De gids creatief en innovatief ondernemen

Fancy van de Vorst - Senders
Fancy van de Vorst - SendersAdvisor Columnist Trainer

Hulpmiddel De Gids voor creatieve en innovatieve ondernemers online tool zie www.eindhoven.nl/degids

De Gids
Creatief en innovatief ondernemen
Voorwoord
De Gids Creatief en innovatief ondernemen
Creatief en innovatief
ondernemen
Creatief en innovatief ondernemen neemt
een belangrijke plaats in binnen de      Daarnaast organiseren we vanuit het
economie van Eindhoven en de regio.      ondernemersplein regelmatig bijeenkom-
Eindhoven wordt gezien als de broed-      sten om creatieve ondernemers onderling,
plaats van creatief en innovatief talent    maar ook ondernemers uit andere
en dat is een predicaat wat wij graag in    disciplines, met elkaar in contact te
ere willen houden! Vandaar dat wij als     brengen. Doel hiervan is om jouw netwerk
gemeente ondernemerschap, in al haar      uit te breiden en van elkaar te leren.
facetten, stimuleren én faciliteren.
                        Als wethouder kijk ik goed naar het
Heb je plannen om een onderneming te      maatschappelijk effect van beleid. Doen we
starten, ben je op zoek naar huisvesting of  de juiste dingen, waar de mensen in de
een financiering om je bedrijf op- of verder  stad behoefte aan hebben? Tijdens de
uit te bouwen? In deze folder staat een    bijeenkomsten die we organiseren voor
overzicht van organisaties en instanties    ondernemers hoor ik graag van je of dat
die je verder kunnen helpen bij jouw      het geval is. Ik hoop je dan ook binnenkort
onderneming. Het ondernemersplein van     te mogen begroeten!
de gemeente Eindhoven is één van die
instanties waar je terecht kunt met vragen
op het gebied van vergunningverlening en    Henk Brink
economische zaken.               Wethouder Economische Zaken
Ondernemersplein             Voor wie?
De gemeente wil de ondernemers in de   De gids creatief en innovatief ondernemen
stad graag goed van dienst zijn. Daarom  is een handreiking, van de Gemeente
hebben wij voor je het ondernemersplein  Eindhoven, aan alle creatieve en innovatieve
ingericht.                entrepreneurs uit de regio Eindhoven, die
Je kunt van maandag t/m vrijdag tijdens  zijn samengevat in de creatieve industrie.
openingstijden contact opnemen via het  Deze handreiking moet bijdragen aan het
telefoonnummer 14 040. Je kunt een    faciliteren van vraag en aanbod in de
e-mail met je vragen sturen naar:     creatieve en innovatieve sector van de
ondernemersplein@eindhoven.nl       regio.

                     Agenda Gemeente Eindhoven
                     Het gehele jaar door vinden er in het kader
                     van creatief en innovatief ondernemen in
                     Eindhoven diverse activiteiten plaats. Een
“Keep your eyes on the stars and     actueel overzicht aan activiteiten en meer
your feet on the ground”         informatie vindt je op:
Franklin D. Roosevelt           www.eindhoven.nl/ondernemersplein
De basis leggen
De Gids Creatief en innovatief ondernemen
Om te kunnen ondernemen, is het
belangrijk om eerst de basis voor een
bedrijf te leggen, voordat je ook echt van
start kan gaan. Als ondernemer moet je
eerst wortel schieten en deze stevig met
de grond verankeren, om vervolgens de
stam van de boom te laten groeien en
kwalitatieve vruchten af te werpen of wel     Wil je eens met andere ondernemers
resultaten te boeken. De basis voor het      ervaringen uitwisselen, dan kan dat
starten van een onderneming hebben we in      bijvoorbeeld via de bijeenkomsten van het
deze gids in 6 stappen voor je uiteengezet.    ondernemersplein: ‘creatief en innovatief
Meer informatie over het stappenplan, om te    ondernemen’ of via de ‘hallo community’
kunnen starten met je onderneming, kun je     van de Kamer van Koophandel:
ook vinden via CreatiefZuid:            www.hallo.kvk.nl/hallo/
www.creatiefzuid.nl/6501/creatief-onderne-
men/stappenplan-toolkit.html            Motivatie
                          Succesvolle ondernemers zijn altijd mensen
Stap 1:                      die hun ideeën ook echt uitvoeren. Ze zijn
Kenmerken van een ondernemer            erg gemotiveerd om hun idee of hun
Je hebt een idee en met dat idee wil je      product aan veel mensen te laten zien en
zelf verder. Allereerst vraag je jezelf af of je  te verkopen. Die motivatie kan ook voort-
ook wel echt een ondernemend type bent,      komen uit een eigen behoefte aan een
want ondernemen is leuk, een mooie         product of dienst, waaraan het bij meer
uitdaging en geeft je veel vrijheden.       mensen zal schorten.
Anderzijds moet je ook goed om kunnen
gaan met minder leuke of makkelijke        Eigenwijs en onafhankelijk
momenten en wordt er veel incasserings-      Je eigen pad bewandelen, heeft voordelen
vermogen, doorzettingsvermogen en         als je ondernemer bent. Het maakt je
verantwoordelijkheid van je verwacht.       namelijk immuun voor pessimisme om
Om je een beeld te geven van je onder-       je heen. Het zorgt ervoor dat je helemaal
nemerschapkwaliteiten, hebben we hier-       voor je eigen ideeën gaat en dat je in
onder de meest belangrijke kenmerken en      staat bent om een eigen koers te varen.
vaardigheden van een ondernemer voor je      Het helpt je ook om door te zetten als de
in kaart gebracht.                 zaken even niet zo gemakkelijk gaan.
Hard willen werken
Als ondernemer kom je er niet als je niet
bereid bent om je schouders er onder te
zetten. Ondernemen is hard werken en
vraagt om doorzettingsvermogen, zonder
deze eigenschap is je kans op succes
beperkt. Ondernemen is namelijk ook      Open staan voor nieuwe dingen
zaken uitproberen, experimenteren, risico’s  Door ontwikkelingen veranderen behoeften
durven nemen en waar nodig opnieuw       van consumenten en veranderen
beginnen om tot een goed eindresultaat te   bedrijfsprocessen. Wie niet openstaat voor
komen. Zo ontdek je gaandeweg wat het     vernieuwingen, mist niet alleen kansen,
beste voor jou werkt.             maar komt ook op achterstand met
                        concurrenten die wel mee ontwikkelen.
Focus in combinatie met passie         Het vraagt echter een grote flexibiliteit
Met passie voor wat je doet, ontstaat     in je doen en denken. Een belangrijke
kwaliteit en uniciteit van het product of de  eigenschap is dan ook om kansen en
dienst die je aanbiedt. Met deze passie    bedreigingen te signaleren en ernaar te
en je enthousiasme gaat ook de nodige     handelen.
overtuigingskracht gepaard naar derden.
Belangrijk is dat je in je passie de focus   Ondernemersinstinct
weet vast te houden naar je uiteindelijke   Onder ondernemersinstinct verstaan we
doel. Door je focus scherp te houden      het talent, je intuïtie om de juiste weg
maak je keuzen die ten goede komen aan     als ondernemer te blijven kiezen. Dat
de hoofddoelstelling van je onderneming.    betekent dat je jezelf bent en je bewust
                        bent van je goede en minder goede eigen-
Leiderschap                  schappen en van daaruit je eigen koers
Een goed leider is iemand met toekomst-    blijft varen. Alleen dan kun je slagen als
visie, die zekerheden en onzekerheden     ondernemer, want een ondernemer voelt
met elkaar in balans brengt en die keuzes   zich goed bij wat hij doet en weet daarop
maakt die op die balans gebaseerd zijn.    te anticiperen.
De basis leggen
De Gids Creatief en innovatief ondernemen
Een interessante en leuke publicatie
over ondernemen:

Ondernemen is een straatfeest
Perspectief op de 21ste eeuw
Veel managers en marketeers lijken
vastgeketend aan hun bureau en verga-
dertafels. Ze nemen belangrijke besluiten
aan de hand van cijfers. Wat gebeurt er    De jagers
ondertussen op straat? Hoe reageren      Jagers zijn echte entrepreneurs. Ze zijn
consumenten en andere afnemers op de     gedreven en houden ervan om te pionieren.
enorme impulsen die over hen uitgestort    Ze zijn altijd op zoek naar het gat in de
wordt? Op deze vragen en op ondernemen    markt en hechten veel belang aan status
in de 21ste eeuw, geeft het inspiratieboek  en succes. Voor jagers is werken in
van Pim van den Berg een visie en beleving.  loondienst absoluut geen optie!
Uitgave november 2006.
ISBN 90-225-4752-3              De experts
ISBN 978-90-225-4752-6            Experts zijn zelfcompetent en hebben een
                       relatief hoge geldingsdrang. Ze nemen niet
                       graag risico’s. Ze hechten veel waarde aan
Stap 2:                    vernieuwing, omdat dat voor hen een middel
Ondernemerstypen               is om up to date te blijven en kwaliteit te
Bezit je meerdere kenmerken van een      leveren. Zij hebben het heft graag in eigen
ondernemer en kun je jezelf vinden in     handen en hebben moeite met delegeren
de vaardigheden die een ondernemer      (controleverlies).
nodig heeft om in de markt te overleven?
Dan kan je jezelf nog afvragen welk type   De pragmatici
ondernemer je bent? Bij elk type onder-    Pragmatici staan open voor vernieuwing,
nemer horen geheel eigen kenmerken en     maar zijn eerder trendvolgend dan
vaardigheden. Je krijgt bij het bepalen van  trendsettend. Pragmatici voelen zich
je ondernemertype inzicht in je sterke en   emotioneel sterk verbonden met de zaak.
zwakke ondernemerskwaliteiten en daar     Het zijn de no-nonsense ondernemers
kan je gaandeweg rekening mee houden     met hart voor hun bedrijf en het personeel
bij je ondernemerschap. Hieronder zijn de   en oog voor de klant. Maar soms vergeten
ondernemerstypen voor je uiteengezet.     ze zichzelf in alle drukte.
De hoeders
Hoeders hechten aan normen en
waarden, zijn plichtsbewust en relatief
conservatief. Net als de pragmatici zijn ze
eerder trendvolgend dan trendsettend. Zij
hebben een sterk verantwoordelijkheids-
gevoel voor het bedrijf en het personeel.
De verantwoordelijkheden die het onder-
nemerschap met zich meebrengt, vallen
veel hoeders zwaar.
                        Een interessante publicatie over het
De ontplooiers                 waarmaken van jouw dromen:
Ontplooiers denken meer in uitdagingen
dan in problemen en zijn sterk toekomst     Dromen, Durven, Doen
georiënteerd. Zij zijn vooral intrinsiek    Het managen van de lastigste persoon op
gemotiveerd, hun motivatie komt uit       aarde: jezelf.
henzelf en niet uit externe beloningen. Ze   Iedereen heeft dromen op het gebied van
hechten veel waarde aan zelfontplooiing     werk, relatie, gezondheid, persoonlijke
en plezier in het werk. Ontplooiers werken   ontwikkeling…
graag samen met anderen en hechten       Maar wat is er nodig om de stap van
veel waarde aan hun sociale netwerk.      dromen, naar durven en uiteindelijk doen
                        te zetten? Wat zijn de geheimen van
De einzelgängers                echte, blijvende verandering?
Zelfbeschikking en de vrijheid zijn voor    Ben Tiggelaar geeft heldere antwoorden.
einzelgängers een groot goed. Status en     Gebaseerd op actuele psychologische
veel geld verdienen vinden ze niet zo be-    inzichten, praktische ervaring en persoon-
langrijk. Einzelgängers zijn zakelijk gezien  lijke verhalen van mensen die – met vallen
conservatief, houden het liefst alles bij het  en opstaan – hebben geleerd om leiding
oude en zijn risicomijdend. Einzelgängers    te geven aan zichzelf.
doen hun werk en hoeven niet (meer) in     Eerste uitgave mei 2005
de schijnwerpers te staan.           ISBN 90-274-1605-2
De basis leggen
De Gids Creatief en innovatief ondernemen
                        1. nelle co-creatie diensten:
                          S
                          het Visionscapers netwerk bestaat uit
                          een diverse groep aan professionals
                          die, d.m.v. korte co-creatie sessies, aan
                          jouw creatieve, technische of andere
                          uitdagingen, met jou samenwerken.
Stap 3:                     2. roject gebaseerde diensten:
                          P
Toetsen van je idee                het Visionscapers netwerk kan je op
Uiteraard ben je ervan overtuigd dat je      projectbasis helpen bij het realiseren
een goed idee hebt, dat het uniek is en      van je innovatie. Dit zou een project
dat er voor dit idee, je product of dienst,    kunnen zijn dat het hele innovatieproces
animo is. Het is echter belangrijk te weten    omvat, of kan worden geconcentreerd
of je idee haalbaar en uitvoerbaar is,       rond bepaalde aspecten van ontwikke-
want blijkt dat niet zo te zijn, dan moet je    ling in innovaties. Dit kan bijvoorbeeld
alvorens je begint te ondernemen nog wat      zijn, het faciliteren van een brainstorm
aan je idee veranderen of iets anders, iets    voor conceptontwikkeling, gebruikers-
nieuws bedenken, waardoor je product of      onderzoek doen, vorm en interactie
dienst wel uitvoerbaar is.             ontwerp, (web) software ontwikkeling,
Wil je één van je creatieve en/of innovatieve   marketing strategie, etc.
ideeën toetsen op haalbaarheid, dan kan
dat bijvoorbeeld in de veilige online      Vervolgens ga je het product of de dienst
omgeving van www.visionscapers.net,       toetsen aan de markt, door marktonder-
zij helpen je verder om je visie tot een    zoek te doen. In het marktonderzoek,
succesvol product of dienst om te zetten.    dat tevens in het ondernemingsplan
Visionscapers.net is een diverse groep aan   aan bod komt, toets je de concurrentie
zelfstandige professionals en entrepreneurs,  op de markt, jouw unieke positie en de
verbonden in het Visionscapers.net       behoefte van je afzetmarkt. Via de Kamer
netwerk. Individueel of door een gevormd    van Koophandel (www.kvk.nl) kan je meer
team helpen zij jou je product, dienst en    informatie vinden over marktonderzoek,
organisatorische innovaties te realiseren.   de bedrijvigheid in jouw omgeving en
Visionscapers.net biedt in de basis van     van jouw markt, om jouw idee te kunnen
het innovatieproces twee diensten aan:     toetsen aan zijn omgeving.
Voor een overzicht van informatie over
het belang van de creatieve sector in de
hedendaagse economie kan de
Rijksoverheid je uitgebreid informeren via:
                                In onderstaand overzicht is de creatieve
Cultuur en Economie                      industrie weergegeven in relatie tot
Website van de Rijksoverheid, geeft              kenmerken van de creatieve en innovatieve
uitgebreide informatie over het belang             sector. Deze kenmerken hebben betrekking
van cultuur en creativiteit voor de              op o.a. financiering, soort markt en
hedendaagse economie.                     ideologie en geven een algemeen beeld
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/creatieve-          van de diversiteit aan creatieve en
industrie                           innovatieve sectoren.


 De Creatieve      Cluster 1        Cluster 2          Cluster 3         Cluster 4
            Kunst Cultuur     Muziek,           Creatieve zakelijke    Creatieve zakelijke
 Industrie                   Entertainment,       dienstverlening,     dienstverlening,
                        (Multi-)Media        Toegepaste kunst     Research 
                                                   Development


 Dominante       Overheidssubsidie,   Markt            Markt           Markt, met
 financiering      vaak lokaal                                  overheidssteun,
                                                   zelfs Europees


 Soort markt      Overheid        Consumentenmarkt      Zakelijke markt      Industriële markt

 Kenmerken van     • Kleinschalig     • Complex, grootschalig • Van kleinschalig tot    • Complex, grootschalig
 productie      • Arbeidsintensief   • Multimedia technologie  grootschalig        • Kennisintensief
 distributie      • Individueel      voor productie    • Arbeidsintensief,     • Kapitaalintensief
             collectief       distributie       soms kapitaalintensief   • Collectief
                        • Arbeidsintensief    • Individueel collectief
                        • Kapitaalintensief
                        • Collectief


 Dominante ideologie  • Artisticiteit     • Populaire cultuur     • Artisticiteit     • Innovatief
            • Authenticiteit    • Authenticiteit       klantgerichtheid    • Authenticiteit,
            • Onafhankelijk      marktgerichtheid     • Functionaliteit     functionaliteit markt-
            • Auteursschap     • Collectieve productie   marktgerichtheid     gerichtheid
                         auteursschap       • Auteurschap      • Collectieve productie
                                       collectieve productie

 Scope         Project voor project  Steeds op zoek naar     Projectmatig met vaak   (Zeer) lange termijn,
            Vallen en opstaan    continuïteit        korte doorlooptijd    met bijbehorende
                                                   middelen


 Typerende       • Beeldende kunst    • Omroep          • Vormgeving mode    • Research 
 voorbeelden      • Podiumkunsten     • Muziekindustrie      • Reclame,         developmentafdelingen
            • Literatuur      • Film- video-industrie  • Architectuur      • Innovatieve teams
                                      • Interieurontwerp/
                                       winkelinrichter
De basis leggen
De Gids Creatief en innovatief ondernemen
                        • lgemene omschrijving van de
                         A
Stap 4:                     onderneming;
Het ondernemingsplan              • Management;
Voordat je aan de slag gaat als zelfstandig  • Producten en diensten;
ondernemer is het goed om je idee uiteen    • Doelgroep en markt;
te zetten, jezelf doelen te stellen, na te   • Marketing;
gaan of er een afzetmarkt is voor je product  • Organisatie;
of dienst en welke concurrenten er zijn    • Financieel.
(marktonderzoek). Vervolgens maak je
een keuze m.b.t je ondernemingsvorm      Via www.kplusv.nl kan je gratis een voor-
en deze is afhankelijk van je situatie en je  beeld ondernemingsplan downloaden,
product of dienst. Als creatief ondernemer   (vul bij de zoekfunctie van de website het
ga je na of je het product of de dienst dat  woord ‘ondernemingsplan’ in en je bent
je gaat aanbieden, onder licentie uit gaat   klaar om te downloaden,) verder is op de
brengen of er een onderneming omheen      site informatie te vinden over basisbegin-
bouwt. Van deze keuze is de weg die je     selen van bedrijfsvoering, zoals het maken
in de economische waardeketen gaat       van de juiste keuzen m.b.t. huisvesting,
bewandelen en de services die je bij elke   marketing en productontwikkeling.
stap nodig hebt afhankelijk. Deze keuze
kan ook invloed hebben op de onderne-     Bij de Kamer van Koophandel kan je ook
mingsvorm die bij jouw en je product of    informatie vinden over zaken die met
dienst past.                  ondernemen te maken hebben, deze vind
In een ondernemingsplan omschrijf je al    je via www.kvk.nl/ondernemen
deze onderwerpen en het plan vormt de     Het gaat hierbij om informatie over het
leidraad voor de opbouw en de groei van    ondernemingsplan, financiën, internationaal
je onderneming. In een ondernemingsplan    ondernemen, rechtsvormen, huisvesting,
komen de volgende onderdelen aan bod:     overname etc.
Geldboek voor ondernemers
                        In deze publicatie vind je informatie over
                        het vinden van evenwicht tussen het
                        inkomen uit onderneming en de financiële
                        behoeften van de huishouding thuis. Het
                        gaat in op de bijzondere voorzieningen die
                        bestaan voor ondernemers en verduidelijkt
                        de financiële rechten en verplichtingen die
                        samengaan met het voeren van een eigen
                        zaak. De publicatie bevat de volgende
                        onderwerpen:
                        • uw privébegroting;
                        • bedrijfskosten;
De kamer van koophandel kan je van       • uw zakelijke begrotingen;
dienst zijn bij het maken van de juiste     • nancieringsmogelijkheden voor het
                         fi
keuze m.b.t. je ondernemingsvorm         bedrijf;
(rechtsvorm), alvorens je bedrijf inschrijft  • belastingen;
in het handelsregister van de Kamer van     • financiële problemen;
Koophandel. Hier gaat het opstellen van     • nkomensondersteuning voor
                         i
een helder ondernemingsplan aan vooraf.      ondernemers;
Voor meer informatie over rechtsvormen     • inkomen na beëindiging onderneming.
van een onderneming ga je naar: www.kvk.    www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van-    publicaties/publicaties-pb51/geldboek-voor-
alle-rechtsvormen                ondernemers.html


