چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)

D
Dr. Farideh MashayekhStrategic Consultant in Educational Planning and Pedagogy um PEDAGOGY.CH

چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند) ترجمۀ فریده مشایخ پست‌الکترونیکی: f.mashayekh.pedagogy@gmail.com

‫گزارش‬
‫می‬ ‫سود‬ ‫رایانشی‬ ‫اخالق‬ ‫از‬ ‫کسی‬ ‫چه‬
‫برد؟‬
)‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ ‫(با‬
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫ترجمۀ‬
‫پست‬
:‫الکترونیکی‬
f.mashayekh.pedagogy@gmail.com
‫من‬
‫اخالق‬ ‫ستون‬ ‫جدید‬ ‫سردبیر‬
«
‫ارتباطات‬ ‫ماهنامه‬
»
‫سال‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ستون‬ ‫این‬ ‫پیشین‬ ‫سردبیران‬ .‫هستم‬
2008
‫می‬
‫می‬ ‫و‬ ‫ستایم‬
‫آن‬ ‫راه‬ ‫کوشم‬
‫پرسش‬ ‫بتوانند‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫تا‬ ‫کنم‬ ‫خلق‬ ‫فضایی‬ ‫و‬ ‫کنم‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫اخالق‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬
‫پاس‬ ‫که‬ ‫نیستم‬ ‫مطمئن‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ .‫نمایند‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫رایانه‬
‫خ‬
‫صفحات‬ ‫در‬ )‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫(پرسش‬ ‫گفتگو‬ ‫امکان‬ ‫ولی‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫خوب‬ ‫های‬
‫می‬ ‫تشویق‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫نشریه‬ ‫این‬
.‫شود‬
‫کهن‬ ‫با‬ ،‫خود‬ ‫افتتاحیه‬ ‫ستون‬ ‫برای‬
‫می‬ ‫شروع‬ ‫اخالق‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫پرسش‬ ‫ترین‬
:‫کنم‬
-
‫می‬ ‫سود‬ ‫اخالق‬ ‫از‬ ‫کسی‬ ‫چه‬
‫بهزیستی‬ ‫بهبود‬ ‫خواهان‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫متمرکز‬ ‫خود‬ ‫روی‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫افراد‬ ‫برد؟‬
.‫هستند‬ ‫خود‬
‫بزرگ‬ ‫جوامع‬
‫می‬ ‫مشخص‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫بهزیستی‬ ‫بهبود‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اخالقی‬ ‫مرزهای‬ ،‫تر‬
،‫ّب‬‫ل‬‫تق‬ ،‫دزدی‬ .‫کنند‬
‫رشوه‬ ،‫ریاکاری‬
‫که‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫ممنوع‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫رفتارهایی‬ ‫و‬ ‫خشونت‬ ،‫خواری‬
«
‫سود‬ ‫کسی‬ ‫چه‬
‫می‬
‫برد؟‬
»
‫می‬ ‫مطرح‬ ‫اخالق‬ ‫مسئله‬
.‫شود‬
‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫از‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اخالقی‬ ‫دوگانگی‬ ‫شدن‬ ‫روشن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫مورد‬ ،
‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهیم‬
‫پرسش‬ ‫این‬
‫می‬ ‫مطرح‬
‫حرفه‬ ‫الزام‬ ‫یک‬ ‫اخالقی‬ ‫رفتار‬ ‫کسانی؟‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ :‫کنیم‬
‫ماشین‬ ‫انجمن‬ .‫است‬ ‫ای‬
‫رایانشی‬ ‫های‬
(
ACM
‫بهزیستی‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ،‫است‬ ‫معتقد‬ )
‫(اصل‬ ‫بپردازند‬ ‫آن‬
101
‫اخالقی‬ ‫منشور‬ ‫از‬
ACM
‫انتظار‬ .)
‫می‬
‫میلیون‬ ‫زندگی‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫امکان‬ ،‫رایانش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫حرفه‬ ‫صاحبان‬ ‫به‬ ‫اختیار‬ ‫تفویض‬ ‫در‬ ‫عمل‬ ‫ابتکار‬ ‫با‬ ‫رود‬
‫ها‬
.‫شود‬ ‫فراهم‬ ،‫نفر‬
‫میلیون‬ ‫زیستی‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬ ،‫نو‬ ‫فناوری‬ ‫مرز‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬
‫شهرون‬ ‫ها‬
‫نموده‬ ‫تقبل‬ ‫را‬ ‫د‬
:‫اند‬
-
‫دوربین‬
‫به‬ ‫که‬ ‫حسگرها‬ ‫و‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫های‬
‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫راهنمایی‬ ‫چراغ‬ ‫زمان‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬
‫تراکم‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنند‬
‫صرفه‬ ‫سوخت‬ ‫مصرف‬ ‫در‬
‫می‬ ‫جویی‬
.‫شود‬
-
‫ساختمان‬
‫صرفه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫روشنایی‬ ‫و‬ ‫تهویه‬ ،‫حرارت‬ ‫حسگرها‬ ‫و‬ ‫دوربین‬ ‫با‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬
‫کنترل‬ ‫سوخت‬ ‫در‬ ‫جویی‬
‫می‬
‫کنند‬
.
