SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 31
Miten covid-19-pandemian vaikutus
näkyy pörssiyhtiöiden taloudellisessa
raportoinnissa vuonna 2020
Rahamuseon yleisöluento 20.10.2020
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
20.10.2020 1
Sisältö
• Listayhtiöiden taloudenseuranta
pandemiavuonna 2020
• Yhtiöiden ensimmäiset reaktiot
maaliskuussa
• Miten covid-19-pandemian ja siihen
liittyeiden rajoitustoimien vaikutus näkyi
suomalaisten listayhtiöiden
osavuosikatsauksessa* Q1/2020?
• Miten tilanne oli muuttunut vuoden toisella
kvartaalilla Q2/2020, kun pandemia ehti
vaikuttaa jo lukuihinkin?
20.10.2020
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
2
*21.10.2020 korjattu termi “osavuosikatsauksessa”
Listayhtiöseurannan toteutus ja analyystietojen hyödyntäminen
valvonnassa 1 (2)
Listayhtiöiden seuranta pandemiavuonna 2020
• Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin takia valvojan ajantasaisen seurannan merkitys
on korostunut tänä vuonna.
• Valvojan on ollut tärkeää saada ajantasainen kuva listayhtiöiden tilanteesta ja
mahdollisesta kriisiytymisestä.
• Valvonnan näkökulmasta lisäksi tarkastellaan mitä yhtiöt ovat kertoneet
− covid-19 vaikutuksista, lisääntyneestä epävarmuudesta ja mahdollisista uusista
epävarmuustekijöistä,
− lisääntyneestä johdon harkinnasta, mahdollisista arvonalentumisista ja toiminnan jatkuvuuteen
liittyvistä epävarmuustekijöistä.
• Seurannan tueksi on käyty aktiivisesti markkinaosapuolikeskusteluja.
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
20.10.2020 3
Tietojen keräämisessä on käytetty omia kaavoja, jotta tieto olisi vertailukelpoista yhtiöiden ja kausien
välillä. Tulokset ovat ainoastaan suuntaa antavia, kriteeristöä ei kehitetty tarkasti.
Listayhtiöseurannan toteutus ja analyystietojen hyödyntäminen
valvonnassa 2 (2)
Seurannan merkitys
• Taloudellisia indikaattoreita hyödynnetään tiedonantovelvollisuuden valvonnan eri osa-
alueilla suuntaamaan työtä riskiperusteisesti yhtiöittäin ja toimialoittain.
• Pyritään ennakoimaan mahdollisia taloudellisen raportoinnin ongelmakohtia
kriisitilanteessa.
− Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA on julkaissut useita kannanottoja koskien pandemian
aiheuttamien poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutusta taloudelliseen raportointiin.
− Finanssivalvonta on julkaissut Markkinat-tiedotteessaan artikkeleita ajankohtaisista asioista listayhtiön
tiedonantovelvollisuuden näkökulmasta.
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
20.10.2020 4
Tietojen keräämisessä on käytetty omia kaavoja, jotta tieto olisi vertailukelpoista yhtiöiden ja kausien
välillä. Tulokset ovat ainoastaan suuntaa antavia, kriteeristöä ei ole kehitetty tarkasti.
Listayhtiöiden ensimmäiset reaktiot maaliskuussa
Seuranta tulosvaroituksista ajalla 28.2.–29.5.
• Ennen Q1 raportointia 78 yhtiötä antoi
negatiivisen tulosvaroituksen.
− 21 yhtiötä antoi uuden näkymän ja loput 57
yhtiötä luopui näkymien antamisesta
toistaiseksi.
− Yli puolet tulosvaroituksista annettiin ajalla
16.–27.3.
− Yksi yhtiö antoi 3 tulosvaroitusta (näistä
viimeisin Q1-raportissa).
• 34 yhtiötä peruuttanut/muuttanut
osingonjakoesitystään.
• 41 yhtiötä julkistanut tiedon yt-
neuvotteluista.
• Q1-raportoinnin yhteydessä 15 yhtiötä
antoi negatiivisen tulosvaroituksen.
− 6 yhtiötä antoi positiivisen tulosvaroituksen.
20.10.2020
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tulosvaroitukset päiväkohtaisesti
Lähde: Finanssivalvonta.
Likviditeetin hallinta ja rahoituksen saatavuus keskiössä tilanteen
eskaloiduttua Suomessakin maaliskuun lopulla
Ensimmäisillä viikoilla
pörssiyhtiöt keskittyivät
Seuraavaksi ryhdyttiin
toteuttamaan
kustannusrakenteen joustoja
Kriisin vaikutukset ilmenivät
mm. seuraavilla tavoilla
• Likviditeettipuskureiden
vahvistamiseen
• Rahoitusjärjestelyjen
joustavuuteen
• Operatiivisen toiminnan
jatkuvuuden varmistamiseen
(mm. etätyöjärjestelyt ja
toimivat tietoliikenneyhteydet)
• Yt-neuvottelut
• Ei-kriittisten investointien
lykkääminen
• Ulkoistamistarpeiden kriittinen
tarkastelu
• Kysynnän lasku
• Resurssien saatavuus
• Hankintaketjun ongelmat
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
20.10.2020 6
“Suomalaisten pörssiyhtiöiden taseet olivat kriisin
käynnistyessä lähtökohtaisesti vahvat muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta”, totesi Katja Keitaanniemi
(Kauppalehti 9.4.)
”Lippo Suominen: ”Vasta vuoden viimeisen kvartaalin
perusteella voidaan alkaa arvioida, miten koronavirus ja
sen torjuntatoimet vaikuttavat yhtiöihin pidemmällä
aikavälillä” (Talouselämä 9.4.)
20.10.2020
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
7
17.3.2020: Ponsse Oyj antaa
tulosvaroituksen. Yhtiössä ei tulla
pääsemään asetettuun
liikevoittotavoitteeseen. Epävarman
tilanteen johdosta Ponsse ei tässä
vaiheessa anna uutta tulosohjausta
kuluvalle vuodelle.
16.3.2020:Viimeaikaisista erittäin vakavista ja
maailmanlaajuisista koronavirusvaikutuksista
johtuen Finnair päivittää jälleen taloudellista
näkymäänsä. Kysynnän huomattavan
heikkenemisen vuoksi Finnair leikkaa 90 %
normaalikapasiteetistaan huhtikuun 2020 alusta
alkaen siihen asti, kunnes tilanne on parantunut.
Erittäin poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi
Finnair tekee kustannuksiinsa merkittäviä
lisäsopeutuksia. Yhtiön hallitus on harkinnut
osingonjakoehdotustaan ja on olosuhteiden
nopean heikkenemisen vuoksi todennut, että
osingonjaosta tulisi pidättyä.
18.3.2020: Stockmann arvioi, että
koronavirusepidemian
puhkeaminen sekä sen
aiheuttamat rajoitukset ja
säännökset ”tulevat merkittävästi
heikentämään liiketoimintojen
volyymiä ja kannattavuutta”.
6.4.2020: Stockmann Oyj Abp on
päättänyt jättää hakemuksen
yrityssaneerausmenettelyyn.
Maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen
Euroopassa puhjennut
koronavirusepidemia (COVID-19) on
aiheuttanut merkittävän muutoksen
Stockmann-konsernin
liiketoimintaympäristöön ja on alentanut
asiakasmääriä äkillisesti.
Koronaviruksella sekä sen seurauksena
annetuilla rajoituksilla on ollut ja tulee
olemaan olennainen vaikutus yhtiön
asiakasmääriin ja kassavirtaan.
2.4.2020: NoHo Partners tiedotti
26.3.2020 käyvänsä
rahoitusneuvotteluja
siltarahoitukseksi koronakriisin
aiheuttaman liiketoimintahäiriön
ajaksi. Neuvottelut yhtiön nykyisten
rahoittajien kanssa yhtiön kaikilla
markkina-alueilla Suomessa,
Tanskassa ja Norjassa on saatu
päätökseen, ja niissä on sovittu 34
miljoonan euron rahoituspaketista.
Rahoitusta käytetään kriisin ajan
yrityksen toimintaan ja
käyttöpääoman hallintaan.
Yhtiöiden markkina-arvojen kehitys suhteessa niiden oman pääoman
kirjanpitoarvoon: kehitys koronavuonna 2020
• Price-to-Book-luku mittaa yrityksen
markkina-arvoa suhteessa sen taseen
omaan pääomaan.
• Helsingin päälistan yhtiöiden Price-to-
Book-käyrä kuvastaa suhteellisen tasaista
palautumista sen jälkeen, kun tunnusluvut
laskivat maaliskuussa.
20.10.2020
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
8
Lähde: Reuters.
Miten covid-19-pandemian vaikutukset näkyivät
suomalaisten listayhtiöiden Q1/2020 raporteissa?
20.10.2020
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
9
Osavuosikatsaukset pähkinänkuoressa (n= 95) 1(2)
• Kokonaisliikevaihto laski -3,5 % suhteessa vertailukauteen.
− 38 prosentilla yhtiöistä liikevaihto laski.
• Yhteenlaskettu tulos verojen jälkeen laski -1,5 % suhteessa vertailukauteen.
− 56 prosentilla yhtiöistä tulos verojen jälkeen laski.
• Kaikkien yhtiöiden yhteenlasketut kassavarat (n=87) olivat kasvaneet 26,3 prosentilla per
31.3. verrattuna 31.12.2019. Tämän selittänevät osaltaan
− yhtiöiden kassapuskureiden kasvattaminen normaalista; ja
− ei-pakollisten investointien jäädyttäminen; sekä se, että
− kassavarat ovat tyypillisesti korkeat keväällä yhtiöiden valmistautuessa osingonmaksuun.
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
20.10.2020 10
Osavuosikatsaukset pähkinänkuoressa (n= 95) 2 (2)
• Likviditeettitilannetta kuvattiin pääosin
hyvänä.
• Kokonaisvelkaantuneisuusaste oli 54,5 %
(yhteenlasketut korolliset velat /
yhteenlaskettu oma pääoma).
• Velkaantuneisuusaste oli keskimäärin
88,13 %.
• Arvonalentumisia muilla kun
pankkitoimialoilla raportoivat 5 yhtiötä.
Raportoidut arvonalentumiset eivät olleet
merkittäviä.
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
20.10.2020 11
Liikevaihdon muutos Q1/2020 vs. Q1/2019
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
20.10.2020 12
Health Care (Orion,
Pihlajalinna, Terveystalo,
Revenio, Oriola)
• Kaikilla yhtiöillä
Terveystaloa lukuun
ottamatta liikevaihto kasvoi
Industrials (36 yhtiötä: Kone,
YIT, Lehto, Huhtamäki, Uponor,
Tikkurila, Cargotec..)
• Liikevaihto laski 10/36
yhtiöstä
• Kone, Huhtamäki,
Konecranes, YIT, Metso pysyi
lähes samana
• Valmet + 20 %
Consumer Services (mm.
Finnair, Kesko, Viking Line,
Stockmann, Alma Media,
Sanoma, Ilkka-Yhtymä)
• Liikevaihto laski 4/9 yhtiöstä
• Painotalot ja Kesko pärjäsivät
hyvin, samoin Tokmanni
• Rankin lasku Finnair, Viking
Line, Stockmann, (NoHo)
-2%
-2%
-11%
-13%
-20%
0%
4%
6%
9,10%
9%
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Technology
Consumer Goods
Materials
Oil & Gas
Utilities
Consumer Services
Financials
Telecommunications
Industrials
HealthCare
Telecommunications = Elisa, Oil & Gas = Neste, Utilities = Fortum. Kesko sisältyy Consumer Services -toimialaan.
Liikevaihdon muutos Q1/2020 vs. Q1/2019
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
20.10.2020 13
Technology (mm.
TietoEVRY, Nokia,
Technotree, Solteq,
Basware, S-Secure):
• Liikevaihto kasvoi 11/13
yhtiöllä.