Voor meer informatie over financierings-    Startershandboek
mogelijkheden, kan de MKB financierings-    Starten met ondernemen: Waar te begin-
gids je van dienst zijn. De MKB         nen? Hoe vind je klanten? Met welke
financieringsgids wijst je de weg naar     wetten en regels moet je rekening houden?
financieringsoplossingen voor jouw bedrijf.   Hoe regel je de financiën? Het Starters-
Door het beantwoorden van een paar       handboek helpt bij het beantwoorden van
eenvoudige vragen, krijg je een overzicht    deze en meer vragen. Boordevol actuele
van financieringsoplossingen voor jouw     informatie, handige weetjes en praktische
bedrijf. Ga naar: www.mkbfinancieringsgids.nl  tips. Geschreven door Josette Dijkhuizen.
                        contact@zakencoach.com
Een handige publicatie:             www.zakencoach.com
De basis leggen
De Gids Creatief en innovatief ondernemenStap 5:                         Het ondernemersplein van de gemeente
Netwerk                         Eindhoven is je bij de ontwikkeling van je
Om je product of dienst te kunnen realiseren,      netwerk graag van dienst en kan je helpen
om de markt te bereiken en/of om opdrach-        bij het leggen van de juiste contacten
ten uit de markt te genereren heb je een        en verbindingen, in het belang van jouw
netwerk nodig, dat je in de loop der tijd        onderneming.
uitbreid en onderhoud. In de verschillende
fasen van je ondernemerschap, prestartfase,       Niet alleen je netwerk is belangrijk, ook de
startfase, doorgroeifase en volwassen fase,       ontwikkeling van je markt en je sector zijn
groeit en ontwikkelt zich je netwerk met je       belangrijk om met je eigen onderneming,
onderneming. In de onderstaande illustratie       je product of dienst, actueel te zijn en te
is aan de hand van “hanengedrag”            blijven. De gemeente Eindhoven houdt je
uitgebeeld hoe je netwerk groeit en wat de       via het Ondernemersplein op de hoogte
overheid en het onderwijs voor je kunnen        van ontwikkelingen, tevens vinden er
betekenen in de ontwikkeling van je           verschillende activiteiten plaats, in en
netwerk en de groei van je onderneming.         vanuit het Eindhovense netwerk, die
                            actualiteiten van de markt en je sector
Hanengedrag en ondernemerschap in fasen:        vertegenwoordigen.
1 Prestartfase	                     2 Startfase
De Haan: Zelfverzekerd, overtuigd van zijn unieke    Zijn eerste klantenkring:
kwaliteiten presenteert hij zich met zijn plannen als  Logisch dat hij zijn eerste klanten zoekt binnen zijn
starter!                        eigen kring.
Hij denkt iets te kunnen waar vraag naar is.      Zijn witte kippetjes kennen hem namelijk al.
Overheid: het creëren van een kansrijk en prettig    Overheid: aanjaagfunctie in het faciliteren van
ondernemersklimaat of wel het zaaien van vrucht-    ondernemersvaardigheden en bedrijfsvoering.
bare grond die om aggregatie vraagt.          Programma’s die te nemen stappen in de
Onderwijs: faciliteren van broedplaatsen en onder-   economische waardeketen inzichtelijk maken.
steuning in ondernemersvaardigheden. Verbinding     Ruimte geven aan ondernemerschap.
naar bedrijfsleven en overheidsprogramma’s, d.m.v.   Onderwijs: kennisdeling en voorzien in een starters
kennisdeling.                      netwerk.
Deze activiteiten vind je via de agenda       In het bijzonder richt Alice zich op:
van het Ondernemersplein, van de          • Het bevorderen en ondersteunen van
                           
Gemeente Eindhoven:                  cultureel ondernemerschap en het
www.eindhoven.nl/ondernemersplein           stimuleren van allianties tussen culturele
                           sectoren onderling enerzijds en met
Verder kun je de ontwikkelingen van en de       kennisinstellingen en het bedrijfsleven
actualiteiten rondom de creatieve           anderzijds.
industrie in en om Eindhoven volgen via       • Het bewaken en ontwikkelen van
                           
het platform van Stichting Alice.           kaders voor experiment en onderzoek:
Via Creatieve Industrie Nederland kan je       de creatieve autonomie.
nationale ontwikkelingen volgen en via       Tel. 040 246 73 04
een forum in contact treden met andere       info@alice-eindhoven.nl
creatieven in Nederland.              www.alice-eindhoven.nl


Alice                        Creatieve Industrie Nederland
Stichting Alice richt zich op het stimuleren,    Kennis en innovatiebank voor de
faciliteren en promoten van de creatieve      ondernemende creatieve industrie.
industrie in de regio Eindhoven.          www.creatieveindustrienederland.ning.com
3 Doorstartfase                   4 Volwassen fase
De eerste uitbreiding:               De haan stapt de grote wereld in:
Hij blijft nog even bij de kippen en gaat op zoek  De haan heeft inmiddels bewezen hoe goed hij
naar klanten, met een wat andere kleur, maar van  is en gaat nu het hele erf verkennen, waar hij ook
dezelfde soort.                   andere soorten tegenkomt.
Overheid: verbinding tussen bestaande netwerken   Overheid: mogelijkheden scheppen voor
leggen. Faciliteren.                continuïteit en innovatie. Netwerken over elkaar
Onderwijs: kennisdeling, laagdrempelige       leggen.
vraagbaak. Opleidingen.               Onderwijs: kennisdeling en kennisvalorisatie.
                          Verbinding houden met bedrijfsleven.
De basis leggen
De Gids Creatief en innovatief ondernemen
Stap 6:
Huisvesting
Om te kunnen ondernemen heb je een       Ateliers
plek nodig van waaruit je kan werken.      Atelier Dorp
Welke plek dat is, is functioneel afhankelijk  Atelier Dorp biedt een platform aan
van de werkzaamheden die je binnen je      (aankomend) ontwerpers, kunstenaars,
onderneming verricht en welke faciliteiten   fotografen, architecten, theatermakers,
je daarbij nodig hebt. De identiteit en de   mediakunstenaars etc. om objecten en
positionering van je onderneming hebben     installaties te maken, bedenken,
ook betrekking op de keuze van je        ontwikkelen, en te experimenteren met
huisvesting, een plek die bijdraagt aan     materialen en technieken.
een positief imago met een goed onder-     info@atelierdorp.nl
nemersklimaat, een goede infrastructuur     www.atelierdorp.nl
en het aantrekken van klanten, of het
vinden van gelijkgezinden in je omgeving    Beeldenstorm
kan bijdragen aan de ontwikkeling van je    Beeldenstorm biedt professionele
onderneming en je eigen ondernemers-      kunstenaars, vormgevers en studenten
vaardigheden.                  faciliteiten, kennis en begeleiding bij het
In de regio Eindhoven zijn volop mogelijk-   vervaardigen van driedimensionale
heden om je onderneming te vestigen.      beelden in metaal (m.n. brons, aluminium)
De medewerkers van het Ondernemersplein     en kunststof.
kunnen je adviseren bij deze keuze.       Tel. 040 243 50 76
Echter, de gemeente verhuurt of verkoopt    contact@beeldenstorm.org
zelf geen panden, daarvoor verwijzen wij    www.beeldenstorm.org
naar de diverse bedrijfsmakelaars en/of
woningcorporaties die in Eindhoven actief    Grafisch Atelier Daglicht
zijn.                      Grafisch Atelier Daglicht biedt een
We willen je wel behulpzaam zijn door het    werkplaats en ondersteunende faciliteiten
geven van een selectie van organisaties     voor professioneel grafisch kunstenaars.
waarbij je nog meer terecht kunt voor      Tel. 040 247 55 38
huisvesting en werkplaatsen.          www.grafisch-atelier-daglicht.nl
MADlab
Hallenweg                   Laboratorium voor technologie en kunst
De Hallenweg wordt gezien als een       (creative lab). Vanuit eigen initiatieven en
binnenwijks bedrijventerrein: relatief klein  in opdracht worden onderzoeken en
en gesitueerd binnen de wijk, in dit geval   producties ondersteund of uitgevoerd in de
in het Rozenknopje (stadsdeel Gestel).     labruimte. In het traject van onderzoekend
Tel. 14040                   uitvoeren zijn vaak meerdere disciplines
ondernemersplein@eindhoven.nl         en personen betrokken. MAD ondersteunt,
www.eindhoven.nl/ondernemersplein       faciliteert of heeft een leidende rol. Indien
                        mogelijk wordt het ontwikkelen van
La Città Mobile                nieuwe werk gekoppeld aan presentaties
La Città Mobile biedt creatieve ondernemers  en events.
met verschillende culturele achtergronden,   www.madlab.nl
de ruimte om ideeën tot leven te wekken
en uit te voeren. Een collectief dat mede   Smalle Haven
tot doel heeft, een nieuwe brug te slaan    In de Smalle Haven lopen werkruimte,
tussen creativiteit, cultuur, natuur en    expositie- én verkoopruimte vloeiend in
duurzaamheid, door het stimuleren van     elkaar over. Het concept is gericht op het
ondernemerschap, uitwisseling,         vergroten, ondersteunen en stimuleren
ontmoeting en onderzoek.            van creativiteit en design.
www.lacittamobile.nl              info@smallehaven.com
                        www.smallehaven.com
Little Mountain
Creatieve ondernemers komen bij        Stichting Complex
Little Mountain samen om vanuit ieders     Stichting Complex bestaat uit 29 ateliers
zelfstandige onderneming gezamenlijk aan    en 11 wooneenheden.
projecten te werken. Innovatie, interactie   Tel. 026 351 54 38
en duurzaamheid staan daarbij centraal.    www.ateliersnederland.nl
www.littlemountain.nl             info@ateliersnederland.nl
De basis leggen
De Gids Creatief en innovatief ondernemen
Aanbieders van verschillende          Stroomhuis
werkruimtes                  Het Stroomhuis is een ongesubsidieerde
Stichting Ruimte                kraamkamer of broedplaats waar
Stichting Ruimte creëert en beheert      creatievelingen gebruik kunnen maken
werkruimte voor kunstenaars en creatieve    van onder andere werkruimtes,
professionals in Eindhoven. Vraag en      expositieruimten en een productiehuis.
aanbod van creatieve werkruimte worden     info@amaro.nl
bij elkaar gebracht op aansprekende      www.amaro.nl
locaties. Er wordt continu gezocht naar
nieuwe mogelijkheden om bruikbare,       TAC
betaalbare en inspirerende werkruimte     Het Temporary Art Centre is een
te ontwikkelen.                broedplaats voor culturele vernieuwing.
Tel. 040 711 23 51               Naast 80 ateliers en werkplaatsen van
info@stichtingruimte.nl            verschillende omvang, bevat het totaal
www.stichtingruimte.nl             2.000 m2 aan kleine en grote zalen,
                        expositieruimtes en een studio.
Strijp S                    Tel. 040 246 13 25
Op 27 ha ontstaat een nieuw woon- en      info@tac.nu
werkgebied; de creatieve stad. Er komt op   www.tac.nu
Strijp S naast detailhandel en leisure circa
90.000 m2 kantooroppervlak beschikbaar.    De basis gelegd
Er is ook tijdelijke huisvesting en het    Om met je product of dienst de markt te
gebruik van werkplaatsen mogelijk.       kunnen bereiken doorloop je het proces in
Tel. 040 235 98 55               de economische waardeketen van creatieve
info@park-strijp.nl              producten en diensten. In bijgaand figuur
klokgebouw@trudo.nl              is weergegeven hoe het proces in de
www.strijp-s.nl                economische waardeketen van
www.trudo.nl                  creatieve producten en diensten verloopt
www.natlab.nl                 en in welke fase van deze waardeketen
www.klokgebouw.nl               zich je product of dienst bevindt.
Omgeving
 • Programma’s van overheden en
  instellingen in ondernemersvaardig-
  heden en huisvesting
                             Facilitaire
 • Commerciële voorzieningen onder-            diensten
  steunend aan creatief
  ondernemerschap/bedrijfsvoering

                                          Hoogwaardige kennis, licentie, IP,
                              Services         contract/legal, agent,
                                          producent/marketeer.
                                          Prototyping, legal-prototyping,
                                          interne organisatie, productie, marketing.
                                          Consumenten feedback.                             Creative
                             environment
      Waardeketen

        Creatie        RD         Reproductie    Distributie      Markt
        Initiatief      Haalbaarheid    Uitvoer fase   Verbeterde      Beheerfase
        fase         fase                 kwaliteit
                           Design Technologie
                           Samenwerkingsbeleid
De waardeketen is een continu proces.               stappen in elke fase van de waardeketen.
Heb je de markt bereikt, dan beheer je              Facilitaire diensten zijn ondersteunend
het uitgebrachte resultaat en/of creëer              aan de professionaliteit van je onderne-
je een nieuw idee of wel initiatief, dat             merschap, zij zijn je van dienst in de groei
opnieuw de fasen van de waardeketen zal              van je onderneming en de keuzen die je in
doorlopen. Services uit in je omgeving,              de verschillende fasen van ondernemer-
je netwerk, helpen je bij het zetten van             schap moet maken.
Aan de slag!
De Gids Creatief en innovatief ondernemen
Nu de basis voor je onderneming is
gelegd kan je echt aan de slag met
ondernemen.
In het proces van de economische waarde-
keten doorloop je een aantal stappen,
bij deze stappen kunnen services en
diensten je helpen om je product of     De boomstructuur geeft dan ook een
dienst te doen groeien tot een volwaardig  algemeen beeld van de te nemen stappen
eindproduct, dat de markt bedient.     in de waardeketen van creatieve producten
In bijgaand figuur is aan de hand van een  en diensten, om met een product of dienst
boomstructuur weegegeven welke stappen   een volgende fase in de economische
je in het proces van de economische     waardeketen te bereiken.
waardeketen zet en welke services je
daarbij nodig hebt.             Start je een onderneming onder het
De te nemen stappen in het proces van de  uitbrengen van licenties, dan beginnen de
economische waardeketen zijn afhankelijk  stappen aan de linkerzijde van de boom.
van je keuze m.b.t. je product of dienst:  Start je een onderneming om een product
“Heb je een onderneming om je product    of dienst, dan beginnen de stappen aan de
of dienst gebouwd of heb je besloten om   rechterzijde van de boom (start aan de
je producten of diensten uit te brengen   achterzijde van deze gids).
onder licentie?”              Uiteraard kan je ook enkel gebruik maken
In de boomstructuur is dan ook een     van de informatie die voor jouw onder-
splitsing gemaakt tussen de weg die je   neming van belang is, in de willekeurige
bewandeld als je producten uitbrengt    stappen.
onder licentie of een onderneming om een  Jouw vragen m.b.t. de economische
product of dienst bouwt.          waardeketen van creatieve producten
                      en diensten kan door de verzamelde
Het proces in de economische waardeketen  organisaties in deze gids worden
van producten en diensten die voort     beantwoord en/of worden ingevuld.
vloeien uit cultureel ondernemerschap en  Uiteraard helpt het Ondernemersplein
de te nemen stappen, zoals in de boom-   van de Gemeente Eindhoven je graag bij
structuur weergegeven komen overeen     het vinden van de juiste organisaties en
met de overige creatieve sectoren.     partners.
markt
               (consumer/b2b)
                    marketing
        producent/
         marketeer
                       productie

           agent

                        interne organisatie

  contract/legaal

                         funding

   prototyping

                          IP/legal-prototyping

        IP

                           rechtsvorm

   licentie

                             prototyping


                ondernemend


                         autonoom
                         cultureel


onder licentie ondernemen            ondernemen om een idee
               idee/plan
De gids creatief en innovatief ondernemen
Onder licentie
ondernemen
In de meeste gevallen gaat het hierbij om
projectmatige opdrachten, waarbij steeds
een idee, een oplossing, een concept of
product wordt bedacht voor een externe
partij, een opdrachtgever.
De auteur van een auteursrechtelijk      Een licentie bestaat uit een verklaring
beschermd werk krijgt automatisch       van de kant van de licentiegever dat de
het recht te bepalen wie dit werk mag     licentienemer de omschreven activiteit
openbaar maken of vermenigvuldigen.      mag uitvoeren.
Het werk hoeft niet eerst geregistreerd te   In de praktijk wordt er meestal een
worden, zoals dat bij een octrooi het geval  overeenkomst gesloten, waarin de
is. De auteur kan een licentie geven om    licentiegever en de licentienemer
een werk openbaar te maken, te kopiëren,    voorwaarden overeenkomen, waaronder
te bewerken, te verhuren, uit te lenen of in  de licentienemer de verkregen licentie
algemene zin te exploiteren.          mag exploiteren.
Onder licentie ondernemen
               De Gids Creatief en innovatief ondernemen
licentie
Licentie
Volgens het online woordenboek van Dale:
li·cen·tie de; v -s 1 patent, verlof;    Met een keuze uit zes standaardlicenties
vergunning(sbewijs)             bepaalt de maker in welke mate zijn of
                      haar werk verder verspreid en bewerkt
Auteursrecht                mag worden, en onder welke
Algemene site over auteursrecht met links  voorwaarden dit mag.
naar informatie voor diverse disciplines.  Tel. 020 575 67 20
info@auteursrecht.nl            info@creativecommons.nl
www.auteursrecht.nl             www.creativecommons.nl

Creative Commons licenties         Pictoright
Creative commons biedt auteurs,       Auteursrechtorganisatie voor visule
kunstenaars, wetenschappers, docenten    makers in Nederland.
en alle andere creatieve makers de     Tel. 020 589 18 40
vrijheid om op een flexibele manier met   info@pictoright.nl
hun auteursrechten om te gaan.       www.pictoright.nl
                              Licentie
              De Gids Creatief en innovatief ondernemen
IP
IP (Intelectual property)
Volgens het online woordenboek van Dale:
in·tel·lec·tu·eel bn, bw verstandelijk, geestelijk  Clinic
ei·gen·dom 1 de; m het recht om over een       De Clinic is een gespecialiseerde rechts-
zaak in alle opzichten te beschikken 2 het;     winkel die onder andere adviseert op het
o -men zaak die men in eigendom bezit        gebied van het intellectuele eigendom en
                           bijvoorbeeld ict-rechtelijke problemen.
Agentschap NL                    De Clinic wordt bemand door informatie-
NL Octrooicentrum zorgt ervoor dat          recht studenten in de laatste fase van hun
bedrijven, kennisinstellingen, overheden       studie. De studenten van de Clinic geven
en uitvinders:                    gratis juridisch advies over de genoemde
• envoudig octrooien kunnen aanvragen
 E                         specialismen aan particulieren en kleine,
 ter bescherming van hun technologische       startende ondernemingen.
 vinding.                      info@clinic.nl
• oorlichting krijgen over het octrooi-
 V                         www.clinic.nl
 systeem en octrooien kunnen gebruiken
 als bron van informatie en inspiratie.       TU/e
• orden vertegenwoordigd in Europese
 W                         De Technische Universiteit Eindhoven
 en mondiale organisaties op het gebied       heeft een eigen adviescentrum (Innovation
 van industrieel eigendom.             Lab) voor subsidies en contracten met
www.agentschapnl.nl/octrooicentrum          betrekking tot octrooien en dergelijke.
                           Ook worden er diverse cursussen en
Benelux Bureau voor de Intellectuele         activiteiten georganiseerd die voor
Eigendom                       iedereen toegankelijk zijn.
De officiële instantie voor de registratie      Tel. 040 247 48 22
van merken en modellen in de Benelux         innovationlab@tue.nl
www.boip.int                     www.tue.nl/ondernemen
                                            IP
                 De Gids Creatief en innovatief ondernemen
prototyping
Prototyping
Volgens het online woordenboek van Dale:
pro·to·ty·pe het; o -n, -s 1 oorspronkelijk
model 2 voorbeeld, ideaal


