritarë, të vendit ose të huaj; h) publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar.
 6. 6. NDRYSHIMET QË NDODHIN GJATË ADOLESHENCËS
 7. 7. NDRYSHIMET QË NDODHIN GJATË ADOLESHENCËS  Adoleshenca është një fazë e zhvillimit fizik dhe mendor të njeriut, zakonisht e renditur ndërmjet fazës së fëmijërisë dhe pjekurisë ligjore .  Puberteti është një periudhë prej disa vitesh, në të cilën ndodh rritje të shpejtë fizike dhe psikologjike, duke kulminuar në pjekurinë seksuale.  Mosha e pubertetit është 10 ose 11 për vajzat dhe 12 ose 13 për djemtë. Orari individuale e çdo personi për të pubertetit është ndikuar kryesisht nga trashëgim, edhe pse faktorët e mjedisit, të tilla si dieta dhe ushtrimet fizike, gjithashtu të ushtrojë ndikim. Këta faktorë mund të kontribuojnë në pubertetin zhvillim të parakohshëm dhe të vonuar. Disa nga pjesët më të rëndësishme të zhvillimit të përfshijnë ndryshime të dallueshme pubertal fiziologjike në lartësi individëve ", pesha, përbërjen e trupit, dhe të qarkullimit të gjakut dhe sistemet e frymëmarrjes. Këto ndryshime janë ndikuar kryesisht nga aktiviteti hormonal. Hormonet luajnë një rol organizativ, mbushje baruti trupit të sillen në një mënyrë të caktuar kur fillon puberteti dhe një rol të activational, duke iu referuar ndryshimeve në hormoneve gjatë adoleshencës që ndryshimet të shkaktojnë sjellje dhe fizike. Pubertetit fillon me një rritje në prodhimin e hormoneve, e cila nga ana shkakton një sërë ndryshimesh fizike
 8. 8. NDRYSHIMET FIZIKE TEK VAJZAT NDRYSHIMET FIZIKE TEK DJEMTE  Zhvillohen eshtrat e fytyrës;  Lëkura bëhet më e yndyrshme;  Gjinjtë fillojnë të rriten;  Beli ngushtohet;  Qimet rriten ndër sqetulla;  Vithet fillojnë të rrumbullaksohen;  Duart, këmbët, krahët dhe shputat rriten e zgjaten.  Fytyra zhvillohet;  Zëri ndryshon duke u trashur;  Larinksi rritet dhe zhvillohet “mollëza e Adamit”;  Zhvillohen muskujt;  Qimet rriten ndër sqetulla, në gjoks, në këmbë, duar dhe përreth penisit;  Testikujt dhe penisi rriten;  Duart, krahët, këmbët dhe shputat rriten dhe zgjaten
 9. 9. Ndryshimet në sjellje që ndodhin këto kohë - Adoleshenca është koha kur fëmijët fillojnë të vendosin vetë. Ata e hulumtojnë pavarësinë e tyre. Fillon procesi i ndarjes nga prindërit. - Ata duan që të rrinë vetëm në dhomën e tyre (kërkojnë intimitet). - Duan të eksperimentojnë me atë që është trend (modë). - Duan të provojnë ide të reja dhe përpiqen me aktivitete të reja. - Shokët e tyre përbëjnë pjesë të rëndësishme në jetën e tyre dhe kanë ndikim të madh në vendimet e tyre. Në këtë moshë fillon dhe tërheqja ndaj seksit tjetër.
 10. 10. A KANË TË NJËJTIN REAGIM TË GJITHË ADOLESHENTËT?  Prania e një modeli si të prindërve apo personave të shquar publike, luan një rol të rëndësishëm, në kompletimin e sjelljes psikologjike të fëmijës. Fëmija është “thithës” sjelljesh, shprehjesh dhe i çdo lëvizjeje që kryhet kryesisht brenda familjes.  Në disa raste filma të ndryshme, apo sjellje devijante ndikojnë në sjelljet e ardhshme të adoleshentëve, në stadet e formimit të familjes nga ana e tyre  Ngrohtësia familjare, prindërore por dhe e sjelljes së shoqërise ndaj tyre luan një rol të rëndësishëm në edukimin e një adoleshenti.  Të rinjtë duhet tu tregojnë prindërve të tyre materiale të ndryshme që flasin për moshën e adoleshencës, proçeset e ndryshme biologjike, psikologjike por dhe prirjet sociale të moshës. Në çdo rast këto sjellje janë të mirë ilustruara edhe me shembuj e këshilla të cilat kushdo mund ti ketë parasysh në sjelljet me fëmijët e tyre. Adoleshentët duhet të jenë edhe më të hapur e ti kuptojnë sjelljet e prindërve të tyre, ti pranojnë ato e të mundohen të përballen me këto qendrime, ti kalojnë sa më qetë e më pak probleme situatat konkrete.  Në çdo rast adoleshentët duhet të drejtohen për ndihmë në: - mësuesit e tyre; - personelin psiko-social në shkolla; - të afërmit nga ku mund të marrin ndonjë këshillë; -mjeku I familjes.