Consumer Goods (mm.
Marimekko, Harvia, Apetit,
Suominen, Raisio, Nokian
Renkaat, Olvi, Rovio)
• Liikevaihto laski 7/13
yhtiöstä
• Ei laskenut: Harvia, Olvi,
Apetit, HKScan, Raisio
-2%
-2%
-11%
-13%
-20%
0%
4%
6%
9%
9%
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Technology
Consumer Goods
Materials
Oil & Gas
Utilities
Consumer Services
Financials
Telecommunications
Industrials
HealthCare
Materials ( 7 yhtiötä mm.
Stora Enso, UPM, Ahlstrom-
Munksjö, Outokumpu,
Kemira)
• Liikevaihto laski 7/7
yhtiöstä: Stora Enso ja
UPM eniten (lakot)
Kannattavuus: Tulos verojen jälkeen muutos Q1/2020 vs. Q1/2019 1 (3)
• Tulos verojen jälkeen laski kaikilla yhtiöillä
-1,5 % suhteessa vertailukauteen.
• 56 prosentilla (53/94) yhtiöistä tulos
verojen jälkeen laski edellisen vuoden
vastaavaan kauteen verrattuna.
• Mediaanitulos verojen jälkeen 2,1 (vrt.
3,0).
• Toimialakohtaiset erot ovat suuret.
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
20.10.2020 14
Kannattavuus: Tulos verojen jälkeen muutos Q1/2020 vs. Q1/2019 2 (3)
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
20.10.2020 15
Industrials (36 yhtiötä: Kone, YIT, Lehto, Huhtamäki, Uponor,
Tikkurila, Cargotec..)
• 8/36 positiivinen tulos
• Cargotec -63%
• Kone -10%
• Wärtsilä -50 %
• Huhtamäki + 20%
Technology (12 yhtiötä, mm.
TietoEVRY, Nokia, Technotree, Solteq,
Basware, S-Secure):
• Yhteenlaskettu tulos parani +86%:lla,
mutta oli edelleen -61 meur
negatiivinen
• Tulos positiivinen 7/12 yhtiöllä
Materials (mm. Ahlstrom-Munksjö, UPM, Stora Enso, Kemira,
Outokumpu.)
• Ahlstrom Munksjö paransi tulosta 4,1 -> 46,6 meur
• Metsäyhtiöillä tulos laski (alkuvuoden lakot) StoraEnso:
226 -> 149 meur, UPM 304 ->192 meur
• Outokumpu paransi tulosta -39 -> 22 meur
-194%
-90%
-32%
-27%
-20%
-19%
13%
29%
86%
161%
-250% -200% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200%
Consumer Services
Consumer Goods
Oil & Gas
Financials
Industrials
Materials
Telecommunications
HealthCare
Technology
Utilities
Kannattavuus: Tulos verojen jälkeen muutos Q1/2020 vs. Q1/2019 3 (3)
20.10.2020
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
16
Utilities (=Fortum) toimialan tulos
sisältää 431 miljoonan euron
myyntivoiton Joensuun
kaukolämpöliiketoiminnan myynnistä
ja kertaluonteisen -222 miljoonan
euron tulosvaikutuksen liittyen
Uniperin raportointiin tytäryhtiönä
Consumer Services (mm. Finnair,
Kesko, Viking Line, Stockmann, Alma
Media, Sanoma, Ilkka-Yhtymä)
• Yhteenlaskettu tulos oli -177 meur
• Suurin yksittäinen tekijä Finnairin
tappio (-143 meur).
• Stockmannilla ei kovin paljon
heikennystä vertailuvuoteen
• Kesko + 20%
• Alma Media + 12%
Consumer Goods (mm. Marimekko,
Harvia, Apetit, Suominen, Raisio, Nokian
Renkaat, Olvi, Rovio)
• Tuloksen laskun suurin yksittäinen
elementti oli Nokian Renkaiden
tulospudotus 194 -> 2,4 meur
• Suominen +218 %
• Hyvin pärjäsivät Altia, Atria, Olvi,
Rovio
-194%
-90%
-32%
-27%
-20%
-19%
13%
29%
86%
161%
-250% -200% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200%
Consumer Services
Consumer Goods
Oil & Gas
Financials
Industrials
Materials
Telecommunications
HealthCare
Technology
Utilities
20.10.2020
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
17
Cargotec: Koronaviruspandemia,
kasvanut epävarmuus ja pandemiaan
liittyvät viranomaistoimet ovat
vaikuttaneet negatiivisesti Cargotecin
toimintaympäristöön, tilauksiin,
toimintoihin, hankintaketjuun ja
toimituksiin. Pandemian vaikutus näkyi
kaikissa liiketoiminta-alueissa, erityisesti
tilauksissa sekä Hiabin liikevaihdossa ja
tuloksessa.
Wärtsilä: Koronaviruspandemian
(COVID-19) vaikutukset, uusimmat
talouden kehittymistä koskevat ennusteet
ja öljyn hinnan jyrkkä lasku ovat
vaikeuttaneet toimintaa sekä merenkulku-
että energiamarkkinoilla. Alustilauksia
kirjattiin vain 127 sopimusta (227
edellisvuoden vertailukaudella, lukuun
ottamatta raportointikauden jälkeen
rekisteröityjä tilauksia), mikä heijastelee
vallitsevaa kysynnän epävarmuutta.
Koronaviruksen (COVID-19) vuoksi
kiinteiden kustannusten osuus oli
tavallista suurempi ja kenttähuollon
henkilöstön käyttöaste heikompi.Nokia: COVID-19:n vaikutus Nokian
liiketoimintaan on toistaiseksi ollut
suhteellisen rajallista ja pääasiassa
liittynyt toimitusketjuhaasteisiin
Kiinassa. Lisäksi COVID-19 on
vaikuttanut tiettyjen varojen
arvostukseen, kuten julkisesti
noteerattomiin Nokian venture fund-
sijoituksiin ja eläkejärjestelyihin liittyviin
varoihin, joiden arvostus on
luonnostaan haastavaa nopeasti
muuttuvissa markkinatilanteissa.
Ponsse: Koronapandemia alkoi
kuitenkin selvästi vaikuttaa
neljänneksen loppua kohti sekä
metsäkoneiden kysyntään että
komponenttien saatavuuteen. Vuoden
2019 puolella alkanut
metsäkonemarkkinan heikkeneminen
ja pandemian aiheuttama lisäshokki
hiljensi metsäkoneiden kysyntää
voimakkaasti useilla markkinoilla.
Evli: Ennennäkemättömän rajun
osakkeiden ja yrityslainojen laskun
seurauksena Evlin oman taseen
tuotot heikkenivät ja
palkkiotuottojen kasvu hidastui.
CapMan kirjasi sijoitustensa
käyvistä arvoista 8,4
miljoonan euron
(laskennallisen)
arvonalennuksen (opo n. 100
meur).
Kemira: Vuoden 2020 ensimmäistä neljännestä
leimasi moni merkittävä tapahtuma: COVID-19-
tilanne kehittyi maailmanlaajuiseksi pandemiaksi
ja öljyn hinta laski selvästi. Lisäksi kahden viikon
lakko Suomessa helmikuussa vaikutti Pulp &
Paper -asiakkaisiimme. Tästä huolimatta meillä oli
hyvä alku uudelle vuodelle, sillä pystyimme
lieventämään näiden tapahtumien vaikutuksia
hyvin. Myös kaikki tuotantolaitoksemme olivat
toiminnassa koko neljänneksen ajan kaikilla
maantieteellisillä alueilla.
StoraEnso: Nykyinen tilanne on kiihdyttänyt
paperin kysynnän laskua Euroopassa, ja
konsernin muiden tuotteiden
markkinaolosuhteiden vaihtelu jatkuu. Stora
Enson tulos kärsi enemmänkin vuoden alun
lakoista Suomessa.
20.10.2020
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
18
Marimekko: ”Koronaviruspandemialla
tulee olemaan merkittävä negatiivinen
vaikutus Marimekon liikevaihtoon ja
kannattavuuteen vuonna 2020”.
Kivijalkakauppa sakkasi, mutta
verkkokaupan kasvu johti viivästyksiin
toimituksissa.
Suominen: ”COVID-19
pandemia kasvatti
myyntimääriä kaikilla
markkina-alueillamme”.
Orion: COVID-19-epidemia lisäsi alkuvuonna
kysyntää kaikissa tuoteryhmissä, mutta etenkin
itsehoitotuotteissa. COVID-19-epidemia lisäsi
alkuvuonna kysyntää kaikissa tuoteryhmissä, mutta
etenkin itsehoitotuotteissa. Orionin laaja
tuotevalikoima saattaa aiheuttaa riskejä
toimitusvarmuudelle sekä tehdä tuotannossa
vaaditun korkean laatutason ylläpitämisen
haastavaksi. Saatavuushäiriöiden vaikutus
liikevaihtoomme on viime vuosina voimistunut.
Meneillään oleva COVID-19-pandemia on selkeästi
nostanut tätä riskiä.
”Olvi-konsernin alkuvuoden
liiketoiminta kehittyi erinomaisesti
edelliseen vuoteen nähden.
Myyntivolyymi ja liikevoitto kasvoivat
selvästi kaikilla kotimarkkinoilla.
Liikevoitto kasvoi yli 30 prosenttia. ”
Kesko: Ruoan kysyntä hyvä,
erityisesti verkkokaupassa,
käyttötavara, rakentaminen ja
talotekniikka sekä autokauppa
laskee.
Tokmanni: asiakasvirrat
pienentyneet, keskiostos
kasvanut, asiakkaat siirtyneet
verkkokauppaan (liikevaihto
kasvoi vertailukaudesta).
F-Secure: Tähän mennessä pandemia
ei ole vaikuttanut negatiivisesti F-
Securen ohjelmistoliiketoimintaan
yrityksille tai kuluttajille.
Markkinaepävarmuuden ei odoteta
vaikuttavan merkittävästi sopimusten
uusimisiin. Ohjelmistotuotteiden ja
hallinnoitujen tietoturvapalveluiden
(MDR) uusmyynnissä voidaan
kuitenkin nähdä mahdollista
hidastumista loppuvuoden aikana.
Kassa ja velkaantuneisuusaste 31.3.2020
20.10.2020
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
19
• Kaikkien yhtiöiden yhteenlasketut kassavarat (n=87) olivat kasvaneet 26,3 %:lla per 31.3.
verrattuna 31.12.2019 tilanteeseen
• Kokonaisvelkaantuneisuusaste oli 54,5 % (yhteenlasketut korolliset velat / yhteenlaskettu
oma pääoma)
• Velkaantuneisuusaste oli keskimäärin 88,1 %
Velkaantuneisuusaste: korolliset velat / oma pääoma. Otoksessa 87 / 85 yhtiötä
Likviditeettitilanne ja toimenpiteet
20.10.2020
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
20
Varmistaakseen rahoituksensa
koronaviruksen aiheuttamassa
poikkeustilanteessa Marimekko
solmi katsauskauden jälkeen
uuden, lyhytaikaisen 10
miljoonan euron arvoisen
valmiusluottolimiittisopimuksen
sekä nosti pankkitilitililimiittiään
2,5 miljoonalla eurolla.
(Marimekko)
Koronaviruspandemian takia
velkapääomamarkkinat ovat
olleet vähemmän likvidejä
maaliskuun alun jälkeen, ja
myös yritystodistusmarkkinat
Suomessa, Ruotsissa ja
Norjassa ovat olleet lähes kiinni.
Tämän johdosta Citycon on
nostanut 150 miljoonaa euroa
kommittoidusta syndikoidusta
luottolimiitistään rahoittaakseen
erääntyviä yritystodistuksiaan ja
varmistaakseen riittävän
likviditeetin operaatioilleen.
(Citycon)
Likviditeettitilanteemme on hyvä ja
taseemme ja rahoitusasemamme ovat
vahvoja. Ensimmäisen neljänneksen
lopussa rahavarat olivat 53,8 miljoonaa
euroa. Lisäksi yhtiöllä on 40 miljoonan
euron rahoituslimiitti, josta on nostettu
20 miljoonaa euroa. Olemme myös
kiinnittäneet erityistä huomiota
kustannuksiimme ja ryhtyneet nopeisiin
toimenpiteisiin kulutason
sopeuttamiseksi tavoitteena tukea yhtiön
lähiajan kannattavuutta. (CapMan)
Yhtiö jatkaa toimia
likviditeetin vahvistamiseksi
ml. uusista
rahoitusjärjestelyistä
sopiminen COVID-19-
pandemista johtuen.
(Nokian Renkaat Oyj)
Maksuvalmiuden
vahvistamiseksi ja konsernin
tulevaisuuden varmistamiseksi
pitkittyneen
koronavirusepidemian takia yhtiö
on aloittanut neuvottelut
lisärahoituksesta. (Viking Line)
Kovenentit täyttyivät 03/20.
Velat jäädytetään
