نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلاعات رسانه ای

D
Dr. Farideh MashayekhStrategic Consultant in Educational Planning and Pedagogy um PEDAGOGY.CH
‫پداگوژی‬ ‫تحول‬ ‫به‬ ‫راهبردی‬ ‫نگاهی‬
(
‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬
-
‫یادگیری‬
)
‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫با‬ ‫درپیوند‬
‫ای‬
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
f.mashayekh.pedagogy@gmail.com
‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬
:
14/2/1395
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir 1
2
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir
◦
‫پیشگفتار‬
:
‫دانشگاه‬ ‫راهبردی‬ ‫برنامه‬
◦
‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫درک‬
‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬
:
‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫از‬
‫و‬ ‫خط‬ ‫بر‬ ‫یادگیری‬
‫تحقق‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬
‫دانشگاه‬ ‫راهبردی‬ ‫برنامه‬ ‫هدفهای‬
(
‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬
)
◦
‫تحول‬
‫رویکردهای‬
‫یاددهی‬
-
‫یادگیری‬
‫به‬ ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫از‬
،‫گرایی‬ ‫شناخت‬
‫و‬ ‫فردی‬ ‫سازاگرایی‬
‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬
◦
‫ویکم‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫راهبرد‬
:
‫با‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬
‫همیاری‬
◦
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬
:
‫و‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬
‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬
◦
‫گفتار‬ ‫پی‬
3
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir
.1
‫افزایش‬
‫و‬ ‫نخبه‬ ‫دانشجویان‬ ‫جذب‬
‫مستعد‬
‫جای‬ ‫به‬ ‫یابی‬ ‫دست‬ ،
‫توسعه‬ ،‫تکمیلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫آموزشی‬ ‫ممتاز‬ ‫گاه‬
‫محیط‬
‫یادگیری‬
‫خالق‬
‫رشته‬ ‫ایجاد‬ ،‫آموزش‬ ‫اثربخشی‬ ‫ارتقاء‬ ،‫جذاب‬ ‫و‬
،‫متخصصان‬ ‫تربیت‬ ،‫جدید‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫وکارآفرینان‬ ‫پژوهشگران‬
‫با‬ ‫متناسب‬ ‫تععهد‬ ‫و‬ ‫توانمند‬
‫نیازهای‬
‫جامعه‬
.
.
2.
‫افزایش‬
‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫نهادهای‬ ‫و‬ ‫مراکز‬ ‫گسترش‬ ،‫علمی‬ ‫تولیدات‬
‫فراملی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ممتاز‬ ‫پژوهشی‬ ‫گاه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫یابی‬ ‫دست‬
.
17.11.2014
f.mashayekh@pedagogy.ch 4

3
.
،‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تولید‬
‫های‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬
‫پیشرفته‬
‫و‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫یافته‬ ‫نمودن‬ ‫کاربردی‬ ،
‫اختراعات‬ ‫ثبت‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫دستاوردهای‬ ‫سازی‬ ‫تجاری‬
.

4
.
‫ترویج‬
‫اسالمی‬ ‫فرهنگ‬ ‫سازی‬ ‫نهادیهه‬ ‫و‬
،‫ایرانی‬
‫فضائل‬
‫اخالقی‬
‫مشا‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫آزادگی‬ ‫و‬ ‫ایثار‬ ‫روحیه‬ ،
، ‫گروهی‬ ‫رکت‬
‫اجتماعی‬ ‫انضباط‬
‫انجام‬ ‫در‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫شاداب‬ ‫محیطی‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬
‫علمی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬
.
17.11.2014
f.mashayekh@pedagogy.ch 5

5
.
‫برخورداری‬
‫نظام‬ ‫از‬
‫اثربخش‬ ‫مدیریت‬
‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫و‬
‫آن‬
.

.
6
‫ملتزم‬ ،‫شایسته‬ ‫و‬ ‫کارآمد‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬
‫و‬ ‫اسالمی‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫به‬
‫حرفه‬ ‫اخالق‬
‫ساختار‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫ای‬
‫بهینه‬
.

.
7
‫منابع‬ ‫جذب‬ ،‫منابع‬ ‫مؤثر‬ ‫مدیریت‬
‫مالی‬
‫پایدار‬ ‫و‬ ‫متنوع‬
‫گسترش‬ ‫و‬
‫زمینه‬
‫های‬
‫مالی‬ ‫استقالل‬
.
17.11.2014
f.mashayekh@pedagogy.ch 6

8
،‫علمی‬ ‫مراکز‬ ‫با‬ ‫افزا‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫سازنده‬ ‫تعامالت‬ ‫تعمیق‬ ‫و‬ ‫گسترش‬
‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ،‫فرهنگی‬
‫و‬
‫المللی‬ ‫بین‬
.

9
.
‫ارتقای‬
‫با‬ ‫متناسب‬ ‫دانشجویی‬ ‫خدمات‬
‫ملی‬ ‫استانداردهای‬
.

10
.
‫ایجاد‬
‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫کالبدی‬ ‫فضای‬ ‫توسعه‬ ‫و‬
‫تأمین‬
‫و‬ ‫تجهیزات‬
‫امکانات‬
‫روزآمد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬
.

11
.
‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫نقش‬ ‫ایفای‬
‫و‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫حفظ‬
‫سبز‬ ‫دانشگاه‬ ‫تحقق‬
.
‫منبع‬
:
‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫برگرفته‬
8.2.95
‫از‬
/q.pdf
1
/stories/
192
vpb.um.ac.ir/images/
://
http
17.11.2014
f.mashayekh@pedagogy.ch 7

‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬ ‫مفهوم‬
:
‫از‬
”
‫گی‬ ‫هلل‬
“
‫به‬
”
‫و‬ ‫علم‬
‫یاددهی‬ ‫هنر‬
-
‫یادگیری‬
“
‫است‬ ‫شده‬ ‫متحول‬
.

‫و‬ ‫مبارزات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ،‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ،‫تحول‬ ‫این‬
‫مطالبات‬
‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ،
‫معلم‬
-
‫محوری‬
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫گرا‬ ‫اقتدار‬
‫به‬ ، ‫دانش‬ ‫انتقال‬
‫یادگیرنده‬
-
‫محوری‬
‫از‬ ،‫مدرس‬ ‫همیاری‬ ‫با‬
‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫طریق‬
‫برای‬ ‫تامل‬ ‫و‬
‫و‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬
‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬
‫است‬ ‫بوده‬
.
8
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫امروز‬
‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫تنگاتنگ‬ ‫در‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬
.

‫در‬
“
‫ارتباطات‬
”
‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬
“
‫دانستن‬
”
‫است‬ ‫پداگوژیک‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬
.

‫اقتصادی‬ ‫تعامالت‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ،‫امروز‬ ‫پداگوژی‬ ‫نقش‬
-
‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬
-
‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫اجتمایی‬
.

‫اقتصادی‬ ‫تعامالت‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬
-
‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬
-
‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫اجتماعی‬
.
9
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

‫رویکرد‬
”
‫خوب‬
“
‫یا‬
”
‫بد‬
“
‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬
-
‫یادگیری‬
‫بلکه‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬
”
‫پداگوژیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬
“
‫وجود‬
‫مستلزم‬ ‫که‬ ‫دارد‬
‫با‬ ‫یادگیرنده‬ ‫ذهن‬ ‫شدن‬ ‫گیر‬ ‫در‬
‫مسئله‬ ‫یک‬
”
‫اجتماعی‬
-
‫شناختی‬
“
‫است‬
(Meirieu,2012)

«
‫پداگوژیک‬ ‫موقعیت‬
»
‫معادل‬
«
‫مطلوب‬ ‫موقعیت‬
»
‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬
:
"
‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلوب‬
‫پرورشکار‬
‫بی‬ ‫متربی‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پرورشی‬ ‫عمل‬
‫گردد‬ ‫مربی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬
.
“
(
،‫هوشیار‬
1327
.) 10
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

‫کیفیت‬ ،‫دغدغه‬ ‫با‬، ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫درنشست‬ ،‫امروز‬
‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ،‫آموزش‬
‫برکاربرد‬،
‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬
‫ارتباطات‬
‫تاکید‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫مطالبه‬ ‫و‬
.

