Más contenido relacionado

6.8 qabulul ibadah

 1. (E 8)َ‫ب‬ِ‫ع‬ْ‫ال‬ ُ‫ل‬ ْ‫و‬ُ‫ب‬َ‫ق‬ََِِ‫دا‬ IBADAH YANG DITERIMA
 2. Dua Macam Ibadah • Semua ibadah yang telah dijelaskan dalam materi ََِِ‫دا‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ْ‫ال‬ ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫و‬ُ‫م‬ُ‫ش‬ itu secara global dapat dibagi menjadi dua: 1. Ibadah ritual atau khusus (‫ة‬َ‫ض‬ْ‫ح‬َ‫م‬) 2. Ibadah umum (‫ة‬َ‫ض‬ْ‫ح‬َ‫م‬ ُ‫ْر‬‫ي‬َ‫غ‬) • Agar kedua ibadah itu diterima oleh Allah, maka mesti memenuhi syarat-syaratnya
 3. Ibadah Ritual/Khusus (‫ة‬َ‫ض‬ْ‫ح‬َ‫م‬) • Contoh-contohnya – Thaharah (istinja’, wudhu, mandi janabat, tayammum, mengusap pembalut luka) – Shalat (fardhu dan sunnah, termasuk adzan) – Zakat (fardhu dan sunnah) – Puasa (fardhu dan sunnah, termasuk i’tikaf) – Mengurus jenazah – Haji dan umrah
 4. Syarat Diterimanya Ibadah Mahdhah 1. Niat yang benar (ِ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫الن‬ ُ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ح‬ُ‫ص‬), maksudnya ikhlas karena Allah 2. Disyari’atkan (ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ع‬ ْ‫و‬ُ‫ر‬ْ‫ش‬َ‫م‬ْ‫ل‬َ‫ا‬) oleh Allah 3. Mengikuti tatacaranya (ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ف‬ْ‫ي‬َ‫ك‬ْ‫ل‬َ‫ا‬) • Ketiga syarat di atas mesti terpenuhi semuanya, tidak boleh ada yang kurang
 5. Niat yang Benar ( َّ‫ي‬ِ‫الن‬ ُ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ح‬ُ‫ص‬ِ‫ة‬ ) • Niat dalam al-Qur’an menggunakan dua istilah: – Iradah (kehendak) 3:152, 8:67, 42:20, 17:18-19, 11:15-16 – Ibtigha’ (mencari) 2:265,272, 4:114 • Hadits yang terkenal dalam masalah ini: ‫ى‬َ‫و‬َ‫ن‬ ‫ما‬ ٍ‫امريء‬ ِّ‫ُل‬‫ك‬ِّ‫ل‬ ‫ما‬َّ‫ن‬ِّ‫إ‬‫و‬ ِّ‫ت‬‫ا‬َّ‫ي‬ِّ‫بالن‬ ‫ال‬َ‫م‬‫األع‬ ‫ا‬َ‫م‬َّ‫ن‬‫إ‬ • Ada 3 niat yang termasuk ikhlas 1. Beramal karena mencari pahala. Disebut amalnya PEDAGANG (‫)التاجر‬ 2. Beramal karena takut siksa. Disebut amalnya HAMBA (‫)العابد‬ 3. Beramal karena rasa syukur (‫)الشكور‬
 6. Memelihara Niat • Niat yang ikhlas mesti dipelihara dalam setiap keadaan: awal, saat, dan setelah beramal • Syaitan memiliki target yang bertahap 1. Tidak berniat baik (karena niat baik saja sudah mendapat satu pahala) 2. Tidak jadi beramal 3. Beramal tapi tidak berkualitas 4. Membanggakan amalnya