yrityssaneerauksessa.
(Stockmann)
Rahoitusasema säilyi
hyvänä. (F-Secure Oyj)
Tavoitteemme on näinä
poikkeuksellisina aikoina
suojata Nixun taloudellinen
suorituskyky turvaamalla
tulovirrat sekä vähentämällä
kuluja vaiheittain. Lisäksi
neuvottelemme uusista
rahoitusjärjestelyistä
turvataksemme riittävät
kassavarat. (Nixu)
Liquidity position improved
during Q1 by raising new
loans (Fiskars Oyj)
Ensisijainen Yhtiö on
käynnistänyt kirjallisen
menettelyn koskien 27
meur jvk-lainan ehtojen
muuttamista siten, että
1.7.2020 erääntyvää laina-
aikaa pidennetään 12 kk.
(Solteq)
Yhtiö on
saneerausmenettelysä;
tarkka kuvaus TP 2019.
(Tecnotree)
Miltä tilanne näytti listayhtiöiden Q2/2020 raportoinnissa?
20.10.2020
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
21
Liikevaihdon kertyminen toimialoittain Helsingin Pörssi Q2/2020
20.10.2020
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
22
*n=98, sis. Fortum
Q2 Osavuosikatsaukset pähkinänkuoressa (n= 105) 1 (2)
• Kokonaisliikevaihto laski lähes 9 % suhteessa vertailukauteen Q2/2019. (Q1/2020 vs.
Q1/2019: -3,5 %) Q2 luku ei sisällä Fortumia (Uniper-yhdistely Fortumin
konsernitilinpäätökseen vaikuttaa vertailukelpoisuuteen)
• 54 prosentilla yhtiöistä liikevaihto laski (Q1: 38 %)
• Yhteenlaskettu tulos verojen jälkeen laski 31,6 % suhteessa vertailukauteen (Q1: -1,5 %)
• 49* prosentilla yhtiöistä tulos verojen jälkeen laski (Q1: - 56 %)
• Kaikkien yhtiöiden yhteenlasketut kassavarat olivat kasvaneet 29 %:lla verrattuna
31.12.2019 (Q1: 26,3 %). Tämän selittänevät osaltaan yhtiöiden kassapuskureiden
kasvattaminen normaalista, joka ilmiönä käynnistyi pandemian myötä maaliskuussa ja
ei-pakollisten investointien jäädyttäminen.
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
20.10.2020 23
*21.10.2020 korjattu luku 49 %
Q2 Osavuosikatsaukset pähkinänkuoressa (n= 105) 2 (2)
• Likviditeettitilannetta kuvattiin edelleen pääosin hyvänä. Yhtiöt kuvasivat ahkerasti
toimenpiteitään maksuvalmiuden ja rahoituksen varmistamiseksi.
• Kokonaisvelkaantuneisuusaste (yhteenlasketut korolliset velat / yhteenlaskettu oma
pääoma) oli 62 % (Q1: 54,5 %)
• Velkaantuneisuusaste oli keskimäärin 131 % (Q1: 89 %)
• Arvonalentumisia muilla kun pankkitoimialoilla raportoivat 12 yhtiötä (Q1: 5 yhtiötä).
• Osavuosikatsausjakso toteutui ennusteita parempana. Pääasiassa tämä johtui yritysten
nopeasta reagoinnista pandemian alettua ja sopeutustoimien onnistumisesta.
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
20.10.2020 24
Liikevaihdon kehitys Q2/2020 verrattuna Q2/2019
• Kokonaisliikevaihto (pl. FortumUniper) laski lähes 9 % suhteessa vertailukauteen.
(Q1/2020 vs. 2019: -3,5 %, ilman Fortumia -2 %)
• 54 %:lla yhtiöistä liikevaihto laski (Q1: 38 %)
• Mediaaniliikevaihto 70,5 meur (Q2/2019: 91,2 meur)
20.10.2020
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
25
Kokonaisliikevaihto laski -8,8 % (ilman Fortumia)
Consumer Services (mm. Finnair, Kesko,
Viking Line, Stockmann, Alma Media,
Sanoma, Ilkka-Yhtymä)
- Liikevaihto laski 7/11 yhtiöstä
- Keskolla, Tokmannilla ja Ilkka-Yhtymällä
sekä tulos että liikevaihto kasvoivat
- Finnairilla, NoHO Partnersilla, Viking
Linella, Alma Medialla, PunaMusta
Medialla, Sanomalla Stockmannilla sekä
tulos että liikevaihto laskivat
Industrials (35 yhtiötä: Kone, YIT, Lehto,
Huhtamäki, Uponor, Tikkurila, Cargotec..
- Liikevaihto laski 18/35 yhtiöstä
- Cargotec -17 %
- Kone, Konecranes +/- 0
- Valmet + 2 %
- Huhtamäki -8%
- SRV +10 %, YIT – 8 %
- Metso + 2 %
Materials (Outokumpu, UPM, Stora, MetsäBoard, Ahlstrom-Munksjö, Kemira)
• Liikevaihto laski kaikilla yhtiöillä
Tulos verojen jälkeen kehitys Q2/2020 verrattuna Q2/2019
• Yhteenlaskettu tulos verojen jälkeen laski -31,6 % suhteessa
vertailukauteen (n=95) (Q1: -1,5 %)
• 49* %:lla yhtiöistä tulos verojen jälkeen laski (Q1: 56 %)
• Keskimääräinen tulos laski vertailukauden
35 miljoonasta eurosta 24 miljoonaan euroon
20.10.2020
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
26
Technology
• Tulos verojen jälkeen heikkeni 9/13 yhtiöstä
• Otoksen yhtiöiden yhteenlaskettu tulos verojen
jälkeen oli 85 meur, ja parani merkittävästi
vertailukauden negatiivisesta -168 meur:n
tuloksesta, pääasiassa Nokian tulosparannuksen
takia
Materials
• Tulos verojen jälkeen laski 3/6 yhtiöstä
• Stora Enso + 177 %
• Metsä Board + 41 %
• Outokumpu - 717 %, UPM -58 %
Industrials
• Yhtiöistä 20/35 tulos verojen jälkeen laski
• Kone + 2 %
• Valmet + 13 %
• Huhtamäki + 3%
• Konecranes + 1343 %
• Wärtsilä – 63 %, Cargotec -224 %
-116%
-63%
-49%
-45%
-38%
-21%
-20%
11%
24%
150%
-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200%
Consumer Services
Consumer Goods
Financials
Oil & Gas
Utilities
Materials
Industrials
Telecommunications
HealthCare
Technology
Kokonaistulos laski -31,6 %
Likviditeettitilanne osavuosikatsaushetkellä 30.6.2020
• Yhteenlaskettu kassa oli kasvanut 29 %:lla vuoden vaihteeseen verrattuna. Tämän
selittänevät yhtiöiden kassapuskureiden kasvattaminen normaalista ja myös ei-
pakollisten investointien jäädyttäminen
• Likviditeettitilannetta kuvattiin edelleen pääosin hyvänä
• Puolivuosikatsauksissa yhtiöt kuvaisivat pandemian laukaisemia maksuvalmiuden ja
rahoituksen riittävyyden turvaamiseksi tekemiään toimenpiteitä ahkerasti
20.10.2020
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
27
Kassan muutos % toimialoittain 30.6.2020 vs. 31.12.2019
Velkaantuneisuusaste 30.6.2020
20.10.2020
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
28
Yhtiöillä Keskimäärin 131 %
Keskimääräinen velkaantuneisuusaste toimialoittain 30.6.2020
• Kokonaisvelkaantuneisuusaste (yhteenlasketut korolliset velat / yhteenlaskettu oma
pääoma) oli 62 % (Q1: 54,5 %)
• Velkaantuneisuusaste oli yhtiöillä keskimäärin 131 % (Q1: 88,1 %)
Entä sitten arvonalentumiset?
• Odotus oli, että arvonalentumiset ja indikaattoreista johtuvat arvonalentumistestaukset
alkavat tulla ajankohtaiseksi Q2:lla tai myöhemmin
− Tarkastelun aikajänteen määrittäminen on haasteellista. Pitkien aikajaksojen kassaviroja
mallinnettaessa 3–6 kk on edelleen hyvin lyhyt jakso.
• Q1/2020: Arvonalentumisia muilla kun pankkitoimialoilla raportoivat 5 yhtiötä
− Raportoidut arvonalentumiset eivät olleet merkittäviä
• Q2/2020: Arvonalentumisia muilla kun pankkitoimialoilla raportoivat 12 yhtiötä
− Alaskirjaukset edelleen suhteellisesti varsin pieniä
− Alaskirjauksista 4 kohdistui liikearvoon, kiinteistöihin kohdistui 3 yhtiön arvonalentumiskirjaukset
ja loput koskivat laajemmin tiettyihin liiketoimiin liittyviä alaskirjauksia (käyttöomaisuus, vaihto-
omaisuus jne.)
− Liikearvojen alaskirjaukset olivat määrältään merkityksettömiä kyseisten yhtiöiden taseissa
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
20.10.2020 29
”Lippo Suominen: ”Vasta vuoden viimeisen kvartaalin perusteella voidaan
alkaa arvioida, miten koronavirus ja sen torjuntatoimet vaikuttavat yhtiöihin
pidemmällä aikavälillä” (Talouselämä 9.4.)
Q2/2020: likviditeetistä ja rahoitustilanteesta
20.10.2020
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
30
Heinäkuussa liikkeeseen laskettu
125 milj. euron vakuudeton
vaihtovelkakirjalaina on tärkeä
rahoituselementti, joka parantaa
velkojemme maturiteettiprofiilia
näinä kovina aikoina.
(Outokumpu)
Konserni varmisti
rahoitusasemaansa
neuvottelemalla päärahoittajien
kanssa väliaikaisista
luottolimiittien nostoista.
Rahoitusasema on pysynyt
vakaana ja konsernin johto arvioi
rahoitusaseman olevan riittävä
koronaviruksen aiheuttaman
epävarman markkinatilanteen
mahdollisesta pitkittymisestä
huolimatta eikä liiketoiminnan
jatkuvuuteen liity epävarmuutta.
(PunaMusta Media)
Toisen kvartaalin aikana Wärtsilä on
erityisellä huolellisuudella tarkistanut
rahoitusriskinsä COVID-19 -pandemian
vuoksi. Tarkistuksen seurauksena konsernin
likviditeettireserviä on vahvistettu. Vuonna
2020 erääntyviä vahvistettuja
luottolimiittisopimuksia on jatkettu vuoden
2021 loppuun asti ja samalla näiden limiittien
kokonaismäärää on nostettu 20 milj. eurolla.
Näin ollen käytettävissä olevien
vahvistettujen luottolimiittisopimusten
kokonaismäärä on nyt 660 milj. euroa, ja ne
ovat kokonaan käyttämättä. Wärtsilä
järjestelee myös uusia kahden vuoden
lainoja. Näistä 40 milj. euron laina on jo
nostettu ja yksi 40 milj. euron lainasopimus
on jo allekirjoitettu. (Wärtsilä)
Toiminnan edellytyksenä
on, että Viking Line
onnistuu vahvistamaan
maksuvalmiutta esimerkiksi
pankkilainan tai
osakeannin avulla tai
käyttöomaisuutta
myymällä. (Viking Line)
Kassavaramme pysyivät
katsauskaudella edelleen
kohtuullisella tasolla. Käymme
kuitenkin aktiivista keskustelua
rahoituskumppaniemme kanssa
varmistaaksemme, että
toimintamme ei häiriinny
rahoituksellista syistä. (Martela)
Metsä Boardin taloudellinen
asema on hyvä. Lainojen
maturiteettirakenne on terve
ja yhtiöllä on riittävä
maksuvalmius. Yhtiön
kartonkituotevalikoima on
kriisitilanteissa defensiivinen
ja siten vahvana pysynyt
rahavirta tukee taloudellista
liikkumavaraa. (Metsä
Board)
Osana harkitsevaa
pääomarakenteen
hallintaamme, teimme
proaktiivisia toimenpiteitä
likviditeettiasemamme
vahvistamiseksi vuoden 2020
toisella neljänneksellä
nostamalla vierasta pääomaa
nettomääräisesti 1,0 miljardi
euroa. Tämän seurauksena
vuoden 2020 toisen
neljänneksen lopussa kassa
ja lyhytaikaiset sijoitukset oli
noin 7,5 miljardia euroa.
(Nokia)
Toiminnan edellytyksenä on, että
Viking Line onnistuu vahvistamaan
maksuvalmiutta esimerkiksi
pankkilainan tai osakeannin avulla tai
käyttöomaisuutta myymällä. (Viking
Line)
Kysymyksiä?
20.10.2020
Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU
31