-
‫باجه‬
‫های‬
WiFi
‫نقشه‬ ‫با‬
‫راه‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫محلی‬ ‫های‬
‫یابی‬
-
‫سوخت‬ ‫کاهش‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫خورشیدی‬ ‫انرژی‬ ‫صفحات‬ ‫نصب‬
-
‫سوخت‬ ‫مصرف‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫پارکینگ‬ ‫کمبود‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫راننده‬ ‫بدون‬ ‫خودروهای‬
‫خدمات‬ ‫این‬ ‫از‬
«
‫می‬ ‫سود‬ ‫کسی‬ ‫چه‬
‫برد؟‬
»
‫ش‬ ،‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫از‬ ‫نگاهی‬ ‫با‬ ‫ولی‬ .‫کس‬ ‫همه‬ ،ً‫ال‬‫اصو‬
‫می‬ ‫نشان‬ ‫واهد‬
‫دهد‬
‫بهره‬
‫سخت‬ ،‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ .‫شهرهاست‬ ‫جمعیت‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫خاص‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫مندی‬
‫کوچک‬ ‫افزار‬
‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ ،‫تر‬
‫الگوریتم‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫کارایی‬
‫می‬ ‫تولید‬ ،‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫تنظیم‬ ،‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اصالح‬ ‫های‬
.‫کنند‬
‫شرکت‬
‫فناوری‬ ‫از‬ ‫فناوری‬ ‫های‬
‫های‬
‫می‬ ‫سود‬ ‫گسترده‬ ‫بازارهای‬ ‫و‬ ‫جدید‬
‫شهرداری‬ ‫مسئوالن‬ .‫برند‬
‫آن‬ ‫شهرت‬ ‫از‬ ‫ها‬
‫سود‬ ‫نوآوری‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫می‬
‫می‬ ‫سود‬ ،‫مسکن‬ ‫باالتر‬ ‫قیمت‬ ‫از‬ ‫مسکن‬ ‫صاحبان‬ .‫برند‬
‫برخی‬ ،‫فناوری‬ ‫صنعت‬ ،‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫برای‬ ‫فراوان‬ ‫سود‬ .‫برند‬
‫شهرداری‬ ‫مسئوالن‬
‫هو‬ ‫شهرهای‬ ‫مفهوم‬ ‫هنوز‬ .‫است‬ ‫فراهم‬ ،‫امالک‬ ‫صاحبان‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫هدف‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ .‫است‬ ‫انتزاعی‬ ‫شمند‬
‫های‬
‫شرکت‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫شهرنشینی‬ ‫مردمان‬ ‫عالیق‬ ‫با‬ ‫ولی‬ .‫نیست‬ ‫اخالقی‬ ‫غیر‬ ،‫شده‬ ‫یاد‬
‫نه‬ ،‫فناورانه‬ ‫های‬
‫هم‬ ،‫امالک‬ ‫صاحبان‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شهرداری‬ ‫مسئوالن‬
‫نمی‬ ‫نیز‬ ‫روستانشینان‬ ‫عالئق‬ ‫جوابگوی‬ ،‫همچنین‬ .‫ندارد‬ ‫خوانی‬
‫ایا‬ ‫(در‬ .‫باشد‬
‫الت‬
‫متحده‬
20
‫می‬ ‫زندگی‬ ‫روستاها‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫از‬ %
‫می‬ ).‫کنند‬
‫می‬ ‫زندگی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جهانی‬ ‫عمومی‬ ‫روال‬ ‫این‬ ‫گفت‬ ‫توان‬
‫ولی‬ ‫کنیم‬
‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫منظور‬
‫ای‬
ACM
‫اصل‬ ‫طبق‬ ،
101
‫می‬ ‫اعالم‬
:‫دارد‬
«
‫گروه‬ ‫عالئق‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
‫به‬ ،‫است‬ ‫تضاد‬ ‫در‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬
‫آن‬ ‫نیازهای‬
‫(سود‬ ‫هستند‬ ‫سودمند‬ ‫کمتر‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫می‬
‫آن‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫بیشتر‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ )‫برند‬
.‫داد‬ ‫قرار‬ ‫اولویت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬
»
‫ولی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫هوشمند‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫عالقمندی‬ ،‫ایالت‬ ‫این‬ ‫غرب‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فقیر‬ ‫همسایگان‬ ‫بالتیمور‬ ‫ایالت‬ ‫در‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫مرفه‬ ‫شهروندان‬ ‫عالئق‬ ‫با‬ ‫تضاد‬ ‫در‬ ‫بضاعت‬ ‫کم‬ ‫شهروندان‬ ‫عالئق‬
‫بضاعت‬ ‫کم‬ .‫گیرد‬
‫ه‬
‫نیاز‬ ‫هوشمند‬ ‫راهنمایی‬ ‫چراغ‬ ‫به‬ ‫ا‬
‫خانه‬ .‫ندارند‬
‫آن‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬
‫خیابان‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫تعمیر‬ ‫به‬ ‫ها‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ساکنین‬ ،‫پرجرائم‬ ‫های‬
WiFi
‫نمی‬ ‫راغب‬
.‫کند‬
‫جمع‬
‫آن‬ ‫برای‬ ‫راننده‬ ‫بدون‬ ‫خودروهای‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫متوقف‬ ‫رفتگر‬ ‫شغل‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫با‬ ،‫زباله‬ ‫آوری‬
‫خودرو‬ ‫صاحب‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫جا‬ ،‫هستند‬
‫اتوبوس‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫لب‬
‫آن‬ ‫برای‬ ،‫راننده‬ ‫بدون‬ ‫های‬
‫برای‬ ‫اتوبوس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نظم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اتوبوس‬ ‫رانندگی‬ ‫شغلشان‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫می‬ ‫اعمال‬ ،‫جرائم‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬
‫آن‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫است‬ ‫نامطلوب‬ ،‫کنند‬
‫می‬ ‫زندگی‬ ‫بالتیمور‬ ‫شهر‬ ‫غرب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫شهر‬ ‫از‬ ‫کنند‬
‫نمی‬ ‫سودی‬ ‫هوشمند‬
‫آن‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫برند‬
.‫هستند‬ ‫بازنده‬ ‫ها‬
‫آن‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنا‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫ولی‬
‫نمی‬ ‫ها‬
‫بهره‬ ‫نوآوری‬ ‫از‬ ‫توانند‬
.‫شوند‬ ‫مند‬
‫از‬ ‫مایلند‬ ‫بالتیمور‬ ‫غرب‬ ‫سکنه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
WiFi
‫ساعت‬ ‫که‬ ،‫اتوبوس‬ ‫در‬ ‫رایگان‬
‫آن‬ ‫در‬ ،‫مدرسه‬ ‫یا‬ ‫سرکار‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬ ‫ها‬
‫می‬
‫بهره‬ ،‫گذرانند‬
‫به‬ ‫شهروندان‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫مند‬
WiFi
‫در‬ ،‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫رایگان‬
‫تکالیف‬ ‫تا‬ ،‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫منزل‬
‫انجام‬ ‫را‬ ‫شان‬
‫مهارت‬ ،‫کنند‬ ‫اقدام‬ ‫اشتغال‬ ‫برای‬ ،‫دهند‬
‫صورت‬ ،‫دهند‬ ‫ارتقاء‬ ‫را‬ ‫هایشان‬
‫حساب‬
‫مشارکت‬ ،‫مدرن‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپردازند‬ ‫را‬ ‫هایشان‬
‫به‬ .‫کنند‬
‫م‬ ‫جامعه‬ ‫توانمندسازی‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬
ّ‫ل‬‫ح‬
‫بهره‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ی‬
.‫شوند‬ ‫مند‬
‫کردن‬ ‫عمل‬ ‫بهتر‬
‫من‬
‫اجتماعی‬ ‫آن‬ ‫بستر‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫شهری‬ ‫اطق‬
-
‫آن‬ .‫است‬ ‫گسترش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫فنی‬
‫اهمیت‬ ‫ها‬
«
‫مکان‬
»
‫می‬ ‫ما‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬
.‫آورند‬
‫راهبردی‬ ‫مدیریت‬
«
‫مکان‬
»
‫در‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ساکنینی‬ ‫شامل‬ ‫شهری‬ ‫مناطق‬ ،‫است‬ ‫اقتصادی‬ ‫رقابت‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬
«
‫مکان‬
»
‫مشترک‬
‫کرانه‬ ،‫هستند‬
‫و‬ ‫پویا‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫و‬ ‫شکل‬ ‫بدون‬ ‫شهری‬ ‫های‬
‫بخش‬ ‫دربرگیرنده‬
‫ایالت‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫گوناگون‬ ‫شهرهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫مدیریت‬ .‫است‬ ‫ها‬
‫کارگر‬ ‫که‬ ‫مکانی‬ ‫هر‬ ‫در‬
‫ا‬
‫موقت‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫یا‬ ‫باشند‬ ‫آمده‬ ‫دیگر‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫ن‬
‫باشند‬
‫برنامه‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫مشکل‬ ،
‫ریزی‬
‫گونه‬ ‫به‬ ‫شهری‬
‫از‬ ‫سنتی‬ ‫ای‬
«
‫باال‬
»
‫به‬
«
‫پائین‬
»
‫می‬ ‫انجام‬
‫برنامه‬ .‫گیرد‬
ً‫ال‬‫معمو‬ ‫شهری‬ ‫ریزان‬
‫فن‬
‫بر‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫سیاسی‬ ‫و‬ ‫گرا‬
.‫دارند‬ ‫تأکید‬ ‫کارایی‬
‫کابرد‬
‫فناوری‬
‫شهرداری‬ ‫در‬ ‫نو‬ ‫های‬
‫شرکت‬ ‫رهبران‬ ‫توسط‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫ها‬
‫شهرداری‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬
‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫بدون‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫هدایت‬ ‫ساکنین‬ ‫نظر‬ ‫یا‬ ‫وسیع‬ ‫دید‬
‫رایانش‬ .‫شود‬
‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫شامل‬ ‫شهری‬ ‫های‬
‫آن‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫تنظیم‬ ،‫ها‬
.‫است‬ ‫ها‬
‫سیاست‬ ‫که‬ ‫الگوهایی‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫یعنی‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬
‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گذاران‬
‫هدایت‬ ‫گیری‬
‫سیاست‬ ‫شهرنشینان‬ ‫اکثر‬ .‫کند‬
،‫شهروندان‬ ‫حضور‬ ‫با‬ ‫عمومی‬ ‫جلسات‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫شورای‬ ‫جلسات‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مدنی‬ ‫تعهد‬ .‫نیستند‬ ‫گذار‬
‫درگاه‬ ،‫عمومی‬ ‫رسانه‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫امروز‬
‫شهردا‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ... ‫و‬ ‫توئیتر‬ ،‫نوشتار‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ ،‫ری‬
‫می‬ ‫فرایندها‬ ‫این‬ ،‫موارد‬ ‫بعضی‬ ‫در‬
‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫روستا‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫ساکن‬ ‫اجتماعی‬ ‫طبقات‬ ‫و‬ ‫اقوام‬ ‫ولی‬ ،‫کند‬ ‫کمک‬ ‫تواند‬
‫سیاست‬
‫رایانه‬ ‫الگوهای‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫مقامات‬ ‫های‬
‫بار‬ .‫شوند‬ ‫بسیج‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫ندارند‬ ‫کافی‬ ‫اعتماد‬ ‫ای‬
‫می‬ ‫سود‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ،‫دیگر‬
‫برد؟‬
‫سیاست‬
‫سیاست‬ .‫است‬ ‫نامناسب‬ ‫ساکنین‬ ‫برای‬ ،‫است‬ ‫مناسب‬ ‫فروشندگان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫شهرها‬ ‫ساکنین‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫سیاست‬ .‫نباشد‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫روستاها‬ ‫ساکنین‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫است‬