‫مستلزم‬، ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬
‫انتخاب‬،‫ویژه‬ ‫به‬، ‫پداگوژیک‬ ‫الزامات‬ ‫رعایت‬
‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬ ‫وکاربرد‬
-
‫در‬،‫یادگیری‬
‫است‬ ‫آموزشی‬ ‫نظام‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬
. 11
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir
‫تعریف‬
:
‫که‬ ‫است‬ ‫مراحلی‬ ‫سلسله‬ ‫شامل‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬
،‫ی‬ ‫باقانونمند‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫طی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بیان‬ ‫روشنی‬ ‫به‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫دنبال‬
.
‫و‬ ‫درست‬ ‫پایش‬
‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫مراحل‬ ‫این‬ ‫هنگام‬ ‫به‬
‫کیفیت‬ ‫وبر‬ ‫کاسته‬ ‫ها‬ ‫کاری‬ ‫ودوباره‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬
،‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پیامدهای‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫در‬ ‫نظام‬ ‫وکارایی‬
‫بیافزاید‬
.
12
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

‫گرا‬ ‫رفتار‬ ‫رویکرد‬
:
‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫رفتار‬ ‫تغییر‬
(
‫شرطی‬
‫تشویق‬ ‫و‬ ‫تنبه‬ ‫یا‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫محرک‬ ‫با‬ ‫کردن‬
)
‫طریق‬ ‫از‬
‫محتوا‬ ‫انتقال‬
.

‫شناختی‬ ‫رویکرد‬
:
‫شناختی‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغییر‬
‫و‬
‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬
(
‫طریق‬ ‫از‬
‫یادگیرنده‬ ‫ذهن‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬
)
،

‫سازاگرا‬ ‫رویکرد‬
:
‫ویژه‬ ‫به‬
‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬
:
‫مشارکت‬
‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫فعال‬
‫طریق‬ ‫از‬
‫تامل‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬
‫تجربه‬ ‫بر‬
.
13
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

‫عمل‬ ‫به‬ ‫تجربی‬ ‫علم‬ ‫دیدگاه‬ ‫با‬ ‫رفتارگرا‬ ‫روانشناسی‬
‫گرایی‬ ‫تجربی‬ ‫بر‬ ،‫آموزش‬
(
‫محرک‬ ‫ارائه‬ ‫با‬
-
‫پاسخ‬
)
‫تحت‬
‫است‬ ‫استوار‬ ،‫پذیری‬ ‫تعمیم‬ ‫و‬ ‫کنترل‬
.

‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫نظریه‬
-
‫بر‬ ‫است‬ ‫مبتنی‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬
،‫اینکه‬
“
‫ملموس‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫رفتار‬
-
‫در‬ ‫عادت‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫تکرار‬ ‫از‬
‫تجربه‬
-
‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬
”
(
،‫تاردیف‬
1997
.)
14
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

‫گرائی‬ ‫رفتار‬ ‫مکتب‬
‫بازتاب‬ ‫بامطالعه‬ ،‫پاولوف‬ ‫توسط‬
‫بر‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫شرطی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫شرطی‬ ‫های‬
‫تورندایک‬ ‫توسط‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫زیستی‬ ‫های‬ ‫ارگانیسم‬ ‫روی‬
‫و‬
‫ابزاری‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫پایه‬
.

‫درقالب‬ ‫واسکینر‬ ‫واتسون‬ ‫توسط‬ ،‫سپس‬ ‫و‬
‫کردن‬ ‫شرطی‬
‫کارکردی‬
(
‫محرک‬ ‫طریق‬ ‫از‬
/
‫تنبیه‬ ‫و‬ ،‫بازخورد‬ ، ‫پاسخ‬
/
‫تشویق‬
)
‫یاددهی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬
-
‫یادگیری‬
‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬
‫است‬ ‫یافته‬ ‫استمرار‬
.
15
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ،‫رفتارگرا‬ ‫شناسان‬ ‫زیست‬ ‫انقالب‬ ‫با‬ ،‫علمی‬ ‫روانشناسی‬
‫دهه‬ ‫در‬ ،‫شمالی‬ ‫آمریکای‬
1910
‫شد‬ ‫آغاز‬
.
‫در‬ ،‫نخست‬ ،‫مکتب‬ ‫این‬
‫دهه‬
1950
‫گرفت‬ ‫قرار‬ ،‫گرا‬ ‫تداعی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫نو‬ ‫نقد‬ ‫مورد‬
.

‫هوش‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫گیری‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫شناختی‬ ‫انقالب‬ ‫دومین‬ ،‫سپس‬
‫به‬ ‫موسوم‬ ،‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫زبان‬ ،‫فلسفه‬ ،‫مصنوعی‬
‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬
1950
‫پیوست‬ ‫وقوع‬ ‫به‬ ،
.

‫را‬ ‫انسان‬ ‫طبیعت‬ ‫که‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫خالف‬ ‫بر‬
،‫دانند‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫منفعل‬
‫بر‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬
‫متمرکز‬ ‫اطالعات‬ ‫کننده‬ ‫پردازش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫فاعلیت‬
‫است‬
.
16
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

،‫واسکینر‬ ‫چامسکی‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬
‫دهه‬ ‫پایان‬ ‫در‬
1950
‫به‬ ‫منحصر‬ ،
‫نیست‬ ‫رفتارگرا‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫شناخت‬ ‫یک‬
.
‫بلکه‬
‫یک‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬
‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫ذات‬
‫است‬
.

‫شناختی‬ ‫فرایندهای‬ ‫چامسکی‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬
–
‫های‬ ‫وبازنمایی‬
‫است‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫رفتار‬ ‫تنظیم‬ ‫در‬ ‫ذهنی‬
.

‫هااست‬ ‫نماد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫انسان‬
.

‫محیط‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نماد‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬
‫کند‬ ‫وارد‬ ‫اصالحاتی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سازگار‬
.

‫گذاری‬ ‫عالمت‬ ‫با‬ ‫انسان‬
(
‫ساختن‬ ‫نمادینه‬
)
‫و‬
‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫می‬ ‫تداوم‬ ‫و‬ ‫معنا‬ ،‫شکل‬ ‫خود‬ ‫تجربیات‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬
‫بخشد‬
(
،‫پاندورا‬
1986
.) 17
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

،‫آموزش‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫مطالعات‬ ‫کاربردهای‬ ‫اولین‬
‫دهه‬ ‫در‬
،
1970
‫به‬ ‫گانیه‬ ‫رابرت‬ ‫توسط‬
‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫درک‬
‫کرد‬ ‫کمک‬
.

‫های‬ ‫پژوهش‬
‫تازه‬ ‫با‬ ‫خبره‬ ‫ذهن‬ ‫کارکردهای‬ ‫میان‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬
‫کار‬
‫انسان‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫امکان‬ ،
:
◦
‫کند؟‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫اطالعات‬
◦
‫کند؟‬ ‫می‬ ‫غربال‬
◦
،‫رمزگشایی‬
‫کند؟‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬
‫و‬
◦
‫کند؟‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫چگونه‬
‫است‬ ‫ساخته‬ ‫فراهم‬ ‫را‬
.
18
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

‫مرحله‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ،‫گانیه‬ ‫الگوی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫ولی‬ ‫مجزا‬
:

‫دریافت‬
(
‫پنجگانه‬ ‫حواس‬ ‫توسط‬
)
،

‫نگهداری‬
(
‫کاری‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫بازنمایی‬
)
،

‫انتقال‬
(
‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬
)
‫و‬

‫فراشناخت‬
(
‫با‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬
‫رویدادی‬ ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫گذر‬
‫معنایی‬ ‫به‬
( )
،‫تاردیف‬ ‫و‬ ‫گوتیه‬
2005
.)
19
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

،‫محیط‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬
‫گذاری‬ ‫رمز‬ ‫به‬ ‫قادر‬
(
‫نماد‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫تغیر‬
)
،‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ،
‫باشد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫عرضه‬ ‫سپس‬ ‫و‬
.

‫جهان‬ ‫از‬ ‫نمادین‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫واجد‬ ‫هوشمندی‬ ‫نظام‬ ‫هر‬
‫سازد‬ ‫می‬ ‫معنا‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پیرامون‬
.

‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫در‬ ‫بهبودی‬
‫پردازش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ،
، ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫درباره‬ ‫اطالعات‬
‫می‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬
‫انجامد‬
. 20
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir
21
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir
22
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

‫زیست‬ ‫و‬ ‫شناس‬ ‫معرفت‬ ‫یک‬ ،‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫روانشناس‬ ‫بزرگترین‬ ،‫پیاژه‬
‫یا‬ ‫شناخت‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫شناس‬
‫علمی‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬
‫پرداخت‬
.

