Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Estructura I Naturalesa Interna De La Terra 08

Presentació de l´alumnat de 1r de Batxillerat de l'assignatura Biologia i Geologia

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Estructura I Naturalesa Interna De La Terra 08

 1. 1. ESTRUCTURA I NATURALESA INTERNA DE LA TERRA Manel Bernete - Esther Calabuig - Luis Candel - Pascual Casañ - Antonio Hernández - Sabrina Puchalt
 2. 2. INDEX <ul><li>UNITATS GEOQUÍMIQUES </li></ul><ul><li>UNITATS DINÀMIQUES </li></ul><ul><li>ONES SÍSMIQUES </li></ul><ul><li>DISCONTINUÏTATS </li></ul><ul><li>L’ESTUDI DELS METEORITS </li></ul><ul><li>EL CAMP MAGNÈTIC TERRESTRE (CMT) </li></ul><ul><li>DENSITAT I GRAVETAT DE LA TERRA </li></ul><ul><li>TEMPERATURA A L’INTERIOR DE LA TERRA </li></ul>
 3. 3. 1. UNITATS GEOQUÍMIQUES 1.1 L’ESCORÇA <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Capa més externa, prima i menys densa. </li></ul><ul><li>Densitat mitjana: 2’7 g/cm 3 . </li></ul><ul><li>Profunditat mitjana: 30 km. </li></ul><ul><li>CONSTITUCIÓ: </li></ul><ul><li>Majoritariàment per silicats . </li></ul><ul><li>VARIETATS: </li></ul><ul><li>Escorça oceànica. </li></ul><ul><li>Escorça continental. </li></ul>1.1.1 ESCORÇA OCEÀNICA 1.1.2 ESCORÇA CONTINENTAL <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>És més densa, prima i jove que la cont. </li></ul><ul><li>Origen volcànic. Roques  ex. gabres </li></ul><ul><li>Es forma continuament a les dorsals. </li></ul><ul><li>ESTRUCTURA </li></ul>Sediments Basalts encoixinats Dics basàltics Gabres <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>És menys densa i més grossa que la oceànica. </li></ul><ul><li>Edat més antiga. </li></ul><ul><li>Origen de col·lisió continental. </li></ul><ul><li>Roques plutòniques i metamòrfiques. </li></ul><ul><li>Cobertera: roques sedimentàries. </li></ul>1.1.3 ESCORÇA DE TRANSICIÓ <ul><li>És el trànsit de la continental a la oceànica. </li></ul>
 4. 4. 1.2 EL MANTELL <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Major densitat que l’escorça. </li></ul><ul><li>Densitat: 3’2 g/cm 3 – 5’5 g/cm 3 . </li></ul><ul><li>Varia la rididesa originant dues divisons. </li></ul>1.2.1 MANTELL SUPERIOR <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Zones amb major plasticitat debut a certs minerals que es fonen. </li></ul><ul><li>Circula quantitat de material fos de comp. Basàltica. Poc ascendir. </li></ul><ul><li>COMPOSICIÓ: </li></ul><ul><li>Rica en silicats magnèsics. </li></ul><ul><li>Roques del tipus dels gabres i les peridodites (roca característica). </li></ul><ul><li>Minerals típics: Olivina, Piroxens, etc. </li></ul>1.2.2 MANTELL INFERIOR <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Composició similar al mantell superior. </li></ul><ul><li>+ densitat i + rígid. </li></ul><ul><li>S’estableix un nivell de transició (nivell D). Origen de les plomes del mantell i final de les restes de la litosfera que subdueixen. </li></ul>
 5. 5. 1.3 EL NUCLI <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Des de 2900 a 6370 km </li></ul><ul><li>Densitat molt alta. Composició pareguda als siderits. </li></ul><ul><li>Origen del camp magnètic. </li></ul><ul><li>El comportament de les ones S en mostra 2 parts: </li></ul>1.3.1 NUCLI EXTERN <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Està fos  les ones S no l’atrevessen. </li></ul><ul><li>La temperatura arriba als 5000ºC. </li></ul><ul><li>Presenta forts corrents de convecció. </li></ul><ul><li>COMPOSICIÓ: </li></ul><ul><li>Compost bàsicament per Fe, Ni i S, similar a la troilita. </li></ul><ul><li>En menor quantitat Si i O. </li></ul>1.3.2 NUCLI INTERN <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Capa + densa de la Terra. </li></ul><ul><li>Estat sòlid i de caràcter metàl·lic (Fe i Ni). </li></ul><ul><li>Forma la part central del planeta. </li></ul><ul><li>Es troba suspès en el fos nucli extern. </li></ul><ul><li>Temperatura superior als 6000ºC. </li></ul><ul><li>COMPOSICIÓ: </li></ul><ul><li>Compost bàsicament Fe, i amb una menor proporció de Ni. </li></ul><ul><li>Menor contingut de S. </li></ul>
