ภารกิจระดับครูผู้ช่วย

FuangFah Tingmaha-in
FuangFah Tingmaha-inTheobramo Family
ภารกิจระดับครูผู้ชวย
         ่
ห้องเรียนที่ 1
1. ให้ท่านวิเคราะห์วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละคน
ว่าอยู่ในกระบวนทัศน์การออกแบบการสอนใดและมี
พื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ใดบ้าง พร้อมอธิบาย
เหตุผล
ครูบุญมี
     กระบวนทัศน์การสอนของครูบุญมีจะเน้นให้นักเรียนมี
การท่องจ้าซ้้าๆ และมีการจดบันทึก
     การสอนอยู่บนพื้นฐานของกลุ่มพฤติกรรมนิยม ซึ่ง
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า กับการตอบสนอง
สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกมา ในแนวคิดของ
กลุ่มนี้จะเชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า
กับการตอบสนองหรือการแสดงพฤติกรรมนิยมและถ้าหากได้รับ
การเสริมแรงจะท้าให้มีการแสดงพฤติกรรมนั้นถีมากขึ้น ดังเช่น
                        ่
การสอบเก็บคะแนนของครูบุญมี
ครูบุญช่วย
     กระบวนทัศน์การสอนของครูบุญช่วยจะเน้นให้นักเรียน
 ได้ท้างานเป็นกลุ่ม มีการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
     การสอนที่อยู่บนพื้นฐานของกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ คือ
 การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่ให้ผู้เรียนได้ส้ารวจ ค้นหา ตามด้วย
 ตัวเอง ท้าให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง
ครูบุญชู
     กระบวนทัศน์การสอนของครูบุญมีจะใช้วิธีการท่องจ้า
 โดยการใช้เทคนิค เช่น การแต่งเป็นบทเพลง คล้องจอง
     การสอนที่อยู่บนพื้นฐานของกลุ่มพุทธิปัญญา คือการ
 เปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้เรียนทั้งทางด้านปริมาณและด้าน
 คุณภาพ ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะมีสิ่งที่เรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้วยัง
 สามารถจัดรวบรวมเรียบเรียงสิ่งที่เรียนรู้เหล่านั้นให้เป็นระเบียบ
 เพื่อให้สามารถเรียกกลับมาใช้ได้ตามที่ต้องการ และสามารถถ่าย
 โยงความรู้และทักษะเดิม หรือสิ่งที่เรียนรู้มาแล้วไปสู่บริบทและ
 ปัญหาใหม่ได้
2. วิธีการเรียนรู้ของครูแต่ละคนมีข้อดีและข้อเด่น
อย่างไร
ครูบญมี
               ุ

ข้อดี
    นักเรียนสามารถจ้าเนื้อหารายวิชาที่ครูบุญมีสอน
    ได้ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการท่องจ้า ซึ่งเป็นการจ้า
    ระยะสั้น

ข้อเด่น
    เน้นย้้าให้นักเรียนจดบันทึกและท่องจ้าซ้้าๆ เพื่อให้
    เกิดความช้านาญ
ครูบญช่วย
             ุ
ข้อดี
  นักเรียนสามารถหาค้าตอบได้ด้วยตนเอง จากการลงมือ
  ปฏิบัตินอกจากนี้ผู้เรียนสามรถน้าความรู้ที่ได้ เชื่อมโยง
  กับประสบการณเดิมได้อีกด้วย

ข้อเด่น
  เน้นให้ผู้เรียนค้นหาค้าตอบ และร่วมมือกันเรียนรู้มีการ
  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ลงมือทดลอง โดยมีครูเป็นผู้ให้
  ครูจะกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด และร่วมกันสรุปบทเรียน
  เป็นความเข้าใจของตนเอง
ครูบญชู
             ุ

