تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری

D
Dr. Farideh MashayekhStrategic Consultant in Educational Planning and Pedagogy um PEDAGOGY.CH
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
f.mashayekh.pedagogy@gmail.com
‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫تخصصی‬ ‫نشست‬
:
26
‫ماه‬ ‫مرداد‬
1394
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 1
‫خرد‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫خداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 2
Adamson, C. (2012)

‫توسعه‬ ‫اهداف‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ، ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫نهادهای‬،‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬
‫هزاره‬
(MDGs)
‫زمانی‬ ‫بردار‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫وپایش‬
2015
‫نوبرای‬ ‫اهداف‬،
‫توسعه‬ ‫برنامه‬
2015
-
2030
‫اند‬ ‫نموده‬ ‫واعالم‬ ‫تدوین‬
.

‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫برنامه‬ ‫اهداف‬ ‫درتعریف‬
2015
-
2030
‫بر‬،
«
‫تضمین‬
‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫گیرنده‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫آموزش‬
»
‫و‬
‫مادام‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ارتقائ‬
‫شهروندان‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫العمر‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تاکید‬ ،
(
‫شماره‬ ‫اصل‬
4
)

‫اجرائی‬ ‫ونهادهای‬ ‫ملی‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ،‫عضو‬ ‫کشورهای‬
‫به‬ ‫ملزم‬ ،‫کشورها‬ ‫این‬ ‫در‬
‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫با‬ ‫همگام‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬
‫زمینه‬ ‫چهار‬ ‫در‬
:
‫وآموزش‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬، ‫زیست‬ ‫محیط‬،‫آب‬،‫انرژی‬
‫می‬،
‫باشند‬
.
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 3
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 4

‫افق‬ ‫در‬
2050
،‫زندگی‬ ‫ابعاد‬ ‫تمام‬ ‫بر‬ ‫ماشین‬ ‫هوشمندی‬ ‫گسترش‬ ‫با‬
‫فناوری‬ ‫ومهندسی‬ ‫سوادرایانه‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫یادگیری‬
(techno-
engineering)
‫و‬ ،
Cognitive computing
‫شود‬ ‫می‬ ‫تاکید‬
.

‫شناختی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
-
‫سازی‬ ‫آگاه‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬
‫افق‬ ‫در‬،‫وپاسخگو‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ، ‫انسان‬ ‫سازی‬ ‫وتوانمند‬
‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬، ‫پیش‬ ‫از‬ ‫وبیش‬ ‫اندازه‬ ‫همان‬ ‫به‬، ‫آینده‬
.

، ‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫راهبردی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫در‬
‫فنی‬ ‫گزینه‬ ‫میان‬ ‫انتخاب‬
-
‫ماشین‬ ‫با‬ ‫ماشین‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬
(MMI)
‫یا‬
‫اجتماعی‬
-
‫ماشین‬ ‫با‬ ‫انسان‬ ‫وتعامل‬ ‫فنی‬
(HCI)
‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬،
.
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 5

‫فناوری‬ ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬
-
‫مهندسی‬
–
‫حاکمیت‬ ‫با‬ ‫سودآوری‬ ‫غایت‬ ‫ودر‬ ‫مصرف‬،‫تولید‬،‫اقتصادی‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫قالب‬ ،‫بازار‬
.

‫اجتماعی‬ ‫گزینه‬ ‫در‬
-
،‫فناوری‬ ‫رشد‬ ‫پیوندبا‬ ‫در‬،‫فناوری‬
‫رشد‬
‫شهروندان‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫وچند‬ ‫شناختی‬ ‫صالحیتهای‬
‫از‬،
‫اجتماعی‬ ‫تعامالت‬ ‫طریق‬
–
‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬، ‫پداگوژیک‬
.
‫شهروند‬ ،‫نتیجه‬ ‫در‬
، ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫دغدغه‬ ‫با‬، ‫کننده‬ ‫ومصرف‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬
‫یابد‬ ‫می‬ ‫رشد‬ ‫امکان‬
.
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 6
‫اجتماعی‬ ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫صورت‬ ‫در‬
-
‫در‬،‫فناوری‬
‫شناختی‬ ‫حیطه‬
‫برای‬ ،
‫گذر‬
:

‫از‬
‫سطحی‬ ‫یادگیری‬
:
‫اجرا‬ ‫وبه‬ ،‫درک‬،‫دریافت‬ ‫توانایی‬ ‫یعنی‬
‫درآوردن‬
(
‫فرمانبرداری‬
)

‫به‬
‫عمقی‬ ‫یادگیری‬
:
‫ارزیابی‬، ‫ترکیب‬،‫تحلیل‬ ‫توانایی‬ ‫یعنی‬
‫وفراشناخت‬
(
‫وپاسخگویی‬ ‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ ‫با‬ ‫خالقیت‬
)
‫روز‬ ‫وبه‬ ‫درست‬ ‫فهم‬ ‫برای‬ ،‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬،‫راهبردی‬ ‫عزم‬ ‫به‬
‫کاربرد‬ ،
‫پداگوژی‬
(
‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬
-
‫یادگیری‬
)
‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬
‫وارتباطات‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫وتوصیه‬ ‫است‬ ‫نیاز‬
.
(UNESCO,2015)
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 7

‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬،‫نخست‬، ‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬ ‫هر‬
.

‫نو‬ ‫دانش‬ ‫وتولید‬ ‫گوناگون‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫یادگیری‬
.

‫حافظه‬ ‫در‬ ‫نو‬ ‫دانش‬ ‫تنیدن‬ ‫هم‬ ‫ودر‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫یعنی‬ ‫گیری‬ ‫یاد‬
‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫نو‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬
.

‫ازدو‬ ‫متشکل‬ ‫انتهاست‬ ‫بدون‬ ‫دانش‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬
‫یکدیگر‬ ‫ومکمل‬ ‫ساختارجدا‬
:
‫معنایی‬ ‫وحافظه‬ ‫روایتی‬ ‫حافظه‬
.

