Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Rahanpesu kuriin valvonnalla

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 23 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Rahanpesu kuriin valvonnalla (17)

Anzeige

Weitere von Finanssivalvonta (17)

Aktuellste (20)

Anzeige

Rahanpesu kuriin valvonnalla

 1. 1. Rahanpesu kuriin valvonnalla Yleisöluento 21.5.2019, Rahamuseo riskiasiantuntija Viivi Jantunen, Finanssivalvonta Viivi Jantunen / Julkinen 121.5.2019
 2. 2. Luennon aiheet 1. Mitä tarkoitetaan rahanpesulla? 2. Rahanpesun estäminen ja eri toimijoiden tehtävät 3. Finanssivalvonta rahanpesun estämisen valvojana 4. Haasteet ja tulevaisuudennäkymät Yksittäisiä valvottavia tai valvonta-asioita ei käsitellä tai kommentoida. Viivi Jantunen / Julkinen 221.5.2019
 3. 3. 1. Mitä tarkoitetaan rahanpesulla? Viivi Jantunen / Julkinen 321.5.2019
 4. 4. Rikoslain 32 luvun 6 pykälän määritelmä Joka 1) ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää, välittää tai pitää hallussaan rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä tai peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän tai avustaakseen rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset taikka 2) peittää tai häivyttää rikoksella hankitun omaisuuden, rikoksen tuottaman hyödyn taikka näiden tilalle tulleen omaisuuden todellisen luonteen, alkuperän, sijainnin tai siihen kohdistuvat määräämistoimet tai oikeudet taikka avustaa toista tällaisessa peittämisessä tai häivyttämisessä, on tuomittava rahanpesusta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Viivi Jantunen / Julkinen 421.5.2019
 5. 5. Rahanpesurikoksen olennaiset elementit • Rahanpesu yksinkertaistettuna: Joukko toimenpiteitä, joilla rikollista alkuperää oleva omaisuus saadaan näyttämään laillista alkuperää olevalta. • Rahanpesu edellyttää aina esirikosta eli pitää olla rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta, jota pestään. • Kattaa joukon hyvin erilaisia tapoja puuttua omaisuuteen: ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää, välittää tai pitää hallussaan • Teon tarkoituksena tai seurauksena on se, että omaisuuden alkuperä häivytetään. Viivi Jantunen / Julkinen 521.5.2019
 6. 6. 2. Rahanpesun estäminen ja eri toimijoiden tehtävät Viivi Jantunen / Julkinen 621.5.2019
 7. 7. Sääntely • Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) (rahanpesulaki) • Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta (445/2017) • Neljäs rahanpesudirektiivi (4AMLD) eli direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen (EU) 2015/849 − 5AMLD eli niin sanottu viides rahanpesudirektiivi eli direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta (EU) 2018/843 • The FATF Recommendations − FATF eli Financial Action Task Force – OECD:n alainen, hallitusten välinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen yhteistyöryhmä − 40 suositusta ja niiden tulkintaohjeet - International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. Viivi Jantunen / Julkinen 721.5.2019