‫است‬ ‫ممکن‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫اجتماعی‬ ‫طبقه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫اجتماعی‬ ‫طبقه‬ ‫برای‬
.‫است‬ ‫متغیر‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫جغرافیا‬ ،‫فرهنگ‬ ،‫نژاد‬ ‫برحسب‬ ‫مدنی‬ ‫تعهد‬ .‫نباشد‬ ‫مناسب‬ ‫دیگر‬
‫بی‬ ‫ساکنین‬
‫شغل‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بضاعت‬
‫به‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫مهدکودک‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫مشغول‬ ‫ها‬
‫دسترسی‬ ‫علت‬
‫آن‬ ‫صدای‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫کمتری‬ ‫مشارکت‬ ،‫کمتر‬
‫می‬ ‫شنیده‬ ‫کمتر‬ ‫ها‬
.‫شود‬
‫برنامه‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫موفقیتش‬ ‫که‬ ‫شهری‬ ‫رایانش‬
‫ریزان‬
.‫است‬ ‫ّی‬‫ص‬‫خا‬ ‫ّۀ‬‫د‬‫ع‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫است‬
‫طرح‬
‫اتصال‬ ‫به‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫های‬
‫تعامل‬ ‫و‬
‫به‬ ‫ساکنین‬ ‫انواع‬ ‫با‬
‫گونه‬
‫باید‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫معنادار‬ ‫ای‬
‫ده‬ ‫قرار‬ ‫پرسش‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫روستا‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫زیستی‬ ‫تجربیات‬
‫تصمیم‬ ‫کدام‬ .‫ند‬
‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫ها‬
‫بهبود‬ ‫خواهیم‬
‫به‬ ،‫بخشیم‬
‫تصمیم‬ ‫این‬ ‫چگونه‬ ‫است؟‬ ‫آورده‬ ‫وجود‬
‫فرصت‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫زندگی‬ ‫بر‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫ها‬
‫محدودیت‬ ‫کدام‬ ‫گذارد؟‬
‫ابتکار‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫عمل‬
‫تصمیم‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫ها‬
‫تصمیم‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫اثرگذاشته‬ ‫ها‬
‫گذشت‬ ‫اشتباهات‬ ‫باید‬ ‫همچنان‬ ،‫حاضر‬ ‫گیری‬
‫مهم‬ ‫شود؟‬ ‫تکرار‬ ،‫ه‬
‫تر‬
‫اصلی‬ ‫بازیگران‬ ‫از‬ ‫آیا‬ ،‫همه‬ ‫از‬
‫(شهروند‬
-
)‫کاربر‬
‫شنیده‬ ‫چیزی‬ ‫باره‬ ‫این‬ ‫در‬
‫تضاد؟‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫هم‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫بازیگران‬ ‫عالیق‬ ‫آیا‬ ‫ایم؟‬
‫سازوکار‬
‫استان‬ ‫و‬ ‫مناطق‬ ،‫گوناگون‬ ‫شهرهای‬ ‫میان‬ ‫هماهنگی‬ ‫های‬
‫مشکل‬ ‫ها‬
‫بودجه‬ .‫است‬ ‫تر‬
‫شهرداری‬ ‫های‬
‫تخصیص‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫ها‬
‫مش‬ ‫بودجه‬
‫مهارت‬ ‫فاقد‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫روستاها‬ ‫و‬ ‫شهرها‬ ‫مسئوالن‬ .‫است‬ ‫کل‬
‫فناوری‬ ‫فایده‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫ارزیابی‬ .‫هستند‬ ‫فنی‬ ‫های‬
‫شهرهای‬ ‫های‬
‫می‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ .‫است‬ ‫مشکل‬ ‫هوشمند‬
‫بهره‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ .‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫توانند‬
‫می‬ ‫مند‬
‫فراتر‬ ‫باید‬ ‫شود‬
‫کارشناسان‬ ‫و‬ ‫شهرداری‬ ‫مسئوالن‬ ‫محدود‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬
.‫نمود‬ ‫جستجو‬
‫اخالقی‬ ‫چالش‬
‫بحث‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫برای‬ ‫گوناگون‬ ‫بازیگران‬ ‫ساختن‬ ‫قادر‬ ‫چه؟‬ ‫یعنی‬ ‫باشند‬ ‫زیست‬ ‫قابل‬ ‫باید‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬
‫شهرهای‬ ‫های‬
‫آن‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ولی‬ ،‫نیستند‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫روستاها‬ ‫محروم‬ ‫ساکنین‬ .‫است‬ ‫چالش‬ ‫یک‬ ‫هوشمند‬
.‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫نوآوری‬ ‫به‬ ‫ها‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫توجه‬
‫می‬ ‫ها‬
‫کاهش‬ ‫و‬ ‫ناکارآمد‬ ‫تواند‬
‫اخالق‬ ‫منشور‬ .‫بینجامد‬ ‫چالش‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫عمل‬ ‫فرایند‬ ‫سرعت‬ ‫دهنده‬
ACM
‫و‬
‫حرفه‬ ‫رفتار‬
‫می‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ،‫ای‬
‫افراد‬ ‫به‬ ‫اولویت‬ ‫دادن‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫انسان‬ ‫بهزیستی‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬
‫آسیب‬
‫مشکل‬ ‫کار‬ .‫نمایند‬ ‫عمل‬ ‫پذیر‬
‫می‬ ‫تر‬
‫محرومی‬ ‫اگر‬ ‫شود‬
‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ .‫شوند‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫ّهین‬‫ف‬‫مر‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬ ‫ن‬
.‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫روستاها‬ ‫باید‬ ،‫است‬ ‫عمومی‬ ‫بهزیستی‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫کیفیت‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫فناوری‬ ‫اگر‬ .‫هستند‬ ‫راه‬ ‫آغاز‬
‫می‬ ‫جزئیات‬
‫چالش‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫با‬ ‫روستاها‬ ‫ساکنین‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫تواند‬
‫هستند‬ ‫مواجه‬ ‫شهرها‬ ‫های‬
‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫اتصال‬ .
.‫است‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫توسعه‬ ،‫بازی‬ ،‫تحصیل‬ ،‫کار‬ ،‫عمومی‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬
‫با‬ ‫گوناگون‬ ‫بازیگران‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫مشارکتی‬ ‫راهبردهای‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫مستلزم‬ ‫زیست‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫روستاهای‬ ‫و‬ ‫شهرها‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬
‫فناوری‬ ‫تنیدن‬ ‫درهم‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫استفاده‬
‫توان‬ ‫با‬ ،‫محلی‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫داده‬ ‫به‬ .‫نمایند‬ ‫عمل‬ ‫مندی‬
‫برای‬ ‫بهتر‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫هایی‬
‫تصمیم‬
‫گیری‬
‫پیش‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫ساالرانۀ‬ ‫مردم‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫نیاز‬ ،‫روستا‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫میان‬ ‫پویا‬ ‫همسایگی‬ ‫با‬ ،‫برابر‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫بینی‬
،‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫مشترک‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫اعتمادسازی‬ ،‫محلی‬ ‫نهادهای‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫مستلزم‬ ،‫اثربخش‬ ‫راهبرد‬ ‫تعهد‬
‫همکاری‬ ‫در‬ ‫بازیگران‬
‫پیاده‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫اتفاق‬ ‫به‬ ‫سودبران‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫با‬
‫فناوری‬ ‫سازی‬
‫می‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫های‬
.‫پردازند‬
‫می‬ ‫انتظار‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫از‬
‫دادگاه‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫(به‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫عدالت‬ ‫تعریف‬ .‫نمایند‬ ‫عمل‬ ‫عدالت‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫رود‬
‫وجود‬ ‫ها‬
‫اخالقی‬ ‫منشور‬ ).‫دارند‬
ACM
‫می‬ ‫الزامی‬ ‫را‬ ‫محرومین‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬
‫مستلزم‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫برگیرندگی‬ ‫در‬ ،‫برابری‬ .‫دارد‬
‫فناوری‬ ‫برای‬ ‫مشارکتی‬ ‫فرایندهای‬
‫تقویت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬
‫طراحی‬ .‫است‬ ‫عمومی‬ ‫مشترک‬ ‫های‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫عالئق‬ ‫کننده‬
‫مش‬
‫ا‬
‫رک‬
‫تی‬
‫می‬ ‫ارتقاء‬ ‫را‬ ‫مدنی‬ ‫تعهد‬ ،
‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫محلی‬ ‫جامعه‬ ‫مقاومت‬ ‫و‬ ‫دهد‬
.‫بخشد‬
‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫نتواند‬ ‫شاید‬ ‫مهم‬ ‫این‬
‫های‬
«
‫می‬ ‫سود‬ ‫کسی‬ ‫چه‬
‫برد؟‬
»
‫می‬ ‫باز‬ ‫عدالت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫دهد‬ ‫پاسخ‬
.‫کند‬
‫مرجع‬
Susan J. Winter, Computing Ethics: who Benefits? Considering the case of Smart cities,
communication of the ACM, July 2019, vol. 62, No.7.

Más contenido relacionado

Similar a چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)(20)

Más de Dr. Farideh Mashayekh(13)

FMB-ArticlesCollection21.pdfFMB-ArticlesCollection21.pdf
FMB-ArticlesCollection21.pdf
Dr. Farideh Mashayekh11 views

چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)

  • 1. ‫گزارش‬ ‫می‬ ‫سود‬ ‫رایانشی‬ ‫اخالق‬ ‫از‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫برد؟‬ )‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ ‫(با‬ ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫ترجمۀ‬ ‫پست‬ :‫الکترونیکی‬ f.mashayekh.pedagogy@gmail.com ‫من‬ ‫اخالق‬ ‫ستون‬ ‫جدید‬ ‫سردبیر‬ « ‫ارتباطات‬ ‫ماهنامه‬ » ‫سال‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ستون‬ ‫این‬ ‫پیشین‬ ‫سردبیران‬ .‫هستم‬ 2008 ‫می‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫ستایم‬ ‫آن‬ ‫راه‬ ‫کوشم‬ ‫پرسش‬ ‫بتوانند‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫تا‬ ‫کنم‬ ‫خلق‬ ‫فضایی‬ ‫و‬ ‫کنم‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫اخالق‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پاس‬ ‫که‬ ‫نیستم‬ ‫مطمئن‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ .‫نمایند‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫رایانه‬ ‫خ‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ )‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫(پرسش‬ ‫گفتگو‬ ‫امکان‬ ‫ولی‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫خوب‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫تشویق‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫نشریه‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫کهن‬ ‫با‬ ،‫خود‬ ‫افتتاحیه‬ ‫ستون‬ ‫برای‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫اخالق‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫پرسش‬ ‫ترین‬ :‫کنم‬ - ‫می‬ ‫سود‬ ‫اخالق‬ ‫از‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫بهزیستی‬ ‫بهبود‬ ‫خواهان‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫متمرکز‬ ‫خود‬ ‫روی‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫افراد‬ ‫برد؟‬ .‫هستند‬ ‫خود‬ ‫بزرگ‬ ‫جوامع‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫بهزیستی‬ ‫بهبود‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اخالقی‬ ‫مرزهای‬ ،‫تر‬ ،‫ّب‬‫ل‬‫تق‬ ،‫دزدی‬ .‫کنند‬ ‫رشوه‬ ،‫ریاکاری‬ ‫که‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫ممنوع‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫رفتارهایی‬ ‫و‬ ‫خشونت‬ ،‫خواری‬ « ‫سود‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫می‬ ‫برد؟‬ » ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫اخالق‬ ‫مسئله‬ .‫شود‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اخالقی‬ ‫دوگانگی‬ ‫شدن‬ ‫روشن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫مورد‬ ، ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهیم‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫حرفه‬ ‫الزام‬ ‫یک‬ ‫اخالقی‬ ‫رفتار‬ ‫کسانی؟‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ :‫کنیم‬ ‫ماشین‬ ‫انجمن‬ .‫است‬ ‫ای‬ ‫رایانشی‬ ‫های‬ ( ACM ‫بهزیستی‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ،‫است‬ ‫معتقد‬ ) ‫(اصل‬ ‫بپردازند‬ ‫آن‬ 101 ‫اخالقی‬ ‫منشور‬ ‫از‬ ACM ‫انتظار‬ .) ‫می‬ ‫میلیون‬ ‫زندگی‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫امکان‬ ،‫رایانش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫حرفه‬ ‫صاحبان‬ ‫به‬ ‫اختیار‬ ‫تفویض‬ ‫در‬ ‫عمل‬ ‫ابتکار‬ ‫با‬ ‫رود‬ ‫ها‬ .