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Suomen Pankki
 
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Suomen Pankki
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Suomen Pankki
 
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Suomen Pankki
 
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...Finanssivalvonta
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Suomen Pankki
 
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen SuomessaEkonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen SuomessaSuomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Suomen Pankki
 
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
 Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha KilponenSuomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Suomen Pankki
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaSuomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Suomen Pankki
 
Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019
Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019
Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019Finanssivalvonta
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Suomen Pankki
 
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessaPääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessaSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Suomen Pankki
 

Was ist angesagt? (20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
 
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
 
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
 
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...
Rahamuseon webinaari 12.10.2021: Stressitestit finanssisektorille: mitä, mite...
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
 
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen SuomessaEkonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
 
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
 Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
 
Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019
Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019
Lisäeläkelaitoksien ajankohtaispäivä 7.5.2019
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
 
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessaPääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
 

Ähnlich wie Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy porssiyhtioiden tilinpaatoksissa

Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Suomen Pankki
 
Varman puolivuosiraportti 1.1.-30.6.2020
Varman puolivuosiraportti 1.1.-30.6.2020Varman puolivuosiraportti 1.1.-30.6.2020
Varman puolivuosiraportti 1.1.-30.6.2020Työeläkeyhtiö Varma
 
Ilmarisen tilinpäätös 2020
Ilmarisen tilinpäätös 2020Ilmarisen tilinpäätös 2020
Ilmarisen tilinpäätös 2020Ilmarinen
 
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitysMetso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitysMetso Group
 
Ilmarisen osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Ilmarisen osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020Ilmarisen osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Ilmarisen osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020Ilmarinen
 
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Talouspoliittinen linja
Talouspoliittinen linjaTalouspoliittinen linja
Talouspoliittinen linjaSDP
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2020
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2020Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2020
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2020Työeläkeyhtiö Varma
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Suomen Pankki
 
Askel eteenpäin PwC yritysvastuubarometri 2012
Askel eteenpäin PwC yritysvastuubarometri 2012Askel eteenpäin PwC yritysvastuubarometri 2012
Askel eteenpäin PwC yritysvastuubarometri 2012Anna Suomi
 
Metso Q1 2018 osavuosikatsaus esitys
Metso Q1 2018 osavuosikatsaus esitysMetso Q1 2018 osavuosikatsaus esitys
Metso Q1 2018 osavuosikatsaus esitysMetso Group
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissa
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissaJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissa
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissaSuomen Pankki
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2018
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2018Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2018
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2018Työeläkeyhtiö Varma
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020Työeläkeyhtiö Elo
 

Ähnlich wie Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy porssiyhtioiden tilinpaatoksissa (20)

Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 5.10.2020
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
 
Varman puolivuosiraportti 1.1.-30.6.2020
Varman puolivuosiraportti 1.1.-30.6.2020Varman puolivuosiraportti 1.1.-30.6.2020
Varman puolivuosiraportti 1.1.-30.6.2020
 
Ilmarisen tilinpäätös 2020
Ilmarisen tilinpäätös 2020Ilmarisen tilinpäätös 2020
Ilmarisen tilinpäätös 2020
 
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitysMetso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys
 
Ilmarisen osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Ilmarisen osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020Ilmarisen osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Ilmarisen osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
 
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020
 
Talouspoliittinen linja
Talouspoliittinen linjaTalouspoliittinen linja
Talouspoliittinen linja
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2020
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2020Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2020
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2020
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
 
Varman tilinpäätös 2019
Varman tilinpäätös 2019Varman tilinpäätös 2019
Varman tilinpäätös 2019
 
Tyomarkkinat koronakriisissa-sak-tyomarkkinakatsaus-kevat-2020
Tyomarkkinat koronakriisissa-sak-tyomarkkinakatsaus-kevat-2020Tyomarkkinat koronakriisissa-sak-tyomarkkinakatsaus-kevat-2020
Tyomarkkinat koronakriisissa-sak-tyomarkkinakatsaus-kevat-2020
 
Askel eteenpäin PwC yritysvastuubarometri 2012
Askel eteenpäin PwC yritysvastuubarometri 2012Askel eteenpäin PwC yritysvastuubarometri 2012
Askel eteenpäin PwC yritysvastuubarometri 2012
 
Metso Q1 2018 osavuosikatsaus esitys
Metso Q1 2018 osavuosikatsaus esitysMetso Q1 2018 osavuosikatsaus esitys
Metso Q1 2018 osavuosikatsaus esitys
 
Varman tilinpäätös 2018
Varman tilinpäätös 2018Varman tilinpäätös 2018
Varman tilinpäätös 2018
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissa
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissaJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissa
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouspolitiikkaa poikkeusoloissa
 
Harmaa talous ja ulkomainen työvoima
Harmaa talous ja ulkomainen työvoimaHarmaa talous ja ulkomainen työvoima
Harmaa talous ja ulkomainen työvoima
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2018
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2018Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2018
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2018
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
 

Mehr von Finanssivalvonta

Rahanpesun estämistä ja pakotteita koskeva seminaari 15.11.2023
Rahanpesun estämistä ja pakotteita koskeva seminaari 15.11.2023Rahanpesun estämistä ja pakotteita koskeva seminaari 15.11.2023
Rahanpesun estämistä ja pakotteita koskeva seminaari 15.11.2023Finanssivalvonta
 
Rahamuseon yleisöluento: Kuinka kuluttajaluottojen myöntäjiä valvotaan
Rahamuseon yleisöluento: Kuinka kuluttajaluottojen myöntäjiä valvotaanRahamuseon yleisöluento: Kuinka kuluttajaluottojen myöntäjiä valvotaan
Rahamuseon yleisöluento: Kuinka kuluttajaluottojen myöntäjiä valvotaanFinanssivalvonta
 
Rahamuseo_Yrityspetokset_Wirecard_280223.pdf
Rahamuseo_Yrityspetokset_Wirecard_280223.pdfRahamuseo_Yrityspetokset_Wirecard_280223.pdf
Rahamuseo_Yrityspetokset_Wirecard_280223.pdfFinanssivalvonta
 
Rahamuseo: Verkkopankissa ongelma – mikä on valvojan rooli? 15.11.2022
Rahamuseo: Verkkopankissa ongelma – mikä on valvojan rooli? 15.11.2022Rahamuseo: Verkkopankissa ongelma – mikä on valvojan rooli? 15.11.2022
Rahamuseo: Verkkopankissa ongelma – mikä on valvojan rooli? 15.11.2022Finanssivalvonta
 
Rahamuseon yleisöluento 18.10.2022: Pankkien ilmastostressitestit: miksi ja m...
Rahamuseon yleisöluento 18.10.2022: Pankkien ilmastostressitestit: miksi ja m...Rahamuseon yleisöluento 18.10.2022: Pankkien ilmastostressitestit: miksi ja m...
Rahamuseon yleisöluento 18.10.2022: Pankkien ilmastostressitestit: miksi ja m...Finanssivalvonta
 