 11. 11. PROBLEMET TE ADOLESHENTËT  Megjithëse të gjithë adoleshentët përjetojnë probleme, disa prej tyre vuajnë nga një stres ekstrem dhe kanë probleme të rënda. 1. Vetvrasja. Çdo vit, mbi 5000 adoleshentë kryejnë vetvrasje. Vetvrasja është një sulm agresiv drejt vetvetes. Motivet e vetvrasjes janë ndjenja e depresionit dhe të qënurit i padobishëm. 2. Drogat dhe abuzimi. 3. Anoreksia nervoze, një çrregullim në të cilin një person normal ndryshon regjimin ushqimor në funksion të peshës trupore.
 12. 12. Braktisja e shkollës • Bazuar në literaturë, grupet më të rrezikuara të fëmijëve që mbeten jashtë shkolle, janë fëmijët me aftësi të kufizuara, fëmijët e kthyer nga emigracioni, fëmijët me probleme të ndryshme sociale, fëmijët nga komunitetet rome dhe egjiptiane, vajzat, fëmijët që punojnë për t’u ardhur në ndihmë familjeve të tyre, fëmijët viktima të dhunës dhe të trafikimit, të mbijetuarit e abuzimit seksual, fëmijët e braktisur etj. • Për të parandaluar braktisjen e shkollës, institucionet arsimore duhet t’u kushtojnë vëmendje të veçantë fëmijëve në rrezik të braktisjes së shkollës. Në përgjithësi, këta janë fëmijë të cilët mungojnë shpesh në shkollë, ndonjëherë për periudha të gjata kohore, për shkak të sëmundjes apo rolit që ata kanë në përkujdesjen e motrave ose vëllezërve të vegjël, rolit për t’u angazhuar në punë shtëpiake apo bujqësore, shoqërimit me persona më të rritur etj. • Fëmijët në rrezik të braktisjes së shkollës shpeshherë “nuk duken”. Këta fëmijë mund të jenë, gjithashtu, fëmijë që u ekspozohen faktorëve të ndryshëm të rrezikut, faktorë që i “nxitin” ata edhe më shumë në braktisjen e shkollës sesa moshatarët e tyre.
 13. 13.  Faktorët individualë Sëmundjet e ndryshme (të përkohshme apo kronike), aftësitë e kufizuara (fizike, mendore etj.), martesat e hershme kryesisht të vajzave, mungesa e përkrahjes së fëmijës nga familja, përfshirja në dukuri të ndryshme negative, përdorimi i duhanit, i alkoolit apo i narkotikëve, qasja individuale ndaj shkollës etj.  Faktorët familjarë Mungesa e kujdesit të mjaftueshëm prindëror (pa të dy prindërit ose pa njërin prind dhe shkurorëzimet), niveli i arsimimit të prindërve, niveli kulturor i familjeve, mungesa e bashkëpunimit të familjes me komunitetin (sidomos i familjeve të migruara); roli i fëmijëve për të mbajtur familjen me punësim të përkohshëm apo për t’u kujdesur për motrën, vëllain më të vogël etj.