‫شود‬ ‫فراهم‬ ،‫نفر‬ ‫میلیون‬ ‫زیستی‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬ ،‫نو‬ ‫فناوری‬ ‫مرز‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫شهرون‬ ‫ها‬ ‫نموده‬ ‫تقبل‬ ‫را‬ ‫د‬ :‫اند‬ - ‫دوربین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫حسگرها‬ ‫و‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫راهنمایی‬ ‫چراغ‬ ‫زمان‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫تراکم‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫صرفه‬ ‫سوخت‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫جویی‬ .‫شود‬ - ‫ساختمان‬ ‫صرفه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫روشنایی‬ ‫و‬ ‫تهویه‬ ،‫حرارت‬ ‫حسگرها‬ ‫و‬ ‫دوربین‬ ‫با‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫سوخت‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫می‬ ‫کنند‬ . - ‫باجه‬ ‫های‬ WiFi ‫نقشه‬ ‫با‬ ‫راه‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫یابی‬ - ‫سوخت‬ ‫کاهش‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫خورشیدی‬ ‫انرژی‬ ‫صفحات‬ ‫نصب‬ - ‫سوخت‬ ‫مصرف‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫پارکینگ‬ ‫کمبود‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫راننده‬ ‫بدون‬ ‫خودروهای‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ‫از‬ « ‫می‬ ‫سود‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫برد؟‬ » ‫ش‬ ،‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫از‬ ‫نگاهی‬ ‫با‬ ‫ولی‬ .‫کس‬ ‫همه‬ ،ً‫ال‬‫اصو‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫واهد‬ ‫دهد‬ ‫بهره‬ ‫سخت‬ ،‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ .‫شهرهاست‬ ‫جمعیت‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫خاص‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫مندی‬ ‫کوچک‬ ‫افزار‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ ،‫تر‬ ‫الگوریتم‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫کارایی‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ،‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫تنظیم‬ ،‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اصالح‬ ‫های‬ .‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫سود‬ ‫گسترده‬ ‫بازارهای‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫شهرداری‬ ‫مسئوالن‬ .‫برند‬ ‫آن‬ ‫شهرت‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سود‬ ‫نوآوری‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫می‬ ‫سود‬ ،‫مسکن‬ ‫باالتر‬ ‫قیمت‬ ‫از‬ ‫مسکن‬ ‫صاحبان‬ .‫برند‬ ‫برخی‬ ،‫فناوری‬ ‫صنعت‬ ،‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫برای‬ ‫فراوان‬ ‫سود‬ .‫برند‬
  • 2. ‫شهرداری‬ ‫مسئوالن‬ ‫هو‬ ‫شهرهای‬ ‫مفهوم‬ ‫هنوز‬ .‫است‬ ‫فراهم‬ ،‫امالک‬ ‫صاحبان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ .‫است‬ ‫انتزاعی‬ ‫شمند‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫شهرنشینی‬ ‫مردمان‬ ‫عالیق‬ ‫با‬ ‫ولی‬ .‫نیست‬ ‫اخالقی‬ ‫غیر‬ ،‫شده‬ ‫یاد‬ ‫نه‬ ،‫فناورانه‬ ‫های‬ ‫هم‬ ،‫امالک‬ ‫صاحبان‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شهرداری‬ ‫مسئوالن‬ ‫نمی‬ ‫نیز‬ ‫روستانشینان‬ ‫عالئق‬ ‫جوابگوی‬ ،‫همچنین‬ .‫ندارد‬ ‫خوانی‬ ‫ایا‬ ‫(در‬ .‫باشد‬ ‫الت‬ ‫متحده‬ 20 ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫روستاها‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫از‬ % ‫می‬ ).‫کنند‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جهانی‬ ‫عمومی‬ ‫روال‬ ‫این‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫ولی‬ ‫کنیم‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫منظور‬ ‫ای‬ ACM ‫اصل‬ ‫طبق‬ ، 101 ‫می‬ ‫اعالم‬ :‫دارد‬ « ‫گروه‬ ‫عالئق‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫تضاد‬ ‫در‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫نیازهای‬ ‫(سود‬ ‫هستند‬ ‫سودمند‬ ‫کمتر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫بیشتر‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ )‫برند‬ .‫داد‬ ‫قرار‬ ‫اولویت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ » ‫ولی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫هوشمند‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫عالقمندی‬ ،‫ایالت‬ ‫این‬ ‫غرب‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فقیر‬ ‫همسایگان‬ ‫بالتیمور‬ ‫ایالت‬ ‫در‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مرفه‬ ‫شهروندان‬ ‫عالئق‬ ‫با‬ ‫تضاد‬ ‫در‬ ‫بضاعت‬ ‫کم‬ ‫شهروندان‬ ‫عالئق‬ ‫بضاعت‬ ‫کم‬ .‫گیرد‬ ‫ه‬ ‫نیاز‬ ‫هوشمند‬ ‫راهنمایی‬ ‫چراغ‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫خانه‬ .‫ندارند‬ ‫آن‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬ ‫خیابان‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫تعمیر‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ساکنین‬ ،‫پرجرائم‬ ‫های‬ WiFi ‫نمی‬ ‫راغب‬ .‫کند‬ ‫جمع‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫راننده‬ ‫بدون‬ ‫خودروهای‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫متوقف‬ ‫رفتگر‬ ‫شغل‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫با‬ ،‫زباله‬ ‫آوری‬ ‫خودرو‬ ‫صاحب‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫جا‬ ،‫هستند‬ ‫اتوبوس‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫لب‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ،‫راننده‬ ‫بدون‬ ‫های‬ ‫برای‬ ‫اتوبوس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نظم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اتوبوس‬ ‫رانندگی‬ ‫شغلشان‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ،‫جرائم‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫است‬ ‫نامطلوب‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫بالتیمور‬ ‫شهر‬ ‫غرب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شهر‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫سودی‬ ‫هوشمند‬ ‫آن‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫برند‬ .‫هستند‬ ‫بازنده‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنا‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ‫نمی‬ ‫ها‬ ‫بهره‬ ‫نوآوری‬ ‫از‬ ‫توانند‬ .