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022Finanssivalvonta
 
Rahamuseon-esitys-190422-Rahanpesun-estaminen.pdf
Rahamuseon-esitys-190422-Rahanpesun-estaminen.pdfRahamuseon-esitys-190422-Rahanpesun-estaminen.pdf
Rahamuseon-esitys-190422-Rahanpesun-estaminen.pdfFinanssivalvonta
 
Rahamuseon webinaari: Ilmastonmuutoksen vaikutus valtionlainoihin sijoituskoh...
Rahamuseon webinaari: Ilmastonmuutoksen vaikutus valtionlainoihin sijoituskoh...Rahamuseon webinaari: Ilmastonmuutoksen vaikutus valtionlainoihin sijoituskoh...
Rahamuseon webinaari: Ilmastonmuutoksen vaikutus valtionlainoihin sijoituskoh...Finanssivalvonta
 
A practitioner's view of the future of the insurance business
A practitioner's view of the future of the insurance businessA practitioner's view of the future of the insurance business
A practitioner's view of the future of the insurance businessFinanssivalvonta
 
Insurance amidst changing operational and economic environment
Insurance amidst changing operational and economic environmentInsurance amidst changing operational and economic environment
Insurance amidst changing operational and economic environmentFinanssivalvonta
 
Banking sector resilience – the post-pandemic outlook
Banking sector resilience – the post-pandemic outlookBanking sector resilience – the post-pandemic outlook
Banking sector resilience – the post-pandemic outlookFinanssivalvonta
 
Rahamuseon webinaari 11.5.2021: Kaupankäynti markkinoiden manipuloinnin näkök...
Rahamuseon webinaari 11.5.2021: Kaupankäynti markkinoiden manipuloinnin näkök...Rahamuseon webinaari 11.5.2021: Kaupankäynti markkinoiden manipuloinnin näkök...
Rahamuseon webinaari 11.5.2021: Kaupankäynti markkinoiden manipuloinnin näkök...Finanssivalvonta
 
Rahamuseon webinaari 16.3.2021: Digiajan maksuväline- ja sijoitushuijaukset j...
Rahamuseon webinaari 16.3.2021: Digiajan maksuväline- ja sijoitushuijaukset j...Rahamuseon webinaari 16.3.2021: Digiajan maksuväline- ja sijoitushuijaukset j...
Rahamuseon webinaari 16.3.2021: Digiajan maksuväline- ja sijoitushuijaukset j...Finanssivalvonta
 
Ajankohtaiskatsaus virtuaalivaluuttoihin
Ajankohtaiskatsaus virtuaalivaluuttoihinAjankohtaiskatsaus virtuaalivaluuttoihin
Ajankohtaiskatsaus virtuaalivaluuttoihinFinanssivalvonta
 
Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...
Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...
Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...Finanssivalvonta
 
Vinkkejä luvan hakemiseen
Vinkkejä luvan hakemiseenVinkkejä luvan hakemiseen
Vinkkejä luvan hakemiseenFinanssivalvonta
 
Rahanpesun estäminen -toiminnon strategiset tavoitteet
Rahanpesun estäminen -toiminnon strategiset tavoitteetRahanpesun estäminen -toiminnon strategiset tavoitteet
Rahanpesun estäminen -toiminnon strategiset tavoitteetFinanssivalvonta
 
Fintechien sääntelynäkymät ja valvojan työ innovaatioiden parissa
Fintechien sääntelynäkymät ja valvojan työ innovaatioiden parissaFintechien sääntelynäkymät ja valvojan työ innovaatioiden parissa
Fintechien sääntelynäkymät ja valvojan työ innovaatioiden parissaFinanssivalvonta
 
Miten vanhuuseläkkeesi rahoitetaan?
Miten vanhuuseläkkeesi rahoitetaan?Miten vanhuuseläkkeesi rahoitetaan?
Miten vanhuuseläkkeesi rahoitetaan?Finanssivalvonta
 
Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...
Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...
Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...Finanssivalvonta
 

Mehr von Finanssivalvonta (20)

Rahanpesun estämistä ja pakotteita koskeva seminaari 15.11.2023
Rahanpesun estämistä ja pakotteita koskeva seminaari 15.11.2023Rahanpesun estämistä ja pakotteita koskeva seminaari 15.11.2023
Rahanpesun estämistä ja pakotteita koskeva seminaari 15.11.2023
 
Rahamuseon yleisöluento: Kuinka kuluttajaluottojen myöntäjiä valvotaan
Rahamuseon yleisöluento: Kuinka kuluttajaluottojen myöntäjiä valvotaanRahamuseon yleisöluento: Kuinka kuluttajaluottojen myöntäjiä valvotaan
Rahamuseon yleisöluento: Kuinka kuluttajaluottojen myöntäjiä valvotaan
 
Rahamuseo_Yrityspetokset_Wirecard_280223.pdf
Rahamuseo_Yrityspetokset_Wirecard_280223.pdfRahamuseo_Yrityspetokset_Wirecard_280223.pdf
Rahamuseo_Yrityspetokset_Wirecard_280223.pdf
 
Rahamuseo: Verkkopankissa ongelma – mikä on valvojan rooli? 15.11.2022
Rahamuseo: Verkkopankissa ongelma – mikä on valvojan rooli? 15.11.2022Rahamuseo: Verkkopankissa ongelma – mikä on valvojan rooli? 15.11.2022
Rahamuseo: Verkkopankissa ongelma – mikä on valvojan rooli? 15.11.2022
 
Rahamuseon yleisöluento 18.10.2022: Pankkien ilmastostressitestit: miksi ja m...
Rahamuseon yleisöluento 18.10.2022: Pankkien ilmastostressitestit: miksi ja m...Rahamuseon yleisöluento 18.10.2022: Pankkien ilmastostressitestit: miksi ja m...
Rahamuseon yleisöluento 18.10.2022: Pankkien ilmastostressitestit: miksi ja m...
 
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus 13.9.2022
 
Rahamuseon-esitys-190422-Rahanpesun-estaminen.pdf
Rahamuseon-esitys-190422-Rahanpesun-estaminen.pdfRahamuseon-esitys-190422-Rahanpesun-estaminen.pdf
Rahamuseon-esitys-190422-Rahanpesun-estaminen.pdf
 
Rahamuseon webinaari: Ilmastonmuutoksen vaikutus valtionlainoihin sijoituskoh...
Rahamuseon webinaari: Ilmastonmuutoksen vaikutus valtionlainoihin sijoituskoh...Rahamuseon webinaari: Ilmastonmuutoksen vaikutus valtionlainoihin sijoituskoh...
Rahamuseon webinaari: Ilmastonmuutoksen vaikutus valtionlainoihin sijoituskoh...
 
A practitioner's view of the future of the insurance business
A practitioner's view of the future of the insurance businessA practitioner's view of the future of the insurance business
A practitioner's view of the future of the insurance business
 
Insurance amidst changing operational and economic environment
Insurance amidst changing operational and economic environmentInsurance amidst changing operational and economic environment
Insurance amidst changing operational and economic environment
 
Banking sector resilience – the post-pandemic outlook
Banking sector resilience – the post-pandemic outlookBanking sector resilience – the post-pandemic outlook
Banking sector resilience – the post-pandemic outlook
 
Rahamuseon webinaari 11.5.2021: Kaupankäynti markkinoiden manipuloinnin näkök...
Rahamuseon webinaari 11.5.2021: Kaupankäynti markkinoiden manipuloinnin näkök...Rahamuseon webinaari 11.5.2021: Kaupankäynti markkinoiden manipuloinnin näkök...
Rahamuseon webinaari 11.5.2021: Kaupankäynti markkinoiden manipuloinnin näkök...
 
Rahamuseon webinaari 16.3.2021: Digiajan maksuväline- ja sijoitushuijaukset j...
Rahamuseon webinaari 16.3.2021: Digiajan maksuväline- ja sijoitushuijaukset j...Rahamuseon webinaari 16.3.2021: Digiajan maksuväline- ja sijoitushuijaukset j...
Rahamuseon webinaari 16.3.2021: Digiajan maksuväline- ja sijoitushuijaukset j...
 
Ajankohtaiskatsaus virtuaalivaluuttoihin
Ajankohtaiskatsaus virtuaalivaluuttoihinAjankohtaiskatsaus virtuaalivaluuttoihin
Ajankohtaiskatsaus virtuaalivaluuttoihin
 
Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...
Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...
Rahamuseon yleisoluento 10.3.2020: Digitalisaatio ja peruspankkipalvelut murr...
 
Vinkkejä luvan hakemiseen
Vinkkejä luvan hakemiseenVinkkejä luvan hakemiseen
Vinkkejä luvan hakemiseen
 
Rahanpesun estäminen -toiminnon strategiset tavoitteet
Rahanpesun estäminen -toiminnon strategiset tavoitteetRahanpesun estäminen -toiminnon strategiset tavoitteet
Rahanpesun estäminen -toiminnon strategiset tavoitteet
 
Fintechien sääntelynäkymät ja valvojan työ innovaatioiden parissa
Fintechien sääntelynäkymät ja valvojan työ innovaatioiden parissaFintechien sääntelynäkymät ja valvojan työ innovaatioiden parissa
Fintechien sääntelynäkymät ja valvojan työ innovaatioiden parissa
 
Miten vanhuuseläkkeesi rahoitetaan?
Miten vanhuuseläkkeesi rahoitetaan?Miten vanhuuseläkkeesi rahoitetaan?
Miten vanhuuseläkkeesi rahoitetaan?
 
Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...
Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...
Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on va...
 

Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy porssiyhtioiden tilinpaatoksissa