ข้อดี
  นักเรียนสามารถจดจ้าเนื้อหาได้มากกว่าการท่องจ้าแบบ
  ธรรมดา จากการใช้เทคนิคของครู เช่น การใช้รูปภาพ
  ประกอบ การแต่งเป็นบทเพลง หรือการใช้ค้าคล้องจอง
ข้อเด่น
  ใช้บทเพลง ค้าคล้องจอง หรือแผนภูมิรูปภาพประกอบ
  เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
  องค์ประกอบ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมที่
  ผู้เรียนรู้จักมาช่วยในการจดจ้าค้าศัพท์
3. วิธีการจัดการเรียนรู้ของใครที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
        ิ
มากทีสด เพราะเหตุใด
   ุ่
สาระส้าคัญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา กล่าวว่า “ การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ” และหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กล่าวว่า “ ให้
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา อันจะน้าไปสู่การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ”
     ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตามแบบครูบญช่วย ที่มีการ
                        ุ
เน้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาค้าตอบลงมือทดลองด้วยตัวเอง รวมทั้ง
ให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ห้องเรียนที่ 2
1. ให้ทานวิเคราะห์ปญหาที่เกิดขึนว่าน่าจะมีสาเหตุ
    ่      ั      ้
มาจากอะไรบ้าง
นักเรียน

    ตัวนักเรียนเองยังไม่มีความเข้าใจที่ท่องแท้กับรายวิชา
คณิตศาสตร์ จึงท้าให้ตัวนักเรียนเอง ไม่สามารถน้าความรู้ที่
มีอยู่น้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ที่นอกเหนือจากการน้าความรู้
ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนนั้น ไปใช้ในการท้าข้อสอบเพียงอย่าง
เดียว เพราะว่าหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้น
เป็นแผนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ให้
มากที่สุด แต่ตัวผู้เรียนเองยังไม่สามารถคิดต่อยอด เกิด
ความคิดใหม่ๆในรายวิชานี้ได้
ครู
     ครูผู้สอนมักจะสอนทฤษฎี ต่อมาก็จะเป็นการ
ยกตัวอย่าง แน่นอนว่าสิ่งที่ครูผู้สอนได้สอนมานั้นเป็นสิ่ง
ที่ผู้เรียนสามารถท้าความเข้าใจได้และสามารถแก้โจทย์ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง แต่ในบางเรื่อง ซึ่งเป็นการยากที่จะท้าความ
เข้าใจต่อเนื้อหาแล้ว ตัวเด็กเองก็ยังไม่มีความสามารถในการ
น้าความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาต่างๆ ซึ่งในจุดนี้
เอง เป็นข้อบกพร่องที่ครูผู้สอนควรให้การแนะน้าและให้
แนวคิด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะต่อยอดความรู้ได้ต่อไป
2. วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรียนรู้ และการออกแบบ
การสอนทีสามารถแก้ปัญหาได้
     ่
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ที่เน้นการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติที่ผ่ากระบวนการ
คิดและอาศัยประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว
เชื่อมโยงกับประสบการณ์หรือความรู้ใหม่ เพื่อขยายโครงสร้าง
ทางปัญญา (Schema) ซึ่งเชื่อว่า ครูไม่สามารถขยายโครงสร้าง
ทางปัญญาให้แก่ผู้เรียนได้ ผู้เรียนต้องเป็นผู้สร้างและขยาย
โครงสร้างทางปัญญาด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้หรือสร้างความรู้ของผู้เรียน ด้วยการน้า
วิธีการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือสื่อตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
3. ออกแบบการจัดการเรียนรูที่สามารถแก้ปัญหา
             ้
ดังกล่าวได้
เป็นการน้าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มาเป็นพื้นฐานใน
การออกแบบ โดยประสานร่วมกับการน้าสื่อประเภทต่าง ๆ
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือวีดทัศน์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                ิ
อุปกรณ์การทดลอง รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ร่วมกัน
โดยคุณลักษณะของสื่อต่างๆจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีระสิทธิภาพ
กระตุน
    ้