‫شوند‬ ‫مند‬ ‫از‬ ‫مایلند‬ ‫بالتیمور‬ ‫غرب‬ ‫سکنه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ WiFi ‫ساعت‬ ‫که‬ ،‫اتوبوس‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ،‫مدرسه‬ ‫یا‬ ‫سرکار‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ،‫گذرانند‬ ‫به‬ ‫شهروندان‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫مند‬ WiFi ‫در‬ ،‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫رایگان‬ ‫تکالیف‬ ‫تا‬ ،‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫منزل‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫مهارت‬ ،‫کنند‬ ‫اقدام‬ ‫اشتغال‬ ‫برای‬ ،‫دهند‬ ‫صورت‬ ،‫دهند‬ ‫ارتقاء‬ ‫را‬ ‫هایشان‬ ‫حساب‬ ‫مشارکت‬ ،‫مدرن‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپردازند‬ ‫را‬ ‫هایشان‬ ‫به‬ .‫کنند‬ ‫م‬ ‫جامعه‬ ‫توانمندسازی‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ّ‫ل‬‫ح‬ ‫بهره‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ی‬ .‫شوند‬ ‫مند‬ ‫کردن‬ ‫عمل‬ ‫بهتر‬ ‫من‬ ‫اجتماعی‬ ‫آن‬ ‫بستر‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫شهری‬ ‫اطق‬ - ‫آن‬ .‫است‬ ‫گسترش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫فنی‬ ‫اهمیت‬ ‫ها‬ « ‫مکان‬ » ‫می‬ ‫ما‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ .‫آورند‬ ‫راهبردی‬ ‫مدیریت‬ « ‫مکان‬ » ‫در‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ساکنینی‬ ‫شامل‬ ‫شهری‬ ‫مناطق‬ ،‫است‬ ‫اقتصادی‬ ‫رقابت‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬ « ‫مکان‬ » ‫مشترک‬ ‫کرانه‬ ،‫هستند‬ ‫و‬ ‫پویا‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫و‬ ‫شکل‬ ‫بدون‬ ‫شهری‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫ایالت‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫گوناگون‬ ‫شهرهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدیریت‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫کارگر‬ ‫که‬ ‫مکانی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫موقت‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫یا‬ ‫باشند‬ ‫آمده‬ ‫دیگر‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫باشند‬ ‫برنامه‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫مشکل‬ ، ‫ریزی‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫شهری‬ ‫از‬ ‫سنتی‬ ‫ای‬ « ‫باال‬ » ‫به‬ « ‫پائین‬ » ‫می‬ ‫انجام‬ ‫برنامه‬ .‫گیرد‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫شهری‬ ‫ریزان‬ ‫فن‬ ‫بر‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫سیاسی‬ ‫و‬ ‫گرا‬ .‫دارند‬ ‫تأکید‬ ‫کارایی‬ ‫کابرد‬ ‫فناوری‬ ‫شهرداری‬ ‫در‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫رهبران‬ ‫توسط‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫ها‬ ‫شهرداری‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫بدون‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫ساکنین‬ ‫نظر‬ ‫یا‬ ‫وسیع‬ ‫دید‬ ‫رایانش‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫شامل‬ ‫شهری‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫تنظیم‬ ،‫ها‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫که‬ ‫الگوهایی‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫یعنی‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گذاران‬ ‫هدایت‬ ‫گیری‬ ‫سیاست‬ ‫شهرنشینان‬ ‫اکثر‬ .‫کند‬ ،‫شهروندان‬ ‫حضور‬ ‫با‬ ‫عمومی‬ ‫جلسات‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫شورای‬ ‫جلسات‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مدنی‬ ‫تعهد‬ .‫نیستند‬ ‫گذار‬ ‫درگاه‬ ،‫عمومی‬ ‫رسانه‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫امروز‬ ‫شهردا‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ... ‫و‬ ‫توئیتر‬ ،‫نوشتار‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ ،‫ری‬ ‫می‬ ‫فرایندها‬ ‫این‬ ،‫موارد‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫روستا‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫ساکن‬ ‫اجتماعی‬ ‫طبقات‬ ‫و‬ ‫اقوام‬ ‫ولی‬ ،‫کند‬ ‫کمک‬ ‫تواند‬ ‫سیاست‬ ‫رایانه‬ ‫الگوهای‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫مقامات‬ ‫های‬ ‫بار‬ .‫شوند‬ ‫بسیج‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫ندارند‬ ‫کافی‬ ‫اعتماد‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫سود‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ،‫دیگر‬ ‫برد؟‬ ‫سیاست‬ ‫سیاست‬ .‫است‬ ‫نامناسب‬ ‫ساکنین‬ ‫برای‬ ،‫است‬ ‫مناسب‬ ‫فروشندگان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫شهرها‬ ‫ساکنین‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سیاست‬ .‫نباشد‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫روستاها‬ ‫ساکنین‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫است‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫اجتماعی‬ ‫طبقه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫اجتماعی‬ ‫طبقه‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫متغیر‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫جغرافیا‬ ،‫فرهنگ‬ ،‫نژاد‬ ‫برحسب‬ ‫مدنی‬ ‫تعهد‬ .‫نباشد‬ ‫مناسب‬ ‫دیگر‬ ‫بی‬ ‫ساکنین‬ ‫شغل‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بضاعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫مهدکودک‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫مشغول‬ ‫ها‬ ‫دسترسی‬ ‫علت‬ ‫آن‬ ‫صدای‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫کمتری‬ ‫مشارکت‬ ،‫کمتر‬ ‫می‬ ‫شنیده‬ ‫کمتر‬ ‫ها‬ .‫شود‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫موفقیتش‬ ‫که‬ ‫شهری‬ ‫رایانش‬ ‫ریزان‬ .‫است‬ ‫ّی‬‫ص‬‫خا‬ ‫ّۀ‬‫د‬‫ع‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫است‬ ‫طرح‬ ‫اتصال‬ ‫به‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫های‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫ساکنین‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫گونه‬ ‫باید‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫معنادار‬ ‫ای‬ ‫ده‬ ‫قرار‬ ‫پرسش‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫روستا‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫زیستی‬ ‫تجربیات‬ ‫تصمیم‬ ‫کدام‬ .‫ند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫ها‬ ‫بهبود‬ ‫خواهیم‬ ‫به‬ ،‫بخشیم‬ ‫تصمیم‬ ‫این‬ ‫چگونه‬ ‫است؟‬ ‫آورده‬ ‫وجود‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫زندگی‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫کدام‬ ‫گذارد؟‬ ‫ابتکار‬ ‫و‬ ‫ها‬