 14. 14.  Faktorë shkollorë Pozita gjeografike e shkollave (rreziqet gjatë udhëtimit, sidomos në zonat e thella malore, mungesa e infrastrukturës rrugore); marrëdhëniet mësues-nxënës dhe anasjelltas; marrëdhëniet nxënës-nxënës; konfliktet, dhuna, mungesa e shërbimeve të mjaftueshme dhe të domosdoshme profesionale në trajtimin e problemeve brenda shkollës; mungesa e një rregulloreje për mbrojtjen e fëmijëve brenda shkollës; mungesa e punonjësit për mbrojtjen e fëmijëve (psikolog ose punonjës social); raporti i numrit të fëmijëve për psikolog dhe punonjës social shumë i madh; niveli i pamjaftueshëm dhe i munguar i bashkëpunimit të shkollës me komunitetin dhe me shërbimet e tjera vendore ndikojnë në braktisjen e shkollës sidomos nga fëmijët vulnerabël.  Faktorë socialë Problemet sociale: varfëria e skajshme familjare, niveli i ulët i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe me komunitetin, dukuritë negative brenda shoqërisë, lëvizjet e popullatës, migrimet etj., janë faktori me ndikimin më të ndjeshëm në braktisjen shkollore, zhvillimi i ulët arsimor, lëvizjet demografike gjatë dy dhjetëvjeçarëve të fundit, emigracioni individual e familjar, prindërit e shkurorëzuar, dhuna në familje (dhuna në çift dhe ajo ndaj fëmijëve nga një prind apo nga të dy prindërit), humbja e njërit prej prindërve apo e të dyve, mentaliteti i prindërve për arsimimin e vajzave, ngujimi për shkak të gjakmarrjes apo hakmarrjes etj. janë shkaqet sociale kryesore që favorizojnë braktisjen shkollore në mjaft shkolla 9-vjeçare të zonave të ndryshme të vendit.
 15. 15. Puna e fëmijëve • Shfrytëzimi i fëmijëve për punë të rënda që nuk janë në përputhje me moshën e tyre ndikon negativisht në edukimin dhe formimin e personalitetit të tyre dhe në këtë mënyrë rrit rrezikshmërinë që prurjet nga puna e tyre, me kalimin e kohës, të marrin trend negativ për familjet dhe shoqërinë. • Faktorët që shkaktojnë punën e fëmijëve janë të ndërlidhur ngushtë. Tre faktorë si varfëria, arsimi dhe normat sociale, mund të konsiderohen faktorë furnizues. Ata nxisin prindërit të përdorin punën e fëmijëve të tyre në biznesin, në fermat e tyre, ose në tregun e punës. Faktorët tjerë lidhen me kërkesën për punën e fëmijëve, kërkesën nga fermat ose bizneset e prindërve dhe kërkesën nga bizneset tjera. Kombinimi i faktorëve të furnizimit dhe kërkesës kontribuojnë në ekzistencën e punës së fëmijëve. Një përcaktues i fuqishëm i punës së fëmijëve është varfëria. • Prindërit dërgojnë fëmijët e tyre që të punojnë ose kërkojnë nga ta që të punojnë në biznesin e familjes ose në fermën e familjes sepse familja ka të ardhura të ulëta dhe i duhen para shtesë (ose fuqi punëtore) që ofrojnë fëmijët. Përfshirja e tyre në punë vjen si pasojë e gjendjes së vështirë ekonomike që kanë familjet, duke lënë dhe shkollën. Gjithashtu, një pjesë e mirë e tyre që shesin në rrugë janë fëmijë, të cilët vijnë nga familje që kanë migruar nga zonat rurale në ato urbane. • Sipas studimit të CRCA-as, përqindja e fëmijëve në Shqipëri është shumë herë më e lartë, sesa tregojnë shifrat në të vërtetë. Kështu, më se 17% e fëmijëve që ndjekin arsimin e detyrueshëm, deklarojnë se punojnë për të siguruar mbijetesën e tyre.
 16. 16.  7.7% e fëmijëve shqiptarë janë fëmijë punëtorë.  Në Shqipëri janë 54 mijë fëmijë nga 5 -17 vjeç në punë që qëndrojnë në krye të detyrës edhe me orare të zgjatura.  56.6% e punëtorëve fëmijë janë të angazhuar në punë të rrezikshme.  Sipas studimit, rreth 56.6% e punëtorëve fëmijë janë të angazhuar në punë të rrezikshme.  5.1% e fëmijëve janë të punësuar në bujqësi, 6.1% janë të punësuar në tregtinë me shumicë dhe pakicë, 4.4% punojnë në hotele dhe restorante, 3.1% janë në ndërtim.  28% e fëmijëve që punojnë në Shqipëri janë në Qarkun e Elbasanit, 19% në Qarkun e Korçës, 13% në Qarkun e Shkodrës, 9% në Qarkun e Tiranës.