‫روایتی‬ ‫حافظه‬
‫ایست‬ ‫نامه‬ ‫وزیست‬ ‫خاطرات‬ ‫برگیرنده‬ ‫در‬
.

‫مفهومی‬ ‫یا‬ ‫معنایی‬ ‫حافظه‬
‫ماست‬ ‫زبانشناختی‬ ‫حافظه‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬
‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫داریم‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مفاهیمی‬ ‫تمام‬ ‫ونگهداری‬
.
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 8
◦
،‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬
‫کیفیت‬
‫آموزی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫آموزش‬
‫ای‬ ‫حرفه‬
، ‫بیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬،‫نو‬ ‫نسلهای‬
‫نزدیک‬ ‫آینده‬ ‫دغدغه‬
‫را‬ ‫ما‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬
.
◦
،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬
‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫به‬ ‫توجه‬
-
‫یادگیری‬
(
‫پداگوژی‬
)
‫مانند‬،
‫و‬ ‫محوری‬ ‫واقعیت‬ ‫یک‬ ‫وفناوری‬ ‫علم‬
‫اجتناب‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬
‫فرهنگ‬ ‫در‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫معاصر‬
.
◦
‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫امروز‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
،
‫شود‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫ذهنی‬ ‫وهم‬ ‫عینی‬ ‫هم‬ ‫کیفیت‬
.
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 9

،‫امروز‬
‫رسه‬ ‫مد‬ ‫شدن‬ ‫همگانی‬
‫گوناگون‬ ‫سطوح‬ ‫به‬ ‫ودسترسی‬
‫آموزش‬
(
‫برخط‬ ‫یا‬ ‫حضوری‬
)
‫در‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫اقشار‬ ‫تمامی‬،
‫پداگوژی‬ ‫با‬ ‫تماس‬
‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬
.

‫ما‬ ‫از‬ ‫هریک‬
‫وتحت‬ ‫با‬ ‫منطبق‬
‫پداگوژی‬ ‫نوعی‬ ‫تاثیر‬
‫شکل‬
‫گیریم‬ ‫می‬ ‫وشکل‬ ‫ایم‬ ‫گرفته‬
.

‫دانش‬ ‫اقتصاد‬ ‫عصر‬ ‫در‬،‫امروز‬
–
‫جهان‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬،‫بنیان‬
،‫هستند‬ ‫مواجه‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫و‬
‫در‬ ‫آن‬ ‫بخشی‬ ‫واثر‬ ‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫بازاندیشی‬
‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫مخاطرات‬ ‫کاهش‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ،
.
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 10

، ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬
‫عمل‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫تجربه‬ ‫کیفیت‬
‫بر‬ ،
‫جمله‬ ‫از‬، ‫شخصی‬ ‫گیهای‬ ‫ویژ‬ ‫حسب‬
:
‫تسلط‬،‫جسمی‬ ‫توانائی‬،‫جنسیت‬،‫سن‬
‫موقعیت‬،‫دین‬،‫عالقه‬، ‫صالحیت‬،‫مهارت‬،‫دانش‬،‫زبان‬ ‫بر‬
‫زمینه‬
(
‫اجتماعی‬،‫اقتصادی‬،‫فرهنگی‬
)
‫و‬
...
،
‫شود‬ ‫می‬ ‫تعریف‬
.

‫تولید‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫پژوهی‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫مطالعات‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬
‫خدمات‬ ‫عرضه‬،‫کاال‬
(
‫آموزش‬ ‫جمله‬ ‫از‬
)
،‫بخش‬ ‫اثر‬ ‫های‬ ‫استقرارنظام‬ ‫و‬
‫گیرد‬ ‫قرارمی‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
.

‫اطالعات‬ ‫عرضه‬ ‫برای‬ ‫آموزشی‬ ‫یا‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫امروز‬
‫کیفیت‬ ‫کدام‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫وخدمات‬
:
‫شود؟‬ ‫طراحی‬ ‫باید‬ ‫ذهنی‬ ‫یا‬ ‫عینی‬

‫تمیزکیفیت‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫نقش‬
‫ساختن‬ ‫تا‬ ‫اطالعات‬ ‫عرضه‬ ‫الگوهای‬
‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫دانش‬
.
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 11
◦
‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫در‬ ‫شانس‬ ‫برابری‬ ‫گسترش‬ ‫امکان‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫امروز‬
‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫ومواد‬ ‫آموزش‬
OERs)
)
‫خط‬ ‫وبر‬ ،‫باز‬ ،‫گسترده‬ ‫درسهای‬،
◦
(MOOCs)
‫عبارت‬ ‫به‬ ‫ویا‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫برای‬ ‫مطالبه‬،
‫است‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫نیز‬ ‫یادگیرنده‬ ‫عملکرد‬ ‫دیگرکیفیت‬
.
◦
‫عبارتست‬ ‫مطرح‬ ‫راهبردی‬ ‫پرسش‬
:
‫افزایش‬ ‫با‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬
‫افزایش‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬، ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫ومواد‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫فرصت‬
‫داد؟‬
◦
‫در‬ ‫را‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬
‫پداگوژی‬ ‫دانش‬ ‫پیوند‬
‫فناوری‬ ‫دانش‬ ‫با‬
‫کرد‬ ‫جستجو‬ ‫باید‬
.
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 12

‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫پداگوژی‬ ‫اهمیت‬
-
‫روست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬
‫علم‬ ‫که‬
(
‫گرایی‬ ‫تجربی‬
)
‫وهنر‬
(
‫علم‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫خالقیت‬
)
‫پیوند‬ ‫در‬
‫تدریس‬ ‫حرفه‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫در‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫صورت‬ ‫وبه‬ ‫بایکدیگر‬
‫است‬ ‫موثر‬ ، ‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫ی‬ ‫برا‬
.

