จังหวัดเเม่ฮ่องสอน

SRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOL
SRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOLSRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOL
เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีความโดดเด่นหลายลักษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมและความหลากหลายของ ประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ นับเป็นจังหวัดที่สถิติน่า สนใจหลายอย่าง เช่น มีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศ และมีประชากรน้อยมากเป็นอันดับ 5 ในขณะที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 8 ของประเทศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่าเป็น เมืองสามหมอก เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเต็มไป ด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศมีหมอกปกคลุมตลอดเวลาส่วนใหญ่ของปี นอกจากนี้แม่ฮ่องสอนยังนับเป็นพื้นที่ปลายสุดด้านตะวันตกของประเทศ คือที่เส้นแวง 97.5 องศาตะวันออกในเขตอำเภอแม่สะเรียง
ประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความหลากหลาย ทั้งคนเมือง ชาวไต ( ไทใหญ่ ) จีนฮ่อ พม่า และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ราวร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด ได้แก่ ม้ง ( แม้ว ) ลีซู ( ลีซอ ) ล่าหู่ ( มูเซอ ) ลัวะ และปกฺกะญอ ( กะเหรี่ยง ) เป็นต้นโดยต่างรักษา วัฒนธรรมของตนเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็อยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านที่มี วัฒนธรรมต่างกันได้โดยไม่เคยปรากฏความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม แต่อย่างใดด้วยความหลากหลายของเชื้อชาติดังกล่าวนี้ ประชากรในแม่ฮ่องสอนจึง มีการใช้ภาษาที่หลากหลายด้วย ประชากร
พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาณาเขตโดยรอบ ดังนี้ ทิศเหนือ จรดสหภาพพม่า ทิศตะวันออก จรดจังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ จรดจังหวัดตาก ทิศตะวันตก จรดสหภาพพม่า โดยมีแม่น้ำสาละวินคั่นเป็นบางช่วง อาณาเขต
การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ 45 ตำบล 402 หมู่บ้าน หน่วยการปกครอง ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object], 
ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ ถ้ำปลา ถ้ำแก้วโกมล หมู่บ้านรกไทย อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติแม่เงา อุทยานแห่งชาติลุ่มน้ำคง ( สาละวิน ) สถานที่ท่องเที่ยว
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
สภาพภูมิประเทศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนตอนเหนือของประเทศไทย มีที่ตั้งระหว่างเส้นรุ้งที่ 19 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 97 องศาตะวันออก ( LB .916328) ความยาวจากเหนือจดใต้ ยาวประมาณ 250 กิโลเมตร กว้างประมาณ 95 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 924 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและ ประเทศต่างๆ ดังนี้       ทิศเหนือ ติด รัฐฉาน สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า       ทิศใต้     ติด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก       ทิศตะวันออก ติด อำเภอเชียงดาว , แม่แตง , แม่แจ่ม , ฮอด และอมก๋อย เชียงใหม่       ทิศตะวันตก ติด รัฐฉาน , รัฐคะยา , รัฐกอทูเล สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า         จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ของจังหวัดทั้งหมด 12,681 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,925,786 ไร่ แยกเป็นภูเขา ป่าไม้ ประมาณ 9,891,.382 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 78 ของพื้นที่ ที่เหลืออีกร้อยละ 22 เป็นที่ราบสองฝั่งลำน้ำและที่ราบหุบเขา มีพื้นที่การเกษตร ประมาณ 249,025 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 107,470 ไร่