 7. Disyari’atkan (ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ع‬ ْ‫و‬ُ‫ر‬ْ‫ش‬َ‫م‬ْ‫ل‬َ‫ا‬) • Pedoman dalam masalah ini “Dalam ibadah mahdhah selama TIDAK ADA PERINTAH, maka TIDAK BOLEH DILAKUKAN. Sedangkan dalam ibadah umum selama TIDAK ADA LARANGAN, maka BOLEH DILAKUKAN.” • Tidak ada kreativitas dalam ibadah mahdhah, mesti menerima apa adanya
 8. Contoh-contoh • Puasa – Berpuasa sesuai dengan yang sudah ditentukan: Ramadhan, puasa nadzar, Senin-Kamis, sehari atau dua hari atau tiga hari setiap bulan, puasa Dawud (lihat buku-buku FIQH) – Tidak boleh puasa: pati geni, wishal (tanpa ifthar), puasa hari lahir, dll • Shalat – Tidak boleh shalat di luar yang telah ditentukan syari’at – Tidak boleh menambah atau mengurangi rakaat yang sudah ditentukan
 9. BID’AH • Hendaklah berhati-hati dalam membincangkan masalah ini (lihat buku Fathul Bari – Juz 20 hlm 330) • Secara BAHASA artinya: ِ‫م‬ ْ‫ْي‬َ‫غ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ث‬ِ‫د‬ْ‫ُح‬‫أ‬ ‫ء‬ْ‫ي‬َ‫ش‬ ّ‫ل‬ُ‫ك‬‫ل‬َ‫َث‬ (segala sesuatu yang dibuat tanpa ada contohnya) • Segala sesuatu: sesuatu yang baik (‫ًا‬‫د‬‫و‬ُ‫م‬ْ‫ح‬َ‫م‬) atau sesuatu yang buruk (‫ا‬ً‫م‬‫و‬ُ‫م‬ْ‫ذ‬َ‫م‬) • Secara SYARI’AH: ‫ع‬ْ‫َّر‬‫ش‬‫ال‬ ‫ي‬ِّ‫ف‬ ‫ْل‬‫ص‬َ‫أ‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫س‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ (tidak ada dasarnya dalam syari’at)  hanya satu: BURUK
 10. Sumber Syari’ah • Karena bid’ah berkaitan dengan syari’ah, maka penting mengetahui sumber-sumber syari’ah: Al- Qur’an, As-Sunnah, Atsar, dan Ijma’ • Oleh karena itu Imam Syafi’i berkata bahwa bid’ah itu ada dua: – Mahmudah: sesuai dengan sunnah – Madzmumah: bertentangan dengan sunnah • Al-Baihaqi juga mengatakan hal yang serupa
 11. Memahami Kata “ُّ‫ل‬ُ‫ك‬” ،‫حمدثلهتل‬ ‫األمور‬ ‫شر‬ ‫فإن‬ ، ‫األمور‬ ‫وحمدثلت‬ ‫وإيلكم‬ ‫أال‬ ‫و‬‫كل‬‫و‬ ، ‫بدعة‬ ‫حمدثة‬‫كل‬‫ضاللة‬ ‫بدعة‬ Ketahuilah dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara yang baru, karena sesungguhnya seburuk-buruk perkara itu adalah yang baru. Semua yang baru itu bid’ah dan semua bid’ah itu sesat ُ‫ذ‬ُ‫خ‬ْ‫أ‬َ‫ي‬ ٌ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫اء‬َ‫ر‬َ‫و‬ َ‫ن‬‫ا‬َ‫ك‬َ‫و‬َّ‫ل‬ُ‫ك‬ْ‫ص‬َ‫غ‬ ٍ‫ة‬َ‫ين‬ِ‫ف‬َ‫س‬‫ا‬ً‫ب‬ karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera (18:79)
 12. Semua ada Dua Macam • Semua dapat berarti – Keseluruhan – Sebagian besar • Apakah semua kapal yang lewat itu dirampas oleh perompak? • TIDAK. Kapal yang ditumpangi Hidzir dan Nabi Musa as tidak dirampas, karena rusak (buruk) • Tentu perompak mencari kapal yang bagus