                 ข้อมูลใหม่
โครงสร้างทางปัญญา

                เสียสมดุลทางปัญญา

               ปรับสมดุลทางปัญญา
           การปรับเปลี่ยน       การดูดซึม
          (Accommodation)      (Assimilation)


              ความรู้ใหม่
จัดท้าโดย
 1. นายวุฒินันท์ กัลยา 543050064-4
 2. นางสาวศรัญย์ภร ติงมหาอินทร์ 543050066-0
 3. นางสาวมารีนา บาซอ 543050556-3
1 von 22

Recomendados

เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง von
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางKunwater Tianmongkon
13K views27 Folien
รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง von
รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Proud N. Boonrak
9.5K views11 Folien
ภารกิจครูผู้ช่วย von
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยArm Watcharin
124 views23 Folien
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง von
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางNampeung Kero
13.9K views18 Folien
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ von
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการProud N. Boonrak
60K views29 Folien
รูปแบบการเรียนการสอน von
รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนwannaphakdee
64.1K views52 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ระดับครูผู้ช่วย von
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วยVachii Ra
206 views17 Folien
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน von
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนNongruk Srisukha
14.1K views9 Folien
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ von
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอรรถกร ใจชาย
8.2K views15 Folien
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ von
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษKobwit Piriyawat
13.1K views99 Folien
วิธีการสอนแบบบรรยาย von
วิธีการสอนแบบบรรยายวิธีการสอนแบบบรรยาย
วิธีการสอนแบบบรรยายวิญาณี บุญประสพ
3.3K views11 Folien
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทฤษฎีความรู้ (Tok) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นายก... von
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทฤษฎีความรู้ (Tok) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นายก...แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทฤษฎีความรู้ (Tok) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นายก...
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทฤษฎีความรู้ (Tok) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นายก...Kobwit Piriyawat
17.1K views27 Folien

Was ist angesagt?(15)

ระดับครูผู้ช่วย von Vachii Ra
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
Vachii Ra206 views
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน von Nongruk Srisukha
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
Nongruk Srisukha14.1K views
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ von อรรถกร ใจชาย
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ von Kobwit Piriyawat
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
Kobwit Piriyawat13.1K views
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทฤษฎีความรู้ (Tok) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นายก... von Kobwit Piriyawat
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทฤษฎีความรู้ (Tok) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นายก...แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทฤษฎีความรู้ (Tok) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นายก...
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทฤษฎีความรู้ (Tok) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นายก...
Kobwit Piriyawat17.1K views
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ von Sunisa Khaisaeng
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
Sunisa Khaisaeng8.5K views
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1) von Jirathorn Buenglee
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)
Jirathorn Buenglee18.2K views
วิธีสอนแบบวรรณี von Orapan Jantong
วิธีสอนแบบวรรณีวิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณี
Orapan Jantong3.9K views
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี von Parichart Ampon
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณีรูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
Parichart Ampon73.2K views
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด von Kiingz Phanumas
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
Kiingz Phanumas7.6K views
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยมและการออกแบบการสอน von Nisachol Poljorhor
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยมและการออกแบบการสอนทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยมและการออกแบบการสอน
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยมและการออกแบบการสอน
Nisachol Poljorhor9.6K views
เทคนิคการสอน von kittitach06709
เทคนิคการสอนเทคนิคการสอน
เทคนิคการสอน
kittitach067097.6K views

Similar a ภารกิจระดับครูผู้ช่วย

ภารกิจระดับครูมือใหม่ von
ภารกิจระดับครูมือใหม่ภารกิจระดับครูมือใหม่
ภารกิจระดับครูมือใหม่Vachii Ra
203 views18 Folien
ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยNoppasorn Boonsena
171 views25 Folien
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม von
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมณัฐธีรา มะโพธิ์ศรี
202 views36 Folien
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม von
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมณัฐธีรา มะโพธิ์ศรี
111 views36 Folien
ครูมือใหม่ von
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่panggoo
190 views22 Folien