ที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ .     1. แม่น้ำปาย           ต้นน้ำอยู่บริเวณทิวเขาถนนธงชัยบรรจบกับทิวเขาแดนลาว ในเขตอำเภอปาย สายน้ำไหลลงสู่ทางทิศใต้ เมื่อผ่านตัวอำเภอปายแล้วจะหักเหไปทางทิศตะวันตก ผ่านอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีความยาวช่วงนี้ประมาณ 135 กิโลเมตรแล้วไหลออก นอกเขตประเทศไทยไปลงแม่น้ำสาละวิน ( แม่น้ำคง ) ในประเทศพม่ามีลำน้ำสาขาที่สำคัญ เช่น ลำน้ำของ ลำน้ำลาง ลำน้ำแม่สะงา ลำน้ำแม่สะงี และลำน้ำแม่สะมาด       แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ
          2. แม่น้ำยวม   ต้นน้ำเกิดจากทิวเขาทางตอนใต้ช่องปากเกี๊ยะในอำเภอขุนยวม น้ำไหลไปทางทิศตะวันตก เมื่อเลยอำเภอขุนยวม ลำน้ำจะหักเหไปทางทิศใต้ ผ่านอำเภอแม่สะเรียง ยาวประมาณ 215 กิโลเมตร แล้วจึงวกไปทาง ทิศตะวันตก ลงแม่น้ำเมย ( พม่าเรียกว่า ต่องยิบเจ้า ) ที่สบเมยอันเป็นบริเวณตะวันตก ด้านใต้สุดของจังหวัด มีลำน้ำสาขาที่สำคัญ เช่น ลำน้ำแม่ลาก๊ะ ลำน้ำแม่ลาหลวง ลำน้ำแม่สะเรียง และลำน้ำแม่เงา
การเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถเดินทางได้ 2 ทาง คือ   1. ทางเครื่องบิน             เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน                         แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ TG.190 - ออก 11.00 น . ถึง 11.35 น .       TG.191 - ออก 11.55 น . ถึง 12.30 น . TG.192 - ออก 13.50 น . ถึง 14.25 น .        TG.193 - ออก 14.45 น . ถึง 15.20 น . TG.196 - ออก 16.10 น . ถึง 16.45 น .       TG.197 - ออก 17.05 น . ถึง 17.40 น . การเดินทาง
ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศที่พื้นที่เป็นภูเขามากกว่าทุกภาค ซึ่งเป็นร้อยละ 78 ของพื้นที่ทั้งหมดในภาคเหนือ  สามารถแบ่งเขตภูมิลักษณ์ได้ 3 เขต  1. เขตทิวเขาและภูเขา  2. เขตที่ราบและหุบเขา           3. เขตแอ่งที่ราบ  ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศทิวเขาและภูเขา
เป็นทิวเขาทอดตัวยาวอยู่แนวตะวันตก - ตะวันออก กันพรมแดน ระหว่างไทยกับพม่า รวมความยาว 250 กิโลเมตร ยอดทิวเขาสำคัญ ดอยตุง สูง 1356 เมตร   ดอยผ้าห่มปก 1456 สูง เมตร และ ดอยอ่าวขาง สูง 1918 เมตร เป็นที่กำเนิดแม่น้ำปิง ทิวเขาแดนลาว
เป็นทิวเขาอยู่ทางทิศตะวันตก ทอดตัวยาวเหนือมาใต้ แนวระหว่าง ไทยกับพม่า วางตัวทอดลงมาในเขตแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ มียอดเขา สูงสุดคือ ดอยดิอินทนนท์ สูง 2580 เมตร  ทิวเขาถนนธงชัย
เป็นทิวเขาที่ที่แบ่งน้ำเป็น 2 ทิศคือไหลสู่ทิศเหนือสู่แม่น้ำโขงทิศใต้ไหล สู่แม่น้ำปิง วัง ยม น่านมีความยาวทั้งหมด 475 กิโลเมตร มียอดเขาคือดอย แม่โถ สูง  1767 เมตร และดอยขุนตาล สูง 1348 เมตร  ทิวเขาผีปันน้ำ
เป็นทิวเขาที่ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของภาคเหนือ เป็น พรมแดนกั้นไทยกับลาวมีความยาวทั้งหมด 50 5 เมตร มียอด เขาสูงสุดคือภูเมียงอยู่ในประเทศลาว เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน  ทิวเขาหลวงพระบาง
· ที่ราบแม่น้ำปิง  เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของภาคเหนือ อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน · ที่ราบแม่น้ำวัง  เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญอีกแล่งหนึ่งของาคเหนือ อยู่ในจังหวัดลำปาง · ที่ราบแม่น้ำยม  เป็นอยู่ระหว่างทิวเขาผีปันน้ำ ในจังหวัดแพร่ · ทีราบแม่น้ำน่าน  เป็นแล่งการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดในภาคเหนือ คือจังหวัดน่านและอุตรดิตถ์ ลักษณะภูมิประเทศที่ราบและหุบเขา
เป็นแม่น้ำสายสั้นๆ อยู่ในเขตอำเภอขุนยวนอำเภอลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน · ที่ราบแม่น้ำกก  เป็นราบลุ่มแคบๆ อยู่ในเขตอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอ เมืองเชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย · ที่ราบแม่น้ำอิง  อยู่ติดกับที่รายแม่น้ำกก อยู่ในเขตอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อำเภอเทิง จังหวัด แม่ฮ่องสอน  · ที่ราบแม่เมย  เป็นเส้นพรมแดนก้นระหว่างไทยกับพม่า เป็นที่ราบแคบ เป็นที่ราบแคบๆในเขต อำเภอแม่สะเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน · ที่ราบลุ่มแม่น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง  เป็นที่ราบแคบ อยู่ในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ที่ราบแม่น้ำยวน