Bruns                     MAD emergent art center
Bruns is inrichter van musea, informatie-   MAD emergent art center is intermediair
centra, science centra en maker van      tussen kunst, wetenschap en techniek
presentatiemodellen / blowups.        en streeft naar een levendige eCultuur in
Wij zijn gewend om met ontwerpers en     Eindhoven. MAD initieert activiteiten die
klanten op basis van design-and-build     kunstenaars en technisch wetenschappers
te werken, waarbij de nadruk ligt op het   samenbrengen en gericht zijn op creative
toevoegen van specifieke kennis en kunde   research.
op ieders specifieke gebied. We werken    Door het aangaan van partnerships brengt
veel voor overheidsinstanties, musea,     MAD de juiste deelnemers bij elkaar en
ontwerpbureaus en industriële         draagt zorg voor faciliteiten, begeleiding en
multinationals.                fondsenwerving in de vorm van duurzame
Tel. 0497 57 70 27              programma’s of tijdelijke projecten.
www.bruns.nl                 www.madlab.nl


DPI Value Centre               Materialise
DPI Value Centre is een onafhankelijke    De oprichters van het bedrijf hebben altijd
organisatie die ondernemers, vooral MKB-   één hoofddoel gehad: streven naar het
bedrijven en starters helpt met innovaties  ontwikkelen van producten die ook een
op het gebied van polymeren. Hierbij     echte meerwaarde toevoegen aan het
maken ze gebruik van het netwerk van     werk en het leven van een ontwerper,
bedrijven in de maakindustrie (van MKB    patiënt of gereedschapmaker. Zij stelden
tot multinationals) en kennisinstellingen.  de missie van Materialise als volgt:
Je kunt er terecht voor kennis op het     innoveren in productontwikkeling, wat
gebied van polymeren, product- en       resulteert in een betere en gezondere
procesontwikkeling, marketing, octrooien,   wereld door middel van hun software en
financiën en subsidies. Door onze nauwe    hardware-infrastructuur en diepgaande
banden met Dutch Polymer Institute (DPI)   kennis van de additieve productie.
zijn wij goed op de hoogte van de laatste   Tel. 0032 16 39 66 11
stand van zaken in de polymerensector.    prototype@materialise.be
www.dpivaluecentre.nl             www.materialise.com
                         Prototyping
               De Gids Creatief en innovatief ondernemen
prototyping
Textiel Lab
                        Het TextielLab is het kloppende hart van
                        het Textielmuseum, er staan textielmachines
                        waarop ontwerpers, kunstenaars en
                        studenten hun ontwerpen kunnen laten
Shapeways                    uitvoeren. Zij worden daarbij ondersteund
We gebruiken een techniek genaamd ‘3 D     door productontwikkelaars.
Printing‘ die zich heeft bewezen als een    Tel. 013 549 45 75 (bereikbaar:
kwalitatief hoogstaande productie techniek,   dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17:00 uur)
maar tot nu toe altijd erg duur was. Door het  textiellab@textielmuseum.nl
creëren van een grote community zijn we     www.textielmuseum.nl
in staat om veel goedkoper te produceren,
waardoor wij de techniek voor een        TNO Industrie en Techniek
toegankelijke prijs kunnen aanbieden.      TNO verbindt mensen en kennis om
www.shapeways.com                innovaties te creëren die de concurrentie-
                        kracht van bedrijven en het welzijn van de
SKM Rapid Modelling               samenleving duurzaam versterken.
Van idee naar functioneel model en kleine    TNO biedt cursussen, workshops en advies
series. Rapid Prototyping is een steeds     op het gebied van Rapid Manufacturing
belangrijkere schakel in het product- en    (RM) aan, tevens kan TNO op project-
het productieontwikkelingsproces.        basis helpen bij verschillende, complexe
SKM Rapid Modelling BV. is gespecialiseerd   vraagstukken, materiaalkeuze en de
in het maken van prototypes. Wij maken     vervaardiging van protoypen. De delen,
daarvoor gebruik van zeer geavanceerde     de producten worden rechtstreeks uit
lasertechnieken, stereolithografie en      3D-CAD opgebouwd uit bijvoorbeeld
selectief laser sinteren. Evenals het      laagjes poeder of vloeistof. TNO richt zich
vermenigvuldigen van prototypes         met name op ontwerpers, projectleiders,
d.m.v. het vacuümgietproces.          constructeurs en product engineers.
Tel. 0492 57 90 40               Tel. 040 265 05 56
info@skmrapid.nl                rm@tno.nl
www. skmrapid.nl                www.tno.nl
                          Prototyping
               De Gids Creatief en innovatief ondernemen
contract/legaal
Contract / legaal                Creatieve Boekhouding
Volgens het online woordenboek van Dale:    Financiële dienstverlening voor de creatieve
con·tract het; o -en schriftelijk vastgelegde  sector, ondersteuning bij ondernemerschap
overeenkomst                  en advies over groeimogelijkheden.
le·gaal bn, bw; -galer, -st wettig, wettelijk  Tel. 040 844 33 36
geoorloofd                   www.creatieveboekhouding.nl


Belastingdienst                 De Eigen Zaak
Als je voor jezelf bent begonnen komt      Advieswinkel voor (fulltime en parttime)
er veel bij kijken. Je moet bijvoorbeeld    ondernemers en starters.
belastingen betalen en jouw administratie    Tel. 026 446 09 60
bijhouden. Ook hebt je misschien recht     www.de-eigen-zaak.nl
op speciale regelingen. Maar je hoeft het
niet alleen te doen. De Belastingdienst     Kleine ondernemersregeling
onderneemt altijd met je mee.          Als eigenaar van een eenmanszaak moet
Tel. 0800 05 43                 je omzetbelasting (BTW) betalen, maar
www.belastingdienst.nl/starters/        wanneer dit erg weinig is, kun je in
                        aanmerking komen voor de kleine onder-
Beursopener                   nemersregeling. Wanneer je valt onder
De Nuffic Beursopener is bedoeld voor      deze regelgeving, dan kan dat betekenen
studenten, onderzoekers en medewerkers     dat je minder (of geen ) BTW hoeft te
die voor studie, stage of onderzoek naar het  betalen en dat je ontheffing van de
buitenland willen en voor de bekostiging    administratieve verplichtingen voor de btw
daarvan beurzen en fondsen zoeken.       kunt aanvragen.
www.beursopener.nl               Tel. 14 040
                        ondernemersplein@eindhoven.nl
Check je contract                www.eindhoven.nl/ondernemersplein
FNV KIEM is een professionele vakbond      www.belastingdienst.nl/starters/
die de belangen van haar leden behartigt
op het gebied van hun werk en inkomen.     MKB Servicedesk
FNV KIEM biedt contractenservice,        Met een team van deskundige medewerkers
belastingservice, verloningsservice,      en een netwerk van partners helpt de
verzekeringen, juridische dienstverlening    MKB Servicedesk ondernemers in het
en collectieve diensten.            midden- en kleinbedrijf met het beant-
Tel. 0900 368 54 36               woorden van hun ondernemersvraag.
www.fnv-kiem.nl                 www.mkbservicedesk.nl
                  Contract / legaal
                De Gids Creatief en innovatief ondernemen
contract/legaal
Syntens
Syntens is een initiatief van het Ministerie
van Economische Zaken dat het MKB        ZZP Nederland staat voor de belangen-
“helpt beter, eerder en sneller innoveren    behartiging van meer dan 14000 ZZP’ers
door kosteloze adviezen, workshops en      en freelancers.
doorverwijzing naar de juiste partijen”.    www.zzp-nederland.nl
Ook worden diverse diensten geboden       Tel. 050 314 43 44
in de vorm van bijvoorbeeld on-line
innovatiegroepen of applicaties waarmee
samenwerkingspartners aangeboden en       Cultureel georiënteerde
gevonden kunnen worden.             instellingen
Tel. 088 444 04 44               Duurzaam Eindhoven
www.syntens.nl                 Duurzaam Eindhoven ondersteunt duur-
                        zame projecten van inwoners, bedrijven of
TechnoPartner                  maatschappelijke instellingen in Eindhoven.
TechnoPartner helpt mensen die op        Dit doet zij door subsidie te verstrekken.
basis van een technische vinding een      Tel. 088 008 71 52
onderneming starten. Daarvoor richt zij     www.duurzaameindhoven.nl
zich met haar activiteiten ook op
kennisinstellingen, universiteiten, grote    Filmstart
ondernemingen, banken en investeerders.     Informatie over het financieren van films,
Tel. 070 373 54 44               beurzen, fondsen, verzekeringen in
www.technopartner.nl              eenvoudige overzichten met weblinks.
                        Tel. 020 681 80 83
Verzekeringen voor ondernemers         www.filmstart.nl
Een overzicht van relevante verzekeringen
voor ondernemers:                Fonds voor de Letteren
www.startbedrijf.nl/artikel/overzicht-     Fonds voor Nederlands- en Friestalige
verzekeringen                  letteren, verstrekt beurzen aan auteurs en
                        ondersteunt projecten om te bevorderen
ZZP Nederland                  dat het literair bedrijf veelzijdig en
ZZP Nederland is het informatiecentrum     deskundig blijft.
voor de zelfstandigen zonder personeel     Tel. 020 623 57 08
(ZZP´er) freelancers en kleine zelfstandigen.  www.fondsvoordeletteren.nl
                 Contract / legaal
                De Gids Creatief en innovatief ondernemen
contract/legaal
MEDIA Desk                   De stichting biedt de mogelijkheid om
MEDIA Desk geeft informatie over de      naast geldelijke ondersteuning, de projecten
subsidieregelingen van het MEDIA        ook zakelijk en artistiek te begeleiden.
Programma, MEDIA 2007, en biedt        Tel. 06 41 00 43 05
begeleiding bij het doen van een aanvraag.   mail@stokroos.nl
Het MEDIA Programma is een initiatief     www.stichtingstokroos.nl
van de Europese Commissie ter
versterking van de concurrentiepositie     Stimuleringsfonds voor Architectuur
van de Europese film-, televisie- en      De subsidieregelingen hebben elk met
nieuwe media-industrie.            een eigen werkingssfeer tot doel een
Tel. 020 305 30 40               bijdrage te leveren aan de beroeps-
www.mediadesknederland.eu           uitoefening en kennisuitwisseling van
                        ontwerpers, opdrachtgevers en
Prins Claus Fonds               bestuurders in Nederland, op het gebied
Het Prins Claus Fonds is een platform     van architectuur, stedenbouw, ruimtelijke
voor interculturele uitwisseling. Het Prins  ordening en landschapsarchitectuur en
Claus Fonds stelt zich ten doel het inzicht  aanverwante disciplines.
in culturen te vergroten en de wisselwerking  Tel. 010 436 16 00
tussen cultuur en ontwikkeling te       www.architectuurfonds.nl
bevorderen. Ondersteunt internationale
culturele projecten.              Subsidieregelingen Cultuur
Tel. 020 344 91 60               Gemeente Eindhoven
www.princeclausfund.org            De gemeente Eindhoven heeft in het
                        kader van kunst en cultuur een aantal
Stichting Stokroos               subsidieregelingen. Indien u subsidie
Stichting Stokroos steunt kunstenaars,     aan wilt vragen voor culturele activiteiten
ontwerpers en culturele initiatieven.     dan heeft u de volgende mogelijkheden:
Financiële ondersteuning en coaching      Stimulering Amateurkunst, Amateurkunst
behoren tot de mogelijkheden.         incidenteel, Cultuurspreiding,
Ambacht(elijke kwaliteit) en concept hebben  Projectsubsidies Cultuur
de belangstelling. Ook manifestaties,     Tel. 14 040
projecten, publicaties en tentoonstellingen  www.eindhoven.nl/stad/kunst-cultuur-
komen in aanmerking voor ondersteuning.    design.htm
                Contract / legaal
               De Gids Creatief en innovatief ondernemen
agent
Dutch Media Hub
                        De Nederlandse Media Hub wil de
                        rijke verscheidenheid aan Nederlandse
                        creatieve, media- en facilitaire bedrijven
                        bundelen. Op deze manier worden we
                        de Digital Gateway naar Europa. De
                        Nederlandse Media Hub tracht dit te
Agent                      bereiken door het stimuleren van de
Volgens het online woordenboek van Dale:    samenwerking tussen de partners en
agent de; m,v -en 1 zaakgelastigde, vertegen-  door het organiseren van promotionele
woordiger in handel, bankwezen enz.:      activiteiten.
verzekeringsagent                Tel. 035 677 75 07
                        contact@dutchmediahub.com
Brainport                    www.dutchmediahub.com
Brainport bedenkt, maakt en verkoopt
‘de producten van morgen’. En levert      Enterprise Europe Network
daarmee een onmisbare bijdrage aan de      Via het Enterprise Europe Network kunt
Nederlandse economie. Het economisch      u contact leggen met potentiële samen-
succes van Brainport is het resultaat      werkingspartners. Zoekt u distributeurs,
van samenwerking. Regionaal en interna-     agenten, toeleveranciers of afnemers?
tionaal. Tussen topwetenschappers uit      Heeft u een nieuwe technologie in de
allerlei disciplines. Tussen kennisindustrie  aanbieding? Of u zoekt een oplossing
en maakindustrie. Tussen producenten,      voor een technologisch vraagstuk?
designers en marketeers.            Het Enterprise Europe Network helpt u
Tel. 040 751 24 24               zakenpartners te vinden in uw doelmarkt
info@brainportdevelopment.nl          Tel. 088 444 07 77
www.brainportdevelopment.nl           info@enterpriseeuropenetwork.nl
www.brainport.nl                www.enterpriseeuropenetwork.nl
                                    Agent
                De Gids Creatief en innovatief ondernemen
agent
Organisation in Design
                       Onderhoudt een uitgebreid pers contacten
                       netwerk en is werkzaam als PR studio
                       voor een mooie selectie van designers,
                       design studio’s en design events.
                       Organiseert en begeleidt projecten voor
                       nationale en internationale beurzen, expo-
Odin                     sities en evenementen, zoals de jaarlijkse
ODIN werkt aan het waarmaken van       Salone del Mobile, Ventura Lambrate en
veranderopgaven en ontwikkeldoelstellingen  exposities voor verschillende nationale en
in uw organisatie.              internationale musea en galeries.
Klanten werken met ons vanwege onze     Is een intermediair die zich bezighoudt met
onderscheidende systeemkundige kennis    het behartigen van de zakelijke belangen
en bekwaamheden, waarmee we in        van designers en design studio’s.
(ook taaie) veranderprocessen patronen    Kortom, door de organisatorische werk-
doorbreken, energie brengen en resultaten  zaamheden uit handen te nemen, zorgen
boeken. En omdat wij zijn wie we zijn:    wij dat designers, design studio’s en
praktisch, actie- en resultaatgericht,    andere design gerelateerde bedrijven de
voortdurend bezig met het beste uit uw    vrijheid hebben om zich volledig te focussen
mensen en onszelf te halen.         op het creatieve deel van hun vak.
Tel. 010 212 55 24              Tel. 030 271 63 11
odin@odingroep.nl              info@organisationindesign.com
www.odingroep.nl               www.organisationindesign.com
                                  Agent
              De Gids Creatief en innovatief ondernemen
producent/
 marketeer
Voor een sterke en competitieve interieur-
Producent / marketeer              en meubelindustrie is een stevige
Volgens het online woordenboek van Dale:    infrastructuur nodig. Om die reden houdt
pro·du·cent de; m,v -en 1 iem die iets produ-  de CBM zich actief bezig met de CAO,
ceert, maakt 2 producer             vakopleiding en het pensioenfonds.
mar·ke·teer [marketie:r] de; m,v -s iem die   Daarnaast heeft de organisatie een
beroepshalve aan marketing doet         uitgebreid netwerk en worden ondernemers
                        met elkaar in contact gebracht via de online
Bij het vinden van een producent of       VraagAanbod service. De diversiteit binnen
marketeer kunnen de verschillende        de ledenkring is groot en deze kunnen
brancheorganisaties, vermeld in deze gids    worden ondergebracht in drie secties:
onder het kopje ‘Markt’, je o.a. van dienst   Interieurbouw, Woonmeubel, Toelevering.
zijn.                      Tel. 023 515 88 00
                        info@cbm.nl
Bouw Grondstoffen Branche (BGB)         www.cbm.nl
Onze organisatie behartigd de belangen
van ondernemingen die actief zijn in de     Vereniging Fabrikanten van Systeem
Bouw Grondstoffen Branche (BGB).        Kantoor- en Bedrijfsmeubelen (VSM)
Om aansluiting te houden bij het verande-    De branchevereniging VSM neemt en
rend karakter en de verdere globalisering    ondersteunt initiatieven die leiden tot
van de aangesloten ondernemingen,        een grotere aandacht voor en een betere
zijn de activiteiten vooral gericht op de    inrichting van werkomgevingen.
informatie- voorziening. Het landelijk     Onze leden zijn Nederlandse fabrikanten
informatiepunt, dat is ontstaan, kan      van projectmeubilair.
gezien worden als representant van de      vsm@fme.nl
BGB en informatiebron voor het gebruik     www.vsmplaza.nl
van bouwgrondstoffen in Nederland.
Tel. 023 540 35 35               Vereniging Kunststofverpakkingen
secretariaat@bouwgrondstoffenbranche.nl     Nederland (VMK)
www.bgbsgb.nl                  De VMK is de belangenbehartiger en
                        woordvoerder van de Nederlandse
CBM                       kunststof-verpakkingsindustrie. De VMK,
De CBM is de ondernemersorganisatie       aangesloten bij de NRK, verenigt alle
voor de Nederlandse meubel- en         spelers in de kunststof-verpakkingsketen.
interieurmaakindustrie.             www.nrk.nl
       Producent / marketeer
               De Gids Creatief en innovatief ondernemen
producent/
 marketeer
Koninklijke Metaalunie
De Metaalunie staat garant voor een
brede expertise, kennis van de branche
en biedt een concrete, resultaatgerichte
aanpak. De Metaalunie is met meer dan     Materialise
13.000 leden de grootste ondernemers-     De oprichters van het bedrijf hebben altijd
organisatie voor het midden- en kleinbe-   één hoofddoel gehad: streven naar het
drijf (mkb) in de metaal.           ontwikkelen van producten die ook een
In districten is een belangrijk netwerk    echte meerwaarde toevoegen aan het
opgebouwd waarmee de belangen van de     werk en het leven van een ontwerper,
lidbedrijven zowel collectief als regionaal  patiënt of gereedschapmaker. Zij stelden
goed kunnen worden behartigd.         de missie van Materialise als volgt:
Tel. 030 605 33 44              innoveren in productontwikkeling, wat
info@metaalunie.nl              resulteert in een betere en gezondere
www.metaalunie.nl               wereld door middel van hun software en
                       hardware-infrastructuur en diepgaande
Vereniging Ondernemers Betonmortel-      kennis van de additieve productie.
industrie Nederland (VOBN)          Tel. 0032 16 39 66 11
De VOBN verenigt, verbindt en ondersteunt   prototype@materialise.be
de betonmortelindustrie. VOBN staat      www.materialise.com
voor continuïteit van deze industrie en
bevorderd het gebruik van betonmortel in   Shapeways
bouwwerken en constructies. Onze kern-    Een techniek genaamd ‘3 D Printing‘ die
taken zijn belangenbehartiging, branche-   zich heeft bewezen als een kwalitatief
ontwikkeling en individuele en collectieve  hoogstaande productie techniek, maar tot
ledendiensten. VOBN vertegenwoordigt     nu toe altijd erg duur was. Door het creëren
ruim 140 betonmortelcentrales in       van een grote community zijn we in staat om
Nederland.                  veel goedkoper te produceren, waardoor
Tel. 0318 55 74 74              wij de techniek voor een toegankelijke
 info@gietbouwcentrum.nl           prijs kunnen aanbieden.
www.gietbouwcentrum.nl            www.shapeways.com
       Producent / marketeer
               De Gids Creatief en innovatief ondernemen
ma
(consum
arkt
mer/b2b)
                              Beroepsvereniging van Nederlandse
                              Interieurarchitecten (BNI)
                              De BNI bevordert interieurarchitectuur in
      Markt                      de breedste zin en interieurarchitecten bij
      Business to Consumer / Business         hun beroepsuitoefening.
      to Business                   Tel. 020 423 32 33
      Volgens het online woordenboek van Dale:     www.bni.nl
      markt de; v(m) -en 2 bijeenkomst voor koop
      en verkoop: hij is van alle ~en thuis weet    Beroepsorganisatie Nederlandse
      overal raad op 3 vraag en aanbod; uitwisseling  Ontwerpers (BNO)
      van producten: een nieuw artikel op de ~     De BNO is de branchevereniging van
      brengen introduceren; de wereldmarkt       ontwerpers en ontwerpbureaus in
                              Nederland. De BNO verenigt én
      Beroeps- en Brancheverenigingen         vertegenwoordigt meer dan 2500
      Artiesten Belangen Centrum (ABC)         ontwerpers en 200 ontwerpbureaus en
      Doel: verder professionaliseren van de      -afdelingen van bedrijven. Zij zetten zich
      entertainmentbranche zodat artiesten       in voor de zakelijke, maatschappelijke en
      musici het beste in zichzelf kunnen      culturele belangen van de leden.
      ontwikkelen.                   Tel. 020 624 47 48
      Het ABC wil haar doelstellingen bereiken     www.bno.nl
      door o.a.
      • et geven van vakgerichte informatie
       h                       Bond van Nederlandse Architecten
      • et bestrijden van plagiaat
       h                       (BNA)
      • en ontmoetingspunt te zijn
       e                       De BNA, voluit de Koninklijke Maatschappij
      • nzetten van haar deskundigheid op
       i                       tot bevordering der Bouwkunst Bond van
       beleidsbepalend niveau             Nederlandse Architecten, is de enige
      • waliteitsgarantie te bieden
       k                       algemene Nederlandse beroepsvereniging
      • et organiseren van beroeps-
       h                       van architecten. Doel van de BNA is het
       ondersteunende activiteiten          stimuleren van de ontwikkeling van de
      • eskundigheid te bevorderen.
       d                       bouwkunst en het bevorderen van de
      Tel. 073 521 99 96                beroepsuitoefening van de leden.
      info@artiestenbelangen.nl            Tel. 020 555 36 66
      www.artiestenbelangen.nl             www.bna.nl
                                         Markt
                     De Gids Creatief en innovatief ondernemen
ma
(consum
arkt
mer/b2b)
      Centrale Bond van Meubelfabrikanten
      De CBM is de brancheorganisatie voor
      de Nederlandse meubel- en interieur-
      maakindustrie. Leden kunnen bij de CBM
      aankloppen met vragen op het gebied
      van sociale zaken, juridische problemen,   Federatie Goud en Zilver
      bedrijfseconomische kwesties, export,     De Federatie Goud en Zilver is de branche-
      marktontwikkelingen en meer.         organisatie voor goud-, zilver-, uurwerken-
      Tel. 023 515 88 00              en de edelstenenbranche in Nederland.
      www.cbm.nl                  De Federatie behartigt de belangen van
                             de ondernemers die in deze branche
      Federatie Cultuur               werkzaam zijn, dat wil zeggen: de juweliers,
      Nogal wat brancheorganisaties         de uurwerktechnici, de goud- en zilver-
      ondersteunen hun leden bij het streven    smeden, de groothandelaren en de fabrikanten.
      naar goed werkgeverschap. Om aan die     Tel. 070 386 77 77
      activiteiten een krachtiger stem te geven   federatie@fgz.nl
      bundelt de Federatie van Werkgeversver-    www.federatiegoudzilver.nl
      enigingen in de Cultuur deze organisaties.
      Tel. 020 524 64 74              Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA)
      www.federatiecultuur.nl            Het HBA is vooral actief op de twee
                             hoofdkenmerken van het ambacht:
      Federatie Dutch Creative Industries      vakmanschap en ondernemerschap.
      De Federatie Dutch Creative Industries    Bij vakmanschap gaat het om vakscholing
      vormt de verbindende schakel tussen de    en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt:
      aangesloten vertegenwoordigers van de     hoe kunnen we - ook in de toekomst -
      creatieve sub-sectoren, en treedt op als   zorgen voor voldoende vakmensen?
      gesprekspartner van de overheid, sector-   Bij ondernemerschap gaat het vooral om
      organisaties en initiatieven, uitvoering-   de vraag hoe de - meestal kleine -
      sorganisaties, onderwijsinstellingen en    ondernemer zijn bedrijfsvoering kan
      bedrijfsleven daar waar het belang van de   professionaliseren en beter kan inspelen
      sector dat noodzakelijk en wenselijk maakt.  op wensen van klanten.
      Tel. 020-6244748               Tel. 079 316 11 11
      info@dutchcreativeindustries.nl        hba@hba.nl
      www.dutchcreativeindustries.com        www.hba.nl
                                        Markt
                    De Gids Creatief en innovatief ondernemen
ma
(consum
arkt
mer/b2b)
                              MODINT
                              MODINT is de landelijke ondernemers-
                              organisatie voor mode, interieur, tapijt en
      Mikrocentrum Eindhoven             textiel. MODINT wil de concurrentiekracht
      Als onafhankelijk kenniscentrum onder-     van haar leden en de branches die ze
      steunt het Mikrocentrum al sinds 1968      vertegenwoordigen versterken via een
      bedrijven en instellingen in het verbeteren   uitgebreid pakket met belangen-
      van hun kennis in uiteenlopende         behartiging en dienstverlening.
      technische en organisatorische         Tel. 030 232 09 00
      vakgebieden.                  www.modint.nl
      Tel. 040 296 99 11
      info@mikrocentrum.nl              Nederlands Architectuurinstituut (NAi)
      www.mikrocentrum.nl               Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi)
                              is een archief, museum, bibliotheek en
      MKB Nederland                  cultureel podium ineen. In het NAi worden
      De Koninklijke vereniging MKB-Nederland     belangrijke archieven en collecties van
      vertegenwoordigt dé centrale werkgevers-    Nederlandse architecten van na 1800
      organisatie voor het midden- en kleinbedrijf.  bewaard en toegankelijk gemaakt voor
      MKB Nederland bundelt de belangen van      het publiek.
      ondernemers en ondernemersorganisaties     Tel. 010 440 12 90
      in het MKB en (publieke) instellingen die    www.nai.nl
      zich met ondernemerschap identificeren
      met als doel het ondernemer-schap in al     Nederlandse Orde van Uitvinders
      zijn facetten te versterken. Haar        De Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU)
      dienstverlening bestaat uit een         is de beroeps- en kennisorganisatie van
      doelgerichte lobby en dienstverlening      uitvinders, productontwikkelaars en
      (Europees, nationaal, in steden en       onderzoekers in Nederland. De NOVU
      regio’s zoals Brabant), kennis van de      ondersteunt haar leden vanuit een
      dagelijkse ondernemerspraktijk en        onafhankelijke positie bij het gecompliceerde
      organisatievermogen.              traject van idee tot markt.
      Tel. 073 612 24 26               Tel. 030 246 77 07
      www.mkb.nl                   info@novu.nl
      www.brabant.mkb.nl               www.novu.nl
                                         Markt
                     De Gids Creatief en innovatief ondernemen
ma
(consum
arkt
mer/b2b)
                              Enterprise Europe Network
                              Het Enterprise Europe Network ondersteunt
                              ondernemers bij innoveren en ondernemen
                              in Europa. De grote kracht van het Enterprise
                              Europe Network ligt in haar unieke
      Internationaal ondernemen            verbinding van bijna 600 organisaties,
      2g@there                     waaronder technologiecentra van
      NL EVD Internationaal biedt steun voor      universiteiten, kamers van koophandel en
      ondernemers die samen internationaal       instellingen voor regionale ontwikkeling.
      zaken willen doen.                De netwerkdiensten worden in Nederland
      Het programma biedt meerjarige steun,      uitgevoerd door Agentschap NL en Syntens.
      die bestaat uit financiële instrumenten en    Tel. 088 444 07 77
      andere internationaal-producten (denk      www.enterpriseeuropenetwork.nl
      bijvoorbeeld aan missies, G2G,          www.agentschapnl.nl
      economische diplomatie en matchmaking).     www.syntens.nl
      2g@there staat open voor projecten in alle
      landen en alle sectoren waar Nederlandse     European Creative Business Network
      ondernemers internationaal onderscheidend    (ECB Network)
      kunnen zijn.                   Het European Creative Business Network
      www.agentschapnl.nl/2g@there           is een stichting, opgericht door meerdere
                              Europese organisaties die werken voor en
      Agentschap NL                  in de creatieve industrie van Europa.
      NL EVD internationaal biedt de volgende     De ECB-Network biedt drie concrete
      dienstverlening: faciliteren en stimuleren van  diensten:
      internationale activiteiten van bedrijven,    1. CB Network Community;
                                E
      overheden en instellingen.            2. reative Trade Missions;
                                C
      Tel. 088 602 90 00                3. itching Events.
                                P
      www.agentschapnl.nl               www.ecbnetwork.eu
                                          Markt
                     De Gids Creatief en innovatief ondernemen
ma
(consum
arkt
mer/b2b)
                             SICA
      Exportkredietverzekering           SICA (Stichting Internationale Culturele
      De EKV biedt de mogelijkheid limieten die   Activiteiten) is het instituut voor inter-
      onder omzetpolissen van de kredietver-    nationaal cultuurbeleid. Als netwerk- en
      zekeraars zijn verlaagd weer te verhogen   expertisecentrum adviseert SICA over
      (tot maximaal het oorspronkelijke bedrag).  alle aspecten van internationale culturele
      Deze regeling taSK genaamd, de tijdelijke   activiteiten. Het Europees Cultureel
      aanvullende Staatskredietverzekering, kan   ContactPunt (CCP) is onderdeel van
      worden aangevraagd bij de in Nederland    SICA en informeert over het Europese
      actieve kredietverzekeraars; Atradius,    Kaderprogramma cultuur. Daarnaast is
      Coface, Euler Hermes en Interpolis.      SICA de uitvoerende organisatie van de
      Voor deze regelingen is de uitvoerder     Netherlands China arts foundation en het
      van de EKV, Atradius het aanspreekpunt.    secretariaat van EUNIC Netherlands,
      www.atradius.com               de Nederlandse afdeling van de
                             overkoepelende organisatie voor nationale
      Prepare 2 start                instituten voor cultuur van de Europese Unie.
      Prepare 2 Start is een nieuwe subsidie-    Tel. 020 616 42 25
      regeling voor startende exportbedrijven.   www.sica.nl
      Het programma biedt subsidie aan MKB-
      bedrijven met weinig of geen internationale  Trans Artists
      ervaring, die voornemens zijn een       Trans Artists is een kenniscentrum voor
      (praktisch) nieuwe buitenlandse markt     kunstenaars over buitenlandse residenties/
      te betreden. De subsidie bedraagt 50%     programma’s, internationaal ondernemen
      van de kosten tot een maximum van       en samenwerken.
      € 11.500,- per aanvraag.           Tel. 020 612 74 00
      www.prepare2start.nl             www.transartists.nl
                                        Markt
                    De Gids Creatief en innovatief ondernemen
ma
(consum
arkt
mer/b2b)
      Overige Organisaties
      Archined
      Archined biedt onafhankelijke informatie
      over ontwikkelingen op het gebied van
      architectuur, stedenbouw en
      landschapsarchitectuur in Nederland.     BROET
      www.archined.nl                filmplatform en bioscoop Eindhoven
                             BROET ondersteunt filmtalent met
      ArchitectuurCentrum Eindhoven         netwerken, faciliteiten en accommodatie.
      Architectuurcentrum Eindhoven inspireert   Tel. 06 24 77 05 10
      en informeert door de organisatie van     www.broet.nl
      lezingen, stadsdebatten, tentoonstellingen,
      symposia, workshops en lanceert studie-    Creative Guide
      opdrachten. Verder zijn de activiteiten    Een eerste aanzet om de beroepsmatige
      gericht op het creëren van open        creatieve sector in de regio Eindhoven
      netwerkverbanden en het uitwisselen van    in kaart te brengen. Opgeven van jouw
      informatie tussen alle instellingen die in  onderneming kan digitaal.
      Eindhoven actief zijn op het gebied van    www.creativeguide.nl
      architectuur, ruimtelijk ontwerp en/of
      stedelijke ontwikkeling.           Cultuur-Ondernemen (voorheen
      www.architectuurcentrumeindhoven.nl      KunstenaarsCO en Kunst en Zaken)
                             Stichting Cultuur-Ondernemen onder-
      Art Partner                  steunt en begeleidt kunstenaars, creatieven
      Art Partner koppelt talentvolle jonge     en culturele organisaties bij het zakelijk
      kunstenaars aan bedrijven, organisaties    optimaal benutten van hun creatieve
      en instellingen.               kapitaal. Cultuur-Ondernemen verzamelt
      De samenwerking is altijd interactief,    en deelt kennis van de culturele sector en
      omdat het niet alleen om het kunstwerk    brengt kunstenaars, creatieven, culturele
      gaat, maar juist ook om de dynamiek      instellingen, bedrijven en maatschappelijke
      van het creatieve proces. Art Partner is   organisaties bij elkaar.
      gedurende het traject intensief betrokken   Tel. 020 535 25 00
      als procesbegeleider.             info@cultuur-ondernemen.nl
      www.art-partner.nl              www.cultuur-ondernemen.nl
                                        Markt
                    De Gids Creatief en innovatief ondernemen
ma
(consum
arkt
mer/b2b)
      Design Initiatief
      Design initiatief creëert nieuwe business-
      kansen voor Nederlandse bedrijven door het
      opstarten van samenwerkingsverbanden
      tussen bedrijven, kennisinstellingen
      en designbureaus.
      Tel. 040 247 47 31
      info@designinitiatief.nl
      www.designinitiatief.nl