 17. 17. Dhuna • Fëmijët janë objekt dhe subjekt i dhunës. Mbi ta padrejtësisht, arbitrarisht dhe në kundërshtim me Kartën e të Drejtave të tyre ushtron dhunë psikologjike e fizike prindi, mësuesi, polici, më të rriturit. Por edhe një pjesë e fëmijëve përdorin dhunë mbi njëri– tjetrin, ndaj fëmijëve më të vegjël në moshë, bile në disa raste edhe ndaj të rriturve. • Shpesh herë dhuna është e prezente në shkolla. Mund të përmendim dhunën që ushtrojnë mësuesit ndaj nxënësve dhe dhunën mes nxënësve. • Dhuna në shkollë ështu shumë e rrezikshme sepse sjell dëmtime te nxënësit, si fizike ashtu dhe psikologjike. Gjithashtu, në acarim e sipër, një situatë konflikti ku ushtrohet dhunë mund të përfundojë edhe me vdekje. • Origjina e dhunës i ka rrënjët në strukturën shoqërore dhe në një tërësi të ndërlikuar vlerash, traditash, zakonesh dhe besimesh që lidhen me të. Dhuna është shkak i një personaliteti agresiv.
 18. 18. 1. Faktori ekonomik – Fëmijët që vuajnë nga varfëria, bëhen të dhunshëm për shkak të mosplotësimit të dëshirave të tyre nga prindërit. 2. Faktorët që lidhen me familjen – Mungesa e kontrollit të përshtatshëm prindëror, prindër të ashpër me një orientim disiplinor jo të qartë, divorcet e prindërve, mungesa e vlerave familjare, prishja e marrëdhënieve familjare. 3. Faktorë që lidhen me shkollën - Frekuentim i dobët, largime nga orët e mësimit, prishje e disiplinës në shkollë, dhunë fizike dhe psikologjike nga ana e mësuesve ndaj nxënësve, marrëdhënie jo të mira mësues-nxënës dhe nxënës- nxënës, kontroll i dobët dhe ndëshkime të buta për nxënësit që vijnë në shkollë me mjete të forta, thika apo edhe armë zjarri. 4. Faktorë socialë – Duhani, alkooli, droga, diskriminimi, pabarazia gjinore, trafikimi, gjakmarrja, programe me karakter joshoqëror që transmetohen nga mediat, rrjetet sociale, etj. 5. Faktorë psikologjik - Stresi, depresioni, sëmundjet mendore, prejardhje nga familje të dhunshme, faktorët individualë të personalitetit, si temperamenti, dëshira për të qenë i fuqishëm, kurioziteti për të ushtruar dhunë.
 19. 19. Duhani • Adoleshentët që pinë duhan, por edhe ata që rrinë në të njëjtat ambiente ku konsumohet duhan, sëmuren më shumë dhe më shpesh se adoleshentët e tjerë që nuk kontakt me duhanin. • Përdorimi i cigareve gjatë adoleshencës ka defekte dëmtuese më afatgjata në shëndet sesa eksperimentimi me alkoolin dhe marijuhanën, pjesërisht sepse nikotina shkakton më shumë varësi. • Ne mund të hamë pesë procione fruta dhe perime në ditë e të bëjmë rregullisht ushtrime fizike, por shëndeti ynë vazhdon të jetë shumë i rrezikuar nëse pimë duhan. • Cigarja përmban rreth 400 substanca helmuese, ndër të cilat monoksidi i karbonit, që redukton oksigjenin në trup, nikotina, që shkakton varësi dhe rrit nivelin e kolesterolit, katrani, substancë që shkakton kancerin etj. • Duhanpirja ndikon në jetëgjatësinë tonë, duke e ulur atë me 7-10 vjet.
 20. 20.  Për shkak të nervozizmit  Për shkak të relaksimit  Për shkak të vetmisë  Për shkak të mosaktivizimit  Për shkak të dietës  Për fitimin e vetëbesimit  Për rritjen e kënaqësisë  Për stimulim  Dëshira për t’u dukur  Si dëshmi e forcës dhe e pozitës së lartë në shoqëri  Për t’iu shmangur problemeve personale etj.  Kancer të mushkërive  Kancer të fytit dhe gojës  Sëmundje kardiovaskulare  Sëmundje pulmonare kronike  Hipertension  Probleme me fertilitetin  Përkeqëson astmën  Dëmton enët e gjakut të syve  Njolla, zverdhje dhe rënie të dhëmbëve  Zhvillon ulçerën  Ndikon në zhvillimin e impotencës.
