Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Wales Coast Path pow wow output final welsh

1.113 Aufrufe

Veröffentlicht am

Results of the PowWow for Wales Coast Path Challenge - Welsh Language

Veröffentlicht in: Technologie, Sport, Unterhaltung & Humor
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Wales Coast Path pow wow output final welsh

 1. 1. Sut gallwn ni gysylltu cymunedau acymwelwyr ar hyd Llwybr Arfordir Cymru?Crynodeb o’r problemau a ddatryswyd gan y Timau PowWows yn Abertawe a Bangor, ynghyd â chwe chyfweliad ffôn.7 Chwefror Abertawe ac 8 Chwefror Bangor
 2. 2. C f g h r e V tn a : e o ir e G o a g n n io
 3. 3. Tîm Pow Wow Abertawe
 4. 4. Tîm Pow Wow Bangor
 5. 5. Crynodeb2 broblem i’r timau Pow Wow6 chyfweliad ffôn32 o bobl wedi ymgysylltu178 o broblemau cychwynnol9 thema54 mewnwelediad.
 6. 6. 1. Adnoddau i bawb2. Cyfleoedd i fusnesau3. Ymrwymiad cymunedol4. Gwybodaeth hygyrch5. Seilwaith6. Cyllid a gwneud polisïau7. Cynllunio8. Marchnata, cyfathrebu a brandio9. Daearyddiaeth a’r amgylchedd
 7. 7. Gofynnom ni:“Beth sy’n rhwystro mwy o boblrhag defnyddio Llwybr ArfordirCymru?”
 8. 8. 1. Adnoddau i bawbProblemau allweddol cysylltiedig âdarparu adnoddau addas ar hyd llwybr yrarfordir sy’n cwrdd ag anghenion pawb.
 9. 9. # 1. Cyfleusterau cyfleusSut gallwn ni ddarparu digon o luniaeth a thai bachar hyd y llwybr er mwyn sicrhau nad oescyfaddawdu o ran cyfforddusrwydd pobl?Mae angen i bobl gynllunio’u teithiau yn ofalus, ynenwedig os oes rhaid ystyried pobl eraill, erenghraifft plant a phobl hŷn. Mae cynnig adnoddauaddas yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r profiad.
 10. 10. # 2. Picnics ym mhob tywyddSut gallwn ni ddarparu adnoddau picnic i bobl, heborfod poeni am y tywydd?Pan nad oes adnoddau picnic ar gael: ar y gorau,mae pobl un ai’n eistedd yn eu ceir neu’n ceisiocysgodi o dan ymbarel; ar y gwaethaf, mae pobl yngadael.
 11. 11. # 3. Nid wyf yn gallu parcioSut gallwn ni wneud hi’n fwy cyfleus i bobl barcio?Mae gallu parcio yn agos at lwybr yr arfordir ynbwysig iawn i bobl wrth geisio sicrhau bod euhymweliad mor hawdd a hwylus â phosibl.
 12. 12. # 4. Punnoedd ar gyfer parcioSut gallwn ni ddarparu strategaeth cost parciocyson ar hyd Llwybr Arfordir Cymru?Mae costau parcio’n amrywio o 50c i £3.50 yr awr.Yn y llefydd drutaf, mae pobl yn tueddu parcio tuallan i’r maes parcio er mwyn osgoi talu, ac maehynny’n gallu achosi tagfeydd.
 13. 13. # 5. Gweithio o 9 i 5Sut gallwn ni unioni amser agor adnoddau gyda’rtymhorau?Mewn rhai ardaloedd ar hyd Llwybr Arfordir Cymrumae tai bach a chaffis yn cau gyda’r nos yn ystod yrhaf, er bod nifer o bobl yn parhau i fwynhau’r llwybrgyda’r nos.
 14. 14. # 6. Profiad bratiogSut gallwn ni gyfuno’r holl brofiadau maecwsmeriaid yn eu cael ar hyd Llwybr ArfordirCymru?Mae profiadau gorau’r cwsmeriaid yn deillio o bobcyswllt maen nhw’n ei gael ar hyd y llwybr (y boblmaen nhw’n cwrdd â nhw, gwybodaeth maen nhw’nei gael, offer maen nhw’n ei ddefnyddio) yncydweithio’n llyfn.