‫در‬ ‫مدرسه‬ ‫نقش‬ ‫بر‬ ‫پیاژه‬
‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ‫انسان‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬
‫نمود‬ ‫می‬ ‫تاکید‬
.

‫شناخت‬
‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫پیاژه‬ ‫نظر‬ ‫از‬
‫مداوم‬ ‫سازگارسازی‬
‫تکوینی‬ ‫و‬
‫است‬
.

،‫گرایی‬ ‫وتجربی‬ ‫گرایی‬ ‫پیشین‬ ‫میان‬ ،‫پیاژه‬ ،‫کانت‬ ‫گرایی‬ ‫عقل‬ ‫وارث‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫ومفعول‬ ‫فاعل‬ ‫میان‬ ‫تعامل‬ ‫از‬ ‫شناخت‬ ‫است‬ ‫معتقد‬
.

‫سازد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫فعاالنه‬ ‫فاعل‬
‫از‬ ‫منفعالنه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬
‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫برون‬
.

‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫شناخت‬ ‫تکوین‬
.
23
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

‫یک‬ ‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬
‫با‬ ،‫قبل‬ ‫برتراز‬ ‫و‬ ‫دیگر‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫شناختی‬ ‫تعادل‬ ‫وضعیت‬
‫با‬ ‫اندرکنش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫که‬ ،‫تعادل‬ ‫عدم‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫عبور‬
‫یابد‬ ‫دست‬ ،‫است‬ ‫کنش‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬
.

‫سازی‬ ‫متعادل‬ ‫فرایند‬
،‫پیاژه‬ ‫برای‬ ،
‫توسعه‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫عامل‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬
.

‫پیاژه‬
‫آموزش‬ ‫غایت‬
‫در‬ ‫را‬
‫مداری‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫انسان‬ ‫سازی‬ ‫آزاد‬
‫و‬
‫فرارفتن‬ ‫ارتقای‬ ‫امکان‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬
‫و‬
‫مداوم‬ ‫یادگیری‬
‫جست‬
‫کرد‬ ‫می‬ ‫وجو‬
.
24
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

‫یک‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬
‫زنی‬ ‫چانه‬ ‫جمعی‬ ‫اقدام‬
‫سازی‬ ‫معنا‬ ‫برای‬
‫نیست‬ ‫مجزا‬
.
‫بر‬ ‫فرض‬
‫تعامل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معناهایی‬ ‫ساختن‬
‫و‬ ‫اجتماعی‬
‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫پایه‬ ‫روی‬ ‫بر‬
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫مشترک‬
.

‫و‬ ‫است‬ ‫فرهنگ‬ ‫از‬ ‫جستن‬ ‫بهره‬ ‫معادل‬ ‫یادگیری‬
‫انفرادی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫امری‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬
‫پذیرد‬ ‫انجام‬، ‫جامعه‬ ‫از‬ ‫وجدا‬
. 25
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

‫یادگیرنده‬
‫برای‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫فعال‬ ‫معنا‬ ‫ساختن‬ ‫در‬
‫اندیشه‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫باید‬ ،‫مشترک‬ ‫درک‬ ‫یک‬ ‫ساختن‬
‫خود‬
‫واندیشه‬
‫دیگری‬
‫محتوای‬ ‫درباره‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫درک‬ ‫را‬
‫نماید‬ ‫تامل‬ ‫خود‬ ‫اندیشه‬
.

‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬
‫است‬ ‫قائل‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫نقش‬ ‫نو‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬
.
26
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

‫بار‬ ‫گهر‬ ‫راهبرد‬
”
‫بجوی‬ ‫دانش‬ ‫گور‬ ‫تا‬ ‫زگهواره‬
“
‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬
، ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫به‬
‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬
(OER)
،
‫و‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫و‬
‫گسترده‬ ‫برخط‬
(MOOCs)
،‫فردی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫امروز‬ ‫متحول‬ ‫جهان‬ ‫در‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫عملیاتی‬ ‫جهانی‬ ‫و‬ ،‫ملی‬
.

‫کتاب‬ ‫محورهای‬
”
‫یادگیری‬
:
‫درون‬ ‫گنج‬
”
-
‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫برای‬
‫یونسکو‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ،‫میالدی‬
“
‫یادگیری‬ ‫قرن‬
“
‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫نام‬
-
،
‫از‬ ‫عبارتند‬
:
.1
‫دانستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬
(
‫دانش‬ ‫ساختن‬
)
.2
‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬
(
‫آفرینی‬ ‫کار‬ ،‫کردن‬ ‫تولید‬
)
.3
‫زیستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬
(
‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ،‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫حفظ‬
)
.4
‫همزیستی‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬
(
‫صلح‬ ‫پاسداری‬، ‫زیستن‬ ‫باهم‬
.)
27
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir
‫فرد‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بایست‬ ‫پیش‬
:
1
-
‫و‬ ‫تفهیم‬ ‫برای‬ ‫مشترک‬ ‫مرجع‬ ‫تخصصی‬ ‫زبان‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬
‫در‬ ‫تفاهم‬
‫وکالن‬ ‫خرد‬ ‫مقیاس‬
:
«
‫وجود‬ ‫خانه‬ ‫زبان‬
»
2
-
‫آموزش‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫راهبردی‬ ‫میثاق‬ ‫در‬ ‫سازنده‬ ‫مشارکت‬ ‫شوق‬
‫همه‬ ‫برای‬ ‫باکیفیت‬
(
‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫مسوول‬ ‫وند‬ ‫وهستی‬ ‫شهروند‬
)
3
-
‫سواد‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬
(
‫کاربری‬ ،‫اطالعات‬ ‫انتقادی‬ ‫ارزیابی‬
‫سازنده‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ،‫اخالقی‬
)
28
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

‫بهینه‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ،‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬
، ‫متنوع‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ،‫یادگیری‬ ‫گوناگون‬ ‫ازمنابع‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫طریق‬ ‫از‬
.

‫یادگیرنده‬ ‫کاربر‬
‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ،‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ،
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬
(MIL)
‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬
‫برای‬، ‫مرتبط‬
‫فرا‬ ‫وساختن‬ ‫انتقال‬ ،‫نگهداری‬ ،‫دریافت‬
-
‫شناخت‬
‫است‬
.
29
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬
(M.I.L)
‫چنین‬ ،‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬،
‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬
:
*
‫ی‬ ‫ا‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬
‫صالحیت‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬
‫که‬ ‫هایی‬
‫شهروند‬
-
‫کاربر‬
‫را‬
:

‫برای‬ ،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬
‫دسترسی‬
،
‫پردازش‬
،
‫درک‬
،
‫ارزیابی‬
‫و‬
‫کار‬ ‫به‬
‫اطالعات‬ ‫گیری‬
‫و‬
‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬
‫و‬
‫تولید‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬
،
‫صورت‬ ‫به‬
‫انتقادی‬
،
‫اخالقی‬
‫و‬
‫اثربخش‬
‫آماده‬
‫سازد‬ ‫می‬
.

‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬
‫متعهدانه‬ ‫مشارکت‬ ‫محیط‬
،
‫شهروند‬
-
‫یادگیرنده‬
‫را‬
،‫شخصی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫در‬
‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬
،‫اجتماعی‬
‫توانمند‬
‫سازد‬ ‫می‬
. 30
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

،‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬، ‫سواد‬ ‫تعریف‬ ‫تغیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬

‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫سنجش‬
‫جوامع‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬
‫برای‬ ،‫ذینفعان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اطالعاتی‬
‫گذاران‬ ‫سیاست‬
،
‫تصمیم‬
‫راهبردی‬ ‫گیران‬
،
،‫پژوهشگران‬ ،‫مدرسان‬
‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫کارفرمایان‬،‫دانشجویان‬
،‫صنعت‬ ،‫کشاورزی‬
‫خدمات‬ ‫و‬
،‫جهانی‬ ‫جامعه‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬،
‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کارکشورها‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬
.

‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫سنجش‬ ‫استانداردهای‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫یونسکو‬ ‫توسط‬ ،‫نیز‬
(UNESCO,2011)
.
31
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

‫در‬ ،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫تصویری‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬
،‫کشور‬ ‫وخصوصی‬ ‫دولتی‬ ‫بخشهای‬
‫برنامه‬ ‫اصالح‬ ‫بایست‬ ‫پیش‬
‫شهروندان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫موجود‬ ‫های‬
–
‫کارکنان‬
(
‫مثال‬
:
‫وند‬ ‫شهر‬
-
‫وند‬ ‫شهر‬ ،‫مهندس‬
-
‫وند‬ ‫شهر‬ ،‫معلم‬
-
‫استاد‬
)
‫به‬ ،
‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬
.