 21. 21.  Alkooli është një drogë. Alkooli etilik që ne pimë, futet në të njëjtin grup drogash dhe qetësuesish dhe jep të njëjtat efekte me to.  Alkooli përmban shumëkalori dhe nuk ka pothuaj fare vlera ushqimore. Ai thithet menjëherë në rrjedhën e gjakut që shkon në tru.  Efektet që jep alkooli në organizmin tonë varen nga sasia e alkoolit të konsumuar, sa shpejt pihet alkooli, prezenca e ushqimeve kur pihet, pesha, humori, eksperiencat e mëparshme të pirjes së alkoolit, përzierja e alkoolit me drogat e tjera.  Drogë quajmë çdo substancë kimike, natyrore ose e përpunuar që, pasi futet në trupin tonë, shkakton efekte të caktuara fizike dhe psikologjike.  Drogat zhvillojnë në trupin tonë: tolerancën, efektet e tërheqjes, varësinë fizike dhe psikologjike.  Grupet kryesore të drogave janë: depresantë, stimulantë, halucionogjenë dhe lloje tv tjera drogash.  Drogat hyjnë në trupin tonë: nëpërmjet të ngrënit ose të pirit, nëpërmjet tymosjes ose pirjes së cigares, nëpërmjet thithjes me hundë, nëpërmjet injektimit në lëkurë, në muskul ose në enët e gjakut, nëpërmjet absordimit nga lëkura ose membranat me mukozë.
 22. 22. Efektet negative të alkoolit  Probleme të shëndetit mendor, si: çrregullime të ankthit dhe depresionit, fobitë, çrregullimi i panikut, halucinacionet etj.  Frenon shkallën e frenimeve që ne i bëjmë vetes dhe përkeqëson gjykimin tonë.  Njerëzit që pinë alkool janë më të hapur dhe më të komunikueshëm me të tjerët, marrin lehtë veprime të nxituara.  Përjetohen simtomat si: skuqje, mpirje të ndijimeve, mungesë koordinimi, marrje mendsh, reflekse të përkeqësuara, humbje kujtese etj.  Shfaq emocione që nuk janë karakteristikë për konsumatorët e alkoolit, shfaqin kënaqësi të ekzagjeruara, zemërim, mërzi ose emocione të nxituara.  Siptoma të tjera janë: lëkundje të trupit, shqiptim i keq i fjalëve, shikim i dyfishtë i objekteve, ndryshime të papritura të humorit, mungesë ndërgjegjësie etj.  Efekte të tjera janë: probleme në frymëmarrje, probleme me zemrën deri në vdekje.  Dridhje të trupit  Irritim  Dhimbje  Ngadalsojnë sistemin nervor qendror  Shkaktojnë halucinacione  Humbje kujtese  Ankth  Mungesë lumturie  Kënaqësi të menjëhershme  Ndryshim në të folur  Mungesë koordinimi  Koma  Rrahje të shpejta zemre  Rënie të presionit të gjakut  Nervozizëm  Parehati  Ndryshime të humorit  Apati  Pamje e limituar  Vdekje nga overdoza Efektet negative të drogave
 23. 23. MIGRIMET
 24. 24. SHPËRNGULJET E BRENDSHME  Të gjithë pranojnë se cilësia e arsimit në Shqipëri ndryshon shumë. Fenomeni i shpërnguljeve të brendshme ndikon pjesërisht në këtë gjë: që nga fundi i diktaturës me mijëra familje janë larguar nga zonat fshatare dhe janë vendosur nëpër qyetete për të gjetur punë. Kjo shpërngulje ka pasoja mbi arsimin: 1) Në fshatrat e braktisura nga familjet që shkojnë drejt qyteteve, ndonjëherë nuk ka aq fëmijë sa për të mbajtur një shkollë. Kështu shkollat janë të mbyllura ose mbahen në kushte jonormale, me dy fëmijë dhe një mësues për shkollë. Problemi bëhet më i rëndë në shkollat e mesme të fshatrave , që i detyron ngadonjëherë nxënësit të bëjnë orë të tëra për të bërë rrugën nga shtëpia në shkollë. 2) Në qyetete kanë ardhur të banojnë me mijëra familje nga zonat e largëta, rritja e numrit të shkollaveose e kapacitetit të tyre nuk ka ndjekur ritmet e popullsisë. Pra, shpesh klasat në qytete janë të mbipopulluara dhe kjo dëmton cilësinë e mësimit. Klasat me më shumë se 40 nxënës janë të shumta në qytete. Në këto kushte është e vështirë t’u kërkosh mësuesve të merren më shumë me nxënësit në vështirësi. Shkollat private ekzistojnë dhe ofrojnë kushte më të mira, por ato kushtojnë shumë dhe nuk përballohen nga shumica e shqipëtarëve.
