Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ГАМЕТОГЕНЕЗА
- Гаметогенеза е процес на созревање намашките и женските полови клетки.- Се одвива во репродуктивниот системна единките и...
* Созревањето на женските гамети - јајцеклетки се вика оогенеза.* Создавањето и созревањето на машкитегамети – сперматозои...
ООГЕНЕЗА
Оогенеза е процесот на создавање исозревање на ооцитите (јајце клетките).Тој се одвива во овариумите. На крајотод овој про...
Уште пред раѓањето, во ембриогенезата, кајжената се создаваат околу 2 милиони првобитнинезрели јајце клетки од герминативн...
Јајце клетките во ваков вид остануваат вомирување сѐ до пубертетот. Во овој период одразвитокот кај жената се создава прва...
Во меѓувреме, бројот на незрелите јајце клетки сенамалува на 300 - 400.000. Од нив, во периодот наполовата зрелост останув...
Во понатамошните фази од оогенезата, секундарниотооцит (јајце клетката) со втора мејотичка делба сеподелува на јајце клетк...
СПЕРМАТОГЕНЕЗА
Сперматогенеза е процесот на создавањето исозревањето на машките гамети - сперматозоиди.Тој се одвива во семените каналчињ...
Создадените сперматогонии од герминативниотепител се делат по пат на митоза во тестисите и седобиваат два примарни спермат...
- Со прва мејоза, сперматоцитите се делат на двасекундарни сперматоцити, кои се хаплоидни.- Со втора мејоза на секундарнит...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

гаметогенеза весна карчевска

:)

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

гаметогенеза весна карчевска

 1. 1. ГАМЕТОГЕНЕЗА
 2. 2. - Гаметогенеза е процес на созревање намашките и женските полови клетки.- Се одвива во репродуктивниот системна единките и започнува кога одгерминативниот епител на семенитеканалчиња од тестисите кај мажите,односно јајчниците кај жените сесоздаваат првобитните сперматогонииили оогонии, кои се диплоидни.
 3. 3. * Созревањето на женските гамети - јајцеклетки се вика оогенеза.* Создавањето и созревањето на машкитегамети – сперматозоиди се викасперматогенеза.
 4. 4. ООГЕНЕЗА
 5. 5. Оогенеза е процесот на создавање исозревање на ооцитите (јајце клетките).Тој се одвива во овариумите. На крајотод овој процес се добива зрелахаплоидна јајце клетка.
 6. 6. Уште пред раѓањето, во ембриогенезата, кајжената се создаваат околу 2 милиони првобитнинезрели јајце клетки од герминативниот епител,настанати по пат на митоза, а познати под иметооогонии. Тие се сместени во примордијалнифоликули (јајнички меурчиња). Со нивно растењесе добиваат примарни ооцити. По пат на првамејотичка делба се создаваат секундарни јајцеклетки и една нефункционална хаплоидна клетка- прв полоцит.
 7. 7. Јајце клетките во ваков вид остануваат вомирување сѐ до пубертетот. Во овој период одразвитокот кај жената се создава првата зрелајајце клетка и има можности за оплодување.
 8. 8. Во меѓувреме, бројот на незрелите јајце клетки сенамалува на 300 - 400.000. Од нив, во периодот наполовата зрелост остануваат околу 400, од кои поправило на секои 28 денови созрева по една јајцеклетка, процес попознат како оваријален циклус.
 9. 9. Во понатамошните фази од оогенезата, секундарниотооцит (јајце клетката) со втора мејотичка делба сеподелува на јајце клетка и втор полоцит. Првиотполоцит може, а и не мора да помине низ вторатамејоза. Доколку се подели и тој, се добиваат и триполоцити (еден од делбата на секундарниот ооцит идве од првиот полоцит). Доколку во претходната фазанастане оплодување, следува фаза во која јајцеклетката преминува во зигот. Трите полоцитидегенерираат.
 10. 10. СПЕРМАТОГЕНЕЗА
 11. 11. Сперматогенеза е процесот на создавањето исозревањето на машките гамети - сперматозоиди.Тој се одвива во семените каналчиња натестисите. Сперматозоидите се создаваат одклетките на герминативниот епител што гиобложува ѕидовите на каналчињата.
 12. 12. Создадените сперматогонии од герминативниотепител се делат по пат на митоза во тестисите и седобиваат два примарни сперматоцити, кои, какои сперматогониите се диплоидни.
 13. 13. - Со прва мејоза, сперматоцитите се делат на двасекундарни сперматоцити, кои се хаплоидни.- Со втора мејоза на секундарните сперматоцитисе создаваат четири незрели хаплоиднисперматиди, од кои со спермиогенеза седиференцираат четири зрели сперматозоиди.

×