      Designlink                   Dutch Fashion Foundation (DFF)
      Designlink vormt een unieke schakel tussen   versterkt de sociale, economische en
      vraag, aanbod, kennis en beleid. tezamen    culturele rol van Nederlandse mode op
      met haar regionale partners opereert zij    nationaal en internationaal niveau.
      op het snijvlak van vraag en aanbod en     Tel. 020 617 09 57
      profileert zich daarbij als Nederlands     www.dutchfashionfoundation.com
      enige design ketenorganisatie.
      Tel. 087 870 22 89               Economisch Instituut voor MKB
      www.designlink.nl                Het EIM heeft een kennissite ontwikkeld
                              met informatie over (in plaats van gericht
      Dutch Creative                 op) MKB en ondernemerschap.
      De indexering van de Nederlandse        Tel. 079 322 26 04
      Creatieve industie. BIS Publishers lanceert   www.ondernemerschap.nl
      Dutch Creative, het ultieme platform voor
      het uitbreiden van je creatieve netwerk     Embedded House
      en het matchen van creatieve bureaus,      Embedded House brengt vraag en kennis
      freelancers en opdrachtgevers. Dutch      samen en bevordert toepassingen van
      Creative is een portal waarop het werk     nieuw ontwikkelde kennis, door het
      van creatieve bedrijven en freelancers in    organiseren van bijeenkomsten, cursussen,
      alle creatieve disciplines inzichtelijk wordt  adviezen en projecten voor het MKB. Dus
      gemaakt.                    schilders, dansers, musici, vormgevers en
      Tel. 020 515 02 30               ook anderen komen in aanmerking.
      bis@bispublishers.nl              Tel. 040 247 45 35
      www.dutch-creative.nl              www.embeddedhouse.nl
                                         Markt
                     De Gids Creatief en innovatief ondernemen
ma
(consum
arkt
mer/b2b)
      Groeiversneller
      Initiatief vanuit het Ministerie van
      Economisch Zaken en Het Innovatieplatform
      om Nederlandse bedrijven te laten
      groeien. Honderd geselecteerde bedrijven   Knowmads
      krijgen coaching bij strategie, financiën,  The Knowmads is een internationale
      organisatie en export.            school voor new business design social
      www.programmagroeiversneller.nl       innovation. Het programma focust op
                            persoonlijke ontwikkeling, value-based
      iDexpress                  entrepreneurship, creativiteit en outside-
      iDexpress brengt vindingen van uitvinders,  the-box benaderingen van problemen en
      productontwikkelaars en onderzoekers     uitdagingen op zakelijk, sociaal en
      naar de markt door deze partijen actief   organisatorisch vlak.
      in contact te brengen met investeerders   www.knowmads.nl
      en bedrijven. Maar ook omgekeerd kan
      iDexpress een RD of innovatie vraagstuk   MADE Eindhoven
      binnen het eigen uitvindersnetwerk voor-   MADE staat voor Music Art Design
      leggen ten behoeve van organisaties die   Experiences en is een initiatief van het
      geen oplossing hebben voor hun business-   Van Abbemuseum en het Frits Philips
      uitdagingen (challenges).          Muziekcentrum. MADE heeft als doel
      Tel. 020 430 15 17              een ontmoetingsplaats voor talentvolle
      Info@iDexpress.nl              professionals te bieden op het snijvlak van
      www.iDexpress.nl               music, art en design.
                            www.madefortalent.nl
      Het Innovatieplatform
      Het Innovatieplatform focust zich op het   Stichting Premsela
      ondersteunen en stimuleren van innovatieve  Premsela, Dutch Platform for Design and
      ondernemers door middel van informatie,   Fashion, wil vanuit een culturele
      discussie en initiatieven.          invalshoek kansen creëren voor de groei
      Tel. 070 427 86 77              van de Nederlandse vormgeving.
      www.innovatieplatform.nl           www.premsela.org
                                       Markt
                    De Gids Creatief en innovatief ondernemen
ma
(consum
arkt
mer/b2b)
                              Media
                              Matching Magazine
                              Matching Cultuur en economie geeft de
                              state of the art van de wijze waarop de
                              cultuursector en het bedrijfsleven met
                              elkaar samenwerken. Matching wil
                              inzichtelijk maken hoe de geld- en kennis-
      Virtueel Platform                stromen tussen deze sectoren verlopen.
      Virtueel Platform is het sectorinstituut voor  Tel. 020 347 90 90
      e-cultuur in Nederland. Virtueel Platform    www.matchingmagazine.nl
      stimuleert en versterkt vernieuwing van
      de cultuur door kennis over e-cultuur te    Pytch
      delen, zichtbaar te maken en te vergroten.   Pytch wil het verschil maken door talent en
      Virtueel Platform richt zich op organisaties  ondernemers te koppelen en te verbinden.
      en mensen die werkzaam zijn binnen de      Pytch verbindt mensen met een bepaalde
      kunst- en cultuursector, de overheid,      gemeenschappelijke interesse aan elkaar.
      fondsen, onderwijs en de creatieve industrie  Pytch gelooft dat het verbinden van mensen
      www.virtueelplatform.nl             uit diverse disciplines leidt tot nieuwe
                              inzichten, tot inspiratie en tot innovatie.
      Visionscapers                  Pytch wil mensen verbinden die bereid zijn
      Visionscapers brengt professionals in een    om voor een ander iets te betekenen zonder
      netwerk bij elkaar zodat partners kunnen    daar direct iets voor terug te vragen.
      ontstaan.                    Tel. 084 836 84 77
      www.visionscapers.net              www.pytch.nl
                                         Markt
                     De Gids Creatief en innovatief ondernemen
innovationEbusiness
                        innovationEbusiness helpt organisaties
                        door het verzorgen van project manage-
                        ment, interim management, en advies bij:
                        product innovatie, product marketing,
                        internet marketing.
Marketing                    De toegevoegde waarde van innovation-
Volgens het online woordenboek van Dale:    Ebusiness is het inzicht in en ervaring
mar·ke·ting [ma:rketing] de; v(m) commercieel  met huidige markt- en technologische
beleid                     ontwikkelingen en het verzorgen van snelle,
                        no-nonsense, en enthousiaste support op
Bureau zo Marketing Communicatie B.V.     maat. Daarnaast is uitgebreide kennis van
Marketingcommunicatie is een vak voor      moderne tools, grote business
nuchtere mensen. We lopen lang genoeg      ervaring, een uitgebreid en breed netwerk
mee om te weten dat creativiteit pas      aanwezig om organisaties verder te helpen.
scoort als alle details kloppen en het     Tel. 06 83 07 09 08
beoogde resultaat wordt behaald.        bram@innovationEbusiness.com
Tel. 040 257 20 23               www.innovationEbusiness.com
info@bureauenzo.nl
www.bureauenzo.nl                Nicole communiceert
                        Je bent, wat je doet en waarom dat van
Dutch Dialogue Marketing Association      belang is. Dat is communicatie. Nicole
(DDMA)                     communiceert maakt communicatie
De DDMA is de branchevereniging voor      begrijpelijk voor haar klanten door te
dialoogmarketing. DDMA biedt deskundige     komen met complete, creatieve en
en praktische kennis over data driven      authentieke communicatie en relevante en
marketing, waarbij relevantie van reclame    realistische resultaten.
en respect voor privacy centraal staan.     Luisteren en observeren zijn van essentieel
Als service aan onze leden (opdrachtgevers   belang, maar ook vragen stellen, verbanden
 dienstverleners), als gesprekspartner     leggen, organisaties en mensen met elkaar
van Den Haag en Brussel en als promotor     verbinden, adviseren, inspireren en zorgen
van kwaliteit in de sector           voor perspectief en een constructieve
Tel. 020 452 84 13               dialoog.
info@ddma.nl                  Tel. 06 248 08 928
www.ddma.nl                   www.nicolecommuniceert.nl
Marketing
De Gids Creatief en innovatief ondernemen
marketing
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemen

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(18)

Starten in de modeStarten in de mode
Starten in de mode
FlandersDC533 views
Presentatie start ondernemingPresentatie start onderneming
Presentatie start onderneming
Arjan Bijvoet378 views
Presentatie S.T.E.F. productPresentatie S.T.E.F. product
Presentatie S.T.E.F. product
Giedo Lankhorst1.2K views
Introductie stefIntroductie stef
Introductie stef
Giedo Lankhorst1.3K views
Van Idee Naar OpdrachtenVan Idee Naar Opdrachten
Van Idee Naar Opdrachten
Vicky Fasten142 views
Van Lierop Academy  Co-creatieVan Lierop Academy  Co-creatie
Van Lierop Academy Co-creatie
fransvanrooij296 views
Serie-ondernemerschap in NederlandSerie-ondernemerschap in Nederland
Serie-ondernemerschap in Nederland
Jan-Hein Boll883 views
13 tips voor een goede business pitch13 tips voor een goede business pitch
13 tips voor een goede business pitch
Roger Heijmans1.3K views
Doon van bedrijfsmodel naar bedrijf v1.0Doon van bedrijfsmodel naar bedrijf v1.0
Doon van bedrijfsmodel naar bedrijf v1.0
Hugo Bakkenist4.3K views
4Cs van Ondernemerschap4Cs van Ondernemerschap
4Cs van Ondernemerschap
patrickruijs305 views
Mini Ws Ondernemen KortMini Ws Ondernemen Kort
Mini Ws Ondernemen Kort
marjaverkade267 views
Ondernemershuis merkboek 2009Ondernemershuis merkboek 2009
Ondernemershuis merkboek 2009
Nicole Frank899 views

Destacado(13)

PivotPivot
Pivot
wutiwuti470 views
Almapresentationno.20Almapresentationno.20
Almapresentationno.20
Eugene Lerma94 views
PembangkitPembangkit
Pembangkit
Herlyas Pradata287 views
Europees Project Creatieve IndustrieEuropees Project Creatieve Industrie
Europees Project Creatieve Industrie
Fancy van de Vorst - Senders399 views
Iso 9000Iso 9000
Iso 9000
wutiwuti447 views
Iso 9000Iso 9000
Iso 9000
wutiwuti615 views
Iso 9000Iso 9000
Iso 9000
wutiwuti324 views
CeminCemin
Cemin
cemyalniz216 views
MM nieuws 2009 Creatieve industrie EindhovenMM nieuws 2009 Creatieve industrie Eindhoven
MM nieuws 2009 Creatieve industrie Eindhoven
Fancy van de Vorst - Senders313 views
Beräknande element - PivotBeräknande element - Pivot
Beräknande element - Pivot
wutiwuti286 views
Minister President Mark Rutte Neelie Kroes startupsMinister President Mark Rutte Neelie Kroes startups
Minister President Mark Rutte Neelie Kroes startups
Fancy van de Vorst - Senders176 views

Similar a De gids creatief en innovatief ondernemen(20)

Más de Fancy van de Vorst - Senders(20)

Interview magazine Nuance Fancy van de VorstInterview magazine Nuance Fancy van de Vorst
Interview magazine Nuance Fancy van de Vorst
Fancy van de Vorst - Senders45 views
Nominatie inspiring fifty 2017 Fancy van de VorstNominatie inspiring fifty 2017 Fancy van de Vorst
Nominatie inspiring fifty 2017 Fancy van de Vorst
Fancy van de Vorst - Senders28 views
Startup Delta  Techleap meeting Minister PresidentStartup Delta  Techleap meeting Minister President
Startup Delta Techleap meeting Minister President
Fancy van de Vorst - Senders20 views
Column Eindhoven Business Fancy van de Vorst december 2019Column Eindhoven Business Fancy van de Vorst december 2019
Column Eindhoven Business Fancy van de Vorst december 2019
Fancy van de Vorst - Senders99 views
Column Eindhoven Business Fancy van de Vorst januari 2020Column Eindhoven Business Fancy van de Vorst januari 2020
Column Eindhoven Business Fancy van de Vorst januari 2020
Fancy van de Vorst - Senders71 views
Column Eindhoven Business Fancy van de Vorst juni 2020Column Eindhoven Business Fancy van de Vorst juni 2020
Column Eindhoven Business Fancy van de Vorst juni 2020
Fancy van de Vorst - Senders76 views
Column Eindhoven Business Fancy van de Vorst juli 2020Column Eindhoven Business Fancy van de Vorst juli 2020
Column Eindhoven Business Fancy van de Vorst juli 2020
Fancy van de Vorst - Senders99 views
Column Fancy van de Vorst Eindhoven business december 2020Column Fancy van de Vorst Eindhoven business december 2020
Column Fancy van de Vorst Eindhoven business december 2020
Fancy van de Vorst - Senders15 views
Column Eindhoven Business Fancy van de Vorst juni 2020Column Eindhoven Business Fancy van de Vorst juni 2020
Column Eindhoven Business Fancy van de Vorst juni 2020
Fancy van de Vorst - Senders119 views
Eindhoven Business Column januari 2020Eindhoven Business Column januari 2020
Eindhoven Business Column januari 2020
Fancy van de Vorst - Senders27 views
Eindhoven Business magazine round table open innovationEindhoven Business magazine round table open innovation
Eindhoven Business magazine round table open innovation
Fancy van de Vorst - Senders357 views
Eindhoven in business nr 1 2018Eindhoven in business nr 1 2018
Eindhoven in business nr 1 2018
Fancy van de Vorst - Senders265 views
COSTA Corporates & Startups StartupDelta presentatie COSTA Corporates & Startups StartupDelta presentatie
COSTA Corporates & Startups StartupDelta presentatie
Fancy van de Vorst - Senders406 views
Artikel frits magazine augustus september 2017Artikel frits magazine augustus september 2017
Artikel frits magazine augustus september 2017
Fancy van de Vorst - Senders1.5K views
Costa corporates & startupsCosta corporates & startups
Costa corporates & startups
Fancy van de Vorst - Senders189 views

