Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

6.12 risalatul insan

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
6.1 ta'riful insan
6.1 ta'riful insan
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 25 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie 6.12 risalatul insan (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

6.12 risalatul insan

 1. 1. (E 12)ُ‫ة‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫س‬ ِ‫ر‬ْ‫ن‬ِ‫إل‬ْ‫ا‬ِِ‫ا‬َ‫َس‬ MISI MANUSIA
 2. 2. Misi Manusia: Khilafah • Allah SWT menciptakan manusia (dan jin) untuk beribadah kepadaNya (51:56) • Ibadah dengan maknanya yang luas mengantarkan manusia menjadi insan yang bertaqwa (2:21) • Dengan taqwa inilah manusia diberi oleh Allah SWT kemuliaan dan harga diri dalam Islam atau disebut IZZAH (63:8) • Manusia yang telah mendapatkan izzah inilah yang pantas mengemban amanah sebagai khalifah Allah di bumi (2:30, 6:165)
 3. 3. Dua Tugas Khilafah • Tugas utama khilafah adalah 1. Memakmurkan bumi (ُ‫ة‬َ‫ار‬َ‫م‬ِ‫ع‬ْ‫ل‬َ‫ا‬) 11:61 2. Memeliharanya (ُ‫ة‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ع‬ ِ‫لر‬َ‫ا‬) 7:56, 85, 57:27
 4. 4. Memakmurkan Bumi (ُ‫ة‬َ‫ار‬َ‫م‬ِ‫ع‬ْ‫ل‬َ‫ا‬) • Memakmurkan bumi ini dengan cara membangunnya, bukan merusaknya • Sesungguhnya Allah sudah menyiapkan bumi untuk tempat tinggal manusia – Bumi diciptakan dalam 4 hari, sementara langit hanya 2 hari (41:9-12) – Disiapkan berbagai keperluan manusia untuk hidup (2:29, 13:3-4, 6:99, 77:25-27, 79:31) – Bumi pun dihamparkan oleh Allah dilengkapi pasak- pasaknya (78:6-7)
 5. 5. Fasiliti Bumi • Air hujan (tawar) yang turun dari langit (56:68-70, 77:27, 79:31) • Berbagai kebun yang berisi buah-buahan yang beraneka rasa (13:3-4) • Binatang ternak untuk makanan, bulunya untuk pakaian, susunya untuk diminum, untuk tunggangan dan hiasan (16:5-6, 36:72-73) • Udara untuk bernapas, angin untuk tanaman (15:22), dan bagi kapal untuk berlayar (42:33) • dll
 6. 6. Membangun Materi dan Ruhani • Tugas membangun bumi adalah dengan membangun materi dan ruhani • Ramai manusia hanya perhatian terhadap pembangunan materi saja: gedung-gedung untuk beranek keperluan, teknologi, dan ekonomi • Sementara pembangunan ruhani dilupakan, atau amat sedikit sekali perhatiannya