‫وارزیابی‬ ‫اجرا‬،‫ریزی‬ ‫برنامه‬،‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫چرخه‬ ‫در‬
‫شناخت‬ ‫تعهددر‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫کشور‬ ‫هر‬ ‫موفقیت‬،‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬
‫امکانات‬ ‫وبسیج‬ ‫پداگوژی‬ ‫معنایی‬ ‫بار‬ ‫تحول‬ ‫سیر‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫مند‬ ‫وبهره‬
‫است‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫وکالبدی‬ ‫مالی‬
.
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 13
‫سازمان‬ ‫توسعه‬ ‫برنامه‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اثربخشی‬ ‫ساالنه‬
‫ملل‬
(UNDP)
‫نشانگرهای‬ ‫با‬
«
‫انسانی‬ ‫توسعه‬
»
‫می‬ ‫قرار‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬
‫گیرد‬
.
‫در‬ ‫ایران‬ ‫رتبه‬
2013
‫روی‬
187
‫کشور‬
75
‫است‬ ‫بوده‬
.
‫توسط‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫سنجش‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫برنامه‬
OECD
‫نهادهای‬ ‫وسایر‬ ،
‫در‬،‫را‬ ‫کشورها‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫عملکرد‬ ‫نیز‬، ‫المللی‬ ‫بین‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫رصد‬ ،‫جهانی‬ ‫مقیاس‬
.
‫در‬ ‫شده‬ ‫استاندارد‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫درسی‬ ‫کتابهای‬ ‫مطالعات‬ ‫این‬ ‫در‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫فرض‬ ‫تدریس‬ ‫خدمت‬
.
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 14

‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫گسترش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫طور‬ ‫به‬ ‫برخط‬ ‫ودروس‬ ‫درسی‬ ‫متون‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬،‫یادگیری‬
‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫ودانشجویان‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬، ‫ااساتید‬ ،‫معلمان‬ ‫برای‬ ‫رایگان‬
‫است‬
.

‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫آخرین‬ ‫طبق‬
(
‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬
)
‫در‬ ‫یادگیری‬،
‫ذهن‬ ‫سازنده‬ ‫که‬، ‫زمینه‬ ‫محوریت‬ ‫با‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫وتامل‬، ‫تجربه‬، ‫تعامل‬
‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬،‫است‬ ‫یادگیرنده‬ ‫وزبان‬
.

‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬
-
‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫محتوایی‬ ‫یادگیری‬
‫باشد‬ ‫یادگیرنده‬ ‫وتجربه‬ ‫فرهنگی‬ ‫بستر‬ ‫با‬ ‫پیوند‬
.
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 15

،‫درسی‬ ‫متون‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫برای‬ ‫فناوری‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬
‫بدون‬، ‫که‬ ‫است‬ ‫دیداکتیک‬ ‫کننده‬ ‫تسهیل‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫یا‬ ‫چاپی‬ ‫از‬ ‫اعم‬
‫است‬ ‫ناکافی‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬، ‫پداگوژی‬ ‫با‬ ‫پیوند‬
.

‫پردازش‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پداگوژی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬
‫میان‬ ‫وتعامل‬ ‫همیاری‬ ‫با‬، ‫دانش‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫وتبدیل‬
‫نمود‬ ‫تعریف‬ ‫وبستر‬ ‫منابع‬،‫مربی‬،‫یادگیرنده‬
.

‫میریو‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬
(
2012
)
‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫تدریس‬ ‫در‬ ‫بد‬ ‫یا‬ ‫خوب‬ ‫روش‬
‫بلکه‬
«
‫پداگوژیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬
»
‫شدن‬ ‫گیر‬ ‫در‬ ‫مستلزم‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬
‫اجتماعی‬ ‫مسئله‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫یادگیرنده‬
-
‫است‬ ‫شناختی‬
.
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 16

‫هوشیار‬ ‫دکتر‬ ‫روانشاد‬ ‫را‬ ‫پداگوژیک‬ ‫موقعیت‬
‫معادل‬
«
‫یادگیری‬ ‫مطلوب‬ ‫موقعیت‬
»
‫کرده‬ ‫تعریف‬
‫است‬
(
،‫هوشیار‬
1327
:)
«
‫عمل‬ ‫پرورشکار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلوب‬
‫متربی‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پرورشی‬
‫گردد‬ ‫مربی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬
.
»
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 17
‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫یا‬ ،‫تدریس‬ ‫حرفه‬
‫یاددهی‬ ‫فرایند‬
-
‫یادگیری‬
‫گیرنده‬ ‫بر‬ ‫در‬
‫است‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫دوبخش‬
:
1
-
‫دانش‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫وساختار‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬
‫به‬ ‫درسی‬ ‫متن‬ ‫قالب‬ ‫در‬
‫که‬ ‫مدرس‬ ‫وسیله‬
‫دیداکتیک‬
‫یا‬ ‫ریاضیات‬ ‫دیداکتیک‬ ‫مانند‬،‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬
‫خارجی‬ ‫زبان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫دیداکتیک‬
.
2
-
‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫وتبدیل‬ ‫پردازش‬
‫میان‬ ‫تعامالت‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫سازماندهی‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ،‫وبستر‬ ‫منابع‬ ،‫مدرس‬ ،‫یادگیرنده‬
‫بخش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مدرس‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫پداگوژیک‬
‫پداگوژی‬
‫تعلق‬
‫دارد‬
(
،‫آلته‬
1997
.)
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 18
 Equity pedagogies and research
methodologies(AERA,2014),
 Quest for culturally revealed pedagogies in
teacher education programs(AERA,2014),
 Explicit pedagogy ( Gautier,TT,2013),
 Optimize your pedagogical capital(HR),
 Pedagogical Radar(France,2013),
 GEOPARK and pedagogy(France,2015),
 Nero-pedagogy : Brain, Body and mind(APA)
 Pedagogy of the oppressed(Frreire,1976)
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 19

‫برای‬
‫پداگوژی‬ ‫معنایی‬ ‫بار‬ ‫تحول‬
‫از‬،‫نوین‬ ‫پداگوژی‬ ‫به‬ ‫ازسنتی‬
«
‫گی‬ ‫هلل‬
»
‫تا‬
«
‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬
»
، ‫عمل‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫وکاربرد‬
‫در‬
‫غرب‬
‫است‬ ‫گذشته‬ ‫دوهزاره‬ ‫از‬ ‫بیش‬،
.