De gids creatief en innovatief ondernemen

 • 1. De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 2. Voorwoord De Gids Creatief en innovatief ondernemen Creatief en innovatief ondernemen Creatief en innovatief ondernemen neemt een belangrijke plaats in binnen de Daarnaast organiseren we vanuit het economie van Eindhoven en de regio. ondernemersplein regelmatig bijeenkom- Eindhoven wordt gezien als de broed- sten om creatieve ondernemers onderling, plaats van creatief en innovatief talent maar ook ondernemers uit andere en dat is een predicaat wat wij graag in disciplines, met elkaar in contact te ere willen houden! Vandaar dat wij als brengen. Doel hiervan is om jouw netwerk gemeente ondernemerschap, in al haar uit te breiden en van elkaar te leren. facetten, stimuleren én faciliteren. Als wethouder kijk ik goed naar het Heb je plannen om een onderneming te maatschappelijk effect van beleid. Doen we starten, ben je op zoek naar huisvesting of de juiste dingen, waar de mensen in de een financiering om je bedrijf op- of verder stad behoefte aan hebben? Tijdens de uit te bouwen? In deze folder staat een bijeenkomsten die we organiseren voor overzicht van organisaties en instanties ondernemers hoor ik graag van je of dat die je verder kunnen helpen bij jouw het geval is. Ik hoop je dan ook binnenkort onderneming. Het ondernemersplein van te mogen begroeten! de gemeente Eindhoven is één van die instanties waar je terecht kunt met vragen op het gebied van vergunningverlening en Henk Brink economische zaken. Wethouder Economische Zaken
 • 3. Ondernemersplein Voor wie? De gemeente wil de ondernemers in de De gids creatief en innovatief ondernemen stad graag goed van dienst zijn. Daarom is een handreiking, van de Gemeente hebben wij voor je het ondernemersplein Eindhoven, aan alle creatieve en innovatieve ingericht. entrepreneurs uit de regio Eindhoven, die Je kunt van maandag t/m vrijdag tijdens zijn samengevat in de creatieve industrie. openingstijden contact opnemen via het Deze handreiking moet bijdragen aan het telefoonnummer 14 040. Je kunt een faciliteren van vraag en aanbod in de e-mail met je vragen sturen naar: creatieve en innovatieve sector van de ondernemersplein@eindhoven.nl regio. Agenda Gemeente Eindhoven Het gehele jaar door vinden er in het kader van creatief en innovatief ondernemen in Eindhoven diverse activiteiten plaats. Een “Keep your eyes on the stars and actueel overzicht aan activiteiten en meer your feet on the ground” informatie vindt je op: Franklin D. Roosevelt www.eindhoven.nl/ondernemersplein
 • 4. De basis leggen De Gids Creatief en innovatief ondernemen Om te kunnen ondernemen, is het belangrijk om eerst de basis voor een bedrijf te leggen, voordat je ook echt van start kan gaan. Als ondernemer moet je eerst wortel schieten en deze stevig met de grond verankeren, om vervolgens de stam van de boom te laten groeien en kwalitatieve vruchten af te werpen of wel Wil je eens met andere ondernemers resultaten te boeken. De basis voor het ervaringen uitwisselen, dan kan dat starten van een onderneming hebben we in bijvoorbeeld via de bijeenkomsten van het deze gids in 6 stappen voor je uiteengezet. ondernemersplein: ‘creatief en innovatief Meer informatie over het stappenplan, om te ondernemen’ of via de ‘hallo community’ kunnen starten met je onderneming, kun je van de Kamer van Koophandel: ook vinden via CreatiefZuid: www.hallo.kvk.nl/hallo/ www.creatiefzuid.nl/6501/creatief-onderne- men/stappenplan-toolkit.html Motivatie Succesvolle ondernemers zijn altijd mensen Stap 1: die hun ideeën ook echt uitvoeren. Ze zijn Kenmerken van een ondernemer erg gemotiveerd om hun idee of hun Je hebt een idee en met dat idee wil je product aan veel mensen te laten zien en zelf verder. Allereerst vraag je jezelf af of je te verkopen. Die motivatie kan ook voort- ook wel echt een ondernemend type bent, komen uit een eigen behoefte aan een want ondernemen is leuk, een mooie product of dienst, waaraan het bij meer uitdaging en geeft je veel vrijheden. mensen zal schorten. Anderzijds moet je ook goed om kunnen gaan met minder leuke of makkelijke Eigenwijs en onafhankelijk momenten en wordt er veel incasserings- Je eigen pad bewandelen, heeft voordelen vermogen, doorzettingsvermogen en als je ondernemer bent. Het maakt je verantwoordelijkheid van je verwacht. namelijk immuun voor pessimisme om Om je een beeld te geven van je onder- je heen. Het zorgt ervoor dat je helemaal nemerschapkwaliteiten, hebben we hier- voor je eigen ideeën gaat en dat je in onder de meest belangrijke kenmerken en staat bent om een eigen koers te varen. vaardigheden van een ondernemer voor je Het helpt je ook om door te zetten als de in kaart gebracht. zaken even niet zo gemakkelijk gaan.
 • 5. Hard willen werken Als ondernemer kom je er niet als je niet bereid bent om je schouders er onder te zetten. Ondernemen is hard werken en vraagt om doorzettingsvermogen, zonder deze eigenschap is je kans op succes beperkt. Ondernemen is namelijk ook Open staan voor nieuwe dingen zaken uitproberen, experimenteren, risico’s Door ontwikkelingen veranderen behoeften durven nemen en waar nodig opnieuw van consumenten en veranderen beginnen om tot een goed eindresultaat te bedrijfsprocessen. Wie niet openstaat voor komen. Zo ontdek je gaandeweg wat het vernieuwingen, mist niet alleen kansen, beste voor jou werkt. maar komt ook op achterstand met concurrenten die wel mee ontwikkelen. Focus in combinatie met passie Het vraagt echter een grote flexibiliteit Met passie voor wat je doet, ontstaat in je doen en denken. Een belangrijke kwaliteit en uniciteit van het product of de eigenschap is dan ook om kansen en dienst die je aanbiedt. Met deze passie bedreigingen te signaleren en ernaar te en je enthousiasme gaat ook de nodige handelen. overtuigingskracht gepaard naar derden. Belangrijk is dat je in je passie de focus Ondernemersinstinct weet vast te houden naar je uiteindelijke Onder ondernemersinstinct verstaan we doel. Door je focus scherp te houden het talent, je intuïtie om de juiste weg maak je keuzen die ten goede komen aan als ondernemer te blijven kiezen. Dat de hoofddoelstelling van je onderneming. betekent dat je jezelf bent en je bewust bent van je goede en minder goede eigen- Leiderschap schappen en van daaruit je eigen koers Een goed leider is iemand met toekomst- blijft varen. Alleen dan kun je slagen als visie, die zekerheden en onzekerheden ondernemer, want een ondernemer voelt met elkaar in balans brengt en die keuzes zich goed bij wat hij doet en weet daarop maakt die op die balans gebaseerd zijn. te anticiperen.
 • 6. De basis leggen De Gids Creatief en innovatief ondernemen Een interessante en leuke publicatie over ondernemen: Ondernemen is een straatfeest Perspectief op de 21ste eeuw Veel managers en marketeers lijken vastgeketend aan hun bureau en verga- dertafels. Ze nemen belangrijke besluiten aan de hand van cijfers. Wat gebeurt er De jagers ondertussen op straat? Hoe reageren Jagers zijn echte entrepreneurs. Ze zijn consumenten en andere afnemers op de gedreven en houden ervan om te pionieren. enorme impulsen die over hen uitgestort Ze zijn altijd op zoek naar het gat in de wordt? Op deze vragen en op ondernemen markt en hechten veel belang aan status in de 21ste eeuw, geeft het inspiratieboek en succes. Voor jagers is werken in van Pim van den Berg een visie en beleving. loondienst absoluut geen optie! Uitgave november 2006. ISBN 90-225-4752-3 De experts ISBN 978-90-225-4752-6 Experts zijn zelfcompetent en hebben een relatief hoge geldingsdrang. Ze nemen niet graag risico’s. Ze hechten veel waarde aan Stap 2: vernieuwing, omdat dat voor hen een middel Ondernemerstypen is om up to date te blijven en kwaliteit te Bezit je meerdere kenmerken van een leveren. Zij hebben het heft graag in eigen ondernemer en kun je jezelf vinden in handen en hebben moeite met delegeren de vaardigheden die een ondernemer (controleverlies). nodig heeft om in de markt te overleven? Dan kan je jezelf nog afvragen welk type De pragmatici ondernemer je bent? Bij elk type onder- Pragmatici staan open voor vernieuwing, nemer horen geheel eigen kenmerken en maar zijn eerder trendvolgend dan vaardigheden. Je krijgt bij het bepalen van trendsettend. Pragmatici voelen zich je ondernemertype inzicht in je sterke en emotioneel sterk verbonden met de zaak. zwakke ondernemerskwaliteiten en daar Het zijn de no-nonsense ondernemers kan je gaandeweg rekening mee houden met hart voor hun bedrijf en het personeel bij je ondernemerschap. Hieronder zijn de en oog voor de klant. Maar soms vergeten ondernemerstypen voor je uiteengezet. ze zichzelf in alle drukte.
 • 7. De hoeders Hoeders hechten aan normen en waarden, zijn plichtsbewust en relatief conservatief. Net als de pragmatici zijn ze eerder trendvolgend dan trendsettend. Zij hebben een sterk verantwoordelijkheids- gevoel voor het bedrijf en het personeel. De verantwoordelijkheden die het onder- nemerschap met zich meebrengt, vallen veel hoeders zwaar. Een interessante publicatie over het De ontplooiers waarmaken van jouw dromen: Ontplooiers denken meer in uitdagingen dan in problemen en zijn sterk toekomst Dromen, Durven, Doen georiënteerd. Zij zijn vooral intrinsiek Het managen van de lastigste persoon op gemotiveerd, hun motivatie komt uit aarde: jezelf. henzelf en niet uit externe beloningen. Ze Iedereen heeft dromen op het gebied van hechten veel waarde aan zelfontplooiing werk, relatie, gezondheid, persoonlijke en plezier in het werk. Ontplooiers werken ontwikkeling… graag samen met anderen en hechten Maar wat is er nodig om de stap van veel waarde aan hun sociale netwerk. dromen, naar durven en uiteindelijk doen te zetten? Wat zijn de geheimen van De einzelgängers echte, blijvende verandering? Zelfbeschikking en de vrijheid zijn voor Ben Tiggelaar geeft heldere antwoorden. einzelgängers een groot goed. Status en Gebaseerd op actuele psychologische veel geld verdienen vinden ze niet zo be- inzichten, praktische ervaring en persoon- langrijk. Einzelgängers zijn zakelijk gezien lijke verhalen van mensen die – met vallen conservatief, houden het liefst alles bij het en opstaan – hebben geleerd om leiding oude en zijn risicomijdend. Einzelgängers te geven aan zichzelf. doen hun werk en hoeven niet (meer) in Eerste uitgave mei 2005 de schijnwerpers te staan. ISBN 90-274-1605-2
 • 8. De basis leggen De Gids Creatief en innovatief ondernemen 1. nelle co-creatie diensten: S het Visionscapers netwerk bestaat uit een diverse groep aan professionals die, d.m.v. korte co-creatie sessies, aan jouw creatieve, technische of andere uitdagingen, met jou samenwerken. Stap 3: 2. roject gebaseerde diensten: P Toetsen van je idee het Visionscapers netwerk kan je op Uiteraard ben je ervan overtuigd dat je projectbasis helpen bij het realiseren een goed idee hebt, dat het uniek is en van je innovatie. Dit zou een project dat er voor dit idee, je product of dienst, kunnen zijn dat het hele innovatieproces animo is. Het is echter belangrijk te weten omvat, of kan worden geconcentreerd of je idee haalbaar en uitvoerbaar is, rond bepaalde aspecten van ontwikke- want blijkt dat niet zo te zijn, dan moet je ling in innovaties. Dit kan bijvoorbeeld alvorens je begint te ondernemen nog wat zijn, het faciliteren van een brainstorm aan je idee veranderen of iets anders, iets voor conceptontwikkeling, gebruikers- nieuws bedenken, waardoor je product of onderzoek doen, vorm en interactie dienst wel uitvoerbaar is. ontwerp, (web) software ontwikkeling, Wil je één van je creatieve en/of innovatieve marketing strategie, etc. ideeën toetsen op haalbaarheid, dan kan dat bijvoorbeeld in de veilige online Vervolgens ga je het product of de dienst omgeving van www.visionscapers.net, toetsen aan de markt, door marktonder- zij helpen je verder om je visie tot een zoek te doen. In het marktonderzoek, succesvol product of dienst om te zetten. dat tevens in het ondernemingsplan Visionscapers.net is een diverse groep aan aan bod komt, toets je de concurrentie zelfstandige professionals en entrepreneurs, op de markt, jouw unieke positie en de verbonden in het Visionscapers.net behoefte van je afzetmarkt. Via de Kamer netwerk. Individueel of door een gevormd van Koophandel (www.kvk.nl) kan je meer team helpen zij jou je product, dienst en informatie vinden over marktonderzoek, organisatorische innovaties te realiseren. de bedrijvigheid in jouw omgeving en Visionscapers.net biedt in de basis van van jouw markt, om jouw idee te kunnen het innovatieproces twee diensten aan: toetsen aan zijn omgeving.
 • 9. Voor een overzicht van informatie over het belang van de creatieve sector in de hedendaagse economie kan de Rijksoverheid je uitgebreid informeren via: In onderstaand overzicht is de creatieve Cultuur en Economie industrie weergegeven in relatie tot Website van de Rijksoverheid, geeft kenmerken van de creatieve en innovatieve uitgebreide informatie over het belang sector. Deze kenmerken hebben betrekking van cultuur en creativiteit voor de op o.a. financiering, soort markt en hedendaagse economie. ideologie en geven een algemeen beeld www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/creatieve- van de diversiteit aan creatieve en industrie innovatieve sectoren. De Creatieve Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Kunst Cultuur Muziek, Creatieve zakelijke Creatieve zakelijke Industrie Entertainment, dienstverlening, dienstverlening, (Multi-)Media Toegepaste kunst Research Development Dominante Overheidssubsidie, Markt Markt Markt, met financiering vaak lokaal overheidssteun, zelfs Europees Soort markt Overheid Consumentenmarkt Zakelijke markt Industriële markt Kenmerken van • Kleinschalig • Complex, grootschalig • Van kleinschalig tot • Complex, grootschalig productie • Arbeidsintensief • Multimedia technologie grootschalig • Kennisintensief distributie • Individueel voor productie • Arbeidsintensief, • Kapitaalintensief collectief distributie soms kapitaalintensief • Collectief • Arbeidsintensief • Individueel collectief • Kapitaalintensief • Collectief Dominante ideologie • Artisticiteit • Populaire cultuur • Artisticiteit • Innovatief • Authenticiteit • Authenticiteit klantgerichtheid • Authenticiteit, • Onafhankelijk marktgerichtheid • Functionaliteit functionaliteit markt- • Auteursschap • Collectieve productie marktgerichtheid gerichtheid auteursschap • Auteurschap • Collectieve productie collectieve productie Scope Project voor project Steeds op zoek naar Projectmatig met vaak (Zeer) lange termijn, Vallen en opstaan continuïteit korte doorlooptijd met bijbehorende middelen Typerende • Beeldende kunst • Omroep • Vormgeving mode • Research voorbeelden • Podiumkunsten • Muziekindustrie • Reclame, developmentafdelingen • Literatuur • Film- video-industrie • Architectuur • Innovatieve teams • Interieurontwerp/ winkelinrichter
 • 10. De basis leggen De Gids Creatief en innovatief ondernemen • lgemene omschrijving van de A Stap 4: onderneming; Het ondernemingsplan • Management; Voordat je aan de slag gaat als zelfstandig • Producten en diensten; ondernemer is het goed om je idee uiteen • Doelgroep en markt; te zetten, jezelf doelen te stellen, na te • Marketing; gaan of er een afzetmarkt is voor je product • Organisatie; of dienst en welke concurrenten er zijn • Financieel. (marktonderzoek). Vervolgens maak je een keuze m.b.t je ondernemingsvorm Via www.kplusv.nl kan je gratis een voor- en deze is afhankelijk van je situatie en je beeld ondernemingsplan downloaden, product of dienst. Als creatief ondernemer (vul bij de zoekfunctie van de website het ga je na of je het product of de dienst dat woord ‘ondernemingsplan’ in en je bent je gaat aanbieden, onder licentie uit gaat klaar om te downloaden,) verder is op de brengen of er een onderneming omheen site informatie te vinden over basisbegin- bouwt. Van deze keuze is de weg die je selen van bedrijfsvoering, zoals het maken in de economische waardeketen gaat van de juiste keuzen m.b.t. huisvesting, bewandelen en de services die je bij elke marketing en productontwikkeling. stap nodig hebt afhankelijk. Deze keuze kan ook invloed hebben op de onderne- Bij de Kamer van Koophandel kan je ook mingsvorm die bij jouw en je product of informatie vinden over zaken die met dienst past. ondernemen te maken hebben, deze vind In een ondernemingsplan omschrijf je al je via www.kvk.nl/ondernemen deze onderwerpen en het plan vormt de Het gaat hierbij om informatie over het leidraad voor de opbouw en de groei van ondernemingsplan, financiën, internationaal je onderneming. In een ondernemingsplan ondernemen, rechtsvormen, huisvesting, komen de volgende onderdelen aan bod: overname etc.
 • 11. Geldboek voor ondernemers In deze publicatie vind je informatie over het vinden van evenwicht tussen het inkomen uit onderneming en de financiële behoeften van de huishouding thuis. Het gaat in op de bijzondere voorzieningen die bestaan voor ondernemers en verduidelijkt de financiële rechten en verplichtingen die samengaan met het voeren van een eigen zaak. De publicatie bevat de volgende onderwerpen: • uw privébegroting; • bedrijfskosten; De kamer van koophandel kan je van • uw zakelijke begrotingen; dienst zijn bij het maken van de juiste • nancieringsmogelijkheden voor het fi keuze m.b.t. je ondernemingsvorm bedrijf; (rechtsvorm), alvorens je bedrijf inschrijft • belastingen; in het handelsregister van de Kamer van • financiële problemen; Koophandel. Hier gaat het opstellen van • nkomensondersteuning voor i een helder ondernemingsplan aan vooraf. ondernemers; Voor meer informatie over rechtsvormen • inkomen na beëindiging onderneming. van een onderneming ga je naar: www.kvk. www.rijksoverheid.nl/documenten-en- nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van- publicaties/publicaties-pb51/geldboek-voor- alle-rechtsvormen ondernemers.html Voor meer informatie over financierings- Startershandboek mogelijkheden, kan de MKB financierings- Starten met ondernemen: Waar te begin- gids je van dienst zijn. De MKB nen? Hoe vind je klanten? Met welke financieringsgids wijst je de weg naar wetten en regels moet je rekening houden? financieringsoplossingen voor jouw bedrijf. Hoe regel je de financiën? Het Starters- Door het beantwoorden van een paar handboek helpt bij het beantwoorden van eenvoudige vragen, krijg je een overzicht deze en meer vragen. Boordevol actuele van financieringsoplossingen voor jouw informatie, handige weetjes en praktische bedrijf. Ga naar: www.mkbfinancieringsgids.nl tips. Geschreven door Josette Dijkhuizen. contact@zakencoach.com Een handige publicatie: www.zakencoach.com
 • 12. De basis leggen De Gids Creatief en innovatief ondernemen Stap 5: Het ondernemersplein van de gemeente Netwerk Eindhoven is je bij de ontwikkeling van je Om je product of dienst te kunnen realiseren, netwerk graag van dienst en kan je helpen om de markt te bereiken en/of om opdrach- bij het leggen van de juiste contacten ten uit de markt te genereren heb je een en verbindingen, in het belang van jouw netwerk nodig, dat je in de loop der tijd onderneming. uitbreid en onderhoud. In de verschillende fasen van je ondernemerschap, prestartfase, Niet alleen je netwerk is belangrijk, ook de startfase, doorgroeifase en volwassen fase, ontwikkeling van je markt en je sector zijn groeit en ontwikkelt zich je netwerk met je belangrijk om met je eigen onderneming, onderneming. In de onderstaande illustratie je product of dienst, actueel te zijn en te is aan de hand van “hanengedrag” blijven. De gemeente Eindhoven houdt je uitgebeeld hoe je netwerk groeit en wat de via het Ondernemersplein op de hoogte overheid en het onderwijs voor je kunnen van ontwikkelingen, tevens vinden er betekenen in de ontwikkeling van je verschillende activiteiten plaats, in en netwerk en de groei van je onderneming. vanuit het Eindhovense netwerk, die actualiteiten van de markt en je sector Hanengedrag en ondernemerschap in fasen: vertegenwoordigen. 1 Prestartfase 2 Startfase De Haan: Zelfverzekerd, overtuigd van zijn unieke Zijn eerste klantenkring: kwaliteiten presenteert hij zich met zijn plannen als Logisch dat hij zijn eerste klanten zoekt binnen zijn starter! eigen kring. Hij denkt iets te kunnen waar vraag naar is. Zijn witte kippetjes kennen hem namelijk al. Overheid: het creëren van een kansrijk en prettig Overheid: aanjaagfunctie in het faciliteren van ondernemersklimaat of wel het zaaien van vrucht- ondernemersvaardigheden en bedrijfsvoering. bare grond die om aggregatie vraagt. Programma’s die te nemen stappen in de Onderwijs: faciliteren van broedplaatsen en onder- economische waardeketen inzichtelijk maken. steuning in ondernemersvaardigheden. Verbinding Ruimte geven aan ondernemerschap. naar bedrijfsleven en overheidsprogramma’s, d.m.v. Onderwijs: kennisdeling en voorzien in een starters kennisdeling. netwerk.
 • 13. Deze activiteiten vind je via de agenda In het bijzonder richt Alice zich op: van het Ondernemersplein, van de • Het bevorderen en ondersteunen van Gemeente Eindhoven: cultureel ondernemerschap en het www.eindhoven.nl/ondernemersplein stimuleren van allianties tussen culturele sectoren onderling enerzijds en met Verder kun je de ontwikkelingen van en de kennisinstellingen en het bedrijfsleven actualiteiten rondom de creatieve anderzijds. industrie in en om Eindhoven volgen via • Het bewaken en ontwikkelen van het platform van Stichting Alice. kaders voor experiment en onderzoek: Via Creatieve Industrie Nederland kan je de creatieve autonomie. nationale ontwikkelingen volgen en via Tel. 040 246 73 04 een forum in contact treden met andere info@alice-eindhoven.nl creatieven in Nederland. www.alice-eindhoven.nl Alice Creatieve Industrie Nederland Stichting Alice richt zich op het stimuleren, Kennis en innovatiebank voor de faciliteren en promoten van de creatieve ondernemende creatieve industrie. industrie in de regio Eindhoven. www.creatieveindustrienederland.ning.com 3 Doorstartfase 4 Volwassen fase De eerste uitbreiding: De haan stapt de grote wereld in: Hij blijft nog even bij de kippen en gaat op zoek De haan heeft inmiddels bewezen hoe goed hij naar klanten, met een wat andere kleur, maar van is en gaat nu het hele erf verkennen, waar hij ook dezelfde soort. andere soorten tegenkomt. Overheid: verbinding tussen bestaande netwerken Overheid: mogelijkheden scheppen voor leggen. Faciliteren. continuïteit en innovatie. Netwerken over elkaar Onderwijs: kennisdeling, laagdrempelige leggen. vraagbaak. Opleidingen. Onderwijs: kennisdeling en kennisvalorisatie. Verbinding houden met bedrijfsleven.
