Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ESG - Vikgita delar av styrelesens anvar

Första AP-fonden är engagerad i ägarfrågor eftersom vi är övertygade om att investeringar i väl skötta bolag på lång sikt kommer att ge en högre avkastning och en lägre risk...
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/forsta_ap-fonden/news/view/baettre-foeretag-genom-oekad-maangfald-1334

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ESG - Vikgita delar av styrelesens anvar

 1. 1. 6 ESG E Miljöhänsyn Vi förväntar oss att företag tar hänsyn till miljöaspekter av sin verksamhet. Det handlar om att i sin verksamhet, över hela produktlivscykeln, vara medveten om och vidta för företaget relevanta åtgärder för att minska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan. Som exempel kan nämnas utsläpp (till luft, vatten och mark), effektivt resursutnyttjande i pro- duktionen, energieffektiva produkter/tjänster och återvinning. S Social hänsyn Vi förväntar oss att företag respekterar mänskliga rättig- heter och ILO:s kärnkonventioner. Det betyder bland annat att vi inte kan acceptera förekomsten av diskrimine- ring/särbehandling, tvångsarbete, barnarbete och förbud mot föreningsfrihet. Vi förväntar oss också att företagen ser sina medarbetare ESG – viktiga delar av styrelsens ansvar som en viktigt resurs och att arbetsförhållandena såväl på Första AP-fonden är engagerad i ägarfrågor eftersom vi Därmed främjas långsiktigt hållbart värdeskapande de egna produktionsenheterna som hos företagets under- är övertygade om att investeringar i väl skötta bolag på och fonden kan som långsiktig ägare försäkra sig om leverantörer är säkra. lång sikt kommer att ge en högre avkastning och en att viktiga förutsättningar finns för den framtida finan- lägre risk. Vi har därför valt att vara en aktiv ägare siella avkastningen för Sveriges nuvarande och fram- genom ägarstyrning – det inkluderar bolagsstyrning och företagens sociala och miljömässiga ansvar. Vi verkar för att företag ska ha genomarbetade strategier på alla dessa tida pensionärer. Vi engagerar oss eftersom vi ser det som en viktig förutsättning för långsiktigt hållbar finansiell avkastning. G Bolagsstyrning I svenska bolag där fonden har en relativt god möjlighet att områden samt en öppen rapportering om desamma. Vårt agerande i ägarfrågor utgår alltid från vad som påverka arbetar fonden för att mångfalden i styrelserna ska Företag som aktivt analyserar sin verksamhet, inte är bäst för företagen och för aktieägarna och därmed öka. Vi arbetar också för att bolagen ska utvärdera ersätt- bara ur en ekonomisk synvinkel, utan även ur ett bolags- för nuvarande och framtida pensionärer i det långa ningssystemen och presentera resultaten på bolagsstäm- styrnings-, miljöhänsyns- och socialt perspektiv och ut- loppet. Fonden ska alltid i samarbete med aktieägare morna innan beslut om fortsatta program tas. I utländska arbetar strategier därefter kan reducera både risker och och andra intressenter arbeta för företagens bästa så att bolag är den mest prioriterade frågan för tillfället att vd kostnader. De kan ofta också finna och tillvarata affärs- fonden är – och uppfattas som – en ansvarsfull och och ordförande i styrelsen inte ska vara samma person. möjligheter. långsiktig ägare. I många länder är även korruption och mutor en viktig fråga. Första AP-fonden – Ägarrapport 2009  Läs mer på www.ap1.se