،‫زمانی‬ ‫بردار‬ ‫این‬ ‫در‬
:
‫نوزایی‬ ‫عصر‬،‫وسطی‬ ‫قرون‬ ‫تا‬، ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫از‬
‫سقراط‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ،‫معاصر‬ ‫ودوران‬ ‫روشنگری‬ ‫تاعصر‬،
‫اندیشه‬ ‫با‬ ،‫اند‬ ‫کوشیده‬ ‫دیگر‬ ‫آوران‬ ‫ونام‬ ،‫ویگوتسکی‬ ‫و‬ ‫پیاژه‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬
‫برای‬ ‫را‬ ‫گرانسنگی‬ ‫میراث‬ ‫نمودن‬ ‫مدون‬ ‫امکان‬ ،‫پداگوژیک‬ ‫وعمل‬
‫سازند‬ ‫فراهم‬،‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬،‫معاصر‬ ‫مسئول‬ ‫دانشگاهیان‬
.
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 20

‫گرانقدر‬ ‫میراث‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نرسیده‬ ‫آن‬ ‫وقت‬ ‫آیا‬
‫ایران‬ ‫کهن‬ ‫سرزمین‬
‫اسالمی‬
‫ملی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬،‫مسئول‬ ‫دانشگاهیان‬ ‫توسط‬ ‫نیز‬
‫زمینه‬ ‫در‬ ‫پژوهشی‬
:
«
‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬
-
‫زمین‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬
:
‫از‬
‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬
»
‫گردد؟‬ ‫تدوین‬
‫سپاس‬ ‫با‬
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 21
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 22
Source : http://www.sigchi.ir http://www.slideshare.net/ShellTerrell/back-to-school-like-a-boss-
10-tips/
-
‫موریس‬ ، ‫تاردیف‬ ‫و‬ ‫کلرمون‬ ،‫گوتیه‬
(.
2005
.)
|
‫پداگوژی‬
:
‫علم‬
‫یاددهی‬ ‫وهنر‬
-
‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬
(
‫نظریه‬
‫وکاربرد‬
.)
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫ترجمه‬
.
‫تهران‬
:
‫سمت‬ ‫انتشارات‬
.
- Bates, T. (2015). Teaching in Digital age.
- www.tonybates.ca/
- UNESCO(2015). Online, Open and Flexible
Higher Education form the Future We want. From
Statements to Action: Equity, Access , and Quality
Learning Outcomes, 9-11 June, UNESCO, Paris.
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 23
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 24
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 25
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 26
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 27
1
-
‫اهمیت‬
”
‫شناسی‬ ‫معنا‬
”
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫دانش‬ ‫وارتقائ‬ ،‫اجرا‬ ‫تا‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫وتفاهم‬ ‫تفهیم‬ ‫در‬
2
-
‫در‬ ‫شناسی‬ ‫معنا‬ ‫راهبردی‬ ‫نقش‬ ‫اهمیت‬
“
‫گزینی‬ ‫واژه‬
“
‫ومکان‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬
3
-
‫راهبردی‬ ‫معنایی‬ ‫بار‬
”
‫پداگوژی‬
“
1
-
3
-
‫هنر‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫در‬
2
-
3
-
‫کلیسا‬ ‫حاکمیت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫وسطا‬ ‫قرون‬ ‫در‬
3
-
3
-
‫انسان‬ ‫حاکمیت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫رنسانس‬ ‫عصر‬ ‫در‬
4
-
3
-
‫کودک‬ ‫شناخت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫روشنگری‬ ‫قرن‬ ‫در‬
:
‫طبیعت‬
–
‫فرهنگ‬
5
-
3
-
‫روانشناسی‬ ‫ومکاتب‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫علوم‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫در‬
:
‫وشناخت‬ ‫گرایی‬ ‫رفتار‬
‫اجتمایی‬ ‫سازاگرایی‬، ‫گرایی‬ ‫سازا‬،‫گرایی‬
6
-
3
-
‫کاربر‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬
-
‫یتناهی‬ ‫ال‬ ‫وهستی‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ،‫دیگری‬ ‫با‬ ،‫خود‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬
4
-
‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫محیط‬ ‫کیفیت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬
5
-
‫پداگوژی‬ ‫ونقش‬ ‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫در‬ ‫رسمی‬ ‫آموزش‬ ‫نظام‬ ‫مفهومی‬ ‫الگوی‬ ‫بر‬ ‫سیستمیک‬ ‫تاملی‬
10/05/2023
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬
-
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
-
26
-
5
-
94 28
1 von 28

Recomendados

تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری von
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریPEDAGOGY.IR
218 views30 Folien
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی von
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
12 views53 Folien
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی von
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیPEDAGOGY.IR
678 views53 Folien
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال von
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
6 views22 Folien
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع... von
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...PEDAGOGY.IR
369 views42 Folien
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا... von
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...Dr. Farideh Mashayekh
12 views43 Folien

Más contenido relacionado

Similar a تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری

سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال von
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
1.9K views51 Folien
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل von
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملDr. Farideh Mashayekh
11 views4 Folien
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال von
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
216 views25 Folien
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه von
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهنگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهPEDAGOGY.IR
322 views34 Folien
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی von
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژیPEDAGOGY.IR
17 views51 Folien
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان von
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیانDr. Farideh Mashayekh
9 views2 Folien

Similar a تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری (20)

سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال von PEDAGOGY.IR
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
PEDAGOGY.IR 1.9K views
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل von Dr. Farideh Mashayekh
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال von PEDAGOGY.IR
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
PEDAGOGY.IR 216 views
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه von PEDAGOGY.IR
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهنگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
PEDAGOGY.IR 322 views
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی von PEDAGOGY.IR
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
PEDAGOGY.IR 17 views
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان von Dr. Farideh Mashayekh
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
دامن کلوش von simakade
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوش
simakade46 views
Development and validation of moocs instructional design model based connecti... von Eisa Rezaei
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Eisa Rezaei207 views
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال von Dr. Farideh Mashayekh
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
برنامه عملیاتی94 95 von danesh_fd
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95
danesh_fd142 views
برنامه عملیاتی94 95 von danesh_fd
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95
danesh_fd358 views
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr... von Eisa Rezaei
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Eisa Rezaei98 views
سواد اطلاعاتی در ایران: مروری اجمالی بر وضعیت فعالیتهای سواد اطلاعاتی در ایران von Maryam Nazari
سواد اطلاعاتی در ایران: مروری اجمالی بر وضعیت فعالیتهای سواد اطلاعاتی در ایرانسواد اطلاعاتی در ایران: مروری اجمالی بر وضعیت فعالیتهای سواد اطلاعاتی در ایران
سواد اطلاعاتی در ایران: مروری اجمالی بر وضعیت فعالیتهای سواد اطلاعاتی در ایران
Maryam Nazari2K views
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع von Siamak H. Mehrabani
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
تربيت معنوي و اخلاقي شاه von Homa Raeisdana
تربيت معنوي و اخلاقي شاهتربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاه
Homa Raeisdana164 views
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators) von Mohsen Sharifirad
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
Mohsen Sharifirad895 views
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ... von PEDAGOGY.IR
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
PEDAGOGY.IR 8 views
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی von Hassan Najafi
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسیعوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
Hassan Najafi60 views

Más de Dr. Farideh Mashayekh

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري von
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريDr. Farideh Mashayekh
5 views21 Folien
FMB-ArticlesCollection21.pdf von
FMB-ArticlesCollection21.pdfFMB-ArticlesCollection21.pdf
FMB-ArticlesCollection21.pdfDr. Farideh Mashayekh
11 views3 Folien
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی von
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیDr. Farideh Mashayekh
3 views5 Folien
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv... von
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Dr. Farideh Mashayekh
27 views39 Folien
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا... von
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...Dr. Farideh Mashayekh
9 views2 Folien
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند) von
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)Dr. Farideh Mashayekh
6 views3 Folien

Más de Dr. Farideh Mashayekh(8)

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري von Dr. Farideh Mashayekh
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی von Dr. Farideh Mashayekh
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv... von Dr. Farideh Mashayekh
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا... von Dr. Farideh Mashayekh
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند) von Dr. Farideh Mashayekh
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... von Dr. Farideh Mashayekh
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...

تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری

 • 1. ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ f.mashayekh.pedagogy@gmail.com ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫تخصصی‬ ‫نشست‬ : 26 ‫ماه‬ ‫مرداد‬ 1394 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 1 ‫خرد‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫خداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬
 • 2. 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 2 Adamson, C. (2012)
 • 3.  ‫توسعه‬ ‫اهداف‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ، ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫نهادهای‬،‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫هزاره‬ (MDGs) ‫زمانی‬ ‫بردار‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫وپایش‬ 2015 ‫نوبرای‬ ‫اهداف‬، ‫توسعه‬ ‫برنامه‬ 2015 - 2030 ‫اند‬ ‫نموده‬ ‫واعالم‬ ‫تدوین‬ .  ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫برنامه‬ ‫اهداف‬ ‫درتعریف‬ 2015 - 2030 ‫بر‬، « ‫تضمین‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫گیرنده‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫آموزش‬ » ‫و‬ ‫مادام‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ارتقائ‬ ‫شهروندان‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫العمر‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تاکید‬ ، ( ‫شماره‬ ‫اصل‬ 4 )  ‫اجرائی‬ ‫ونهادهای‬ ‫ملی‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ،‫عضو‬ ‫کشورهای‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ،‫کشورها‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫با‬ ‫همگام‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫زمینه‬ ‫چهار‬ ‫در‬ : ‫وآموزش‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬، ‫زیست‬ ‫محیط‬،‫آب‬،‫انرژی‬ ‫می‬، ‫باشند‬ . 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 3
 • 4. 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 4
 • 5.  ‫افق‬ ‫در‬ 2050 ،‫زندگی‬ ‫ابعاد‬ ‫تمام‬ ‫بر‬ ‫ماشین‬ ‫هوشمندی‬ ‫گسترش‬ ‫با‬ ‫فناوری‬ ‫ومهندسی‬ ‫سوادرایانه‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫یادگیری‬ (techno- engineering) ‫و‬ ، Cognitive computing ‫شود‬ ‫می‬ ‫تاکید‬ .  ‫شناختی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ - ‫سازی‬ ‫آگاه‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫افق‬ ‫در‬،‫وپاسخگو‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ، ‫انسان‬ ‫سازی‬ ‫وتوانمند‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬، ‫پیش‬ ‫از‬ ‫وبیش‬ ‫اندازه‬ ‫همان‬ ‫به‬، ‫آینده‬ .  ، ‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫راهبردی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫فنی‬ ‫گزینه‬ ‫میان‬ ‫انتخاب‬ - ‫ماشین‬ ‫با‬ ‫ماشین‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ (MMI) ‫یا‬ ‫اجتماعی‬ - ‫ماشین‬ ‫با‬ ‫انسان‬ ‫وتعامل‬ ‫فنی‬ (HCI) ‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬، . 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 5
 • 6.  ‫فناوری‬ ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ - ‫مهندسی‬ – ‫حاکمیت‬ ‫با‬ ‫سودآوری‬ ‫غایت‬ ‫ودر‬ ‫مصرف‬،‫تولید‬،‫اقتصادی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫قالب‬ ،‫بازار‬ .  ‫اجتماعی‬ ‫گزینه‬ ‫در‬ - ،‫فناوری‬ ‫رشد‬ ‫پیوندبا‬ ‫در‬،‫فناوری‬ ‫رشد‬ ‫شهروندان‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫وچند‬ ‫شناختی‬ ‫صالحیتهای‬ ‫از‬، ‫اجتماعی‬ ‫تعامالت‬ ‫طریق‬ – ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬، ‫پداگوژیک‬ . ‫شهروند‬ ،‫نتیجه‬ ‫در‬ ، ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫دغدغه‬ ‫با‬، ‫کننده‬ ‫ومصرف‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫رشد‬ ‫امکان‬ . 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 6
 • 7. ‫اجتماعی‬ ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ - ‫در‬،‫فناوری‬ ‫شناختی‬ ‫حیطه‬ ‫برای‬ ، ‫گذر‬ :  ‫از‬ ‫سطحی‬ ‫یادگیری‬ : ‫اجرا‬ ‫وبه‬ ،‫درک‬،‫دریافت‬ ‫توانایی‬ ‫یعنی‬ ‫درآوردن‬ ( ‫فرمانبرداری‬ )  ‫به‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ : ‫ارزیابی‬، ‫ترکیب‬،‫تحلیل‬ ‫توانایی‬ ‫یعنی‬ ‫وفراشناخت‬ ( ‫وپاسخگویی‬ ‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ ‫با‬ ‫خالقیت‬ ) ‫روز‬ ‫وبه‬ ‫درست‬ ‫فهم‬ ‫برای‬ ،‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬،‫راهبردی‬ ‫عزم‬ ‫به‬ ‫کاربرد‬ ، ‫پداگوژی‬ ( ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ - ‫یادگیری‬ ) ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫وارتباطات‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫وتوصیه‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ . (UNESCO,2015) 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 7
 • 8.  ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬،‫نخست‬، ‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬ ‫هر‬ .  ‫نو‬ ‫دانش‬ ‫وتولید‬ ‫گوناگون‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫یادگیری‬ .  ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫نو‬ ‫دانش‬ ‫تنیدن‬ ‫هم‬ ‫ودر‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫یعنی‬ ‫گیری‬ ‫یاد‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫نو‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ .  ‫ازدو‬ ‫متشکل‬ ‫انتهاست‬ ‫بدون‬ ‫دانش‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬ ‫یکدیگر‬ ‫ومکمل‬ ‫ساختارجدا‬ : ‫معنایی‬ ‫وحافظه‬ ‫روایتی‬ ‫حافظه‬ .  ‫روایتی‬ ‫حافظه‬ ‫ایست‬ ‫نامه‬ ‫وزیست‬ ‫خاطرات‬ ‫برگیرنده‬ ‫در‬ .  ‫مفهومی‬ ‫یا‬ ‫معنایی‬ ‫حافظه‬ ‫ماست‬ ‫زبانشناختی‬ ‫حافظه‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫داریم‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مفاهیمی‬ ‫تمام‬ ‫ونگهداری‬ . 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 8
 • 9. ◦ ،‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫آموزی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ، ‫بیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬،‫نو‬ ‫نسلهای‬ ‫نزدیک‬ ‫آینده‬ ‫دغدغه‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ . ◦ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ - ‫یادگیری‬ ( ‫پداگوژی‬ ) ‫مانند‬، ‫و‬ ‫محوری‬ ‫واقعیت‬ ‫یک‬ ‫وفناوری‬ ‫علم‬ ‫اجتناب‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫فرهنگ‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫معاصر‬ . ◦ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫امروز‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫ذهنی‬ ‫وهم‬ ‫عینی‬ ‫هم‬ ‫کیفیت‬ . 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 9