 • 1. Miten covid-19-pandemian vaikutus näkyy pörssiyhtiöiden taloudellisessa raportoinnissa vuonna 2020 Rahamuseon yleisöluento 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 1
 • 2. Sisältö • Listayhtiöiden taloudenseuranta pandemiavuonna 2020 • Yhtiöiden ensimmäiset reaktiot maaliskuussa • Miten covid-19-pandemian ja siihen liittyeiden rajoitustoimien vaikutus näkyi suomalaisten listayhtiöiden osavuosikatsauksessa* Q1/2020? • Miten tilanne oli muuttunut vuoden toisella kvartaalilla Q2/2020, kun pandemia ehti vaikuttaa jo lukuihinkin? 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 2 *21.10.2020 korjattu termi “osavuosikatsauksessa”
 • 3. Listayhtiöseurannan toteutus ja analyystietojen hyödyntäminen valvonnassa 1 (2) Listayhtiöiden seuranta pandemiavuonna 2020 • Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin takia valvojan ajantasaisen seurannan merkitys on korostunut tänä vuonna. • Valvojan on ollut tärkeää saada ajantasainen kuva listayhtiöiden tilanteesta ja mahdollisesta kriisiytymisestä. • Valvonnan näkökulmasta lisäksi tarkastellaan mitä yhtiöt ovat kertoneet − covid-19 vaikutuksista, lisääntyneestä epävarmuudesta ja mahdollisista uusista epävarmuustekijöistä, − lisääntyneestä johdon harkinnasta, mahdollisista arvonalentumisista ja toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä. • Seurannan tueksi on käyty aktiivisesti markkinaosapuolikeskusteluja. Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 3 Tietojen keräämisessä on käytetty omia kaavoja, jotta tieto olisi vertailukelpoista yhtiöiden ja kausien välillä. Tulokset ovat ainoastaan suuntaa antavia, kriteeristöä ei kehitetty tarkasti.
 • 4. Listayhtiöseurannan toteutus ja analyystietojen hyödyntäminen valvonnassa 2 (2) Seurannan merkitys • Taloudellisia indikaattoreita hyödynnetään tiedonantovelvollisuuden valvonnan eri osa- alueilla suuntaamaan työtä riskiperusteisesti yhtiöittäin ja toimialoittain. • Pyritään ennakoimaan mahdollisia taloudellisen raportoinnin ongelmakohtia kriisitilanteessa. − Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA on julkaissut useita kannanottoja koskien pandemian aiheuttamien poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutusta taloudelliseen raportointiin. − Finanssivalvonta on julkaissut Markkinat-tiedotteessaan artikkeleita ajankohtaisista asioista listayhtiön tiedonantovelvollisuuden näkökulmasta. Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 4 Tietojen keräämisessä on käytetty omia kaavoja, jotta tieto olisi vertailukelpoista yhtiöiden ja kausien välillä. Tulokset ovat ainoastaan suuntaa antavia, kriteeristöä ei ole kehitetty tarkasti.
 • 5. Listayhtiöiden ensimmäiset reaktiot maaliskuussa Seuranta tulosvaroituksista ajalla 28.2.–29.5. • Ennen Q1 raportointia 78 yhtiötä antoi negatiivisen tulosvaroituksen. − 21 yhtiötä antoi uuden näkymän ja loput 57 yhtiötä luopui näkymien antamisesta toistaiseksi. − Yli puolet tulosvaroituksista annettiin ajalla 16.–27.3. − Yksi yhtiö antoi 3 tulosvaroitusta (näistä viimeisin Q1-raportissa). • 34 yhtiötä peruuttanut/muuttanut osingonjakoesitystään. • 41 yhtiötä julkistanut tiedon yt- neuvotteluista. • Q1-raportoinnin yhteydessä 15 yhtiötä antoi negatiivisen tulosvaroituksen. − 6 yhtiötä antoi positiivisen tulosvaroituksen. 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tulosvaroitukset päiväkohtaisesti Lähde: Finanssivalvonta.
 • 6. Likviditeetin hallinta ja rahoituksen saatavuus keskiössä tilanteen eskaloiduttua Suomessakin maaliskuun lopulla Ensimmäisillä viikoilla pörssiyhtiöt keskittyivät Seuraavaksi ryhdyttiin toteuttamaan kustannusrakenteen joustoja Kriisin vaikutukset ilmenivät mm. seuraavilla tavoilla • Likviditeettipuskureiden vahvistamiseen • Rahoitusjärjestelyjen joustavuuteen • Operatiivisen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen (mm. etätyöjärjestelyt ja toimivat tietoliikenneyhteydet) • Yt-neuvottelut • Ei-kriittisten investointien lykkääminen • Ulkoistamistarpeiden kriittinen tarkastelu • Kysynnän lasku • Resurssien saatavuus • Hankintaketjun ongelmat Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 6 “Suomalaisten pörssiyhtiöiden taseet olivat kriisin käynnistyessä lähtökohtaisesti vahvat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta”, totesi Katja Keitaanniemi (Kauppalehti 9.4.) ”Lippo Suominen: ”Vasta vuoden viimeisen kvartaalin perusteella voidaan alkaa arvioida, miten koronavirus ja sen torjuntatoimet vaikuttavat yhtiöihin pidemmällä aikavälillä” (Talouselämä 9.4.)
 • 7. 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 7 17.3.2020: Ponsse Oyj antaa tulosvaroituksen. Yhtiössä ei tulla pääsemään asetettuun liikevoittotavoitteeseen. Epävarman tilanteen johdosta Ponsse ei tässä vaiheessa anna uutta tulosohjausta kuluvalle vuodelle. 16.3.2020:Viimeaikaisista erittäin vakavista ja maailmanlaajuisista koronavirusvaikutuksista johtuen Finnair päivittää jälleen taloudellista näkymäänsä. Kysynnän huomattavan heikkenemisen vuoksi Finnair leikkaa 90 % normaalikapasiteetistaan huhtikuun 2020 alusta alkaen siihen asti, kunnes tilanne on parantunut. Erittäin poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi Finnair tekee kustannuksiinsa merkittäviä lisäsopeutuksia. Yhtiön hallitus on harkinnut osingonjakoehdotustaan ja on olosuhteiden nopean heikkenemisen vuoksi todennut, että osingonjaosta tulisi pidättyä. 18.3.2020: Stockmann arvioi, että koronavirusepidemian puhkeaminen sekä sen aiheuttamat rajoitukset ja säännökset ”tulevat merkittävästi heikentämään liiketoimintojen volyymiä ja kannattavuutta”. 6.4.2020: Stockmann Oyj Abp on päättänyt jättää hakemuksen yrityssaneerausmenettelyyn. Maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut koronavirusepidemia (COVID-19) on aiheuttanut merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön ja on alentanut asiakasmääriä äkillisesti. Koronaviruksella sekä sen seurauksena annetuilla rajoituksilla on ollut ja tulee olemaan olennainen vaikutus yhtiön asiakasmääriin ja kassavirtaan. 2.4.2020: NoHo Partners tiedotti 26.3.2020 käyvänsä rahoitusneuvotteluja siltarahoitukseksi koronakriisin aiheuttaman liiketoimintahäiriön ajaksi. Neuvottelut yhtiön nykyisten rahoittajien kanssa yhtiön kaikilla markkina-alueilla Suomessa, Tanskassa ja Norjassa on saatu päätökseen, ja niissä on sovittu 34 miljoonan euron rahoituspaketista. Rahoitusta käytetään kriisin ajan yrityksen toimintaan ja käyttöpääoman hallintaan.
 • 8. Yhtiöiden markkina-arvojen kehitys suhteessa niiden oman pääoman kirjanpitoarvoon: kehitys koronavuonna 2020 • Price-to-Book-luku mittaa yrityksen markkina-arvoa suhteessa sen taseen omaan pääomaan. • Helsingin päälistan yhtiöiden Price-to- Book-käyrä kuvastaa suhteellisen tasaista palautumista sen jälkeen, kun tunnusluvut laskivat maaliskuussa. 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 8 Lähde: Reuters.
 • 9. Miten covid-19-pandemian vaikutukset näkyivät suomalaisten listayhtiöiden Q1/2020 raporteissa? 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 9
 • 10. Osavuosikatsaukset pähkinänkuoressa (n= 95) 1(2) • Kokonaisliikevaihto laski -3,5 % suhteessa vertailukauteen. − 38 prosentilla yhtiöistä liikevaihto laski. • Yhteenlaskettu tulos verojen jälkeen laski -1,5 % suhteessa vertailukauteen. − 56 prosentilla yhtiöistä tulos verojen jälkeen laski. • Kaikkien yhtiöiden yhteenlasketut kassavarat (n=87) olivat kasvaneet 26,3 prosentilla per 31.3. verrattuna 31.12.2019. Tämän selittänevät osaltaan − yhtiöiden kassapuskureiden kasvattaminen normaalista; ja − ei-pakollisten investointien jäädyttäminen; sekä se, että − kassavarat ovat tyypillisesti korkeat keväällä yhtiöiden valmistautuessa osingonmaksuun. Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 10
 • 11. Osavuosikatsaukset pähkinänkuoressa (n= 95) 2 (2) • Likviditeettitilannetta kuvattiin pääosin hyvänä. • Kokonaisvelkaantuneisuusaste oli 54,5 % (yhteenlasketut korolliset velat / yhteenlaskettu oma pääoma). • Velkaantuneisuusaste oli keskimäärin 88,13 %. • Arvonalentumisia muilla kun pankkitoimialoilla raportoivat 5 yhtiötä. Raportoidut arvonalentumiset eivät olleet merkittäviä. Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 11
 • 12. Liikevaihdon muutos Q1/2020 vs. Q1/2019 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 12 Health Care (Orion, Pihlajalinna, Terveystalo, Revenio, Oriola) • Kaikilla yhtiöillä Terveystaloa lukuun ottamatta liikevaihto kasvoi Industrials (36 yhtiötä: Kone, YIT, Lehto, Huhtamäki, Uponor, Tikkurila, Cargotec..) • Liikevaihto laski 10/36 yhtiöstä • Kone, Huhtamäki, Konecranes, YIT, Metso pysyi lähes samana • Valmet + 20 % Consumer Services (mm. Finnair, Kesko, Viking Line, Stockmann, Alma Media, Sanoma, Ilkka-Yhtymä) • Liikevaihto laski 4/9 yhtiöstä • Painotalot ja Kesko pärjäsivät hyvin, samoin Tokmanni • Rankin lasku Finnair, Viking Line, Stockmann, (NoHo) -2% -2% -11% -13% -20% 0% 4% 6% 9,10% 9% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Technology Consumer Goods Materials Oil & Gas Utilities Consumer Services Financials Telecommunications Industrials HealthCare Telecommunications = Elisa, Oil & Gas = Neste, Utilities = Fortum. Kesko sisältyy Consumer Services -toimialaan.