· แอ่งแม่น้ำแจ่ม  เป็นแหล่งที่ราบขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แจ่ม  · แอ่งแม่น้ำตื่น  เป็นที่ราบส่วนอยู่ส่วนใต้ของทิวเขาถนนธงชัยในจังหวัด เชียงใหม่ อำเภออมก๋อย · แอ่งน้ำฝาง  เป็นที่ราบส่วนอยู่ส่วนใต้ของทิวเขาถนนธงชัยและด้านทิศ ตะวันตกทิวเขาผีปันน้ำ · แอ่งแม่งัด  เป็นที่ราบที่มีดินอุดมสมบูรณ์มาก ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ · แอ่งลำปาง  เป็นที่รายที่ยาวที่สุดของภาคเหนือ ตั้งอยู่ใหจังหวัดลำปาง  ลักษณะภูมิประเทศแอ่งที่ราบ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยในฤดูร้อนจะมีอากาศร้อน จัดอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว และฝนจะตกชุกในฤดูฝน นอกจากนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี ทั้งนี้ มีสาเหตุเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาสูง มีพื้นที่อยู่บนที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้มีอุณหภูมิสูงในตอนกลางวันเนื่องจาก ถูกแสงแดด ส่วนในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพลจากลมภูเขาทำให้อากาศเย็นลงอย่าง รวดเร็ว ซึ่งเมื่อความร้อนในตอนกลางวันลอยตัวขึ้นปะทะกับความชื้นของอากาศ จึงทำให้เกิดหมอกปกคลุมโดยทั่วไปในตอนกลางคืนสภาพภูมิอากาศจะมีความแตกต่างกัน อย่างชัดเจนทั้ง  3 ฤดูกาลคือ  ภูมิอากาศ
เริ่มตั้งแต่ช่วงระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม จะมีอากาศร้อนอบอ้าว โดยอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 43.6 องศาเซลเซียส เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2541 ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้ทำให้อากาศชุ่มชื้นฝนจะตกชุกมาก ซึ่งจะมีปริมาณมากที่สุดในเดือนสิงหาคม ปี 2545 โดยเฉลี่ยวัดได้ปริมาณ 322.20 มิลลิเมตร รวมทั้งปีฝนตก 1,561.10 มิลลิเมตร ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและความกดอากาศสูงจากประเทศจีน อากาศจะหนาวเย็นมาก อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 3.9 องศาเซลเซียส เมื่อเดือนธันวาคม ปี  2542 ฤดูหนาว
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีฝนตกชุกในฤดูฝน ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขา สูงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้อากาศชุ่มชื้น ฝนจะตกชุกมาก ซึ่งจะมีปริมาณมากที่สุดในเดือนสิงหาคม โดยปริมาณน้ำฝนระหว่างปี 2537-2545 จะอยู่ในช่วง 934.20 มิลลิเมตร ถึง 1,617.60 มิลลิเมตรซึ่งฝนตกมากที่สุดเมื่อปี 2543 วัดได้ 1,617.60 มิลลิเมตร มีฝนตก 146 วัน ส่วนปีที่ฝนตกน้อยที่สุดเมื่อปี 2541 วัดได้ 934.20 มิลลิเมตร มีฝนตก 110 วัน  ปริมาณน้ำฝน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน
วนอุทยานแก้วโกมล
วนอุทยานทุ่งบัวตอง
วนอุทยานน้ำตกแม่สวรรค์น้อย
วนอุทยานผาหินตั้ง
อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ
แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
บรรณานุกรม นายกำธร ถาวรสถิต . ”  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ” , ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดแม่ฮ่องสอน . 26 ธันวาคม 2553.  <http://www.ezytrip.com/travel/001998.htm>. 12 มกราคม 2554
ประวัติส่วนตัว ชื่อ  :  นางสาว กนกวรรณ นามสกุล : เหลือดี เกิด :  วันอังคาร ที่ 18 เดือน มกราคม พ . ศ . 2537 ( อายุ 17 ปี )  น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม ส่วนสูง 160 เซนติเมตร ที่อยู่ :  บ้านเลขที่ 123 หมู่ 18 ต . สีแก้ว อ . เมือง จ . ร้อยเอ็ด 45000 เบอร์โทรศัพท์ : 085-0454622 E-mail: -Hi5: [email_address] -Face book: kanokwan_fern01@hotmail.com คติประจำใจ : ทำวันนี้และวันหน้าให้ดีที่สุด อนาคต : พยาบาททหารบก , เภสัช งานอดิเรก : อ่านหนังสือ , ฟังเพลง , เล่นเกมส์
จบการนำเสนอ
1 von 40