 13. Hadits Umar tentang Tarawih Berjama’ah ِ‫ر‬‫ل‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ ٍ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬ ِ‫ن‬ْ‫ب‬ ِ‫ن‬َْ‫ْح‬َّ‫الر‬ ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬َ‫ل‬َ‫ق‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬َ‫أ‬ ِّ‫ي‬ َ‫ي‬ِ‫ض‬َ‫ر‬ ِ‫لب‬َّ‫ط‬َْ‫اْل‬ ِ‫ن‬ْ‫ب‬ َ‫ر‬َ‫م‬ُ‫ع‬ َ‫ع‬َ‫م‬ ُ‫ت‬ْ‫ج‬َ‫ر‬َ‫خ‬ِ‫ف‬ ً‫ة‬َ‫ل‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ َُّ‫اَّلل‬َ‫َل‬ِ‫إ‬ َ‫ن‬‫ل‬َ‫ض‬َ‫م‬َ‫ر‬ ِّ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ت‬ُ‫م‬ ٌ‫ع‬‫ا‬َ‫ز‬ْ‫َو‬‫أ‬ ُ‫َّلس‬‫ن‬‫ال‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ِ‫د‬ِ‫ج‬ْ‫س‬َ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ِ‫ل‬ ُ‫ل‬ُ‫ج‬َّ‫الر‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬َ‫ص‬ُ‫ي‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ق‬‫ي‬ِّ‫ل‬َ‫ص‬ُ‫ي‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ ُ‫ط‬ْ‫ه‬َّ‫الر‬ ِ‫ه‬ِ‫ت‬ َ‫ال‬َ‫ص‬ِ‫ب‬ ‫ي‬ِّ‫ل‬َ‫ص‬ُ‫ي‬َ‫ف‬ ُ‫ل‬ُ‫ج‬َّ‫الر‬ْ‫و‬َ‫ل‬ ‫ى‬َ‫َر‬‫أ‬ ِّ‫ّن‬ِ‫إ‬ ُ‫ر‬َ‫م‬ُ‫ع‬ َ‫ل‬َ‫ق‬َ‫ف‬ِ‫ء‬ َ‫ال‬ُ‫ؤ‬َ‫ه‬ ُ‫ت‬ْ‫ع‬ََ‫َج‬ َ‫ع‬ َُّ‫ُث‬ َ‫ل‬َ‫َث‬ْ‫َم‬‫أ‬ َ‫ن‬‫ل‬َ‫ك‬َ‫ل‬ ٍ‫د‬ِ‫اح‬َ‫و‬ ٍ‫ئ‬ِ‫ر‬‫ل‬َ‫ق‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬َِّ‫ُب‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ع‬َ‫م‬َ‫ج‬َ‫ف‬ َ‫م‬َ‫ز‬َُّ‫ُث‬ ٍ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ك‬ ِ‫ن‬ْ‫ب‬ ُ‫ي‬ ُ‫َّلس‬‫ن‬‫ال‬َ‫و‬ ‫ى‬َ‫ر‬ْ‫خ‬ُ‫أ‬ ً‫ة‬َ‫ل‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ ُ‫ه‬َ‫ع‬َ‫م‬ ُ‫ت‬ْ‫ج‬َ‫ر‬َ‫خ‬ِ‫ه‬ِ‫ئ‬ِ‫ر‬‫ل‬َ‫ق‬ ِ‫ة‬ َ‫ال‬َ‫ص‬ِ‫ب‬ َ‫ن‬‫و‬ُّ‫ل‬َ‫ص‬ُ‫ر‬َ‫م‬ُ‫ع‬ َ‫ل‬َ‫ق‬ ْ‫م‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫لم‬َ‫ن‬َ‫ي‬ ِ‫ِت‬َّ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ذ‬َ‫ه‬ ُ‫ة‬َ‫ع‬ْ‫د‬ِ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫م‬ْ‫ع‬ِ‫ن‬َ‫ي‬ ِ‫ِت‬َّ‫ل‬‫ا‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ل‬َ‫ض‬ْ‫ف‬َ‫أ‬ ‫ل‬َ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ُ‫د‬‫ي‬ِ‫ر‬ُ‫ي‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫وم‬ُ‫ق‬ َّ‫َو‬‫أ‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫وم‬ُ‫ق‬َ‫ي‬ ُ‫َّلس‬‫ن‬‫ال‬ َ‫ن‬‫ل‬َ‫ك‬َ‫و‬ ِ‫ل‬ْ‫ي‬َّ‫ل‬‫ال‬ َ‫ر‬ِ‫آخ‬ُ‫ه‬َ‫ل‬