 • 13. Liikevaihdon muutos Q1/2020 vs. Q1/2019 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 13 Technology (mm. TietoEVRY, Nokia, Technotree, Solteq, Basware, S-Secure): • Liikevaihto kasvoi 11/13 yhtiöllä. Consumer Goods (mm. Marimekko, Harvia, Apetit, Suominen, Raisio, Nokian Renkaat, Olvi, Rovio) • Liikevaihto laski 7/13 yhtiöstä • Ei laskenut: Harvia, Olvi, Apetit, HKScan, Raisio -2% -2% -11% -13% -20% 0% 4% 6% 9% 9% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Technology Consumer Goods Materials Oil & Gas Utilities Consumer Services Financials Telecommunications Industrials HealthCare Materials ( 7 yhtiötä mm. Stora Enso, UPM, Ahlstrom- Munksjö, Outokumpu, Kemira) • Liikevaihto laski 7/7 yhtiöstä: Stora Enso ja UPM eniten (lakot)
 • 14. Kannattavuus: Tulos verojen jälkeen muutos Q1/2020 vs. Q1/2019 1 (3) • Tulos verojen jälkeen laski kaikilla yhtiöillä -1,5 % suhteessa vertailukauteen. • 56 prosentilla (53/94) yhtiöistä tulos verojen jälkeen laski edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. • Mediaanitulos verojen jälkeen 2,1 (vrt. 3,0). • Toimialakohtaiset erot ovat suuret. Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 14
 • 15. Kannattavuus: Tulos verojen jälkeen muutos Q1/2020 vs. Q1/2019 2 (3) Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 15 Industrials (36 yhtiötä: Kone, YIT, Lehto, Huhtamäki, Uponor, Tikkurila, Cargotec..) • 8/36 positiivinen tulos • Cargotec -63% • Kone -10% • Wärtsilä -50 % • Huhtamäki + 20% Technology (12 yhtiötä, mm. TietoEVRY, Nokia, Technotree, Solteq, Basware, S-Secure): • Yhteenlaskettu tulos parani +86%:lla, mutta oli edelleen -61 meur negatiivinen • Tulos positiivinen 7/12 yhtiöllä Materials (mm. Ahlstrom-Munksjö, UPM, Stora Enso, Kemira, Outokumpu.) • Ahlstrom Munksjö paransi tulosta 4,1 -> 46,6 meur • Metsäyhtiöillä tulos laski (alkuvuoden lakot) StoraEnso: 226 -> 149 meur, UPM 304 ->192 meur • Outokumpu paransi tulosta -39 -> 22 meur -194% -90% -32% -27% -20% -19% 13% 29% 86% 161% -250% -200% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% Consumer Services Consumer Goods Oil & Gas Financials Industrials Materials Telecommunications HealthCare Technology Utilities
 • 16. Kannattavuus: Tulos verojen jälkeen muutos Q1/2020 vs. Q1/2019 3 (3) 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 16 Utilities (=Fortum) toimialan tulos sisältää 431 miljoonan euron myyntivoiton Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myynnistä ja kertaluonteisen -222 miljoonan euron tulosvaikutuksen liittyen Uniperin raportointiin tytäryhtiönä Consumer Services (mm. Finnair, Kesko, Viking Line, Stockmann, Alma Media, Sanoma, Ilkka-Yhtymä) • Yhteenlaskettu tulos oli -177 meur • Suurin yksittäinen tekijä Finnairin tappio (-143 meur). • Stockmannilla ei kovin paljon heikennystä vertailuvuoteen • Kesko + 20% • Alma Media + 12% Consumer Goods (mm. Marimekko, Harvia, Apetit, Suominen, Raisio, Nokian Renkaat, Olvi, Rovio) • Tuloksen laskun suurin yksittäinen elementti oli Nokian Renkaiden tulospudotus 194 -> 2,4 meur • Suominen +218 % • Hyvin pärjäsivät Altia, Atria, Olvi, Rovio -194% -90% -32% -27% -20% -19% 13% 29% 86% 161% -250% -200% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% Consumer Services Consumer Goods Oil & Gas Financials Industrials Materials Telecommunications HealthCare Technology Utilities
 • 17. 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 17 Cargotec: Koronaviruspandemia, kasvanut epävarmuus ja pandemiaan liittyvät viranomaistoimet ovat vaikuttaneet negatiivisesti Cargotecin toimintaympäristöön, tilauksiin, toimintoihin, hankintaketjuun ja toimituksiin. Pandemian vaikutus näkyi kaikissa liiketoiminta-alueissa, erityisesti tilauksissa sekä Hiabin liikevaihdossa ja tuloksessa. Wärtsilä: Koronaviruspandemian (COVID-19) vaikutukset, uusimmat talouden kehittymistä koskevat ennusteet ja öljyn hinnan jyrkkä lasku ovat vaikeuttaneet toimintaa sekä merenkulku- että energiamarkkinoilla. Alustilauksia kirjattiin vain 127 sopimusta (227 edellisvuoden vertailukaudella, lukuun ottamatta raportointikauden jälkeen rekisteröityjä tilauksia), mikä heijastelee vallitsevaa kysynnän epävarmuutta. Koronaviruksen (COVID-19) vuoksi kiinteiden kustannusten osuus oli tavallista suurempi ja kenttähuollon henkilöstön käyttöaste heikompi.Nokia: COVID-19:n vaikutus Nokian liiketoimintaan on toistaiseksi ollut suhteellisen rajallista ja pääasiassa liittynyt toimitusketjuhaasteisiin Kiinassa. Lisäksi COVID-19 on vaikuttanut tiettyjen varojen arvostukseen, kuten julkisesti noteerattomiin Nokian venture fund- sijoituksiin ja eläkejärjestelyihin liittyviin varoihin, joiden arvostus on luonnostaan haastavaa nopeasti muuttuvissa markkinatilanteissa. Ponsse: Koronapandemia alkoi kuitenkin selvästi vaikuttaa neljänneksen loppua kohti sekä metsäkoneiden kysyntään että komponenttien saatavuuteen. Vuoden 2019 puolella alkanut metsäkonemarkkinan heikkeneminen ja pandemian aiheuttama lisäshokki hiljensi metsäkoneiden kysyntää voimakkaasti useilla markkinoilla. Evli: Ennennäkemättömän rajun osakkeiden ja yrityslainojen laskun seurauksena Evlin oman taseen tuotot heikkenivät ja palkkiotuottojen kasvu hidastui. CapMan kirjasi sijoitustensa käyvistä arvoista 8,4 miljoonan euron (laskennallisen) arvonalennuksen (opo n. 100 meur). Kemira: Vuoden 2020 ensimmäistä neljännestä leimasi moni merkittävä tapahtuma: COVID-19- tilanne kehittyi maailmanlaajuiseksi pandemiaksi ja öljyn hinta laski selvästi. Lisäksi kahden viikon lakko Suomessa helmikuussa vaikutti Pulp & Paper -asiakkaisiimme. Tästä huolimatta meillä oli hyvä alku uudelle vuodelle, sillä pystyimme lieventämään näiden tapahtumien vaikutuksia hyvin. Myös kaikki tuotantolaitoksemme olivat toiminnassa koko neljänneksen ajan kaikilla maantieteellisillä alueilla. StoraEnso: Nykyinen tilanne on kiihdyttänyt paperin kysynnän laskua Euroopassa, ja konsernin muiden tuotteiden markkinaolosuhteiden vaihtelu jatkuu. Stora Enson tulos kärsi enemmänkin vuoden alun lakoista Suomessa.
 • 18. 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18 Marimekko: ”Koronaviruspandemialla tulee olemaan merkittävä negatiivinen vaikutus Marimekon liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuonna 2020”. Kivijalkakauppa sakkasi, mutta verkkokaupan kasvu johti viivästyksiin toimituksissa. Suominen: ”COVID-19 pandemia kasvatti myyntimääriä kaikilla markkina-alueillamme”. Orion: COVID-19-epidemia lisäsi alkuvuonna kysyntää kaikissa tuoteryhmissä, mutta etenkin itsehoitotuotteissa. COVID-19-epidemia lisäsi alkuvuonna kysyntää kaikissa tuoteryhmissä, mutta etenkin itsehoitotuotteissa. Orionin laaja tuotevalikoima saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tehdä tuotannossa vaaditun korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi. Saatavuushäiriöiden vaikutus liikevaihtoomme on viime vuosina voimistunut. Meneillään oleva COVID-19-pandemia on selkeästi nostanut tätä riskiä. ”Olvi-konsernin alkuvuoden liiketoiminta kehittyi erinomaisesti edelliseen vuoteen nähden. Myyntivolyymi ja liikevoitto kasvoivat selvästi kaikilla kotimarkkinoilla. Liikevoitto kasvoi yli 30 prosenttia. ” Kesko: Ruoan kysyntä hyvä, erityisesti verkkokaupassa, käyttötavara, rakentaminen ja talotekniikka sekä autokauppa laskee. Tokmanni: asiakasvirrat pienentyneet, keskiostos kasvanut, asiakkaat siirtyneet verkkokauppaan (liikevaihto kasvoi vertailukaudesta). F-Secure: Tähän mennessä pandemia ei ole vaikuttanut negatiivisesti F- Securen ohjelmistoliiketoimintaan yrityksille tai kuluttajille. Markkinaepävarmuuden ei odoteta vaikuttavan merkittävästi sopimusten uusimisiin. Ohjelmistotuotteiden ja hallinnoitujen tietoturvapalveluiden (MDR) uusmyynnissä voidaan kuitenkin nähdä mahdollista hidastumista loppuvuoden aikana.
 • 19. Kassa ja velkaantuneisuusaste 31.3.2020 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 19 • Kaikkien yhtiöiden yhteenlasketut kassavarat (n=87) olivat kasvaneet 26,3 %:lla per 31.3. verrattuna 31.12.2019 tilanteeseen • Kokonaisvelkaantuneisuusaste oli 54,5 % (yhteenlasketut korolliset velat / yhteenlaskettu oma pääoma) • Velkaantuneisuusaste oli keskimäärin 88,1 % Velkaantuneisuusaste: korolliset velat / oma pääoma. Otoksessa 87 / 85 yhtiötä
 • 20. Likviditeettitilanne ja toimenpiteet 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20 Varmistaakseen rahoituksensa koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa Marimekko solmi katsauskauden jälkeen uuden, lyhytaikaisen 10 miljoonan euron arvoisen valmiusluottolimiittisopimuksen sekä nosti pankkitilitililimiittiään 2,5 miljoonalla eurolla. (Marimekko) Koronaviruspandemian takia velkapääomamarkkinat ovat olleet vähemmän likvidejä maaliskuun alun jälkeen, ja myös yritystodistusmarkkinat Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ovat olleet lähes kiinni. Tämän johdosta Citycon on nostanut 150 miljoonaa euroa kommittoidusta syndikoidusta luottolimiitistään rahoittaakseen erääntyviä yritystodistuksiaan ja varmistaakseen riittävän likviditeetin operaatioilleen. (Citycon) Likviditeettitilanteemme on hyvä ja taseemme ja rahoitusasemamme ovat vahvoja. Ensimmäisen neljänneksen lopussa rahavarat olivat 53,8 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on 40 miljoonan euron rahoituslimiitti, josta on nostettu 20 miljoonaa euroa. Olemme myös kiinnittäneet erityistä huomiota kustannuksiimme ja ryhtyneet nopeisiin toimenpiteisiin kulutason sopeuttamiseksi tavoitteena tukea yhtiön lähiajan kannattavuutta. (CapMan) Yhtiö jatkaa toimia likviditeetin vahvistamiseksi ml. uusista rahoitusjärjestelyistä sopiminen COVID-19- pandemista johtuen. (Nokian Renkaat Oyj) Maksuvalmiuden vahvistamiseksi ja konsernin tulevaisuuden varmistamiseksi pitkittyneen koronavirusepidemian takia yhtiö on aloittanut neuvottelut lisärahoituksesta. (Viking Line) Kovenentit täyttyivät 03/20. Velat jäädytetään yrityssaneerauksessa. (Stockmann) Rahoitusasema säilyi hyvänä. (F-Secure Oyj) Tavoitteemme on näinä poikkeuksellisina aikoina suojata Nixun taloudellinen suorituskyky turvaamalla tulovirrat sekä vähentämällä kuluja vaiheittain. Lisäksi neuvottelemme uusista rahoitusjärjestelyistä turvataksemme riittävät kassavarat. (Nixu) Liquidity position improved during Q1 by raising new loans (Fiskars Oyj) Ensisijainen Yhtiö on käynnistänyt kirjallisen menettelyn koskien 27 meur jvk-lainan ehtojen muuttamista siten, että 1.7.2020 erääntyvää laina- aikaa pidennetään 12 kk. (Solteq) Yhtiö on saneerausmenettelysä; tarkka kuvaus TP 2019. (Tecnotree)