 15. 15. # 7. Llety cyraeddadwySut gall cwsmeriaid ddod o hyd i lety addas mewnardaloedd lle mae’r dewis yn gyfyngedig neu llenad yw’r llety sydd ar gael yn cael ei hysbysebu? Wales.gov.uk (http://bit.ly/ztoki6)Bydd perchnogion gwestai a lleoliadau gwely abrecwast yn colli allan ar incwm posibl, sef eu cyfrannhw o’r 9.6 miliwn o ymwelwyr dros nos i Gymru, awariodd hyd at £1.8 biliwn yn 2010.
 16. 16. 2. Cyfleoedd i fusnesauProblemau allweddol cysylltiedig âdechrau, datblygu a chynnal busnesau arhyd Llwybr Arfordir Cymru, 365 diwrnody flwyddyn.
 17. 17. # 1. Beth yw’r manteision i mi?Sut gallwn ni gyflwyno achos cryf i fusnesau oGymru i fuddsoddi yn eu hunain er mwyn cymrydmantais o lwybr yr arfordir?Er mwyn i unrhyw fusnes un ai ddechrau a/neudyfu, mae angen tystiolaeth gref o enillion arfuddsoddiad o lwybr yr arfordir.
 18. 18. # 2. Canfod cyfleoedd ar gyfer tyfiantSut gallwn ni sbarduno tyfiant ymysg busnesau lleolo ystyried y problemau go iawn sydd angen eudatrys?Ym mhedwaredd chwarter 2011, roedd y sectorteithio a thwristiaeth yng Nghymru’n wynebu twf o56% o ran problemau ariannol penodol o gymharu âpedwaredd chwarter 2004.Begbies Traynor’s Red Flag Alert (http://bit.ly/z744TE)
 19. 19. # 3. Pa botensial?Sut gall busnesau ddeall y nifer o ymwelwyr posiblyn well?Yn 2010, denodd Cymru 890,000 o ymwelwyrrhyngwladol a wariodd £333 miliwn, ond un ai nidyw’r wybodaeth hon wedi’i deall gan nifer o boblneu nid yw wedi cael ei rhoi mewn cyd-destun ifusnesau lleol allu cymryd mantais o’r sefyllfa.Twristiaeth yng Nghymru, Llywodraeth Cymru (http://bit.ly/ztoki6)
 20. 20. # 4. Mae’r tymor yn rhy fyrSut gall Llwybr Arfordir Cymru ddatblygu i fod yngyrchfan atyniadol tu allan i’r prif dymor?Ar hyn o bryd, mae’r tymor twristiaeth yn rhedegrhwng mis Mawrth a mis Hydref gydag anterth o drimis yn y canol. Mae hynny’n cynnig y cyfle i ased oansawdd yng Nghymru elwa’n llawn trwy gydol yflwyddyn.
 21. 21. # 5. Cynnal busnes nad yw’n cyrraeddanterthSut gallwn ni greu, datblygu a chynnal busnesausy’n gwneud elw trwy gydol y flwyddyn?Ar hyn o bryd, nid yw nifer o’r busnesau cyfredol yngallu gwneud bywoliaeth gydol y flwyddyn trwyddibynnu’n unig ar ymwelwyr i’r llwybr.
 22. 22. # 6. Gweithgareddau i bob tymorSut gallwn ni ddatblygu gweithgareddau a rhoirheswm i bobl defnyddio’r llwybr tu allan i’r tymorarferol?Mae angen amrywiaeth o resymau cymhellol iymweld â’r llwybr, beth bynnag yw’r tymor.
 23. 23. 3. Ymrwymiad cymunedolProblemau allweddol cysylltiedig agymrwymo cymunedau a sicrhau busnes iLwybr Arfordir Cymru.
 24. 24. # 1. Llwybr i dwristiaid yn unig yw e.Sut gallwn ni wneud mwy ar ran cymunedau lleoler mwyn iddynt gefnogi a defnyddio’r llwybr?Er mwyn i Lwybr Arfordir Cymru fod yn gynaliadwytrwy gydol y flwyddyn, mae angen i gymunedaulleol deimlo cysylltiad ag ef.