 2. 2. Etikrådet 7 Fortsatta framgångar för Etikrådets arbete AP-fondernas Etikråd som bildades 2007 är Möten hos bolagen – nyckeln till framgång ett bra exempel på hur samarbete mellan Under våren 2009 hade tre av bolagen på Etik- FAKTA flera kapitalägare gör det lättare att påverka rådets dialoglista uppfyllt de mål som Etikrådet Första AP-fonden har beslutat att inga bolag. satte upp när dialogerna inleddes och har där- placeringar får ske i följande bolag Etikrådet, som består av en representant vardera med vidtagit tillfredställande åtgärder. I samt- (uppgift per 30 september 2009): från Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fon- liga fall har en representant från Etikrådet träf- • Alliant Techsystems (USA) derna, för en aktiv dialog med bolag som brutit fat bolagens företagsledningar på deras huvud- • GenCorp (USA) mot internationella konventioner som Sverige kontor något som visat bolagen hur allvarligt • General Dynamics Corporation (USA) har undertecknat. Syftet är att få bolagen att Etikrådet ser på dessa problem. Etikrådets • Hanwha Corporation (Sydkorea) vidta åtgärder som säkerställer att liknande inci- direkta dialog med företagsledningarna har • L-3 Communications Holding (USA) denter inte återupprepas. Skulle dialogen inte påverkat dialogen i positiv riktning. Att bolagen • Lockheed Martin Corporation (USA) leda till önskade åtgärder, kan Etikrådet rekom- därefter vidtagit åtgärder är ett bevis för att • Poongsan Corporation (Sydkorea) mendera respektive fond att utesluta bolagen ur investerare kan påverka bolagen genom dialog. • Raytheon Corporation (USA) sitt placeringsuniversum. Så skedde hösten 2008 • Singapore Technologies Engineering då ett flertal bolag som producerade kluster- (Singapore) ammunition uteslöts (se listan intill). • Textron (USA) ” Genom att samarbeta med andra investerare får vi större möjligheter att påverka i rätt riktning.  Läs mer om Etikrådets arbete på Nadine Viel Lamare, senior ESG-analytiker och Första AP-fondens representant i Etikrådet. www.etikradetapfonderna.se Första AP-fonden – Ägarrapport 2009
 3. 3. 8 Etikrådet Hållbart värdeskapande I september 2009 gick Första AP-fonden sam- Vår värdegrund FAKTA man med tolv andra svenska institutionella Hållbart värdeskapande utgörs av följande institutioner: Som en del av det svenska pensionssystemet och i egenskap investerare för att gemensamt påverka svenska • Andra AP-fonden av svensk myndighet använder sig Första AP-fonden av börsnoterade bolag till ett ansvarsfullt och lång- • DnB NOR samma värdegrund som svenska staten har givit uttryck för siktigt hållbart värdeskapande. • Fjärde AP-fonden genom att ställa sig bakom internationella konventioner och Eftersom varje företag är unikt går det inte • Folksam överenskommelser. att på förhand definiera vilka miljömässiga och • Första AP-fonden Målet är att inget av de bolag fonden investerar i ska bryta sociala aspekter som det enskilda bolaget bör ta • Nordea mot någon av de internationella konventioner (t.ex. vad avser hänsyn till. Vad som dock är viktigt för oss är att • Meta Asset Management arbetsrätt, mänskliga rättigheter, användning av särskilda varje bolag aktivt arbetar med att identifiera och • SEB vapen, miljö m.m.) som Sverige ställt sig bakom. hantera för dem relevanta miljömässiga och • Skandia Liv För att upptäcka fall av brott mot konventioner låter fon- sociala aspekter i sin verksamhet. En sådan ana- • SPP den en extern konsult gå igenom fondens innehav två gånger lys kan bidra till att minska risker och även kost- • Swedbank Robur per år. Utländska bolag som identifieras blir sedan föremål för nader liksom till att affärsmöjligheter tillvaratas. • Svenska Kyrkan Etikrådets arbete (se s 7). Genom att knyta fondens krav till Därmed främjas också långsiktigt hållbar • Tredje AP-fonden internationella konventioner och genom att samarbeta med avkastning på våra investeringar. andra aktieägare i samma syfte blir fonden en del av en inter- En annan anledning till att vi deltar i initiati- Investerargruppen har skickat ut en enkätundersökning nationell samverkan som säkerställer att konventionsbrott vet är att vi vill lyfta fram vikten av en öppen till de 100 största bolagen på Stockholmsbörsen. Vi frågar beivras på den internationella finansmarknaden. Därigenom rapportering kring dessa frågor för att vi som företagen om de