 • 14. De basis leggen De Gids Creatief en innovatief ondernemen Stap 6: Huisvesting Om te kunnen ondernemen heb je een Ateliers plek nodig van waaruit je kan werken. Atelier Dorp Welke plek dat is, is functioneel afhankelijk Atelier Dorp biedt een platform aan van de werkzaamheden die je binnen je (aankomend) ontwerpers, kunstenaars, onderneming verricht en welke faciliteiten fotografen, architecten, theatermakers, je daarbij nodig hebt. De identiteit en de mediakunstenaars etc. om objecten en positionering van je onderneming hebben installaties te maken, bedenken, ook betrekking op de keuze van je ontwikkelen, en te experimenteren met huisvesting, een plek die bijdraagt aan materialen en technieken. een positief imago met een goed onder- info@atelierdorp.nl nemersklimaat, een goede infrastructuur www.atelierdorp.nl en het aantrekken van klanten, of het vinden van gelijkgezinden in je omgeving Beeldenstorm kan bijdragen aan de ontwikkeling van je Beeldenstorm biedt professionele onderneming en je eigen ondernemers- kunstenaars, vormgevers en studenten vaardigheden. faciliteiten, kennis en begeleiding bij het In de regio Eindhoven zijn volop mogelijk- vervaardigen van driedimensionale heden om je onderneming te vestigen. beelden in metaal (m.n. brons, aluminium) De medewerkers van het Ondernemersplein en kunststof. kunnen je adviseren bij deze keuze. Tel. 040 243 50 76 Echter, de gemeente verhuurt of verkoopt contact@beeldenstorm.org zelf geen panden, daarvoor verwijzen wij www.beeldenstorm.org naar de diverse bedrijfsmakelaars en/of woningcorporaties die in Eindhoven actief Grafisch Atelier Daglicht zijn. Grafisch Atelier Daglicht biedt een We willen je wel behulpzaam zijn door het werkplaats en ondersteunende faciliteiten geven van een selectie van organisaties voor professioneel grafisch kunstenaars. waarbij je nog meer terecht kunt voor Tel. 040 247 55 38 huisvesting en werkplaatsen. www.grafisch-atelier-daglicht.nl
 • 15. MADlab Hallenweg Laboratorium voor technologie en kunst De Hallenweg wordt gezien als een (creative lab). Vanuit eigen initiatieven en binnenwijks bedrijventerrein: relatief klein in opdracht worden onderzoeken en en gesitueerd binnen de wijk, in dit geval producties ondersteund of uitgevoerd in de in het Rozenknopje (stadsdeel Gestel). labruimte. In het traject van onderzoekend Tel. 14040 uitvoeren zijn vaak meerdere disciplines ondernemersplein@eindhoven.nl en personen betrokken. MAD ondersteunt, www.eindhoven.nl/ondernemersplein faciliteert of heeft een leidende rol. Indien mogelijk wordt het ontwikkelen van La Città Mobile nieuwe werk gekoppeld aan presentaties La Città Mobile biedt creatieve ondernemers en events. met verschillende culturele achtergronden, www.madlab.nl de ruimte om ideeën tot leven te wekken en uit te voeren. Een collectief dat mede Smalle Haven tot doel heeft, een nieuwe brug te slaan In de Smalle Haven lopen werkruimte, tussen creativiteit, cultuur, natuur en expositie- én verkoopruimte vloeiend in duurzaamheid, door het stimuleren van elkaar over. Het concept is gericht op het ondernemerschap, uitwisseling, vergroten, ondersteunen en stimuleren ontmoeting en onderzoek. van creativiteit en design. www.lacittamobile.nl info@smallehaven.com www.smallehaven.com Little Mountain Creatieve ondernemers komen bij Stichting Complex Little Mountain samen om vanuit ieders Stichting Complex bestaat uit 29 ateliers zelfstandige onderneming gezamenlijk aan en 11 wooneenheden. projecten te werken. Innovatie, interactie Tel. 026 351 54 38 en duurzaamheid staan daarbij centraal. www.ateliersnederland.nl www.littlemountain.nl info@ateliersnederland.nl
 • 16. De basis leggen De Gids Creatief en innovatief ondernemen Aanbieders van verschillende Stroomhuis werkruimtes Het Stroomhuis is een ongesubsidieerde Stichting Ruimte kraamkamer of broedplaats waar Stichting Ruimte creëert en beheert creatievelingen gebruik kunnen maken werkruimte voor kunstenaars en creatieve van onder andere werkruimtes, professionals in Eindhoven. Vraag en expositieruimten en een productiehuis. aanbod van creatieve werkruimte worden info@amaro.nl bij elkaar gebracht op aansprekende www.amaro.nl locaties. Er wordt continu gezocht naar nieuwe mogelijkheden om bruikbare, TAC betaalbare en inspirerende werkruimte Het Temporary Art Centre is een te ontwikkelen. broedplaats voor culturele vernieuwing. Tel. 040 711 23 51 Naast 80 ateliers en werkplaatsen van info@stichtingruimte.nl verschillende omvang, bevat het totaal www.stichtingruimte.nl 2.000 m2 aan kleine en grote zalen, expositieruimtes en een studio. Strijp S Tel. 040 246 13 25 Op 27 ha ontstaat een nieuw woon- en info@tac.nu werkgebied; de creatieve stad. Er komt op www.tac.nu Strijp S naast detailhandel en leisure circa 90.000 m2 kantooroppervlak beschikbaar. De basis gelegd Er is ook tijdelijke huisvesting en het Om met je product of dienst de markt te gebruik van werkplaatsen mogelijk. kunnen bereiken doorloop je het proces in Tel. 040 235 98 55 de economische waardeketen van creatieve info@park-strijp.nl producten en diensten. In bijgaand figuur klokgebouw@trudo.nl is weergegeven hoe het proces in de www.strijp-s.nl economische waardeketen van www.trudo.nl creatieve producten en diensten verloopt www.natlab.nl en in welke fase van deze waardeketen www.klokgebouw.nl zich je product of dienst bevindt.
 • 17. Omgeving • Programma’s van overheden en instellingen in ondernemersvaardig- heden en huisvesting Facilitaire • Commerciële voorzieningen onder- diensten steunend aan creatief ondernemerschap/bedrijfsvoering Hoogwaardige kennis, licentie, IP, Services contract/legal, agent, producent/marketeer. Prototyping, legal-prototyping, interne organisatie, productie, marketing. Consumenten feedback. Creative environment Waardeketen Creatie RD Reproductie Distributie Markt Initiatief Haalbaarheid Uitvoer fase Verbeterde Beheerfase fase fase kwaliteit Design Technologie Samenwerkingsbeleid De waardeketen is een continu proces. stappen in elke fase van de waardeketen. Heb je de markt bereikt, dan beheer je Facilitaire diensten zijn ondersteunend het uitgebrachte resultaat en/of creëer aan de professionaliteit van je onderne- je een nieuw idee of wel initiatief, dat merschap, zij zijn je van dienst in de groei opnieuw de fasen van de waardeketen zal van je onderneming en de keuzen die je in doorlopen. Services uit in je omgeving, de verschillende fasen van ondernemer- je netwerk, helpen je bij het zetten van schap moet maken.
 • 18. Aan de slag! De Gids Creatief en innovatief ondernemen Nu de basis voor je onderneming is gelegd kan je echt aan de slag met ondernemen. In het proces van de economische waarde- keten doorloop je een aantal stappen, bij deze stappen kunnen services en diensten je helpen om je product of De boomstructuur geeft dan ook een dienst te doen groeien tot een volwaardig algemeen beeld van de te nemen stappen eindproduct, dat de markt bedient. in de waardeketen van creatieve producten In bijgaand figuur is aan de hand van een en diensten, om met een product of dienst boomstructuur weegegeven welke stappen een volgende fase in de economische je in het proces van de economische waardeketen te bereiken. waardeketen zet en welke services je daarbij nodig hebt. Start je een onderneming onder het De te nemen stappen in het proces van de uitbrengen van licenties, dan beginnen de economische waardeketen zijn afhankelijk stappen aan de linkerzijde van de boom. van je keuze m.b.t. je product of dienst: Start je een onderneming om een product “Heb je een onderneming om je product of dienst, dan beginnen de stappen aan de of dienst gebouwd of heb je besloten om rechterzijde van de boom (start aan de je producten of diensten uit te brengen achterzijde van deze gids). onder licentie?” Uiteraard kan je ook enkel gebruik maken In de boomstructuur is dan ook een van de informatie die voor jouw onder- splitsing gemaakt tussen de weg die je neming van belang is, in de willekeurige bewandeld als je producten uitbrengt stappen. onder licentie of een onderneming om een Jouw vragen m.b.t. de economische product of dienst bouwt. waardeketen van creatieve producten en diensten kan door de verzamelde Het proces in de economische waardeketen organisaties in deze gids worden van producten en diensten die voort beantwoord en/of worden ingevuld. vloeien uit cultureel ondernemerschap en Uiteraard helpt het Ondernemersplein de te nemen stappen, zoals in de boom- van de Gemeente Eindhoven je graag bij structuur weergegeven komen overeen het vinden van de juiste organisaties en met de overige creatieve sectoren. partners.
 • 19. markt (consumer/b2b) marketing producent/ marketeer productie agent interne organisatie contract/legaal funding prototyping IP/legal-prototyping IP rechtsvorm licentie prototyping ondernemend autonoom cultureel onder licentie ondernemen ondernemen om een idee idee/plan
 • 21. Onder licentie ondernemen In de meeste gevallen gaat het hierbij om projectmatige opdrachten, waarbij steeds een idee, een oplossing, een concept of product wordt bedacht voor een externe partij, een opdrachtgever. De auteur van een auteursrechtelijk Een licentie bestaat uit een verklaring beschermd werk krijgt automatisch van de kant van de licentiegever dat de het recht te bepalen wie dit werk mag licentienemer de omschreven activiteit openbaar maken of vermenigvuldigen. mag uitvoeren. Het werk hoeft niet eerst geregistreerd te In de praktijk wordt er meestal een worden, zoals dat bij een octrooi het geval overeenkomst gesloten, waarin de is. De auteur kan een licentie geven om licentiegever en de licentienemer een werk openbaar te maken, te kopiëren, voorwaarden overeenkomen, waaronder te bewerken, te verhuren, uit te lenen of in de licentienemer de verkregen licentie algemene zin te exploiteren. mag exploiteren. Onder licentie ondernemen De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 23. Licentie Volgens het online woordenboek van Dale: li·cen·tie de; v -s 1 patent, verlof; Met een keuze uit zes standaardlicenties vergunning(sbewijs) bepaalt de maker in welke mate zijn of haar werk verder verspreid en bewerkt Auteursrecht mag worden, en onder welke Algemene site over auteursrecht met links voorwaarden dit mag. naar informatie voor diverse disciplines. Tel. 020 575 67 20 info@auteursrecht.nl info@creativecommons.nl www.auteursrecht.nl www.creativecommons.nl Creative Commons licenties Pictoright Creative commons biedt auteurs, Auteursrechtorganisatie voor visule kunstenaars, wetenschappers, docenten makers in Nederland. en alle andere creatieve makers de Tel. 020 589 18 40 vrijheid om op een flexibele manier met info@pictoright.nl hun auteursrechten om te gaan. www.pictoright.nl Licentie De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 24. IP
 • 25. IP (Intelectual property) Volgens het online woordenboek van Dale: in·tel·lec·tu·eel bn, bw verstandelijk, geestelijk Clinic ei·gen·dom 1 de; m het recht om over een De Clinic is een gespecialiseerde rechts- zaak in alle opzichten te beschikken 2 het; winkel die onder andere adviseert op het o -men zaak die men in eigendom bezit gebied van het intellectuele eigendom en bijvoorbeeld ict-rechtelijke problemen. Agentschap NL De Clinic wordt bemand door informatie- NL Octrooicentrum zorgt ervoor dat recht studenten in de laatste fase van hun bedrijven, kennisinstellingen, overheden studie. De studenten van de Clinic geven en uitvinders: gratis juridisch advies over de genoemde • envoudig octrooien kunnen aanvragen E specialismen aan particulieren en kleine, ter bescherming van hun technologische startende ondernemingen. vinding. info@clinic.nl • oorlichting krijgen over het octrooi- V www.clinic.nl systeem en octrooien kunnen gebruiken als bron van informatie en inspiratie. TU/e • orden vertegenwoordigd in Europese W De Technische Universiteit Eindhoven en mondiale organisaties op het gebied heeft een eigen adviescentrum (Innovation van industrieel eigendom. Lab) voor subsidies en contracten met www.agentschapnl.nl/octrooicentrum betrekking tot octrooien en dergelijke. Ook worden er diverse cursussen en Benelux Bureau voor de Intellectuele activiteiten georganiseerd die voor Eigendom iedereen toegankelijk zijn. De officiële instantie voor de registratie Tel. 040 247 48 22 van merken en modellen in de Benelux innovationlab@tue.nl www.boip.int www.tue.nl/ondernemen IP De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 27. Prototyping Volgens het online woordenboek van Dale: pro·to·ty·pe het; o -n, -s 1 oorspronkelijk model 2 voorbeeld, ideaal Bruns MAD emergent art center Bruns is inrichter van musea, informatie- MAD emergent art center is intermediair centra, science centra en maker van tussen kunst, wetenschap en techniek presentatiemodellen / blowups. en streeft naar een levendige eCultuur in Wij zijn gewend om met ontwerpers en Eindhoven. MAD initieert activiteiten die klanten op basis van design-and-build kunstenaars en technisch wetenschappers te werken, waarbij de nadruk ligt op het samenbrengen en gericht zijn op creative toevoegen van specifieke kennis en kunde research. op ieders specifieke gebied. We werken Door het aangaan van partnerships brengt veel voor overheidsinstanties, musea, MAD de juiste deelnemers bij elkaar en ontwerpbureaus en industriële draagt zorg voor faciliteiten, begeleiding en multinationals. fondsenwerving in de vorm van duurzame Tel. 0497 57 70 27 programma’s of tijdelijke projecten. www.bruns.nl www.madlab.nl DPI Value Centre Materialise DPI Value Centre is een onafhankelijke De oprichters van het bedrijf hebben altijd organisatie die ondernemers, vooral MKB- één hoofddoel gehad: streven naar het bedrijven en starters helpt met innovaties ontwikkelen van producten die ook een op het gebied van polymeren. Hierbij echte meerwaarde toevoegen aan het maken ze gebruik van het netwerk van werk en het leven van een ontwerper, bedrijven in de maakindustrie (van MKB patiënt of gereedschapmaker. Zij stelden tot multinationals) en kennisinstellingen. de missie van Materialise als volgt: Je kunt er terecht voor kennis op het innoveren in productontwikkeling, wat gebied van polymeren, product- en resulteert in een betere en gezondere procesontwikkeling, marketing, octrooien, wereld door middel van hun software en financiën en subsidies. Door onze nauwe hardware-infrastructuur en diepgaande banden met Dutch Polymer Institute (DPI) kennis van de additieve productie. zijn wij goed op de hoogte van de laatste Tel. 0032 16 39 66 11 stand van zaken in de polymerensector. prototype@materialise.be www.dpivaluecentre.nl www.materialise.com Prototyping De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 29. Textiel Lab Het TextielLab is het kloppende hart van het Textielmuseum, er staan textielmachines waarop ontwerpers, kunstenaars en studenten hun ontwerpen kunnen laten Shapeways uitvoeren. Zij worden daarbij ondersteund We gebruiken een techniek genaamd ‘3 D door productontwikkelaars. Printing‘ die zich heeft bewezen als een Tel. 013 549 45 75 (bereikbaar: kwalitatief hoogstaande productie techniek, dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17:00 uur) maar tot nu toe altijd erg duur was. Door het textiellab@textielmuseum.nl creëren van een grote community zijn we www.textielmuseum.nl in staat om veel goedkoper te produceren, waardoor wij de techniek voor een TNO Industrie en Techniek toegankelijke prijs kunnen aanbieden. TNO verbindt mensen en kennis om www.shapeways.com innovaties te creëren die de concurrentie- kracht van bedrijven en het welzijn van de SKM Rapid Modelling samenleving duurzaam versterken. Van idee naar functioneel model en kleine TNO biedt cursussen, workshops en advies series. Rapid Prototyping is een steeds op het gebied van Rapid Manufacturing belangrijkere schakel in het product- en (RM) aan, tevens kan TNO op project- het productieontwikkelingsproces. basis helpen bij verschillende, complexe SKM Rapid Modelling BV. is gespecialiseerd vraagstukken, materiaalkeuze en de in het maken van prototypes. Wij maken vervaardiging van protoypen. De delen, daarvoor gebruik van zeer geavanceerde de producten worden rechtstreeks uit lasertechnieken, stereolithografie en 3D-CAD opgebouwd uit bijvoorbeeld selectief laser sinteren. Evenals het laagjes poeder of vloeistof. TNO richt zich vermenigvuldigen van prototypes met name op ontwerpers, projectleiders, d.m.v. het vacuümgietproces. constructeurs en product engineers. Tel. 0492 57 90 40 Tel. 040 265 05 56 info@skmrapid.nl rm@tno.nl www. skmrapid.nl www.tno.nl Prototyping De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 31. Contract / legaal Creatieve Boekhouding Volgens het online woordenboek van Dale: Financiële dienstverlening voor de creatieve con·tract het; o -en schriftelijk vastgelegde sector, ondersteuning bij ondernemerschap overeenkomst en advies over groeimogelijkheden. le·gaal bn, bw; -galer, -st wettig, wettelijk Tel. 040 844 33 36 geoorloofd www.creatieveboekhouding.nl Belastingdienst De Eigen Zaak Als je voor jezelf bent begonnen komt Advieswinkel voor (fulltime en parttime) er veel bij kijken. Je moet bijvoorbeeld ondernemers en starters. belastingen betalen en jouw administratie Tel. 026 446 09 60 bijhouden. Ook hebt je misschien recht www.de-eigen-zaak.nl op speciale regelingen. Maar je hoeft het niet alleen te doen. De Belastingdienst Kleine ondernemersregeling onderneemt altijd met je mee. Als eigenaar van een eenmanszaak moet Tel. 0800 05 43 je omzetbelasting (BTW) betalen, maar www.belastingdienst.nl/starters/ wanneer dit erg weinig is, kun je in aanmerking komen voor de kleine onder- Beursopener nemersregeling. Wanneer je valt onder De Nuffic Beursopener is bedoeld voor deze regelgeving, dan kan dat betekenen studenten, onderzoekers en medewerkers dat je minder (of geen ) BTW hoeft te die voor studie, stage of onderzoek naar het betalen en dat je ontheffing van de buitenland willen en voor de bekostiging administratieve verplichtingen voor de btw daarvan beurzen en fondsen zoeken. kunt aanvragen. www.beursopener.nl Tel. 14 040 ondernemersplein@eindhoven.nl Check je contract www.eindhoven.nl/ondernemersplein FNV KIEM is een professionele vakbond www.belastingdienst.nl/starters/ die de belangen van haar leden behartigt op het gebied van hun werk en inkomen. MKB Servicedesk FNV KIEM biedt contractenservice, Met een team van deskundige medewerkers belastingservice, verloningsservice, en een netwerk van partners helpt de verzekeringen, juridische dienstverlening MKB Servicedesk ondernemers in het en collectieve diensten. midden- en kleinbedrijf met het beant- Tel. 0900 368 54 36 woorden van hun ondernemersvraag. www.fnv-kiem.nl www.mkbservicedesk.nl Contract / legaal De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 33. Syntens Syntens is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken dat het MKB ZZP Nederland staat voor de belangen- “helpt beter, eerder en sneller innoveren behartiging van meer dan 14000 ZZP’ers door kosteloze adviezen, workshops en en freelancers. doorverwijzing naar de juiste partijen”. www.zzp-nederland.nl Ook worden diverse diensten geboden Tel. 050 314 43 44 in de vorm van bijvoorbeeld on-line innovatiegroepen of applicaties waarmee samenwerkingspartners aangeboden en Cultureel georiënteerde gevonden kunnen worden. instellingen Tel. 088 444 04 44 Duurzaam Eindhoven www.syntens.nl Duurzaam Eindhoven ondersteunt duur- zame projecten van inwoners, bedrijven of TechnoPartner maatschappelijke instellingen in Eindhoven. TechnoPartner helpt mensen die op Dit doet zij door subsidie te verstrekken. basis van een technische vinding een Tel. 088 008 71 52 onderneming starten. Daarvoor richt zij www.duurzaameindhoven.nl zich met haar activiteiten ook op kennisinstellingen, universiteiten, grote Filmstart ondernemingen, banken en investeerders. Informatie over het financieren van films, Tel. 070 373 54 44 beurzen, fondsen, verzekeringen in www.technopartner.nl eenvoudige overzichten met weblinks. Tel. 020 681 80 83 Verzekeringen voor ondernemers www.filmstart.nl Een overzicht van relevante verzekeringen voor ondernemers: Fonds voor de Letteren www.startbedrijf.nl/artikel/overzicht- Fonds voor Nederlands- en Friestalige verzekeringen letteren, verstrekt beurzen aan auteurs en ondersteunt projecten om te bevorderen ZZP Nederland dat het literair bedrijf veelzijdig en ZZP Nederland is het informatiecentrum deskundig blijft. voor de zelfstandigen zonder personeel Tel. 020 623 57 08 (ZZP´er) freelancers en kleine zelfstandigen. www.fondsvoordeletteren.nl Contract / legaal De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 35. MEDIA Desk De stichting biedt de mogelijkheid om MEDIA Desk geeft informatie over de naast geldelijke ondersteuning, de projecten subsidieregelingen van het MEDIA ook zakelijk en artistiek te begeleiden. Programma, MEDIA 2007, en biedt Tel. 06 41 00 43 05 begeleiding bij het doen van een aanvraag. mail@stokroos.nl Het MEDIA Programma is een initiatief www.stichtingstokroos.nl van de Europese Commissie ter versterking van de concurrentiepositie Stimuleringsfonds voor Architectuur van de Europese film-, televisie- en De subsidieregelingen hebben elk met nieuwe media-industrie. een eigen werkingssfeer tot doel een Tel. 020 305 30 40 bijdrage te leveren aan de beroeps- www.mediadesknederland.eu uitoefening en kennisuitwisseling van ontwerpers, opdrachtgevers en Prins Claus Fonds bestuurders in Nederland, op het gebied Het Prins Claus Fonds is een platform van architectuur, stedenbouw, ruimtelijke voor interculturele uitwisseling. Het Prins ordening en landschapsarchitectuur en Claus Fonds stelt zich ten doel het inzicht aanverwante disciplines. in culturen te vergroten en de wisselwerking Tel. 010 436 16 00 tussen cultuur en ontwikkeling te www.architectuurfonds.nl bevorderen. Ondersteunt internationale culturele projecten. Subsidieregelingen Cultuur Tel. 020 344 91 60 Gemeente Eindhoven www.princeclausfund.org De gemeente Eindhoven heeft in het kader van kunst en cultuur een aantal Stichting Stokroos subsidieregelingen. Indien u subsidie Stichting Stokroos steunt kunstenaars, aan wilt vragen voor culturele activiteiten ontwerpers en culturele initiatieven. dan heeft u de volgende mogelijkheden: Financiële ondersteuning en coaching Stimulering Amateurkunst, Amateurkunst behoren tot de mogelijkheden. incidenteel, Cultuurspreiding, Ambacht(elijke kwaliteit) en concept hebben Projectsubsidies Cultuur de belangstelling. Ook manifestaties, Tel. 14 040 projecten, publicaties en tentoonstellingen www.eindhoven.nl/stad/kunst-cultuur- komen in aanmerking voor ondersteuning. design.htm Contract / legaal De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 36. agent
 • 37. Dutch Media Hub De Nederlandse Media Hub wil de rijke verscheidenheid aan Nederlandse creatieve, media- en facilitaire bedrijven bundelen. Op deze manier worden we de Digital Gateway naar Europa. De Nederlandse Media Hub tracht dit te Agent bereiken door het stimuleren van de Volgens het online woordenboek van Dale: samenwerking tussen de partners en agent de; m,v -en 1 zaakgelastigde, vertegen- door het organiseren van promotionele woordiger in handel, bankwezen enz.: activiteiten. verzekeringsagent Tel. 035 677 75 07 contact@dutchmediahub.com Brainport www.dutchmediahub.com Brainport bedenkt, maakt en verkoopt ‘de producten van morgen’. En levert Enterprise Europe Network daarmee een onmisbare bijdrage aan de Via het Enterprise Europe Network kunt Nederlandse economie. Het economisch u contact leggen met potentiële samen- succes van Brainport is het resultaat werkingspartners. Zoekt u distributeurs, van samenwerking. Regionaal en interna- agenten, toeleveranciers of afnemers? tionaal. Tussen topwetenschappers uit Heeft u een nieuwe technologie in de allerlei disciplines. Tussen kennisindustrie aanbieding? Of u zoekt een oplossing en maakindustrie. Tussen producenten, voor een technologisch vraagstuk? designers en marketeers. Het Enterprise Europe Network helpt u Tel. 040 751 24 24 zakenpartners te vinden in uw doelmarkt info@brainportdevelopment.nl Tel. 088 444 07 77 www.brainportdevelopment.nl info@enterpriseeuropenetwork.nl www.brainport.nl www.enterpriseeuropenetwork.nl Agent De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 38. agent