 25. 25. # 2. Llwybr i oedolion yn unig yw e.Sut gallwn ni ymrwymo a grymuso plant i ddefnyddio, dangosmwy o ddiddordeb a bod yn falch o Lwybr Arfordir Cymru?Mae tystiolaeth yn dangos mai anogaeth yn ystod blynyddoeddcynnar plentyn yw’r ffordd fwyaf effeithiol o wella ei gyfleoedd,torri’r cylchoedd sy’n gallu bodoli ym mywydau rhai o’r plantmwyaf difreintiedig ac agored i niwed, a rhoi cyfle iddynt dyfu,llwyddo a chyflawni.Cynllun Gweithredu Ymrwymo Ieuenctid a Chyflogaeth 2011 – 2015,Llywodraeth Cymru (http://bit.ly/ADgvtc)
 26. 26. # 3. Mae cerdded yn ddiflas…Sut gallwn annog pobl leol a thwristiaid sydd hebunrhyw ddiddordeb i gerdded y llwybr?Mae rhai pobl o’r farn bod cerdded yn ddiflas acmae gwell ganddynt wneud rhywbeth arall gyda’uhamser.
 27. 27. # 4. Bom-amser gordewdraSut gallwn ddenu mwy o bobl i gymryd sylw o’uhiechyd trwy gerdded?Mae 57% o oedolion Cymru, 22% o fechgyn 13 oedac 16% o ferched yn cael eu cyfrif un ai’n rhy drwmneu’n ordew. Erbyn 2019, bydd 85% o oedolion aphlant Cymru yn ordew.Wales Online (http://bit.ly/2xyKyj)
 28. 28. # 5. Neges fawr mewn pwll dŵr bachSut gall cyfathrebu gael effaith mor fawr ar lefelleol, fel digwyddodd yn llwyddiannus ar lefelryngwladol? Lonely Planet (http://bit.ly/tKiNBo)Yn ôl rhifyn goreuon 2012 cylchgrawn Lonely Planet,Llwybr Arfordir Cymru yw rhanbarth gorau’r blaned.Beth yw’r neges i bobl leol sy’n codi o’r ffaith hon?
 29. 29. 4. Gwybodaeth hygyrchProblemau allweddol cysylltiedig âgwybodaeth a mynediad digidol at LwybrArfordir Cymru.
 30. 30. # 1. Dim signalSut gallwn ni sicrhau bod defnyddwyr apps a’rrhyngrwyd yn gallu cael mynediad band llydan, wi-fi a 3G 100% ym mhob lleoliad ar hyd y llwybr? Mobithinking.com (http://bit.ly/a2f9uO)Mae pobl yn dibynnu fwyfwy ar eu ffonau symudol oran cael mynediad at wybodaeth. Bellach, mae yna1.2 biliwn o ddefnyddwyr rhyngrwyd symudol acmae un o bob archwiliad gwe yn cael ei wneud offôn symudol.
 31. 31. # 2. Oes yna app ar gyfer hynny?Sut gall apps wella’r profiad cysylltiedig â LlwybrArfordir Cymru? Mobithinking.com (http://bit.ly/a2f9uO)I nifer o bobl, mae apps yn rhan allweddol o fywyd.Mae dros 300,000 o apps ar gyfer ffonau symudolwedi’u datblygu yn ystod y dair blynedd diwethaf.Mae cwmni Apple yn unig wedi gweld yn agos at 25biliwn o’i apps yn cael eu lawrlwytho.
 32. 32. # 3. Technolegau yn cydweithioSut gallwn ni sicrhau bod amrywiaeth odechnolegau sydd eisoes yn bodoli a thechnolegaunewydd yn cydweithio’n ddi-dor ar hyd y llwybr?Mae defnyddwyr y llwybr eisiau cael profiad cyfun abydd hynny’n cael ei ddifetha os nad oes moddiddynt gael mynediad at wahanol dechnolegau arhyd y llwybr.
 33. 33. # 4. Dim syrpreisys annisgwylSut gallwn ni ddarparu gwybodaeth hygyrch i helpupobl i drefnu eu teithiau cerdded yn seiliedig ar euhanghenion, medrau a disgwyliadau?Mae pobl yn hoffi trefnu gyda sicrwydd o flaen llawac felly mae angen cwrdd â’u hanghenion penodol.
 34. 34. # 5. Data lleol cywirSut gallwn ni ymrwymo pobl leol i helpu iddiweddaru a gwella gwybodaeth cysylltiedig âLlwybr Arfordir Cymru?Mae pobl leol yn gwybod ffeithiau penodol am yrardal maen nhw’n byw ynddi (e.e. hanes lleol,atyniadau, adnoddau) – ffeithiau nad ydynt yngyffredin i bawb neu sydd efallai yn anghywir osydynt ar gronfa ddata.
 35. 35. # 6. Gwybodaeth i bawbSut gallwn ni arddangos a rhannu gwybodaeth mewn fforddeffeithiol gydag amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd gydaganghenion amrywiol gan ddefnyddio hysbysfyrddau cyfyngo ran eu maint? Wales.gov.uk (http://bit.ly/ztoki6)Daeth 890,000 o ymwelwyr rhyngwladol i Gymru yn 2010,gan wario £333 miliwn. Mae galw am wybodaeth mewnieithoedd gwahanol, ond does dim digon o le ar yr arwyddioni gynnwys gwybodaeth i gwrdd ag anghenion pawb.
 36. 36. # 7. Prinder gwybodaethSut gallwn ni sicrhau bod pobl yn cael yr hollwybodaeth sydd ei hangen arnynt er mwyngwneud penderfyniadau fydd o bosibl yn arwainatynt yn dewis ymweld â llwybr yr arfordir?Gall bwlch mewn gwybodaeth arwain at ymwelwyryn dewis un ardal dros ardal arall, ac arwain ateffaith economaidd negyddol.
 37. 37. # 8. O’r ffordd i’r llwybrSut gallwn ni sicrhau bod arwyddion o’r ffyrdd i’rllwybr yn cynnwys yr holl wybodaeth berthnasolynghylch mynediad?Mae pobl yn defnyddio amrywiaeth o ddulliauteithio i gyrraedd Llwybr Arfordir Cymru ac maeangen cael arwyddion eglur sy’n hysbysu ymwelwyros yw’r rhan benodol hon o’r llwybr yn addas ar eucyfer ai peidio.
 38. 38. # 9. Arwyddion 100%Sut gallwn ni sicrhau bod rhwydwaith arwyddion100% ar hyd 870 milltir Llwybr Arfordir Cymru?Os yw’r arwyddion yn anghyson ac o ansawddgwael, mae pobl yn llai tebygol o ddarganfodardaloedd newydd i’w harchwilio, sy’n effeithio arfusnesau lleol yn ogystal â llwyddiant cyffredinol yllwybr.
 39. 39. 5. SeilwaithProblemau allweddol cysylltiedig â’rseiliwaith teithio a lletyau ar hyd LlwybrArfordir Cymru.
 40. 40. # 1. Ansawdd y llwybrau mynediadSut gallwn ni sicrhau bod rhwydwaith o ffyrddmynediad a meysydd parcio o ansawdd uchel i’rrheiny sy’n teithio i lwybr yr arfordir mewn car?Os nad oes modd i bobl gyrraedd llwybr yr arfordiryn hawdd, ni fyddant yn ei ddefnyddio.
 41. 41. # 2. Manteisio ar ein llwyddiantSut gallwn ni sicrhau dyfodol Llwybr Arfordir Cymruer mwyn sicrhau bod rhinwedd y llwybr yn cynydduyn unol â llwyddiant y llwybr, heb danseilio’rprofiad i ymwelwyr?Bydd llwyddiant yn arwain at ddenu mwy oymwelwyr, a fydd yn ei dro yn golygu: llwybrauprysurach, mwy o ysbwriel, mwy o faw ci, mwy oddamweiniau, mwy o straen ar adnoddau lleol megistai bach a chaffis, ac erydu’r llwybr yn y pen draw.