Recomendados

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย4 von
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย4ภูมิศาสตร์ประเทศไทย4
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย4wittawat_name
26.3K views143 Folien
ภูมิศาสตร์ภาคเหนือ von
ภูมิศาสตร์ภาคเหนือภูมิศาสตร์ภาคเหนือ
ภูมิศาสตร์ภาคเหนือนคินทร์ ราชกรม
8.2K views35 Folien
PowerPoint ประกอบการศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเ... von
PowerPoint ประกอบการศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเ...PowerPoint ประกอบการศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเ...
PowerPoint ประกอบการศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเ...Earn Supeerapat
5.5K views60 Folien
ทวีปแอฟริก่า von
ทวีปแอฟริก่าทวีปแอฟริก่า
ทวีปแอฟริก่าleemeanxun
852 views14 Folien
นำเสนอทวีปเอเชีย von
นำเสนอทวีปเอเชียนำเสนอทวีปเอเชีย
นำเสนอทวีปเอเชียนันทนา วงศ์สมิตกุล
15.6K views17 Folien
ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย. von
ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย.ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย.
ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย.Mod Haha
11.9K views14 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ทวีปแอฟริก่า von
ทวีปแอฟริก่าทวีปแอฟริก่า
ทวีปแอฟริก่าleemeanshun minzstar
810 views14 Folien
ลักษณะภูมิประเทศแอฟริกกาใหม่ von
ลักษณะภูมิประเทศแอฟริกกาใหม่ลักษณะภูมิประเทศแอฟริกกาใหม่
ลักษณะภูมิประเทศแอฟริกกาใหม่Princess Chulabhorn's College, Chiang Rai Thailand
1.4K views11 Folien
ทวีปอเมริกาใต้ von
ทวีปอเมริกาใต้ทวีปอเมริกาใต้
ทวีปอเมริกาใต้Phetmanee Fah
6K views25 Folien
บัตรเนื้อหา1 von
บัตรเนื้อหา1บัตรเนื้อหา1
บัตรเนื้อหา1neena5339
174 views2 Folien
นายธนภัทร นวลจริต ม.4/8 เลขที่ 1 von
นายธนภัทร นวลจริต ม.4/8 เลขที่ 1นายธนภัทร นวลจริต ม.4/8 เลขที่ 1
นายธนภัทร นวลจริต ม.4/8 เลขที่ 1iambank2009
205 views12 Folien
ระบบนิเวศป่าดิบชื้นบนภูเขา von
ระบบนิเวศป่าดิบชื้นบนภูเขาระบบนิเวศป่าดิบชื้นบนภูเขา
ระบบนิเวศป่าดิบชื้นบนภูเขาจันทร์จิรา ทนก่ำ
617 views4 Folien

Was ist angesagt?(7)

Destacado

Premature babies von
Premature babiesPremature babies
Premature babiesNewborn Baby
603 views9 Folien
Lezione frt 02_2011 von
Lezione frt 02_2011Lezione frt 02_2011
Lezione frt 02_2011simone m
339 views31 Folien
Mpz Ciret10 von
Mpz Ciret10Mpz Ciret10
Mpz Ciret10malgarini
287 views21 Folien
Oshoot'em up von
Oshoot'em upOshoot'em up
Oshoot'em upTPetillon
184 views9 Folien
L'environnement géographique von
L'environnement géographiqueL'environnement géographique
L'environnement géographiquefabiencornu
4.6K views15 Folien
Clemson map von
Clemson mapClemson map
Clemson mapBrad Durbin
232 views3 Folien

Destacado(20)

Lezione frt 02_2011 von simone m
Lezione frt 02_2011Lezione frt 02_2011
Lezione frt 02_2011
simone m339 views
Mpz Ciret10 von malgarini
Mpz Ciret10Mpz Ciret10
Mpz Ciret10
malgarini287 views
Oshoot'em up von TPetillon
Oshoot'em upOshoot'em up
Oshoot'em up
TPetillon184 views
L'environnement géographique von fabiencornu
L'environnement géographiqueL'environnement géographique
L'environnement géographique
fabiencornu4.6K views
2011. infonapra.ppt sk von Civilkd
2011. infonapra.ppt sk2011. infonapra.ppt sk
2011. infonapra.ppt sk
Civilkd322 views
Just cause von vavaccaro
Just causeJust cause
Just cause
vavaccaro156 views
Sveikatingumo diena von mora05
Sveikatingumo dienaSveikatingumo diena
Sveikatingumo diena
mora05246 views