 6. 6. 2. UNITATS DINÀMIQUES 2.1 LA LITOSFERA <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Capa externa de la Terra i la + prima. </li></ul><ul><li>És sòlida i rígida. </li></ul><ul><li>Comparació amb les u. geoquímiques : l’escorça i la part + superficial del mantell. </li></ul><ul><li>Espessor variable si es oceà o continent. </li></ul><ul><li>Dividida en plaques de diferent grandària. </li></ul><ul><li>Es on es produïx la tectònica de plaques en interacció amb l’astenosfera. </li></ul><ul><li>Les plaques es mouen i es deformen donant lloc a: </li></ul><ul><li>Sismes i volcans </li></ul><ul><li>Serralades i arcs d’illes </li></ul><ul><li>Fosses i dorsals </li></ul><ul><li>Plecs i fractures </li></ul><ul><li>Els límits segons el contacte es classifiquen en: </li></ul><ul><li>Divergents (constructius) </li></ul><ul><li>Convergents (destructius) </li></ul><ul><li>Transformants (conservatius) </li></ul>2.2 L’ASTENOSFERA <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>És plàstica i el grosor varia entre 100 i 300 km. </li></ul><ul><li>Permet el desplaçament de les plaques litosfèriques. </li></ul><ul><li>És la zona del mantell terrestre davall de la litosfera. </li></ul><ul><li>Constituïda per material rocós fos, que es mou lentament ( corrents de convecció ). </li></ul><ul><li>Els corrents de convecció són el motor de la dinàmica interna de la Terra. </li></ul><ul><li>Les pressions baixes permeten la fusió parcial  origen de les cambres magmàtiques de les dorsals. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>ADÉU A L’ASTENOSFERA </li></ul><ul><li>ACTUALMENT  es fan radiografies del mantell . </li></ul><ul><li>apareixen plomes i zones de subducció. </li></ul><ul><li>FUTUR: terme de que es una capa per davall de la litosfera. </li></ul>2.3 LA MESOSFERA <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>És sòlida i rígida. </li></ul><ul><li>Comparació amb les u. geoquímiques : Correspon amb la resta del mantell. </li></ul><ul><li>Situada entre l’astenosfera i el nucli. </li></ul><ul><li>Permet l’existència de corrents de convecció. </li></ul><ul><li>Es considera travessada per columnes de material calent  plomes tèrmiques. </li></ul><ul><li>Origen d’illes volcàniques i altres relleus. Ex: Hawaii i Canàries </li></ul>2.5 L’ENDOSFERA <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>És la font de calor intern. </li></ul><ul><li>Comparació amb les u. geoquímiques : Correspon amb el nucli: extern (fos) i intern (sòlid). </li></ul><ul><li>Els moviments del nucli intern al si de l’extern es consideren l’origen i variacions del CMT . </li></ul>
 8. 8. 3. ONES SÍSMIQUES 3.1 ONES P 3.2 ONES S 3.3 ONES L (longitudinals) (tranversals) (superficials) <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Són les més ràpides. </li></ul><ul><li>Primeres en ser registrades pel sismògraf. </li></ul><ul><li>Originades per forces de compressió. </li></ul><ul><li>Vibració en direcció de la propagació de les ones. </li></ul><ul><li>Propagació  sòlids i líquids. </li></ul><ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Són + lentes. </li></ul><ul><li>Segones en ser registrades pel sismògraf. </li></ul><ul><li>Vibració en direcció perpendicular de la propagació de les ones. </li></ul><ul><li>Propagació  sòlids. </li></ul><ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Són les + lentes. </li></ul><ul><li>Últimes en ser registrades pel sismògraf. </li></ul><ul><li>Propagació  superfície. </li></ul><ul><li>Causant d’efectes desastrosos. </li></ul>Ones P Ones S Ones L Efecte de les ones L (desastrosos) Animacions *Cinturó d’ombra
 9. 9. 4. DISCONTINUÏTATS 4.1 D. MOHOROVICIC <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Situada entre l’escorça i el mantell (35-70km) </li></ul><ul><li>Separació entre els materials rocosos – densos de l’escorça. </li></ul><ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>- Situada entre el nucli i el mantell </li></ul><ul><li>- Els materials pels que està formada davall són líquids. </li></ul>4.2 D. GUTENBERG 4.3 D. WIECHERT-LEHMAN <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>- Situada entre el nucli extern i el intern. </li></ul>4.4 D .CONRAD <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>- La seva existència és dubtosa. </li></ul><ul><li>- S’ubica entre 15 a 25 km. </li></ul>4.5 D. REPETTI <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>- Dividix l’escorça continental. </li></ul>Una discontinuïtat és una capa o límit dins de la Terra que separa parts de la mateixa que tenen diferents propietats, per exemple propietats sísmiques. Primer Ordre (P)  variacions de gran magnitud en la velocitat de les ones sísmiques. Segon Ordre (S)  variacions de gran magnitud en la velocitat de les ones sísmiques.