 8. 8. Rahanpesun estäminen – toimijoiden roolit ja vastuut Viivi Jantunen / Julkinen 8 Ilmoitusvelvolliset (esim. pankit)  ovat velvollisia tuntemaan asiakkaansa, niiden tosiasialliset edunsaajat ja perusteet palvelujen käytölle  ovat velvollisia seuraamaan asiakkaidensa maksuliikennettä ja muuta palvelujen käyttöä sekä ilmoittamaan epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle  vastaavat siitä, että toimivat lakien ja muun sääntelyn mukaisesti Rahanpesun selvittelykeskus, poliisi ja oikeuslaitos  KRP:n rahanpesun selvittelykeskus vastaanottaa ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista, tekee niihin liittyviä jatkoselvityksiä ja siirtää tarvittaessa asian poliisin tutkittavaksi.  Oikeuslaitos antaa rikoslain mukaiset rangaistukset. Valvojat (esim. Finanssivalvonta)  valvoo, että ilmoitusvelvollisten rahanpesun estämistoimenpiteet ovat riskiperusteisia ja riittäviä  valvoo, että ilmoitusvelvolliset noudattavat sääntelyä rahanpesun estämisestä  antaa hallinnolliset seuraamukset 21.5.2019
 9. 9. Rahanpesun estäminen – ilmoitusvelvolliset 1(2) • Rahanpesun estäminen = pyritään estämään se, että rikoksella hankittu varallisuus saataisiin näyttämään laillisesti hankitulta ja siirrettyä viranomaisten ulottumattomiin • Tärkeässä asemassa ovat ne pääosin yksityisen sektorin toimijat, a) jotka omassa toiminnassaan voivat havaita toimenpiteitä, joilla rikollista alkuperää pyritään häivyttämään b) joiden tarjoamia tuotteita tai palveluita voidaan käyttää hyväksi rikollisen alkuperän häivyttämisessä  Rahanpesulain tarkoittamat ilmoitusvelvolliset eli pankit, vakuutusyhtiöt, valuutanvaihtajat, kiinteistönvälitysliikkeet, asianajajat, arvotavarakauppiaat, rahapeliyhtiöt, sijoituspalveluntarjoajat, yrityspalveluntarjoajat, rahanvälittäjät, kirjanpitäjät, tilintarkastajat….. 21.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen 9
 10. 10. Rahanpesun estäminen – ilmoitusvelvolliset 2(2) • Ilmoitusvelvollisen, esimerkiksi pankin, tulee mm. 1. Arvioida rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä omassa toiminnassa 2. Tuntea asiakkaansa 3. Seurata asiakkaan toimintaa 4. Hankkia selvitystä, mikäli asiakkaan toiminta poikkeaa normaalista 5. Tehdä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle epäilyttävistä liiketoimista 6. Järjestää toimintansa niin, että varmistetaan edellä mainittujen velvoitteiden noudattaminen • Ilmoitusvelvollisten ymmärrys omista asiakkaistaan ja havainnot näiden toiminnasta ovat avainasemassa! − Kaikki asiakkaat on tunnettava ja ymmärrettävä, mikä on asiakkaalle tyypillistä käyttäytymistä. 21.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen 10
 11. 11. Rahanpesun estäminen – KRP:n rahanpesun selvittelykeskus • Vastaanottaa ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista pankeilta ja muilta ilmoitusvelvollisilta − Ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta ei ole rikosilmoitus! − Rahanpesurekisteri rajatussa käytössä • Hankkii lisätietoja ilmoituksen tarkoittamasta liiketoimesta ja liiketoimen osapuolista: − Ilmoitusvelvollisilta − Viranomaisilta ja viranomaisrekistereistä − Kansainvälinen yhteistyö ja tietojenvaihto • Jatkotoimenpiteet: − Uusi rikosilmoitus − Tiedonluovutus avoimeen tutkintaan tai rikoksen estämiseksi tai paljastamiseksi − Ei välittömiä toimenpiteitä – jää rekisteriin odottamaan ja jatkoanalyysejä varten 21.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen 11