 14. Abdurrahman bin Abdul-Qariy ra berkata, "Saya keluar bersama Umar ibnul Khaththab pada suatu malam di bulan Ramadhan sampai tiba di masjid. Tiba-tiba orang-orang berkelompok-kelompok terpisah-pisah. Setiap orang shalat untuk dirinya sendiri. Ada orang yang mengerjakan shalat, kemudian diikuti oleh sekelompok orang. Maka, Umar berkata, 'Sesungguhnya aku mempunyai ide. Seandainya orang-orang itu aku kumpulkan menjadi satu dan mengikuti seorang imam yang pandai membaca Al-Qur'an, tentu lebih utama.' Setelah Umar mempunyai azam (tekad) demikian, lalu dia mengumpulkan orang menjadi satu untuk berimam kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian pada malam yang lain aku keluar bersama Umar, dan orang-orang melakukan shalat dengan imam yang ahli membaca Al-Qur'an. Umar berkata, 'Ini adalah sebagus-bagus bid'ah (barang baru). Orang yang tidur dulu dan meninggalkan shalat pada permulaan malam (untuk melakukannya pada akhir malam) adalah lebih utama daripada orang yang mendirikannya (pada awal malam).' Yang dimaksudkan olehnya ialah pada akhir malam. Adapun orang-orang itu mendirikannya pada permulaan malam.“ )HR Bukhari)
 15. Semula Dinilai Bid’ah 1. Kodifikasi hadits – Penentang: Umar dan Abu Musa – Setuju: mayoritas sahabat 2. Tafsir Al-Qur’an – Penentang: kalangan tabi’in seperti Asy-Sya’bi 3. Kodifikasi masalah-masalah fiqh yang dihasilkan oleh ra’yu (pendapat) murni – Penentang: Imam Ahmad – Setuju: kelompok lain 4. Kodifikasi amal-amal yang berhubungan dengan hati – Penentang keras: Imam Ahmad
 16. Contoh Lain • Khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintahkan ‘Udhaif bin Al-Harits agar mengadakan program nasihat pada hari Jum’at, waktu shubuh dan ashar • Jawab ‘Udhaif: itu bid’ah, sedang Nabi SAW bersabda, “Tidak ada kaum yang mengadakan bid’ah kecuali Allah mengangkat satu sunnah yang serupa. Berpegang teguh kepada sunnah lebih baik daripada membuat bid’ah.” • Ibnu Hajar al-Atsqalani: ‘Udhaif (sahabat Nabi) merujuk kepada sunnah – Padahal dalam ATSAR disebutkan bahwa Ibnu Mas’ud mengadakan majlis tadzkirah setiap Kamis (dalam Kitabul ‘Ulum) – Ibnu Abbas mengadakan yang serupa pada hari Jum’at (dalam Kitabur Raqa’iq)
 17. Pembagian Bid’ah (Al-Qawa’id – Abdus Salam) 1. Wajib – Sibuk mempelajari ilmu nahwu agar memahami al-Qur’an dan Sunnah Rasul – Men-syarah istilah asing (syarhul gharib) – Kodifikasi Ushul Fiqh 2. Haram – Apa yang sampai ke tingkat melanggar sunnah: Qadariyah, Murji’ah, Musyabbihah