 • 10.  ،‫امروز‬ ‫رسه‬ ‫مد‬ ‫شدن‬ ‫همگانی‬ ‫گوناگون‬ ‫سطوح‬ ‫به‬ ‫ودسترسی‬ ‫آموزش‬ ( ‫برخط‬ ‫یا‬ ‫حضوری‬ ) ‫در‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫اقشار‬ ‫تمامی‬، ‫پداگوژی‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ .  ‫ما‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫وتحت‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫پداگوژی‬ ‫نوعی‬ ‫تاثیر‬ ‫شکل‬ ‫گیریم‬ ‫می‬ ‫وشکل‬ ‫ایم‬ ‫گرفته‬ .  ‫دانش‬ ‫اقتصاد‬ ‫عصر‬ ‫در‬،‫امروز‬ – ‫جهان‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬،‫بنیان‬ ،‫هستند‬ ‫مواجه‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫بخشی‬ ‫واثر‬ ‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫بازاندیشی‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫مخاطرات‬ ‫کاهش‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ، . 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 10
 • 11.  ، ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫تجربه‬ ‫کیفیت‬ ‫بر‬ ، ‫جمله‬ ‫از‬، ‫شخصی‬ ‫گیهای‬ ‫ویژ‬ ‫حسب‬ : ‫تسلط‬،‫جسمی‬ ‫توانائی‬،‫جنسیت‬،‫سن‬ ‫موقعیت‬،‫دین‬،‫عالقه‬، ‫صالحیت‬،‫مهارت‬،‫دانش‬،‫زبان‬ ‫بر‬ ‫زمینه‬ ( ‫اجتماعی‬،‫اقتصادی‬،‫فرهنگی‬ ) ‫و‬ ... ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ .  ‫تولید‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫پژوهی‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫مطالعات‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫خدمات‬ ‫عرضه‬،‫کاال‬ ( ‫آموزش‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ) ،‫بخش‬ ‫اثر‬ ‫های‬ ‫استقرارنظام‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫قرارمی‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ .  ‫اطالعات‬ ‫عرضه‬ ‫برای‬ ‫آموزشی‬ ‫یا‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫امروز‬ ‫کیفیت‬ ‫کدام‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫وخدمات‬ : ‫شود؟‬ ‫طراحی‬ ‫باید‬ ‫ذهنی‬ ‫یا‬ ‫عینی‬  ‫تمیزکیفیت‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫نقش‬ ‫ساختن‬ ‫تا‬ ‫اطالعات‬ ‫عرضه‬ ‫الگوهای‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫دانش‬ . 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 11
 • 12. ◦ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫در‬ ‫شانس‬ ‫برابری‬ ‫گسترش‬ ‫امکان‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫امروز‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫ومواد‬ ‫آموزش‬ OERs) ) ‫خط‬ ‫وبر‬ ،‫باز‬ ،‫گسترده‬ ‫درسهای‬، ◦ (MOOCs) ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫ویا‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫برای‬ ‫مطالبه‬، ‫است‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫نیز‬ ‫یادگیرنده‬ ‫عملکرد‬ ‫دیگرکیفیت‬ . ◦ ‫عبارتست‬ ‫مطرح‬ ‫راهبردی‬ ‫پرسش‬ : ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬، ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫ومواد‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫فرصت‬ ‫داد؟‬ ◦ ‫در‬ ‫را‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫پداگوژی‬ ‫دانش‬ ‫پیوند‬ ‫فناوری‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫کرد‬ ‫جستجو‬ ‫باید‬ . 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 12
 • 13.  ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫پداگوژی‬ ‫اهمیت‬ - ‫روست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫علم‬ ‫که‬ ( ‫گرایی‬ ‫تجربی‬ ) ‫وهنر‬ ( ‫علم‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫خالقیت‬ ) ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫تدریس‬ ‫حرفه‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫در‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫صورت‬ ‫وبه‬ ‫بایکدیگر‬ ‫است‬ ‫موثر‬ ، ‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫ی‬ ‫برا‬ .  ‫وارزیابی‬ ‫اجرا‬،‫ریزی‬ ‫برنامه‬،‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫شناخت‬ ‫تعهددر‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫کشور‬ ‫هر‬ ‫موفقیت‬،‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫امکانات‬ ‫وبسیج‬ ‫پداگوژی‬ ‫معنایی‬ ‫بار‬ ‫تحول‬ ‫سیر‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫مند‬ ‫وبهره‬ ‫است‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫وکالبدی‬ ‫مالی‬ . 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 13
 • 14. ‫سازمان‬ ‫توسعه‬ ‫برنامه‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اثربخشی‬ ‫ساالنه‬ ‫ملل‬ (UNDP) ‫نشانگرهای‬ ‫با‬ « ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ » ‫می‬ ‫قرار‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬ ‫گیرد‬ . ‫در‬ ‫ایران‬ ‫رتبه‬ 2013 ‫روی‬ 187 ‫کشور‬ 75 ‫است‬ ‫بوده‬ . ‫توسط‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫سنجش‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫برنامه‬ OECD ‫نهادهای‬ ‫وسایر‬ ، ‫در‬،‫را‬ ‫کشورها‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫عملکرد‬ ‫نیز‬، ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫رصد‬ ،‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ . ‫در‬ ‫شده‬ ‫استاندارد‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫درسی‬ ‫کتابهای‬ ‫مطالعات‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فرض‬ ‫تدریس‬ ‫خدمت‬ . 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 14
 • 15.  ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫گسترش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برخط‬ ‫ودروس‬ ‫درسی‬ ‫متون‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬،‫یادگیری‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫ودانشجویان‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬، ‫ااساتید‬ ،‫معلمان‬ ‫برای‬ ‫رایگان‬ ‫است‬ .  ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫آخرین‬ ‫طبق‬ ( ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ) ‫در‬ ‫یادگیری‬، ‫ذهن‬ ‫سازنده‬ ‫که‬، ‫زمینه‬ ‫محوریت‬ ‫با‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫وتامل‬، ‫تجربه‬، ‫تعامل‬ ‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬،‫است‬ ‫یادگیرنده‬ ‫وزبان‬ .  ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬ - ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫محتوایی‬ ‫یادگیری‬ ‫باشد‬ ‫یادگیرنده‬ ‫وتجربه‬ ‫فرهنگی‬ ‫بستر‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ . 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 15
 • 16.  ،‫درسی‬ ‫متون‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫برای‬ ‫فناوری‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫بدون‬، ‫که‬ ‫است‬ ‫دیداکتیک‬ ‫کننده‬ ‫تسهیل‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫یا‬ ‫چاپی‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫است‬ ‫ناکافی‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬، ‫پداگوژی‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ .  ‫پردازش‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پداگوژی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫میان‬ ‫وتعامل‬ ‫همیاری‬ ‫با‬، ‫دانش‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫وتبدیل‬ ‫نمود‬ ‫تعریف‬ ‫وبستر‬ ‫منابع‬،‫مربی‬،‫یادگیرنده‬ .  ‫میریو‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬ ( 2012 ) ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫تدریس‬ ‫در‬ ‫بد‬ ‫یا‬ ‫خوب‬ ‫روش‬ ‫بلکه‬ « ‫پداگوژیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ » ‫شدن‬ ‫گیر‬ ‫در‬ ‫مستلزم‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسئله‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫یادگیرنده‬ - ‫است‬ ‫شناختی‬ . 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 16