har riktlinjer som omfattar centrala delar kan konventionerna ges ökad skärpa. Därutöver för fonden investerare ska få bättre beslutsunderlag för våra inom ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet; vem rikt- på regelbunden basis dialog med svenska företag för att investeringsbeslut. linjerna avser samt hur riktlinjerna är förankrade och hur påverka dem att ha tillräcklig miljömässig och social bered- de efterlevs. Företagens rapportering och styrelsens skap på för dem relevanta områden. ansvar är också viktiga delar av undersökningen. Resultaten av undersökningen kommer att resultera  För mer information se projektets hemsida i en rapport som offentliggörs i januari 2010.  forts fr. föregående sida www.hallbartvardeskapande.se Första AP-fonden – Ägarrapport 2009
 4. 4. Upprop och projekt 9 Klimathotet – viktigt för investerare Stigande temperaturer och diskussioner kring Effekter för den långsiktiga avkastningen koldioxidsutsläppens orsak till detta och ett Miljöfrågan har blivit så central att kunskap om samlat politiskt etablissemang som tar klimat- hur olika scenarier på klimatutveckling kan hotet på största allvar kommer att leda till att ett komma att påverka fondens långsiktiga avkast- stort antal regeringar vidtar åtgärder. Dessa ning bör analyseras. Vi har därför beslutat delta i åtgärder kombinerat med uppvärmningens fak- Mercers Innovative Climate Change project där tiska effekter på vår omvärld kommer med ett stort antal internationella pensionsfonder, Carbon Disclosure Project Transparens i utvinningsindustrin största sannolikhet att påverka den långsiktiga ledande klimatforskare med flera gått samman Första AP-fonden stöjder också sedan flera år Första AP-fonden stödjer också ett initiativ relativprissättningen, avkastningen och risken för att just göra en sådan analys. Carbon Disclosure Project (CDP), som är för att öka transparensen i utvinnings- inte bara på olika energikällor utan även mellan internationellt samarbetsprojekt för att öka industrierna, framför allt oljebolag, Extractive bolag, sektorer, regioner och tillgångsklasser. företagens medvetande om klimatföränd- Industries Transparency Initiative (EITI). Första AP-fonden engagerar sig därför i flera ringar. Projektet drivs av 475 institutionella Tillsammans med ett 80-tal internationella internationella initiativ som rör miljöområdet. investerare och innebär att världens 3 700 investerare har fonden formellt gett sitt stöd  För mer information största företag rapporterar mer kring sina till EITI, vilket signalerar till länderna och Upprop inför COP15 se www.iigcc.org strategier för klimatfrågor och dokumenterar bolag med utvinningsverksamhet att ägare Fonden är exempelvis en av 177 investerare som viktiga nyckeltal. CDP syftar till att effektivi- sätter värde på tydlig och transparent redovis- skrivit under ”Investor Statement on a global  För mer information sera datainsamlingsprocessen genom att ett ning av intäkterna. Behovet av transparens och agreement on climate change” som är en upp- se www.cdproject.net stort antal investerare kollektivt skriver under styrning är särskilt stort i länder med rika maning till deltagarna på FNs klimatkonferens i en gemensam förfrågan om data och rappor- naturresurser men svaga regeringar. Att både Köpenhamn i december 2009 att ta krafttag för  För mer information tering om utsläpp av växthusgaser. värdländerna och företagen rapporterar sina att möta klimatförändringarna. se www.eitransparency.org inkomster och betalningar ökar transparensen i samhället och bidrar till bättre villkor för ekonomisk styrning. Första AP-fonden – Ägarrapport 2009