  • 3. ‫عمل‬ ‫تصمیم‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫تصمیم‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫اثرگذاشته‬ ‫ها‬ ‫گذشت‬ ‫اشتباهات‬ ‫باید‬ ‫همچنان‬ ،‫حاضر‬ ‫گیری‬ ‫مهم‬ ‫شود؟‬ ‫تکرار‬ ،‫ه‬ ‫تر‬ ‫اصلی‬ ‫بازیگران‬ ‫از‬ ‫آیا‬ ،‫همه‬ ‫از‬ ‫(شهروند‬ - )‫کاربر‬ ‫شنیده‬ ‫چیزی‬ ‫باره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تضاد؟‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫هم‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫بازیگران‬ ‫عالیق‬ ‫آیا‬ ‫ایم؟‬ ‫سازوکار‬ ‫استان‬ ‫و‬ ‫مناطق‬ ،‫گوناگون‬ ‫شهرهای‬ ‫میان‬ ‫هماهنگی‬ ‫های‬ ‫مشکل‬ ‫ها‬ ‫بودجه‬ .‫است‬ ‫تر‬ ‫شهرداری‬ ‫های‬ ‫تخصیص‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫ها‬ ‫مش‬ ‫بودجه‬ ‫مهارت‬ ‫فاقد‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫روستاها‬ ‫و‬ ‫شهرها‬ ‫مسئوالن‬ .‫است‬ ‫کل‬ ‫فناوری‬ ‫فایده‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫ارزیابی‬ .‫هستند‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫شهرهای‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ .‫است‬ ‫مشکل‬ ‫هوشمند‬ ‫بهره‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ .‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫مند‬ ‫فراتر‬ ‫باید‬ ‫شود‬ ‫کارشناسان‬ ‫و‬ ‫شهرداری‬ ‫مسئوالن‬ ‫محدود‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ .‫نمود‬ ‫جستجو‬ ‫اخالقی‬ ‫چالش‬ ‫بحث‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫برای‬ ‫گوناگون‬ ‫بازیگران‬ ‫ساختن‬ ‫قادر‬ ‫چه؟‬ ‫یعنی‬ ‫باشند‬ ‫زیست‬ ‫قابل‬ ‫باید‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫شهرهای‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ولی‬ ،‫نیستند‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫روستاها‬ ‫محروم‬ ‫ساکنین‬ .‫است‬ ‫چالش‬ ‫یک‬ ‫هوشمند‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫نوآوری‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫ناکارآمد‬ ‫تواند‬ ‫اخالق‬ ‫منشور‬ .‫بینجامد‬ ‫چالش‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫عمل‬ ‫فرایند‬ ‫سرعت‬ ‫دهنده‬ ACM ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫رفتار‬ ‫می‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ،‫ای‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫اولویت‬ ‫دادن‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫انسان‬ ‫بهزیستی‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫آسیب‬ ‫مشکل‬ ‫کار‬ .‫نمایند‬ ‫عمل‬ ‫پذیر‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫محرومی‬ ‫اگر‬ ‫شود‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ .‫شوند‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫ّهین‬‫ف‬‫مر‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬ ‫ن‬ .‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫روستاها‬ ‫باید‬ ،‫است‬ ‫عمومی‬ ‫بهزیستی‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫کیفیت‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫فناوری‬ ‫اگر‬ .‫هستند‬ ‫راه‬ ‫آغاز‬ ‫می‬ ‫جزئیات‬ ‫چالش‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫با‬ ‫روستاها‬ ‫ساکنین‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫تواند‬ ‫هستند‬ ‫مواجه‬ ‫شهرها‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫اتصال‬ . .‫است‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫توسعه‬ ،‫بازی‬ ،‫تحصیل‬ ،‫کار‬ ،‫عمومی‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫با‬ ‫گوناگون‬ ‫بازیگران‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫مشارکتی‬ ‫راهبردهای‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫مستلزم‬ ‫زیست‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫روستاهای‬ ‫و‬ ‫شهرها‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫فناوری‬ ‫تنیدن‬ ‫درهم‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫استفاده‬ ‫توان‬ ‫با‬ ،‫محلی‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫به‬ .‫نمایند‬ ‫عمل‬ ‫مندی‬ ‫برای‬ ‫بهتر‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫تصمیم‬ ‫گیری‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫ساالرانۀ‬ ‫مردم‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ،‫روستا‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫میان‬ ‫پویا‬ ‫همسایگی‬ ‫با‬ ،‫برابر‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫بینی‬ ،‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫مشترک‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫اعتمادسازی‬ ،‫محلی‬ ‫نهادهای‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫مستلزم‬ ،‫اثربخش‬ ‫راهبرد‬ ‫تعهد‬ ‫همکاری‬ ‫در‬ ‫بازیگران‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫اتفاق‬ ‫به‬ ‫سودبران‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫با‬ ‫فناوری‬ ‫سازی‬ ‫می‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫های‬ .‫پردازند‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫از‬ ‫دادگاه‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫(به‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫عدالت‬ ‫تعریف‬ .‫نمایند‬ ‫عمل‬ ‫عدالت‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫رود‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫اخالقی‬ ‫منشور‬ ).‫دارند‬ ACM ‫می‬ ‫الزامی‬ ‫را‬ ‫محرومین‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫مستلزم‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫برگیرندگی‬ ‫در‬ ،‫برابری‬ .‫دارد‬ ‫فناوری‬ ‫برای‬ ‫مشارکتی‬ ‫فرایندهای‬ ‫تقویت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫طراحی‬ .‫است‬ ‫عمومی‬ ‫مشترک‬ ‫های‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫عالئق‬ ‫کننده‬ ‫مش‬ ‫ا‬ ‫رک‬ ‫تی‬ ‫می‬ ‫ارتقاء‬ ‫را‬ ‫مدنی‬ ‫تعهد‬ ، ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫محلی‬ ‫جامعه‬ ‫مقاومت‬ ‫و‬ ‫دهد‬ .‫بخشد‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫نتواند‬ ‫شاید‬ ‫مهم‬ ‫این‬ ‫های‬ « ‫می‬ ‫سود‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫برد؟‬ » ‫می‬ ‫باز‬ ‫عدالت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫دهد‬ ‫پاسخ‬ .‫کند‬ ‫مرجع‬ Susan J. Winter, Computing Ethics: who Benefits? Considering the case of Smart cities, communication of the ACM, July 2019, vol. 62, No.7.