 10. 10. 5. L'ESTUDI DEL METEORITS METEORITS Roques + antigues del Sistm. Solar (4500 milions) Proves indirectes Siderits Sideròlits Aeròlits Metàl·lics. 90% de Fe 8’5% de Ni Silicats. Princp. Mg Olivina i Piroxé Aliatge Fe i Ni + Silicats HIPÒTESI: Nucli terrestre  composició pareguda HIPÒTESI: Mantell terrestre  composició pareguda Proves indirectes Emprempta d’un meteorit sobre la superfície terrestre.
 11. 11. 6. CMT 6.1 CAMP MAGNÈTIC TERRESTRE 6.2 POLARITAT DEL CMT <ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>HIPÒTESI REBUTJADA: WIllian Gilbert (1600)  la Terra es comportava com un imant gegantí. (calor destruïx magnetisme 500ºC). </li></ul><ul><li>HIPÒTESI ACTUAL: nucli intern de Fe, nucli extern plàstic (amb corrents de convecció)  causa del CMT, dinamo. </li></ul><ul><li>Agulla brúixola – s’orienta –pol magnètic. </li></ul><ul><li>prop pols geogràfics </li></ul><ul><li>DECLINACIÓ MAGN. </li></ul><ul><li>BRÚIXOLA: pes en l’extremitat de l’agulla (sud) </li></ul><ul><li>sense pes s’orienta al nord </li></ul><ul><li>XQ? Força obliqua cap avall </li></ul><ul><li>INCLINACIÓ MAGNÈTICA </li></ul><ul><li>CARACTERÍSTIQUES: </li></ul><ul><li>Línies de F del CMT – s’orienten –del Sg al Ng. </li></ul><ul><li>POLARITAT NORMAL </li></ul><ul><li>Existència d’ INVERSIONS </li></ul><ul><li>expansió del fons oceànic </li></ul>Animacions
 12. 12. 7. DENSITAT I GRAVETAT DE LA TERRA 7.1 DENSITAT 7.2 GRAVETAT 7.3 ISOSTÀSIA <ul><li>Buscar la posició d’equilibri. </li></ul>DENSITAT DE LA TERRA Mètode indirecte <ul><li>Coneixent g M (terra) </li></ul><ul><li>D T = 5’52 g/cm 3 </li></ul><ul><li>D de les escorces: </li></ul><ul><li>Continental = 2’7 g/cm 3 </li></ul><ul><li>Oceànica = 3 g/cm 3 </li></ul><ul><li>Es suposa que el nucli ha d’estar format per algun material molt dens (ex: Fe) per a compensar la poca densitat de l’escorça. </li></ul>calcula GRAVETAT DE LA TERRA Mètode indirecte <ul><li>Forma de la Terra ( geodèsia ) </li></ul><ul><li>Estructura de la litosfera i el mantell. </li></ul><ul><li>Moviments verticals dels blocs corticals ( isostàsia ). </li></ul>Afonaments o elevacions dels blocs. EPIROGÈNICS + elevació - afonament Superfície de compensació isostàtica Isostàsia a una cadena muntanyosa Isostàsia
 13. 13. 8. TEMPERATURA A L'INTERIOR DE LA TERRA FLUX TÈRMIC superficial Sondejos Pous Galeries Mesurar T a sense influència externa es comprova <ul><li>T a augmenta en profunditat en una proporció det. </li></ul><ul><li>1ºC per 33 m </li></ul><ul><li>(gradient geotèrmic) </li></ul>Distribució de T es en profunditat TERRA Rep E. Solar (radiació) 30% (exterior) 70% (absorbit) 50% (escorça i aigua) 20% (atm) Tª es manté Varia durant estacions T M = 15ºC Sofreix l’efecte hivernader ACTUALITAT No es manté culpa CONTAMINACIÓ T M  augmenta Animació efecte hivernader

×