‫گسترش‬ ‫با‬
‫ج‬
‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫نبش‬
،
‫شبکه‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬
‫اجتماعی‬ ‫های‬
‫مطلوب‬ ‫باوضعیت‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫پایش‬ ،
‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫کاربردپذیری‬
‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ،
‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬،‫کارکنان‬ ‫ای‬
.

‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫با‬
‫ملی‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬
‫حوزه‬ ‫در‬ ،
‫مستلزم‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫جامع‬ ‫مدیریت‬
‫است‬ ‫ملی‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مستمر‬ ‫پایش‬
. 32
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir
‫سطح‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬
:
(
‫الف‬
)
‫پایه‬
،
(
‫ب‬
)
‫میانی‬
‫و‬
(
‫ج‬
)
‫پیشرفته‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬
:
‫الف‬
-
‫پایه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬
(
‫جستجووپردازش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تمیز‬
‫اطالعات‬
)
.1
،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ماهیت‬ ‫تمیز‬
.2
‫و‬ ‫جستجو‬
،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫جایدهی‬
.3
‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬
‫تولید‬ ‫منبع‬
،‫کننده‬
.4
‫و‬ ‫پردازش‬
‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫موقت‬ ‫نگهداری‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬
‫گوناگون‬ ‫باابزارهای‬
. 33
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir
‫ب‬
-
‫میانی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬
(
‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ،‫درک‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬
:)
.1
،‫جامعه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫ضرورت‬ ‫درک‬
.2
‫ضوابط‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫تاکید‬ ،‫مقایسه‬ ،‫تحلیل‬ ،‫سنجش‬
‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫شده‬ ‫پردازش‬ ‫اطالعات‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬
،‫جامعه‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬
.3
‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫اصالت‬ ‫ارزیابی‬
،‫کنندگان‬
.4
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫محتوای‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬
‫شده‬ ‫گردآوری‬
.
34
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir
‫ج‬
-
‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬
(
‫در‬ ‫پذیری‬ ‫ومسئولیت‬ ‫مشارکت‬،‫پایش‬
‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫خلق‬
:)
.1
‫و‬ ‫خلق‬
‫مشخص‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫یا‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ،‫نو‬ ‫اطالعات‬ ‫تولید‬
‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬
‫خالق‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ،‫نوآور‬
،
.2
‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ارسال‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬
‫و‬ ‫قانون‬ ،‫اخالق‬ ‫رعایت‬ ‫با‬
،‫اثربخشی‬
.3
‫و‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بودن‬ ‫متعهد‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫رسانه‬ ‫کنندگان‬ ‫عرضه‬
‫میان‬ ‫گفتمان‬
-
‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬
‫و‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬
‫پاسخگو‬
‫رعایت‬ ‫با‬ ،
‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬
،
.4
‫توزیع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خلق‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫پایش‬
‫شده‬
.
‫طریق‬ ‫از‬
‫مستمر‬ ‫پژوهی‬ ‫کاربر‬
.
35
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir

‫جمعا‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬
113
‫عملکرد‬ ‫مالک‬
*
‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬
.

‫کشور‬ ‫هر‬ ‫مشورتی‬ ‫کمیته‬، ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
National Steering Committee)
(
‫تواند‬ ‫می‬
‫سطوح‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬
‫سه‬
‫گانه‬
‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫را‬
‫و‬ ‫رسانه‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫بهنگام‬
‫توانمند‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬
،‫کاربران‬ ‫سازی‬
‫یادگیرنده‬
-
،‫شهروند‬
‫دهد‬ ‫ارائه‬
.
( Unesco,2013)
36
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir
1
-
‫مغز‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫همگرا‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫گسترش‬
‫و‬
‫محیط‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫ذهن‬ ‫های‬ ‫کارکرد‬
‫در‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫تدوین‬،
‫یادگیری‬ ‫علم‬
‫امکان‬ ‫را‬،
‫است‬ ‫ساخته‬ ‫پذیر‬
.
2
-
‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬ ‫تحول‬
-
‫از‬ ‫یادگیری‬
‫و‬ ‫فردی‬ ‫سازاگرائی‬ ،‫گرائی‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫رفتارگرایی‬
‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬
‫راهبردی‬ ‫هدف‬ ‫تحقق‬
‫به‬ ‫سطحی‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫عبور‬
‫عمقی‬ ‫یادگیری‬
‫شده‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬
‫است‬
. 37
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir
3
-
‫ناپذیر‬ ‫جدایی‬ ‫بخش‬ ‫اجتماعی‬ ‫رسانه‬ ،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬
‫وتوزیع‬ ‫دسترسی‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫وفراتر‬ ، ‫ارتباطات‬ ‫راهبرد‬ ‫از‬
‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬
.
‫برای‬ ،‫را‬ ‫شواهد‬ ‫درمشاهده‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫امکان‬ ‫وسیله‬ ‫این‬
‫ذینفعان‬ ‫میان‬، ‫تعاملی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پیچیده‬ ‫مقوالت‬ ‫ک‬ ‫در‬
‫است‬ ‫ساخته‬ ‫فراهم‬ ،‫گزاران‬ ‫وسیاست‬
.
17.11.2014
f.mashayekh@pedagogy.ch 38
4
-
‫یک‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ،‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫توجه‬
،‫دوسر‬ ‫سالح‬
‫در‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫راهبردی‬ ‫کاربرد‬
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫با‬ ‫پیوند‬
‫نظام‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫دربرنامه‬ ‫را‬
‫و‬ ‫معلم‬ ‫وتربیت‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬،‫رسمی‬ ‫وغیر‬ ‫رسمی‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬
‫داشته‬ ‫ضروری‬ ،‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫کارکنان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬
‫توصیه‬ ‫و‬
‫شود‬ ‫می‬
.
39
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir
‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬ ‫ساله‬ ‫ده‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬

‫در‬ ‫کشور‬ ‫جامع‬ ‫برتر‬ ‫دانشگاه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬
‫از‬ ‫برخوردار‬ ،‫فناوری‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پردازی‬ ‫نظریه‬ ،‫علم‬ ‫تولید‬
‫جایگاه‬
‫معتبر‬
‫بین‬ ‫در‬
10
‫جزء‬ ‫و‬ ‫اسالم‬ ‫جهان‬ ‫اول‬ ‫دانشگاه‬
500
‫هویتی‬ ‫با‬ ‫جهان‬ ‫ممتاز‬ ‫دانشگاه‬
‫اسالمی‬
-
‫ایرانی‬
‫است‬
(
‫راهبردی‬ ‫سند‬
،‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬
1390
.)