 42. 42. # 3. Allan o gyrraeddSut gallwn ni ddarparu system trafnidiaethgyhoeddus gyfun ledled Llwybr Arfordir Cymru?Nid oes gan bawb fynediad at gar, felly bydd rhaididdynt ddibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus i ymweldâ lleoliadau ar hyd y llwybr.
 43. 43. # 4. Costau cyson ac iselSut gallwn ni ddarparu trafnidiaeth a lletyfforddiadwy i gwrdd ag anghenion ariannol pawb?Bydd costau yn rhwystro pobl rhag ynmweld â llwybryr arfordir os ydynt yn cael eu hystyried yn rhyddrud.
 44. 44. # 5. Cerddwyr a beicwyrSut gall cerddwyr a beicwyr ddefnyddio’r llwybrheb lesteirio’u gilydd?Gall beicwyr gael effaith negyddol ar brofiadaucerddwyr, fel arall bydd beicwyr yn chwilio amlwybrau gwahanol os yw llwybr yr arfordir yn orlawn.
 45. 45. # 6. Celfi ar hyd y llwybrSut mae modd cynnal a chadw’r celfi ar hyd y llwybr, erenghraifft meinciau a mynedfeydd? Ramblers Cymru (http://bit.ly/y9eT5s)Gall celfi pydredig neu ansafonol achosi damweiniau aceffeithio ar iechyd a diogelwch defnyddwyr. Maeenghreifftiau sydd wedi’u cofnodi yn cynnwys camfeydd achlwydi colledig neu wedi’u torri, pontydd wedi’u difrodi acarwyddion colledig neu wedi’u torri.
 46. 46. # 7. Mynediad perthnasolSut gall mynedfeydd perthnasol i’r llwybr fod ynfwy hygyrch i bobl sydd ag anghenion mynediadarbennig? Llywodraeth Cymru (http://bit.ly/xhsiQy)Bydd “rhai rhannau o’r llwybr yn addas i bobl aganableddau, teuluoedd gyda phramiau, marchogionceffylau a beicwyr”, ond mae angen i bobl wybodble.
 47. 47. # 8. Yn addas i bawb?Sut gall llwybr yr arfordir wasanaethu amrywiaetho anghenion a gofynion defnyddwyr: ydyn ni’ngwybod beth ydyn nhw?Heb ddealltwriaeth eglur o bawb fydd eisiaudefnyddio’r llwybr, mae’n bosibl datblygu atebion nafydd yn cwrdd ag anghenion y defnyddwyr.
 48. 48. 6. Ariannu a chreu polisïauProblemau allweddol cysylltiedig â chreupolisïau ac ariannu Llwybr ArfordirCymru
 49. 49. # 1. Bom-amser ariannuSut gallwn ddatblygu a magu partneriaethau i ddodo hyd a sicrhau cymorth ariannol ar gyfercynhaliaeth a datblygiad hirdymor y llwybr? Llywodraeth Cymru (http://bit.ly/yosGgk)Ar ôl i’r £3.9 miliwn gael ei wario i gwblhau LlwybrArfordir Cymru yn 2012, rydym yn disgwyl gweld100,000 o ymwelwyr/defnyddwyr pellach a fydd ynarwain at angen parhaus am gymorth ariannol argyfer gwaith cynnal a chadw.
 50. 50. # 2. Newid safbwyntiau’r gwrthwynebwyrSut gallwn newid safbwyntiau’r bobl sy’ngwrthwynebu’r llwybr? Arfordir Sir Benfro (http://bit.ly/yPP3VM)Mae’r gofynion cyllido’n gostwng os yw cymunedaulleol yn chwarae rôl gyfranogol o ran gwaith cynnal achadw y llwybr a’r ardal leol.
 51. 51. # 3. Polisïau gwrthgyferbyniolSut gall un awdurdod lleol ar bymtheg a dau barccenedlaethol gyd-drefnu a chyflawni amcanionpolisïau gwahanol?Gall blaenoriaethau gwahanol (e.g. llifogyddarfordiriol a materion gwledig a diwydiannol) arwainat anghysondebau o ran cynlluniau ariannu.