 7. 7. Peradaban Materi • Pembangunan dalam bidang materi membuat manusia memiliki peradaban tinggi dari sisi materi • Sejak dahulu manusia sudah berperadaban (materi) yang tinggi – Kaum ‘Ad membuat bangunan-bangunan yang tinggi (89:6-8) – Kaum Tsamud memotong batu-batu besar di lembah (89:9) – Fir’aun membangun pasukan yang sangat kuat (89:10) – Kaum Saba’ membuat bendungan besar (34:15-16)
 8. 8. Pembangunan Ruhani • Allah SWT telah meletakkan SYARI’AT (ُ‫ع‬ْ‫ي‬ ِ‫ر‬ْ‫ش‬َّ‫ت‬‫ل‬َ‫ا‬) untuk membangun ruhani manusia • Hasil yang diharapkan adalah akhlak (moral) yang tinggi sebagai landasan peradaban materi • Jika ini kuat, maka peradaban yang telah dibangun akan kokoh dan dapat bertahan dalam masa yang panjang
 9. 9. Peradaban Islam Pertama • Membangun kota (Madinah) yang dilengkapi – Masjid sebagai pusat ibadah (membangun moral) dan khilafah – Pasar sebagai pusat perekonomian – Ikatan internal (umat Islam) dengan mu’akhah – Ikatan internal (dengan Yahudi) dengan Piagam Madinah – Ikatan eksternal (di luar Madinah) dengan perjanjian damai – Pasukan Islam yang tersusun rapi
 10. 10. Peradaban Islam Kemudian • Bangunan yang menjadi ciri Islam: kubah (asalnya dari gereja Aya Sofia Turki yang dijadikan masjid) • Ilmu pengetahuan berkembang pesat (menggabungkan antara filsafat Yunani dan metode riset Islam) • Bahasa Arab menjadi bahasa utama dunia • Perekonomian negara maju • Rakyat sejahtera • Hukum ditegakkan
 11. 11. Pemeliharaan (ُ‫ة‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ع‬ ِ‫لر‬َ‫ا‬) • Memelihara lebih sukar daripada membina • Peradaban dan akhlak yang sudah dibina sepatutnya terus dipelihara agar tetap kokoh, bukan dirusak • 57:27 para rahib yang mengadakan rahbaniyah untuk mencari ridha Allah, ternyata tidak dapat memelihara dengan pemeliharaan yang benar ( َ‫ع‬ِ‫ر‬ َّ‫ق‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫و‬َ‫ع‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ف‬‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ت‬َ‫اي‬ )