 12. 12. Rahanpesun estäminen – ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista 21.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen 12 Lähde: Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2018.
 13. 13. Rahanpesun estäminen – valvojat • Rahanpesulain noudattamista valvovat: − Finanssivalvonta − Etelä-Suomen aluehallintovirasto − Poliisihallitus − Patentti- ja rekisterihallitus − Ahvenanmaan maakuntahallitus − Suomen asianajajaliitto (ei viranomainen) • Valvojien tehtävänä on valvoa, että sen valvonnan piiriin kuuluvilla ilmoitusvelvollisilla on riittävät menettelytavat rahanpesulain noudattamiseksi ja että näitä menettelytapoja noudatetaan. • Valvojan käytössä tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus sekä hallinnolliset seuraamukset. • Valvoja ei tutki epäilyttäviä liiketoimia tai rahanpesuepäilyjä. 21.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen 13
 14. 14. 3. Finanssivalvonta rahanpesun estämisen valvojana 21.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen 14
 15. 15. Rahanpesun estämisen valvonta Finanssivalvonnassa • Rahanpesun estäminen -toimisto vastaa rahanpesulain mukaisesta valvonnasta • Toimilupa- ja rekisteröintivaiheen valvonta − Pyritään varmistamaan, että markkinoille tulevilla on riittävät menettelyt rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. • Markkinoilla toimivien valvonta − Valvottavatapaamiset − Valvojan arvioihin osallistuminen (osa EKP:n yhteistä pankkivalvontaa) − Tarkastukset − Off-site tarkastukset − On-site tarkastukset − Ad hoc -valvonta-asiat eli yhteydenottoihin tai median esille tuomiin asioihin liittyvät valvontatoimenpiteet − Valvottavien raportointi Finanssivalvonnalle 21.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen 15
 16. 16. Rahanpesun estäminen – kansainvälinen yhteistyö valvonnassa • Rahanpesun estämisen valvontavastuut on jaettu kansainvälisten toimijoiden osalta seuraavasti: − Konsernitason valvontavastuu on kotipaikan valvojalla. − Tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden pääasiallinen valvontavastuu on sillä kansallisella valvojalla, jonka alueelle tytär- tai sivuliike on sijoittunut. − Valvontaa tehdään tiiviissä yhteistyössä konsernitason (kotipaikan) valvojan kanssa. • Valvonnan vastuista on käytännössä ilmennyt eriäviä näkemyksiä, joten toimintatapoja yhtenäistettävä. 21.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen 16
 17. 17. Rahanpesun estäminen – muu (yhteis)työ • Lainsäädäntötyöhön osallistuminen • Yhteistyö ja tiedonvaihto rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa • Kansallinen rahanpesun estämisen viranomaisyhteistyöryhmä • FATF-yhteistyö • Kansallinen pakoteyhteistyöryhmä • Yhteistyö Euroopan valvontaviranomaisten puitteissa (AMLC) • Yhteistyö Finanssiala ry:n kanssa • Ohjeet ja tulkinnat rahanpesulain soveltamisesta 21.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen 17
 18. 18. 3. Haasteet ja tulevaisuudennäkymät 21.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen 18