 52. 52. # 4. Buddsoddi amser ac arianSut gall buddsoddi mewn gwaith cynnal a chadw’r llwybrarwain at greu uchafswm refeniw? Ramblers (http://bit.ly/AB64Ph)Yn ne-orllewin Cymru mae Llwybr Cenedlaethol Arfordir SirBenfro yn creu £52 am bod £1 sy’n cael ei gwario ar waithcynnal a chadw. Mae angen model cynaliadwy hirdymor arLwybr Arfordir Cymru er mwyn sicrhau polisïau a datblygiadcadarnhaol.
 53. 53. 7. CynllunioProblemau allweddol cysylltiedig âthrefnu ymweliad â Llwybr ArfordirCymru
 54. 54. # 1. Teithiau cerdded wedi’u teilwra’n arbennigSut gall pobl drefnu teithiau cerdded yn seiliedig arallu, anawsterau, hyd ac amser?Gall hwyluso’r broses drefnu a gwybod faint o amserbydd y daith gerdded yn cymryd, ynghyd â rhywsyniad o ba mor anodd yw’r daith, gynyddu defnydddyddiol ac ail-ymweliadau ymysg cerddwyr.
 55. 55. # 2. Cerdded y ciSut gall cerddwyr cŵn a’u teuluoedd wneud ydefnydd gorau o’r llwybr o gofio bod cŵn yn caeleu gwahardd o’r traethau rhwng mis Mai a misMedi? BBC News (http://bbc.in/zfUduA)Gall dieithrio pobl leol ac ymwelwyr gael effaithnegyddol ar yr economi e.e. “ni fydda i’n mynd arwyliau i Gymru eto oherwydd bod cŵn yn cael eugwahardd o’r traethau”.
 56. 56. # 3. Ymwelwyr newydd i lwybr yr arfordirSut gall cerddwyr newydd fod yn hyderus eu bodyn meddu ar yr holl wybodaeth ddaearyddol syddei hangen arnynt i gwblhau’r daith gerdded maennhw wedi’i dewis?Bydd sicrhau mai Llwybr Arfordir Cymru yw prifddewis y rheiny sy’n mynd ar wyliau cerdded neudaith diwrnod am y tro cyntaf yn canfod marchnadnewydd ac yn arwain at fusnes ailadroddol.
 57. 57. 8. Marchnata, cyfathrebu a brandioProblemau allweddol cysylltiedig âchyfathrebu’r neges gywir trwy’r sianelicywir
 58. 58. # 1. Nid llwybr yn unigSut mae’r llwybr yn hwyluso gweithgareddau eraill igrwpiau demograffig gwahanol, er enghraifftffotograffiaeth, ysgrifennu, chwaraeon dŵr agwylio adar?Nid cerdded yw prif ddiddordeb pob un sy’n bwriaduymweld â’r llwybr, ac mae modd cynyddu nifer yrymwelwyr trwy sicrhau bod croeso i grwpiaudemograffig gwahanol.Pecyn Cyfryngau Llwybr Arfordir Cymru (http://bit.ly/wuAENq)
 59. 59. # 2. Adrodd StraeonSut gall straeon cysylltiedig â llwybr yr arfordir gaeleu hadrodd a’u hailadrodd mewn ffordd ystyrlon? Walking Stories (http://bit.ly/x1Troj)Mae straeon da yn gallu ysbrydoli pobl. Mae yna nifero straeon i’w hadrodd, yn amrywio o straeoncysylltiedig â’r llwybr ei hun i chwedlau o ardaloeddcyfagos.
 60. 60. # 3. PerchnogaethSut gall pob uno Gymru fod yn rhanddeiliad o lwybryr arfordir?Os caiff y llwybr ei ystyried fel “ein llwybr, llwybrCymru a llwybr y gymuned”, gall hynny arwain at yllwybr yn cael ei ystyried yn yr un ffordd â WalHadrian neu Wal Fawr Tsieina.
 61. 61. # 4. Beth yw llwybr yr arfordir?Sut gall poblogaeth Cymru ddarganfod llwybr yrarfordir?Mae tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu nad ywrhan helaeth o boblogaeth Cymru yn ymwybodol olwybr yr arfordir.