 12. 12. Jangan Merusak Sesudah Membina ْ‫ع‬َ‫ب‬ ِ‫ض‬ْ‫ر‬َْ‫اْل‬ ِ‫ِف‬ ‫وا‬ُ‫د‬ِ‫س‬ْ‫ف‬ُ‫ت‬ َ‫َل‬َ‫و‬‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ح‬ َ‫َل‬ْ‫ص‬ِ‫إ‬ َ‫د‬ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya (7:56, 85) • Kaum Saba’ yang disebut oleh Allah sebagai ٌ‫ور‬ُ‫ف‬َ‫غ‬ ٌّ‫ب‬َ‫ر‬َ‫و‬ ٌ‫ة‬َ‫ب‬ِّ‫ي‬َ‫ط‬ ٌ‫ة‬َ‫د‬ْ‫ل‬َ‫ب‬ tapi kemudian dihancurkan dengan jebolnya bendungan (34:16-17)
 13. 13. Kehancuran Suatu Bangsa • Dihancurkan negeri yang sangat kokoh tapi dihancurkan oleh Allah karena dosa mereka (6:6) dan ditukar dengan generasi yang lain • Negeri yang semula aman dan sejahtera, tapi kemudian diliputi ketakutan dan kelaparan (16:112) • Perumpamaan kehancuran mereka seperti kebun yang hampir panen kemudian dihancurkan seperti sudah dipetik (10:24) atau kering (18:45, 57:20)
 14. 14. Penyebab Kehancuran • Kehancuran itu disebabkan oleh rusaknya JIWA (nafs) manusia (13:11) َ‫ح‬ ٍ‫م‬ْ‫و‬َ‫ق‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َ‫م‬ ُِِ‫ّي‬َ‫غ‬ُ‫ي‬ َ‫َل‬ ََّ‫اَّلل‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ُ‫ف‬ََِْْ‫ب‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫وا‬ُِِ‫ّي‬َ‫غ‬ُ‫ي‬ َّ‫ىَّت‬ِْْ‫ه‬ِ‫س‬ ُ‫ك‬َ‫ي‬ َْ‫َل‬ ََّ‫اَّلل‬ َّ‫َن‬َِ‫ب‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬‫ر‬ِِ‫ّي‬َ‫غ‬ُ‫م‬‫ا‬َ‫ه‬َ‫م‬َ‫ع‬َْْْ ‫ر‬‫أ‬َ‫م‬ْ‫ع‬ِْ ‫ا‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ٍ‫م‬ْ‫و‬َ‫ق‬ َّ‫ىَّت‬َ‫ح‬ِْْ‫ه‬ِ‫س‬ُ‫ف‬ََِْْ‫ب‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫وا‬ُِِ‫ّي‬َ‫غ‬ُ‫ي‬(8:53)
 15. 15. ْ‫ي‬ِ‫ه‬ْ‫ر‬َّ‫لت‬َ‫ا‬ ‫و‬ ُ‫ب‬ْ‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫ر‬َّ‫لت‬َ‫ا‬ُ‫ب‬ • Imam Al-Mundziri menulis satu kitab yang berjudul ُ‫ب‬ْ‫ي‬ِ‫ه‬ْ‫َّر‬‫لت‬َ‫ا‬ ‫و‬ ُ‫ب‬ْ‫ي‬ِ‫غ‬ْ‫َّر‬‫لت‬َ‫ا‬ (reward and punishment) • Sistem reward and punishment ini digunakan untuk memelihara manusia agar tetap di jalan kebenaran – Reward dengan pahala (ُ‫ء‬‫ا‬َ‫ز‬َ‫ج‬ْ‫ل‬َ‫ا‬) – Punishment dengan hukuman (ُ‫ة‬َ‫ب‬ ْ‫و‬ُ‫ق‬ُ‫ع‬ْ‫ل‬َ‫ا‬) • Sistem ini telah memelihara peradaban Islam sehingga berusia panjang (14 abad) • Bandingkan dengan usia peradaban lain
 16. 16. Menjaga 5 Asas Kehidupan • Peradaban yang dipelihara dengan baik akan mampu menjaga (ُ‫ظ‬‫ح‬‫ف‬ِ‫ح‬‫ْل‬َ‫ا‬) LIMA ASAS KEHIDUPAN (ُ‫ة‬َ‫س‬‫ح‬‫م‬َ‫ح‬‫ُاْل‬‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ر‬‫ح‬‫و‬‫ر‬َّ‫)الض‬ 1. Agama (ُ‫ْن‬‫ي‬ِ‫لد‬َ‫ا‬) 2. Jiwa ( ُ‫س‬ْ‫ف‬َّ‫ن‬‫ل‬َ‫ا‬) 3. Akal (ُ‫ل‬ْ‫ق‬َ‫ع‬ْ‫ل‬َ‫ا‬) 4. Harta (ُ‫ل‬‫ا‬َ‫م‬ْ‫ل‬َ‫ا‬) 5. Keturunan (ُ‫ل‬ْ‫َس‬َّ‫ن‬‫ل‬َ‫ا‬)