 25. 25. Marrëdhëniet e adoleshentëve me prindërit • Qëndrimet e prindërve, fëmijëria e hershme, pikëpamjet dhe normat shoqërore, sjelljet e mësuesve ndikojnë shumë, se si njeriu i ri do ta kapërcejë këtë periudhë të jetës, e cila për të është e mbushur me shumë probleme. • Mosha e adoleshencës ndien nevojën për të qenë e pavarur. Arma më e mirë e prindit në këtë moment është qetësia dhe durimi. Nëse pranohen kështu siç janë, atëherë ata do të bëhen më bashkëpunues, miqësorë dhe entuziastë. Atyre u nevojitet një vend ku të vlerësohen dhe të pranohen ashtu siç janë. Në të kundërt, bëhen më pak të sigurt në veten e tyre, tregojnë rebelim dhe janë grindavecë. • Prindi është i detyruar të vlerësojë fëmijën e tij në moshën e adoleshencës, sepse nga ana tjetër ata nxitojnë të fyhen, irritohen, të nxjerrin probleme etj. Adoleshentit duhet ti harmonizohet të zotëruarit e lirisë me ndjenjën e përgjegjësisë. Mosshndërrimi në dramë i çdo gjëje nga prindi dhe shmangia e rreptësisë dhe sentimentalizmit të tepruar është një faktor shumë i rëndësishëm në zhvillim normal të kësaj moshe. Prindit i duhet kurrësesi që të mos lejojë që vendin e tij ta mbushë dikush tjetër në rrugë, duke patur parasysh se brezi i ri është gjithmonë në prirje nga e reja.
 26. 26. Adoleshentët dhe mësuesit • Roli i mësuesit, ndërsa fëmija rritet dhe kalon nga shkolla (nëntë) vjeçare në shkollën e mesme, është shumë i rëndësishëm, jo vetëm sepse do t’i japë dije, por edhe sepse do ta mbrojë nga situata të pakëndshme. Duhet të kemi disa gjëra në mendje për një raport kaq të rëndësishëm. • Ashtu si roli i prindërit që ka tipare pedagogjike, ashtu dhe roli i mësuesit ka tipare prindërore. Për këtë arsye kontakti me mësuesin dhe bashkëpunimi me të është i domosdoshëm. Nuk duhet te fshehim nga mësuesi fakte që kanë të bëjnë me fëmijën. Veçanërisht në vitin e parë të shkollës së mesme, kur ai nuk ka arritur ta njohë akoma fëmijën, është e rëndësishme t’i tregojmë disa gjëra për karakterin e tij, që të mund ta ndihmojë. • Duhet të jemi gjithmonë të pranishëm, edhe atëherë kur mendojmë se fëmija është rritur. Takimet e shpeshta me mësuesit janë të domosdoshme, në mënyrë që të informohemi për përmirësimin e tij, por edhe për karakterin që ai po formon. Duhet të inkurajojmë fëmijën të respektojë mësuesit e tij, duke adoptuar edhe në një sjellje të tillë. • Le të mos harrojmë se një pjesë e detyrës së tyre është jo vetëm të orientojnë fëmijët për zgjedhjet që do të bëjnë, por edhe për formimin e saktë të karakterit te tyre.