 5. 5. 10 G i Sverige Valberedningar och stämmor i Sverige Den globala finanskrisen under hösten 2008 i de flesta genomförda nyemissionerna eftersom och våren 2009 satte tydliga spår i bolags- vi ansett att bolagen skulle klara sig bättre Under många år har den låga andelen kvin- fald och förändring i styrelserna ger företagen stämmosäsongen 2009. De allra flesta bolag genom krisen med starkare balansräkningar. Vi nor i bolagens styrelser diskuterats livligt. bättre innovationskraft vilket alltid varit vik- rapporterade förluster eller kraftigt sjun- har också agerat för att utdelningar och återköp Eftersom inte mycket har hänt de senaste tigt men kanske är än viktigare idag. kande vinster och en mycket låg order- av aktier – bland annat i SSAB hösten 2008 – åren måste vi ställa oss frågan vad som borde Vad kan då valberedningarna göra för att ingång. Många bolag fann anledning att be skulle begränsas. ha gjorts och hur vi kan förbättra vårt arbete ändra på det faktum att vi har för liten mång- ägarna att skjuta till kapital genom ny- Första AP-fonden har under våren 2009 del- i framtiden. fald och för få kvinnor i styrelserna? För det emissioner. tagit i 33 svenska stämmor varav 3 varit extra För Första AP-fonden har mångfald i sty- första behöver synen på kompetens ändras. I sådana lägen sätts även ägarna på prov. Första stämmor (se tabell på www.ap1.se). Fond en var relserummen alltid varit en viktig fråga. För det andra behöver valberedningar AP-fonden vill naturligtvis bidra med nytt kapi- också representerad i Lundin Petroleums val- Andelen kvinnor är endast en del – men en utnyttja rekryteringsfirmor och då vara tal till bolag som vi anser kan använda kapitalet beredning inför stämman i maj 2009. Med stor viktig del – av mångfald. När beslut ska fattas mycket tydliga i kravställandet gentemot på ett sådant sätt så att det långsiktiga värdet på hjälp av den största ägaren – familjen Lundin – i komplicerade frågor som ett företags fram- dessa. Det är viktigt att leta utanför de van- bolaget kan öka. För att skjuta till kapital i en lyckades valberedningen knyta Dambisa Moyo tida strategi är det viktigt att inte bara fundera liga nätverken för att kunna rekrytera perso- nyemission måste fonden göra omdispositioner till styrelsen. Hon tillför styrelsen gedigna i gamla banor. Det är viktigt att gamla san- ner med andra erfarenheter till styrelserna. Vi i portföljen och sälja andra tillgångar. En avväg- kunskaper om miljöfrågor och sociala frågor ningar ifrågasätts och inte tas för givna. som ägare bör också verka för en ökad ning måste alltid göras så att det långsiktiga vilket är mycket viktigt i ett bolag som Lundin Genom att personer med olika kunskaper och omsättning av styrelseledamöter. värdet på fondens tillgångar blir så stort som Petroleum. erfarenheter – inte minst kvinnor – diskuterar Samtidigt som man kan ha förståelse för möjligt. Fonden har valt att bidra med kapital framkommer perspektiv som kanske inte dem som kräver kvotering så vore det bästa kommit fram med en mer homogen styrelse- för företagen och för aktieägarna om tillsätt- sammansättning. På samma sätt är det viktigt ningen av ledamöter kan få fortsätta vara en att styrelsernas sammansättning förändras ägarfråga. Det är dock viktigt att en föränd- över tiden, dels för att företagens omvärld för- ring sker snabbt, framförallt för att det är bra ändras och dels för att förändring ger nya per- för företagen och deras lönsamhet, men också spektiv. Vi är övertygade om att både mång- för att undvika en kvoteringslag. Första AP-fonden – Ägarrapport 2009

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Första AP-fonden är engagerad i ägarfrågor eftersom vi är övertygade om att investeringar i väl skötta bolag på lång sikt kommer att ge en högre avkastning och en lägre risk... http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/forsta_ap-fonden/news/view/baettre-foeretag-genom-oekad-maangfald-1334

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

577

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

3

Befehle

Downloads

4

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×