 17. 17. 3 Pilar Kekokohan َ‫ق‬َْ ِ‫ض‬ْ‫ر‬َْ‫اْل‬ ِ‫ِف‬ ُْْ‫َّاه‬‫ن‬َّ‫ك‬َ‫م‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬َّ‫الز‬ ‫ا‬ُ‫و‬َ‫ت‬َ‫آ‬َ‫و‬ َ‫ة‬ َ‫َل‬َّ‫الص‬ ‫وا‬ُ‫ام‬َ‫ة‬‫ا‬َ‫ك‬ ْ‫ن‬ُ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ِ‫ن‬َ‫ع‬ ‫ا‬ْ‫و‬َ‫ه‬ََْ‫و‬ ِ‫وف‬ُ‫ر‬ْ‫ع‬َ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ ‫وا‬ُ‫ر‬َ‫َم‬َْ‫و‬ُْ‫اْل‬ ُ‫أ‬ََِ‫اق‬َ‫ع‬ َِِّ‫َّلل‬َ‫و‬ ِ‫ر‬َ‫ك‬ِ‫ر‬‫و‬ُ‫م‬ 1. Mendirikan shalat 2. Menunaikan zakat 3. Amar ma’ruf nahi munkar
 18. 18. Fase-fase Perjalanan Umat ُ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ُ‫ة‬َّ‫و‬َُُّ‫ن‬‫ال‬ْ‫ن‬َْ َُّ‫اَّلل‬ َ‫اء‬َ‫ش‬ ‫ا‬َ‫م‬ ُْْ‫ك‬‫ي‬ِ‫ف‬َ‫ش‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُ‫ع‬َ‫ف‬ْ‫ر‬َ‫ي‬ َُّ‫ُث‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ْ‫ن‬َْ َ‫اء‬ ُ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ َُّ‫ُث‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ع‬َ‫ف‬ْ‫ر‬َ‫ي‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ٌ‫أ‬َ‫ف‬ َ‫َل‬ِ‫خ‬ِ‫ة‬َّ‫و‬َُُّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫اج‬َ‫اء‬َ‫ش‬ ‫ا‬َ‫م‬ ُ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ت‬َ‫ف‬َُّ‫اَّلل‬ َُّ‫اَّلل‬ َ‫اء‬َ‫ش‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُ‫ع‬َ‫ف‬ْ‫ر‬َ‫ي‬ َُّ‫ُث‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َُْ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ َُّ‫ُث‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ع‬َ‫ف‬ْ‫ر‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َْْ‫ل‬ُ‫م‬‫ا‬ًّ‫اض‬َ‫ع‬ ‫ا‬‫ر‬‫ك‬ ْ‫ر‬َ‫ي‬ َُّ‫ُث‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َْ َُّ‫اَّلل‬ َ‫اء‬َ‫ش‬ ‫ا‬َ‫م‬ ُ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ي‬َ‫ف‬َ‫ه‬َ‫ع‬َ‫ف‬ْ‫ر‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َْ َ‫اء‬َ‫ش‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُ‫ع‬َ‫ف‬َُّ‫ُث‬ ‫ا‬ ُ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ت‬‫ر‬‫أ‬َّ‫ي‬ِْ‫ْب‬َ‫ج‬ ‫ا‬‫ر‬‫ك‬ْ‫ل‬ُ‫م‬‫ا‬ َ‫اء‬َ‫ش‬ ‫ا‬َ‫م‬ ُ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ت‬َ‫ف‬َ‫ف‬ْ‫ر‬َ‫ي‬ َُّ‫ُث‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َْ َُّ‫َّلل‬‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُ‫ع‬ ُ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ َُّ‫ُث‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ع‬َ‫ف‬ْ‫ر‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َْ َ‫اء‬َ‫ش‬َ‫ع‬ ‫ر‬‫أ‬َ‫ف‬ َ‫َل‬ِ‫خ‬ِ‫ة‬َّ‫و‬َُُّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫اج‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫س‬ َُّ‫ُث‬‫ت‬َ‫ك‬
 19. 19. Fase-fase Perjalanan Umat 1. Fase kenabian (ُ‫ة‬َّ‫و‬َُُّ‫ن‬‫)ال‬ 2. Fase khilafah berlandaskan minhaj kenabian (ِ‫ة‬َّ‫و‬َُُّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫اج‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ٌ‫أ‬َ‫ف‬ َ‫َل‬ِ‫,)خ‬ 30 tahun 3. Fase raja-raja yang menindas (‫ا‬ًّ‫اض‬َ‫ع‬ ‫ا‬‫ر‬‫ك‬ْ‫ل‬ُ‫)م‬ meski sistem formal pemerintahannya Islam (sampai 1924) 4. Fase raja-raja yang sekuler (‫ر‬‫أ‬َّ‫ي‬ِْ‫ْب‬َ‫ج‬ ‫ا‬‫ر‬‫ك‬ْ‫ل‬ُ‫)م‬ 5. Fase khilafah berlandaskan minhaj kenabian (ِ‫ة‬َّ‫و‬َُُّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫اج‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ٌ‫أ‬َ‫ف‬ َ‫َل‬ِ‫)خ‬
 20. 20. Sebab-sebab Lenyapnya Kejayaan Islam (1) 1. Penyimpangan pemahaman Islam yang benar dan perubahan sikap: agama bukan sebagai akidah dan kerja, tapi hanya lafazh-lafazh dan istilah-istilah saja 2. Meremehkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan menjauhi Islam sebagai sistem kehidupan 3. Perpecahan di tengah umat Islam dan tajamnya perbedaan dalam politik dan fanatisme 4. Lemahnya kepemimpinan Islam 5. Matinya ruh jihad dan lemahnya sarana yang dimiliki
 21. 21. Sebab-sebab Lenyapnya Kejayaan Islam (1) 6. Tidak mengambil sebab-sebab kekuatan material 7. Jumud dan meninggalkan jihad 8. Meninggal amar ma’ruf nahi munkar 9. Meninggalkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan menyibukkan diri dengan filsafat 10.Menyebarnya penyakit moral dan sosial 11.Meninggalkan tarbiyah pribadi muslim, rumah tangga Islam dan masyarakat muslim
 22. 22. Kebangkitan Islam • Umat Islam mesti bangkit agar dapat MEWUJUDKAN KEBENARAN DAN MENGHANCURKAN KEBATILAN ( َّ‫ق‬ ِ‫ح‬ُ‫ي‬ِ‫ل‬ َ‫ل‬ِ‫اط‬َ‫ب‬ْ‫ال‬ َ‫ل‬ِ‫ْط‬‫ب‬ُ‫ي‬ َ‫و‬ َّ‫ق‬َ‫ح‬ْ‫)ال‬ 8:8 • Untuk itu umat Islam perlu mempersiapkan segala macam kekuatan yang diperlukan (8:60)