Similar a ภารกิจระดับครูผู้ช่วย(20)

ภารกิจระดับครูมือใหม่ von Vachii Ra
ภารกิจระดับครูมือใหม่ภารกิจระดับครูมือใหม่
ภารกิจระดับครูมือใหม่
Vachii Ra203 views
ครูมือใหม่ von panggoo
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่
panggoo190 views
ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh160 views
นำเสนอ23สิงหาคม von Atima Teraksee
นำเสนอ23สิงหาคมนำเสนอ23สิงหาคม
นำเสนอ23สิงหาคม
Atima Teraksee453 views
ครูผู้ช่วย von Chaya Kunnock
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Chaya Kunnock214 views
การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่ von Ailada_oa
การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่
การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่
Ailada_oa1.1K views

ภารกิจระดับครูผู้ช่วย

 • 4. ครูบุญมี กระบวนทัศน์การสอนของครูบุญมีจะเน้นให้นักเรียนมี การท่องจ้าซ้้าๆ และมีการจดบันทึก การสอนอยู่บนพื้นฐานของกลุ่มพฤติกรรมนิยม ซึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า กับการตอบสนอง สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกมา ในแนวคิดของ กลุ่มนี้จะเชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า กับการตอบสนองหรือการแสดงพฤติกรรมนิยมและถ้าหากได้รับ การเสริมแรงจะท้าให้มีการแสดงพฤติกรรมนั้นถีมากขึ้น ดังเช่น ่ การสอบเก็บคะแนนของครูบุญมี
 • 5. ครูบุญช่วย กระบวนทัศน์การสอนของครูบุญช่วยจะเน้นให้นักเรียน ได้ท้างานเป็นกลุ่ม มีการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การสอนที่อยู่บนพื้นฐานของกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ คือ การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่ให้ผู้เรียนได้ส้ารวจ ค้นหา ตามด้วย ตัวเอง ท้าให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง
 • 6. ครูบุญชู กระบวนทัศน์การสอนของครูบุญมีจะใช้วิธีการท่องจ้า โดยการใช้เทคนิค เช่น การแต่งเป็นบทเพลง คล้องจอง การสอนที่อยู่บนพื้นฐานของกลุ่มพุทธิปัญญา คือการ เปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้เรียนทั้งทางด้านปริมาณและด้าน คุณภาพ ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะมีสิ่งที่เรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้วยัง สามารถจัดรวบรวมเรียบเรียงสิ่งที่เรียนรู้เหล่านั้นให้เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถเรียกกลับมาใช้ได้ตามที่ต้องการ และสามารถถ่าย โยงความรู้และทักษะเดิม หรือสิ่งที่เรียนรู้มาแล้วไปสู่บริบทและ ปัญหาใหม่ได้
 • 8. ครูบญมี ุ ข้อดี นักเรียนสามารถจ้าเนื้อหารายวิชาที่ครูบุญมีสอน ได้ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการท่องจ้า ซึ่งเป็นการจ้า ระยะสั้น ข้อเด่น เน้นย้้าให้นักเรียนจดบันทึกและท่องจ้าซ้้าๆ เพื่อให้ เกิดความช้านาญ
 • 9. ครูบญช่วย ุ ข้อดี นักเรียนสามารถหาค้าตอบได้ด้วยตนเอง จากการลงมือ ปฏิบัตินอกจากนี้ผู้เรียนสามรถน้าความรู้ที่ได้ เชื่อมโยง กับประสบการณเดิมได้อีกด้วย ข้อเด่น เน้นให้ผู้เรียนค้นหาค้าตอบ และร่วมมือกันเรียนรู้มีการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ลงมือทดลอง โดยมีครูเป็นผู้ให้ ครูจะกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด และร่วมกันสรุปบทเรียน เป็นความเข้าใจของตนเอง
 • 10. ครูบญชู ุ ข้อดี นักเรียนสามารถจดจ้าเนื้อหาได้มากกว่าการท่องจ้าแบบ ธรรมดา จากการใช้เทคนิคของครู เช่น การใช้รูปภาพ ประกอบ การแต่งเป็นบทเพลง หรือการใช้ค้าคล้องจอง ข้อเด่น ใช้บทเพลง ค้าคล้องจอง หรือแผนภูมิรูปภาพประกอบ เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมที่ ผู้เรียนรู้จักมาช่วยในการจดจ้าค้าศัพท์