 62. 62. # 5. Hyrwyddo’r llwybrSut mae modd sicrhau addewidion marchnata ahyrwyddo ar ôl i bobl brofi llwybr yr arfodir euhunain? Newyddion y BBC (http://bbc.in/vPs38D)Os yw profiad ymwelwyr o lwybr yr arfordir ynwahanol i’r ymgyrch farchnata, mae’n bosibl torriaddewid y brand e.e. mae’n bosibl y bydd cymunedauo deithwyr sy’n gwrthwynebu’r llwybr yn achosibylchau yn y gylchdaith gyflawn o amgylch yr arfordir.
 63. 63. # 6. Cyfuno i greu profiad cynhwysfawrSut mae modd sicrhau cysondeb o ran ansawddpob rhan o’r llwybr, a chynnig pwynt gwerthuunigryw i ddenu ymwelwyr?Bydd nodweddion a phwyntiau gwerthu unigryw yncyfuno i greu profiad cynhwysfawr. Nododdcylchgrawn Lonely Planet y bywyd gwyllt, mannausyrffio ardderchog, cestyll a lleoliadau bythgofiadwymegis Bae Barafundle a Thyddewi.
 64. 64. # 7. Cylchdeithiau diddorolSut mae modd cynnwys y cylchdeithiaucerdded/beicio sy’n arwain at lefydd o ddiddordeboddi ar y llwybr? Newyddion y BBC (http://bbc.in/9V6kBD)Mae’r cylchdeithiau yn ychwanegu rhywbethychwanegol at brofiad Llwybr Arfordir Cymru, gangynnig cyfle i bobl ymweld â mannau o ddiddordebeithriadol, er enghraifft Caer Mynydd Tre’r Ceiri.
 65. 65. # 8. Mynedfeydd anhysbysSut mae modd gwneud mynedfeydd anhysbys maepobl leol yn ymwybodol ohonynt yn fwy amlwg? Llwybr Arfordir Ceredigion (http://bit.ly/xntP5E)Mewn mannau penodol mae yna rai lleoliadauanghysbell gyda mynedfeydd sy’n anodd dod o hydiddynt ond sy’n werth eu gweld i ymwelwyr.
 66. 66. 9. Daearyddiaeth a’r AmgylcheddProblemau allweddol cysylltiedig âdaearyddiaeth, yr hinsawdd a’ramgylchedd leol
 67. 67. # 1. Glaw neu hinddaSut gallwn gymryd mantais o’r fath ddywediadau â“does dim y fath beth â thywydd gwael, dim ond ydillad anghywir” er mwyn sicrhau bod y tywydd ynased i lwybr yr arfordir? Hinsawdd Cymru (http://bit.ly/kQ1ZIS)Gyda gwell gwybodaeth am y tywydd ar gael i bawb,mae’r posibilrwydd o dywydd gwael yn fwy o ataliadna’r tywydd gwael ei hun.
 68. 68. # 2. Darnau diflasSut gallwn hyrwyddo mannau llai hygyrch a deniadolllwybr yr arfordir, er enghraifft ardaloedddiwydiannol, mewn ffordd gadarnhaol?Nid yw pob rhan o llwybr yr arfordir yn ddeniadol acfelly mae’n bwysig ein bod yn rheoli disgwyliadau yneffeithiol er mwyn osgoi profiadau negyddol ymysgymwelwyr.
 69. 69. # 3. GwastraffSut gallwn reoli gwastraff, sbwriel a baw cŵn wrth inifer y defnyddwyr gynyddu? Cyngor Gwynedd(http://bit.ly/opMudA)Bydd llwybr brwnt yn arwain at brofiadau gwael.Bydd annog cerdded cyfrifol ar hyd y llwybr yn lleihaugwastraff, sbwriel a baw cŵn.
 70. 70. # 4. Llwybr traed cysonSut gall llwybr yr arfordir gynnig profiad cerddedcyson i ddefnyddwyr?Mae’n bosibl y bydd llwybr troed anghyson yn ataldefnyddwyr os yw’r llwybr yn newid o fod yn llwybr oansawdd uchel i lwybr brwnt sy’n anodd cerddedarno.

×