 27. 27.  Duhet ta kemi parasysh dhe duhet t’jua bëjmë me dije adoleshentëve se ata nuk duhet dhe nuk mund të bëjnë zgjedhje për gjëra që e rrezikojnë shëndetin, sigurinë dhe të ardhmen e tyre.  Në këto raste duhet të përdoren fjalë lavdëruese për kryerjen e detyrave e për më tepër inkurajuese dhe sjellet e mira të përforcohen duke i injoruar sjelljet e papërshtatshme.  Është e domosdoshme dhe e detyrueshme që fëmija të shkojë në shkollë. Shkolla e përgatit që të vazhdojë më tutje në jetë, të punojë dhe të fitojë për jetë.  Nuk është i pranueshëm përdorimi i drogës dhe i duhanit, ato mund takërcënojnë shëndetin e fëmijës.  Nuk është e pranueshme të ngasë makinën me shokë kur është i dehur (nëse posedon patentë shoferin), me këtë kërcënohet siguria e jetës së tyre.
 28. 28. Adoleshentët dhe shoqëria
 29. 29.  Periudha e adoleshencës është periudha e ndryshimeve më të shpejta, ku ndjenjat si dashuria, urrejtja, gëzimi, hidhërimi përjetohen maksimalisht. Individi ndikohet më tepër nga këto ndryshime jatë periudhës së adoleshences.  Parë nga ky aspekt dhe mosmarrëveshjet mes prindërve dhe adoleshentëve janë të pashmangshme. Një nga problemet më të rëndësishme është shoqëria. Dhe në rast të qyteteve të mëdha ku rrethi social i prindërve ndryshon nga rrethi social i adoleshentit lindin probleme në zgjedhjen e shoqërisë, kohën e kaluar me të, kohën e kaluar në internet dhe rrjete sociale.  Zhvillimi shpirtëror dhe psikik i të rinjve nuk varet vetëm prej faktorëve biologjikë, por edhe prej ambientit dhe prej kontekstit shoqëror ku jetojnë. Kështu që disa prej sjelljeve, tipareve shpirtërore, dezorientimit dhe mosangazhimit konkret, mund të kuptohen si reagime ndaj botës ku jetojnë. Shoqëria, me pritjet e saja, ndikon në zhvillimin dhe personalitetin e të rinjve, si dhe cakton rolin dhe planet e tyre për të ardhmen. Strukturat shoqërore mund ta lehtësojnë procesin e pjekurisë, porse njëkohësisht ato mund të shndërrohen në burim problemi dhe vështirësie.
 30. 30.  Shoqëria synon gjithnjë e më shumë rritjen dhe potencialin e adoleshentit. Ajo lëviz nga njohja e thjeshtë për të fuqizuar individin në nivelin ekonomik për të mbështetur atë në nivelin e kultures dhe të përmbushjes individuale.  Shoqëria përmbush nevojat e individit. Çelësi për misteret e natyrës njerëzore është që të gjendet në shoqëri. Shoqëria është qënië njërezore në marrëdhëniet e tij shoqërore dhe çdo qënie njerëzore është një mishërim individual i marrëdhënieve shoqërore, një produkt jo vetëm i sistemit ekzistues shoqëror, por i të gjithë historisë botërore.  Një jetë e pasur dhe e larmishme sociale ofron atë me mundësi të pafund të jetë vetë e tij më të mirë. Përsëri individi i varet shoqërisë për kënaqësinë e tij. Shoqëria ofron siguri për mosmarrëveshje në jetë. Ajo krijon kushte dhe mundësi per zhvillimin e të gjitha mangësive në personalitetin individual. Shoqëria siguron harmoninë dhe bashkëpunimin ndërmjet individëve, pavarësisht nga konfliktet e tyre të rastit dhe tensioneve. Në qoftë se shoqëria ndihmon individët në mënyra të shumta, të mëdhenjë gjithashtu kontribuojnë në shoqëri me diturinë dhe përvojën e tyre. Shoqëria është një sistem i marrëdhënieve midis adoleshentëve.  Marrëdhëniet mes individit dhe shoqërisë janë më afër. Herbert Spencer është një avokat i tëorisë organizmave i cili krahason marrëdhëniet midis shoqërisë dhe adoleshentit me marrëdhëniet e trupit me atë të pjesëve të saj të ndryshme.Trupi dhe pjesët e saj janë të ndervarura. As nuk mund të ekzistojnë pa njëra-tjetrën. Gjithashtu adoleshentët janë të domosdoshmë për përbërjen e shoqërisë dhe shoqëria është thelbësore për ekzistencen e adoleshentëve.

×