 23. 23. Kekuatan yang Diperlukan • Kekuatan keyakinan (ُِ‫ة‬َ‫د‬‫ح‬‫ي‬ِ‫ق‬َ‫ع‬‫ح‬‫ل‬‫ُا‬‫ة‬َّ‫و‬‫)ق‬ • Kekuatan moral (ُِ‫ق‬َ‫ال‬‫ح‬‫َخ‬‫أل‬‫ح‬‫ا‬ُ‫ة‬َّ‫و‬‫)ق‬ • Kekuatan jama’ah (ُِ‫ة‬َ‫اع‬َ‫م‬َ‫ح‬‫ُاْل‬‫ة‬َّ‫و‬‫)ق‬ • Kekuatan ilmu pengetahuan (ُِ‫م‬‫ح‬‫ل‬ِ‫ع‬‫ح‬‫ل‬‫ُا‬‫ة‬َّ‫و‬‫)ق‬ • Kekuatan ekonomi (ُِ‫ال‬َ‫م‬‫ح‬‫ل‬‫ُا‬‫ة‬َّ‫و‬‫)ق‬ • Kekuatan perjuangan (ُِ‫اد‬َ‫ه‬ِ‫ح‬‫ُاْل‬‫ة‬َّ‫و‬‫)ق‬
 24. 24. (E 12)ِِ‫ا‬َ‫َس‬ْ‫ن‬ِ‫إل‬ْ‫ا‬ ُ‫ة‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫س‬ ِ‫ر‬ ْ‫ن‬ِ‫إل‬َ‫ا‬ُِ‫ا‬َ‫َس‬ ِ‫ع‬ْ‫ل‬َ‫ا‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ب‬ُ‫ة‬ َّ‫ت‬‫ل‬َ‫ا‬َ‫و‬ْ‫ق‬‫ى‬ ِ‫ع‬ْ‫ل‬َ‫ا‬ُ‫ة‬َّ‫ز‬ ِ‫خ‬ْ‫ل‬َ‫ا‬َ‫ف‬َ‫ال‬ُ‫ة‬ ُ‫ة‬َ‫ار‬َ‫م‬ِ‫ع‬ْ‫ل‬َ‫ا‬ ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫د‬‫ا‬َ‫م‬ْ‫ل‬َ‫ا‬َ‫ح‬ ْ‫و‬ُّ‫لر‬َ‫ا‬ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ن‬‫ا‬ ُ‫ه‬ْ‫ي‬ ِ‫ج‬ ْ‫و‬َّ‫ت‬‫ل‬َ‫ا‬ْ‫ش‬َّ‫ت‬‫ل‬َ‫ا‬ُ‫ع‬ْ‫ي‬ ِ‫ر‬ ُ‫ة‬َ‫ار‬َ‫ض‬َ‫ح‬ْ‫ل‬َ‫ا‬َ‫ال‬ْ‫خ‬َ‫أل‬َ‫ا‬ُ‫ق‬ ُ‫ة‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ع‬ ِ‫لر‬َ‫ا‬ ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫د‬‫ا‬َ‫م‬ْ‫ل‬َ‫ا‬َ‫ح‬ ْ‫و‬ُّ‫لر‬َ‫ا‬ُ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ن‬‫ا‬ ُ‫ْب‬‫ي‬ِ‫غ‬ ْ‫ر‬َّ‫ت‬‫ل‬َ‫ا‬ِ‫ه‬ ْ‫ر‬َّ‫ت‬‫ل‬َ‫ا‬ُ‫ْب‬‫ي‬ ُ‫ء‬‫ا‬َ‫ز‬َ‫ج‬ْ‫ل‬َ‫ا‬ْ‫و‬ُ‫ق‬ُ‫ع‬ْ‫ل‬َ‫ا‬ُ‫ة‬َ‫ب‬ ِ‫ح‬ْ‫ل‬َ‫ا‬ْ‫ف‬ُ‫ظ‬ ُ‫ْن‬‫ي‬ِ‫لد‬َ‫ا‬ُ‫س‬ْ‫ف‬َّ‫ن‬‫ل‬َ‫ا‬ُ‫ل‬ْ‫ق‬َ‫ع‬ْ‫ل‬َ‫ا‬ُ‫ل‬‫ا‬َ‫م‬ْ‫ل‬َ‫ا‬ُ‫ل‬ْ‫َس‬َّ‫ن‬‫ل‬َ‫ا‬ َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫ف‬ ْ‫و‬ُ‫ر‬ْ‫ع‬َ‫م‬ْ‫ال‬ِ‫ب‬ ُ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أل‬َ‫ا‬ِ‫ر‬ََْ‫ن‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ ِ‫ن‬َ‫ع‬ ُُْ‫ْه‬ ِ‫اط‬َ‫ب‬ْ‫ال‬ َ‫ل‬ِ‫ْط‬‫ب‬ُ‫ي‬ َ‫و‬ َّ‫ق‬َ‫ح‬ْ‫ال‬ َّ‫ق‬ ِ‫ح‬ُ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ل‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫م‬َ‫ال‬ْ‫س‬ِ‫إل‬َ‫ا‬ ِ‫ة‬ َّ‫و‬ُ‫ق‬ْ‫ال‬ ُ‫ر‬ ِ‫َاص‬‫ن‬َ‫ع‬ ‫ا‬ ُ‫ة‬ َّ‫و‬ُ‫ق‬ِ‫ق‬َ‫ع‬ْ‫ل‬َ‫د‬ْ‫ي‬ِ‫ة‬ْ‫ا‬ ُ‫ة‬ َّ‫و‬ُ‫ق‬َ‫ال‬ْ‫خ‬َ‫أل‬ِ‫ق‬ْ‫ال‬ ُ‫ة‬ َّ‫و‬ُ‫ق‬َ‫ع‬‫ا‬َ‫م‬َ‫ج‬ِ‫ة‬ُ‫ة‬ َّ‫و‬ُ‫ق‬ْ‫ل‬ِ‫ع‬ْ‫ال‬ِ‫م‬‫ا‬ ُ‫ة‬ َّ‫و‬ُ‫ق‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ة‬ َّ‫و‬ُ‫ق‬َ‫ْه‬ ِ‫ج‬ْ‫ل‬ِ‫د‬‫ا‬
 25. 25. ‫بالصواب‬ ‫أعلم‬ ‫وهللا‬

×