‫سواد‬ ‫با‬ ‫درپیوند‬ ‫آن‬ ‫درست‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫از‬ ‫عمیق‬ ‫درک‬
‫یادگیرنده‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫دانشگاه‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬
‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫کالن‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫درتحقق‬ ،‫مداوم‬
.
17.11.2014
f.mashayekh@pedagogy.ch 40
41
1
-
‫تاردیف‬ ‫موریس‬ ‫و‬ ‫گوتیه‬ ‫کلرمون‬
.
2005
.
‫پداگوژی‬
:
‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬
-
‫از‬ ‫یادگیری‬
‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬
(
‫وکاربرد‬ ‫نظریه‬
)
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ ‫ترجمه‬
(
1393
)
‫چاپ‬
،‫دوم‬
‫تهران‬
:
‫سمت‬ ‫انتشارات‬
.
2
-
‫محمدباقر‬ ،‫هوشیار‬
.
1327
.
‫وپرورش‬ ‫آموزش‬ ‫اصول‬
.
‫تهران‬
:
‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫انتشارات‬
.
3-OECD OBSERVER, No 293
Q4 2012:www.oecdobserver.org
www.france-universite-numerique
4-Audigier,F.et al.(2011).L’education en vue du developpment
durable: sciences sociales et eleves en debats. Cahiers de la section
des sciences de l’education. Geneva: FPSE, University of Geneva.
5- Meirieu, Philippe. 2012. Des methodes en pedagogie. Entretien
du12/1/2012. meirieu.com
6- GUNI 2014. Higher education in the world 5: Knowledge,
Engagement & Higher Education: Contributing to Social Change.
Palgrave, Macmillan.
7-UNESCO (2011).Competency Framework for Teachers . Paris : UNESCO
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir
‫یک‬
‫کلیدی‬ ‫مفهوم‬
‫یک‬ ‫در‬ ،‫را‬
،‫ملموس‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬
‫برای‬
‫یک‬
‫نمایید‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫درس‬
.
.1
‫یاددهی‬ ‫رویکرد‬
-
‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫مفهوم‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫یادگیری‬
‫نمایید‬ ‫مشخص‬ ، ‫یادگیرنده‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫سطح‬ ‫به‬
.
.2
‫یاددهی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬
-
‫شده‬ ‫یاد‬ ‫مفهوم‬ ‫برای‬ ‫متناسب‬ ‫یادگیری‬
‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫درس‬ ‫این‬
.
.3
‫یادگیری‬ ‫پیامد‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫وچگونگی‬ ‫رویکرد‬ ‫انتخاب‬ ‫چرایی‬
‫نمایید‬ ‫تشریح‬ ، ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫برای‬ ،‫را‬
‫؟‬
42
14.02.1395
f.mashayekh@pedagogy.ir
17.11.2014
f.mashayekh@pedagogy.ch 43
ResearchGate
Now you can see what others are saying about your work(29.4.2016)
Cited article:
Mashayekh, Farideh (1974). Freire, the Man, His Ideas and Their
Implications. Literacy Discussion, pp1-63.
Citation:
"...Dominant teacher education socializes teachers into a paradigm
which conceptualizes Black students as disadvantaged or at-risk (King,
1991King, , 2005). Traditionally, teachers are trained to remediate at-
risk students' deficits rather than empowered to merge reflective
practice and reflective action, what may be referred to as praxis today
(Ax & Ponte, 2008; Dewey, 1910 Dewey, , 1938 Freire, 1998; Freire &
Macedo, 1987; Mashayekh, 1974) in order to provide literacy learning
opportunities for all students (King, 2005; Lee, 2005). Teacher
education focuses too often only on pre-service teachers' lack of
knowledge instead of addressing education as transformation that is
grounded in Third Space opportunities for learning . ..."
1 von 43

Más contenido relacionado

Similar a نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلاعات رسانه ای(20)

نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلاعات رسانه ای

 • 1. ‫پداگوژی‬ ‫تحول‬ ‫به‬ ‫راهبردی‬ ‫نگاهی‬ ( ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ - ‫یادگیری‬ ) ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫با‬ ‫درپیوند‬ ‫ای‬ ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ f.mashayekh.pedagogy@gmail.com ‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬ : 14/2/1395 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir 1
 • 3. ◦ ‫پیشگفتار‬ : ‫دانشگاه‬ ‫راهبردی‬ ‫برنامه‬ ◦ ‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫درک‬ ‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬ : ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫خط‬ ‫بر‬ ‫یادگیری‬ ‫تحقق‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫دانشگاه‬ ‫راهبردی‬ ‫برنامه‬ ‫هدفهای‬ ( ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ) ◦ ‫تحول‬ ‫رویکردهای‬ ‫یاددهی‬ - ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ،‫گرایی‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ◦ ‫ویکم‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫راهبرد‬ : ‫با‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫همیاری‬ ◦ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ : ‫و‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ◦ ‫گفتار‬ ‫پی‬ 3 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 4. .1 ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫نخبه‬ ‫دانشجویان‬ ‫جذب‬ ‫مستعد‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫یابی‬ ‫دست‬ ، ‫توسعه‬ ،‫تکمیلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫آموزشی‬ ‫ممتاز‬ ‫گاه‬ ‫محیط‬ ‫یادگیری‬ ‫خالق‬ ‫رشته‬ ‫ایجاد‬ ،‫آموزش‬ ‫اثربخشی‬ ‫ارتقاء‬ ،‫جذاب‬ ‫و‬ ،‫متخصصان‬ ‫تربیت‬ ،‫جدید‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫وکارآفرینان‬ ‫پژوهشگران‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫تععهد‬ ‫و‬ ‫توانمند‬ ‫نیازهای‬ ‫جامعه‬ . . 2. ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫نهادهای‬ ‫و‬ ‫مراکز‬ ‫گسترش‬ ،‫علمی‬ ‫تولیدات‬ ‫فراملی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ممتاز‬ ‫پژوهشی‬ ‫گاه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫یابی‬ ‫دست‬ . 17.11.2014 f.mashayekh@pedagogy.ch 4
 • 5.  3 . ،‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫پیشرفته‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫یافته‬ ‫نمودن‬ ‫کاربردی‬ ، ‫اختراعات‬ ‫ثبت‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫دستاوردهای‬ ‫سازی‬ ‫تجاری‬ .  4 . ‫ترویج‬ ‫اسالمی‬ ‫فرهنگ‬ ‫سازی‬ ‫نهادیهه‬ ‫و‬ ،‫ایرانی‬ ‫فضائل‬ ‫اخالقی‬ ‫مشا‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫آزادگی‬ ‫و‬ ‫ایثار‬ ‫روحیه‬ ، ، ‫گروهی‬ ‫رکت‬ ‫اجتماعی‬ ‫انضباط‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫شاداب‬ ‫محیطی‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ . 17.11.2014 f.mashayekh@pedagogy.ch 5
 • 6.  5 . ‫برخورداری‬ ‫نظام‬ ‫از‬ ‫اثربخش‬ ‫مدیریت‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫آن‬ .  . 6 ‫ملتزم‬ ،‫شایسته‬ ‫و‬ ‫کارآمد‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬ ‫و‬ ‫اسالمی‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫به‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫ساختار‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫بهینه‬ .  . 7 ‫منابع‬ ‫جذب‬ ،‫منابع‬ ‫مؤثر‬ ‫مدیریت‬ ‫مالی‬ ‫پایدار‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫زمینه‬ ‫های‬ ‫مالی‬ ‫استقالل‬ . 17.11.2014 f.mashayekh@pedagogy.ch 6
 • 7.  8 ،‫علمی‬ ‫مراکز‬ ‫با‬ ‫افزا‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫سازنده‬ ‫تعامالت‬ ‫تعمیق‬ ‫و‬ ‫گسترش‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ،‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ .  9 . ‫ارتقای‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫دانشجویی‬ ‫خدمات‬ ‫ملی‬ ‫استانداردهای‬ .  10 . ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫کالبدی‬ ‫فضای‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تأمین‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫امکانات‬ ‫روزآمد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ .  11 . ‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫و‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫سبز‬ ‫دانشگاه‬ ‫تحقق‬ . ‫منبع‬ : ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫برگرفته‬ 8.2.95 ‫از‬ /q.pdf 1 /stories/ 192 vpb.um.ac.ir/images/ :// http 17.11.2014 f.mashayekh@pedagogy.ch 7
 • 8.  ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬ ‫مفهوم‬ : ‫از‬ ” ‫گی‬ ‫هلل‬ “ ‫به‬ ” ‫و‬ ‫علم‬ ‫یاددهی‬ ‫هنر‬ - ‫یادگیری‬ “ ‫است‬ ‫شده‬ ‫متحول‬ .  ‫و‬ ‫مبارزات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ،‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ،‫تحول‬ ‫این‬ ‫مطالبات‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ، ‫معلم‬ - ‫محوری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫گرا‬ ‫اقتدار‬ ‫به‬ ، ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫یادگیرنده‬ - ‫محوری‬ ‫از‬ ،‫مدرس‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫برای‬ ‫تامل‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬ ‫است‬ ‫بوده‬ . 8 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 9.  ،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫پیوسته‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫امروز‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫تنگاتنگ‬ ‫در‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬ .  ‫در‬ “ ‫ارتباطات‬ ” ‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ “ ‫دانستن‬ ” ‫است‬ ‫پداگوژیک‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ .  ‫اقتصادی‬ ‫تعامالت‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ،‫امروز‬ ‫پداگوژی‬ ‫نقش‬ - ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ - ‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫اجتمایی‬ .  ‫اقتصادی‬ ‫تعامالت‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ - ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ - ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫اجتماعی‬ . 9 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 10.  ‫رویکرد‬ ” ‫خوب‬ “ ‫یا‬ ” ‫بد‬ “ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ - ‫یادگیری‬ ‫بلکه‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬ ” ‫پداگوژیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ “ ‫وجود‬ ‫مستلزم‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫با‬ ‫یادگیرنده‬ ‫ذهن‬ ‫شدن‬ ‫گیر‬ ‫در‬ ‫مسئله‬ ‫یک‬ ” ‫اجتماعی‬ - ‫شناختی‬ “ ‫است‬ (Meirieu,2012)  « ‫پداگوژیک‬ ‫موقعیت‬ » ‫معادل‬ « ‫مطلوب‬ ‫موقعیت‬ » ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ : " ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلوب‬ ‫پرورشکار‬ ‫بی‬ ‫متربی‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پرورشی‬ ‫عمل‬ ‫گردد‬ ‫مربی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ . “ ( ،‫هوشیار‬ 1327 .) 10 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 11.  ‫کیفیت‬ ،‫دغدغه‬ ‫با‬، ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫درنشست‬ ،‫امروز‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ،‫آموزش‬ ‫برکاربرد‬، ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫ارتباطات‬ ‫تاکید‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مطالبه‬ ‫و‬ .  ‫مستلزم‬، ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫انتخاب‬،‫ویژه‬ ‫به‬، ‫پداگوژیک‬ ‫الزامات‬ ‫رعایت‬ ‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬ ‫وکاربرد‬ - ‫در‬،‫یادگیری‬ ‫است‬ ‫آموزشی‬ ‫نظام‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ . 11 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 12. ‫تعریف‬ : ‫که‬ ‫است‬ ‫مراحلی‬ ‫سلسله‬ ‫شامل‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ،‫ی‬ ‫باقانونمند‬ ‫نظام‬ ‫توسعه‬ ‫طی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بیان‬ ‫روشنی‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دنبال‬ . ‫و‬ ‫درست‬ ‫پایش‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫مراحل‬ ‫این‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫کیفیت‬ ‫وبر‬ ‫کاسته‬ ‫ها‬ ‫کاری‬ ‫ودوباره‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ،‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پیامدهای‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫در‬ ‫نظام‬ ‫وکارایی‬ ‫بیافزاید‬ . 12 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 13.  ‫گرا‬ ‫رفتار‬ ‫رویکرد‬ : ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫رفتار‬ ‫تغییر‬ ( ‫شرطی‬ ‫تشویق‬ ‫و‬ ‫تنبه‬ ‫یا‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫محرک‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ) ‫طریق‬ ‫از‬ ‫محتوا‬ ‫انتقال‬ .  ‫شناختی‬ ‫رویکرد‬ : ‫شناختی‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬ ( ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یادگیرنده‬ ‫ذهن‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ) ،  ‫سازاگرا‬ ‫رویکرد‬ : ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ : ‫مشارکت‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تامل‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬ . 13 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 14.  ‫عمل‬ ‫به‬ ‫تجربی‬ ‫علم‬ ‫دیدگاه‬ ‫با‬ ‫رفتارگرا‬ ‫روانشناسی‬ ‫گرایی‬ ‫تجربی‬ ‫بر‬ ،‫آموزش‬ ( ‫محرک‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ - ‫پاسخ‬ ) ‫تحت‬ ‫است‬ ‫استوار‬ ،‫پذیری‬ ‫تعمیم‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ .  ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫نظریه‬ - ‫بر‬ ‫است‬ ‫مبتنی‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ،‫اینکه‬ “ ‫ملموس‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫رفتار‬ - ‫در‬ ‫عادت‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫تکرار‬ ‫از‬ ‫تجربه‬ - ‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ” ( ،‫تاردیف‬ 1997 .) 14 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 15.  ‫گرائی‬ ‫رفتار‬ ‫مکتب‬ ‫بازتاب‬ ‫بامطالعه‬ ،‫پاولوف‬ ‫توسط‬ ‫بر‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫محرک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫شرطی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫شرطی‬ ‫های‬ ‫تورندایک‬ ‫توسط‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫زیستی‬ ‫های‬ ‫ارگانیسم‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫ابزاری‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫پایه‬ .  ‫درقالب‬ ‫واسکینر‬ ‫واتسون‬ ‫توسط‬ ،‫سپس‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫شرطی‬ ‫کارکردی‬ ( ‫محرک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ / ‫تنبیه‬ ‫و‬ ،‫بازخورد‬ ، ‫پاسخ‬ / ‫تشویق‬ ) ‫یاددهی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ - ‫یادگیری‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫استمرار‬ . 15 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 16.  ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ،‫رفتارگرا‬ ‫شناسان‬ ‫زیست‬ ‫انقالب‬ ‫با‬ ،‫علمی‬ ‫روانشناسی‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ،‫شمالی‬ ‫آمریکای‬ 1910 ‫شد‬ ‫آغاز‬ . ‫در‬ ،‫نخست‬ ،‫مکتب‬ ‫این‬ ‫دهه‬ 1950 ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ،‫گرا‬ ‫تداعی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫نو‬ ‫نقد‬ ‫مورد‬ .  ‫هوش‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫گیری‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫شناختی‬ ‫انقالب‬ ‫دومین‬ ،‫سپس‬ ‫به‬ ‫موسوم‬ ،‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫زبان‬ ،‫فلسفه‬ ،‫مصنوعی‬ ‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ،‫شناختی‬ ‫علوم‬ 1950 ‫پیوست‬ ‫وقوع‬ ‫به‬ ، .  ‫را‬ ‫انسان‬ ‫طبیعت‬ ‫که‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫گرایان‬ ‫رفتار‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ،‫دانند‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫منفعل‬ ‫بر‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫متمرکز‬ ‫اطالعات‬ ‫کننده‬ ‫پردازش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫فاعلیت‬ ‫است‬ . 16 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 17.  ،‫واسکینر‬ ‫چامسکی‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬ ‫دهه‬ ‫پایان‬ ‫در‬ 1950 ‫به‬ ‫منحصر‬ ، ‫نیست‬ ‫رفتارگرا‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫شناخت‬ ‫یک‬ . ‫بلکه‬ ‫یک‬ ‫میان‬ ‫مناظره‬ ‫گرا‬ ‫تجربی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گرا‬ ‫ذات‬ ‫است‬ .  ‫شناختی‬ ‫فرایندهای‬ ‫چامسکی‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ – ‫های‬ ‫وبازنمایی‬ ‫است‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫رفتار‬ ‫تنظیم‬ ‫در‬ ‫ذهنی‬ .  ‫هااست‬ ‫نماد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫انسان‬ .  ‫محیط‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نماد‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫وارد‬ ‫اصالحاتی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سازگار‬ .  ‫گذاری‬ ‫عالمت‬ ‫با‬ ‫انسان‬ ( ‫ساختن‬ ‫نمادینه‬ ) ‫و‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫تداوم‬ ‫و‬ ‫معنا‬ ،‫شکل‬ ‫خود‬ ‫تجربیات‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫بخشد‬ ( ،‫پاندورا‬ 1986 .) 17 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 18.  ،‫آموزش‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫مطالعات‬ ‫کاربردهای‬ ‫اولین‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ، 1970 ‫به‬ ‫گانیه‬ ‫رابرت‬ ‫توسط‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ‫درک‬ ‫کرد‬ ‫کمک‬ .  ‫های‬ ‫پژوهش‬ ‫تازه‬ ‫با‬ ‫خبره‬ ‫ذهن‬ ‫کارکردهای‬ ‫میان‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫کار‬ ‫انسان‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫امکان‬ ، : ◦ ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫اطالعات‬ ◦ ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫غربال‬ ◦ ،‫رمزگشایی‬ ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬ ‫و‬ ◦ ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ . 18 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 19.  ‫مرحله‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایند‬ ،‫گانیه‬ ‫الگوی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫ولی‬ ‫مجزا‬ :  ‫دریافت‬ ( ‫پنجگانه‬ ‫حواس‬ ‫توسط‬ ) ،  ‫نگهداری‬ ( ‫کاری‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫بازنمایی‬ ) ،  ‫انتقال‬ ( ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬ ) ‫و‬  ‫فراشناخت‬ ( ‫با‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫رویدادی‬ ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫معنایی‬ ‫به‬ ( ) ،‫تاردیف‬ ‫و‬ ‫گوتیه‬ 2005 .) 19 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 20.  ،‫محیط‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬ ‫گذاری‬ ‫رمز‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ( ‫نماد‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫تغیر‬ ) ،‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ، ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫عرضه‬ ‫سپس‬ ‫و‬ .  ‫جهان‬ ‫از‬ ‫نمادین‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫واجد‬ ‫هوشمندی‬ ‫نظام‬ ‫هر‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫معنا‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پیرامون‬ .  ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫در‬ ‫بهبودی‬ ‫پردازش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ، ، ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫درباره‬ ‫اطالعات‬ ‫می‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫انجامد‬ . 20 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 23.  ‫زیست‬ ‫و‬ ‫شناس‬ ‫معرفت‬ ‫یک‬ ،‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫روانشناس‬ ‫بزرگترین‬ ،‫پیاژه‬ ‫یا‬ ‫شناخت‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫شناس‬ ‫علمی‬ ‫شناسی‬ ‫معرفت‬ ‫پرداخت‬ .  ‫در‬ ‫مدرسه‬ ‫نقش‬ ‫بر‬ ‫پیاژه‬ ‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ‫انسان‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫نمود‬ ‫می‬ ‫تاکید‬ .  ‫شناخت‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫پیاژه‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫مداوم‬ ‫سازگارسازی‬ ‫تکوینی‬ ‫و‬ ‫است‬ .  ،‫گرایی‬ ‫وتجربی‬ ‫گرایی‬ ‫پیشین‬ ‫میان‬ ،‫پیاژه‬ ،‫کانت‬ ‫گرایی‬ ‫عقل‬ ‫وارث‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫ومفعول‬ ‫فاعل‬ ‫میان‬ ‫تعامل‬ ‫از‬ ‫شناخت‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ .  ‫سازد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫فعاالنه‬ ‫فاعل‬ ‫از‬ ‫منفعالنه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫برون‬ .  ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫شناخت‬ ‫تکوین‬ . 23 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 24.  ‫یک‬ ‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬ ‫با‬ ،‫قبل‬ ‫برتراز‬ ‫و‬ ‫دیگر‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫شناختی‬ ‫تعادل‬ ‫وضعیت‬ ‫با‬ ‫اندرکنش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫که‬ ،‫تعادل‬ ‫عدم‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫یابد‬ ‫دست‬ ،‫است‬ ‫کنش‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ .  ‫سازی‬ ‫متعادل‬ ‫فرایند‬ ،‫پیاژه‬ ‫برای‬ ، ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫عامل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ .  ‫پیاژه‬ ‫آموزش‬ ‫غایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مداری‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫انسان‬ ‫سازی‬ ‫آزاد‬ ‫و‬ ‫فرارفتن‬ ‫ارتقای‬ ‫امکان‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫جست‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫وجو‬ . 24 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 25.  ‫یک‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫زنی‬ ‫چانه‬ ‫جمعی‬ ‫اقدام‬ ‫سازی‬ ‫معنا‬ ‫برای‬ ‫نیست‬ ‫مجزا‬ . ‫بر‬ ‫فرض‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معناهایی‬ ‫ساختن‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫پایه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫مشترک‬ .  ‫و‬ ‫است‬ ‫فرهنگ‬ ‫از‬ ‫جستن‬ ‫بهره‬ ‫معادل‬ ‫یادگیری‬ ‫انفرادی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫امری‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬ ‫پذیرد‬ ‫انجام‬، ‫جامعه‬ ‫از‬ ‫وجدا‬ . 25 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 26.  ‫یادگیرنده‬ ‫برای‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫فعال‬ ‫معنا‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫اندیشه‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫باید‬ ،‫مشترک‬ ‫درک‬ ‫یک‬ ‫ساختن‬ ‫خود‬ ‫واندیشه‬ ‫دیگری‬ ‫محتوای‬ ‫درباره‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫نماید‬ ‫تامل‬ ‫خود‬ ‫اندیشه‬ .  ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬ ‫نقش‬ ‫نو‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ . 26 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 27.  ‫بار‬ ‫گهر‬ ‫راهبرد‬ ” ‫بجوی‬ ‫دانش‬ ‫گور‬ ‫تا‬ ‫زگهواره‬ “ ‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ، ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ (OER) ، ‫و‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫گسترده‬ ‫برخط‬ (MOOCs) ،‫فردی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫امروز‬ ‫متحول‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫عملیاتی‬ ‫جهانی‬ ‫و‬ ،‫ملی‬ .  ‫کتاب‬ ‫محورهای‬ ” ‫یادگیری‬ : ‫درون‬ ‫گنج‬ ” - ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫برای‬ ‫یونسکو‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ،‫میالدی‬ “ ‫یادگیری‬ ‫قرن‬ “ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫نام‬ - ، ‫از‬ ‫عبارتند‬ : .1 ‫دانستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ( ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ) .2 ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ( ‫آفرینی‬ ‫کار‬ ،‫کردن‬ ‫تولید‬ ) .3 ‫زیستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ( ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ،‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫حفظ‬ ) .4 ‫همزیستی‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ( ‫صلح‬ ‫پاسداری‬، ‫زیستن‬ ‫باهم‬ .) 27 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 28. ‫فرد‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بایست‬ ‫پیش‬ : 1 - ‫و‬ ‫تفهیم‬ ‫برای‬ ‫مشترک‬ ‫مرجع‬ ‫تخصصی‬ ‫زبان‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫در‬ ‫تفاهم‬ ‫وکالن‬ ‫خرد‬ ‫مقیاس‬ : « ‫وجود‬ ‫خانه‬ ‫زبان‬ » 2 - ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫راهبردی‬ ‫میثاق‬ ‫در‬ ‫سازنده‬ ‫مشارکت‬ ‫شوق‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫باکیفیت‬ ( ‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫مسوول‬ ‫وند‬ ‫وهستی‬ ‫شهروند‬ ) 3 - ‫سواد‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ( ‫کاربری‬ ،‫اطالعات‬ ‫انتقادی‬ ‫ارزیابی‬ ‫سازنده‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ،‫اخالقی‬ ) 28 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 29.  ‫بهینه‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ،‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ، ‫متنوع‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ،‫یادگیری‬ ‫گوناگون‬ ‫ازمنابع‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ .  ‫یادگیرنده‬ ‫کاربر‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ،‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ، ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ (MIL) ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫برای‬، ‫مرتبط‬ ‫فرا‬ ‫وساختن‬ ‫انتقال‬ ،‫نگهداری‬ ،‫دریافت‬ - ‫شناخت‬ ‫است‬ . 29 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 30. ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ (M.I.L) ‫چنین‬ ،‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ : * ‫ی‬ ‫ا‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫صالحیت‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شهروند‬ - ‫کاربر‬ ‫را‬ :  ‫برای‬ ،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬ ، ‫پردازش‬ ، ‫درک‬ ، ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫گیری‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ، ‫صورت‬ ‫به‬ ‫انتقادی‬ ، ‫اخالقی‬ ‫و‬ ‫اثربخش‬ ‫آماده‬ ‫سازد‬ ‫می‬ .  ‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫متعهدانه‬ ‫مشارکت‬ ‫محیط‬ ، ‫شهروند‬ - ‫یادگیرنده‬ ‫را‬ ،‫شخصی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ،‫اجتماعی‬ ‫توانمند‬ ‫سازد‬ ‫می‬ . 30 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 31.  ،‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬، ‫سواد‬ ‫تعریف‬ ‫تغیر‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬  ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫سنجش‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬ ‫برای‬ ،‫ذینفعان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اطالعاتی‬ ‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ، ‫تصمیم‬ ‫راهبردی‬ ‫گیران‬ ، ،‫پژوهشگران‬ ،‫مدرسان‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫کارفرمایان‬،‫دانشجویان‬ ،‫صنعت‬ ،‫کشاورزی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ،‫جهانی‬ ‫جامعه‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬، ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کارکشورها‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬ .  ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫سنجش‬ ‫استانداردهای‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫یونسکو‬ ‫توسط‬ ،‫نیز‬ (UNESCO,2011) . 31 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 32.  ‫در‬ ،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫تصویری‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ،‫کشور‬ ‫وخصوصی‬ ‫دولتی‬ ‫بخشهای‬ ‫برنامه‬ ‫اصالح‬ ‫بایست‬ ‫پیش‬ ‫شهروندان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫موجود‬ ‫های‬ – ‫کارکنان‬ ( ‫مثال‬ : ‫وند‬ ‫شهر‬ - ‫وند‬ ‫شهر‬ ،‫مهندس‬ - ‫وند‬ ‫شهر‬ ،‫معلم‬ - ‫استاد‬ ) ‫به‬ ، ‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ .  ‫گسترش‬ ‫با‬ ‫ج‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫نبش‬ ، ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫مطلوب‬ ‫باوضعیت‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫پایش‬ ، ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫کاربردپذیری‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬،‫کارکنان‬ ‫ای‬ .  ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫ملی‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ، ‫مستلزم‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫جامع‬ ‫مدیریت‬ ‫است‬ ‫ملی‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مستمر‬ ‫پایش‬ . 32 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 33. ‫سطح‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ : ( ‫الف‬ ) ‫پایه‬ ، ( ‫ب‬ ) ‫میانی‬ ‫و‬ ( ‫ج‬ ) ‫پیشرفته‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ : ‫الف‬ - ‫پایه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ( ‫جستجووپردازش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تمیز‬ ‫اطالعات‬ ) .1 ،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ماهیت‬ ‫تمیز‬ .2 ‫و‬ ‫جستجو‬ ،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫جایدهی‬ .3 ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫تولید‬ ‫منبع‬ ،‫کننده‬ .4 ‫و‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫موقت‬ ‫نگهداری‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫گوناگون‬ ‫باابزارهای‬ . 33 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 34. ‫ب‬ - ‫میانی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ( ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ،‫درک‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ :) .1 ،‫جامعه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫ضرورت‬ ‫درک‬ .2 ‫ضوابط‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫تاکید‬ ،‫مقایسه‬ ،‫تحلیل‬ ،‫سنجش‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫شده‬ ‫پردازش‬ ‫اطالعات‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ،‫جامعه‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ .3 ‫تولید‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫اصالت‬ ‫ارزیابی‬ ،‫کنندگان‬ .4 ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫محتوای‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬ ‫شده‬ ‫گردآوری‬ . 34 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 35. ‫ج‬ - ‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ( ‫در‬ ‫پذیری‬ ‫ومسئولیت‬ ‫مشارکت‬،‫پایش‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫خلق‬ :) .1 ‫و‬ ‫خلق‬ ‫مشخص‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫یا‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ،‫نو‬ ‫اطالعات‬ ‫تولید‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫خالق‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ،‫نوآور‬ ، .2 ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ارسال‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫قانون‬ ،‫اخالق‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ،‫اثربخشی‬ .3 ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بودن‬ ‫متعهد‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رسانه‬ ‫کنندگان‬ ‫عرضه‬ ‫میان‬ ‫گفتمان‬ - ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬ ‫پاسخگو‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ، ‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ، .4 ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خلق‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫پایش‬ ‫شده‬ . ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مستمر‬ ‫پژوهی‬ ‫کاربر‬ . 35 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 36.  ‫جمعا‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬ 113 ‫عملکرد‬ ‫مالک‬ * ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ .  ‫کشور‬ ‫هر‬ ‫مشورتی‬ ‫کمیته‬، ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ National Steering Committee) ( ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سطوح‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫سه‬ ‫گانه‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫سنجش‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫بهنگام‬ ‫توانمند‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ،‫کاربران‬ ‫سازی‬ ‫یادگیرنده‬ - ،‫شهروند‬ ‫دهد‬ ‫ارائه‬ . ( Unesco,2013) 36 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 37. 1 - ‫مغز‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫همگرا‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫علوم‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫ذهن‬ ‫های‬ ‫کارکرد‬ ‫در‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫تدوین‬، ‫یادگیری‬ ‫علم‬ ‫امکان‬ ‫را‬، ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫پذیر‬ . 2 - ‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬ ‫تحول‬ - ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫سازاگرائی‬ ،‫گرائی‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫رفتارگرایی‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫راهبردی‬ ‫هدف‬ ‫تحقق‬ ‫به‬ ‫سطحی‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫شده‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫است‬ . 37 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 38. 3 - ‫ناپذیر‬ ‫جدایی‬ ‫بخش‬ ‫اجتماعی‬ ‫رسانه‬ ،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫وتوزیع‬ ‫دسترسی‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫وفراتر‬ ، ‫ارتباطات‬ ‫راهبرد‬ ‫از‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ . ‫برای‬ ،‫را‬ ‫شواهد‬ ‫درمشاهده‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫امکان‬ ‫وسیله‬ ‫این‬ ‫ذینفعان‬ ‫میان‬، ‫تعاملی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پیچیده‬ ‫مقوالت‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫فراهم‬ ،‫گزاران‬ ‫وسیاست‬ . 17.11.2014 f.mashayekh@pedagogy.ch 38
 • 39. 4 - ‫یک‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ،‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ،‫دوسر‬ ‫سالح‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫راهبردی‬ ‫کاربرد‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫نظام‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫دربرنامه‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫معلم‬ ‫وتربیت‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬،‫رسمی‬ ‫وغیر‬ ‫رسمی‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫داشته‬ ‫ضروری‬ ،‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫کارکنان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ . 39 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 40. ‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬ ‫ساله‬ ‫ده‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬  ‫در‬ ‫کشور‬ ‫جامع‬ ‫برتر‬ ‫دانشگاه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مشهد‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫برخوردار‬ ،‫فناوری‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پردازی‬ ‫نظریه‬ ،‫علم‬ ‫تولید‬ ‫جایگاه‬ ‫معتبر‬ ‫بین‬ ‫در‬ 10 ‫جزء‬ ‫و‬ ‫اسالم‬ ‫جهان‬ ‫اول‬ ‫دانشگاه‬ 500 ‫هویتی‬ ‫با‬ ‫جهان‬ ‫ممتاز‬ ‫دانشگاه‬ ‫اسالمی‬ - ‫ایرانی‬ ‫است‬ ( ‫راهبردی‬ ‫سند‬ ،‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬ 1390 .)  ‫سواد‬ ‫با‬ ‫درپیوند‬ ‫آن‬ ‫درست‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫از‬ ‫عمیق‬ ‫درک‬ ‫یادگیرنده‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫دانشگاه‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ،‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫کالن‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫درتحقق‬ ،‫مداوم‬ . 17.11.2014 f.mashayekh@pedagogy.ch 40
 • 41. 41 1 - ‫تاردیف‬ ‫موریس‬ ‫و‬ ‫گوتیه‬ ‫کلرمون‬ . 2005 . ‫پداگوژی‬ : ‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬ - ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ( ‫وکاربرد‬ ‫نظریه‬ ) ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ ‫ترجمه‬ ( 1393 ) ‫چاپ‬ ،‫دوم‬ ‫تهران‬ : ‫سمت‬ ‫انتشارات‬ . 2 - ‫محمدباقر‬ ،‫هوشیار‬ . 1327 . ‫وپرورش‬ ‫آموزش‬ ‫اصول‬ . ‫تهران‬ : ‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫انتشارات‬ . 3-OECD OBSERVER, No 293 Q4 2012:www.oecdobserver.org www.france-universite-numerique 4-Audigier,F.et al.(2011).L’education en vue du developpment durable: sciences sociales et eleves en debats. Cahiers de la section des sciences de l’education. Geneva: FPSE, University of Geneva. 5- Meirieu, Philippe. 2012. Des methodes en pedagogie. Entretien du12/1/2012. meirieu.com 6- GUNI 2014. Higher education in the world 5: Knowledge, Engagement & Higher Education: Contributing to Social Change. Palgrave, Macmillan. 7-UNESCO (2011).Competency Framework for Teachers . Paris : UNESCO 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 42. ‫یک‬ ‫کلیدی‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ،‫را‬ ،‫ملموس‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫برای‬ ‫یک‬ ‫نمایید‬ ‫انتخاب‬ ‫نمونه‬ ‫درس‬ . .1 ‫یاددهی‬ ‫رویکرد‬ - ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫مفهوم‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫یادگیری‬ ‫نمایید‬ ‫مشخص‬ ، ‫یادگیرنده‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫سطح‬ ‫به‬ . .2 ‫یاددهی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ - ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫مفهوم‬ ‫برای‬ ‫متناسب‬ ‫یادگیری‬ ‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫درس‬ ‫این‬ . .3 ‫یادگیری‬ ‫پیامد‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫وچگونگی‬ ‫رویکرد‬ ‫انتخاب‬ ‫چرایی‬ ‫نمایید‬ ‫تشریح‬ ، ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫برای‬ ،‫را‬ ‫؟‬ 42 14.02.1395 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 43. 17.11.2014 f.mashayekh@pedagogy.ch 43 ResearchGate Now you can see what others are saying about your work(29.4.2016) Cited article: Mashayekh, Farideh (1974). Freire, the Man, His Ideas and Their Implications. Literacy Discussion, pp1-63. Citation: "...Dominant teacher education socializes teachers into a paradigm which conceptualizes Black students as disadvantaged or at-risk (King, 1991King, , 2005). Traditionally, teachers are trained to remediate at- risk students' deficits rather than empowered to merge reflective practice and reflective action, what may be referred to as praxis today (Ax & Ponte, 2008; Dewey, 1910 Dewey, , 1938 Freire, 1998; Freire & Macedo, 1987; Mashayekh, 1974) in order to provide literacy learning opportunities for all students (King, 2005; Lee, 2005). Teacher education focuses too often only on pre-service teachers' lack of knowledge instead of addressing education as transformation that is grounded in Third Space opportunities for learning . ..."