 18. Pembagian Bid’ah (Al-Qawa’id – Abdus Salam) 3. Sunnah – Shalat tarawih berjama’ah (hadits Umar), membangun sekolah, tasawwuf yang baik 4. Mubah – Bersalaman setelah shalat fardhu, lapang dalam menikmati makanan, minuman, pakaian, dan rumah 5. Makruh
 19. Mengikuti Tatacaranya ( َّ‫ي‬ِ‫ف‬ْ‫ي‬َ‫ك‬ْ‫ل‬َ‫ا‬ُ‫ة‬ ) • Mengikuti tatacara ibadah seperti yang dilakukan oleh Rasul SAW ‫ى‬ِّ‫ل‬َ‫ُص‬‫أ‬ ِ‫وِن‬ُ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫َي‬‫أ‬َ‫ر‬ ‫ل‬َ‫م‬َ‫ك‬‫وا‬ُّ‫ل‬َ‫ص‬ َ‫َر‬‫أ‬ َ‫ال‬ ‫ى‬ِّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ك‬ِ‫لس‬َ‫ن‬َ‫م‬ ِّ‫ّن‬َ‫ع‬ ‫وا‬ُ‫ذ‬ُ‫خ‬‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ى‬ِ‫لم‬َ‫ع‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫ا‬ • Dalam Fiqh biasanya disebut RUKUN
 20. Kewajiban dalam Ibadah Mahdhah • Ada dua kewajiban dalam ibadah mahdhah 1. Mengikuti MANHAJ 2. Mengikuti TATACARA
 21. Ibadah Umum (‫ة‬َ‫ض‬ْ‫ح‬َ‫م‬ ُ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫غ‬) • Ibadah umum ini sangat luas • Syarat diterimanya hanya dua saja: 1. Niat yang Ikhlas (ِ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫الن‬ ُ‫ص‬َ‫ال‬ْ‫خ‬ِ‫إ‬) 2. Amal yang dikerjakan adalah amal shalih (ِ‫ح‬ِ‫ل‬‫دا‬َّ‫ص‬‫ل‬َ‫ا‬ ُ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬ْ‫ل‬َ‫ا‬)  meskipun niatnya baik, kalau amalnya tidak baik, tidak diterima; misal: mencuri untuk membantu fakir miskin
 22. Kreativitas • Kewajibannya hanya secara MANHAJ, jadi terbuka luas untuk melakukan kreativitas • Alangkah besar pahala yang didapat – Jika Thomas A. Edison itu muslim – Jika para penemu teknologi yang memudahkan hidup manusia itu muslim • Apa karya nyata kita yang berguna bagi manusia?
 23. (E 8)ََِِ‫دا‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ْ‫ال‬ ُ‫ل‬ ْ‫و‬ُ‫ب‬َ‫ق‬ ‫ة‬َ‫ض‬ْ‫ح‬َ‫م‬ ُ‫ْر‬‫ي‬َ‫غ‬ ‫ة‬َ‫ض‬ْ‫ح‬َ‫م‬ ِ‫ع‬ْ‫ل‬َ‫ا‬َ‫ب‬ََُِ‫دا‬ َ‫ب‬ْ‫ح‬ُ‫ص‬ِ‫الن‬ ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ة‬ ْ‫ش‬َ‫م‬ْ‫ل‬َ‫ا‬ِ‫ع‬ ْ‫و‬ُ‫ر‬ُ‫ة‬َّ‫ي‬ ْ‫ي‬َ‫ك‬ْ‫ل‬َ‫ا‬َّ‫ي‬ِ‫ف‬ُ‫ة‬ ‫ا‬ ُ‫ص‬َ‫ال‬ْ‫خ‬ِ‫إ‬َّ‫ي‬ِ‫لن‬ِ‫ة‬ َ‫ا‬ ُ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬ْ‫ل‬َ‫ا‬‫دا‬َّ‫ص‬‫ل‬ِ‫ح‬ِ‫ل‬ ِ‫م‬ ُ‫ع‬‫دا‬َ‫ب‬ِ‫ت‬ِ‫ال‬َ‫ا‬َ‫ك‬ َ‫و‬ ‫دا‬ً‫ج‬‫دا‬َ‫ه‬ْ‫ن‬َّ‫ي‬ِ‫ف‬ْ‫ي‬ً‫ة‬ ِ‫م‬ ُ‫ع‬‫دا‬َ‫ب‬ِ‫ت‬ِ‫ال‬َ‫ا‬‫دا‬ً‫ج‬‫دا‬َ‫ه‬ْ‫ن‬
 24. ‫بالصواب‬ ‫أعلم‬ ‫وهللا‬

Hinweis der Redaktion

 1. ك