 19. 19. FATF – Suomen maa-arvio • Arvio siitä, täyttääkö Suomen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva sääntely kansainväliset vaatimukset ja kuinka tehokkaasti sääntelyä sovelletaan. • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen kokonaisuutena hyvällä tasolla, mutta parannettavaa on. • Vahvuuksia: − Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö − Riskien ymmärrys − Rahanpesurikosten tutkinta ja syyttäminen • Heikkouksia − Valvontaviranomaisten resurssit − Rahanpesun selvittelykeskuksen resurssit 21.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen 19
 20. 20. Kohti tehokkaampaa rahanpesun estämistä • Lainsäätäjien, valvojien ja ilmoitusvelvollisten tavoitteet ovat aiempaa yhtenäisemmät − Historiassa tuottohakuisuus on saattanut ohjata esimerkiksi pankkien toimintaa varovaisuuden kustannuksella.  Osakekurssien romahdus, johdon potkut, suuret rangaistusmaksut ja jopa pankkitoimiluvan menettäminen ovat muuttaneet johdon kannusteet yhteneviksi viranomaisten kanssa. • Ilmoitusvelvolliset − Rahanpesun estäminen on tärkeä osa riskienhallintaa – panostetaan resursseihin, järjestelmiin ja omaan valvontaan − Uuden teknologian hyödyntäminen rahanpesun estämisen eri työvaiheissa − Haasteita: Ilmoitusvelvollisten välinen tietojenvaihto – miten sovitetaan yhteen pankkisalaisuuden ja tietosuojan kanssa? • Finanssivalvonta − Resurssien lisääminen − Riskiperusteisen valvontakehikon luominen − Yhteistyön vahvistaminen ja tietojenvaihdon lisääminen eli osapuolten kanssa • Rahanpesun selvittelykeskus, poliisi ja oikeuslaitos − Resurssien lisääminen − Analyysitulosten hyödyntäminen toiminnassa − Koulutuksen lisääminen 21.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen 20
 21. 21. Kansallinen valvonta ja ylikansalliset riskit – riskialtis yhdistelmä • Kansainvälisesti toimivat rikolliset ja pankit sekä kansallinen valvonta ovat riskialtis yhdistelmä − Kansainväliset rikolliset testaavat eri maiden käytäntöjä ja hyödyntävät heikkouksia • Tarvitaan aiempaa selkeämpää ja tiukempaa yhteistyötä EU-tasolla. • Toimenpiteitä: − Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) koordinaatiovastuuta vahvistetaan  Riittääkö? Fiva: Tarvitaan EKP-valvonnan kaltainen vahva ja koordinoitu ratkaisu. − EKP:n tietojensaantioikeus − Pohjoismaiden ja Baltian finanssivalvontaviranomaisten työryhmä − EBAn kollegio-ohjeistus – miten kansainvälisten toimijoiden valvonta tulisi järjestää Viivi Jantunen / Julkinen 2121.5.2019
 22. 22. Rahanpesun estäminen ja riskiperusteisuus • Rahanpesua on aina kun on rikollisuutta, joka tuottaa tekijälleen taloudellista hyötyä.  Rahanpesun estäminen kokonaan on mahdotonta. • Kaiken lähtökohtana riskiperusteisuus: − Ilmoitusvelvollisten laadittava perusteltu riskiarvio omaan toimintaan liittyvistä rahanpesun riskeistä ja suhteutettava estämistoimenpiteensä riskin mukaan. − Valvojan laadittava riskiarvio valvomiinsa toimialoihin ja yksittäisiin toimijoihin liittyvistä riskeistä oman valvontansa perustaksi.  Ymmärrys riskeistä ja haavoittuvuuksista kehittyy jatkuvasti.  Toimintaympäristö muuttuu ja kehittyy jatkuvasti = Riskiarviointi on jatkuva prosessi 21.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen 22
 23. 23. Kiitos! Kysymyksiä? 21.5.2019 Viivi Jantunen / Julkinen 23