Similar a จังหวัดเเม่ฮ่องสอน

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย22 von
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย22ภูมิศาสตร์ประเทศไทย22
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย22Nongruk Srisukha
2.6K views11 Folien
ชัยภุม von
ชัยภุมชัยภุม
ชัยภุมSRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOL
299 views30 Folien
ลักษณะทางกายภาพ 2.3 von
ลักษณะทางกายภาพ 2.3ลักษณะทางกายภาพ 2.3
ลักษณะทางกายภาพ 2.3Princess Chulabhorn's College, Chiang Rai Thailand
1.5K views30 Folien
South america von
South americaSouth america
South americakrunimsocial
2.6K views57 Folien
งานคอม ทวีปอเมริกาใต้ von
งานคอม ทวีปอเมริกาใต้งานคอม ทวีปอเมริกาใต้
งานคอม ทวีปอเมริกาใต้Phetmanee Fah
993 views25 Folien

Similar a จังหวัดเเม่ฮ่องสอน(20)

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย22 von Nongruk Srisukha
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย22ภูมิศาสตร์ประเทศไทย22
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย22
Nongruk Srisukha2.6K views
งานคอม ทวีปอเมริกาใต้ von Phetmanee Fah
งานคอม ทวีปอเมริกาใต้งานคอม ทวีปอเมริกาใต้
งานคอม ทวีปอเมริกาใต้
Phetmanee Fah993 views
แผ่นพับภูมิประเทศ von studentkc3 TKC
แผ่นพับภูมิประเทศแผ่นพับภูมิประเทศ
แผ่นพับภูมิประเทศ
studentkc3 TKC1.4K views
ภาคเหนือเจ้า von jarudee
ภาคเหนือเจ้าภาคเหนือเจ้า
ภาคเหนือเจ้า
jarudee313 views
Malaysia (ประเทศมาเลเซีย) von Ritthiporn Lekdee
Malaysia (ประเทศมาเลเซีย)Malaysia (ประเทศมาเลเซีย)
Malaysia (ประเทศมาเลเซีย)
ลักษณะภูมิประเทศภาคเหนือ von ZeeZa Blackslott
ลักษณะภูมิประเทศภาคเหนือลักษณะภูมิประเทศภาคเหนือ
ลักษณะภูมิประเทศภาคเหนือ
ZeeZa Blackslott6.5K views
ภาคเหนือเจ้า3 von aoysumatta
ภาคเหนือเจ้า3ภาคเหนือเจ้า3
ภาคเหนือเจ้า3
aoysumatta3.3K views
ท่องเที่ยว von Suchada Uya
ท่องเที่ยวท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
Suchada Uya60 views
การแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ von siwimon12090noonuch
การแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้การแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้
การแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้
siwimon12090noonuch19.7K views
บทที่ 5 ท้องถิ่นไทยภูมิภาคต่างๆ von pop Jaturong
บทที่ 5 ท้องถิ่นไทยภูมิภาคต่างๆบทที่ 5 ท้องถิ่นไทยภูมิภาคต่างๆ
บทที่ 5 ท้องถิ่นไทยภูมิภาคต่างๆ
pop Jaturong8.7K views

Más de SRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOL

นัทธพงศ์ ดอนศรี. von
นัทธพงศ์ ดอนศรี.นัทธพงศ์ ดอนศรี.
นัทธพงศ์ ดอนศรี.SRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOL
156 views16 Folien
นายคงศักดิ์ สงสุรีย์ von
นายคงศักดิ์ สงสุรีย์นายคงศักดิ์ สงสุรีย์
นายคงศักดิ์ สงสุรีย์SRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOL
201 views16 Folien
ปวีณ์ธิดา สีหวาด von
ปวีณ์ธิดา สีหวาดปวีณ์ธิดา สีหวาด
ปวีณ์ธิดา สีหวาดSRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOL
160 views16 Folien
จารุวรรณ ลำพองชาติ von
จารุวรรณ ลำพองชาติจารุวรรณ ลำพองชาติ
จารุวรรณ ลำพองชาติSRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOL
111 views15 Folien
Isมิ้น von
Isมิ้นIsมิ้น
Isมิ้นSRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOL
141 views15 Folien

Más de SRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOL(20)

นางสาวนภาพร คำภักดี เลขที่19 รัฐสุลต่านโอมาน von SRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOL
นางสาวนภาพร คำภักดี เลขที่19 รัฐสุลต่านโอมานนางสาวนภาพร คำภักดี เลขที่19 รัฐสุลต่านโอมาน
นางสาวนภาพร คำภักดี เลขที่19 รัฐสุลต่านโอมาน

จังหวัดเเม่ฮ่องสอน