 • 12. สาระส้าคัญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา กล่าวว่า “ การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด สามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ ” และหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กล่าวว่า “ ให้ มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา อันจะน้าไปสู่การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต ” ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตามแบบครูบญช่วย ที่มีการ ุ เน้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาค้าตอบลงมือทดลองด้วยตัวเอง รวมทั้ง ให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • 15. นักเรียน ตัวนักเรียนเองยังไม่มีความเข้าใจที่ท่องแท้กับรายวิชา คณิตศาสตร์ จึงท้าให้ตัวนักเรียนเอง ไม่สามารถน้าความรู้ที่ มีอยู่น้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ที่นอกเหนือจากการน้าความรู้ ทางคณิตศาสตร์ที่เรียนนั้น ไปใช้ในการท้าข้อสอบเพียงอย่าง เดียว เพราะว่าหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้น เป็นแผนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ให้ มากที่สุด แต่ตัวผู้เรียนเองยังไม่สามารถคิดต่อยอด เกิด ความคิดใหม่ๆในรายวิชานี้ได้
 • 16. ครู ครูผู้สอนมักจะสอนทฤษฎี ต่อมาก็จะเป็นการ ยกตัวอย่าง แน่นอนว่าสิ่งที่ครูผู้สอนได้สอนมานั้นเป็นสิ่ง ที่ผู้เรียนสามารถท้าความเข้าใจได้และสามารถแก้โจทย์ปัญหา ได้ด้วยตนเอง แต่ในบางเรื่อง ซึ่งเป็นการยากที่จะท้าความ เข้าใจต่อเนื้อหาแล้ว ตัวเด็กเองก็ยังไม่มีความสามารถในการ น้าความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาต่างๆ ซึ่งในจุดนี้ เอง เป็นข้อบกพร่องที่ครูผู้สอนควรให้การแนะน้าและให้ แนวคิด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะต่อยอดความรู้ได้ต่อไป
 • 18. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ที่เน้นการ สร้างความรู้ด้วยตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติที่ผ่ากระบวนการ คิดและอาศัยประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว เชื่อมโยงกับประสบการณ์หรือความรู้ใหม่ เพื่อขยายโครงสร้าง ทางปัญญา (Schema) ซึ่งเชื่อว่า ครูไม่สามารถขยายโครงสร้าง ทางปัญญาให้แก่ผู้เรียนได้ ผู้เรียนต้องเป็นผู้สร้างและขยาย โครงสร้างทางปัญญาด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้หรือสร้างความรู้ของผู้เรียน ด้วยการน้า วิธีการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือสื่อตลอดจนภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
 • 20. เป็นการน้าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มาเป็นพื้นฐานใน การออกแบบ โดยประสานร่วมกับการน้าสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือวีดทัศน์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ิ อุปกรณ์การทดลอง รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ร่วมกัน โดยคุณลักษณะของสื่อต่างๆจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อช่วย ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีระสิทธิภาพ
 • 21. กระตุน ้ ข้อมูลใหม่ โครงสร้างทางปัญญา เสียสมดุลทางปัญญา ปรับสมดุลทางปัญญา การปรับเปลี่ยน การดูดซึม (Accommodation) (Assimilation) ความรู้ใหม่
 • 22. จัดท้าโดย 1. นายวุฒินันท์ กัลยา 543050064-4 2. นางสาวศรัญย์ภร ติงมหาอินทร์ 543050066-0 3. นางสาวมารีนา บาซอ 543050556-3