Hinweis der Redaktion

 • Myös törkeä ja tuottamuksellinen rahanpesu
 • Esirikoksen pitää olla rikos siellä, missä se on tapahtunut.
  Esirikoksen pitää olla rikos myös Suomessa?
  Jos rikos ei tapahtumamaassa ole kriminalisoitu – toiminta ei Suomessa lähtökohtaisesti voi olla rahanpesua.

  Aggressiivinen verosuunnittelu, joka ei ole rikos, ei voi olla synnyttää varallisuutta, joka myöhemmin olisi rahanpesun kohteena.
 • Sääntely alhaalta ylöspäin – eli kansallinen laki, direktiivi, FATF:n suositukset

  Vuonna 1989 perustettu Financial Action Task Force - FATF on hallitusten välinen yhteistoimintaryhmä, joka toimii maailmanlaajuisena standardien kehittäjänä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sekä joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamisen estämiselle. FATF:lla on jäseninä 36 valtiota ja 2 alueellista organisaatiota mm. Euroopan komissio. Kumppanuusjäseniä ja tarkkailijoita on kymmeniä ympäri maailmaa mm. Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto. Suomi on ollut jäsenenä vuodesta 1991
 • Monesti ilmoitusvelvolliset ovat molempia edellä mainittuja – eli tarjoavat houkuttelevia palveluita, mutta voivat myös oman ammattitaitonsa avulla havaita epäilyttäviä liiketoimia
 • Esimerkkilista – paljon muitakin yksityiskohtaisia velvoitteita, mutta tässä kiteytettynä se, mitä tulee tehdä
 • KRP:n rahanpesun selvittelykeskus on oma itsenäinen yksikkönsä. Kansainvälisesti käytetään termiä Financial Intelligence unit eli FIU ja eri massa FIU:n toiminta voi olla järjestetty hyvin eri tavalla. Joissain maissa ne ovat hallinnollisia yksiköitä, joskus syyttäjän ja joskus poliisin yhteydess.
 • Taulukko 2. Ilmoittajatahot rahanpesuilmoituksissa
  Ilmoittajatahot 2014 2015
  Pankki 1125 1592
  Sijoituspalveluyhtiö 8 3
  Muu luotto- tai rahoituslaitos 32 27
  Vakuutusyhtiö 156 33
  Kiinteistönvälittäjä 10 8
  Rahapelitoiminta 9100 9343
  Yleistä maksujen välitystä tarjoava (sisältää valuutanvaihdon) 12427 26464
  Kirjanpitotoimisto 11 5
  Tilintarkastusyhteisö 4 6
  Lakimiehet 4 5
  Arvotavarakauppias 89 103
  Panttilainaamo 3 2
  Omaisuudenhoito- ja yrityspalvelujen tuottaja 2
  Kotimainen poliisiviranomainen 2 7
  Kotimainen muu viranomainen 82 70
  Muu tietolähde 7 35
  Yhteensä 23 062 37 703
 • Hallinnolliset seuraamukset
  Julkinen varoitus
  Rikemaksu: Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 5 000 euroa ja enintään 100 000 euroa. Luonnolliselle henkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa.
  Seuraamusmaksu: Eninstään joko kymmenen prosenttia luotto-, tai rahoituslaitoksen tekoa tai laiminlyöntiä edeltävän vuoden liikevaihdosta tai viisi miljoonaa euroa, sen mukaan kumpi on suurempi.
  Jos luotto- tai rahoituslaitos on osa konsernia, liikevaihdolla tarkoitetaan konsernin ylimmän emoyrityksen konsernitilinpäätöksen mukaista liikevaihtoa.
  Finanssivalvonnan luonnolliselle henkilölle määräämä seuraamusmaksu saa olla enintään viisi miljoonaa euroa.
  Enintään kaksi kertaa niin suuri kuin teolla tai laiminlyönnillä saatu hyöty, jos se on määritettävissä.

 • Valvottavatapaamiset voivat olla joko olla yleisesti valvottavan toimintaan liittyviä, vastuuvalvojan johdolla toteutettavia tapaamisia tai esimerkiksi no. Johonkin asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvään aiheeseen liittyviä.
  Valvojan arviot ovat osa EKP:n pankkivalvontaa. Vaikka rahanpesun estäminen ei toistaiseksi ole osa EKP:n valvontaa, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesun estämiseen liittyvät asiat otettu huomioon osana operatiivisten riskien kokonaisuutta. Saadaan yleiskuva siitä, miten asiat on järjestetty.
  Tarkastukset toteutetaan pääosin tarkastussuunnitelman mukaisesti.
  - Off-site tarkastuksella tarkoitetaan kirjallista prosessia, jossa pyydetään selvitystä tietyjen lain asettaminen velvoitteiden osalta ja arvioidaan sitten kirjallisen aineiston perusteella, ovatko menettelytavat riittävät
  - On-site tarkastus on puolestaan paikanpäällä valvottavassa tehtävä tarkastus, jossa tarkastetaan, noudatetaanko lain velvoitteita. Joskus off-site tarkastus voi johtaa on-site tarkastukseen, jos kirjallinen selvitys ei riitä.
 • Palataan kansainväliseen yhteistyöhön vielä jäljempänä tulevaisuuden näkymiä käsittelevässä osiossa