 • 17.  ‫هوشیار‬ ‫دکتر‬ ‫روانشاد‬ ‫را‬ ‫پداگوژیک‬ ‫موقعیت‬ ‫معادل‬ « ‫یادگیری‬ ‫مطلوب‬ ‫موقعیت‬ » ‫کرده‬ ‫تعریف‬ ‫است‬ ( ،‫هوشیار‬ 1327 :) « ‫عمل‬ ‫پرورشکار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلوب‬ ‫متربی‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پرورشی‬ ‫گردد‬ ‫مربی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬ . » 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 17
 • 18. ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫یا‬ ،‫تدریس‬ ‫حرفه‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ - ‫یادگیری‬ ‫گیرنده‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫دوبخش‬ : 1 - ‫دانش‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫وساختار‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫درسی‬ ‫متن‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مدرس‬ ‫وسیله‬ ‫دیداکتیک‬ ‫یا‬ ‫ریاضیات‬ ‫دیداکتیک‬ ‫مانند‬،‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫خارجی‬ ‫زبان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫دیداکتیک‬ . 2 - ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫وتبدیل‬ ‫پردازش‬ ‫میان‬ ‫تعامالت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫سازماندهی‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ،‫وبستر‬ ‫منابع‬ ،‫مدرس‬ ،‫یادگیرنده‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مدرس‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫پداگوژیک‬ ‫پداگوژی‬ ‫تعلق‬ ‫دارد‬ ( ،‫آلته‬ 1997 .) 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 18
 • 19.  Equity pedagogies and research methodologies(AERA,2014),  Quest for culturally revealed pedagogies in teacher education programs(AERA,2014),  Explicit pedagogy ( Gautier,TT,2013),  Optimize your pedagogical capital(HR),  Pedagogical Radar(France,2013),  GEOPARK and pedagogy(France,2015),  Nero-pedagogy : Brain, Body and mind(APA)  Pedagogy of the oppressed(Frreire,1976) 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 19
 • 20.  ‫برای‬ ‫پداگوژی‬ ‫معنایی‬ ‫بار‬ ‫تحول‬ ‫از‬،‫نوین‬ ‫پداگوژی‬ ‫به‬ ‫ازسنتی‬ « ‫گی‬ ‫هلل‬ » ‫تا‬ « ‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ » ، ‫عمل‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫وکاربرد‬ ‫در‬ ‫غرب‬ ‫است‬ ‫گذشته‬ ‫دوهزاره‬ ‫از‬ ‫بیش‬، .  ،‫زمانی‬ ‫بردار‬ ‫این‬ ‫در‬ : ‫نوزایی‬ ‫عصر‬،‫وسطی‬ ‫قرون‬ ‫تا‬، ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫سقراط‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ،‫معاصر‬ ‫ودوران‬ ‫روشنگری‬ ‫تاعصر‬، ‫اندیشه‬ ‫با‬ ،‫اند‬ ‫کوشیده‬ ‫دیگر‬ ‫آوران‬ ‫ونام‬ ،‫ویگوتسکی‬ ‫و‬ ‫پیاژه‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫گرانسنگی‬ ‫میراث‬ ‫نمودن‬ ‫مدون‬ ‫امکان‬ ،‫پداگوژیک‬ ‫وعمل‬ ‫سازند‬ ‫فراهم‬،‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬،‫معاصر‬ ‫مسئول‬ ‫دانشگاهیان‬ . 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 20
 • 21.  ‫گرانقدر‬ ‫میراث‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نرسیده‬ ‫آن‬ ‫وقت‬ ‫آیا‬ ‫ایران‬ ‫کهن‬ ‫سرزمین‬ ‫اسالمی‬ ‫ملی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬،‫مسئول‬ ‫دانشگاهیان‬ ‫توسط‬ ‫نیز‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫پژوهشی‬ : « ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ - ‫زمین‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ : ‫از‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ » ‫گردد؟‬ ‫تدوین‬ ‫سپاس‬ ‫با‬ 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 21
 • 22. 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 22 Source : http://www.sigchi.ir http://www.slideshare.net/ShellTerrell/back-to-school-like-a-boss- 10-tips/
 • 23. - ‫موریس‬ ، ‫تاردیف‬ ‫و‬ ‫کلرمون‬ ،‫گوتیه‬ (. 2005 .) | ‫پداگوژی‬ : ‫علم‬ ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ - ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ( ‫نظریه‬ ‫وکاربرد‬ .) ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫ترجمه‬ . ‫تهران‬ : ‫سمت‬ ‫انتشارات‬ . - Bates, T. (2015). Teaching in Digital age. - www.tonybates.ca/ - UNESCO(2015). Online, Open and Flexible Higher Education form the Future We want. From Statements to Action: Equity, Access , and Quality Learning Outcomes, 9-11 June, UNESCO, Paris. 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 23
 • 24. 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 24
 • 25. 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 25
 • 26. 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 26
 • 27. 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 27
 • 28. 1 - ‫اهمیت‬ ” ‫شناسی‬ ‫معنا‬ ” ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫دانش‬ ‫وارتقائ‬ ،‫اجرا‬ ‫تا‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫وتفاهم‬ ‫تفهیم‬ ‫در‬ 2 - ‫در‬ ‫شناسی‬ ‫معنا‬ ‫راهبردی‬ ‫نقش‬ ‫اهمیت‬ “ ‫گزینی‬ ‫واژه‬ “ ‫ومکان‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬ 3 - ‫راهبردی‬ ‫معنایی‬ ‫بار‬ ” ‫پداگوژی‬ “ 1 - 3 - ‫هنر‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫در‬ 2 - 3 - ‫کلیسا‬ ‫حاکمیت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫وسطا‬ ‫قرون‬ ‫در‬ 3 - 3 - ‫انسان‬ ‫حاکمیت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫رنسانس‬ ‫عصر‬ ‫در‬ 4 - 3 - ‫کودک‬ ‫شناخت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫روشنگری‬ ‫قرن‬ ‫در‬ : ‫طبیعت‬ – ‫فرهنگ‬ 5 - 3 - ‫روانشناسی‬ ‫ومکاتب‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫علوم‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫در‬ : ‫وشناخت‬ ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫اجتمایی‬ ‫سازاگرایی‬، ‫گرایی‬ ‫سازا‬،‫گرایی‬ 6 - 3 - ‫کاربر‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ - ‫یتناهی‬ ‫ال‬ ‫وهستی‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ،‫دیگری‬ ‫با‬ ،‫خود‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬ 4 - ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫محیط‬ ‫کیفیت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ 5 - ‫پداگوژی‬ ‫ونقش‬ ‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫در‬ ‫رسمی‬ ‫آموزش‬ ‫نظام‬ ‫مفهومی‬ ‫الگوی‬ ‫بر‬ ‫سیستمیک‬ ‫تاملی‬ 10/05/2023 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬ - ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ - 26 - 5 - 94 28