 • 39. Organisation in Design Onderhoudt een uitgebreid pers contacten netwerk en is werkzaam als PR studio voor een mooie selectie van designers, design studio’s en design events. Organiseert en begeleidt projecten voor nationale en internationale beurzen, expo- Odin sities en evenementen, zoals de jaarlijkse ODIN werkt aan het waarmaken van Salone del Mobile, Ventura Lambrate en veranderopgaven en ontwikkeldoelstellingen exposities voor verschillende nationale en in uw organisatie. internationale musea en galeries. Klanten werken met ons vanwege onze Is een intermediair die zich bezighoudt met onderscheidende systeemkundige kennis het behartigen van de zakelijke belangen en bekwaamheden, waarmee we in van designers en design studio’s. (ook taaie) veranderprocessen patronen Kortom, door de organisatorische werk- doorbreken, energie brengen en resultaten zaamheden uit handen te nemen, zorgen boeken. En omdat wij zijn wie we zijn: wij dat designers, design studio’s en praktisch, actie- en resultaatgericht, andere design gerelateerde bedrijven de voortdurend bezig met het beste uit uw vrijheid hebben om zich volledig te focussen mensen en onszelf te halen. op het creatieve deel van hun vak. Tel. 010 212 55 24 Tel. 030 271 63 11 odin@odingroep.nl info@organisationindesign.com www.odingroep.nl www.organisationindesign.com Agent De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 41. Voor een sterke en competitieve interieur- Producent / marketeer en meubelindustrie is een stevige Volgens het online woordenboek van Dale: infrastructuur nodig. Om die reden houdt pro·du·cent de; m,v -en 1 iem die iets produ- de CBM zich actief bezig met de CAO, ceert, maakt 2 producer vakopleiding en het pensioenfonds. mar·ke·teer [marketie:r] de; m,v -s iem die Daarnaast heeft de organisatie een beroepshalve aan marketing doet uitgebreid netwerk en worden ondernemers met elkaar in contact gebracht via de online Bij het vinden van een producent of VraagAanbod service. De diversiteit binnen marketeer kunnen de verschillende de ledenkring is groot en deze kunnen brancheorganisaties, vermeld in deze gids worden ondergebracht in drie secties: onder het kopje ‘Markt’, je o.a. van dienst Interieurbouw, Woonmeubel, Toelevering. zijn. Tel. 023 515 88 00 info@cbm.nl Bouw Grondstoffen Branche (BGB) www.cbm.nl Onze organisatie behartigd de belangen van ondernemingen die actief zijn in de Vereniging Fabrikanten van Systeem Bouw Grondstoffen Branche (BGB). Kantoor- en Bedrijfsmeubelen (VSM) Om aansluiting te houden bij het verande- De branchevereniging VSM neemt en rend karakter en de verdere globalisering ondersteunt initiatieven die leiden tot van de aangesloten ondernemingen, een grotere aandacht voor en een betere zijn de activiteiten vooral gericht op de inrichting van werkomgevingen. informatie- voorziening. Het landelijk Onze leden zijn Nederlandse fabrikanten informatiepunt, dat is ontstaan, kan van projectmeubilair. gezien worden als representant van de vsm@fme.nl BGB en informatiebron voor het gebruik www.vsmplaza.nl van bouwgrondstoffen in Nederland. Tel. 023 540 35 35 Vereniging Kunststofverpakkingen secretariaat@bouwgrondstoffenbranche.nl Nederland (VMK) www.bgbsgb.nl De VMK is de belangenbehartiger en woordvoerder van de Nederlandse CBM kunststof-verpakkingsindustrie. De VMK, De CBM is de ondernemersorganisatie aangesloten bij de NRK, verenigt alle voor de Nederlandse meubel- en spelers in de kunststof-verpakkingsketen. interieurmaakindustrie. www.nrk.nl Producent / marketeer De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 43. Koninklijke Metaalunie De Metaalunie staat garant voor een brede expertise, kennis van de branche en biedt een concrete, resultaatgerichte aanpak. De Metaalunie is met meer dan Materialise 13.000 leden de grootste ondernemers- De oprichters van het bedrijf hebben altijd organisatie voor het midden- en kleinbe- één hoofddoel gehad: streven naar het drijf (mkb) in de metaal. ontwikkelen van producten die ook een In districten is een belangrijk netwerk echte meerwaarde toevoegen aan het opgebouwd waarmee de belangen van de werk en het leven van een ontwerper, lidbedrijven zowel collectief als regionaal patiënt of gereedschapmaker. Zij stelden goed kunnen worden behartigd. de missie van Materialise als volgt: Tel. 030 605 33 44 innoveren in productontwikkeling, wat info@metaalunie.nl resulteert in een betere en gezondere www.metaalunie.nl wereld door middel van hun software en hardware-infrastructuur en diepgaande Vereniging Ondernemers Betonmortel- kennis van de additieve productie. industrie Nederland (VOBN) Tel. 0032 16 39 66 11 De VOBN verenigt, verbindt en ondersteunt prototype@materialise.be de betonmortelindustrie. VOBN staat www.materialise.com voor continuïteit van deze industrie en bevorderd het gebruik van betonmortel in Shapeways bouwwerken en constructies. Onze kern- Een techniek genaamd ‘3 D Printing‘ die taken zijn belangenbehartiging, branche- zich heeft bewezen als een kwalitatief ontwikkeling en individuele en collectieve hoogstaande productie techniek, maar tot ledendiensten. VOBN vertegenwoordigt nu toe altijd erg duur was. Door het creëren ruim 140 betonmortelcentrales in van een grote community zijn we in staat om Nederland. veel goedkoper te produceren, waardoor Tel. 0318 55 74 74 wij de techniek voor een toegankelijke info@gietbouwcentrum.nl prijs kunnen aanbieden. www.gietbouwcentrum.nl www.shapeways.com Producent / marketeer De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 45. arkt mer/b2b) Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten (BNI) De BNI bevordert interieurarchitectuur in Markt de breedste zin en interieurarchitecten bij Business to Consumer / Business hun beroepsuitoefening. to Business Tel. 020 423 32 33 Volgens het online woordenboek van Dale: www.bni.nl markt de; v(m) -en 2 bijeenkomst voor koop en verkoop: hij is van alle ~en thuis weet Beroepsorganisatie Nederlandse overal raad op 3 vraag en aanbod; uitwisseling Ontwerpers (BNO) van producten: een nieuw artikel op de ~ De BNO is de branchevereniging van brengen introduceren; de wereldmarkt ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland. De BNO verenigt én Beroeps- en Brancheverenigingen vertegenwoordigt meer dan 2500 Artiesten Belangen Centrum (ABC) ontwerpers en 200 ontwerpbureaus en Doel: verder professionaliseren van de -afdelingen van bedrijven. Zij zetten zich entertainmentbranche zodat artiesten in voor de zakelijke, maatschappelijke en musici het beste in zichzelf kunnen culturele belangen van de leden. ontwikkelen. Tel. 020 624 47 48 Het ABC wil haar doelstellingen bereiken www.bno.nl door o.a. • et geven van vakgerichte informatie h Bond van Nederlandse Architecten • et bestrijden van plagiaat h (BNA) • en ontmoetingspunt te zijn e De BNA, voluit de Koninklijke Maatschappij • nzetten van haar deskundigheid op i tot bevordering der Bouwkunst Bond van beleidsbepalend niveau Nederlandse Architecten, is de enige • waliteitsgarantie te bieden k algemene Nederlandse beroepsvereniging • et organiseren van beroeps- h van architecten. Doel van de BNA is het ondersteunende activiteiten stimuleren van de ontwikkeling van de • eskundigheid te bevorderen. d bouwkunst en het bevorderen van de Tel. 073 521 99 96 beroepsuitoefening van de leden. info@artiestenbelangen.nl Tel. 020 555 36 66 www.artiestenbelangen.nl www.bna.nl Markt De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 47. arkt mer/b2b) Centrale Bond van Meubelfabrikanten De CBM is de brancheorganisatie voor de Nederlandse meubel- en interieur- maakindustrie. Leden kunnen bij de CBM aankloppen met vragen op het gebied van sociale zaken, juridische problemen, Federatie Goud en Zilver bedrijfseconomische kwesties, export, De Federatie Goud en Zilver is de branche- marktontwikkelingen en meer. organisatie voor goud-, zilver-, uurwerken- Tel. 023 515 88 00 en de edelstenenbranche in Nederland. www.cbm.nl De Federatie behartigt de belangen van de ondernemers die in deze branche Federatie Cultuur werkzaam zijn, dat wil zeggen: de juweliers, Nogal wat brancheorganisaties de uurwerktechnici, de goud- en zilver- ondersteunen hun leden bij het streven smeden, de groothandelaren en de fabrikanten. naar goed werkgeverschap. Om aan die Tel. 070 386 77 77 activiteiten een krachtiger stem te geven federatie@fgz.nl bundelt de Federatie van Werkgeversver- www.federatiegoudzilver.nl enigingen in de Cultuur deze organisaties. Tel. 020 524 64 74 Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) www.federatiecultuur.nl Het HBA is vooral actief op de twee hoofdkenmerken van het ambacht: Federatie Dutch Creative Industries vakmanschap en ondernemerschap. De Federatie Dutch Creative Industries Bij vakmanschap gaat het om vakscholing vormt de verbindende schakel tussen de en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: aangesloten vertegenwoordigers van de hoe kunnen we - ook in de toekomst - creatieve sub-sectoren, en treedt op als zorgen voor voldoende vakmensen? gesprekspartner van de overheid, sector- Bij ondernemerschap gaat het vooral om organisaties en initiatieven, uitvoering- de vraag hoe de - meestal kleine - sorganisaties, onderwijsinstellingen en ondernemer zijn bedrijfsvoering kan bedrijfsleven daar waar het belang van de professionaliseren en beter kan inspelen sector dat noodzakelijk en wenselijk maakt. op wensen van klanten. Tel. 020-6244748 Tel. 079 316 11 11 info@dutchcreativeindustries.nl hba@hba.nl www.dutchcreativeindustries.com www.hba.nl Markt De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 49. arkt mer/b2b) MODINT MODINT is de landelijke ondernemers- organisatie voor mode, interieur, tapijt en Mikrocentrum Eindhoven textiel. MODINT wil de concurrentiekracht Als onafhankelijk kenniscentrum onder- van haar leden en de branches die ze steunt het Mikrocentrum al sinds 1968 vertegenwoordigen versterken via een bedrijven en instellingen in het verbeteren uitgebreid pakket met belangen- van hun kennis in uiteenlopende behartiging en dienstverlening. technische en organisatorische Tel. 030 232 09 00 vakgebieden. www.modint.nl Tel. 040 296 99 11 info@mikrocentrum.nl Nederlands Architectuurinstituut (NAi) www.mikrocentrum.nl Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) is een archief, museum, bibliotheek en MKB Nederland cultureel podium ineen. In het NAi worden De Koninklijke vereniging MKB-Nederland belangrijke archieven en collecties van vertegenwoordigt dé centrale werkgevers- Nederlandse architecten van na 1800 organisatie voor het midden- en kleinbedrijf. bewaard en toegankelijk gemaakt voor MKB Nederland bundelt de belangen van het publiek. ondernemers en ondernemersorganisaties Tel. 010 440 12 90 in het MKB en (publieke) instellingen die www.nai.nl zich met ondernemerschap identificeren met als doel het ondernemer-schap in al Nederlandse Orde van Uitvinders zijn facetten te versterken. Haar De Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) dienstverlening bestaat uit een is de beroeps- en kennisorganisatie van doelgerichte lobby en dienstverlening uitvinders, productontwikkelaars en (Europees, nationaal, in steden en onderzoekers in Nederland. De NOVU regio’s zoals Brabant), kennis van de ondersteunt haar leden vanuit een dagelijkse ondernemerspraktijk en onafhankelijke positie bij het gecompliceerde organisatievermogen. traject van idee tot markt. Tel. 073 612 24 26 Tel. 030 246 77 07 www.mkb.nl info@novu.nl www.brabant.mkb.nl www.novu.nl Markt De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 51. arkt mer/b2b) Enterprise Europe Network Het Enterprise Europe Network ondersteunt ondernemers bij innoveren en ondernemen in Europa. De grote kracht van het Enterprise Europe Network ligt in haar unieke Internationaal ondernemen verbinding van bijna 600 organisaties, 2g@there waaronder technologiecentra van NL EVD Internationaal biedt steun voor universiteiten, kamers van koophandel en ondernemers die samen internationaal instellingen voor regionale ontwikkeling. zaken willen doen. De netwerkdiensten worden in Nederland Het programma biedt meerjarige steun, uitgevoerd door Agentschap NL en Syntens. die bestaat uit financiële instrumenten en Tel. 088 444 07 77 andere internationaal-producten (denk www.enterpriseeuropenetwork.nl bijvoorbeeld aan missies, G2G, www.agentschapnl.nl economische diplomatie en matchmaking). www.syntens.nl 2g@there staat open voor projecten in alle landen en alle sectoren waar Nederlandse European Creative Business Network ondernemers internationaal onderscheidend (ECB Network) kunnen zijn. Het European Creative Business Network www.agentschapnl.nl/2g@there is een stichting, opgericht door meerdere Europese organisaties die werken voor en Agentschap NL in de creatieve industrie van Europa. NL EVD internationaal biedt de volgende De ECB-Network biedt drie concrete dienstverlening: faciliteren en stimuleren van diensten: internationale activiteiten van bedrijven, 1. CB Network Community; E overheden en instellingen. 2. reative Trade Missions; C Tel. 088 602 90 00 3. itching Events. P www.agentschapnl.nl www.ecbnetwork.eu Markt De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 53. arkt mer/b2b) SICA Exportkredietverzekering SICA (Stichting Internationale Culturele De EKV biedt de mogelijkheid limieten die Activiteiten) is het instituut voor inter- onder omzetpolissen van de kredietver- nationaal cultuurbeleid. Als netwerk- en zekeraars zijn verlaagd weer te verhogen expertisecentrum adviseert SICA over (tot maximaal het oorspronkelijke bedrag). alle aspecten van internationale culturele Deze regeling taSK genaamd, de tijdelijke activiteiten. Het Europees Cultureel aanvullende Staatskredietverzekering, kan ContactPunt (CCP) is onderdeel van worden aangevraagd bij de in Nederland SICA en informeert over het Europese actieve kredietverzekeraars; Atradius, Kaderprogramma cultuur. Daarnaast is Coface, Euler Hermes en Interpolis. SICA de uitvoerende organisatie van de Voor deze regelingen is de uitvoerder Netherlands China arts foundation en het van de EKV, Atradius het aanspreekpunt. secretariaat van EUNIC Netherlands, www.atradius.com de Nederlandse afdeling van de overkoepelende organisatie voor nationale Prepare 2 start instituten voor cultuur van de Europese Unie. Prepare 2 Start is een nieuwe subsidie- Tel. 020 616 42 25 regeling voor startende exportbedrijven. www.sica.nl Het programma biedt subsidie aan MKB- bedrijven met weinig of geen internationale Trans Artists ervaring, die voornemens zijn een Trans Artists is een kenniscentrum voor (praktisch) nieuwe buitenlandse markt kunstenaars over buitenlandse residenties/ te betreden. De subsidie bedraagt 50% programma’s, internationaal ondernemen van de kosten tot een maximum van en samenwerken. € 11.500,- per aanvraag. Tel. 020 612 74 00 www.prepare2start.nl www.transartists.nl Markt De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 55. arkt mer/b2b) Overige Organisaties Archined Archined biedt onafhankelijke informatie over ontwikkelingen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in Nederland. BROET www.archined.nl filmplatform en bioscoop Eindhoven BROET ondersteunt filmtalent met ArchitectuurCentrum Eindhoven netwerken, faciliteiten en accommodatie. Architectuurcentrum Eindhoven inspireert Tel. 06 24 77 05 10 en informeert door de organisatie van www.broet.nl lezingen, stadsdebatten, tentoonstellingen, symposia, workshops en lanceert studie- Creative Guide opdrachten. Verder zijn de activiteiten Een eerste aanzet om de beroepsmatige gericht op het creëren van open creatieve sector in de regio Eindhoven netwerkverbanden en het uitwisselen van in kaart te brengen. Opgeven van jouw informatie tussen alle instellingen die in onderneming kan digitaal. Eindhoven actief zijn op het gebied van www.creativeguide.nl architectuur, ruimtelijk ontwerp en/of stedelijke ontwikkeling. Cultuur-Ondernemen (voorheen www.architectuurcentrumeindhoven.nl KunstenaarsCO en Kunst en Zaken) Stichting Cultuur-Ondernemen onder- Art Partner steunt en begeleidt kunstenaars, creatieven Art Partner koppelt talentvolle jonge en culturele organisaties bij het zakelijk kunstenaars aan bedrijven, organisaties optimaal benutten van hun creatieve en instellingen. kapitaal. Cultuur-Ondernemen verzamelt De samenwerking is altijd interactief, en deelt kennis van de culturele sector en omdat het niet alleen om het kunstwerk brengt kunstenaars, creatieven, culturele gaat, maar juist ook om de dynamiek instellingen, bedrijven en maatschappelijke van het creatieve proces. Art Partner is organisaties bij elkaar. gedurende het traject intensief betrokken Tel. 020 535 25 00 als procesbegeleider. info@cultuur-ondernemen.nl www.art-partner.nl www.cultuur-ondernemen.nl Markt De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 57. arkt mer/b2b) Design Initiatief Design initiatief creëert nieuwe business- kansen voor Nederlandse bedrijven door het opstarten van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en designbureaus. Tel. 040 247 47 31 info@designinitiatief.nl www.designinitiatief.nl Designlink Dutch Fashion Foundation (DFF) Designlink vormt een unieke schakel tussen versterkt de sociale, economische en vraag, aanbod, kennis en beleid. tezamen culturele rol van Nederlandse mode op met haar regionale partners opereert zij nationaal en internationaal niveau. op het snijvlak van vraag en aanbod en Tel. 020 617 09 57 profileert zich daarbij als Nederlands www.dutchfashionfoundation.com enige design ketenorganisatie. Tel. 087 870 22 89 Economisch Instituut voor MKB www.designlink.nl Het EIM heeft een kennissite ontwikkeld met informatie over (in plaats van gericht Dutch Creative op) MKB en ondernemerschap. De indexering van de Nederlandse Tel. 079 322 26 04 Creatieve industie. BIS Publishers lanceert www.ondernemerschap.nl Dutch Creative, het ultieme platform voor het uitbreiden van je creatieve netwerk Embedded House en het matchen van creatieve bureaus, Embedded House brengt vraag en kennis freelancers en opdrachtgevers. Dutch samen en bevordert toepassingen van Creative is een portal waarop het werk nieuw ontwikkelde kennis, door het van creatieve bedrijven en freelancers in organiseren van bijeenkomsten, cursussen, alle creatieve disciplines inzichtelijk wordt adviezen en projecten voor het MKB. Dus gemaakt. schilders, dansers, musici, vormgevers en Tel. 020 515 02 30 ook anderen komen in aanmerking. bis@bispublishers.nl Tel. 040 247 45 35 www.dutch-creative.nl www.embeddedhouse.nl Markt De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 59. arkt mer/b2b) Groeiversneller Initiatief vanuit het Ministerie van Economisch Zaken en Het Innovatieplatform om Nederlandse bedrijven te laten groeien. Honderd geselecteerde bedrijven Knowmads krijgen coaching bij strategie, financiën, The Knowmads is een internationale organisatie en export. school voor new business design social www.programmagroeiversneller.nl innovation. Het programma focust op persoonlijke ontwikkeling, value-based iDexpress entrepreneurship, creativiteit en outside- iDexpress brengt vindingen van uitvinders, the-box benaderingen van problemen en productontwikkelaars en onderzoekers uitdagingen op zakelijk, sociaal en naar de markt door deze partijen actief organisatorisch vlak. in contact te brengen met investeerders www.knowmads.nl en bedrijven. Maar ook omgekeerd kan iDexpress een RD of innovatie vraagstuk MADE Eindhoven binnen het eigen uitvindersnetwerk voor- MADE staat voor Music Art Design leggen ten behoeve van organisaties die Experiences en is een initiatief van het geen oplossing hebben voor hun business- Van Abbemuseum en het Frits Philips uitdagingen (challenges). Muziekcentrum. MADE heeft als doel Tel. 020 430 15 17 een ontmoetingsplaats voor talentvolle Info@iDexpress.nl professionals te bieden op het snijvlak van www.iDexpress.nl music, art en design. www.madefortalent.nl Het Innovatieplatform Het Innovatieplatform focust zich op het Stichting Premsela ondersteunen en stimuleren van innovatieve Premsela, Dutch Platform for Design and ondernemers door middel van informatie, Fashion, wil vanuit een culturele discussie en initiatieven. invalshoek kansen creëren voor de groei Tel. 070 427 86 77 van de Nederlandse vormgeving. www.innovatieplatform.nl www.premsela.org Markt De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 61. arkt mer/b2b) Media Matching Magazine Matching Cultuur en economie geeft de state of the art van de wijze waarop de cultuursector en het bedrijfsleven met elkaar samenwerken. Matching wil inzichtelijk maken hoe de geld- en kennis- Virtueel Platform stromen tussen deze sectoren verlopen. Virtueel Platform is het sectorinstituut voor Tel. 020 347 90 90 e-cultuur in Nederland. Virtueel Platform www.matchingmagazine.nl stimuleert en versterkt vernieuwing van de cultuur door kennis over e-cultuur te Pytch delen, zichtbaar te maken en te vergroten. Pytch wil het verschil maken door talent en Virtueel Platform richt zich op organisaties ondernemers te koppelen en te verbinden. en mensen die werkzaam zijn binnen de Pytch verbindt mensen met een bepaalde kunst- en cultuursector, de overheid, gemeenschappelijke interesse aan elkaar. fondsen, onderwijs en de creatieve industrie Pytch gelooft dat het verbinden van mensen www.virtueelplatform.nl uit diverse disciplines leidt tot nieuwe inzichten, tot inspiratie en tot innovatie. Visionscapers Pytch wil mensen verbinden die bereid zijn Visionscapers brengt professionals in een om voor een ander iets te betekenen zonder netwerk bij elkaar zodat partners kunnen daar direct iets voor terug te vragen. ontstaan. Tel. 084 836 84 77 www.visionscapers.net www.pytch.nl Markt De Gids Creatief en innovatief ondernemen
 • 62. innovationEbusiness innovationEbusiness helpt organisaties door het verzorgen van project manage- ment, interim management, en advies bij: product innovatie, product marketing, internet marketing. Marketing De toegevoegde waarde van innovation- Volgens het online woordenboek van Dale: Ebusiness is het inzicht in en ervaring mar·ke·ting [ma:rketing] de; v(m) commercieel met huidige markt- en technologische beleid ontwikkelingen en het verzorgen van snelle, no-nonsense, en enthousiaste support op Bureau zo Marketing Communicatie B.V. maat. Daarnaast is uitgebreide kennis van Marketingcommunicatie is een vak voor moderne tools, grote business nuchtere mensen. We lopen lang genoeg ervaring, een uitgebreid en breed netwerk mee om te weten dat creativiteit pas aanwezig om organisaties verder te helpen. scoort als alle details kloppen en het Tel. 06 83 07 09 08 beoogde resultaat wordt behaald. bram@innovationEbusiness.com Tel. 040 257 20 23 www.innovationEbusiness.com info@bureauenzo.nl www.bureauenzo.nl Nicole communiceert Je bent, wat je doet en waarom dat van Dutch Dialogue Marketing Association belang is. Dat is communicatie. Nicole (DDMA) communiceert maakt communicatie De DDMA is de branchevereniging voor begrijpelijk voor haar klanten door te dialoogmarketing. DDMA biedt deskundige komen met complete, creatieve en en praktische kennis over data driven authentieke communicatie en relevante en marketing, waarbij relevantie van reclame realistische resultaten. en respect voor privacy centraal staan. Luisteren en observeren zijn van essentieel Als service aan onze leden (opdrachtgevers belang, maar ook vragen stellen, verbanden dienstverleners), als gesprekspartner leggen, organisaties en mensen met elkaar van Den Haag en Brussel en als promotor verbinden, adviseren, inspireren en zorgen van kwaliteit in de sector voor perspectief en een constructieve Tel. 020 452 84 13 dialoog. info@ddma.nl Tel. 06 248 08 928 www.ddma.nl www.nicolecommuniceert.nl Marketing De Gids Creatief en innovatief ondernemen