  Nordean osalta Finanssivalvonta on ottanut vetovastuun rahanpesun estämisen valvonnassa. Olemme organisoineet yhteistoiminnan muotoja mm. säännöllisten tapaamisten muodossa.
  Meidän on hyödynnettävä ”tavallisen” pankkivalvonnan piirissä hyväksi havaittuja oppeja myös rahanpesun estämisen valvonnassa. Siksi pidän tärkeänä, että kirjoittaisimme samankaltaiset työnjakosopimukset (Memorandum of Understanding) kuten vakavaraisuusvalvonnan puolella.
 • Suomen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen lainsäädäntö ja toimenpiteiden tehokkuus arvioitu kattavassa maa-arvio-prosessissa.
 • Miten esiin tulleisiin puutteisiin (fatf) ja erilaisiin mediakohuihin on reagoitu – miten yhdessä tehdään järjestelmästä tehokkaampi
 • Kansainväliset rikolliset testaavat eri maiden käytäntöjä ja hyödyntävät tunnistamiaan heikkouksia. Esimerkiksi kirjeenvaihtajapankkien osalta menettelyissä on ollut parantamisen varaa (ETA-alueen sääntely hieman epäselvä)

  Viimeaikaisten tapahtumien valossa rahanpesun estämisen valvontavastuut EU:ssa edellyttävät perusteellista muutosta. Valvonta on tähän asti ollut kansallista ja se on perustunut direktiiveihin, joita kukin maa on implementoinut lainsäädäntöönsä omalla tavallaan.
  Nopeana korjaustoimenpiteenä on esitetty, että Euroopan pankkiviranomaisen EBAn toimivaltuuksia ja resursseja vahvistettaisiin rahanpesun estämisen valvonnassa.
  Neuvoston puheenjohtaja ja parlamentti eilen alustavaan sopimukseen Euroopan finanssilaitosten valvontakehyksestä. Osana pakettia EBAn valtuuksia valvoa rahanpesun torjuntaa ja terrorismin rahoitusta lisätään.
  Tietojen kerääminen, yhteiset standardit, riskiarviot, viimeinen keino päätökset pankeille
  EBA tekee komission aloitteesta post mortemin
  Tämä on oikeansuuntainen, mutta riittämätön askel.
  EBA on tiukentanut otettaan myös mm. käynnistämällä ns. Euroopan unionin lain rikkomusmenttelyn (Breach of the Union Law) Tanskaa ja Viroa vastaan

  Itse suosittelen valvontaan samanlaista rakennetta kuin euroalueen pankkivalvonnassa: EU:hun tulisi perustaa riippumaton ja tiukka, vahvat toimivaltuudet omaava keskitetty valvoja, joka työskentelee kansallisten valvojien tuella. Vain näin pystytään varmistamaan valvonnan korkea laatu, yhtenäiset valvontakäytännöt, saumaton tiedonkulku ja valvonnan edellyttämä riippumattomuus ja integriteetti. Tavoitteena tulee olla nollatoleranssi finanssisektorin rikolliseen hyväksikäyttöön.

  Jokaisella pilvellä on kultareunus: Lainsäätäjien, valvojien ja pankkien tavoitteet aiempaa ovat nyt yhtenäisemmät
  Historiassa tuottohakuisuus on saattanut ohjata pankkien toimintaa varovaisuuden kustannuksella
  Osakekurssien romahdus, johdon potkut, suuret rangaistusmaksut ja jopa pankkitoimiluvan menettäminen ovat muuttaneet johdon kannusteet yhteneviksi viranomaisten kanssa
 • Lopuksi muistutus siitä, että rahanpesua ei koskaan voida kokonaan kitkeä pois ja että kaikkien viranomaisten toimia ohjaa riskiperusteisuus.

×