شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري

D
Dr. Farideh MashayekhStrategic Consultant in Educational Planning and Pedagogy um PEDAGOGY.CH

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري ترجة دکتر فريدة مشايخ پست‌الکترونيکي: f.mashayekh.pedagogy@gmail.com

:
f.mashayekh.pedagogy@pedagogy.ir
82
cognitivism
83
Cognitive engineering
Page
38
1
META_COGNITION
Page
39
MIT
Buer/1993
LT
Bruer
1993
Brien
1991
MIT
2
paradigm
3
Miller
4
Chomsky
5
Bruner
6
Goodnow
7
Austin
8
Newell
9
Simon
Page
40
Page
41
Noiseux
1997
10
modules
Page
42
11
m'emoire episodique
12
m'emoire semantique
Page
43
Noiseux
1997
13
savoir declarative
14
savoir procedural
Page
44
15
chunks
Page
45
Page
46
Gauthier et coll.
1999
Boissonnette, Richard.2001
P .82
Page
47
Gauthier et coll
1999
Gauthier et coll 1999
P.32
16
automatisation
Page
48
Crahay,1999,P.257
Bissonnette et Richard
2001
P.77
Page
49
Dempster
1991
Page
50
Tardit, J.Presseau,1998
17
thorndike
Page
51
,
,
,
Page
52
Page
53



Page
54
Page
55
Dweck,C.2000
18
scaffolding
Page
56











Page
57


Bissonnette, s.: Richard, M.(2005). Le
cognitivism et ses implications Pedagogiques,
dans: c. Gauthier et M. Tardif (sous la dir .de)
La PEDAGOGIE: Theories et Pratiques de
Lantiquite a mos jours. (2nd edition).
Quebec, Monreal: Gaetan Morin .Editeur.

Recomendados

FMB-ArticlesCollection21.pdf von
FMB-ArticlesCollection21.pdfFMB-ArticlesCollection21.pdf
FMB-ArticlesCollection21.pdfDr. Farideh Mashayekh
11 views3 Folien
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی von
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیDr. Farideh Mashayekh
3 views5 Folien
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv... von
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Dr. Farideh Mashayekh
27 views39 Folien
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری von
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
13 views28 Folien
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی von
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
12 views53 Folien
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال von
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
6 views22 Folien

Más contenido relacionado

Más de Dr. Farideh Mashayekh

نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان von
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیانDr. Farideh Mashayekh
9 views2 Folien
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار... von
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...Dr. Farideh Mashayekh
13 views4 Folien
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا... von
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...Dr. Farideh Mashayekh
9 views2 Folien
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند) von
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)Dr. Farideh Mashayekh
6 views3 Folien
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... von
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...Dr. Farideh Mashayekh
7 views4 Folien
حقوق بشر دیجیتال von
حقوق بشر دیجیتالحقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
6 views2 Folien

Más de Dr. Farideh Mashayekh(7)

نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان von Dr. Farideh Mashayekh
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار... von Dr. Farideh Mashayekh
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا... von Dr. Farideh Mashayekh
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند) von Dr. Farideh Mashayekh
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... von Dr. Farideh Mashayekh
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل von Dr. Farideh Mashayekh
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل

Último

Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23 von
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23BenotGeorges3
6 views17 Folien
Julia Margaret Cameron von
Julia Margaret Cameron Julia Margaret Cameron
Julia Margaret Cameron Txaruka
5 views20 Folien
Monthly Information Session for HMCS Vancouver (November 2023) von
Monthly Information Session for HMCS Vancouver (November 2023)Monthly Information Session for HMCS Vancouver (November 2023)
Monthly Information Session for HMCS Vancouver (November 2023)Esquimalt MFRC
216 views24 Folien
Abréviations et symboles (1).pdf von
Abréviations et symboles (1).pdfAbréviations et symboles (1).pdf
Abréviations et symboles (1).pdfStagiaireLearningmat
20 views2 Folien
La Lettre Formelle.pptx von
La Lettre Formelle.pptxLa Lettre Formelle.pptx
La Lettre Formelle.pptxstudymaterial91010
14 views10 Folien
Julia Margaret Cameron von
Julia Margaret CameronJulia Margaret Cameron
Julia Margaret CameronTxaruka
45 views20 Folien

Último(13)

Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23 von BenotGeorges3
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23
BenotGeorges36 views
Julia Margaret Cameron von Txaruka
Julia Margaret Cameron Julia Margaret Cameron
Julia Margaret Cameron
Txaruka5 views
Monthly Information Session for HMCS Vancouver (November 2023) von Esquimalt MFRC
Monthly Information Session for HMCS Vancouver (November 2023)Monthly Information Session for HMCS Vancouver (November 2023)
Monthly Information Session for HMCS Vancouver (November 2023)
Esquimalt MFRC216 views
Julia Margaret Cameron von Txaruka
Julia Margaret CameronJulia Margaret Cameron
Julia Margaret Cameron
Txaruka45 views
Presentation pfe final (7).pptx von BenAlayaSaida
Presentation pfe final (7).pptxPresentation pfe final (7).pptx
Presentation pfe final (7).pptx
BenAlayaSaida13 views
Cours SE Ordonnancement des processus - IPSET.pdf von MedBechir
Cours SE Ordonnancement des processus - IPSET.pdfCours SE Ordonnancement des processus - IPSET.pdf
Cours SE Ordonnancement des processus - IPSET.pdf
MedBechir15 views
Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23 von BenotGeorges3
Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23
Newsletter SPW Agriculture en province de LIEGE du 28-11-23
BenotGeorges316 views
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23 (adapté au 2... von BenotGeorges3
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23 (adapté au 2...Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23 (adapté au 2...
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 13-11-23 (adapté au 2...
BenotGeorges323 views
Formation M2i - Augmenter son impact en communication et en management grâce... von M2i Formation
Formation M2i - Augmenter son impact en communication et en management grâce...Formation M2i - Augmenter son impact en communication et en management grâce...
Formation M2i - Augmenter son impact en communication et en management grâce...
M2i Formation6 views