Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Karta Różnorodności prezentacja

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Karta Różnorodności prezentacja

 1. 1. Spotkanie sygnatariuszy Karty Różnorodności Warszawa, 26 kwietnia 2017 r.
 2. 2. Program spotkania CZĘŚĆ I, godz. 10.00-12.00 Jak zorganizować Dzień Różnorodności w firmie? Godz.10.00 – 10.10 Powitanie Uczestniczek i Uczestników spotkania, wprowadzenie –Dominika Bettman, Anna Grosiak, Siemens Godz. 10.10 – 10.15 Dlaczego Karta Różnorodności w organizacji ma znaczenie? Rola komunikacji wewnętrznej, w tym inicjatyw takich, jak organizacja Dnia Różnorodności, dla upowszechnienia idei różnorodności w firmie – Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu Godz. 10.15 – 10.45 Prezentacja doświadczeń firm z organizacji Dnia Różnorodności Marcelina Pytlarczyk – Orange Polska Iwona Fluder – Nestle Anna Grosiak – Siemens Godz. 10.45 – 11.30 Dlaczego i jak zorganizować Dzień Różnorodności? Warsztat prowadzony metodę Design Thinking przez Magdalenę Sadowską – Pożycką, Karolinę Rypulak – Lenarczyk, Siemens Godz. 11.30 – 12.00 Prezentacja wyników pracy w grupach; podsumowanie, przygotowanie do wydania INFOGRAFIKI Godz. 12.00-12.15 PRZERWA
 3. 3. PRZERWA CZĘŚĆ II, godz. 12.15 – 13.40 Zarządzanie wiekiem w organizacji, mentoring jako narzędzie wspierające Godz. 12.15 – 12.45 Czemu zarządzanie wiekiem jest ważne dla przyszłości i rozwoju organizacji? – wprowadzenie do tematu – dr Anna Jawor-Joniewicz, IPiSS – organizatora konkursu Lider zarządzania zasobami ludzkimi https://www.ipiss.com.pl/lider-zarzadzania-zasobami- ludzkimi). Godz. 12.45 – 13.00 Badanie na temat różnych pokoleń w miejscu pracy – prezentacja celu i założeń – Anna Grosiak, Siemens Godz. 13.00 – 13.20 Mentoring katalizatorem zarządzania różnorodnością – Alicja Gotowczyc, Forum Mentorów Godz. 13.20 – 13.40 Podsumowanie spotkania; propozycja uruchomienia wspólnego programu cross- mentoringowego oraz informacje o Ogólnopolskim Dniu Różnorodności – Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 4. 4. KARTA RÓŻNORODNOŚCI W EUROPIE • Obecna w 17 krajach Europy • Aktywny patronat Komisji Europejskiej nad projektem • Działania w ramach Europejskiej Platformy wymiany Wiedzy i doświadczeń przy KE PONAD 8000 PRACODAWCÓW 14 MLN PRACOWNIKÓW
 5. 5. jest świadomym działaniem organizacji, które oznacza dostrzeżenie różnic między ludźmi w organizacji (i poza nią) i świadome rozwijanie strategii, polityk i programów, które tworzą klimat dla poszanowania i wykorzystania tych różnic na rzecz organizacji. Celem zarzadzania różnorodnością jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniana i w którym może ona w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu organizacji. Zarządzanie różnorodnością zaczyna się w miejscu pracy, ale nie ogranicza się do strategii i polityk HR. W ten sposób łączy się cele biznesowe ze społecznymi, a zarządzanie różnorodnością jest elementem odpowiedzialnego biznesu. Firma=różnorodność, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2010, s. 8. ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ
 6. 6. KARTA RÓŻNORODNOŚCI krok po kroku
 7. 7. Pisemne zobowiązanie, obligujące do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. W Polsce od 2012 roku. Promowana przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej 168 sygnatariuszy
 8. 8. KARTA RÓŻNORODNOŚCI W POLSCE Patronaty honorowe Koordynator Karty Różnorodności Opiekun Karty Różnorodności od 2012 r.
 9. 9. Różnorodność
 10. 10. KWESTIE RÓWNOŚCI PŁCI
 11. 11. LUKA PŁACOWA
 12. 12. Polska na tle krajów CEE w świetle GGG
 13. 13. STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTW Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata wyniósł w 2015 roku 46,1% w Polsce wobec 54,0% w UE(28).
 14. 14. STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTW
 15. 15. OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, aktualny wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczeniem wynosi tylko 21%.
 16. 16. Metodologia: •CATI (Computer Assisted Telephone Interview), uzupełniane CAWI (Computer Assisted Web Interview) •11.04 – 09.05.2016 2 moduły: •moduł Sygnatariuszy Karty - firmy i organizacje, które podpisały Kartę Różnorodności (n=66) •Moduł ogólnopolski - reprezentatywna próba polskich firm (n=201) Stan Zarządzania Różnorodnością Informacje o badaniu Zarządzanie Różnorodnością 2016: Respondent: •Pracownicy działu HR/kadr, zajmujący się zatrudnieniem, zarządzaniem zasobami ludzkimi
 17. 17. • 43% ogółu firm: 64% przedsiębiorstw dużych i średnich oraz 42% małych i mikro realizuje działania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji w miejscu pracy oraz tworzeniem przyjaznego środowiska pracy . • 69% firm zaangażowanych w zarządzanie różnorodnością uważa, że takie działania są zdecydowanie i raczej istotne dla ich organizacji. • 57% firm w Polsce nie podejmuje żadnych działań w związku z zarządzaniem różnorodnością. 93% organizacji z tej grupy nie chciałoby również tego zmienić.