 • 21. Miltä tilanne näytti listayhtiöiden Q2/2020 raportoinnissa? 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 21
 • 22. Liikevaihdon kertyminen toimialoittain Helsingin Pörssi Q2/2020 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 22 *n=98, sis. Fortum
 • 23. Q2 Osavuosikatsaukset pähkinänkuoressa (n= 105) 1 (2) • Kokonaisliikevaihto laski lähes 9 % suhteessa vertailukauteen Q2/2019. (Q1/2020 vs. Q1/2019: -3,5 %) Q2 luku ei sisällä Fortumia (Uniper-yhdistely Fortumin konsernitilinpäätökseen vaikuttaa vertailukelpoisuuteen) • 54 prosentilla yhtiöistä liikevaihto laski (Q1: 38 %) • Yhteenlaskettu tulos verojen jälkeen laski 31,6 % suhteessa vertailukauteen (Q1: -1,5 %) • 49* prosentilla yhtiöistä tulos verojen jälkeen laski (Q1: - 56 %) • Kaikkien yhtiöiden yhteenlasketut kassavarat olivat kasvaneet 29 %:lla verrattuna 31.12.2019 (Q1: 26,3 %). Tämän selittänevät osaltaan yhtiöiden kassapuskureiden kasvattaminen normaalista, joka ilmiönä käynnistyi pandemian myötä maaliskuussa ja ei-pakollisten investointien jäädyttäminen. Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 23 *21.10.2020 korjattu luku 49 %
 • 24. Q2 Osavuosikatsaukset pähkinänkuoressa (n= 105) 2 (2) • Likviditeettitilannetta kuvattiin edelleen pääosin hyvänä. Yhtiöt kuvasivat ahkerasti toimenpiteitään maksuvalmiuden ja rahoituksen varmistamiseksi. • Kokonaisvelkaantuneisuusaste (yhteenlasketut korolliset velat / yhteenlaskettu oma pääoma) oli 62 % (Q1: 54,5 %) • Velkaantuneisuusaste oli keskimäärin 131 % (Q1: 89 %) • Arvonalentumisia muilla kun pankkitoimialoilla raportoivat 12 yhtiötä (Q1: 5 yhtiötä). • Osavuosikatsausjakso toteutui ennusteita parempana. Pääasiassa tämä johtui yritysten nopeasta reagoinnista pandemian alettua ja sopeutustoimien onnistumisesta. Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 24
 • 25. Liikevaihdon kehitys Q2/2020 verrattuna Q2/2019 • Kokonaisliikevaihto (pl. FortumUniper) laski lähes 9 % suhteessa vertailukauteen. (Q1/2020 vs. 2019: -3,5 %, ilman Fortumia -2 %) • 54 %:lla yhtiöistä liikevaihto laski (Q1: 38 %) • Mediaaniliikevaihto 70,5 meur (Q2/2019: 91,2 meur) 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 25 Kokonaisliikevaihto laski -8,8 % (ilman Fortumia) Consumer Services (mm. Finnair, Kesko, Viking Line, Stockmann, Alma Media, Sanoma, Ilkka-Yhtymä) - Liikevaihto laski 7/11 yhtiöstä - Keskolla, Tokmannilla ja Ilkka-Yhtymällä sekä tulos että liikevaihto kasvoivat - Finnairilla, NoHO Partnersilla, Viking Linella, Alma Medialla, PunaMusta Medialla, Sanomalla Stockmannilla sekä tulos että liikevaihto laskivat Industrials (35 yhtiötä: Kone, YIT, Lehto, Huhtamäki, Uponor, Tikkurila, Cargotec.. - Liikevaihto laski 18/35 yhtiöstä - Cargotec -17 % - Kone, Konecranes +/- 0 - Valmet + 2 % - Huhtamäki -8% - SRV +10 %, YIT – 8 % - Metso + 2 % Materials (Outokumpu, UPM, Stora, MetsäBoard, Ahlstrom-Munksjö, Kemira) • Liikevaihto laski kaikilla yhtiöillä
 • 26. Tulos verojen jälkeen kehitys Q2/2020 verrattuna Q2/2019 • Yhteenlaskettu tulos verojen jälkeen laski -31,6 % suhteessa vertailukauteen (n=95) (Q1: -1,5 %) • 49* %:lla yhtiöistä tulos verojen jälkeen laski (Q1: 56 %) • Keskimääräinen tulos laski vertailukauden 35 miljoonasta eurosta 24 miljoonaan euroon 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 26 Technology • Tulos verojen jälkeen heikkeni 9/13 yhtiöstä • Otoksen yhtiöiden yhteenlaskettu tulos verojen jälkeen oli 85 meur, ja parani merkittävästi vertailukauden negatiivisesta -168 meur:n tuloksesta, pääasiassa Nokian tulosparannuksen takia Materials • Tulos verojen jälkeen laski 3/6 yhtiöstä • Stora Enso + 177 % • Metsä Board + 41 % • Outokumpu - 717 %, UPM -58 % Industrials • Yhtiöistä 20/35 tulos verojen jälkeen laski • Kone + 2 % • Valmet + 13 % • Huhtamäki + 3% • Konecranes + 1343 % • Wärtsilä – 63 %, Cargotec -224 % -116% -63% -49% -45% -38% -21% -20% 11% 24% 150% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% Consumer Services Consumer Goods Financials Oil & Gas Utilities Materials Industrials Telecommunications HealthCare Technology Kokonaistulos laski -31,6 %
 • 27. Likviditeettitilanne osavuosikatsaushetkellä 30.6.2020 • Yhteenlaskettu kassa oli kasvanut 29 %:lla vuoden vaihteeseen verrattuna. Tämän selittänevät yhtiöiden kassapuskureiden kasvattaminen normaalista ja myös ei- pakollisten investointien jäädyttäminen • Likviditeettitilannetta kuvattiin edelleen pääosin hyvänä • Puolivuosikatsauksissa yhtiöt kuvaisivat pandemian laukaisemia maksuvalmiuden ja rahoituksen riittävyyden turvaamiseksi tekemiään toimenpiteitä ahkerasti 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 27 Kassan muutos % toimialoittain 30.6.2020 vs. 31.12.2019
 • 28. Velkaantuneisuusaste 30.6.2020 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 28 Yhtiöillä Keskimäärin 131 % Keskimääräinen velkaantuneisuusaste toimialoittain 30.6.2020 • Kokonaisvelkaantuneisuusaste (yhteenlasketut korolliset velat / yhteenlaskettu oma pääoma) oli 62 % (Q1: 54,5 %) • Velkaantuneisuusaste oli yhtiöillä keskimäärin 131 % (Q1: 88,1 %)
 • 29. Entä sitten arvonalentumiset? • Odotus oli, että arvonalentumiset ja indikaattoreista johtuvat arvonalentumistestaukset alkavat tulla ajankohtaiseksi Q2:lla tai myöhemmin − Tarkastelun aikajänteen määrittäminen on haasteellista. Pitkien aikajaksojen kassaviroja mallinnettaessa 3–6 kk on edelleen hyvin lyhyt jakso. • Q1/2020: Arvonalentumisia muilla kun pankkitoimialoilla raportoivat 5 yhtiötä − Raportoidut arvonalentumiset eivät olleet merkittäviä • Q2/2020: Arvonalentumisia muilla kun pankkitoimialoilla raportoivat 12 yhtiötä − Alaskirjaukset edelleen suhteellisesti varsin pieniä − Alaskirjauksista 4 kohdistui liikearvoon, kiinteistöihin kohdistui 3 yhtiön arvonalentumiskirjaukset ja loput koskivat laajemmin tiettyihin liiketoimiin liittyviä alaskirjauksia (käyttöomaisuus, vaihto- omaisuus jne.) − Liikearvojen alaskirjaukset olivat määrältään merkityksettömiä kyseisten yhtiöiden taseissa Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.10.2020 29 ”Lippo Suominen: ”Vasta vuoden viimeisen kvartaalin perusteella voidaan alkaa arvioida, miten koronavirus ja sen torjuntatoimet vaikuttavat yhtiöihin pidemmällä aikavälillä” (Talouselämä 9.4.)
 • 30. Q2/2020: likviditeetistä ja rahoitustilanteesta 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 30 Heinäkuussa liikkeeseen laskettu 125 milj. euron vakuudeton vaihtovelkakirjalaina on tärkeä rahoituselementti, joka parantaa velkojemme maturiteettiprofiilia näinä kovina aikoina. (Outokumpu) Konserni varmisti rahoitusasemaansa neuvottelemalla päärahoittajien kanssa väliaikaisista luottolimiittien nostoista. Rahoitusasema on pysynyt vakaana ja konsernin johto arvioi rahoitusaseman olevan riittävä koronaviruksen aiheuttaman epävarman markkinatilanteen mahdollisesta pitkittymisestä huolimatta eikä liiketoiminnan jatkuvuuteen liity epävarmuutta. (PunaMusta Media) Toisen kvartaalin aikana Wärtsilä on erityisellä huolellisuudella tarkistanut rahoitusriskinsä COVID-19 -pandemian vuoksi. Tarkistuksen seurauksena konsernin likviditeettireserviä on vahvistettu. Vuonna 2020 erääntyviä vahvistettuja luottolimiittisopimuksia on jatkettu vuoden 2021 loppuun asti ja samalla näiden limiittien kokonaismäärää on nostettu 20 milj. eurolla. Näin ollen käytettävissä olevien vahvistettujen luottolimiittisopimusten kokonaismäärä on nyt 660 milj. euroa, ja ne ovat kokonaan käyttämättä. Wärtsilä järjestelee myös uusia kahden vuoden lainoja. Näistä 40 milj. euron laina on jo nostettu ja yksi 40 milj. euron lainasopimus on jo allekirjoitettu. (Wärtsilä) Toiminnan edellytyksenä on, että Viking Line onnistuu vahvistamaan maksuvalmiutta esimerkiksi pankkilainan tai osakeannin avulla tai käyttöomaisuutta myymällä. (Viking Line) Kassavaramme pysyivät katsauskaudella edelleen kohtuullisella tasolla. Käymme kuitenkin aktiivista keskustelua rahoituskumppaniemme kanssa varmistaaksemme, että toimintamme ei häiriinny rahoituksellista syistä. (Martela) Metsä Boardin taloudellinen asema on hyvä. Lainojen maturiteettirakenne on terve ja yhtiöllä on riittävä maksuvalmius. Yhtiön kartonkituotevalikoima on kriisitilanteissa defensiivinen ja siten vahvana pysynyt rahavirta tukee taloudellista liikkumavaraa. (Metsä Board) Osana harkitsevaa pääomarakenteen hallintaamme, teimme proaktiivisia toimenpiteitä likviditeettiasemamme vahvistamiseksi vuoden 2020 toisella neljänneksellä nostamalla vierasta pääomaa nettomääräisesti 1,0 miljardi euroa. Tämän seurauksena vuoden 2020 toisen neljänneksen lopussa kassa ja lyhytaikaiset sijoitukset oli noin 7,5 miljardia euroa. (Nokia) Toiminnan edellytyksenä on, että Viking Line onnistuu vahvistamaan maksuvalmiutta esimerkiksi pankkilainan tai osakeannin avulla tai käyttöomaisuutta myymällä. (Viking Line)
 • 31. Kysymyksiä? 20.10.2020 Sirkku Palmuaro / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 31