 18. 18. Odpowiadający: Sygnatariusze Karty – edycja 2016 (n=66), edycja 2014 (n=83). Jaki wpływ ma podpisanie Karty Różnorodności na rozwój polityki różnorodności i działań na rzecz różnorodności w Pana(i) organizacji? Wpływ na różnorodność Brak wpływu Pewien wpływ Bardzo duży wpływ 3,523,13Średnia:
 19. 19. Wobec których grup, czy aspektów skupiają się głównie działania Pana(i) firmy związane z zarządzaniem różnorodnością? Grupy interesariuszy Równość kobiet i mężczyzn Niepełnosprawność Osoby młode Osoby starsze Względy rasowe i etniczne Tożsamość płciowa Religia i osobiste przekonania Orientacja seksualna Odpowiadający: Sygnatariusze Karty – edycja 2016 (n=66), edycja 2014 (n=83).
 20. 20. Jakie konkretne działania zostały wprowadzone na rzecz różnorodności w Pana(i) firmie/ organizacji? Wprowadzone działania Włączenie w proces komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Działania zapewniające równowagę między życiem zawodowym i prywatnym pracowników Uwzględnienie w kulturze organizacyjnej Podnoszenie świadomości oraz szkolenia Zrewidowanie procesów kadrowych Zaangażowanie wewnętrznych interesariuszy Zaangażowanie zewnętrznych interesariuszy Używanie wskaźników monitorujących Odpowiadający: Sygnatariusze Karty – edycja 2016 (n=66), edycja 2014 (n=83).
 21. 21. Czy od momentu wprowadzenia polityki różnorodności zauważył/a Pan(i) poprawę w poniższych obszarach? Włączenie różnorodności w ogólną politykę odpowiedzialności społecznej firmy Postawa większego szacunku Zgodność z prawem Mniej konfliktów wśród pracowników wynikających z różnic w kulturze, wieku itp.) Wizerunek i reputacja firmy Warunki pracy Zmiany na lepsze Zaprezentowano odpowiedzi powyżej 50% wskazań Odpowiadający: Sygnatariusze Karty – edycja 2016 (n=66), edycja 2014 (n=83).
 22. 22. „Global Human Capital Trends 2017 Pracodawcy muszą całkowicie zmienić struktury organizacyjne, systemy zarządzania talentami i strategie kadrowe, by móc dotrzymać tempa rewolucji technologicznej. Dziesięć najważniejszych trendów w HR na świecie w 2017 roku: 1) Organizacja przyszłości – 88 proc. uznało ją za ważną i bardzo ważną 2) Kariera i kształcenie – 83 proc. uznało je za ważne i bardzo ważne 3) Pozyskiwanie talentów – 81 proc. uznało je za ważne i bardzo ważne 4) Doświadczenie pracowników – 79 proc. uznało je za ważne i bardzo ważne 5) Zarządzanie wynikami – 78 proc. uznało je za ważne i bardzo ważne 6) Zmiana modelu przywództwa – 78 proc. uznało ją za ważną i bardzo ważną 7) Cyfrowy HR – 73 proc. uznało go za ważny i bardzo ważny 8) Analityka kadrowa – 71 proc. uznało ją za ważną i bardzo ważną 9) Różnorodność i integracja – 69 proc. uznało ją za ważną i bardzo ważną 10) Przyszłość pracy – 63 proc. uznało ją za ważną i bardzo ważną 10 tys. szefów działów HR i prezesów firm ze 140 krajów największą pod względem zasięgu ankieta Deloitte.
 23. 23. Opracowanie Fundacji LifesSills na podstawie raportu Światowego Forum Ekonomicznego i BCG na temat kompetencji 21-go wieku: http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf
 24. 24. KTO MOŻE ZOSTAĆ SYGNATARIUSZEM? Każda firma, organizacja, instytucja oraz jednostka administracji publicznej, każdy pracodawca może zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce. • Zostanie sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce jest całkowicie bezpłatne. • Aby zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce należy wypełnić formularz online. Sygnatariusz Karty Różnorodności w Polsce zobowiązuje się do: • systematycznego wprowadzenia zapisów Karty do swojej organizacji w objętej perspektywie czasowej, • promocji Karty Różnorodności w Polsce wśród swoich interesariuszy, innych organizacji, firm, w mediach, • kontaktu z Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce – Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu w sprawach związanych z Kartą Różnorodności, • wypełnienia ankiety ewaluacyjnej raz w ciągu roku na temat polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w firmie, • dzielenia się swoimi dobrymi praktykami w zakresie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością;
 25. 25. 5 lat Karty Różnorodności w Polsce Dwa miasta – Słupsk i Poznań. Ponad 160 organizacji. Dwie edycje badania sygnatariuszy, jedno badanie ogólnopolskie. Publikacje i eventy.
 26. 26. SYGNATARIUSZE KARTY RÓŻNORODNOŚĆI
 27. 27. IV Ogólnopolski Dzień Różnorodności Miejsce pracy – spotkanie pokoleń Miejsce pracy – spotkanie pokoleń
 28. 28. odpowiedzialnybiznes.pl kartaroznorodnosci.pl lob.org.pl Forum Odpowiedzialnego Biznesu Karta Różnorodności Liga Odpowiedzialnego Biznesu @fob_poland Forum Odpowiedzialnego Biznesu Zapraszam do kontaktu Marzena Strzelczak Dyrektorka Generalna Marzena.strzelczak@fob.org.pl tel. 695 123 100

×